EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2003 (16 C6-0000/ /0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører: Alain Lipietz PR\ doc PE

2 PR_INI_art47-1 PE /11 PR\ doc

3 INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING... 4 BEGRUNDELSE... 8 PR\ doc 3/11 PE

4 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2003 (16 C6-0000/ /0000(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2003 (16 C6-0000/2004), der henviser til EF-traktatens artikel 106, 111 og 113, der henviser til artikel 15 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, der henviser til sin beslutning af 2. april 1998 om demokratisk ansvar i ØMU'ens tredje fase 1, der henviser til sin beslutning af 3. juli 2003 om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for , der henviser til sin beslutning af 26. februar 2004 om den økonomiske situation i EU betænkning om de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politik 3, der henviser til sin beslutning af 22. april 2004 om Kommissionens henstilling om opdateringen af de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politik (for perioden ) 4, der henviser til Revisionsrettens beretning af 14. og 15. januar 2004 om effektiviteten af Den Europæiske Centralbanks forvaltning i regnskabsåret 2002, med Den Europæiske Centralbanks svar 5, der henviser til Den Europæiske Centralbanks afgørelser af 19. februar og af 17. juni om vedtagelse af forretningsordenen for henholdsvis Den Europæiske Centralbank og Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd, der henviser til Europa-Kommissionens økonomiske prognoser i foråret 2004, der henviser til forretningsordenens artikel 45, 106 og 112, stk. 1, der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0000/2004), 1 EFT C 138 af , s EUT C 74 E af , s P5_TA(2004) P5_TA(2004) EUT C 45 af , s EUT L 80 af , s EUT L 230 af , s. 61. PE /11 PR\ doc

5 A. der henviser til, at hovedformålet for Den Europæiske Centralbank (ECB) og Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) er at fastholde prisstabilitet og støtte Den Europæiske Fællesskabs (EF s) generelle økonomiske politikker, som fastlagt i traktatens artikel 2 samt af Det Europæiske Råd i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 og Det Europæiske Råd i Gøteborg den 15. og 16. juni 2001, B. der henviser til, at der i 2003 skete et kraftigt tilbageslag i den internationale økonomi, som især havde sit udspring i USA og Asien (vækst i BNP på verdensplan: 3,7 %), C. der henviser til, at EU s BNP i 2003 kun voksede med 0,8 %, og euroområdets kun med 0,4 %, og, at det meste af opsvinget var eksportrelateret på trods af opskrivningen af den nominelle effektive kurs for euroen; inflationen i euroområdet nåede et historisk lavt niveau (faldt til 2,1 % i forhold til 2,3 % i 2002), overskudslikviditeten akkumulerede med en kraftig vækst i M3 til 7,1 %, hvor ECB s mål var på 4,5 %; budgetsituationen blev yderligere forværret og nåede et niveau, hvor det gennemsnitlige underskud var på 2,7 % af euroområdets BNP (2,3 % i 2002); långivningen til den private sektor voksede kraftigt, og arbejdsløsheden holdt sig stabil; D. der henviser til, at ECB den 8. maj 2003 bekendtgjorde, at dens inflationsmål på mellemlang sigt nu var, at inflationen skulle holdes tæt på men under 2 %, E. der henviser til, at ECB nu er af den opfattelse, at der kun er en lille inflationsrisiko forbundet med M3 s alt for store vækst, F. der henviser til, at det i artikel 10 i statutten for Systemet af Europæiske Centralbanker og for Den Europæiske Centralbank fastsættes, at Styrelsesrådet skal træffe afgørelse og handle med simpelt flertal, G. der henviser til, at EU s udvidelse den 1. maj 2004 indebærer store udfordringer for ØMU, ECB og ESCB, samt til, at de nye medlemsstaters nationale centralbanker har undertegnet centralbankaftalen om valutakursmekanismen (ERM) II, H. der henviser til, at den estiske kroon, den litauiske litas og den slovenske tolar kom med i ERM II den 28. juni 2004, I. der henviser til, at der i nogle medlemsstater er opstået debat om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at beholde de små euro-mønter, og at der er frygt for, at der vil opstå et opadgående inflationært pres, hvis man afskaffer disse mønter, idet der vil blive foretaget uberettigede oprundinger af priserne; 1. byder ECB's nye formand velkommen 2. mener, at Den Monetære Union, der nu har været en realitet i 5 år, kan anses for at have været en succes indtil nu, og at dette i høj grad skyldes ECB s og ESCB s arbejde; henleder imidlertid opmærksomheden på, at det er nødvendigt, at de politiske beslutningstagere også fremover gør sig overvejelser om de vedvarende problemer og kommende udfordringer; 3. udtrykker tilfredshed med, at ECB (i kapitel 5 i årsberetningen for 2003) fuldt ud PR\ doc 5/11 PE

6 erkender, at den er ansvarlig over for offentligheden og Europa-Parlamentet med hensyn til de målsætninger den skal opfylde i henhold til traktaterne; 4. glæder sig over den historisk lav rente i euroområdet; mener, at ECB har reageret korrekt på den økonomiske og finansielle udvikling i 2003; betoner, at den også fremover nøje bør holde øje med, hvor hurtigt markederne reagerer på og forudiskonterer dens afgørelser, men stiller spørgsmålstegn ved, om det ikke ville have været mere hensigtsmæssigt, hvis de pågældende foranstaltninger var blevet gennemført i begyndelsen af 2002; 5. mener desuden, at den relativt svage økonomiske aktivitet i euroområdet i 2003 ikke skyldes manglende tillid til valutaens stabilitet men snarere er et resultat af manglende vækst i efterspørgslen; 6. glæder sig over, at ECB den 8. maj 2003 besluttede at tilstræbe en positiv inflation ( tæt på 2 % ), da det hermed bliver muligt at nedbringe realrenten og således modvirke et deflationært pres; 7. erkender, at ECB ganske vist skal støtte Lissabon-målsætningen om fuld beskæftigelse, men at dens bidrag alene ikke er nok til at opnå dette mål, og opfordrer Rådet til at overveje ændringer af de budgetmæssige aspekter af den økonomiske samordning i overensstemmelse med de ændringer, som Europa-Kommissionen har foreslået med hensyn til stabilitets- og vækstpagten; 8. er enig i, at det er rigtigt ikke længere at tillægge det pengepolitiske aggregat M3 så stor betydning; mener imidlertid, at overskudslikviditeten, selv om den ikke åbenlyst påvirker prisen på varer og tjenesteydelser, vil kunne give anledning til spekulative bobler på finansmarkederne og markederne for fast ejendom, og opfordrer ECB til at se nøje på dette problem; 9. mener, at årsagen til denne situation måske kan være, at den nuværende långivnings- og finansieringspolitik ikke er selektiv; opfordrer ECB til at knytte snævrere forbindelser med Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og til sammen med EIB at undersøge, hvordan Unionens långivningspolitik på en mere effektiv måde kan fremme de langsigtede investeringer, der er en følge af målsætningerne fra Lissabon og Gøteborg; 10. opfordrer Det Europæiske Råd og ECB til detaljeret at redegøre for de nugældende procedurer for gennemførelse af princippet om ansvarlighed (hvorved "folkevalgte repræsentanter kan holde ECB ansvarlig for opfyldelsen af sine målsætninger, som det anføres af ECB i kapitel 5 i årsberetningen for 2003); 11. fastholder, at en sådan forpligtelse til ansvarlighed først og fremmest kræver større gennemsigtighed i beslutningsprocessen og nødvendigvis indebærer offentliggørelse af mødeprotokoller fra og afstemningsstrukturer på Styrelsesrådets møder; 12. foreslår også, at ECB medvirker til en debat i offentligheden ved i højere grad at tage hensyn til, at det er en udbredt opfattelse blandt økonomer, at prisstabilitet ikke i sig selv er nok til at fremme vækst og beskæftigelse, at der er en snæver sammenhæng mellem inflation og arbejdsløshed, og, at en valutakurs, der er for høj, kan være til skade for konkurrenceevnen; PE /11 PR\ doc

7 13. mener, at den pengepolitiske dialog mellem Europa-Parlamentet og ECB har været en succes; betoner, at disse drøftelser gør pengepolitikken mere gennemsigtig og tilgængelig for offentligheden, og opfordrer ECB til at udvide denne dialog med Parlamentet; 14. glæder sig over, at den estiske, litauiske og slovenske valuta er indtrådt i ERM II og slår til lyd for, at euroen indføres i alle både gamle og nye medlemsstater; betoner, at dette imidlertid kræver både succesrig deltagelse i ERM II og overholdelse af konvergenskriterierne, og er af den opfattelse, at de samme krav skal opfyldes, som der var tale om for de første deltagere i 1997; 15. lykønsker ECB med det nye format, der er anvendt for årsberetningen for 2003, og med ændringerne på bankens hjemmeside; 16. mener, at ECB har forvaltet sit budget hensigtsmæssigt og tiltræder Revisionsrettens revision; 17. gentager sit ønske om i højere grad at blive inddraget i indstillingen af medlemmer til ECB s direktion; mener desuden, at de indstillede medlemmer skal have en mere alsidig faglig og akademisk baggrund; 18. gentager, at det er af den opfattelse, at ECB bør føre tilsyn med EIB s bankvirksomhed; 19. anmoder Kommissionen og ECB om at nedsætte en arbejdsgruppe om brugen af euroen, som skal undersøge, om der eventuelt er fordele ved at inføre en pengeseddel med pålydende 1-euro; mener, at medlemsstaterne bør opretholde 1-cent-møntens status som lovligt betalingsmiddel; 20. beklager, at der stadig er høje omkostninger forbundet med grænseoverskridende detailbetalinger i euro, og anmoder ECB om at presse på for at få forordningen herom fuldstændigt gennemført; støtter oprettelse af et fælles europæisk betalingsområde; 21. opfordrer ECB til at begynde at overveje, hvordan anden generation af pengesedler skal se ud; mener, at beslutningen (der sandsynligvis var nødvendigt på det pågældende tidspunkt) om at udelukke afbildning på første generation af pengesedler af levende væsener eller eksisterende genstande af enhver art, ikke har bidraget til, at der har udviklet sig en fælles europæisk bevidsthed; foreslår, at der på den nye generation af pengesedler bl.a. afbildes nulevende mennesker og europæiske landskaber samt ikoner, der betyder noget for alle mennesker, og historiske personligheder, der værdsættes i hele Europa; 22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Centralbank. PR\ doc 7/11 PE

8 BEGRUNDELSE Det er altid en vanskelig opgave for de folkevalgte at kommentere Den Europæiske Centralbanks virksomhed, idet traktatens artikel 108 forbyder forsøg på at øve indflydelse! Heldigvis fastsættes det i artikel 113, at Europa-Parlamentet kan foranstalte en generel drøftelse af ECB s årsberetning, og den er emnet for denne betænkning. ECB lægger i sin årsberetning for 2003 især stor vægt på princippet om, at ECB er ansvarlig over for Parlamentet (kapitel 5, s. 156). Dette princip behandles i betænkningens afsnit III. Da ECB selv opfordrer os til at se nærmer på, om den politik, der rent faktisk er blevet ført indtil slutningen af 2003, har opfyldt de målsætninger, som banken i henhold til traktaterne skal opfylde, vil vi gøre dette i betænkningens afsnit I. Derefter behandles i afsnit II de vigtige ændringer, der blev foretaget i ECB s doktrin i I afsnit IV vil vi se på de forskellige pengepolitiske spørgsmål, der i øjeblikket debatteres i offentligheden. I. ECB s BIDRAG TIL OPFYLDELSE AF TRAKTATENS MÅLSÆTNINGER Det fastsættes i traktatens artikel 105, at hovedmålet for ESCB er at fastholde prisstabilitet. Uden at målsætningerne om prisstabilitet derved berøres, støtter ESCB de generelle økonomiske politikker i Fællesskabet med henblik på at bidrage til gennemførelsen af Fællesskabets mål som fastsat i artikel 2. Disse mål i artikel 2 ( i Fællesskabet som helhed at fremme en harmonisk, afbalanceret og bæredygtig udvikling af den økonomiske virksomhed, et højt beskæftigelsesniveau, et højt socialt beskyttelsesniveau, ligestilling mellem mænd og kvinder, en bæredygtig og ikke-inflationær vækst, etc. ) er blevet præciseret på topmøderne i Lissabon (mål om fuld beskæftigelse baseret på konkurrenceevne) og Gøteborg (bæredygtig udvikling, gennemførelse af Kyoto-aftalen). De inflationsbetingede prisstigninger har siden anden kvartal 2003 ligget tæt på eller under 2 % til trods for gentagne udefrakommende chok (stigende priser på olie og fødevarer). Selv om det primært skyldes arbejdsmarkedernes struktur, at disse chok ikke har fået konsekvenser for lønningerne (og derfor ikke har skabt en inflationsspiral), fortjener ECB en lykønskning for sin medvirken til denne stabilitet. Til gengæld har 2003 været præget af en udvikling, som ikke gælder for euroområdet. Medens resten af verden og selv resten af EU (navnlig Det Forenede Kongerige) har overvundet den økonomiske afmatning (USA: + 3,1, Japan: +2,5, Det Forenede Kongerige: +2,2 af BNP), er euroområdets økonomi præget af en yderligere afmatning i forhold til 2002 (BNP: +0,4 i forhold til +0,9 % i 2002). Denne eurosclerose kan have utallige årsager (bl.a. demografiske). Går man imidlertid ud fra, at den økonomiske politik, hvad enten det er i form af budgetter eller pengepolitik, har nogen indflydelse (og det mener ECB, som det fremgår længere nede i teksten), så må man undre sig over den enorme mangel på handlekraft, der udvises af de europæiske myndigheder i forhold til de amerikanske eller britiske myndigheder. Når man tager hensyn til de reaktionstider, der er indbygget i målingerne af økonomiske statistikker (som varierer fra 12 til 18 måneder), så er det den politik, der er ført i perioden fra slutningen af 2001 til begyndelsen af 2003, vi skal se nærmere på. USA bevægede sig fra budgetbalance til et underskud på over 4 % af BNP; euroområdets underskud voksede fra 2,4 til 2,7 %. Fra begyndelsen af 2001 til midten af 2003 faldt renten på amerikanske forbundsobligationer fra 6,5 % til 1,5 % og nåede helt ned på en negativ realrente; ECB s PE /11 PR\ doc

9 genfinansieringsrente faldt kun fra 4,5 % til 2 % og holdt sig jævnt på 3,25 % i hele Renten forblev i hele denne periode på et niveau, der lå mellem 1 og 1,5 % over den amerikanske centralbanks rente. Først i december 2002 begyndte ECB som følge af kritik fra de socioøkonomiske kredse (og selv fra IMF) at sænke sin rente på grund af risikoen for deflation. Den 8. maj 2003 fremsatte den så sin teoretiske begrundelse herfor, som vi vil se senere: den sænkede realrenten og accepterede en vis inflation for således at bekæmpe deflation. Dette forsinkede tegn på fleksibilitet må hilses velkomment. Men, det må understreges, at det ikke kun er pengepolitikken, der er ansvarlig for forsinkelserne i det økonomiske genopsving i euroområdet. a. Renten var ikke høj nok til mindske lysten til at investere, undtagen - beklageligvis - i de langsigtede investeringer (forskning og uddannelse, energibesparelser), der kræves af Lissabon-Gøteborgstrategien. b. Til gengæld har det ændrede styrkeforhold mellem USA s og EU s rente medført en spektakulær opskrivning af euroen i perioden , hvilket har indvirket negativt på konkurrenceevnen, og det erkendes i ECB s årsberetning for 2003, at dette konkurrencetab (udtrykt i eksport) er større end væksten i den internationale efterspørgsel efter EU-produkter i første halvdel af Her svigtede ECB helt klart i sin opgave med at støtte Lissabon-målsætningerne. Imidlertid må man ikke glemme, at det er Rådets opgave at fastlægge retningslinjerne for valutakurspolitikken (artikel 111, stk. 3). c. Endelig er den manglende fleksibilitet i euroområdets budgetpolitik (som endog står i kontrast til Det Forenede Kongeriges) helt klart et resultat af de procykliske bestemmelser i stabilitetspagten. Allerede i oktober 2002 erkendte Kommissionens formand, Prodi, at stabilitetspagten var tåbelig, og Rådet afholdt sig i november 2003 faktisk fra at anvende den, da alle de store EU-lande (som tegner sig for 80 % af den europæiske produktion), holdt op med at overholde den, medens Det Forenede Kongerige og USA for længst havde overskredet 3%-grænsen for underskud. Kommissionen og Rådet bør derfor revidere mekanismerne i vækst- og stabilitetspagten, således at budgetpolitikken gøres kontra-cyklisk, som Kommissionen foreslår i sin meddelelse 3. september II. ÆNDRINGER I ECB s DOKTRIN Den 8. maj 2003, på et tidspunkt, hvor renten stadig var for nedadgående, offentliggjorde ECB sin ændrede doktrin. a. Den økonomiske søjle defineres klarere. Medens ECB hidtil havde baseret sig på et inflationsmål på under 2 % på mellemlang sigt, tilstræber den nu en inflation, der ligger under men er tæt på 2 % på mellemlang sigt. Dette giver ikke alene et spillerum på 1 % i inflationsmålet. Den teoretiske begrundelse er også meget vigtig. ECB erkender, at den har til opgave at bidrage til et genopsving i væksten gennem en meget lav eller negativ rente, som kun er mulig, hvis de nominelle priser stiger tilstrækkeligt hurtigt. Denne erkendelse i ECB (der, som vi vil se, bestemt ikke er noget teoretisk gennembrud), må hilses velkommen. PR\ doc 9/11 PE

10 b. Den monetære søjle relativiserer vigtigheden af M3 (pengeforsyning) på kort til mellemlang sigt, og ECB er holdt op med at offentliggøre årlige målsætninger. Dette bekræfter den generelle empiriske iagttagelse, at M3 nu i nogle år næppe har haft nogen indflydelse på priserne på varer og tjenesteydelser. ECB fortjener en lykønskning for denne udvikling. Det må imidlertid understreges, at overskudslikviditet kan tilskynde til dannelse af spekulative bobler på finansmarkederne og markederne for fast ejendom, og dette sætter så fokus på det problematiske i (og her er også tale om et universelt problem), at der mangler retning i långivningspolitikken. Hvad kan der med andre ord gøres, så EU s aktører og stater kan tilbydes valuta til en meget lav eller endog negativ rente til finansiering af de investeringer med meget langsigtet afkast, som er indbygget i Lissabon-politikken (uddannelse, forskning) og Gøteborg-politikken (energibesparelse) uden, at den således skabte likviditet udnyttes til spekulation i aktiver? ECB og EIB bør i fællesskab fremsætte forslag herom. III: ECB s ANSVARLIGHED Det erkendes udtrykkeligt i kapitel 5, at ECB lige som alle andre offentlige myndigheder skal være ansvarlig over for offentligheden, som dens mandat og uafhængighed jo i sidste ende beror på, og det fastslås med rette, at Europa-Parlamentet er den instans, der skal sørge for, at dette princip overholdes. Dette sammen med bekendtgørelsen af 8. maj er den bedste nyhed i denne betænkning. Det er imidlertid nødvendigt at definere, hvad vi forstår ved ansvarlighed. Ifølge ECB s årsberetning får man det indtryk, at det ikke betyder andet, end at banken er forpligtet til at besvare følgende spørgsmål: Hvad har banken foretaget sig. Men demokratisk ansvar går længere end det: det bemyndiger borgerne til at protestere og sige: Men det er ikke det, vi har bedt banken om at gøre. Det må erkendes, at der i traktaterne ikke er indbygget nogen mulighed for, at dette demokratiske ansvar fuldt ud kan udøves i praksis. Selve hierarkiet inden for ECB s opgaveområder (inflationskontrol fuld beskæftigelse bæredygtig udvikling) er ofte af ECB blevet brugt som et argument for at se bort fra det andet og tredje mål. Hvis EU ønsker, at ECB skal samarbejde effektivt i opfyldelsen af disse mål, så må det siges mere bestemt, og EU bliver nødt til at udstyre sig selv med mekanismer, der gør det muligt at pålægges banken sanktioner. Her kunne EU med held lade sig inspirere af vedtægterne for den amerikanske centralbank, FED. I mellemtiden bør ECB bekræfte sine gode forsætter med hensyn til ansvarlighed bl.a. ved: til enhver tid at reagere på Parlamentets regelmæssige anmodninger om, at den offentliggør de argumenter, der fremsættes, når den træffer sine afgørelser, samt afstemningerne herom, så vi i det mindste kan få kendskab til, hvilke argumenter der er fremført, og, om der var konsensus; fuldt ud og uden arrogance at deltage i debatten i de socioøkonomiske og akademiske kredse. Fra 2001 til 2003 nægtede ECB konsekvent at komme med den indrømmelse, som PE /11 PR\ doc

11 den så til sidst kom med den 8. maj 2003, men fastholdt i stedet stædigt det svar, at den bedste måde, hvorpå ECB kan bidrage til vækst og beskæftigelse, er ved at sikre prisstabilitet. Denne tanke er imidlertid så uortodoks, som den kan være (nemlig. at fuld beskæftigelse rykker nærmere i takt med, at inflationen aftager), og er det stik modsatte af, hvad der er enighed om blandt økonomer, nemlig, at der er en snæver sammenhæng mellem inflation og arbejdsløshed, som kommer til udtryk i den negative del af "Philipskurven. Desuden henledes opmærksomheden på, at Bank of Saint-Louis i det mindste har offentliggjort og forsvaret en berømt model som begrundelse for afvisningen af J.M: Keynes teorier, som økonomerne Greenspan, Rubin og Lammers i øvrigt er vendt tilbage til. En ærlig offentlig debat om sammenhængen mellem inflation og arbejdsløshed ville utvivlsomt have sparet Europa for kostbare måneder, før ECB nåede frem til den erkendelse, at det er nødvendigt at acceptere en vis inflation, hvis økonomien skal stimuleres. Fremtiden vil så vise, om det er en inflation på 2 %, der sætter gang i beskæftigelsen i Europa. IV. EUROPÆERE OG EUROEN Det er stadig svært for europæerne at få et godt forhold til euroen i deres hverdag. a. Bankerne opkræver stadig et gebyr på overførsler og veksling af checks mellem lande i euroområdet. Så længe dette er tilfældet, vil der aldrig reelt blive tale om en fælles mønt. b. Nogle lande overvejer at afskaffe de små mønter (1- og 2-centmønter). Andre mener imidlertid, at et beløb på 1 cent allerede har en anseelig værdi og spiller en rolle i forbindelse med de daglige indkøb, og at en afskaffelse af 1 cent-mønten, så 5 centmønten bliver den mindste euro-mønt, vil føre til oprundingsfejl, som vil tilskynde til prisstigninger. Denne frygt alene berettiger til at beholde 1-centen som lovligt betalingsmiddel. På samme måde, som det skal respekteres, at nogle lande har tradition for at udstede store pengesedler (500 euro-sedler), må det være rimeligt, at de lande, der har tradition for lavere pålydender (1 euro) også respekteres. c. For den første generation af pengesedler var det forbudt at afbilde levende væsener eller endog landskaber eller konkrete monumenter, formentlig for at undgå jalousi mellem landene. Resultatet er, at forbindelserne mellem europæerne og deres penge er blevet køligere. Der er ingen andre lande, som har forbud mod at udstede pengesedler, hvor der er afbildet planter, dyr, landskaber, mennesker eller store personligheder. Tværtimod, er der ingen tvivl om, at tiden nu er kommet, hvor europæerne vil blive lykkelige for på deres pengesedler at få afbildet eksempler på deres fælles naturarv og deres kunstneriske og historiske arv. Der bør derfor indledes en debat om anden generation af pengesedlerne og indføres et design for dem, hvor der afbildes levende væsener, landskaber eller europæiske menneskeskabte værker, der indgår i menneskehedens kulturarv, dvs. europæiske personligheder, hvis bidrag til den europæiske kultur er indiskutabel. PR\ doc 11/11 PE

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION om indførelse af en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union Amsterdam, den 16. juni 1997 (97/C 236/03) På grundlag af den enighed, der blev

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0690 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0690 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0690 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.10.2004 KOM(2004) 690 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN KONVERGENSBERETNING 2004 (udarbejdet

Læs mere

Forelæsning af Peter Nedergaard den 2. april. Emne: Den økonomiske og monetære union

Forelæsning af Peter Nedergaard den 2. april. Emne: Den økonomiske og monetære union Forelæsning af Peter Nedergaard den 2. april Emne: Den økonomiske og monetære union Oversigt: 1. Vigtige spørgsmål om ØMU en 2. Teorier om valutapolitik 3. Udviklingen af ØMU en 4. ØMU ens institutionelle

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Den økonomiske og monetære union

Den økonomiske og monetære union Den økonomiske og monetære union Ulemper = ingen selvstændig valutakurs og ens rentesats også i tilfælde af forskelligartede konjunkturudsving fra land til land (= asymmetriske choks) Fordele ved monetær

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HOLDNING TIL SPØRGSMÅL I RELATION TIL TILTRÆDELSESLANDENES VALUTAKURSPOLITIK

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HOLDNING TIL SPØRGSMÅL I RELATION TIL TILTRÆDELSESLANDENES VALUTAKURSPOLITIK 18. december 2003 STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HOLDNING TIL SPØRGSMÅL I RELATION TIL TILTRÆDELSESLANDENES VALUTAKURSPOLITIK I. GENERELLE PRINCIPPER Ved tiltrædelse af Den Europæiske Union

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 379 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om gennemførelsen af de overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede.

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede. LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 6. oktober 2005 at fastholde minimumsbudrenten på eurosystemets primære markedsoperationer på 2,0 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 18.03.2004 L 080/33 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2) (2004/257/EF) STYRELSESRÅDET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

ECB Månedsoversigt August 2009

ECB Månedsoversigt August 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 6. august at fastholde s officielle renter. De informationer og analyser, der er blevet offentliggjort

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

DEN EUROPÆISKE PENGEPOLITIK

DEN EUROPÆISKE PENGEPOLITIK DEN EUROPÆISKE PENGEPOLITIK Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) omfatter ECB og alle EUmedlemsstaternes centralbanker. Hovedmålet for ESCB er at fastholde prisstabilitet. For at nå sin primære

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2) 2004D0002 DA 18.04.2009 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2002/2243(INI) 4. februar 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende 200/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende L I Lovgivningsmæssige retsakter a) Forordninger b) Direktiver c) Afgørelser d) Budgetter L

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 360 endelig 2011/0157 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og indgåelse af en monetær aftale mellem Den Europæiske Union og Den Franske

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 179/9 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 28. maj 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammenfatning Fire år efter, at den store recession startede, befinder euroområdet sig stadig i krise. Både det samlede BNP og BNP per capita er lavere

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 47-287

ÆNDRINGSFORSLAG 47-287 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 13.3.2012 2011/0386(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 47-287 Udkast til betænkning Elisa Ferreira (PE483.469v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2005/0000(INI) 12.4.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelse af en informations- og kommunikationsstrategi om euroen og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 13.12.2010 2010/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om grønbogen om corporate governance i finansielle institutioner (2010/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens beretning: Konvergensberetning Sverige

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens beretning: Konvergensberetning Sverige EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 24. juli 2002 ARBEJDSDOKUMENT om Kommissionens beretning: Konvergensberetning 2002 - Sverige Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål Ordfører:

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

ECB Månedsoversigt September 2014

ECB Månedsoversigt September 2014 LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser besluttede Styrelsesrådet på mødet den 4. september 2014 at nedsætte renten ved Eurosystemets primære markedsoperationer med 10 basispoint

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 29. januar 2002 FORELØBIG 2001/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, 13.8.2008 KOM(2008) 514 endelig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 295 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern DA DA

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/2097(INI) 11.12.2015 UDKAST TIL BETÆNKNING om rapport om gennemførelsen af Rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere