EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2003 (16 C6-0000/ /0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører: Alain Lipietz PR\ doc PE

2 PR_INI_art47-1 PE /11 PR\ doc

3 INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING... 4 BEGRUNDELSE... 8 PR\ doc 3/11 PE

4 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2003 (16 C6-0000/ /0000(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2003 (16 C6-0000/2004), der henviser til EF-traktatens artikel 106, 111 og 113, der henviser til artikel 15 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, der henviser til sin beslutning af 2. april 1998 om demokratisk ansvar i ØMU'ens tredje fase 1, der henviser til sin beslutning af 3. juli 2003 om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for , der henviser til sin beslutning af 26. februar 2004 om den økonomiske situation i EU betænkning om de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politik 3, der henviser til sin beslutning af 22. april 2004 om Kommissionens henstilling om opdateringen af de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politik (for perioden ) 4, der henviser til Revisionsrettens beretning af 14. og 15. januar 2004 om effektiviteten af Den Europæiske Centralbanks forvaltning i regnskabsåret 2002, med Den Europæiske Centralbanks svar 5, der henviser til Den Europæiske Centralbanks afgørelser af 19. februar og af 17. juni om vedtagelse af forretningsordenen for henholdsvis Den Europæiske Centralbank og Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd, der henviser til Europa-Kommissionens økonomiske prognoser i foråret 2004, der henviser til forretningsordenens artikel 45, 106 og 112, stk. 1, der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0000/2004), 1 EFT C 138 af , s EUT C 74 E af , s P5_TA(2004) P5_TA(2004) EUT C 45 af , s EUT L 80 af , s EUT L 230 af , s. 61. PE /11 PR\ doc

5 A. der henviser til, at hovedformålet for Den Europæiske Centralbank (ECB) og Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) er at fastholde prisstabilitet og støtte Den Europæiske Fællesskabs (EF s) generelle økonomiske politikker, som fastlagt i traktatens artikel 2 samt af Det Europæiske Råd i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 og Det Europæiske Råd i Gøteborg den 15. og 16. juni 2001, B. der henviser til, at der i 2003 skete et kraftigt tilbageslag i den internationale økonomi, som især havde sit udspring i USA og Asien (vækst i BNP på verdensplan: 3,7 %), C. der henviser til, at EU s BNP i 2003 kun voksede med 0,8 %, og euroområdets kun med 0,4 %, og, at det meste af opsvinget var eksportrelateret på trods af opskrivningen af den nominelle effektive kurs for euroen; inflationen i euroområdet nåede et historisk lavt niveau (faldt til 2,1 % i forhold til 2,3 % i 2002), overskudslikviditeten akkumulerede med en kraftig vækst i M3 til 7,1 %, hvor ECB s mål var på 4,5 %; budgetsituationen blev yderligere forværret og nåede et niveau, hvor det gennemsnitlige underskud var på 2,7 % af euroområdets BNP (2,3 % i 2002); långivningen til den private sektor voksede kraftigt, og arbejdsløsheden holdt sig stabil; D. der henviser til, at ECB den 8. maj 2003 bekendtgjorde, at dens inflationsmål på mellemlang sigt nu var, at inflationen skulle holdes tæt på men under 2 %, E. der henviser til, at ECB nu er af den opfattelse, at der kun er en lille inflationsrisiko forbundet med M3 s alt for store vækst, F. der henviser til, at det i artikel 10 i statutten for Systemet af Europæiske Centralbanker og for Den Europæiske Centralbank fastsættes, at Styrelsesrådet skal træffe afgørelse og handle med simpelt flertal, G. der henviser til, at EU s udvidelse den 1. maj 2004 indebærer store udfordringer for ØMU, ECB og ESCB, samt til, at de nye medlemsstaters nationale centralbanker har undertegnet centralbankaftalen om valutakursmekanismen (ERM) II, H. der henviser til, at den estiske kroon, den litauiske litas og den slovenske tolar kom med i ERM II den 28. juni 2004, I. der henviser til, at der i nogle medlemsstater er opstået debat om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at beholde de små euro-mønter, og at der er frygt for, at der vil opstå et opadgående inflationært pres, hvis man afskaffer disse mønter, idet der vil blive foretaget uberettigede oprundinger af priserne; 1. byder ECB's nye formand velkommen 2. mener, at Den Monetære Union, der nu har været en realitet i 5 år, kan anses for at have været en succes indtil nu, og at dette i høj grad skyldes ECB s og ESCB s arbejde; henleder imidlertid opmærksomheden på, at det er nødvendigt, at de politiske beslutningstagere også fremover gør sig overvejelser om de vedvarende problemer og kommende udfordringer; 3. udtrykker tilfredshed med, at ECB (i kapitel 5 i årsberetningen for 2003) fuldt ud PR\ doc 5/11 PE

6 erkender, at den er ansvarlig over for offentligheden og Europa-Parlamentet med hensyn til de målsætninger den skal opfylde i henhold til traktaterne; 4. glæder sig over den historisk lav rente i euroområdet; mener, at ECB har reageret korrekt på den økonomiske og finansielle udvikling i 2003; betoner, at den også fremover nøje bør holde øje med, hvor hurtigt markederne reagerer på og forudiskonterer dens afgørelser, men stiller spørgsmålstegn ved, om det ikke ville have været mere hensigtsmæssigt, hvis de pågældende foranstaltninger var blevet gennemført i begyndelsen af 2002; 5. mener desuden, at den relativt svage økonomiske aktivitet i euroområdet i 2003 ikke skyldes manglende tillid til valutaens stabilitet men snarere er et resultat af manglende vækst i efterspørgslen; 6. glæder sig over, at ECB den 8. maj 2003 besluttede at tilstræbe en positiv inflation ( tæt på 2 % ), da det hermed bliver muligt at nedbringe realrenten og således modvirke et deflationært pres; 7. erkender, at ECB ganske vist skal støtte Lissabon-målsætningen om fuld beskæftigelse, men at dens bidrag alene ikke er nok til at opnå dette mål, og opfordrer Rådet til at overveje ændringer af de budgetmæssige aspekter af den økonomiske samordning i overensstemmelse med de ændringer, som Europa-Kommissionen har foreslået med hensyn til stabilitets- og vækstpagten; 8. er enig i, at det er rigtigt ikke længere at tillægge det pengepolitiske aggregat M3 så stor betydning; mener imidlertid, at overskudslikviditeten, selv om den ikke åbenlyst påvirker prisen på varer og tjenesteydelser, vil kunne give anledning til spekulative bobler på finansmarkederne og markederne for fast ejendom, og opfordrer ECB til at se nøje på dette problem; 9. mener, at årsagen til denne situation måske kan være, at den nuværende långivnings- og finansieringspolitik ikke er selektiv; opfordrer ECB til at knytte snævrere forbindelser med Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og til sammen med EIB at undersøge, hvordan Unionens långivningspolitik på en mere effektiv måde kan fremme de langsigtede investeringer, der er en følge af målsætningerne fra Lissabon og Gøteborg; 10. opfordrer Det Europæiske Råd og ECB til detaljeret at redegøre for de nugældende procedurer for gennemførelse af princippet om ansvarlighed (hvorved "folkevalgte repræsentanter kan holde ECB ansvarlig for opfyldelsen af sine målsætninger, som det anføres af ECB i kapitel 5 i årsberetningen for 2003); 11. fastholder, at en sådan forpligtelse til ansvarlighed først og fremmest kræver større gennemsigtighed i beslutningsprocessen og nødvendigvis indebærer offentliggørelse af mødeprotokoller fra og afstemningsstrukturer på Styrelsesrådets møder; 12. foreslår også, at ECB medvirker til en debat i offentligheden ved i højere grad at tage hensyn til, at det er en udbredt opfattelse blandt økonomer, at prisstabilitet ikke i sig selv er nok til at fremme vækst og beskæftigelse, at der er en snæver sammenhæng mellem inflation og arbejdsløshed, og, at en valutakurs, der er for høj, kan være til skade for konkurrenceevnen; PE /11 PR\ doc

7 13. mener, at den pengepolitiske dialog mellem Europa-Parlamentet og ECB har været en succes; betoner, at disse drøftelser gør pengepolitikken mere gennemsigtig og tilgængelig for offentligheden, og opfordrer ECB til at udvide denne dialog med Parlamentet; 14. glæder sig over, at den estiske, litauiske og slovenske valuta er indtrådt i ERM II og slår til lyd for, at euroen indføres i alle både gamle og nye medlemsstater; betoner, at dette imidlertid kræver både succesrig deltagelse i ERM II og overholdelse af konvergenskriterierne, og er af den opfattelse, at de samme krav skal opfyldes, som der var tale om for de første deltagere i 1997; 15. lykønsker ECB med det nye format, der er anvendt for årsberetningen for 2003, og med ændringerne på bankens hjemmeside; 16. mener, at ECB har forvaltet sit budget hensigtsmæssigt og tiltræder Revisionsrettens revision; 17. gentager sit ønske om i højere grad at blive inddraget i indstillingen af medlemmer til ECB s direktion; mener desuden, at de indstillede medlemmer skal have en mere alsidig faglig og akademisk baggrund; 18. gentager, at det er af den opfattelse, at ECB bør føre tilsyn med EIB s bankvirksomhed; 19. anmoder Kommissionen og ECB om at nedsætte en arbejdsgruppe om brugen af euroen, som skal undersøge, om der eventuelt er fordele ved at inføre en pengeseddel med pålydende 1-euro; mener, at medlemsstaterne bør opretholde 1-cent-møntens status som lovligt betalingsmiddel; 20. beklager, at der stadig er høje omkostninger forbundet med grænseoverskridende detailbetalinger i euro, og anmoder ECB om at presse på for at få forordningen herom fuldstændigt gennemført; støtter oprettelse af et fælles europæisk betalingsområde; 21. opfordrer ECB til at begynde at overveje, hvordan anden generation af pengesedler skal se ud; mener, at beslutningen (der sandsynligvis var nødvendigt på det pågældende tidspunkt) om at udelukke afbildning på første generation af pengesedler af levende væsener eller eksisterende genstande af enhver art, ikke har bidraget til, at der har udviklet sig en fælles europæisk bevidsthed; foreslår, at der på den nye generation af pengesedler bl.a. afbildes nulevende mennesker og europæiske landskaber samt ikoner, der betyder noget for alle mennesker, og historiske personligheder, der værdsættes i hele Europa; 22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Centralbank. PR\ doc 7/11 PE

8 BEGRUNDELSE Det er altid en vanskelig opgave for de folkevalgte at kommentere Den Europæiske Centralbanks virksomhed, idet traktatens artikel 108 forbyder forsøg på at øve indflydelse! Heldigvis fastsættes det i artikel 113, at Europa-Parlamentet kan foranstalte en generel drøftelse af ECB s årsberetning, og den er emnet for denne betænkning. ECB lægger i sin årsberetning for 2003 især stor vægt på princippet om, at ECB er ansvarlig over for Parlamentet (kapitel 5, s. 156). Dette princip behandles i betænkningens afsnit III. Da ECB selv opfordrer os til at se nærmer på, om den politik, der rent faktisk er blevet ført indtil slutningen af 2003, har opfyldt de målsætninger, som banken i henhold til traktaterne skal opfylde, vil vi gøre dette i betænkningens afsnit I. Derefter behandles i afsnit II de vigtige ændringer, der blev foretaget i ECB s doktrin i I afsnit IV vil vi se på de forskellige pengepolitiske spørgsmål, der i øjeblikket debatteres i offentligheden. I. ECB s BIDRAG TIL OPFYLDELSE AF TRAKTATENS MÅLSÆTNINGER Det fastsættes i traktatens artikel 105, at hovedmålet for ESCB er at fastholde prisstabilitet. Uden at målsætningerne om prisstabilitet derved berøres, støtter ESCB de generelle økonomiske politikker i Fællesskabet med henblik på at bidrage til gennemførelsen af Fællesskabets mål som fastsat i artikel 2. Disse mål i artikel 2 ( i Fællesskabet som helhed at fremme en harmonisk, afbalanceret og bæredygtig udvikling af den økonomiske virksomhed, et højt beskæftigelsesniveau, et højt socialt beskyttelsesniveau, ligestilling mellem mænd og kvinder, en bæredygtig og ikke-inflationær vækst, etc. ) er blevet præciseret på topmøderne i Lissabon (mål om fuld beskæftigelse baseret på konkurrenceevne) og Gøteborg (bæredygtig udvikling, gennemførelse af Kyoto-aftalen). De inflationsbetingede prisstigninger har siden anden kvartal 2003 ligget tæt på eller under 2 % til trods for gentagne udefrakommende chok (stigende priser på olie og fødevarer). Selv om det primært skyldes arbejdsmarkedernes struktur, at disse chok ikke har fået konsekvenser for lønningerne (og derfor ikke har skabt en inflationsspiral), fortjener ECB en lykønskning for sin medvirken til denne stabilitet. Til gengæld har 2003 været præget af en udvikling, som ikke gælder for euroområdet. Medens resten af verden og selv resten af EU (navnlig Det Forenede Kongerige) har overvundet den økonomiske afmatning (USA: + 3,1, Japan: +2,5, Det Forenede Kongerige: +2,2 af BNP), er euroområdets økonomi præget af en yderligere afmatning i forhold til 2002 (BNP: +0,4 i forhold til +0,9 % i 2002). Denne eurosclerose kan have utallige årsager (bl.a. demografiske). Går man imidlertid ud fra, at den økonomiske politik, hvad enten det er i form af budgetter eller pengepolitik, har nogen indflydelse (og det mener ECB, som det fremgår længere nede i teksten), så må man undre sig over den enorme mangel på handlekraft, der udvises af de europæiske myndigheder i forhold til de amerikanske eller britiske myndigheder. Når man tager hensyn til de reaktionstider, der er indbygget i målingerne af økonomiske statistikker (som varierer fra 12 til 18 måneder), så er det den politik, der er ført i perioden fra slutningen af 2001 til begyndelsen af 2003, vi skal se nærmere på. USA bevægede sig fra budgetbalance til et underskud på over 4 % af BNP; euroområdets underskud voksede fra 2,4 til 2,7 %. Fra begyndelsen af 2001 til midten af 2003 faldt renten på amerikanske forbundsobligationer fra 6,5 % til 1,5 % og nåede helt ned på en negativ realrente; ECB s PE /11 PR\ doc

9 genfinansieringsrente faldt kun fra 4,5 % til 2 % og holdt sig jævnt på 3,25 % i hele Renten forblev i hele denne periode på et niveau, der lå mellem 1 og 1,5 % over den amerikanske centralbanks rente. Først i december 2002 begyndte ECB som følge af kritik fra de socioøkonomiske kredse (og selv fra IMF) at sænke sin rente på grund af risikoen for deflation. Den 8. maj 2003 fremsatte den så sin teoretiske begrundelse herfor, som vi vil se senere: den sænkede realrenten og accepterede en vis inflation for således at bekæmpe deflation. Dette forsinkede tegn på fleksibilitet må hilses velkomment. Men, det må understreges, at det ikke kun er pengepolitikken, der er ansvarlig for forsinkelserne i det økonomiske genopsving i euroområdet. a. Renten var ikke høj nok til mindske lysten til at investere, undtagen - beklageligvis - i de langsigtede investeringer (forskning og uddannelse, energibesparelser), der kræves af Lissabon-Gøteborgstrategien. b. Til gengæld har det ændrede styrkeforhold mellem USA s og EU s rente medført en spektakulær opskrivning af euroen i perioden , hvilket har indvirket negativt på konkurrenceevnen, og det erkendes i ECB s årsberetning for 2003, at dette konkurrencetab (udtrykt i eksport) er større end væksten i den internationale efterspørgsel efter EU-produkter i første halvdel af Her svigtede ECB helt klart i sin opgave med at støtte Lissabon-målsætningerne. Imidlertid må man ikke glemme, at det er Rådets opgave at fastlægge retningslinjerne for valutakurspolitikken (artikel 111, stk. 3). c. Endelig er den manglende fleksibilitet i euroområdets budgetpolitik (som endog står i kontrast til Det Forenede Kongeriges) helt klart et resultat af de procykliske bestemmelser i stabilitetspagten. Allerede i oktober 2002 erkendte Kommissionens formand, Prodi, at stabilitetspagten var tåbelig, og Rådet afholdt sig i november 2003 faktisk fra at anvende den, da alle de store EU-lande (som tegner sig for 80 % af den europæiske produktion), holdt op med at overholde den, medens Det Forenede Kongerige og USA for længst havde overskredet 3%-grænsen for underskud. Kommissionen og Rådet bør derfor revidere mekanismerne i vækst- og stabilitetspagten, således at budgetpolitikken gøres kontra-cyklisk, som Kommissionen foreslår i sin meddelelse 3. september II. ÆNDRINGER I ECB s DOKTRIN Den 8. maj 2003, på et tidspunkt, hvor renten stadig var for nedadgående, offentliggjorde ECB sin ændrede doktrin. a. Den økonomiske søjle defineres klarere. Medens ECB hidtil havde baseret sig på et inflationsmål på under 2 % på mellemlang sigt, tilstræber den nu en inflation, der ligger under men er tæt på 2 % på mellemlang sigt. Dette giver ikke alene et spillerum på 1 % i inflationsmålet. Den teoretiske begrundelse er også meget vigtig. ECB erkender, at den har til opgave at bidrage til et genopsving i væksten gennem en meget lav eller negativ rente, som kun er mulig, hvis de nominelle priser stiger tilstrækkeligt hurtigt. Denne erkendelse i ECB (der, som vi vil se, bestemt ikke er noget teoretisk gennembrud), må hilses velkommen. PR\ doc 9/11 PE

10 b. Den monetære søjle relativiserer vigtigheden af M3 (pengeforsyning) på kort til mellemlang sigt, og ECB er holdt op med at offentliggøre årlige målsætninger. Dette bekræfter den generelle empiriske iagttagelse, at M3 nu i nogle år næppe har haft nogen indflydelse på priserne på varer og tjenesteydelser. ECB fortjener en lykønskning for denne udvikling. Det må imidlertid understreges, at overskudslikviditet kan tilskynde til dannelse af spekulative bobler på finansmarkederne og markederne for fast ejendom, og dette sætter så fokus på det problematiske i (og her er også tale om et universelt problem), at der mangler retning i långivningspolitikken. Hvad kan der med andre ord gøres, så EU s aktører og stater kan tilbydes valuta til en meget lav eller endog negativ rente til finansiering af de investeringer med meget langsigtet afkast, som er indbygget i Lissabon-politikken (uddannelse, forskning) og Gøteborg-politikken (energibesparelse) uden, at den således skabte likviditet udnyttes til spekulation i aktiver? ECB og EIB bør i fællesskab fremsætte forslag herom. III: ECB s ANSVARLIGHED Det erkendes udtrykkeligt i kapitel 5, at ECB lige som alle andre offentlige myndigheder skal være ansvarlig over for offentligheden, som dens mandat og uafhængighed jo i sidste ende beror på, og det fastslås med rette, at Europa-Parlamentet er den instans, der skal sørge for, at dette princip overholdes. Dette sammen med bekendtgørelsen af 8. maj er den bedste nyhed i denne betænkning. Det er imidlertid nødvendigt at definere, hvad vi forstår ved ansvarlighed. Ifølge ECB s årsberetning får man det indtryk, at det ikke betyder andet, end at banken er forpligtet til at besvare følgende spørgsmål: Hvad har banken foretaget sig. Men demokratisk ansvar går længere end det: det bemyndiger borgerne til at protestere og sige: Men det er ikke det, vi har bedt banken om at gøre. Det må erkendes, at der i traktaterne ikke er indbygget nogen mulighed for, at dette demokratiske ansvar fuldt ud kan udøves i praksis. Selve hierarkiet inden for ECB s opgaveområder (inflationskontrol fuld beskæftigelse bæredygtig udvikling) er ofte af ECB blevet brugt som et argument for at se bort fra det andet og tredje mål. Hvis EU ønsker, at ECB skal samarbejde effektivt i opfyldelsen af disse mål, så må det siges mere bestemt, og EU bliver nødt til at udstyre sig selv med mekanismer, der gør det muligt at pålægges banken sanktioner. Her kunne EU med held lade sig inspirere af vedtægterne for den amerikanske centralbank, FED. I mellemtiden bør ECB bekræfte sine gode forsætter med hensyn til ansvarlighed bl.a. ved: til enhver tid at reagere på Parlamentets regelmæssige anmodninger om, at den offentliggør de argumenter, der fremsættes, når den træffer sine afgørelser, samt afstemningerne herom, så vi i det mindste kan få kendskab til, hvilke argumenter der er fremført, og, om der var konsensus; fuldt ud og uden arrogance at deltage i debatten i de socioøkonomiske og akademiske kredse. Fra 2001 til 2003 nægtede ECB konsekvent at komme med den indrømmelse, som PE /11 PR\ doc

11 den så til sidst kom med den 8. maj 2003, men fastholdt i stedet stædigt det svar, at den bedste måde, hvorpå ECB kan bidrage til vækst og beskæftigelse, er ved at sikre prisstabilitet. Denne tanke er imidlertid så uortodoks, som den kan være (nemlig. at fuld beskæftigelse rykker nærmere i takt med, at inflationen aftager), og er det stik modsatte af, hvad der er enighed om blandt økonomer, nemlig, at der er en snæver sammenhæng mellem inflation og arbejdsløshed, som kommer til udtryk i den negative del af "Philipskurven. Desuden henledes opmærksomheden på, at Bank of Saint-Louis i det mindste har offentliggjort og forsvaret en berømt model som begrundelse for afvisningen af J.M: Keynes teorier, som økonomerne Greenspan, Rubin og Lammers i øvrigt er vendt tilbage til. En ærlig offentlig debat om sammenhængen mellem inflation og arbejdsløshed ville utvivlsomt have sparet Europa for kostbare måneder, før ECB nåede frem til den erkendelse, at det er nødvendigt at acceptere en vis inflation, hvis økonomien skal stimuleres. Fremtiden vil så vise, om det er en inflation på 2 %, der sætter gang i beskæftigelsen i Europa. IV. EUROPÆERE OG EUROEN Det er stadig svært for europæerne at få et godt forhold til euroen i deres hverdag. a. Bankerne opkræver stadig et gebyr på overførsler og veksling af checks mellem lande i euroområdet. Så længe dette er tilfældet, vil der aldrig reelt blive tale om en fælles mønt. b. Nogle lande overvejer at afskaffe de små mønter (1- og 2-centmønter). Andre mener imidlertid, at et beløb på 1 cent allerede har en anseelig værdi og spiller en rolle i forbindelse med de daglige indkøb, og at en afskaffelse af 1 cent-mønten, så 5 centmønten bliver den mindste euro-mønt, vil føre til oprundingsfejl, som vil tilskynde til prisstigninger. Denne frygt alene berettiger til at beholde 1-centen som lovligt betalingsmiddel. På samme måde, som det skal respekteres, at nogle lande har tradition for at udstede store pengesedler (500 euro-sedler), må det være rimeligt, at de lande, der har tradition for lavere pålydender (1 euro) også respekteres. c. For den første generation af pengesedler var det forbudt at afbilde levende væsener eller endog landskaber eller konkrete monumenter, formentlig for at undgå jalousi mellem landene. Resultatet er, at forbindelserne mellem europæerne og deres penge er blevet køligere. Der er ingen andre lande, som har forbud mod at udstede pengesedler, hvor der er afbildet planter, dyr, landskaber, mennesker eller store personligheder. Tværtimod, er der ingen tvivl om, at tiden nu er kommet, hvor europæerne vil blive lykkelige for på deres pengesedler at få afbildet eksempler på deres fælles naturarv og deres kunstneriske og historiske arv. Der bør derfor indledes en debat om anden generation af pengesedlerne og indføres et design for dem, hvor der afbildes levende væsener, landskaber eller europæiske menneskeskabte værker, der indgår i menneskehedens kulturarv, dvs. europæiske personligheder, hvis bidrag til den europæiske kultur er indiskutabel. PR\ doc 11/11 PE

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION om indførelse af en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union Amsterdam, den 16. juni 1997 (97/C 236/03) På grundlag af den enighed, der blev

Læs mere

Den økonomiske og monetære union

Den økonomiske og monetære union Den økonomiske og monetære union Ulemper = ingen selvstændig valutakurs og ens rentesats også i tilfælde af forskelligartede konjunkturudsving fra land til land (= asymmetriske choks) Fordele ved monetær

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2005/0000(INI) 12.4.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelse af en informations- og kommunikationsstrategi om euroen og

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER 8. december 2006 af Anita Vium direkte tlf. 33557724 Resumé: DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER Historien viser, at renten fra ECB har ligget lavere, end man kunne forvente. Dog har renteniveauet

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003O0002 DA 17.02.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 6. februar 2003 om visse krav

Læs mere

ECB Månedsoversigt Juni 2014

ECB Månedsoversigt Juni 2014 LEDER For at opfylde sit mandat til at fastholde prisstabilitet besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. juni 2014 at indføre en kombination af foranstaltninger til at lempe pengepolitikken yderligere

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2009/2166(INI) 5.1.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - årsberetning 2008 (2009/2166(INI)) Budgetkontroludvalget Ordfører:

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til ophør

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til ophør EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.7.2012 COM(2012) 397 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring.

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring. 21.7.2015 L 193/147 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/1197 af 2. juli 2015 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM

TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM BRIEF TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Torsdag i denne uge holder Den Europæiske Centralbank (ECB) rentebeslutningsmøde.

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2012/2046(INI) 4.5.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (2012/2046(INI)) Udvalget om Kvinders

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 29.10.2012 2012/2276(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

Hvorfor undervise i EU?

Hvorfor undervise i EU? Hvorfor undervise i EU? Oplæg ved: Mads Dagnis Jensen og Julie Hassing Nielsen Konference: EU i undervisningen sådan! Onsdag den 5. oktober 2011 Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab Indhold Præsentation

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Rapport om opfølgning af dechargebeslutningen vedrørende

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.4.2001 KOM(2001) 210 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere