27. årgang Nr. 1. April 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "27. årgang Nr. 1. April 2010."

Transkript

1 27. årgang Nr. 1. April 2010.

2 Viborg Sejlklubs bestyrelse Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og adresse Formand Peter Blach Kirketoften Møldrup Næstformand Erling Hansen Thorsvej Viborg Kasserer Orla V. Christensen Egevej Karup Sekretær Walther Thomsen Klokkelyngen Viborg Bestyrelsesmedlem Frank Rømer Madsen Bavnevej Hjarbæk Bestyrelsesmedlem Per Bach Strandvejen Hjarbæk Bestyrelsessuppleant Jens Dyrbye Videbechs Alle Viborg Festudvalg og Bøjeudvalg Tlf Kapsejladsudvalg Tlf Tlf Mob ,4 mr-udvalg/bladudvalg Tlf Mob Havne-/pladsudvalg Tlf Klubhusudvalg Tlf Mob Mob

3 Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 19. januar 2010 i Hjarbæk Afbud: Per B (kom dog sidst i mødet) Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde. Pkt. 2: Nyt fra formanden Formanden orienterede om, at der var indkaldt til generalforsamling DS, muligheden for optagelse af rentefrit lån gennem DS og børneattesten. VS deltager ikke i DS generalforsamlingen mht. til evt. optagelse af rentefrit lån havde Orla undersøgt dette: Muligheden kan ikke anvendes i forbindelse med en havnerenovering men sikkert i forbindelse med indkøb af en ny følgebåd til juniorerne. Det var enighed om, at der skulle styr på børneattesterne i den kommende sæson. Simon B har sagt ja til, at blive måler i VS det skal efterfølgende undersøges, hvor og hvornår han kan komme på et målerkursus, hvor sejlklubben dækker udgifterne. Mødet med de andre formænd i sejlklubberne omkring os var forløbet meget fint, og der var mange spørgsmål til finansieringen af renoveringen i Hjarbæk det betaler vi da bare, havde Peter givet udtryk for. Det blev aftalt, at formændene fremover ville afholde to årlige møder. De gule ærter den 2. februar 2010 kl Peter bestiller hos Storm og bestyrelsen hjælper med borddækningen kl ! Sekretæren beder Ejler om at lave et opslag til døren i klubhuset Peters mail skal lige være rigtig. Pkt. 3: Kommunens opsigelse af overenskomsten Sekretæren har lavet et udkast til svarbrev til Viborg Kommune Brevet er afsendt den 21. januar 2010 og nu afventer bestyrelsen en tilbagemelding herpå. Der var også enighed om, at medlemmerne orienteres om kommunens opsigelse af overenskomsten på den kommende generalforsamling under pkt. Drøftelse af planer for det kommende år. Pkt. 4: Havnerenoveringen Det er Frank og Sekretæren der afholder afleveringsmødet med Ivan Jakobsen og Henrik Jensen fra Struer sker først når sneen er væk. Arbejdet med det nye molehoved, fodspunsen og stenkastningen er nu afsluttet Entreprenøren har også reetableret på pladsen (der hvor gravemaskinen kørte ud). Der mangler bortkørsel af de gamle pælerester m.v. samt afhentning af jernplader, I- bjælker og brændstofbeholdere m.v. Sker først når sneen er på retur. Sekretæren har lavet afmeldingsbreve til Farvandsvæsenet og Kort- og Matrikelstyrelsen - brevene blev underskrevet der vedlægges nyt tegningsmateriale hertil Orla

4 afsender onsdag. VS har nu fået diverse nyt tegningsmateriale fra Kim W stor tak for det. Henrik har lavet fine print af tegningerne (de ekstra er i stålskabet). Ældregruppen påbegynder arbejdet med det nye broanlæg onsdag (det nye tømmer er leveret). Frank taler med Jørgen K onsdag, så der er enighed om de nye lampers placering, elkablernes placering samt fremføringen af vand. Per B og Erling H fortager en opmåling af pladserne fra knækket og ud i løbet af weekenden HUSK: at bredden skal måles fra pælemidte til pælemidte og længden fra Azobe-pælenes forkant til pælemidte bageste fortøjningspæl. Pkt. 5 Kassereren Orla gennemgik indkaldelsen til generalforsamlingen. Peter, Frank og Per er på valg og modtager alle genvalg. Suppleanten er også på valg og modtager genvalg. Bestyrelsens kontaktpersoner til de resp. udvalg undersøger om alle modtager genvalg eller der er nye forslag. Herefter gennemgik Orla resultatopgørelsen, der udviser et positivt resultat efter afskrivninger. Der var ligeledes en gennemgang af specifikationerne til Kontingent og pladsleje fortsætter uændret bortset fra pristalsreguleringen. Alle sejlklubmedlemmer, der har fået tilsendt venteliste girokort har betalt rettidigt. I den kommunale del er der 3 personer, der ikke har betalt rettidigt, og som skal fjernes fra ventelisten her (Orla har givet Knud en mail herom). Sekretæren oplyste, at Søren allerede havde udsendt første udgave til venteliste for sejlklubbens del med diverse fejl: Da Sv. Madsen er udmeldt af VS, kan han ikke være på fordelingslisten og da Henrik S Sørensen har sagt nej til at betale for sin bådplads i 2009, kan han heller ikke stå på fordelingslisten (han starter i stedet forfra på ventelisten). Hele bestyrelsen var enig heri der er sikkert flere fejl. Pkt. 6 - Juniorafdelingen Henrik Z fortsætter indtil videre som afdelingsleder. Pkt. 7-2,4 mr og Bladudvalget Bestyrelsen var enig om, at Per Bandsholm skulle have Sejlerkruset for 2009 for indsatsen ved Paraplegien gennem mange år alle var enige heri. Vigtige datoer: De gule ærter tirsdag den 2. februar 2010 kl Generalforsamlingen tirsdag den 23. februar 2010 kl Konstituerende bestyrelsesmøde og mødet med udvalgene torsdag den 4.

5 marts 2010 (konstituerende møde og borddækning kl mødet med udvalgene kl ). Møde med Borgerforeningen tirsdag den 9. marts 2010 kl WT SØSÆTNING LØRDAG 24. APRIL KL ALLE BÅDEJERE SOM ØNSKER BÅD SØSAT MØDER KL MOBILKRANHOLD: NIELS SØNDERGÅRD, LARS BLACK, JØRGEN KOFOED LASTBILKRANHOLD: BØRGE LIST, JØRGEN KRISTIAN LYKKE SCHMIDT SØREN SCHMIDT BÅDEJERE SOM IKKE SKAL I VANDET SKAL MØDE OP FOR FLYTNING AF DERES BÅD. STATIVER SÆTTES PÅ PLADS TIRSDAG D. 27. APRIL KL Det forventes at alle bådejere hjælper til ved søsætning, efter søsætning gennemgå dit stativ, om det skal repareres eller udskiftes, så det er klar til efteråret. Havnepladsudvalgets kranfolk har ikke ansvaret for at dit stativ er klar til at sætte båd i, det har du selv. Ligeledes ryd op pladsen hvor din båd har stået fjern eventuelle strips, tvist, malerdåser etc. VIBORG SEJLKLUB Egevej Karup Hjemmeside

6 Sammendrag fra generalforsamling i Viborg Sejlklub den 23. februar 2010 Formanden indledte generalforsamlingen med mindeord for de to sejlerkammerater, som vi har mistet i 2009: Sv. Aage Fig og Erik Madsens hustru Bente - de vil begge blive savnet i klubben. Formanden bad til slut de fremmødte om at rejse sig i et øjebliks stilhed for at mindes Sv. Aage F og Bente M. Herefter gik formanden videre til dagsordenens pkt. 1: Pkt. 1 - Valg af dirigent bestyrelsen foreslog Jørgen Jensen, som blev valgt. Jørgen J takkede for valget og konstaterede, at han havde modtaget indkaldelsen tirsdag med én dags forsinkelse det må kunne gøres bedre næste år. Indkaldelsen indeholder de 11 punkter jvf. foreningens vedtægter samt oplysninger om kontingent og pladsleje for Dirigenten gav herefter ordet til formanden. Pkt. 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år Formanden: Ved årsskiftet er der registeret 150 medlemmer i Viborg Sejlklub, der betaler for de gode fælles faciliteter, som klubben tilbyder. Det var ønskeligt at nogle flere ville bidrage, når der er behov for en ekstra indsats. Der er en lille gruppe medlemmer, der har bidraget meget sidste år med at fjerne det gamle broanlæg, genanvendelse af det gamle brodæk og etablering af et helt nyt broanlæg fra knækket og ud et stort arbejde til stor gavn for alle i klubben. Der resterer endnu lidt arbejde hermed, da selv ældregruppen måtte indstille arbejdet og holde vejrlig. Festerne: Der har været afholdt lørdagsfrokoster, forårsfest og Skt. Hans fest med et fælles bål sammen med Borgerforeningen og med Henning Pedersen som båltaler det blev et rigtig fint og godt arrangement, som vi gerne vil gentage. Der er ligeledes afholdt afriggerfest fælles for alle arrangementer er, at der har været en fin opbakning hertil. Fællesturen: Der blev gennemført en fælles tur efter sommerferien i et forrygende blæsevejr man nåede helt til Virksund og havde en rigtig hyggelig weekend på trods af vejret (det forlyder, at der planlægges en lidt længere tur i 2010). Kursusaktiviteter: Nogle af medlemmerne har taget initiativ til, at der er afholdt et duelighedskursus afsluttende med duelighedsbevis samt et kursus i Tovværk og knob Begge kurser har haft rigtig fin opbakning og er en godt initiativ fra medlemmerne.

7 Udvalgene Havn og plads: Et af de meget vigtige udvalg er Havne-/Pladsudvalget det er bl.a. udvalget, som man henvender sig til, hvis man ønsker plads i havnen og et evt. medlemskab af Viborg Sejlklub. Det er også det udvalg, der har de fleste arbejdsopgaver samt det udvalg alle henvender sig til, hvis man ønsker at brokke sig over et eller andet. Udvalgsmedlemmerne har alle ydet et flot og stort arbejde i 2009 tak for det. Onsdagssejladserne: Sidste år var bestyrelsen meget i tvivl om det blev muligt at gennemføre onsdagssejladserne med ændrede rammer Det blev det, og der var 19 tilmeldte både med god deltagelse til de enkelte sejladser. De nye rammer betød, at rigtig mange sejlere fik nogle hyggelige aftner på fjorden bestyrelsen håber meget, at sejladserne også kan fortsætte i den kommende sæson. Klubhuset: Det er en stor fornøjelse at komme i klubhuset, som altid er rent og pænt tingene fungerer og sejlklubben får også megen ros herfor af gæstesejlerne, det er vi stolte af stor tak til Margit. Klubbladet: Bladet udkommer punktlig, selv om bladudvalget ofte skal rykke formanden for hans indlæg. Bladet indeholder altid fine indlæg og informationer, der er bearbejdet af et dygtigt og kreativt bladudvalg. Sejlklubbens hjemmeside har også alle de informationer, som man må forvente og bliver løbende opdateret tak for det. Bestyrelsen har drøftet om designet skulle moderniseres i det kommende år, hvor udvalget selvfølgelig skal inddrages i diskussionen heraf. 2,4 mr.afdelingen: Afdelingen har sin egen beretning, men jeg ved at en hjælpende hånd ved Søndersø altid er velkommen. Festkoordinatoren: Festkoordinatoren var noget, som vi tryllede frem ved en tidl. generalforsamling, hvor der ikke kunne nedsætte et festudvalg. Ordningen fungerer rigtig godt og koordinatoren sørger altid for at finde medlemmer til at stå for de enkelte festers afholdelse tak til Elly herfor.

8 Juniorafdelingen: Afdelingen har sin egen beretning, men det er glædeligt at se mange juniorer drenge og piger - sejle i jollerne på fjorden. Udvalget gør et stort arbejde for at sikre dette og flere forældre bidrager også tak for det. Bøjeudvalget: Bøjeudvalget har været lidt ustyrlige i 2009 aktiviteten er nu øget med 33 %, hvilket betyder, at sejlerne nu har tre bøjer at fortøje ved. Bøjerne skal sættes ud, vedligeholdes og genudsættes på de rigtige positioner, hvilket kan være slidsomt og problematisk. Bestyrelsen har i 2009 arbejdet med følgende: Havnerenoveringen har fyldt meget sidste år til generalforsamlingen var der to forslag i spil. Et forslag gik på at skabe mere plads i forhavnen, så det blev lettere at sejle ud og ind med sejl ved at flytte den yderste del af den nordlige mole længere mod nord. Bestyrelsen udarbejdede en økonomisk vurdering heraf, og det var ikke muligt at gennemføre dette projekt inden for sejlklubbens økonomiske rammer. Projektet blev drøftet med Viborg Kommune, som fandt ideen god, men meddelte samtidig at de ikke kunne bidrage rent økonomisk. Det andet forslag gik på en renovering af den nordlige mole med ny fodspuns, uddybning til samme og et nyt rundt molehoved i indsejlingen. Dette projekt kunne gennemføres inden for sejlklubbens økonomiske muligheder. Der blev udarbejdet det nødvendige ansøgningsmateriale til Kystdirektoratet med diverse bilagsmateriale som skitser, miljøanalyser og andre godkendelser m.v. Viborg Kommune blev orienteret om projektet og fik kopi af ansøgningsmaterialet. Til Skt. Hans fik sejlklubben Kystdirektoratets godkendelse til at gennemføre projektet. Viborg Kommune blev orienteret om godkendelsen. Efter dette blev der afholdt en møde med Ivan Jakobsen fra Struer om de nærmere detaljer i projektet og sejlklubben modtog de nødvendige skriftlige tilbud fra samme. Herefter skulle Farvandsvæsenet og Kort- og Matrikelstyrelsen orienteres om projektet. På dette tidspunkt var der allerede en gruppe ældre sejlere, der havde givet tilsagn om at fjerne det gamle broanlæg, lave nye materialelister, sørge for indhentning af tilbud på samme samt fremstillingen/monteringen af det nye broanlæg. Det var STORT, og det var vi meget glade for i bestyrelsen.

9 Det var dejligt at klubbens normale leverandør 10-4 kom med det bedste tilbud, og alle materialer blev efterfølgende bestilt her. Som supplement til dette blev der bestilt nye lamper til broen fra kranen og ud der er tale om lamper med stik, som det kan ses i Hvalpsund. Bestyrelsen udpegede Frank R som projektansvarlig og Walther som sekretær og daglig kontaktperson det har fungeret godt. Ventelisterne bestyrelsen fandt det nødvendigt at indskærpe praksis for ventelisteopdateringerne For fortsat at komme på ventelisten skal der indbetales et ventelistegebyr inden for en nærmere fastsat dato for at bevare placeringen på ventelisten. For sene indbetalinger medfører, at man rykker bagest i køen. Modellen har fungeret fint, og som bestyrelsen er orienteret, er der kun tre tilfælde med for sen indbetaling. Det er nu udvalget, der fordeler de ledige pladser med baggrund i de opdaterede ventelister (ikke enkeltpersoner) bestyrelsen har en forventning om, at ventelisterne følges til punkt og prikke. Samarbejdet med Borgerforeningen Sejlklubben har et godt samarbejde med Borgerforeningen i Hjarbæk et eksempel herpå er Skt. Hans bålet, der blev afholdt som en fælles aktivitet. Der har ligeledes været et møde, hvor sejlklubben har orienteret Borgerforeningen om havnerenoveringen. Vi ser frem til at samarbejdet fortsætter i den kommende sæson med samme positive dialog. Skt. Hans festen Bestyrelsen forestår arbejdet med selve festen Ved hjælp af grillholdet (som altid stiller op) kunne der igen serveres god grillgris med forskelligt tilbehør. Det blev en fin aften i et fint vejr men læren er, at 1 stk. stor grillgris også har sin begrænsning! 100 mennesker om at dele 1 stk. stor gris er absolut grænsen det er selvfølgelig et positivt problem, men bestyrelsen må arbejde på en løsning, hvor der også er kød til de sidste ud over de 100. Det var bestyrelsens beretning for 2009 Herefter fik medlemmerne ordet: Der var ingen medlemmer, der ønskede ordet i forbindelse med bestyrelsens beretning. Dirigenten gav herefter ordet til Henrik Z, juniorleder: Juniorafdelingens beretning: 2009 har været gennemført med en fast stab af hjælpere I 2009 har juniorerne brugt de fleste aftner på vandet og har sejlet meget. Karsten, Marianne og Morten har været cen-

10 trale nøglepersoner i denne sammenhæng, og vi ser også frem til deres bidrag i den kommende sæson. Afdelingen er nu nået så langt, at man også vil motivere juniorerne til at deltage i stævnerne rundt i fjorden. Det sidste udstyr er nu sorteret op til de respektive joller, og containeren er næsten overfyldt med godt udstyr. Afdelingen mangler stadig hjælpere til de ugentlige sejladser, og det bliver noget af det første, som man tager hånd om. Juniorafdelingen ser frem til den kommende sæson med masser af sejlglade VS-børn på fjorden. Dirigenten takkede juniorlederen og gav herefter ordet videre til medlemmerne: Der var ingen medlemmer, der ønskede ordet i forbindelse med juniorlederens beretning. Dirigenten gav herefter ordet til Per B, 2,4 mr-afdelingen: 2,4 mr-afdelingens beretning: I 2009 er der igen gennemført sejladser med flere patienter fra Paraplegien. Lige nu er der 8 stk. 2,4 mr-kølbåde, 1 stk. TWINN og en følgebåd ved søen. Jollerne rigges til den 17. april, TWINN en og følgebåden søsættes ugen efter. Den 27. april påbegyndes træningen ved Søndersø. Vi ser frem til den kommende sæson, hvor der igen sejles hver tirsdag (bortset fra sommerferien). Til slut en tak til ledelsen på Paraplegien for samarbejdet i vi ser frem til den kommende sæson. Dirigenten takkede Per B for beretningen og gav herefter ordet videre til medlemmerne: Der var ingen medlemmer, der ønskede ordet i forbindelse med 2,4 mr-afdelingens beretning. Pkt. 3 - Forelæggelse af regnskab for det forløbne år Kassereren gennemgik herefter det udsendte regnskab i hovedpunkter og supplerende efterfølgende med de nærmere specifikationer til regnskabet. Regnskabet udviser et driftsresultat på kr., hvilket bestyrelsen finder tilfredsstillende.

11 Som supplement hertil oplyste kassereren, at havnerenoveringen var medtaget under Passiver som Skyldige omkostninger (beløbene er anvist). Herefter fik medlemmerne ordet: Der var ingen, der ønskede ordet. Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet for Pkt. 4 - Fastsættelse af kontingent og pladsleje Ingen ændringer i 2010 bortset fra en pristalsregulering af pladslejen på 3 %. Generalforsamlingen klappede og godkendte bestyrelsens forslag. Pkt. 5 - Indkomne forslag Der er ingen indkomne forslag. Pkt. 6 Valg af formand Dirigenten oplyste, at formanden modtager genvalg. Peter Blach genvælges med applaus. Pkt. 7 Valg til bestyrelsen Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og én suppleant. Dirigenten oplyser at Frank Rømer, Per Bach og suppleanten Jens Dyrbye alle modtager genvalg. Frank Rømer og Per Bach genvælges med applaus. Suppleanten Jens Dyrbye genvælges med applaus. Pkt. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant På valg er Henning Lund (revisor modtager genvalg) og Harry Vig L (revisorsuppleant modtager genvalg). Begge genvælges med applaus. Pkt. 9 - Nedsættelse af udvalg Havne-/pladsudvalget:

12 Kurt Grønkjær modtager ikke genvalg de øvrige medlemmer modtager genvalg. Udvalget foreslår Lars Blach som nyt medlem. Lars Blach og de øvrige vælges med applaus Kapsejladsudvalget : Knud Bloch-Jensen modtager ikke genvalg. Erling H foreslår Kristian Melgård og forsamlingen foreslår Finn Andersen. Kristian Melgaard og Finn Andersen vælges med applaus Klubhusudvalget: Oluf N og Jørgen K modtager genvalg til klubhusudvalget Oluf N og Jørgen K vælges med applaus. Børge List fungerer også fremover som bestyrer af øl og vand ingen gør det bedre! 2,4 mr-udvalget (modtager genvalg) Per B genvælges med applaus. D. S. isbåde Det var p.t. ikke muligt at finde en kontaktperson til udvalget Bladudvalget (modtager begge genvalg) Bjarne og Ejler genvælges med applaus. Juniorudvalget (modtager genvalg) Henrik Zacho fortsætter som juniorleder med applaus. Bøjeudvalget

13 (modtager genvalg selvom arbejdet kan være også har været slidsomt i 2009) Harry Vig og Børge List genvælges med applaus. Festudvalgskoordinator (modtager genvalg) Elly Thomassen genvælges med applaus. Pkt Drøftelse af planer for det kommende år Erling H orienterede herefter om bestyrelsens planer for det kommen år: Bestyrelsen vil arbejde videre med planerne for en færdiggørelse af broanlægget. Pladserne på den nordlige mole er nu opmålt (men der er behov for nogle opfølgende kontrolmålinger) fra knækket og ud er pladserne blevet længere som ønsket. Inden der laves nye og færre brede pladser (ude fra og ind), er der behov for en drøftelse med Havne-/Pladsudvalget om pladsernes anvendelse på kort sigt. Vi skal ikke lave mange brede pladser, hvis konsekvensen er, at der skal sendes medlemmer ud af havnen (2 3 brede pladser vil være en god løsning). Det er derfor vigtigt, at Havne-/Pladsudvalget fordeler pladserne jvf. ventelisteprincipperne og laver en havneplan herfor. Dette arbejde skal være færdiggjort inden der rammes nye pæle og udskiftes defekte fortøjningspæle. Det er også vigtigt ift. de forreste fortøjningsbøjlers placering/fordeling på det nye brodæk fra knækket og ud. Det opgravede materiale skal fordeles på den yderste del af pladsen og tildækkes med det afrømmede stabilgrus og bygningsaffald (cellemursten), så hele pladsen igen bliver brugbar. Denne del kan først gennemføres efter en nødvendig udtørring af det opgravede materiale. Erling H orienterede herefter om det brev Sejlklubben havde modtaget fra Viborg Kommune den 11. december 2009, hvor kommunen opsiger Overenskomst mellem Viborg Kommune og Viborg Sejlklub med virkning fra 31. december Begrundelsen er bl.a., at Forvaltningen ønsker en tættere kontakt til brugerne i den kommunale del af havnen, og at de selv vil forestå administrationen og udlejningen af pladserne. Det er bestyrelsen meget kede af, fordi vi meget let får en mere opsplittet havn med dårligere fremtidsmuligheder.

14 Bestyrelsen har besvaret brevet den 21. januar 2010 og påpeget, at der er behov for en drøftelse af flere forhold i opsigelsen. Bestyrelsen har således en forventning om, at det sker inden for en overskuelig tid. Dirigenten efterlyste herefter kommentarer til bestyrelsen planer og forslag fra generalforsamlingen: Et medlem nævnte, at sejlklubben for flere år siden var blevet tilbudt hele havnen, men at man på daværende tidspunkt ikke turde binde and hermed det var en meget stor fejl. Et andet medlem nævner, hvorfor går bestyrelsen ikke ind i en drøftelse om overtagelse af den kommunale havnedel nu? Herved får havnen flere og bedre udviklingsmuligheder Den her gang skal vi ikke bære os dumt ad, men i stedet undersøge mulighederne meget grundigt. Erling H spørger, om der er flere i forsamlingen, der bakker op herom? Et flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen tilslutter sig forslaget. Pkt. 11 Eventuelt Andre forslag: Et medlem nævner, at det er meget sumpet i øverste båd-række (op mod Leif) Kan vi ikke gøre noget ved det. Et andet medlem nævner, at der for flere år siden er nedgravet drænslanger, der er koblet til kloakken i samme område Han kunne godt forestille sig, at slangerne nu var lukket af rødder fra den beplantning, der støder op hertil. Skal det løses, er der behov for lidt maskinkraft, nogle hænder og sikkert også et par nye drænslanger. Et andet medlem nævner, at der bør laves en mail-liste, så medlemmer kan tilmelde sig de enkelte projekter pr. mail. Bestyrelsen vil arbejde videre hermed. Forslagene medtages og drøftes på mødet med udvalgene den 4. marts Formanden: Sejlerkruset tildeles dette år til Per Bandsholm for det store arbejde har gjort for 2,4 mrafdelingen gennem mange år. 2,4 mr-afdelingen er Viborg Sejlklubs udstillingsvindue til borgerne på Viborgs hovedstrøg samtidig er Sejlklubben meget glade for samarbejdet med Paraplegien som er til gavn for patienterne samme sted.

15 Generalforsamlingen gav megen applaus til dette. Formanden takkede til slut dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og de fremmødte for god ro og orden under samme. Generalforsamlingen afsluttes vanen tro med et trefoldigt leve for Viborg Sejlklub. Herefter var Sejlklubben vært ved et fælles kaffebord. Mødet med udvalgene er fastsat til den 4. marts 2010 kl i klubhuset (udmeldt på generalforsamlingen og på hjemmesiden). Bestyrelsen konstituerer sig inden mødet og mødes kl i klubhuset (konstituering og borddækning). Der serveres pølsebord for udvalgsmedlemmerne Per B sørger herfor. WT 24. februar 2010 Følg med på Viborg Sejlklubs hjemmeside her får du nyhederne omkring sejlklubben først. Bladet kan læses i fuld farveformat under Klubblad. Under Kalender kan man se aktiviteter og hvornår klubhuset er optaget. Knapper på velkomstsiden som giver direkte adgang til indmeldelsesblanket for medlemskab af Viborg Sejlklub, venteliste for bådplads i Viborg Sejlklub og venteliste for bådplads i den kommunale del af havnen. Viborg Sejlklub planlægger at udskifte hjemmeside til et mere moderne design i Indlæg til bladet. Anonyme indlæg kan evt. optages under mærke, men kun såfremt indsenderens navn er redaktionen bekendt. Debatindlæg skal være forsynet med navn. Annoncepriser i bladet for en sæson: ¼ side sort/hvid kr. 150 farve kr. 300, ½ side sort/ hvid kr. 300 farve kr. 600, en hel side sort/hvid kr. 600 farve kr Prisen for en helsides farveannonce er inklusiv reklame på Viborg Sejlklubs hjemmeside. Reklamebanner i farver på Viborg Sejlklubs hjemmeside med link til egen hjemmeside kr Bladet trykkes i 200 eksemplarer samt udlægges på hjemmesiden.

16 Helsingør-jollen Vuska nær mineeksplosion. I logbogen berettes om en hyggelig oplevelse søndag den 8. juni Om lørdagen var en gæst, Else Vejen, og jeg lettet fra hjemhavnen Århus i fin sol og let vind. Else ville gerne prøve en sejltur i min 5,5 m. Utzon tegnede søspejderjolle, der er klinkbygget, langkølet med 385 kg. jern og med halvkahyt, har storsejl fok og genua og ingen motor. Vi anløb naturhavnen Knebel mellem et stenrev ved Rolse og et sandrev ud fra Ø-hoved. Begge velafmærket, derefter holder man på Knebel kirke og lægger til ved en lang, tidligere korn udskibnings bro, med en lille tilbygget vinkel (i dag en morderne marina). Hold aldrig på den sydlige side. Der er kun soppevand, tørre rev ved ebbe, men med lidt held, flinteflækker fra vore forfædres stenalderboplads. Else sov i telt oppe ved mine forældres sommerhus, mens jeg ville passe på Vuska. Vinden var nemlig frisket op fra det mest ugunstige hjørne, nordvest. Hele natten var der søgang, uro, roret slog, fenderne skulle sænkes pga. kraftigt lavvande. Det rykkede og klaskede, så der blev ingen søvn. Søndag morgen tidlig sejlede vi mod Kalø, - men opgav, da vinden blev svagere. Vi vendte skuden og listede ned forbi den smukke Mols kyst. Det blev vort held! For pludselig så vi skråt agter oppe i det militære område Koraldybet et gyseligt syn. En kæmpestor skummende vandsøjle af gråbrunt mudder stige og stige op mod den blå himmel! Så kom derefter et dumpt drøn, og langsom sank søjlen ned. Vi frygtede nu en stor flodbølge, men den kom ikke. Derimod bar vinden en ubeskrivelig rådden stank af bundslam hen til os længe, da vinden var svag. Vi kom solforbrændte (og jeg lidt træt) hjem til Århus, hvorefter vi cyklede ud til min lejlighed i Brabrand, en oplevelse rigere som vi aldrig glemmer. Lisbet Kofoed Uddybende bemærkning til Lisbets beretning. Koraldybet. Der, hvor ind-/udsejlingen til Kalø Vig er smallest (hvis vi tager hensyn til dybdekurverne), ligger Koraldybet - klemt inde mellem Skødshoved Flak og Skæring Strand. Koraldybet blev lige efter krigen brugt som dumpningsområde til flybomber og anden ammunition (mellem og tons!). For at kunne fodre Studstrupværket med brændsel ad søvejen blev det nødvendigt at rydde en sejlrende gennem dumpningsområdet, og fra 1965 til op i 1970'erne blev først ét tysk firma, senere et andet, hyret til den ret lukrative(!) opgave i samarbejde med det danske søværn. Et stykke tid efter, at det første tyske firma var sat fra bestillingen, rejste der sig - Grundlovsdag, den 5. juni en 250 meter høj søjle af vand og slam fra Koraldybet, og alt i miles omkreds blev rystet af trykbølgen. Dagen efter viste dykning på stedet tonsvis af døde torsk og et krater på 25 m x 60 m i 4 meters dybde. Hvad var sket? For at gøre en lang historie kort var en tysk dykker ("Dietrich"), som havde arbejdet for begge de tyske firmaer, blevet lovet sit indefrosne tilgodehavende udbetalt, hvis han på det fyrede firmas vegne "hævnede" sig på Midtkraft ved at sætte fut i krudtet; missionen var naturligt nok hemmelig og startede i bedste agent-stil med en-

17 tring af en lille båd ved Åkrogen en tidlig morgen, placering af en ladning med urværk...osv. Af angst for, at "nogle ville ham til livs, fordi han vidste for meget", meldte han sig senere via en advokat til Politiet i Århus - og efter afsoning gik han under jorden i udlandet og har ikke kunnet kontaktes siden! Et samtidigt avisfoto viser sprængningen - tilsyneladende set fra skovene syd for Århus. Afstanden mellem DSB-færgen (én af prinsesse-færgerne?) og sprængningen skal angiveligt være 8-9 km! Kilde:

18

19

20

21 Kom og vær med til månedens lørdagshygge den 10. april kl Vi serverer diverse oste med groft brød til 30,- kr. pr. person Rødvinen er til sædvanlige favorable priser af 50,- kr. pr. fl. Kært barn har mange navne og en ost har mange huller. Lad os mødes og få en snak om: Bådenes klargøring og tilstand Sidste nyt indenfor bundmaling Sommerens sejlture ud i det blå vinterens kolde oplevelser og andre løgnhistorier Tilmelding inden 5. april. De venligste søhilsner fra søens folk Sibylle og Lars Blach, tlf Sonja og Per Ravn, tlf Klubstander. Grundet finanskrise (eller rettere som opfordring til medlemmerne om at sejle rundt med en pæn klubstander) er det besluttet, at prisen for klubstanderen i 2010 vil være uændret kr. 50. Standeren kan købes hos Børge List.

22 Sammendrag fra bestyrelsens konstituering og mødet med udvalgene 4. marts 2010 kl i klubhuset Afbud: Henrik Z 1. Bestyrelsens konstituering Bestyrelsespost: Peter Blach, formand Erling Hansen, næstformand Orla V Christensen, kasserer Walther Thomsen, sekretær Henrik Zacho, juniorleder Frank Rømer, bestyrelsesmedlem Per Bach, bestyrelsesmedlem Jens Dyrbye, suppleant Kontakt til udvalg Bøje- og festudvalg Kapsejladsudvalg (Forvaltningen - byggesager m.v.) 2,4 mr- og Bladudvalg Juniorafdelingen Havne-/pladsudvalg Klubhusudvalget Bestyrelsen konstituerede sig, som ovenfor. Nye datoer til kalenderen: 24. april 2010 søsætning (Peter har styr på kranfirmaet) 1. maj 2010 Forårsfest 23. oktober 2010 Afriggerfest 30. oktober 2010 Bådoptagning 11. december 2010 Julefrokost Mødet med borgerforeningen 9. marts Frank kontakter Inge S og tilbyder, at mødet kan afholdes i sejlklubben. Sejlklubbens punkter til mødet: Havnerenoveringen og Overenskomsten. Næste bestyrelsesmøde blev fastlagt til: Tirsdag den 6. april 2010 kl i klubhuset. 2. Mødet med udvalgene kl Bestyrelsens planer for det kommende år omfatter:

23 Formanden gav kort velkomst til de fremmødte i udvalgene og fortsatte herefter med ønskerne fra generalforsamlingen i 2010: Bestyrelsen vil arbejde videre med planerne for en færdiggørelse af broanlægget. Pladserne på den nordlige mole er nu opmålt (men der er behov for nogle opfølgende kontrolmålinger) fra knækket og ud er pladserne blevet længere som ønsket. Inden der laves nye og færre brede pladser (ude fra og ind), er der behov for en drøftelse med Havne-/Pladsudvalget om pladsernes anvendelse på kort sigt. Vi skal ikke lave mange brede pladser, hvis konsekvensen er, at der skal sendes medlemmer ud af havnen (2 3 brede pladser vil være en god løsning). Det er derfor vigtigt, at Havne-/Pladsudvalget fordeler pladserne jvf. ventelisteprincipperne og laver en havneplan herfor. Dette arbejde skal være færdiggjort inden der rammes nye pæle og udskiftes defekte fortøjningspæle. Det er også vigtigt ift. de forreste fortøjningsbøjlers placering/fordeling på det nye brodæk fra knækket og ud. Det opgravede materiale skal fordeles på den yderste del af pladsen og tildækkes med det afrømmede stabilgrus og bygningsaffald (cellemursten), så hele pladsen igen bliver brugbar. Denne del kan først gennemføres efter en nødvendig udtørring af det opgravede materiale. Medlemmernes ønsker fra generalforsamlingen: Et medlem nævner, at det er meget sumpet i øverste båd række (op mod Leif) Kan vi ikke gøre noget ved det? Et andet medlem nævner, at der for flere år siden er nedgravet drænslanger, der er koblet til kloakken i samme område Han kunne godt forestille sig, at slangerne nu var lukket af rødder fra den beplantning, der støder op hertil. Skal det løses, er der behov for lidt maskinkraft, nogle hænder og sikkert også et par nye drænslanger. Et andet medlem nævner, at der bør laves en mail-liste så medlemmer kan tilmelde sig de enkelte projekter pr. mail. Bestyrelsen vil arbejde videre hermed. 3. Udvalgenes ønsker Bladudvalget: Bladudvalget arbejder godt og solidt videre som nu. Bøjeudvalget:

24 Bøjeudvalget har accepteret, at de ikke får lønforhøjelse, selvom der nu er tale om 3 turbøjer. Opgaven er nu at genfinde fenderne til kæderne. Festudvalgskoordinatoren: Elly har fået Sonja til at lave det nye opslag med årets fester husk nu at skrive jer på! 2,4 mr-udvalget: Har udmeldt tilrigning og søsætning på hjemmesiden (17. og 27. april 2010). Der arbejdes på at arrangere et Match-Race for sejlere fra afdelingen og fra sejlklubben Jan F bidrager. Klubhusudvalget: Oluf vil donere et andet fjernsyn til ophængning i klubhuset. Det gamle ophæng findes frem og monteres, så folk ikke får kraniebrud, når der danses til festerne. Gavlen mod vest trænger til maling det samme gør siden mod syd. Jørgen K trækker skabet under trappen lidt fri af vægen, så der kommer luft bagved. Per B sørger for, at der opstilles krukker med sand til cigaretskodder m.v. Havne-/Pladsudvalget: Udvalget mødes allerede lørdag for at drøfte pladsfordelingen og -tildelingen af faste- og lånepladser. Ventelisterne bliver styrende for tildelingen og ventelisteprincippet skal følges. Udvalget har forventning om, at dette års havneplan falder i hak på bedste måde. Mht. evt. bredere pladser fra det nye molehoved og ind kommer udvalget med forslag hertil, og i denne sammenhæng har Erling lovet at komme forbi lørdag kl med Pers og hans tegningsmateriale med den nye opmåling af pladserne fra molehovedet og ind til knækket. Kapsejladsudvalget: Finn nævnte, at onsdagssejladserne vil blive gennemført som sidste år. Udvalget åbner dog op for mulige gode forslag fra sejlerne. Et par sejlere nævnte, at udvalget skal sørge for, at der altid er blanke resultatlister i klubhuset. Der var herefter en diskussion om målebrev Når sejlklubben får uddannet en måler (august), kunne man evt. få målt bådene op og sejle efter disse mål (med eller uden målebrev efter bådejerens ønske). Juniorudvalget: Afbud fra Henrik Z 4. Forstærket Pølsebord (arrangeret af Per B): Det bør nævnes, at udvalgenes medlemmer udtrykte megen tilfredshed med traktementet (også tømrermesteren), selvom der ikke blev serveret en eneste pølsemad!! Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 6. april 2010 kl i klubhuset. WT

25 AKTIVITETSOVERSIGT. Således vedtaget på Viborg Sejlklubs generalforsamling den 23. februar For at få den festlige del af klubbens arrangementer til at hænge sammen, har vi bestemt, at interesserede deltagere som godt vil påtage sig at afvikle et af nedenstående arrangementer, selv skal skrive sig på. Har du mod og mandshjerte til at skrue en fest sammen for sejlerfolket, så tøv endelig ikke, fat øjeblikkelig kuglepennen og skrive dig på listen som tovholder på et eller gerne flere af de angivne mærkedage, så er vi mange der bliver glade. Vi skulle jo nødigt til at aflyse en fest. Lørdagsfrokost: Lørdag, den 13. marts: Lørdagsaftenhygge: Lørdag, den 10. april: Søsætning: Lørdag, den 24. april: Forårsfest: Lørdag, den 1.maj: Sct. Hans Fest: Onsdag, den 23. juni: Afriggerfest: Lørdag, den 23. oktober: Bådoptagning: Lørdag, den 30. oktober: Julefrokost: Lørdag, den 11. december:

26 Ældregruppen/Brobisserne. På trods af den store mængde sne og kolde vinter har ældregruppen ufortrødent knoklet med at færdiggøre den nye bro i forbindelse med havneuddybningen, så den kunne blive færdig til foråret og den nye sejlersæson. Ikke mindst pga. denne gruppe er havne projektet blevet færdigt til den nye sæson, og flot ser det ud med den nye bro, som er blevet bredere og selvfølgelig har lys og vand. I fm. renoveringen er den gamle bro (fra knækket og hen til kranen) også blevet gjort dobbelt så bred, hvilket har gjort helhedsindtrykket af sejlklubs broen langt bedre og meget anderledes. Ejler

27

28 Følgende: Har meldt sig ind i Viborg Sejlklub. De bydes hjertelig velkommen i VS med håbet om, at de vil få glæde og fornøjelse af medlemskabet. Med venlig hilsen Bestyrelsen Fornavn Efternavn Adresse 2 Post Bynavn Ole Nyborg Folsø Odshøjvej Viborg Helge Overgaard Drosselvej Viborg Søren Schou Hjarbækvej 19, Hjarbæk 8831 Løgstrup

29 ONSDAGSSEJLADSER Sejladserne starter i Uge eller onsdag d. 12. maj, hvor der er skippermøde kl og start kl Kapsejladserne foregår med harestart - det vil sige at den på papiret langsomste båd starter kl , de øvrige betingelser kan ses på under Onsdags kapsejladser Første båd venter ved målstregen og tager de øvrige både ind. Anden båd sejler i havn og laver kaffe. Tilmelding foregår pr. mail til Hvis I var med sidste år, og jeres måltal ikke er ændret skal jeg blot have bådens navn. Nye deltagere skal oplyse: Sejlnummer, bådnavn, bådtype, skippers navn, måltal, med eller uden spiler. Som måltal bruger vi DH-TA, som I kan finde i bådbasen på Hvis I ikke opgiver et måltal, regner vi et ud efter et gennemsnit af de både af samme type, vi kan finde på websejler.dk Følgende sejladser er planlagt: 1. sejlads Onsdag d. 12. maj - skipper møde kl start kl Se øvrige sejladser i kalenderen bagerst i bladet. Efterårets sejladser: 7. sejlads Onsdag d. 4. august - skippermøde kl start kl Se øvrige sejladser i kalenderen bagerst i bladet. 11. sejlads Onsdag d. 1. september planlagt afslutning efter sidste båd. 12. sejlads Onsdag d. 8. september - hvis vi har lyst og vejret er til det. Og husk - det er en gentleman-sejlads uden dommere eller regler udover naturligvis hensynet til en fair sejlads.

30 Sammendrag fra mødet med borgerforeningen den 9. marts 2010 kl Inge S bød velkommen til mødet og gav herefter ordet til Kirsten J, der orienterede om arbejdet med borgerplanen: Der er nu udarbejdet et delprojekt for et nyt stisystem på den østlige side af fjorden omkring Hjarbæk by. Projektbeskrivelsen placeres på Gittes web. Der er ligeledes udarbejdet et delprojekt et forskønnelsesprojekt for molehovedet med nye lamper og en renoveret stenkastning indvendig i havnen. Denne beskrivelse placeres også på Gittes web. Stejlepladsen har også sit eget delprojekt, hvor sivøen var en del af. Mht. til et nyt multihus er dette projekt skrinlagt. Alle muligheder for placering er undersøgt (både hen mod stranden og ovenpå resterne af Roklubbens bådehus). Der er tale om fredede arealer. Man har også undersøgt, om der kunne laves et fælles forsamlingshus, hvilket myndighederne også har sagt nej til. Skt. Hans: Modellen med det fælles bål videreføres i Kirsten J prøver at skaffe en båltaler, der laves en heks suppleret med heksehyl. Sejlklubben låner et højtaleranlæg hos Oluf N. Som sidste år gennemfører Borgerforeningen deres del med øl og pølser på stejlepladsen og Sejlklubben sin del ved klubhuset. Arrangementet finplanlægges ved et fælles møde den 1. juni kl i klubhuset. Nyt fra Sejlklubben: Sejlklubben orienterede herefter kort om Viborg Kommunes opsigelse af overenskomsten sejlklubben har besvaret opsigelsesbrevet og har en forventning om nogle opfølgende drøftelser herom. Mht. havneprojektet er det meget langt og forventes afsluttet med nyt broanlæg fra knækket og ud i god tid før søsætningen. Aftenen blev afsluttet med et fint traktement, som Inge S havde sørget for tak for det. WT 10. marts 2010

31 Julefrokost Også i 2009 havde arrangørerne af julefrokosten lavet et stort arbejde for at denne dag skulle blive en succes. Arrangørerne var gengangere fra 2008 julefrokosten, hvilket vi medlemmer absolut ikke er utilfredse med, for maden var også denne gang anderledes, spændende og en blanding af traditionel og anderledes menu som for eks. muslinger. Gavebordet til amerikansk lotteri var om muligt endnu større end i 2008 og der var ikke mange som gik tomhændede hjem. Harmonika musikken var nok lidt høj, det var næsten umuligt at tale sammen, når musikken spillede, så man skulle måske overveje at anvende en jule CD i Ejler Blandt arrangørerne manglede kun Knud som stod bag kameraet.

32 Salg og reparation af inden- og udenbordsmotorer Vi udfører specialopgaver samt reparationer og vedligehold Forhandling af reservedele og METALINAS bådplejeprodukter markedets bedste! Udlejning af polérmaskiner Vi kommer overalt Autoriseret forhandler af: Mercury Mercruiser HONDA MARINE Perkins SABRE LOMBARDINI Marine QUICKSILVER

27. årgang Nr. 2. Juni 2010.

27. årgang Nr. 2. Juni 2010. 27. årgang Nr. 2. Juni 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

29. årgang Nr. 2. Juni 2012.

29. årgang Nr. 2. Juni 2012. 29. årgang Nr. 2. Juni 2012. Bestyrelse i 2012. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

28. årgang Nr. 2. Juni 2011.

28. årgang Nr. 2. Juni 2011. 28. årgang Nr. 2. Juni 2011. Bestyrelse i 2011. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Thorsvej

Læs mere

26. årgang Nr. 2. Juni 2009.

26. årgang Nr. 2. Juni 2009. 26. årgang Nr. 2. Juni 2009. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2009. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

26. årgang Nr. 4. December 2009.

26. årgang Nr. 4. December 2009. 26. årgang Nr. 4. December 2009. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2009. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

29. årgang Nr. 4. December 2012.

29. årgang Nr. 4. December 2012. 29. årgang Nr. 4. December 2012. Bestyrelse i 2012. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

28. årgang Nr. 1. April 2011.

28. årgang Nr. 1. April 2011. 28. årgang Nr. 1. April 2011. Bestyrelse i 2011. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Thorsvej

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

30. årgang Nr. 4. December 2013.

30. årgang Nr. 4. December 2013. 30. årgang Nr. 4. December 2013. Bestyrelse i 2013. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Hjarbækvej 6 8831 Hjarbæk Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

30. årgang Nr. 2. Juni 2013.

30. årgang Nr. 2. Juni 2013. 30. årgang Nr. 2. Juni 2013. Bestyrelse i 2013. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Hjarbækvej 6 8831 Hjarbæk Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (DJ), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI) Kell Sahlholt (KS),

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Dagsorden 03/12-15: 1:Godkendelse af dagsorden. -Godkendt. 1.A: Valg af ordstyrer. - Jan Brix. 1.B: Valg af referent. - Bettina Lauritsen

Dagsorden 03/12-15: 1:Godkendelse af dagsorden. -Godkendt. 1.A: Valg af ordstyrer. - Jan Brix. 1.B: Valg af referent. - Bettina Lauritsen Bestyrelses møde Egense Sejlklub Den 03.12.15. kl. 18.00 Indkaldte: Egense sejlklubs bestyrelse: Erik Quist Andersen (EQA), Morten Svoger (MS), Kim Hansen (KH), Jan Brix (JB), Bettina Lauritsen(BL), Suppleanter:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Referat af: Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Deltagere: Mogens Hansen (MH) formand Kåre Foss Johannesen (KJ) næstformand Leif Folke (LF) kasserer Niels

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året.

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året. Efterårsgeneralforsamlingen 2010 Dagsorden efter lovene: 1) Valg af dirigent. 2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. 3) Formanden aflægger beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

32. årgang Nr. 1 Februar 2015 56 36,5N 9 17,5E

32. årgang Nr. 1 Februar 2015 56 36,5N 9 17,5E 32. årgang Nr. 1 Februar 2015 56 36,5N 9 17,5E Massiv dagsorden! Der bliver nok at se til for både dirigent og medlemmer til klubbens generalforsamling. Hele seks forslag skal debatteres. Det bliver en

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel og Maybritt. Casper var fordi for at orientere om et af punkterne. Afbud fra Lars. Referent: Maybritt Dagsorden:

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

27. årgang Nr. 4. December 2010.

27. årgang Nr. 4. December 2010. 27. årgang Nr. 4. December 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 i klubhuset.

Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 i klubhuset. Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 i klubhuset. Tilstede: Afbud: Per, Jørgen, Bent, Ebbe, Lars, Margit og Flemming. Dorte Jønck (Ferie) og René Hedegaard

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 8. februar2011

Ordinær generalforsamling SBK 8. februar2011 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 8. februar2011 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Det ekstra punkt den lille overraskelse: Udnævnelse af æresmedlem Kaj Fink.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere