november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering"

Transkript

1 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013

2 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning Sådan er vejledningen opbygget Hvem kan bruge vejledningen? Hvorfor skal vi digitalisere indkøbsprocesserne? Hav mål og følg op på dem Procesdiagram 6 2 Aftaleindgåelse Opmærksomhedspunkter 7 3 Rekvisition Særligt vedr. forskellige indkøbstyper Opmærksomhedspunkter 8 4 Ordreafsendelse Opmærksomhedspunkter 10 5 Leverancemodtagelse Opmærksomhedspunkter 11 6 Fakturamodtagelse Opmærksomhedspunkter 12 7 Bogføring Opmærksomhedspunkter 13 8 Betaling Opmærksomhedspunkter 14 9 Kreditnota Opmærksomhedspunkter 15 Bilag 1: Procesbeskrivelser og diagrammer 16

3 Side 3 af 32 1 Indledning Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet denne vejledning, der omfatter den samlede proces fra indkøbsbehov til betaling, og giver konkrete forslag til hvordan processen kan foregå mere enkelt og effektivt, end det ofte sker i dag. I den beskrevne proces forudsættes det, at der dels anvendes et indkøbssystem, der understøtter digital bestilling og godkendelse af indkøb, og dels at økonomisystemet er Navision Stat. Vejledningen kan benyttes uafhængigt af, hvilket indkøbssystem, man benytter eller påtænker at anskaffe. Best practice er ikke en statisk størrelse, da systemerne og rammerne for arbejdsgange løbende ændrer sig. Denne procesbeskrivelse tager udgangspunkt i de system- og proceduremæssige rammer, som er gældende på nuværende tidspunkt. 1.1 Sådan er vejledningen opbygget Vejledningen beskriver trin for trin den optimale indkøbsproces, når indkøbene foregår elektronisk ved brug af et indkøbssystem. Vejledningen er bygget op omkring de enkelte delprocesser i den samlede indkøbsproces. For hver delproces er der i bilag 1 et diagram, der viser processen og en tekst til hvert diagram, der kort beskriver hver enkelt trin i processen, hvor systemerne udnyttes optimalt og overflødige arbejdsgange er væk. Det er kun nødvendigt at kigge i bilaget, når der er behov for orientering om processer og deres indbyrdes forhold. For hver delproces er der i det følgende angivet relevante opmærksomhedspunkter, der beskriver de forhold ved delprocessen der kræver særlig omhu for at processen forløber på den bedst mulige måde. Når man benytter systemer til at understøtte forretningsprocesserne, elimineres den hidtidige manuelle kontrolprocedure, hvor fx den budgetansvarlig chef attesterer hver eneste faktura. Med et indkøbssystem hjælper systemet automatisk med, at ethvert indkøb sker i overensstemmelse med de fastsatte regler, som er bygget ind i indkøbssystemet. Det vil imidlertid være relevant (både ved manuelle og automatiske processer) at indføre opfølgningsrutiner, der kan afdække eventuelle afvigelser, der skal korrigeres. Der er derfor i bilaget angivet forslag til opfølgningsrutiner for hver delproces, der med fordel kan implementeres for at sikre, at systemer og processer bruges efter hensigten. 1.2 Hvem kan bruge vejledningen? Vejledningen er især velegnet til de medarbejdere, der er ansvarlige for at tilrettelægge forretningsgangene ved implementering af elektroniske indkøb. Andre der arbejder med indkøb og digitalisering af de tilhørende forretningsgange kan også med fordel anvende vejledningen eller nedennævnte faktaark for at få inspiration til løbende forbedring af de eksisterende rutiner. For en kort indføring i de omhandlede processer henvises til faktaarket <link til faktaarket> 1.3 Hvorfor skal vi digitalisere indkøbsprocesserne? Digitalisering af indkøbsprocessen kan især give effektiviseringsgevinster på tre områder:

4 Side 4 af Når indkøb sker elektronisk, kan man understøtte, at indkøbene sker ved hjælp af institutionens indkøbsaftaler, og kun sker hos godkendte leverandører. Herved kan man øge compliance 1 og sikre, at de opnåede rabatter udnyttes til at skabe reelle besparelser. 2. Når indkøb sker elektronisk, giver det bedre mulighed for at samle dokumentation af, at indkøbsaftaler, udbudsforpligtelse og øvrige regler er overholdt. 3. Når indkøbene sker elektronisk sker godkendelse og kontering inden bestillingen foretages. Det giver mulighed for at opstille retvisende dispositionsregnskaber og forbedre såvel økonomistyring og overholdelse af forretningsgange på området. Når man bruger et indkøbssystem sikres det fx, at indkøb kun foretages af bemyndigede personer og prokuragrænserne overholdes. 4. Digitalisering af forretningsgangene kan give proceseffektiviseringer for både institutioner og leverandører. Proceseffektiviseringerne ved at indføre digitale indkøb afhænger i høj grad af den enkelte institutions evne til at implementere best practice processer og sikre et godt samarbejde mellem de involverede aktører. Gevinsterne for leverandørerne afhænger primært af deres mulighed for at udnytte de elektroniske ordrer til øget automatisering i deres egne interne systemer. Ved at tilrette egne processer og arbejdsgange efter best practice model, kan institutionerne således: Få en god organisering og effektive forretningsgange på indkøbsområdet Udnytte fordelene ved at anvende elektroniske workflowsystemer til understøttelse af indkøbsprocessen Understøtte at institutionernes indkøbspolitikker og andre administrative retningslinjer bliver overholdt Reducere den tid det tager at håndtere indkøbene Minimere antallet af involverede personer i processen Sikre kvaliteten og de nødvendige opfølgningsrutiner i forhold til regler og procedurer De forretningsgange den enkelte institution fastlægger på indkøbsområdet afhænger imidlertid ofte af en lang række forhold. Én institution har måske mange småindkøb, en anden køber hovedsageligt meget store partier. De fleste institutioner har igennem tiden udviklet faste måder at gøre tingene på, der tilgodeser disse forskelle. Som med enhver generel vejledning kan det derfor være nødvendigt at korrigere enkelte procestrin, når man tilrettelægger sin egen, lokale best practice. I praksis vil det være muligt at lave en faseopdelt implementering af digitale indkøb, hvor man starter med elektronisk godkendelse af rekvisitioner, fortsætter med elektronisk bestilling af varer og tjenesteydelser for til sidst også at omfatte udlæg. Flere parallelle processer betyder dog, at der bruges mange ressourcer til at styre de forskellige procesforløb og at der skal opretholdes parallelle opfølgnings- og sikkerhedsprocedurer. Det er ikke muligt generelt at anbefale en fast rækkefølge eller implementeringstakt for omlægning af indkøbene til at foregå elektronisk, da det afhænger af den enkelte institutions målsætninger og parathed på området. 1 Aftaleloyalitet grad af indkøb på bestemt aftale

5 Side 5 af Hav mål og følg op på dem Hvis det skal lykkes at implementere best practice for digitale indkøb, er det vigtigt at der fastsættes mål for projektet, og at der løbende følges op på at målene bliver nået. Målsætningerne med indførelse af elektroniske indkøb er typisk en eller flere, fx at: Reducere procesomkostningerne ved indkøb af standardvarer. Sikre overholdelse af fælles indkøbsaftaler ved at købe ind via e-handelsportal. Sikre grundlag for dokumentation af overholdelse af indkøbsaftaler, udbudsforpligtelse og øvrige regler. Bogføre i dispositionsregnskabet ved godkendelse af rekvisition. Sikre og dokumentere overholdelse af regnskabsinstrukser, indkøbspolitikker mv. Over xx% af ordrer skal afgives som e-ordrer via e-kataloger. Der skal afgives e-ordrer til leverandører, som institutionen årligt modtager xx ordrer fra. Den automatiske match-rate skal være min. xx% i løbet af det første år Det er vigtigt, at man skaber en klar og entydig sammenhæng mellem sine mål og målinger, når man implementerer elektroniske indkøb. Det er samtidig også afgørende, at målene fastsættes så de rækker ind i driftsperioden og understøtter den langsigtede effekt ved brug af systemet. Nedenfor gennemgås trin for trin hele den digitale proces fra indkøbsbehovet opstår til modtagelse og bogføring samt betaling af fakturaen.

6 Side 6 af Procesdiagram Vejledningen fokuserer hovedsageligt på effektive forretningsgange i det daglige indkøb (processerne 2 til 7, der er fremhævet i figuren). For at illustrere vigtigheden af at tage højde for elektronisk indkøb allerede ved aftaleindgåelsen er denne proces (nr. 1) indledningsvist beskrevet. Endelig er nogle typisk forekommende situationer medtaget for at illustrere at også disse processer (nr. 8 10) kan tilrettelægges efter Best Practice. Kort beskrivelse af forskellige delprocesser 1. Aftaleindgåelsen mellem myndighed og leverandør skal tage højde for at indkøbet skal ske elektronisk. Der skal bl.a. stilles en række krav til samarbejde og teknisk integration for at processen efterfølgende kan ske optimalt og digitalt. Det er samtidig en forudsætning for at kunne handle elektronisk, at leverandøren skal være oprettet i de relevante systemer for at de efterfølgende indkøb kan ske så effektivt som muligt, 2. Rekvisition vedrører den interne proces for valg af vare/ydelse og godkendelse af selve indkøbet. Det er i denne del af processen at indkøbet konteres og dispositionen godkendes i overensstemmelse med de fastsatte rammer og procedurer. 3. Ordreafsendelse Den godkendte rekvisition omdannes til en ordre, der afsendes til leverandøren. Det skal sikre, at oplysningskravene i forbindelse med ordreafgivelse er opfyldt, jf. 3 i bekendtgørelsen om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. 4. Leverancemodtagelse er væsentlig når man benytter et elektronisk indkøbssystem, da betaling af fakturaen ikke kan ske før modtagelsen er registreret i systemet. Der bør derfor være særlig opmærksomhed på at sikre registrering af leverancemodtagelsen ved tilrettelæggelsen af de interne forretningsgange og opfølgningsrutiner. 5. Fakturamodtagelse sker i indkøbssystemet, hvor det automatisk tjekkes, at varen/tjenesteydelsen er registreret som modtaget og at fakturaen svarer til den afsendte ordre (at der er et match ). For at ordre og faktura kan matches, er det bl.a. vigtigt at ordrenummeret fremgår af fakturaen, og at beløb på ordre og faktura stemmer overens. 6. Bogføring omfatter bogholderens arbejde i ERP-systemet med at sikre, at fakturaen registreres korrekt i regnskabet på rette tidspunkt og med rette placering. 7. Betaling omfatter kontrol og overførsel af betaling til kreditor via NemKonto-systemet 2, der betaler fakturaen automatisk. 8. Kreditnota håndteres i workflowsystemet på samme måde som det fx er tilfældet for en faktura. Her godkendes og konteres kreditnotaen inden den overføres til ERP-systemet. 2 Læs mere om opsætning af Navision Stat til betalinger via NemKonto på

7 Side 7 af 32 2 Aftaleindgåelse Når man benytter et elektronisk indkøbssystem, er det typisk en forudsætning for at bestille en vare eller tjenesteydelse, at leverandøren på forhånd er oprettet i systemet. Hvis leverandøren ikke findes i systemet, skal det vurderes om leverandøren skal oprettes, samt om der skal indgås en længerevarende aftale med leverandøren Processen for indgåelse af aftaler, der ligger før selve det praktiske indkøb, involverer ofte flere parter og indebærer proceselementer, som ikke kan digitaliseres fuldt ud i et indkøbssystem, fx gennemførelse af samlede EU-udbud mv. Flowdiagrammet i bilag 1 beskriver processen for indgåelse af indkøbsaftaler i en organisation med centralt styret, koordineret indkøb. Kendetegnene ved denne måde at organisere indkøb på er, at aftaleindgåelse og indkøbspolitik er centralt forankret, mens det praktiske indkøb foregår decentralt i organisationen. Denne indkøbsorganisation benyttes af flere ministerområder. Ministerområder, som benytter centraliseret eller decentraliseret indkøbsorganisation, vil sandsynligvis involvere færre af de nedenfor beskrevne roller i aftaleprocessen. 2.1 Opmærksomhedspunkter Hvis ikke det sikres, at aftalen understøtter digitale indkøb (fx ved at stille krav om elektroniske varekataloger, opdateringsfrekvens, initiativpligt til fejlhåndtering, understøttelse af Nemhandel mm.), risikeres at miste de effektiviseringsmæssige og procesmæssige fordele ved at bruge et elektronisk workflowsystem. Ved aftaleindgåelse bør man sikre, at der fastsættes betalingsfrister således, at institutionen kan nå at behandle fakturaen (fx 30 dage fra fakturaen er tilgængelig for indlæsning i institutionens indkøbs- og fakturahåndteringssystem). Vedrører aftalen indkøb, der skal anlægskonteres, skal der oprettes et anlægskort i ERPsystemet. Vær særligt opmærksom på opsætning af anlægskortet, herunder angivelse af anlægsnummer- og dimensionskontering. Hvis aftalen indgås med en udenlandsk leverandør, der ikke er omfattet af dansk lovgivning, skal aftalen indeholde en klar beskrivelse af de elektroniske samarbejdsprocesser, herunder at fakturaer skal leve op til nemhandelstandarder 3. I forbindelse med delprocessen vedr. aftaleindgåelse kan nedenstående opfølgningsrutiner eventuelt benyttes: Opfølgning Beskrivelse Frekvens Andel leverandører uden aftale Der bør løbende ske en opfølgning mht. om der kun benyttes godkendte Kvartalsvist leverandører på aftaledækkede områder. Opfølgningen gennemføres evt. via indkøbsrapporterne i ERP-systemet. Overholdelse af betalingsbetingelser Der bør løbende ske en kontrol af, at de aftalte betalingsbetingelser bliver overholdt, så institutionen opnår den forudsatte kredittid, og at betaling sker til tiden. Kontrollen gennemføres fx ved at sammenholde kredittid i aftalen med den kredittid, der angives på de elektroniske fakturaer samt den konkrete betalingsdato. Kvartalsvist 3 Nemhandel er en samlet betegnelse for: OIOSI er en infrastruktur, som gør det muligt at udveksle forretningsdokumenterne sikkert ved brug af Internettet. OIOUBL er en fælles offentlig standard til udveksling af elektroniske dokumenter..

8 Side 8 af 32 3 Rekvisition Første del af indkøbsprocessen er oprettelse af en elektronisk rekvisition, hvori den ønskede vare eller ydelse beskrives, og indkøbet konteres. Rekvisitionen videresendes automatisk til indkøberen, der varetager den praktiske anskaffelse, herunder vurderer om varen skal tages fra et lager 4 eller om den skal købes hos leverandøren. Når den ønskede ydelse er fundet af indkøberen, sendes rekvisitionen videre til godkendelse hos disponenten. Disponentgodkendelsen kan enten ske ved at den budgetansvarlige chef godkender den konkrete bestilling, men kan også ske ved at sætte systemerne op så indkøb kan foretages inden for nogle fastsatte prokuragrænser. Det skal understreges, at der ikke stilles krav om, at der skal være to personer involveret i indkøbet 5. Det er fuldt ud muligt, at en enkelt person kan gennemføre indkøb, registrere varemodtagelse og dermed sende fakturaen videre til betaling i ERP-systemet. Rollerne som rekvirent og indkøber kan dermed enten være fordelt på to personer eller være samlet på en enkelt person. Best practice foreskriver, at der benyttes hensigtsmæssige prokuragrænser, så indkøbene kan ske med så få involverede parter som muligt. 3.1 Særligt vedr. forskellige indkøbstyper Det er kun i den del af indkøbsprocessen, der vedrører rekvisition, at der er behov for at tage højde for hvilket indkøb, der foretages. I nedenstående tabel er fire identificerede indkøbstyper beskrevet. Indkøbstype Eksempler Vejledning Standardkøb Kontorartikler, ITforbrugsstoffer (papir, toner mv.) Indkøb foretages typisk via elektroniske varekataloger på en indkøbsportal og lign. Rekvisition og ordre dannes ud fra de valgte varer/ydelser og afsendes automatisk til leverandøren. Dialogbaserede indkøb Konsulentbistand, Vikarer, værkstedsbesøg, rengøring, håndværkerydelser mv. Inden ordren afsendes, sker en afklaring af leverancens nærmere indhold. Afklaringen kan ske pr. telefon, mail, møde mv. Når der er opnået enighed om hvad der ønskes, sendes en formel indkøbsordre, der samtidig indeholder den nødvendige disponentgodkendelse til at forpligte institutionen i forhold til leverandøren. Koncernfælles indkøb Stående ordrer Pc er, printere, mobiltelefoner, møbler mv. Husleje, avis- og tidsskriftsabonnement er, telefonregninger Ordrenummeret angives som reference på den efterfølgende faktura, så ordre og faktura kan matches. Indkøb til koncernfælles funktioner (fx til viderefakturering) sker på samme måde som beskrevet under standardkøb hhv. dialogbaserede indkøb. Når varen videresælges kan det fx ske som intern handel, hvor den koncernfælles funktion opretter en kreditorfaktura, der betales af den tilknyttede enhed. Bemærk, at den tilknyttede enhed skal have disponentgodkendelse for indkøbet. Der er flere måder at håndtere stående ordrer i et elektronisk indkøbssystem. En måde er, at der oprettes en samlet ordre for indkøbet (fx baseret på budgettet for den pågældende leverance). Ordren kan evt. indeholde en varelinje med kvartalsbudget eller på anden måde en opdeling i forhold til de forventede opkrævninger. Ordrenummeret påføres fakturaerne som løbende registreres som delleverancer til ordren. En anden måde er, at der oprettes en ordre for hver forventet opkrævning. Hvis ordrenummeret angives på fakturaen, kan ordre og faktura automatisk matches. 3.2 Opmærksomhedspunkter Opret fornødne opfølgningsrutiner for at modvirke fejl fx månedligt rapporttræk 5 Under forudsætning af, at personen er tildelt fornøden prokura, og at de fornødne kontroller er implementeret.

9 Side 9 af 32 Særlig opmærksomhed ved kontering på anlægs- eller varelager, da konteringen er speciel. Ved rekvisition af varer med særlige momsforhold kan der opstå fejl ved automatisk systemgodkendelse momsforhold fremgår ofte under bemærkningsfeltet på fakturaen. Løsning: o Tilrettelæggelse af særlige forretningsgange, så momskontering fremgår entydigt eller o Prokura til dette kun haves af udvalgte medarbejdere med fokus på problemstillingen I forbindelse med delprocessen vedr. rekvisition kan nedenstående opfølgningsrutiner benyttes: Opfølgning Beskrivelse Frekvens Prokuraoversigt Der trækkes en oversigt over tildelt prokura for at sikre at der ikke er sket fejl i opsætningen/tildelingen i workflowsystemet. Rapporten godkendes af den overordnede budgetansvarlige (fx økonomichef). Indkøb pr. medarbejder Der trækkes en oversigt over indkøb pr. medarbejder. Rapporten er særligt relevant, når der foretages indkøb med anvendelse af prokura. Oversigten godkendes af en budgetansvarlig chef. Kvartalsvist eller ved større ændringer. Ugentligt/ månedligt afhængigt af behov

10 Side 10 af 32 4 Ordreafsendelse Når rekvisitionen er blevet godkendt hvad enten det er sket ved at indkøberen har godkendelsesrettigheder eller ved egentlig disponentgodkendelse (fx af den budgetansvarlige chef) ændrer rekvisitionen status til en egentlig indkøbsordre. Inden ordreafsendelse sker der en formel og teknisk validering af ordren. Opfylder ordren ikke de tekniske eller formelle krav, kan indkøbssystemet ikke afsende ordren elektronisk. 4.1 Opmærksomhedspunkter Ved ordreafsendelse skal institutioner som minimum oplyse: o Institutionens EAN-lokationsnummer o Referenceperson eller anden reference samt et ordre- og rekvisitionsnummer o Institutionens politik vedr. kredittid, dvs. hvilke kredittider institutionen normalt accepterer. 6 Det er vigtigt, at leverandøren får de nødvendige oplysninger, så fakturaen og ordren kan matches automatisk og der kan opnås en effektiv proces, der involverer et minimum af manuel behandling. Der bør derfor, hvor det er muligt, dannes ordrer på baggrund af leverandørens e-katalog. Alternativt kan der afsendes tekst-ordrer, som leverandøren kan vende til en specifik ordre, der senere kan matches med den tilhørende faktura. Ordren bør så vidt muligt dannes med udgangspunkt i leverandørens katalog eller leverandørens respons på en tekstordre (i OIOUBL: OrderChange) I forbindelse med delprocessen vedr. ordreafsendelse kan nedenstående opfølgningsrutiner benyttes: Opfølgning Beskrivelse Frekvens Andel e-ordrer Antallet af e-ordrer sammenholdes med det samlede antal ordrer (evt. estimeret som antal fakturaer) der afgives i perioden for at vurdere om procedurer for elektronisk ordreafgivelse overholdes. Kvartalsvist eller ad hoc Åbne ordrer Der følges løbende op på antallet af åbne ordrer i ERP- og indkøbssystemet(ordrer hvor varemodtagelse ikke er foretaget). Hvis ordrer er ældre end ca. 1 mdr. tages kontakt til rekvirent/leverancemodtager for at undersøge om den manglende registrering er en fejl. Månedligt eller efter behov 6 Oplysninger, der som minimum skal oplyses ved ordreafgivelse fremgår af bekendtgørelsen om elektronisk afregning med offentlige myndigheder.

11 Side 11 af 32 5 Leverancemodtagelse Når leverancen er modtaget, skal det registreres i indkøbssystemet. Er indkøbet foretaget elektronisk, er registreringen i indkøbssystemet en forudsætning for, at den efterfølgende faktura kan betales. Det skyldes, at systemet automatisk sikrer, at der ikke bliver betalt for bestilte leverancer, der ikke er (registreret som) modtaget. Leverancemodtagelsen skal derfor registreres for alle indkøb, der er foretaget gennem systemet, uanset om der er tale om konsulentydelser, kopipapir eller kaffe. 5.1 Opmærksomhedspunkter Retningslinjer for varemodtagelse skal udarbejdes; hvem har ansvar for hvilke processer. Processen kan fx opdeles i tre: 1. Varerne leveres i en reception eller betjentstue. Her foretages en overordnet kontrol af leverancen. 2. Dernæst vil varen blive overbragt til indkøberen, der kontrollerer at leverancen svarer til det bestilte jf. indkøbsordren og følgesedlen. 3. Endelig bliver varen overbragt til rekvirenten, der tager stilling til om varen svarer til det forventede. Varemodtagelse foretages af medarbejderen med de bedste forudsætninger Varemodtagelse registreres først, når der kan foretages en kvalitativ kontrol af leverancen. Registrering af varemodtagelse bør ske hurtigst muligt, da forudsætningen for betaling af fakturaen er, at vareleverancen er registreret. I forbindelse med delprocessen vedr. leverancemodtagelse kan nedenstående opfølgningsrutiner benyttes: Opfølgning Beskrivelse Frekvens Åbne ordrer Andelen af åbne ordrer, hvor der ikke er registreret leverancemodtagelse opgøres løbende. Hvis leverancemodtagelse ikke er registreret, kan betaling af fakturaen ikke foretages. Kvartalsvist eller ad hoc

12 Side 12 af 32 6 Fakturamodtagelse Leverandøren sender en elektronisk faktura til institutionen. Institutionen modtager fakturaen i indkøbssystemet, der automatisk søger at matche fakturaen med den tilhørende ordre. Hvis fakturaen svarer til ordren, skal den ikke godkendes igen, men bliver i stedet overført automatisk til bogføring og betaling i ERP-systemet. Hvis fakturaen ikke svarer til ordren, skal institutionen hurtigst muligt kontakte leverandøren med henblik på fremsendelse af en ny fyldestgørende faktura, så institutionen kan betale inden for den oprindeligt fastsatte betalingsfrist. 6.1 Opmærksomhedspunkter 1. Man skal, i dialog med leverandøren, tilstræbe at fakturaen udformes på en måde, så der kan ske automatch. 2. Institutionen skal kontrollere fakturaens indhold for eventuelle fejloplysninger mv. 3. Svarer fakturaens oplysninger ikke til de i ordren angivne oplysninger, skal institutionen kontakte leverandøren med henblik på fremsendelse af en fyldestgørende faktura. 4. En hurtig kontakt til leverandøren skal sikre, at institutionen kan nå at behandle fakturaen inden for den oprindeligt aftalte betalingsfrist. 5. Det vil være en fordel at sætte -advisering op, der gør opmærksom på snarligt forfaldne betalinger. I forbindelse med delprocessen vedr. fakturamodtagelse kan nedenstående opfølgningsrutiner benyttes: Fakturaer uden varemodtagelse Varemodtagelse uden fakturer Opfølgning Beskrivelse Frekvens Andel automatch Andelen af fakturaer, der automatisk matches og betales, opgøres for at identificere eventuelle problemer. Kvartalsvist eller ad hoc Fejlfakturaer Andelen af fejlfakturaer opgøres for at identificere eventuelle problemer Kvartalsvist eller ad hoc Overholdelse af betalingsbetingelser Kredittid i aftalen sammenholdes med kredittid på de elektroniske fakturaer samt den konkrete betalingsdato for at identi- Kvartalsvist ficere evt. problemer. Fakturaer ældre end 1 uge hvor varemodtagelse endnu ikke er registreret identificeres. Varemodtagelse skal registreres før betaling kan finde sted. Registrerede varemodtagelser ældre end fx 1 mdr. opgøres mhp. at identificere evt. problemer med faktureringsprocessen. Ugentligt eller efter behov Månedligt eller efter behov

13 Side 13 af 32 7 Bogføring Når købsdokumentet (en faktura eller en kreditnota) er godkendt i indkøbssystemet, skal dokumentet overføres til ERP-systemet for at få data registreret i regnskabet. Ordren vil kunne anvendes til opfølgning på disponerede poster, som holdes op i mod de fakturerede beløb i ERP-systemet. 7.1 Opmærksomhedspunkter Særlig opmærksomhed kræves i forbindelse med perioder, hvor korrekt periodisering kan være vanskelig Det anbefales, at relevante opfølgningsrutiner anvendes hér I forbindelse med delprocessen vedr. bogføring kan nedenstående opfølgningsrutiner benyttes: Opfølgning Beskrivelse Frekvens Købsbilag - kontrolliste Historikken på alle åbne fakturaer og kreditnotaer, der ikke er Efter behov bogført.

14 Side 14 af 32 8 Betaling Når fakturaen er registeret i ERP-systemet, skal den efterfølgende betales. 8.1 Opmærksomhedspunkter Der tages udgangspunkt i at NemKonto systemet anvendes til betaling af fakturaen. Betalingerne vil i den forbindelse skulle ske som komplette betalinger 7 ud fra de oplysninger der findes på fakturaen. I ERP-systemet kan prokura opsættes, så en udbetaling gennemføres af to personer uanset rækkefølge og funktion. Tidligere blev disse roller benævnt bogholder og frigiver. I den beskrevne proces for betalingshåndtering er rollerne benævnt 1. godkender hhv. 2. godkender. I forbindelse med delprocessen vedr. betaling kan nedenstående opfølgningsrutiner benyttes: Opfølgning Beskrivelse Frekvens Specifikationsliste En liste over alle de betalinger, der ligger klar til udbetaling i udbetalingskladden med fulde betalings- og konteringsoplysninger. Efter behov Check original Dokument En liste der viser alle indgående elektroniske dokumenter og sammenholder dem med de betalinger, der ligger i udbetalingskladden. Hver gang inden frigivelse af betaling 7 Ved en komplet betaling forstås en betalingsordre, der er påført oplysning om til hvilken pengeinstitutkonto, betalingen skal anvises, jf. 9 i nemkontobekendtgørelsen.

15 Side 15 af 32 9 Kreditnota Hvis leverandøren sender en kreditnota vil institutionen modtage den i indkøbssystemet. Kreditnotaen skal udlignes mod en faktura. 9.1 Opmærksomhedspunkter Der tages udgangspunkt i at der findes en ordre i forvejen, som en eventuel kreditnota tilknyttes. Det er en fordel, hvis der er et ordrenummer angivet på kreditnotaen, så processen sker fuldt automatisk. Ved modtagelse af en kreditnota bør der naturligt være fokus på, at en evt. faktura ikke betales, men derimod bliver udlignet med kreditnotaen. I forbindelse med delprocessen vedr. kreditnota kan nedenstående opfølgningsrutiner benyttes: Opfølgning Beskrivelse Frekvens Andel kreditnotaer Andelen af kreditnotaer opgøres for at identificere eventuelle Ad hoc problemer. Andel automatch Andelen af kreditnotaer, der automatisk behandles i workflowsystemet opgøres for at identificere evt. problemer. Ad hoc

16 Side 16 af 32 Bilag 1: Procesbeskrivelser og diagrammer Forklaring Vejledningen fokuserer hovedsageligt på effektive forretningsgange i det daglige indkøb (processerne 2 til 7, der er fremhævet i figuren). For at illustrere vigtigheden af at tage højde for elektronisk indkøb allerede ved aftaleindgåelsen er denne proces (nr. 1) indledningsvist beskrevet. Endelig er nogle typisk forekommende situationer medtaget for at illustrere at også disse processer (nr. 8 10) kan tilrettelægges efter Best Practice. Kort beskrivelse af forskellige delprocesser 1. Aftaleindgåelsen mellem myndighed og leverandør skal tage højde for at indkøbet skal ske elektronisk. Der skal bl.a. stilles en række krav til samarbejde og teknisk integration for at processen efterfølgende kan ske optimalt og digitalt. Det er samtidig en forudsætning for at kunne handle elektronisk, at leverandøren skal være oprettet i de relevante systemer for at de efterfølgende indkøb kan ske så effektivt som muligt, 2. Rekvisition vedrører den interne proces for valg af vare/ydelse og godkendelse af selve indkøbet. Det er i denne del af processen at indkøbet konteres og dispositionen godkendes i overensstemmelse med de fastsatte rammer og procedurer. 3. Ordreafsendelse Den godkendte rekvisition omdannes til en ordre, der afsendes til leverandøren. Det skal sikre, at oplysningskravene i forbindelse med ordreafgivelse er opfyldt, jf. 3 i bekendtgørelsen om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. 4. Leverancemodtagelse er væsentlig når man benytter et elektronisk indkøbssystem, da betaling af fakturaen ikke kan ske før modtagelsen er registreret i systemet. Der bør derfor være særlig opmærksomhed på at sikre registrering af leverancemodtagelsen ved tilrettelæggelsen af de interne forretningsgange og opfølgningsrutiner. 5. Fakturamodtagelse sker i indkøbssystemet, hvor det automatisk tjekkes, at varen/tjenesteydelsen er registreret som modtaget og at fakturaen svarer til den afsendte ordre (at der er et match ). For at ordre og faktura kan matches, er det bl.a. vigtigt at ordrenummeret fremgår af fakturaen, og at beløb på ordre og faktura stemmer overens. 6. Bogføring omfatter bogholderens arbejde i ERP-systemet med at sikre, at fakturaen registreres korrekt i regnskabet på rette tidspunkt og med rette placering. 7. Betaling omfatter kontrol og overførsel af betaling til kreditor via NemKonto-systemet 8, der betaler fakturaen automatisk. 8. Kreditnota håndteres i workflowsystemet på samme måde som det fx er tilfældet for en faktura. Her godkendes og konteres kreditnotaen inden den overføres til ERP-systemet. Sådan læses procesbeskrivelserne 8 Læs mere om opsætning af Navision Stat til betalinger via NemKonto på

17 Side 17 af 32 Diagrammerne er opbygget ud fra de involverede roller. En rolle benyttes til at angive jobfunktioner, og én person kan derfor varetage flere forskellige roller i den samme proces. Roller i dagligdagen Nedenfor er de anvendte roller beskrevet. Det er særligt rollerne som rekvirent og indkøber, der ofte kan være samlet på én medarbejder, fx hvis man har givet vedkommende prokura til selv at foretage indkøb. Rekvirent: Rekvirenten er den, der har behov for en given vare eller ydelse. Rekvirenten opretter en rekvisition i indkøbssystemet, konterer denne og videresender den til indkøberen. Kaldes også fx bestiller eller leverancemodtager. Indkøber: Modtager rekvisitionen fra rekvirenten, og sørger for at den ønskede vare eller ydelse anskaffes på den mest hensigtsmæssige måde, fx ved at undersøge om varen er på lager eller om der kan benyttes en eksisterende indkøbsaftale. Indkøberen kan evt. have rollen som disponent til selv at godkende indkøbet inden for en angiven beløbsgrænse. Videresender evt. rekvisitionen til disponenten til godkendelse. Disponent: Har det overordnede ansvar for budgetrammen. Disponenten godkender købet og sikrer, at konteringen er korrekt. Disponenten har pr. definition prokura.. Varemodtager: Er ansvarlig for at registrere varemodtagelsen i indkøbssystemet. Registreringen er afgørende for at betaling kan ske, da der pr. definition ikke må betales for varer eller ydelser, der ikke er modtaget. Fakturafordeler: Hvis modtagne fakturaer ikke automatisk kan sendes til en modtager, er det fakturafordelerens opgave at finde den rette modtager og sende fakturaen til vedkommende. Bogholder: Bogfører og betaler fakturaer samt vedligeholder kreditorstamdata. Bogholderiprocessen kan desuden i praksis omfatte flere personer/roller fx ved frigivelse af betalinger, hvor der er krav om personadskillelse mellem 1. og 2. godkender (bogholder og frigiver). Leverandør: Indgår evt. aftale med koncernindkøber eller anden ansvarlig. Leverer evt. elektronisk varekatalog, modtager elektroniske ordrer, afsender elektroniske fakturaer. Koncernindkøber: Er overordnet ansvarlig for styring og koordinering af indkøbet, implementering af Finansministeriets fælles indkøbsaftaler, indgåelse af lokale (koncernfælles) indkøbsaftaler, gennemførelse af indkøbspolitikker mm. Lokal indkøbskoordinator: Er ansvarlig for den lokale enheds brug af fælles indkøbsaftaler ved konkrete indkøb, efterlevelse af indkøbspolitikker mm. Ud over de funktioner, der udføres af de forskellige roller, sker en stor del af de illustrerede processer automatisk i indkøbs- og økonomisystemerne. I diagrammerne er der ikke angivet særskilte handlingsflows for økonomisystemet og indkøbssystemet, da disse forudsættes at være integrerede og det for brugeren ofte er unødvendigt at vide hvilket system, der håndterer den enkelte del af processen. Det fremgår dog af den forklarende tekst hvilket system, der i praksis varetager den enkelte delopgave og hvilke data der udveksles mellem systemerne. Farvekoder i procesdiagrammet Grøn: Systemunderstøttet proces, hvor en medarbejder udfører en handling i systemet. Gul: Proces, der forudsætter en handling i -systemet el.lign. Det er altså ikke nødvendigt med papir, men på den anden side kan data ikke automatisk udveksles med indkøbssystemet eller ERP-systemet. Vil til tider være gul/rød for at illustrere at der kan være en manuel/semiautomatisk proces. Rød: Manuel proces, hvor fx papir er nødvendigt for at gennemføre processen. Vil til tider være gul/rød for at illustrere at der kan være en manuel/semi-automatisk proces. Grå: Systemproces, som foregår automatisk i systemet.

18 Side 18 af 32 Generelt er der ikke angivet farvekoder for leverandørprocesserne, da det ikke er muligt entydigt at vide hvilken grad af procesunderstøttelse disse har. Visse leverandører vil i praksis benytte meget automatiserede forretningsgange, mens andre fortsat følger fuldstændigt manuelle rutiner. 1 Aftaleindgåelse: Aftaleindgåelse Leverandør Systemautomatik Bogholderi Koncernindkøber Lokal indkøbskoordinator 1 Modtager oplysning om forventet eller aktuelt indkøbsbehov evt. via indkøbssystem 2 Kan eksiste-rende aftale benyttes? Nej Ja 4 Videregiver institutionens indkøbsbehov evt. via indkøbssystem 5 Koordinerer institutionernes behov evt. via indkøbssystem 3 Orienterer om, hvor indkøb kan foretages og afslutter eventuelt i indkøbssystem 6 Skal fælles indkøbsaftale indgås? Ja 7 Indgår aftale med leverandør Opretter/færdiggør evt. aftalen i indkøbssystemet 8 Aftaledata registreres Nej 9 Skal aftalen på indkøbsportal? Ja Nej Ja 12 Benyttes leverandøren i forvejen? 11 Gør aftale tilgængelig på indkøbsportal 10 Indlægger aftale på indkøbsportal/ oversender data til lokal indkøbsportal Nej 13 Beslutter og meddeler bogholderi, i hvilke regnskaber, leverandør skal oprettes og for hvilken periode 14 Opretter leverandørstamdata i NS 15 Nyt kreditorkort oprettes i NS 18 Videreformidler oplysninger om leverandør mm. i institutionen evt. via indkøbssystem 17 Orienterer om ny leverandør, der kan benyttes ved indkøb evt. via indkøbssystem 16 Stamdata overføres automatisk til indkøbssystemet 1. Den lokale indkøbskoordinator bliver kontaktet af en afdeling eller medarbejder med ønske om indkøb af en given vare eller ydelse. 2. Den lokale indkøbskoordinator undersøger om der er en eksisterende aftale, der kan benyttes til anskaffelsen. a. Hvis aftale benyttes Pkt. 3. b. Hvis aftalen ikke benyttes Pkt Hvis der findes en anvendelig aftale, informeres afdelingen/medarbejderen om aftalen og hvor indkøbet kan foretages (se diagrammet Rekvisition i bilag 1). 4. Såfremt der ikke findes en anvendelig aftale viderebringer den lokale indkøbskoordinator indkøbsbehovet til koncernindkøberen. 5. Koncernindkøberen undersøger om der andre steder i organisationen er behov for tilsvarende indkøb. 6. På baggrund af det samlede behov i organisationen vurderes det om der skal indgås en fælles indkøbsaftale eller om indkøbet kan ske ad hoc af afdelingen/medarbejderen. a. Hvis indkøbsaftale indgås Pkt. 7. b. Hvis ikke indkøbsaftale indgås Pkt Såfremt der er et tilstrækkeligt samlet behov for en fælles indkøbsaftale, indgås denne mellem koncernindkøberen og den valgte leverandør. Leverandøren vælges evt. efter udbudsrunde eller gennemførelse af et egentligt EU-udbud. 8. Såfremt der benyttes et aftalesystem registreres data i systemet.

19 Side 19 af Der tages stilling til om aftalen skal benyttes via bestilling i elektronisk varekatalog på en indkøbsportal eller i et indkøbssystem. a. Hvis der skal bestilles via elektronisk varekatalog, udarbejder leverandøren kataloget og lægger det ind på portalen/systemet. Dette procestrin gentages når der er ændringer/opdateringer til kataloget Pkt. 10. b. Hvis der ikke skal bestilles via et elektronisk varekatalog Pkt Leverandøren opretter ud fra aftalen et indkøbskatalog og uploader det til godkendelse/publicering. 11. Koncernindkøberen godkender kataloget, der herved gøres tilgængeligt på portalen/systemet (kataloget bliver publiceret/kommer online). Dette procestrin gentages når der er ændringer/opdateringer til kataloget. 12. For at kunne e-handle med leverandøren, skal stamdata være oprettet i systemerne. a. Hvis leverandøren ikke tidligere er blevet benyttet, skal leverandørens stamdata registreres i systemerne Pkt. 13. b. Hvis der er tale om en kendt leverandør, der allerede er oprettet i de relevante systemer bør der ske et check af, at stamoplysninger er korrekte i NS Pkt Koncernindkøberen meddeler bogholderiet at den nye leverandør skal oprettes og i hvilke regnskaber. Desuden angives hvilke stamdata, der skal registreres (fx betalingsbetingeler, betalingskonto/nemkonto mv.). Det er særligt vigtigt at det sættes op hvordan leverandøren skal modtage elektroniske ordrer. Hvis det er muligt i systemerne, bør leverandøren automatisk deaktiveres en vis periode efter aftalens udløb. Perioden skal være lang nok til at fakturaer for de sidste køb på aftalen kan nå at blive modtaget og behandlet. Deaktivering bør dog kun ske hvis der ikke i andre sammenhænge er samhandel med leverandøren. 14. Bogholderiet opretter leverandørens kreditorkort i NS med de ønskede oplysninger. Man skal i denne forbindelse være opmærksom på, at ERP-systemet kun benytter de betalingsfrister, der fremgår af fakturaen og ikke de betalingsfrister, der evt. angives/opsættes på kreditorkortet. 15. Kreditorkortet er nu oprettet i NS. Oprettelsen i forbindelse med aftaleindgåelsen har to formål. Dels vil leverandøren være kendt i NS, når der foretages bestillinger, der skal disponeres i NS og tilsvarende når der modtages elektroniske fakturaer fra leverandøren, dels vil indkøbs- og fakturahåndteringssystemet i det omfang, det modtager stamdata fra NS understøtte muligheden for at der kun kan købes ind hos godkendte leverandører, og at systemet ved hvordan den enkelte leverandør ønsker at modtage de elektroniske ordrer. 16. Kreditorstamdata overføres til indkøbssystemet så både produkter og leverandøroplysninger er til stede når bestilling sker. 17. Koncernindkøberen orienterer de(n) lokale indkøbsansvarlige om, at leverandøren er oprettet i systemet og kan benyttes ved indkøb. 18. Den lokale indkøbsansvarlige informerer i sin lokale organisation om den nye aftale og den valgte leverandør.

20 Side 20 af 32 2 Rekvisition: Disponent Systemautomatik Indkøber Rekvirent 1. Rekvirenten, der ønsker en given vare eller ydelse, opretter en rekvisition med beskrivelse af den ønskede leverance, antal mv. samt angiver hvor indkøbet skal konteres. Man skal ved kontering særligt være opmærksom når der rekvireres repræsentations- og kursusydelser, da momskonteringen ikke på forhånd kendes. 2. Rekvisitionen afsendes og registreres samtidig i systemet. Der sendes et advis til indkøberen om at der er en ny rekvisition til behandling. 3. Indkøberen åbner rekvisitionen og vurderer hvordan rekvirentens behov skal/kan opfyldes. 4. Er det tale om en lagerført vare eller skal varen anskaffes hos en leverandør. a. Hvis varen lagerføres Pkt. 20. b. Hvis varen ikke lagerføres Pkt Hvis varen ikke kan findes på lageret undersøger indkøberen om der findes en indkøbsaftale på området. a. Hvis indkøbsaftale findes Pkt. 6. b. Hvis indkøbsaftale ikke findes Pkt Hvis der findes en aftale eller indkøbet kan gennemføres inden den indgås en fælles aftale, vurderer indkøber om indkøbet skal foretages på en indkøbsportal (eller en anden form for elektronisk varekatalog) eller om indkøbet skal ske som dialogbaseret indkøb. a. Hvis varen bestilles via portal Pkt. 7 b. Hvis varen ikke bestilles via portal Pkt Indkøberen logger på portalen og finder de(n) ønskede vare/ydelse, overfører disse til rekvisitionen og færdiggør den med angivelse af evt. alternativ leveringsadresse mv. 8. Den færdige rekvisition registreres i indkøbssystemet 9. Indkøbssystemet tjekker om indkøberen har tilstrækkelig prokura til selv at godkende det ønskede indkøb. a. Hvis der er prokura Pkt. 10. b. Hvis der ikke er prokura Pkt Rekvisitionen opdateres/registreres automatisk som godkendt af indkøber med prokura. 11. Gå til diagrammet Ordreafsendelse

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

2A Connectivity for Procurement

2A Connectivity for Procurement Indkøb 2A Connectivity for Procurement Morten Høegh-Guldberg DTU e-handel Basware brugerforum d. 12. oktober 2011 Morten Høegh-Guldberg e-handelskoordinator Afdelingen for Økonomi og Regnskab Anker Engelundsvej

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering IndFak Indkøbs- og Fakturasystem Implementering Formål og baggrund med IndFak Ét system til håndtering af indkøb og fakturaer i staten Referencegruppe været med til at kravspecificere Anskaffet ved udbud

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

DTU e-handel Basware Brugerforum d. 11. oktober 2012. Danmarks Tekniske Universitet

DTU e-handel Basware Brugerforum d. 11. oktober 2012. Danmarks Tekniske Universitet DTU e-handel Basware Brugerforum d. 11. oktober 2012 Morten Høegh-Guldberg e-handelskoordinator Afdelingen for Økonomi og Regnskab Anker Engelundsvej 1 Bygning 101A 2800 Kgs. Lyngby Direkte telefon: 51

Læs mere

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1 Workshop 1 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Velkomst og formål 2. Status på IndFak2 og opstartsforløb 3. Best Practice og systemløsning 4. Ny funktionalitet og arbejdsgange (NavisionStat & IndFak2)

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Best Practice for rejseadministration i staten. Vejledning fra bestilling til betaling

Best Practice for rejseadministration i staten. Vejledning fra bestilling til betaling Best Practice for rejseadministration i staten Vejledning fra bestilling til betaling Oktober 2013 Side 2 af 23 Formål På baggrund af en analyse af arbejdsgange og processer omkring rejseadministration

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

2A Kravspecifikation

2A Kravspecifikation 2A Kravspecifikation Dokumentejer: Jakob M. Hein Version Dato Ændring Af Distribution 01 1/10 2013 Første udgave JMH Side 2 af 95 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 4 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS...

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til HANSENBERG En vejledning til leverandørerne HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding tlf.: +45 7932 0100 mail: hansenberg@hansenberg.dk Forord Forord v/direktør Birger Hørning S03 af Birger

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011. Koncernøkonomi

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011. Koncernøkonomi Manual ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011 Koncernøkonomi Indholdsfortegnelse: 1. Log-in...3 1.1 Ved skift af password... 3 2. Internet sikkerhedsindstillinger...4 2.1 Pop-up blokeringer...

Læs mere

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1 Workshop 2 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Formål 2. IndFak 2 organisationsoversigt 3. Kontrol af stamdata (Manuel faktura) 4. Administration og Fakturaadministration 5. Tilføj brugere til kontorer

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Husk at sikre du har valgt det rigtige regnskab når der ændres i indstillinger!

Husk at sikre du har valgt det rigtige regnskab når der ændres i indstillinger! Indstillinger Brugere: Under brugere fanen findes alle indstillinger på en bruger. Ligeledes er det også her man opretter en ny bruger ved hjælp af Opret ny bruger. Husk at sikre du har valgt det rigtige

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

IFS i UC-sektoren: Perspektiver og muligheder

IFS i UC-sektoren: Perspektiver og muligheder UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Projektet Effektivt Indkøb Ajourført efter behandling på fællesworkshop med Økonomichefudvalget og Indkøbsnetværket 19. december 2013

Læs mere

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering!

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! Med ediva er der mange flere muligheder, end bare at scanne jeres fakturaer ind. Allerede i standard systemet

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Kravspecifikation - IFS

Kravspecifikation - IFS 2A Kravspecifikation - IFS 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 5 2A.4 FUNKTIONELLE KRAV... 5 2A.4.1 Overordnede krav... 5 2A.4.2

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Best Practice på DLBR summax for

Best Practice på DLBR summax for DLBR summax Best Practice på DLBR summax for DLBR Kunder Online brugere DLBR summax DLBR BEST PRACTICE Opstart: Kunden har på forhånd set de to generelle videoer omkring e-faktura og e-arkiv - Her Det

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPLAN FOR IMPLEMENTERING AF FI&D

KOMMUNIKATIONSPLAN FOR IMPLEMENTERING AF FI&D KOMMUNIKATIONSPLAN FOR IMPLEMENTERING AF FI&D HVEM, HVORFOR & HVORDAN? HVAD ER FI&D? Et nyt digitalt fælles indkøbs- og disponeringssystem (FI&D) Simplere indkøb og disponering på tværs af AAU Simplere

Læs mere

Brug af rapporten Tjek original Dokument i udbetalingskladden

Brug af rapporten Tjek original Dokument i udbetalingskladden Quickguide 08-08-2013 Brug af rapporten Tjek original Dokument i udbetalingskladden 1 Introduktion Efter opgradering til NS 5.4 har det vist sig, at mange skoler stadig bruger Specifikationslisten når

Læs mere

Implementering af IndFak

Implementering af IndFak Implementering af IndFak September 2011 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Indledende afsnit 4 1.2 Formål og målgruppe 5 1.3 Opbygning af materialet 5 2 Etableringsfasen 7 2.1 Formål og målgruppe 7 2.2 Formøde

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

NemHandel i den offentlige sektor

NemHandel i den offentlige sektor NemHandel i den offentlige sektor Ny lovgivning Helle Schade-Sørensen Chefkonsulent IT og Telestyrelsen De første erfaringer Jan Hansen Indkøbskonsulent Høje Taastrup Kommune NemHandel ny lovgivning Hvad

Læs mere

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering Fakturatjekliste En høj grad af proaktivitet bidrager mest til målet gør derfor en større indsats tidligt for at spare tid senere Indledning Det er vigtigt, at fakturering sker korrekt både i forhold til,

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

optimér rutiner - spar omkostninger Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

optimér rutiner - spar omkostninger Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV optimér rutiner - spar omkostninger ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Præsentation af E-workflow system 08.12.2008

Præsentation af E-workflow system 08.12.2008 Præsentation af E-workflow system 08.12.2008 Baggrund Systemet har længe været i støbeskeen Effektivisering af den adm. arbejdsgang Foreløbigt et pilotprojekt ved NAT, 5 institutter pilot tester systemet,

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Manual til. Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem

Manual til. Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem Manual til Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem Indhold Indledning til manualen... 1 Roller i rekvisitionssystemet... 2 Log In... 3 Forside... 5 Vælge projekter... 6 Oprette rekvisitionen... 7 Dispositions

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune BRUG AF SØNDERBORG KOMMUNES RAMMEAFTALER... 3 1. HVEM KØBER JEG IND FOR?... 3 2. HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE FØLGER INDKØBSVEJLEDNINGEN OG INDKØBSPOLITIKKEN?...

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. staten som indkøber. April 2006 RB A301/06. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. staten som indkøber. April 2006 RB A301/06. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om staten som indkøber April 2006 RB A301/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Undersøgelsens resultater... 5 II. Indledning... 8 A. Baggrund... 8 B. Formål og

Læs mere

Konsignationslager & ordreproces

Konsignationslager & ordreproces Microsoft Dynamics AX Fall Konsignationslager & ordreproces 16. 1 Generelle fordele ved at bruge AX Kongsignationslager: - Lagerprocessen er ens for lagermedarbejdere - Kontrol og opfølgning er ensrettet

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering August 2015 Indhold Indhold... 1 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV optimér rutiner - spar omkostninger ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning

Læs mere

Data Discount Erhverv A/S

Data Discount Erhverv A/S REPARATIONSSYSTEM Tryk på et punkt i oversigten for at læse mere. 1. Reparationssystem (RepSys) 2. RMA-system 1 REPARATIONSSYSTEM Reparationssystem (RepSys) Hvad er status på reparationen? Udbyttemuligheder:

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Navision Stat 3. juli 2015 ØSY/NSUDV/cps Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Nærværende dokument beskriver de regnskabsspecifikke opsætninger, som institutionen selv skal (overveje

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere