Patenter og varemærker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patenter og varemærker"

Transkript

1 Patenter og varemærker 7

2 Patenter og varemærker - 7 Udgivet af Danmarks Statistik December 8 Oplag: Printet hos PrinfoParitas Trykt udgave: Pris: 6, kr. inkl. pct. moms Kan købes på ISBN ISSN Pdf-udgave: Kan hentes gratis på ISBN ISSN 19-9 Adresser: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Tlf Fax e-post: Helle Månsson Danmarks Statistik Tlf.: Danmarks Statistik 8 Du er velkommen til at citere fra denne publikation. Angiv dog kilde i overensstemmelse med god skik. Det er tilladt at kopiere publikationen til privat brug. Enhver anden form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation er forbudt uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl. Når en institution har indgået en kopieringsaftale med COPY-DAN, har den ret til inden for aftalens rammer at kopiere fra publikationen.

3 Forord Udnyttelse af viden og skabelse af nye produkter er centrale faktorer i samfundets udvikling, og patenter og varemærker knytter sig til begge faktorer. Hvor patenter især retter sig mod teknologisk nyudvikling, er varemærker i højere grad knyttet til oplevelsesøkonomien og til branding af produkter. Intellektuelle ejendomsrettigheder (IP-rettigheder) er samtidig vigtige instrumenter i kampen mod ulovlig kopiering, uanset om det drejer sig om teknologi, møbler, tøj, fødevarer eller it-programmer. Uden internationale IP-rettigheder er det vanskeligt for danske virksomheder at gøre krav på retten til at producere eller sælge de produkter, som de selv har udviklet. Patenter og varemærker 7 er en ny årlig publikation fra Danmarks Statistik. Danmark har unikke muligheder for at tilvejebringe data om IP-rettigheder. Det skyldes ikke mindst de seneste års samarbejde imellem Patent- og Varemærkestyrelsen og Danmarks Statistik, der har styrket datagrundlaget. Patent- og Varemærkestyrelsen har stillet data til rådighed og gjort det muligt at samkøre oplysninger om danske indehavere af IP-rettigheder med andre registeroplysninger. Hermed har det bl.a. været muligt for Danmarks Statistik at danne profiler af de virksomheder, der har rettigheder. Ligeledes er det muligt at sammenligne udviklingen i virksomheder, der har IP-rettigheder, med den generelle udvikling i erhvervslivet. Patenter og varemærker 7 er udarbejdet i kontoret Serviceerhverv af chefkonsulent Helle Månsson, som man er velkommen til at henvende sig til på tlf eller Danmarks Statistik, december 8 Jan Plovsing / Jens Thomasen

4 Indhold Sammenfatning Profil af danske virksomheder med IP-rettigheder IPR-aktive virksomheders udvikling Internationale sammenligninger Dansk patentaktivitet i internationalt perspektiv Danske styrkepositioner inden for nye teknologiområder Internationalt samarbejde på patentområdet Varemærker Handel med IP-rettigheder IPR og forretningsstrategi Handel med IPR Forventninger til fremtidig handel med IPR Piratkopiering Fordele og barrierer ved handel med IP-rettigheder Definitioner Metode og datagrundlag Tabeller

5 Sammenfatning IP-rettigheder som innovationsindikator Profil af virksomheder med IP-rettigheder IP-rettigheder og navnlig patenter betragtes som en ret pålidelig indikator for innovationsaktivitet og udvikling af nye teknologier. Det er dog langt fra alle innovationer, som patenteres, eller der søges andre IP-rettigheder til. Virksomheder kan også vælge andre måder at beskytte deres nyskabelser på fx hemmeligholdelse af den tekniske know-how, som er en forudsætning for at anvende ideen. Denne nye årspublikation beskæftiger sig med fire IP-rettigheder: patenter, varemærker, design og brugsmodeller (se mere i boksen). Publikationen tegner bl.a. en profil af de IPR-aktive virksomheder (kapitel 1): I Danmark registrerer danske virksomheder årligt omkring.6 IP-rettigheder af danske virksomheder, hvoraf de fleste er patenter. 1. danske virksomheder har i årene -7 registreret en eller flere IPrettigheder, der er gældende i Danmark. Det svarer til, at pct. af de danske virksomheder har registreret IP-rettigheder. IP-rettigheder står for intellectual property rights intellektuelle ejendomsrettigheder. IPrettigheder omfatter nedenstående fem elementer, hvoraf ophavsret dog ikke indgår i tabeller og analyser i denne publikation. Et patent beskytter den opfindelse, der angiver en ny løsning på et veldefineret problem. Løsningen skal adskille sig væsentligt fra hidtil kendt teknik. Patentet beskytter ikke idéen som sådan, men den tekniske løsning, og forbyder andre at udnytte den specifikke løsning. Eks.: Lego-klodsen (patenteret i 198), Nikotin-tyggegummiet En brugsmodel kaldes også det lille patent. Brugsmodeller sigter på mindre tekniske løsninger, men giver ligesom patenter ret til at forbyde andre at udnytte en specifik løsning. Formålet med brugsmodeller er især at tilgodese mindre virksomheders nyskabelser og tekniske løsninger, der ikke opfylder kriterierne for et patent. Eks.: En intelligent gardinstang, som efter programmerede tidspunkter trækker gardiner til og fra, en grillstarterboks, en termokappe til nyfødte grise. Design er formgivningen og udseendet af et produkt. Der er tale om den fysiske fremtræden, ikke en teknisk funktion. Eks.: Tøj, møbler, eller mønstret i en køkkenrulle. Et varemærke har til formål at fungere som kendetegn for en virksomheds produkter eller for virksomheden som sådan, og skal kunne gengives grafisk. Varemærker kan fx bestå af ord, figurer, slogans, bogstav- og talkombinationer. Et varemærke vedrører altid det konkrete udtryk. Mærket eller kendetegner varemærkebeskyttelse. Eks.: Google, Coca-Cola, Tivoli Ophavsret, eller copyright, er en rettighed, der bl.a. anvendes i forbindelse med kunstneriske eller litterære værker, men også i forbindelse med fx edb-programmer. Ophavsret administreres i Danmark af Kulturministeriet. Copyright indgår ikke i denne publikation, da det p.t. ikke er muligt at samkøre oplysninger om indehavere af ophavsrettigheder med Danmarks Statistiks registre. Mærket kendetegner produkter, der er beskyttet af copyright.

6 6 Medico/sundhed, it/kommunikation og energi/miljø er de brancheområder, hvor relativt flest virksomheder er IPR-aktive, idet hhv. 1 pct., pct. og 8 pct. af virksomhederne har IP-rettigheder. Blandt de IPR-aktive virksomheder har medico/sundhed og energi/miljø det højeste gennemsnitlige antal rettigheder med hhv. syv og fem IP-rettigheder pr. virksomhed. Inden for de fleste brancheområder har mere end halvdelen af de IPR-aktive virksomheder kun registreret en enkelt IP-rettighed i perioden -7. Inden for energi/miljø har 7 pct. af virksomhederne dog to eller flere rettigheder, og 9 pct. har registreret ti eller flere IP-rettigheder. De store virksomheder er overrepræsenteret blandt IPR-aktive virksomheder, især på patentområdet. Virksomheder med eller flere ansatte har således registreret pct. af patenterne i årene -7, mens de antalsmæssigt kun udgør 1 pct. af de danske virksomheder. Internationale sammenligninger Publikationen sætter også danske virksomheders IP-rettigheder ind i et internationalt perspektiv (kapitel ). Blandt de væsentligste konklusioner er disse: Med 6.7 patentansøgninger stod Danmark for et fåtal af de i alt 1,76 mio. internationale patentansøgninger i 6. Men opgjort i forhold til indbyggertallet lå Danmark på en sjetteplads, når det drejer sig om patentansøgninger. Også de øvrige nordiske lande blandt de mest aktive nationer. Inden for udvalgte teknologiområder ligger den danske patentaktivitet højt. Det gælder især inden for vedvarende energi, hvor Danmark stod for, pct. af samtlige ansøgninger i, kun overgået af USA og Japan. På det bioteknologiske område er USA førende med sammenlagt pct. af patentansøgningerne i. Her lå Danmark på en.-plads med 9 ansøgninger, svarende til 1, pct. af samtlige bioteknologiske patentansøgninger i. På globalt plan står der en udenlandsk ejer eller medejer bag ansøgningen i 16 pct. af alle patentansøgninger. 1 pct. af de nationale patentansøgninger var omvendt baseret på opfindelser gjort af udenlandske statsborgere i -. For Danmarks vedkommende var der en udenlandsk ansøger bag 1 pct. af ansøgningerne med danske opfindere i -. Andelen af patentansøgninger med dansk ansøger og udenlandsk opfinder var pct. For Danmark var der således næsten balance imellem indlån, dvs. hvor opfinderen til en dansk patentansøgning er udlænding, og udlån, hvor en dansker har stået bag opfindelsen til en udenlandsk patentansøgning. USA, Norge, Schweiz, Sverige og Kina er blandt de lande, som registrerer flest varemærker i Danmark. De samme lande er blandt de steder, hvor flest danske ansøgere registrerer varemærker. De fleste udenlandske varemærker i Danmark registreres dog af Tyskland, der stod for 19 pct. i 7. Annonce- og reklamevirksomhed, uddannelses- og undervisningsvirksomhed samt forskning og design mv. er de områder, hvor flest danske virksomheder registrerer varemærker i Danmark. Udenlandske varemærker retter sig i højere grad mod farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt videnskabelige apparater og instrumenter. Sidst, men ikke mindst belyser publikationen også danske virksomheders handel med IP-rettigheder (kapitel ). Nogle af de interessante konklusioner er disse: pct. af de danske virksomheder med ti eller flere beskæftigede har handlet med IP-rettigheder i perioden -7. Blandt virksomheder med patenter er andelen betydeligt højere, nemlig pct.

7 7 Udenlandske virksomheder er den hyppigste handelspartner, når virksomheder handler med patenter. pct. af de virksomheder, der har købt patenter, og 76 pct. af dem, der har solgt patenter, har haft en udenlandsk handelspartner. 1 pct. af de danske virksomheder, der i perioden 1-6 har fået godkendt en patentrettighed, har været udsat for piratkopiering. Den mest udbredte forholdsregel imod piratkopieringen er at overvåge markedet, dvs. holde øje med mulige kopiprodukter og piratkopister. 1 pct. af virksomhederne med patenter har valgt at beskytte sig imod piratkopiering ved at indbygge fx identifikation eller sporingsmekanismer i deres produkt. Blandt de virksomheder, der vælger at sælge deres IP-rettigheder, peger pct. på en øget synlighed på markedet som den største fordel, mens 1 pct. fremhæver en øget indtjening som en af fordelene. Signalværdien ved IPR-handel er dermed mindst lige så betydningsfuld for virksomhederne som den økonomiske gevinst. Handel med IP-rettigheder har også sine vanskeligheder: 1 pct. af virksomhederne peger på, at det er ressourcekrævende at modne et patent til licensérbar forretning, 16 pct. at det er svært at nå til enighed om pris og betingelser, og 1 pct. at det kan være vanskeligt at finde en relevant køber. Historisk baggrund Patentets historie Ordet patent kommer af det franske lettre patente, der betyder åbent brev. Patenter er altså åbne i den forstand, at de er offentlige kundgørelser af en eneret. Man regner almindeligvis patentets historie for at gå tilbage til 1-tallets venetianske republik, hvor der i 17 blev udstedt et dekret, som fastslog, at nye anordninger og opfindelser skulle kommunikeres ud til republikken. Dermed kunne de opnå en juridisk beskyttelse imod potentielle rettighedskrænkere i en periode på ti år. Allerede i 11 havde man dog i republikken Firenze godkendt et patent, og også langt tidligere er der tegn på, at selve idéen om at beskytte opfinderen mod kopiering blev anvendt. I England tildelte Henry VI i 19 det første letter patent til en flamlænder. Det åbne brev gav flamlænderen ret til et -årigt monopol på sin opfindelse. I 17-tallet fremsatte det engelske hofs jurister krav om, at en patentansøgning skulle ledsages af en skriftlig beskrivelse af opfindelsen. Dette kom til at danne grundlaget for patentlovgivningen både i England og i USA, New Zealand og Australien. I 197 blev den europæiske patentkonvention vedtaget. Konventionen førte til dannelsen af den Europæiske Patent Organisation. Hermed blev der skabt en fælles juridisk ramme for europæiske patenter, og man har herefter kunnet søge om et patent via én ansøgning hos Det Europæiske Patentkontor (EPO) eller igennem patentmyndighederne i et af de lande, som har tiltrådt konventionen. Den første danske patentlov trådte i kraft i 189. Varemærkets historie De første typer af varemærker kan spores helt tilbage til antikken, hvor romerrigets bygmestre forsynede deres mursten med sit navn. Det er dog først langt senere, omkring 18, at man finder en egentlig lovgivning, som beskytter varemærker, nemlig English Common Law. Det første regulære system til registrering af varemærker opstod i Frankrig i 187 med en lovgivning om brug af kommercielle mærker og produktmærker. Flere forskellige lande udviklede lovgivning til beskyttelse af varemærker i løbet af 18- tallet: USA indførte en omfattende lovgivning i 187, Det Forenede Kongerige i 187, Tyrkiet i 1871 og Japan i 188. Med Madrid-aftalen af 1891 blev varemærker indbygget i international lovgivning, hvorefter medlemslandenes indehavere af varemærker har mulighed for at få deres varemærke beskyttet i en række lande på baggrund af en enkelt ansøgning. Den første danske lovgivning på varemærkeområdet blev vedtaget d. 1. november 188.

8

9 9 1. Profil af danske virksomheder med IP-rettigheder Virksomhedsstruktur, økonomisk og beskæftigelsesmæssig udvikling 9. rettigheder registreret i -7 Der registreres flere patenter og varemærker Kapitlet belyser de virksomheder, der i perioden -7 har fået godkendt rettigheder til patenter, varemærker, design og brugsmodeller de såkaldt IPR-aktive virksomheder og sammenholder dem med den danske virksomhedsbestand som helhed. Kapitlet belyser, hvilke brancheområder der især benytter IP-rettigheder, om der er branchemæssige forskelle i udbredelsen af de enkelte rettighedstyper, og om der er en sammenhæng imellem virksomhedsstørrelse og IP-rettigheder. Også omfanget og koncentrationen af rettigheder belyses. Desuden sammenlignes den økonomiske og beskæftigelsesmæssige udvikling i virksomheder med IP-rettigheder med udviklingen i dansk erhvervsliv generelt. Fra til 7 er der registreret i alt 8.9 IP-rettigheder i form af patenter, varemærker, brugsmodeller og design til danske virksomheder 1. Varemærker udgør med 8 pct. langt den største gruppe af rettigheder. Det samlede antal IP-rettigheder, som er registreret i perioden til 7 til danske virksomheder, ligger nogenlunde stabilt omkring.6 rettigheder pr. år. Da varemærker udgør langt størstedelen af de registrerede rettigheder hele 8 pct. i 7 betyder det, at de bliver kendetegnende for den samlede udvikling. Der ses da også tydeligt en stor forskel på antallet af registreringer på de enkelte IPR-typer hen over den viste periode. Antallet af patenter, der er meddelt i 7, er således pct. højere end i, mens antallet af registrerede design og brugsmodeller er faldet med hhv. 6 pct. og pct. Antallet af varemærkeregistreringer er 9 pct. højere i 7 end i. Figur 1.1 Antal registrerede IP-rettigheder. -7 = Varemærke Patent I alt 8 6 Design Brugsmodel Datagrundlag: Antal rettigheder registreret til danske virksomheder i -7. I 7 fik 1.6 danske virksomheder rettigheder til patenter, varemærker, design eller brugsmodeller, og det antal er 9 pct. højere end i. Den samlede udvikling kan primært tilskrives, at flere virksomheder har fået meddelt varemærkerettigheder i 7 end i, idet antallet af virksomheder, som har fået rettigheder til patent, design eller brugsmodeller, i samme tidsrum er faldet med hhv. pct., pct. og 66 pct. 1 Talmaterialet omfatter rettigheder, som er gældende i Danmark, og evt. andre lande, og som er udstedt til danske virksomheder.

10 Figur 1. Antal virksomheder, der har fået meddelt IP-rettigheder = 1 1 Varemærke I alt 9 7 Brugsmodel Patent Design Datagrundlag: Antal danske virksomheder, der har fået registreret rettigheder i årene -7. Store brancheforskelle på anvendelsen af IPR Energi/miljø har en bred IPR-portefølje Der er betydelig forskel på typer og sammensætning af IP-rettigheder på de enkelte ressourceområder, bortset fra at varemærker udgør mindst halvdelen af IP-rettighederne inden for samtlige brancheområder. Virksomheder inden for energi/miljø har den relativt største andel af patenter, som udgør 7 pct. af IP-rettighederne, og brancheområdet har også flere brugsmodeller end virksomhederne som helhed. Virksomheder inden for energi/miljøområdet er dermed karakteriseret af at have den bredeste IPR-portefølje blandt brancheområderne. Medico/sundhed er også et brancheområde med relativt mange patenter ( pct.), mens brugsmodeller og design ikke synes at spille nogen væsentlig rolle her. Figur 1. Danske virksomheder med IP-rettigheder 1-7, fordelt på ressourceområde og IPR-type Energi/ miljø 6 66 Medico/ sundhed Bygge/ bolig 7 Transport Møbler/ beklædning Fødevarer It/ kommunikation Turisme Øvrige erhverv I alt Varemærke Design Patent Brugsmodel Datagrundlag: virksomheder, der har fået registreret IP-rettigheder i årene -7, og som indgår i regnskabsstatistikken -6 i et eller flere år. Design mest brugt inden for bygge/anlæg og møbler/beklædning Bygge/bolig-området og møbler/beklædning benytter sig i større udstrækning end andre af design som IP-rettighed: hhv. 1 pct. og 8 pct. af de to brancheområders rettigheder udgøres af design. På transportområdet udgør varemærker 7 pct. af IP- Se kap. Definitioner.

11 11 rettighederne, men brancheområdet har dog også med 17 pct. flere patenter end gennemsnittet. Inden for fødevarer, it/kommunikation og turisme er varemærker dominerende, og inden for turisme stort set den eneste form for IP-rettigheder, der anvendes. Mange inden for medico/sundhed har IP-rettigheder Udbredelsen af rettigheder i dansk erhvervsliv er vist i figur 1., hvor det ses, at brancherne i meget forskellig udstrækning gør brug af IP-rettigheder. Samlet set har pct. af de danske virksomheder én eller flere IP-rettigheder, men andelen er langt højere inden for medico/sundhed, hvor 1 pct. af virksomhederne har IP-rettigheder, og inden for it/kommunikation, hvor hver tiende virksomhed har IPR. Energi/miljø, fødevarer, møbler/beklædning og øvrige erhverv ligger med 6-8 pct. lidt over gennemsnittet, mens der kun er ganske få virksomheder inden for bygge/bolig, transport og turisme, der har IP-rettigheder. Figur 1. Andel af virksomheder med IP-rettigheder, fordelt på ressourceområder Medico/ sundhed Energi/ miljø It/ kommunikation Fødevarer Bygge/ bolig 1 Møbler/ beklædning Transport Turisme Øvrige erhverv I alt Datagrundlag: virksomheder, der har fået registreret IP-rettigheder i årene -7, og som indgår i regnskabsstatistikken -6 i samtlige år. It/kommunikation et vigtigt brancheområde for IPR For at vise, hvor den branchemæssige tyngde ligger, er virksomheder med IP-rettigheder sammenholdt med den samlede virksomhedsbestand i figur 1.. It/kommunikation er i IPR-sammenhæng et betydningsfuldt område, som omfatter en femtedel af samtlige IPR-aktive virksomheder, men kun en tiendedel af de danske virksomheder som helhed. Bygge/bolig udgør også et væsentligt IPR-område (19 pct. af samtlige virksomheder med IP-rettigheder), men har meget mindre betydning end i den samlede virksomhedsbestand, hvor det udgør 7 pct. Fødevarer og møbler/beklædning er i lighed med it-kommunikation mere betydningsfulde i IPR-sammenhæng end i den danske virksomhedsbestand generelt deres andele af de IPRaktive virksomheder udgør med hhv. 1 pct. og 8 pct. næsten det dobbelte af deres andele af virksomhedsbestanden. Transportområdet er til gengæld med pct. langt mindre betydningsfuldt i IPR-sammenhæng end generelt, hvor det udgør 1 pct. af virksomhedsbestanden.

12 1 Figur 1. Danske virksomheders fordeling på ressourceområder IPR-aktive virksomheder Virksomheder i alt Energi/ miljø Turisme Øvrige erhverv Medico/ sundhed 1 Transport Fødevarer Møbler beklædning It/kommunikation Bygge/ bolig Medico/ sundhed Energi/ miljø Møbler/be klædning Turisme Øvrige erhverv Fødevarer 7 9 It/kommunikation 1 7 Transport Bygge/ bolig Datagrundlag: Virksomheder, der indgår i regnskabsstatistikken -6 i samtlige år. Høj koncentration af rettigheder inden for medico/sundhed og energi/miljø Det gennemsnitlige antal rettigheder i de IPR-aktive virksomheder er et mål for IPRkoncentrationen, se figur 1.6. Her tegner der sig et billede af en høj IPR-koncentration inden for medico/sundhed med gennemsnitligt er 7 IP-rettigheder pr. IPR-aktiv virksomhed. Også inden for energi/miljø og fødevarer er koncentrationen af IP-rettigheder højere end gennemsnittet, idet de IPR-aktive virksomheder har hhv. og IP-rettigheder i gennemsnit. Mest markant er det imidlertid, at it/kommunikation, som har en af de højeste andele af virksomheder med IP-rettigheder, ligger på niveau med gennemsnittet for samtlige virksomheder, når det drejer sig om antallet af rettigheder pr. IPR-virksomhed. Det er med andre ord en branche, hvor der er mange IPR-virksomheder, men de har hver især få rettigheder. Den samme tendens ses inden for møbler/beklædning. Figur 1.6 Gennemsnitligt antal rettigheder i IPR-aktive virksomheder, fordelt på ressourceområder Gennemsnitligt antal IPR 7 Patenter Varemærker Ip-rettigheder i alt Medico/ sundhed Energi/ miljø Øvrige erhverv Fødevarer It/kommuni kation Bygge/ bolig Transport Møbler/ beklædning Turisme I alt Datagrundlag: virksomheder, der har fået registreret IP-rettigheder i årene -7, og som indgår i regnskabsstatistikken -6 i samtlige år.

13 1 Store virksomheder overrepræsenteret på IPR-området De store virksomheder er stærkt overrepræsenteret blandt virksomheder med IP-rettigheder, og det gælder især på patentområdet. Her spiller det sandsynligvis en rolle, at der ofte er store udviklingsomkostninger forbundet med at opnå patentrettigheder. Virksomheder med færre end ansatte udgør pct. af patentindehaverne, og 66 pct. af de virksomheder, der har varemærker. Det er imidlertid en langt mindre andel, end de udgør af den samlede virksomhedsbestand, nemlig 9 pct. Figur 1.7 Andel af virksomheder med IP-rettigheder, fordelt på størrelsesgrupper Har patent Har brugsmodel Har design Har varemærke 9 Virksomheder i alt Årsværk (+) Datagrundlag: virksomheder, der har fået registreret IP-rettigheder i årene -7, og som indgår i regnskabsstatistikken -6 i samtlige år. Figur 1.8 Gennemsnitligt antal rettigheder i IPR-aktive virksomheder, fordelt på størrelsesgrupper. -7 1, 8 6,8 1,8,1,, (+) I alt Datagrundlag: virksomheder, der har fået registreret IP-rettigheder i årene -7, og som indgår i regnskabsstatistikken -6 i samtlige år. Koncentrationen af rettigheder afspejler de store virksomheders betydning i gruppen af danske IPR-indehavere: i gennemsnit har hver IPR-indehaver IP-rettigheder. Virksomheder med eller flere ansatte skiller sig ud med mere end IP-rettigheder i gennemsnit. Figur 1.9 viser en optælling af det faktiske antal rettigheder i de enkelte brancheområder. Det ses, at hovedparten (61 pct.) af de IPR-aktive virksomheder har en enkelt IP-rettighed, mens 9 pct. har - IP-rettigheder. 6 pct. har -9 rettigheder, og de sidste pct. har eller flere rettigheder. Også her er der væsentlige branchefor-

14 1 skelle: 11 pct. af virksomhederne inden for medico/sundhedsområdet har eller flere IP-rettigheder, og den tilsvarende andel inden for energi/miljø og fødevarer er 9 pct. De tre brancheområder, og i særdeleshed energi/miljøbrancherne, har samtidigt en relativt stor andel af virksomheder med -9 rettigheder. Figur 1.9 Antal virksomheder fordelt på ressourceområde og antal IP-rettigheder Energi/ miljø 11 9 Medico/ sundhed Fødevarer It/kommunikation Øvrige erhverv Bygge/ bolig (+) 6 Datagrundlag: virksomheder, der har fået registreret IP-rettigheder i årene -7, og som indgår i regnskabsstatistikken -6 i samtlige år. 79 Møbler/ beklædning Transport Turisme I alt 1.1 IPR-aktive virksomheders udvikling IPR-aktives andel af omsætning og beskæftigelse er stigende Hvis man sammenholder de IPR-aktive virksomheder, som har været aktive i alle årene fra til 6, med den øvrige bestand af virksomheder, tyder talmaterialet på, at de IPR-aktive vinder frem på bekostning af andre virksomheder. Om dette skyldes deres IP-rettigheder eller andre forhold, fx deres størrelse, ejerform eller kapitalforhold mv., kan dog ikke udledes af talmaterialet. Datagrundlaget for figurerne består af de virksomheder, der har været aktive i alle årene -6. Det omfatter en bestand på 9. virksomheder, hvoraf de.9 er IPR-aktive. IPR-aktive står for 8 pct. af omsætningen i 6 Fra til 6 er de IPR-aktive virksomheders andel af beskæftigelsen (opgjort i årsværk) steget fra 7 pct. til 8 pct. De relativt få danske virksomheder med IPrettigheder står med andre ord for en betydelig del af den samlede beskæftigelse.

15 1 Figur 1. IPR-aktive virksomheders andel af årsværk Energi/ miljø 1 1 Bygge/ bolig Fødevarer Transport Møbler/ beklædning 8 6 Øvrige erhverv 1 It/ kommunikation 1 Medico/ sundhed Turisme 7 I alt 8 Andel i Andel i 6 Datagrundlag: Virksomheder der indgår i regnskabsstatistikken -6 i samtlige år pct. af beskæftigelsen i 6 i IPR-aktive virksomheder Den stigende beskæftigelsesandel, som de IPR-aktive virksomheder samlet set repræsenterer, genfindes på de fleste brancheområder. Navnlig inden for medico/sundhed, møbler/beklædning og energi/miljø, hvor beskæftigelsen er steget med mellem og procentpoint. Kun inden for fødevarer og øvrige erhverv har de IPR-aktive virksomheder haft en tilbagegang i beskæftigelsesandelen. De virksomheder, der var aktive i hele perioden -6, havde en samlet omsætning på 1.9 mia. kr., hvoraf de IPR-aktive virksomheders omsætning udgjorde pct. Samlet set har de IPR-aktive således øget deres andel af omsætningen med 1 procentpoint fra til 6. Bortset fra områderne energi/miljø og øvrige erhverv, har de IPR-aktive virksomheder inden for samtlige brancheområder haft større fremgang i deres omsætning end de øvrige virksomheder. Figur 1.11 IPR-aktive virksomheders andel af omsætning Energi/ miljø Bygge/ bolig Fødevarer Transport Møbler/ beklædning Øvrige erhverv It/ kommunikation Andel i Andel i 6 Datagrundlag: Virksomheder der indgår i regnskabsstatistikken -6 i samtlige år 1 Medico/ sundhed Turisme I alt Lille fald i IPR-aktives eksportandel På eksportområdet har de IPR-aktive virksomheder tabt en smule terræn i forhold til de danske virksomheder generelt, idet deres eksportandel er faldet fra 61 pct. i til 9 pct. i 6.

16 16 IPR-virksomheder inden for energi/miljø: faldende eksportandel, trods fremgang Faldet er markant på energi/miljøområdet, hvor de IPR-aktive virksomheders andel af eksporten er faldet fra 6 pct. til procent, svarende til et fald på 9 procentpoints. Faldet skyldes dog ikke en stagnerende eksport tværtimod har de IPR-aktive virksomheder på energi/miljøområdet haft en stigning på 8 pct. i deres eksport, hvilket er over niveauet for danske virksomheder som helhed (6 pct.). Men virksomheder uden IPR-aktivitet har haft en endnu mere markant vækst i eksporten, som er fordoblet fra til 6. På fødevareområdet og inden for it/kommunikation har de IPR-aktive også oplevet en mindre tilbagegang i deres andel af den samlede eksport, mens der til gengæld er fremgang i IPR-virksomhedernes eksportandel inden for transport, møbler/beklædning, øvrige erhverv og turisme. For turismevirksomhederne hører det dog med til billedet, at eksporten udgør mindre end, procent af omsætningen i 6, mod ca. pct. for danske virksomheder generelt. Figur 1.1 IPR-aktive virksomheders andel af eksport Energi/ miljø 6 Bygge/ bolig Fødevarer Transport Møbler/ beklædning 1 Øvrige erhverv 9 It/ kommunikation Medico/ sundhed Turisme 61 I alt 9 Andel i Andel i 6 Datagrundlag: Virksomheder der indgår i regnskabsstatistikken -6 i samtlige år Værditilvækstandelen udgjorde 9 pct. og er steget lidt I flere brancher er de IPR-aktives værditilvækstandel voksende Mere end en tredjedel 9 pct. af den samlede værditilvækst i 6 blev skabt af IPR-aktive virksomheder, og det er en lille fremgang i forhold til, hvor andelen var 8 pct. De IPR-aktive virksomheder inden for miljø/energi, fødevarer og øvrige erhverv har alle haft en tilbagegang i deres andel af den samlede værditilvækst, mens de øvrige brancheområder har haft fremgang. Det gælder især inden for transport, møbler/beklædning og it/kommunikation, hvor de IPR-aktive virksomheders andel af værditilvæksten er steget med procentpoints eller mere. Det er værd at bemærke, at tilbagegangen i værditilvækstandelen for de IPR-aktive virksomheder inden for energi/miljø ikke skyldes egentlig tilbagegang eller lavere vækst end i virksomhederne som helhed, men derimod at de øvrige virksomheder med en stigning i værditilvæksten på 9 pct. fra til 6 har haft en langt højere stigning end gennemsnittet af virksomheder ( pct.).

17 17 Figur 1.1 IPR-aktive virksomheders andel af værditilvækst Energi/ miljø Bygge/ bolig Fødevarer Transport Møbler/ beklædning 8 8 Øvrige erhverv 7 It/ kommunikation Medico/ sundhed Turisme 8 9 I alt Andel i Andel i 6 Datagrundlag: Virksomheder, der indgår i regnskabsstatistikken -6 i samtlige år

18

19 19. Internationale sammenligninger Internationale sammenligninger Patentansøgninger en indikator for bl.a. innovationsevne Kapitlet belyser Danmarks patentaktivitet i international sammenhæng, baseret på opgørelser fra hhv. WIPO (World Intellectual Property Organization) og OECD. Datagrundlaget kan ikke umiddelbart sammenlignes med de danske data, som indgår i kapitel 1 (se kapitlet Metode og datagrundlag). Patentansøgninger har i international sammenhæng været genstand for statistik i årtier, hvor antallet af patentansøgninger og deres teknologiske retning betragtes som et udtryk for de enkelte landes innovationsevne. Der er mange vinkler på statistikken over patentansøgninger, der belyser områder som: National/regional innovationsevne (antal ansøgninger fra forskellige lande eller regioner) Teknologiske styrkepositioner (målt ved at sammenholde antallet af ansøgninger på de enkelte teknologiske områder) Internationalt samarbejde (opfinderes og ansøgeres hjemlande) 1,76 mio. patentansøgninger i 6 Der blev meddelt 77. patenter i 6 6,1 mio. patenter var gældende i 6 It er et betydningsfuldt patentområde Verdensorganisationen for intellektuelle ejendomsrettigheder, World Intellectual Property Organization (WIPO), anslår, at der i 6 blev indgivet ca. 1,76 millioner patentansøgninger på verdensplan. Det er en stigning på,9 pct. i forhold til. Fra til 6 steg antallet af ansøgninger fra Kina, Korea og USA med hhv.,1 pct., 6,6 pct. og 6,7 pct. Et fåtal af lande, hhv. Japan, USA, Korea, Tyskland og Kina, stod for 76 pct. af samtlige patentansøgninger. Der blev givet rettigheder til 77. patenter i 6 på verdensplan, og størstedelen af patentrettighederne er ligesom patentansøgningerne koncentreret på få lande. Patentrettigheder kan være gældende i op til år, alt efter hvor længe rettighedshaveren vælger at betale, og dermed opretholde, rettigheden. Det er dog langt fra alle patentrettigheder, der opretholdes i den maksimale periode. I 6 var der således 6,1 millioner gældende patenter på verdensplan, og mere end halvdelen af dem var ansøgt i perioden Computerteknologi, telekommunikation og teknologi vedr. elektriske maskiner udgør en stor del af de ansøgte patenter med hhv. 1., 117. og 11. ansøgninger ()..1 Dansk patentaktivitet i internationalt perspektiv Danske patenter fylder ikke meget i det samlede billede men den danske patentaktivitet er høj Patentansøgninger fra Danmark til WIPO fylder umiddelbart ikke meget i det overordnede billede af patentaktiviteten på verdensplan. Danske ansøgere stod for 6.7 patentansøgninger i 6 via den såkaldte PCT-ordning, ud af et samlet antal ansøgninger på 1,76 millioner. Danske ansøgere fik i samme år meddelt.17 patentrettigheder ud af 77. på verdensplan. Ikke desto mindre ligger den danske patentaktivitet på et relativt højt niveau sammenlignet med en række andre lande. Figur.1 viser, at der var 77 patentansøgninger fra danske ansøgere til Patent- og Varemærkestyrelsen pr. million indbyggere i 6, og kun få lande har en højere patentaktivitet set i forhold til deres indbyggertal. De øvrige nordiske lande ligger på nogenlunde samme niveau som Danmark, med hhv. 7 ansøgninger pr. million indbyggere i Norge, 7 i Sverige og 6 i Finland. Island ligger noget lavere end de øvrige nordiske lande, men dog stadig inden for top. PCT-ordningen gør det muligt at søge om patentrettigheder i en række lande samtidigt, via en enkelt ansøgning. For at være gældende i et land, skal patentansøgningen dog fortsat godkendes af den nationale patentmyndighed.

20 Figur.1 Nationale patentansøgninger pr. million indbyggere. 6 Japan Korea USA Tyskland New Zealand Finland UK Danmark Østrig Sverige Norge Frankrig Schweiz Irland Rusland Canada Island Slovenien Singapore Australien Kilde: WIPO Statistics Database and World Bank (World Development Indicators), juli 8 Nationale patentansøgninger pr. mill. indbyggere Patentaktivitet målt i forhold til BNP Figur. En anden måde at relatere patentaktiviteten i det enkelte land til landets størrelse, er at måle antallet af patentansøgninger i forhold til landets bruttonationalprodukt (BNP). Opgjort på denne måde ligger Danmark også relativt højt sammenlignet med de fleste lande. Finland og Sverige ligger ligeledes inden for top. Nationale patentansøgninger i forhold til BNP. 6 Korea Japan Rusland New Zealand Kina Ukraine USA Tyskland Kazakhstan Finland UK Danmark Sverige Østrig Frankrig Slovenien Slovenien Kroatien Tyrkiet Irland Kilde: WIPO Statistics Database and World Bank (World Development Indicators), juli 8. Note: BNP opgjort i mio. US dollar baseret på købekraftspariteter i faste priser. Nationale patentansøgninger pr. bnp-enheder

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

8 It, produktivitet og udvikling

8 It, produktivitet og udvikling It, produktivitet og udvikling 47 8 It, produktivitet og udvikling Figur 8.1 Andel it-fou af landenes BNP. 2002 1,27 Korea 0,97 1,02 0,71 Irland 0,51 0,51 0,40 0,39 0,35 0,34 0,33 Tyskalnd 0,25 0,24 0,19

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Når viden bliver til aktiver. - nøgletal om danske virksomheders brug af IPR

Når viden bliver til aktiver. - nøgletal om danske virksomheders brug af IPR Når viden bliver til aktiver - nøgletal om danske virksomheders brug af IPR Når viden bliver til aktiver - nøgletal om danske virksomheders brug af IPR Udgivet af: Danmarks Statistik & Patent- og Varemærkemærkestyrelsen

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Stramme rammer klare prioriteter

Stramme rammer klare prioriteter Stramme rammer klare prioriteter Forslag til finanslov for 2016 September 2015 Udgangspunkt: Væk fra grænsen Strukturelt underskud (2016) Kasseeftersyn Finanslovforslag -0,7 pct. -0,4 pct. -0,5 pct. Budgetlovens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Grænseoverskridende virksomheder

Grænseoverskridende virksomheder Grænseoverskridende virksomheder Danske datterselskaber i udlandet 2008 Danmarks Statistik Grænseoverskridende virksomheder Danske datterselskaber i udlandet 2008 Grænseoverskridende virksomheder Danske

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Forskningsstatistik Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde

Forskningsstatistik Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2005 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2005 er en opgørelse over omfanget af forskningen og udviklingen

Læs mere

Danske virksomheders brug af patenter og andre IP-rettigheder

Danske virksomheders brug af patenter og andre IP-rettigheder «JUR_NAVN_DEL1» «JUR_NAVN_DEL2» «JUR_NAVN_DEL3» «JUR_FOR_GADE_ADRESSE» «JUR_FOR_POSTNR»«JUR_FOR_POSTDSTRKT» CVR-nr. «cvr» August 2009 Kan udfyldes elektronisk på WWW.virk.dk. Her kan man gemme undervejs,

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os?

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? SÆLG DIN VIDEN TIL NYE MARKEDER VÆKSTMØDE OM INTERNATIONALISERING AF VIDENVIRKSOMHEDER ONSDAG DEN 30. NOVEMBER V/ Axel Olesen,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskningsstatistik 2003

Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskningsstatistik 2003 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2003 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2003 Statistikken er udarbejdet

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017 Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet April 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere