Referat bestyrelsesmøde kl på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde pr. telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon"

Transkript

1 Referat bestyrelsesmøde kl på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans Jørgen Lundsgaard, Luise Rasmussen Afbud: Pernille Schwartz Dagorden 1. Forslag til generalforsamlingen, se status fra LLR Bestyrelsens kommentar er godkendt af alle. CS undersøger regler for klubtitler og championater ved DKK. LLR formulerer udkast til bestyrelsens kommentar. 2. Formel godkendelse af RKU s kalender, godkendt af LNO, PS, JH, FR, LLR, HJL Kalenderen er godkendt af bestyrelsen pr. mail i den forløbne uge. LLR giver besked til RKU og KJØ. 3. J. nr (Ugepost 48-49) Ches ændring af championat CS redegør for, hvorledes proceduren sædvanligvis har været I forbindelse med ændring af regler I championater. Af Ches s forslag fremgår det ikke, at medlemmerne er hørt. CS spørger DKK hvordan DKK ser på ændring af kravene for championater, i forlængelse her tages kontakt til Ches s RL. Herefter forholder bestyrelsen sig til det. 4. B-prøve region Sydsjælland Bestyrelsen har for længe siden tilbudt at stille med prøveleder til B-prøven ( ). Region Sydsjælland har meddelt, at det planlagte terræn hænger sammen nøje sammen med den planlagte prøveleder. Bestyrelsen ønsker at få bekræftet om regionen kalkulerer med vores hjælp eller ej. LNO. 5. J. nr (Ugepost 47) Invitation fra Norsk Retriever Klub vedr. samarbejde Vi har modtaget invitation til et nyt møde. KJØ tilbyder at repræsentere MU. LNO tilbyder også at deltage og repræsentere dermed DU og bestyrelsen. Er der en mere fra DU som ønsker at deltage er det meget velkomment. LNO tager det med DU. 6. Flats forespørgsel om udskillelse af DRK LLR har fremsendt udkast til svar til Flats RL. Der er tilslutning til dette med enkelte ændringer. LLR sender svaret til flat på vegne af bestyrelsen. 7. Dommerudvalgets forslag vedr. fremtidige kvalifikationskrav til dommere LNO: DU og MU har tidligere på året nedsat et hurtigt arbejdende udvalg, som har arbejdet med fremtidige kvalifikationskrav til dommerne. Der mangler MU s formelle tilbagemelding på forslaget. Grundlæggende ønsker udvalget en tilkendegivelse fra bestyrelsen på om der er opbakning til det videre arbejde med oplægget. Bestyrelsen finder at oplægget er godt og at der er gode intentioner bag. LLR spørger til hvorfor der stilles krav om åben A som minimumskrav og ikke fx vinder A. Processen vil være at dommerudvalget ønsker at høre den enkelte dommers planer og ambitioner omkring sin dommergerning. Dette imødeses. Bestyrelsen imødeser at der arbejdes videre med MU om dette. LLRs forslag om et møde med DU og MU i forlængelse af den seneste tids kritik er tilsluttet af bestyrelsen. Mødet foreslås til torsdag d kl til spisning. Bestyrelsen fremsender dagsorden inden, deadline for fremsendelse af punkter til dagsorden en uge før. CS inviterer alle involverede. MU varsler et medlemsmøde 16. eller 17. februar og MU har møde 7.1, DU Diverse klager Se internt notat. 9. Næste møde Møde med MU og DU fastlægges til kl , CS sender invitation. Telefonmøde tirsdag d kl Bestyrelsesmøde kl kl Eventuelt LNO spørger til kommentarer til region Østjyllands samarbejdsaftale. Bestyrelsen har ingen kommentarer umiddelbart. Bestyrelsens tilslutter sig Sporudvalgets forslag til nyt reglement, LNO sender til DKK. FR spørger til de internationale prøver i januar og om bestyrelsen har godkendt dette. Der efterlyses budget og grundlag,

2 HJL vender tilbage på dette. LNO spørger til påsætning af engelske dommere på den internationale prøve, HJL redegør for dette.

3 Referat til WEB af bestyrelsesmøde , Fraugde Deltagere: Lars Nordenhof, Connie Svane Petersen, Jan Hansen, Flemming Roed, Pernille Schwartz, Hans Jørgen Lundgaard, Luise Rasmussen Bilag: Fortroligt notat d Mødet startede kl med møde med Danaweb. På mødet blev tilbud og kravspecifikation gennemgået KJØ deltog. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med prioritering. Budget 2013 tages via mail. 2. Opfølgning på referat fra sidste møde Pkt. 2: LLR Løbetider ok Pkt. 3b/J. nr CS ej lukket. Pkt. 3b/J. nr CS ej lukket. Pkt. 3b/J.nr LNO - ok Pkt. 3b/j. nr LNO ok. Vi tager regionens indstilling til efterretning Pkt. 3c lukket, trykt i Retrieveren. Pkt. 3f LNO på dagens dagsorden Pkt. 4c LNO/LLR OK Pkt. 5. UE OK Pkt. 6a LLR mangler Pkt. 7c ej kommunikeret LLR sørger for dette 3. Orientering fra formanden, herunder ind- og udgået post a. Orientering Henvendelse vedr. forlængelse af sidste års aftale med Jagt, Vildt og Våben, se korrespondance med LNO om artikel fra eliteprøven. KJØ s notat fra mødet med FCI er drøftet kort og tages på næste møde. Bemærkning til referat fra mødet mellem bestyrelse og racer fra Marlene Birkebæk: CS og HJL forholder sig til bemærkning og får referatet tilrettet evt. Gebyr åben A på konkret tilmelding til Lykkesholm. Der tilbagebetales til deltageren grundet tvivl om fejl i systemet. PS Aflysning af prøve på Pandebjerg drøftet. Drøftelse af artikel fra Vi med Hund om retrievere og i særdeles om jagtlabradors uegnethed som andet end specialiseret jagthund. Bestyrelsen finder det ærgerligt, at magasinet ikke har indhentet kommentarer til artiklen. LNO har haft dialog med skribenten. CS tager kontakt til redaktøren af VI med Hund, da vi finder det ærgerligt at en del af vores race bliver stillet i et fejlagtigt lys og hører om magasinet vil bringe en ny/anden artikel om det. b. Ind- og udgået post j. nr Outdoor - sendes til region Nordjylland, UE j. nr Læserbrev - sendes til regionen CS j. nr Forslag til generalforsamlingen. Bestyrelsens kommentarer indhentes pr. mail og samles op af LLR. j. nr Dommerindstilling. Bestyrelsen accepterer at ansøgningen er modtaget men beder om udfyldt ansøgningsskema. c. B-prøve region Sydsjælland 2013 DU har indhentet kommentarer fra dommerne og har udarbejdet et konkluderende notat. DU s konklusion fremhæves af LNO. Bestyrelsen roser i øvrigt prøvens afvikling og det store arbejde i forbindelse med prøven. d. Er ført til referat i fortroligt notat e. Er ført til referat i fortroligt notat f. Markprøveudvalget labradors A-prøve RL Labrador har afholdt en åben A med 4 deltagere. MU forholder sig ikke til økonomien i en prøve for 4 hunde, men MU kritiserer, at RL holder en prøve som ikke er annonceret (den var annonceret til en anden dag). MU s primære kritik går på, at RL indkalder reserver til prøven uden at koordinere med MU, idet det netop var aftalt at MU skal kontaktes hvis der er prøver, som ikke er fyldt op af hensyn til hunde der er på reserve/venteliste fra de øvrige prøver. CS redegjorde for forløbet. Principperne er drøftet igen. g. Kritik af markprøve. Se pkt. 3c.

4 4. Punkter til beslutning a. Håndtering af sager i udvalg og bestyrelse/jh JH rejser kritik af, at der er givet dispensation til 4 hunde som er kvalificeret i anden klub regi uden bestyrelsens vidende. MU og bestyrelsens repræsentant har givet dispensation til én hund. JH kritiserer, at der efterfølgende er givet en dispensation til yderligere 3 hunde. For flere år siden drøftede bestyrelsen de skandinaviske landes kvalificering til de danske prøver, hvor daværende formand arbejdede på en oversigt over, hvordan disse kan sidestilles. Denne oversigt opfordres MU til at få færdiggjort. HL b. Ny hjemmeside, evaluering af møde mede Danaweb mm Der arbejdes videre med Danawebs tilbud. Der er enkelte spørgsmål og tilføjelser til dette, og vi modtager det endelige tilbud i den kommende uge. c. Generalforsamling 2013 (valg, kandidater og forslag) Der er indkommet ét forslag som skal trykkes i retrieveren jan/feb 2013 (deadline ultimo dec. 2012) Bestyrelsens kommentarer til dette indsamles af LLR til bearbejdning i december. Kandidaterne har fremsendt tekst til Retrieveren. Der er tre kandidater til bestyrelsesvalget. Stemmesedler er i proces. d. Træning af retrievere uden stamtavle LNO s svar tilsluttes: DRK har ikke noget imod at der trænes retrievere eller overvejende retrieverlignende hunde uden stambog. Kravet må dog være, at der er eller tegnes medlemskab af DRK og dette dokumenteres. Dette punkt tages med til RKU. FR. e. Hvalpepakke Der er enighed om at udvalgets indstilling om at forlænge medlemskabet til et år er en god ide. Der regnes på dette i budgettet for De øvrige punkter i hvalpepakken tages på et senere møde grundet dagsorden. f. Annoncer i Retrieveren/Jan Næste møde. g. Kryptocide hunde (pkt. fra sidste møde) Næste møde CS skriver udkast til mail til DKK. I skandinavien kan kryptocide hunde deltage. 5. Orientering fra kassereren Drøftelse af regnskabet pr a. Gebyrer og kontingenter 2013 MU foreslår prisstigning på int. prøver, da DK ligger under de øvrige lande. MU foreslår, at der ved WT skal gives rabat ved tilmelding af mere end en hund. b. Budgetter for udvalg 2013 Fremsendes til PS. 6. Udvalg & Regioner a. Træningsudvalget JH orienterer vedr. kurset med Anders Hallgren. TU bedes fremover komme med deres forslag tidligere og med et budget, så vi konkret kan forholde os til det. TU søger medlemmer i udvalget. Lena Andreasen fra Sydsjælland har sagt ja til at deltage. Flere medlemmer skal gerne være fra vestsiden. Bestyrelsen bifalder dette. b. Sporudvalget/Kørepenge Næste møde eller pr. mail. c. Markprøveudvalget Der har i år været utrolig stor søgning til A-prøverne med helt op til 20 reserver. Det er et enormt arbejde at fordele pladserne, og der er nogle, som ikke kommer til start, hvis ikke de tilmelder mange prøver. Lodtrækningsproceduren følges slavisk. Der har været en fejl på web-tilmeldingen, hvor en deltager har modtaget kvittering men deltager fremgår ikke af MU s liste. IWT afholdes i DK i d. Dommerudvalg Udvalget har mistet to medlemmer Lars Nørgaard grundet jobskifte og Johnny Sørensen som ønsker at træde ud efter en lang og tro indsats..

5 Udvalget har konstitueret sig med Annette Husmann som formand og Boye Rasmussen som næstformand. Der skal findes 2 nye medlemmer. Udvalget har til hensigt, at et af de nye medlemmer ikke er dommer men aktiv prøvedeltager. Udvalget har sendt oplæg til afregning af kørsel og uddannelse af dommere, dette er ikke behandlet i markprøveudvalget endnu og tages derfor på et senere møde. 7. Racer a. Flat udskillelse af DRK DKK skal spørges om flere af spørgsmålene, dette afventes. CBS orienteres om dette. b. Racernes økonomi, herunder tilskud fra DRK til racerne. (pkt. fra sidste møde) Næste møde 8. Hjemmeside og Retriever FR skriver til det næste nummer. KJØ skriver til det kommende nummer bl.a. om FCI. 9. Planlægning af næste møde Næste møde afholdes pr. telefon d kl Punkter til dagsorden: B-prøve region Sydsjælland Evt. Intet til referat.

6 Referat til WEB af bestyrelsesmøde pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans Jørgen Lundsgaard, Luise Rasmussen Afbud: Pernille Schwartz Dagorden 1. Forslag til generalforsamlingen, se status fra LLR Bestyrelsens kommentar er godkendt af alle. CS undersøger regler for klubtitler og championater ved DKK. LLR formulerer udkast til bestyrelsens kommentar. 2. Formel godkendelse af RKU s kalender, godkendt af LNO, PS, JH, FR, LLR, HJL Kalenderen er godkendt af bestyrelsen pr. mail i den forløbne uge. LLR giver besked til RKU og KJØ. 3. J. nr (Ugepost 48-49) Ches ændring af championat CS redegør for, hvorledes proceduren sædvanligvis har været I forbindelse med ændring af regler I championater. Af Ches s forslag fremgår det ikke, at medlemmerne er hørt. CS spørger DKK hvordan DKK ser på ændring af kravene for championater, i forlængelse her tages kontakt til Ches s RL. Herefter forholder bestyrelsen sig til det. 4. B-prøve region Sydsjælland Bestyrelsen har for længe siden tilbudt at stille med prøveleder til B-prøven ( ). Region Sydsjælland har meddelt, at det planlagte terræn hænger sammen nøje sammen med den planlagte prøveleder. Bestyrelsen ønsker at få bekræftet om regionen kalkulerer med vores hjælp eller ej. LNO. 5. J. nr (Ugepost 47) Invitation fra Norsk Retriever Klub vedr. samarbejde Vi har modtaget invitation til et nyt møde. KJØ tilbyder at repræsentere MU. LNO tilbyder også at deltage og repræsentere dermed DU og bestyrelsen. Er der en mere fra DU som ønsker at deltage er det meget velkomment. LNO tager det med DU. 6. Flats forespørgsel om udskillelse af DRK LLR har fremsendt udkast til svar til Flats RL. Der er tilslutning til dette med enkelte ændringer. LLR sender svaret til flat på vegne af bestyrelsen. 7. Dommerudvalgets forslag vedr. fremtidige kvalifikationskrav til dommere LNO: DU og MU har tidligere på året nedsat et hurtigt arbejdende udvalg, som har arbejdet med fremtidige kvalifikationskrav til dommerne. Der mangler MU s formelle tilbagemelding på forslaget. Grundlæggende ønsker udvalget en tilkendegivelse fra bestyrelsen på om der er opbakning til det videre arbejde med oplægget. Bestyrelsen finder at oplægget er godt og at der er gode intentioner bag. LLR spørger til hvorfor der stilles krav om åben A som minimumskrav og ikke fx vinder A. Processen vil være at dommerudvalget ønsker at høre den enkelte dommers planer og ambitioner omkring sin dommergerning. Dette imødeses. Bestyrelsen imødeser at der arbejdes videre med MU om dette. LLRs forslag om et møde med DU og MU i forlængelse af den seneste tids kritik er tilsluttet af bestyrelsen. Mødet foreslås til torsdag d kl til spisning. Bestyrelsen fremsender dagsorden inden, deadline for fremsendelse af punkter til dagsorden en uge før. CS inviterer alle involverede. MU varsler et medlemsmøde 16. eller 17. februar og MU har møde 7.1, DU Diverse klager Se internt notat. 9. Næste møde Møde med MU og DU fastlægges til kl , CS sender invitation. Telefonmøde tirsdag d kl Bestyrelsesmøde kl kl Eventuelt LNO spørger til kommentarer til region Østjyllands samarbejdsaftale. Bestyrelsen har ingen kommentarer umiddelbart. Bestyrelsens tilslutter sig Sporudvalgets forslag til nyt reglement, LNO sender til DKK. FR spørger til de internationale prøver i januar og om bestyrelsen har godkendt dette. Der efterlyses budget og grundlag, HJL vender tilbage på dette. LNO spørger til påsætning af engelske dommere på den internationale prøve, HJL redegør for dette.

7 Referat af bestyrelsesmøde på Fraugdeggard Deltagere: Lars Nordenhof, Connie Svane Petersen, Jan Hansen, Flemming Roed, Pernille Schwartz, Hans Jørgen Lundgaard, Luise Rasmussen 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med følgende punkter tilføjet: 3d: FCI-møde jf. KJØs mail. 3e: Mail fra KJØ om krav int. Udst. Champion 3f: Brev fra Region Sydsjælland vedr. nyligt afholdt B-prøve 7d: Godkendelse af referater fra telefonmøder og skypemøder 6c: Markprøveudvalget 6d: Træningsudvalget 2. Opfølgning på referat fra sidste møde Tilskud til internationale prøver tages på dagens møde. Kemisk udsættelse af løbetider, formulering tilsluttes. Sendes til markprøveudvalget/llr. Det besluttes at det ikke bringes i retrieveren specifikt, da henvendelsen alene er kommet fra Markprøveudvalget og sagen hermed betragtes som lukket. 3. Orientering fra formanden, herunder ind- og udgået post a. Orientering Se internt notat vedr. ansøgning til uddannelse til B-prøvedommer. b. Læserbrev vedr. mulighed for A-prøver Regionerne tilbyder ofte AC-prøver som kursisterne opfordres tril at deltage i. Læserbrevet trykkes i retrieveren. Bestyrelsen svarer kort på læserbrevet og betragter det som lukket med vores svar. c. FCI-møde. Dagsordenspunkter. KJØ kan repræsentere DRK på mødet. ICC behøves ikke. d. Udstillingschampion krav til modsat disciplin dd. modtaget mail om krav til modsat disciplin int. Udstillingschampion. Det er tidligere besluttet, at der til dette kræves minimum en 2. præmie i åben klasse B. Dette er aftalt med racerne og er meddelt KJØ d.d. 4. Punkter til beslutning a. Det kommende valg Hvilke kompetencer har vi behov for? Drøftelse af mulige kandidater og hvilke kompetencer der er behov for, inkl. hvor mange ressourcer det forventes at tage fra de enkelte kandidater. LLR foreslår kompetencer indenfor kommunikation. b. Tilskud til internationale prøver Den tidligere drøftelse tilsluttes, dog med den præcisering at tilskud kan søges såfremt invitationen går til klubben og hvor klubben varetager udtagelse af de repræsenterende hunde. Dette uanset om prøven er officiel eller uofficiel. c. Ny hjemmeside/møde med web-bureau Drøftelse af tilbud, proces og hvordan AD-IT involveres. 5. Orientering fra kassereren Drøftelse af gebyrer og kontingenter for 2013 dette bør jf. forretningsordenen være sket i september. Retrieveren har deadline for nov/dec nummer der går i trykken den 223 november. Tages på næste møde. UE bedes udtrække hvert udvalgs eget budget og fremsende det til det enkelte udvalg mhp. på at udvalget senest 1. december melder tilbage med deres bud på budgettet Udvalg & Regioner a. Samarbejdsaftale med regioner Status hvordan samler vi op fra regionerne og er der input fra racerne? Der er pt. modtaget input fra Golden. Regionerne bedes melde tilbage skriftligt senest 15. december 2013, da vi ønsker den lukket med de pt. siddende regionsledelser. LLR RKU ønskerne, at racerne koordinerer bedre i forbindelse med racearrangenter i de enkelte regioner. b. Orientering fra Sporudvalget LLR orienterede om et veloverstået medlemsmøde i september. Her blev bl.a. drøftet at DKK s priser på schweissprøver er væsen-

8 tligt højere end DRK s. Medlemmerne opfordrede til at få dette sænket og sporudvalget vil derfor spørge DKK om grundlaget for dette. c. Markprøveudvalget punkter fra nyligt afholdt møde HJ refererede fra nyligt afholdt møde, hvor Charlotte Rasmussen deltog som nyt medlem i MU. Vedr. pokaler: Roddys mindepokal er defekt og jf. aftale med giverne leveres den tilbage og uddeles ikke længere. Dette er ok. Pokalen for den mest vindende markprøvepokal skal uddeles med en udstillingspræmiering Good i stedet for tidligere Very good. Bestyrelsen er enig i begge. Tilpasning af reglementer: Markprøvereglementet tilpasse med antal starter i begynder klasse. Den nuværende begrænsning fjernes. Markprøvereglementet tilpasses, så der for udløsning af CK i vinderklasse forudsætter som det oprindeligt var meningen 10 startende hunde og ikke som nu 10 tilmeldte. Working test reglementet tilpasses så der skal være mindst 10 startende hunde i vinderklasse WT for at udløse CK mhp. championat og samt opnåelse af minimum 70% af point. Working test reglementet tilpasses med regulering af point for at bestå i henholdsvis begynder, åben og vinder. Forslag om at begynder fastholdes bestået med 50 % og åben og vinder klasse ændres til bestået med 60%. Dommer påsætning til WT, der har været en del klager derfor ønskes indføjelse om at der skal være en fuldt uddannet dommer til stede, som er ordførende. Konceptet omkring dette skal diskuteres også ifht. uddannelse. WT vedr. pointlighed. Det har været praktiseret med at tage yngste hund som WT1. Fremover ønskes at der tages en runner off ved fuldstændig pointlighed. Det skal være en placering og ingen delte placeringer. Forslag om at 2 x 1. præmie på B-prøve som kvalificering til Åben A drøftes videre. Øvrige ovenstående punkter rettes i reglementet med virkning til den kommende sæson. Orienterer om at DRK i forbindelse med FCI s møde byder ind på ICC eller IWT inden for en tidshorisont på 2-5 år. OK til dette. HJL DRK medlemmer fortrin ved lodtrækning A-prøver? Udenlandske hunde skal ikke være medlem ej heller betale ekstra for at deltage på danske prøver, men i år er der en stigning af udenlandske deltagere på A-prøve og derfor kan det drøftes om DRK-medlemmer skal have fortrinsret i lodtrækningen. Det undersøges hvordan det håndteres i de andre skandinaviske lande med henblik på den kommende sæson i Ingen ændringer i år. d. TU JH orientere om ændringer i udvalgets medlemmer. JH orienterede om at Marianne Ankjær og Ane Gleerup udtræder af udvalget. Arrangementet med Anders Hallgren og sidste mødes drøftelse af om det skal evalueres yderligere blandt deltagerne. TU oplever at det vil være svært at evaluere dette i og med der tidligere er lavet en evaluering. Dette respekteres. TU opfordres til at der findes en anden og billigere lokation, samt evt. lade regionerne betale en større del af omkostningerne til selve forplejningen. Jagthunde TV tages op med et nyt udvalg på et fælles møde med bestyrelsen. Instruktøruddannelsen ændres til startkursus og deles i mindre moduler jf møde med regioner og TU s referat. 7. Racer a. Evaluering af mødet med racerne Referatet sendes til orientering i morgen. Der var dårlig tilslutning til mødet hvilket måske kan tilskrives sammenfaldet med RKU s møde. Dette undgås fremover. Der ønskes større tilslutning fremadrettet, hvis mødet skal fastholdes. b. Hvalpepakke Tages på næste møde. c. Godkendelse af referater fra telefonmøder Det tager nogle gange lang tid inden udvalgenes referater når frem til journalisering. Referaterne kan og bør fremsendes umiddelbart efter møderne. Det accepteres at de godkendes pr. mail. Udvalgene opfordres til at godkende referater pr mail indenfor en aftalt tidsfrist på fx 8 eller 14 dage. Herefter sendes til UE med en bemærkning om at referatet er godkendt af udvalget/rl 8. Hjemmeside og Retriever Leder: UE har lavet udkast.

9 9. Planlægning af næste møde Evt.

10 Referat af Bestyrelsesmøde Deltagere: Lars Nordenhof, Connie Svane Petersen, Jan Hansen, Flemming Roed, Pernille Schwartz, Luise Rasmussen Afbud: Hans Jørgen Lundgaard 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 4g samt underpunkterne vedr. udvalg. 2. Opfølgning på referat fra sidste møde Pkt. 2 LNO følger op vedr. web-tv. 3. Orientering fra formanden, herunder ind- og udgået post a. Orientering LNO er blevet kontaktet af et medlem, som er kvalificeret til DKK s DM i spor. Det afvikles i oktober. DRK indstiller som specialklub ekvipagen og der bringes en artikel i Retrieveren. LNO orienterede om henvendelse vedr. kemisk kastrerede hanhunde og deres deltagelse på udstillinger. 4. Punkter til beslutning a. Revision af vedtægter iht. Urafstemning Ændringerne blev vedtaget. Det kommende valg køres efter de gamle vedtægter. De nye vedtægter trykkes, så de er klar til 1. januar LNO beder KJØ om at rette det til og sende udkast til bestyrelsen, samt antal og pris på trykning. b. Det kommende valg KJØ har sendt forslag til tekst til Retrieveren til LNO. CS og UE laver liste over medlemmer, der er på valg i racerne. I septemberbladet oplyses hvem der er på valg i bestyrelse og racer og om de er villige til genvalg. CS sender reminder til raceledelserne. På valg fra bestyrelsen er Flemming Roed og Luise Rasmussen. Flemming Roed ønsker ikke at genopstille. Luise genopstiller. Dato for generalforsamlingen er fastlagt til UE har reserveret lokaler jf. LNO. KK kontaktes vedr. dirigentopgaven LNO/UE Drøftelse af mulige kandidater til bestyrelsen og hvilke kompetencer, som vi mangler for at klubbens bredde også er repræsenteret i bestyrelsen. Vi overvejer mulige kandidater og clearer det inden næste møde af hensyn til at deres kandidatur skal meddeles senest c. Kemisk udsættelse af løbetider Drøftelse af om det er tilladt. Det er tilsyneladende kutyme at bruge et præparat/ kaldet Perlutex, som kan stoppe løbetiden midlertidigt. Vi har som klub ikke mulighed for at kontrollere om tæver behandles med Perlutex og vil derfor ikke kunne drage en konsekvens i så fald. Derimod kan vi opfordre til at tæveejere er ansvarlige over for deres hundes sundhed og udvider sportsmanship. I fald man bruger præparatet skal anbefalingerne for dosering mm følges og det må være rimeligt at forlange at tæven som minimum har fået præparatet i 4 dage inden prøvedeltagelse, så det har opnået sin virkning. Der henvises til bilag vedr. Perlutex. Der refereres til dialogen med DKK s dyrlæge Helle Friis Proschowsky, der udtaler: Perlutex er et lægemiddel, der er registreret til såvel langvarig som kortvarig udsættelse af løbetid. Det aktive stof er det samme som i de såkaldte p-sprøjter, der kan gives til tævehunde hvert halve år for at undgå løbetid. I modsætning til det, der er tilfældet når man kemisk kastrerer en hanhund, ses der erfaringsmæssigt meget få adfærdsændringer hos tæver i perlutex behandling. DKK s sundhedsudvalg finder derfor ikke grundlag for at betragte perlutex-behandling som doping. Sundhedsudvalget vurderer heller ikke at behandlingen giver anledning til overtrædelse af DKK s etiske anbefalinger om træning og håndtering. Dette offentliggøres på hjemmesiden. d. Tilskud til internationale prøver MU har sendt evalueringsskema til de deltagerne i de internationale prøver, resultatet er fremsendt til LNO. MU har evalueret de internationale prøver og ønsker en klar kutyme for hvilke internationale prøver DRK giver tilskud til. Vi drøftede om princippet kunne være at DRK vil give tilskud, der hvor invitationen går til klubben og hvor klubben varetager udtagelse af de repræsenterende hunde. Dette uanset om prøven er officiel eller uofficiel. Punktet tages op på kommende bestyrelsesmøde, da der d.d. er afbud fra HJ Lundgaard. e. Ny hjemmeside/møde med web-bureau PS orienterede om møde med Web-bureau d.d. Drøftelse af behov for medierådgivning ved reklamebureau, så der er sammenhæng mellem vores produkter, både de grafiske og de elektroniske. Vi finder et bud på et reklamebureau, som kan hjælpe med den grafiske linje som kan lave første bud på brugerflade mm.

11 Dernæst tages møde med redaktører og med udvalgte brugere. LLR/PS. f. Kommunikation LLR spørger til baggrunden for at regioner og racer er lovet at referatet fremsendes direkte til dem, når det ligger på hjemmesiden. Da det referat der kunne fremsendes er enslydende med referatet på hjemmesiden ændres beslutningen. Således må racer og regioner mfl. selv opsøge referaterne. g. Referat mødet med DKK vedr. avlsrestriktioner Tilbagemeldingerne fra racerne på LNO s forslag til, hvad der skal stå i det etiske anbefalinger er nødt til at være de enkelte racers. Der er ikke mulighed for at ensrette det. Flere af racerne har haft bemærkninger til referatet: Labrador havde bemærkning til pkt. 3 under anbefalinger. Goldens bemærkning sendes til DKK LNO. Pga. behandlingstiden ønsker DRK forlænget fristen for, hvornår beslutningerne træder i kraft til Racernes bemærkninger skal journaliseres, LLR. 5. Orientering fra kassereren a. Afregning kørsel og udgifter fra dommere Udgifterne til dommere på officielle prøver er gennem den sidste tid steget meget. Dommerudvalget bedes derfor udfærdige et forslag til rammer for dækning af udgifter til kørsel, overnatning og forplejning. Forslaget bedes afstemt med PS. LNO meddeler udvalg. 6. Udvalg & Regioner a. Samarbejdsaftale med regioner Samarbejdsaftale med regionerne - vi er enige om, at de to tidligere aftaler sammenskrives. Paralleller fra racernes klipper ind. Sendes derefter til kommentering ved regionerne og racerne. LLR b. Sporudvalget Udvalget er bekymret for om de kan holde deres budget grundet årets mange uddannelses aktiviteter, bestyrelsen finder ikke udviklingen bekymrende grundet de mange positive aktiviteter og det ser lovende ud mht. til at holde budgettet. c. Træningsudvalget JH orienterer om et forslag om kommende arrangementer med Anders Hallgren forår Bestyrelsen har drøftet økonomien og ønsker at se et budget på arrangementet. Bestyrelsen foreslår TU at sende evaluering til deltagerne på Keith Matthews og spørge til deres læring og udbytte nu efter et halvt års tid. Marianne Ankjær har meddelt, at hun ønsker at træde af som formand for TU, og bliver i udvalget året ud. d. Træningsstrategi-udvalget LLR ønsker at vi tager indsatsen op igen, som desværre er strandet grundet mange andre opgaver og for lidt ressourcer. LLR foreslår at det tages op på et møde med TU i efteråret TU s ønske om et seminar med Anders Hallgren rammer givetvis fint ind i behovet for mere viden om hundes adfærd mv. Ps bringer op at hun generelt savner at vi i bestyrelsen mødes med udvalgene ind i mellem. Det er en god ide, som vi arbejder videre. Dette haves in mente til møderne i foråret e. Dommerudvalget LNO orienterede om status på uddannelse af dommere og dommerbehovet generelt. 7. Racer a. Næste møde med racerne Mødet er indkaldt til det er sammenfaldende med RKU s møde, men begge møder holdes på Fraugde. Der indkaldes punkter til dagsorden fra racerne, LLR Bestyrelsens foreløbige punkter: Orientering ved formanden, herunder opsamling på mødet med DKK, ny hjemmeside, hvalpepakken, Samarbejdsaftale med regionerne, regler for Internationale championater Fra bestyrelsen deltager LNO, JH og muligvis LLR. I RKU s møde deltager FR. b. Hvalpepakke LLR orienterede om status på racernes tilbagemelding på hvalpepakken. Tilbagemeldingerne er samlet i et dokument som repræsentantens samles om på et telefonmøde. Udvalget vil komme med sine anbefalingerne som præsenteres på mødes med racerne d Hvor beslutninger også kan træffes om det videre arbejde. Dokumentet fremsendes til bestyrelsens orientering.

12 LLR og CS deltager fra bestyrelsen. 8. Hjemmeside og Retriever Leder til Retrieveren nr Connie og Ulla Lederen til retrieveren nr Jørgen Hindse, DKK Lederen november /december: udstillingsudvalget. Lederen jan/februar Flemming Roed RKU s side på www er oprettet. 9. Planlægning af næste møde Drøftelse af reglementer bl.a. i relation til deltagelse i begynderklasse. LNO starter dialogen i MU. Herunder drøftelse af om en toller kan være UHM. Mødet er planlagt til d men ændres til Evt. Intet til referat.

13 Referat Bestyrelsesmøde kl , Fraugde Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Pernille Schwartz (referent), Flemming Roed, Hans Jørgen Lundsgaard Afbud: Luise Linnemann Rasmussen, Connie Svane Petersen 1. Godkendelse af dagsorden LNO havde et par punkter som blev sat på under 4 (e), Opfølgning på referat fra sidste møde Opfølgning af mødet d. 30/4: LNO har ikke fået ringet til Jagthundebladets mand. Punkt 5a på referatet bringes op på næste møde. 3. Orientering fra formanden, herunder ind- og udgået post a. Ind- og udgået post Post uge : HJ Lundgaard Svar fra Skov og Naturstyrelsen vedr. transport af vildt HJ har informeret omkring svaret til mødet med regionerne og racerne. Post uge : Aalborg kongres & Kulturcenter Outdoor 2013 LNO kontakter og sender noget til region Nordjylland 4. Punkter til beslutning a. Samarbejde med Faze2 om hjemmeside Vi har fået et overslag på design, medlemsundersøgelse og programmering af en ny hjemmeside. I alt er vi oppe på ca. kr ,-, det er mange penge og vi har valgt at sætte det i bero til efter sommerferien. b. Mødet med DKK og racerne Vi afventer referatet fra DKK og tager yderligere handling derefter. c. Hvalpepakkeudvalget Alle 5 racer har returneret svar på de spørgsmål, som LLR på bestyrelsens vegne har sendt. Der afholdes et telefonmøde med racernes repræsentanter, hvor idéerne samles op og prioriteres. Dette forelægges bestyrelse og raceledelser. Nogle af ideerne kan sættes i værk umiddelbart, mens andre kræver at vi forholder os til økonomien. LLR indkalder til telefonmøde. Fra bestyrelsen deltager endvidere, PS spørger Connie om det kunne være noget for hende. d. Håndtering af fortrolige oplysninger LNO opfordre til at alt det der diskuteres og mailes rundt til medlemmerne i bestyrelsen er fortrolige og det skal ikke ud til medlemmerne. e. LNO forhørte om MU havde kigget på budgettet samt resultatet af forårets prøver. HJ kunne oplyse at der manglede ca. kr ,- på B-prøver, WT prøverne er gået som forventet. B-prøverne har haft store udgifter på dommer transport samtidig med at der har været faldende deltagere. DU/MU har møde i efteråret og vil diskutere muligheden for at spare på dommerkørslen. MU har kigget lidt på budgettet på den internationale prøve til efteråret og har en forventning om at den ender på 0,-. Svenskerne har meldt ud at de ikke kan påtage sig Coupe De Europe. MU vil gerne vide om de skal byde ind på nogle af de internationale prøver i fremtiden, MU blev bedt om at se på hvornår DK stod for tur på nogle af arrangementer. 5. Orientering fra kassereren Der skal strammes op på afregninger af B-prøver fra prøvelederne, vi opfordre MU til at videregive budskabet. 6. Udvalg & Regioner a. Opsamling på og evaluering af mødet med regioner og racer Det var et godt og positivt møde, der var en del diskussion omkring terræner, nogle regioner har svært ved at finde egnede områder de må være på. Regionerne forslog nytænkning af strukturen. b. Ny samarbejdsaftale Udskydes til næste møde. c. Info til regioner Bestyrelsen blev opfordret ved mødet med racerne og regionerne til bedre information. Det er nu blevet vedtaget at samtlige udvalg, racer og regionerne er med på mailinglisten når referatet fra bestyrelses møderne sendes ud efter godkendelse. 7. Racer a. Info til racer

14 Samme som info til regionerne: Bestyrelsen blev opfordret ved mødet med racerne og regionerne til bedre information. Det er nu blevet vedtaget at samtlige udvalg, racer og regionerne er med på mailinglisten når referatet fra bestyrelses møderne sendes ud efter godkendelse. 8. Hjemmeside og Retriever Der mangler dommere under kalender tilmelding Når man klikker på billedet med hold DM 2012/billede af Ove Simonsen på forsiden, kommer der program til RM På forsiden er der en linie der er skåret halvt over. 9. Planlægning af næste møde Næste møde d. onsdag d. 29/8 og 26/ Evt. Ikke noget.

15 Referat Bestyrelsesmøde pr. telefon _WEB Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Pernille Schwartz, Flemming Roed, Hans Jørgen Lundgaard, Connie Svane (referent) Afbud: Luise Rasmussen 1. Godkendelse af dagsorden til møde med regionerne L.N laver et nyt udkast til dagordenen til mødet med regionerne/racerne. Der skal nogle flere punkter på. CS sender ud i morgen, indkaldelse så racerne også bliver indkaldt og sender reminder til regionerne. CS tjekker med Luise om der er lavet et udkast til samarbejdsaftale mellem regionerne og bestyrelsen. 2. Proces med DKK vedr. avlsrestriktioner L.N der mangler fra Labrador, CS rykker og samler op på de enkelte racers avlsrestriktioner. CS følger op med DKK om vi kan få de 2 små racer først og derefter de 3 store racer hver for sig, med eventuelt 2 racerepræsentanter. Fra bestyrelsen kommer L.N, J.H, P.S, C.S CS rundsender det samlede materiale til bestyrelsen, sådan at eventuelle kommentarer kan opsamles inden fremsendelse til DKK. Deltagere samt oplæg til avlsrestriktionerne skal fremsendes til DKK i god tid inden mødet. LN mener en uge må være passende. 3. Opfølgning på referat fra sidste møde Venter til næste gang 4. Ind- og udgået post Post Vi er enige om at sagen kunne være kørt bedre. Der er enighed om at der for resten af året gives dispensation for alderskrav i begynderklassen, og der skal sammensættes en ordlyd som skal hurtigt på hjemmesiden (og skulle have været i retrieverens maj nummer) men det skal rundt så alle kan få den samme rettighed. LN sørger for dette. 5. Punkter til beslutning Ingen 6. Eventuelt F.R vil gerne vide hvorfor MU skriver de afholder 2 internationale A prøver, når der er nedgang i vores indtægter, og økonomien er for nedad gående. H.J. vil så gerne vide til MU om der vil blive skåret i budgettet, så MU ved hvad de har at rette sig efter. Der holdes møde i MU i næste uge. P.S. vil ikke tage stilling nu, da hun ikke er forberedt på dette regnskabs punkt. Men vi opfordre MU til at tænke over økonomien og stille budgetter op for de 2 prøver, så vi ved hvad der kan regnes med. H.J. mener ikke at B. prøverne er helt så dårlige, men det er svært for Ulla at lave regnskaberne færdige i ordentlig tid, da nogle prøveledere ikke sender regnskab ind til den aftalte tid. H.J. tager dette med til MU, og vi tager det med til mødet med regioner/racer, så regioner kan oplyse deres prøveledere. Til næste møde skal følgende på dagsordenen: Den nye hjemmeside MU budget og internationale A prøver, regnskab og budget. Reglementer i almindelighed

16 Referat Bestyrelsesmøde , Fraugde, WEB Fremmødte: Lars Nordenhof, Flemming Roed, Jan Hansen, Pernille Schwartz, Hans Jørgen Lundgaard og Connie Svane (referent) Afbud: Luise Rasmussen Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt med diverse 2. Opfølgning på referat fra sidste møde Folderen blev gennemgået, og vi syntes den er fin, men størrelsen er ikke den bedst valgte, det ville være fint hvis den kunne downloades og kan printes ud. LN taler med Keld og Kirsten. Forretningsordenen er endnu ikke kommet på hjemmesiden. LLR Vi vil gerne have et oplæg til videoen til jagthundetv, LN LN har aftalt en dato 8 maj kl i Århus med den eventuelle nye hjemmeside. Urafstemningen LN følger op med Keld. Vi skal have aftalt en dato i DKK i august måned, CSP aftaler med DKK. En heldags hvor de 3 små racer om formiddagen og de 2 store om eftermiddagen. Leder til nr. 6 sporudvalget spørges (Luise) 3. Orientering fra formanden, herunder ind- og udgået post a. Orientering b. Ind- og udgået post 1893: Centrum (Kulsø) Det er ok, men hvis deltagerantallet fortsætter med at falde, skal der måske laves en endagsprøve i stedet. Der skal være mindst 125 hunde for at det kan løbe rundt. Udenlandske dommere skal godkendes og inviteres af dommerudvalget. LN 1904: Rejse til England, deltagergebyr, PS har givet Keld besked om det er ok. Vi skal have en procedure om, at hvis der kommer officielle invitationer til DRK, så overvejer vi om der skal gives tilskud. 4. Punkter til beslutning 5. Orientering fra kassereren PS gennemgik regnskabet, der er underskud på udstillingen i marts 2012, der skal nok findes alternativ hal. Lollands prøve var alt for dyr, vildtet var dyrt, og bespisningen var dyr. Prøven kostede alt for meget pr. hund, MU henstilles til at se på regnskaberne generelt. a. Deltagerantal på prøver og udstillinger Flemming Roed, vi skal være opmærksomme på det faldende deltagerantal, på prøver og udstillinger. FR spørger hvem der bestemmer sponsorerne på prøverne/udstillinger, vi skal have nogle retningslinjer for hvem der skal/kan. Det skal være drøftet i de respektive udvalg. b. Medlemstallet Jan Hansen foreslår vi igen sender en pæn reminder ud til dem der ikke har betalt. Ulla vil du sørge for dette? 6. Udvalg & Regioner a. RKU kommissorium og samarbejdsaftale med regionerne (LLR) Dem der har fået det læst syntes det ser godt ud, men ikke alle har fået det nærlæst, udsættes til næste møde b. Sporudvalgets økonomi LLR følger op på dette c. MU Nyt medlem Charlotte Rasmussen er spurgt og vil gerne være medlem af MU (Velkommen) Der skal findes en mere, MU kigger på mulighederne. 7. Racer a. Opfølgning på mødet Info til raceledelserne. CS sørger for denne info, bliver sendt via sekretariatet Vi deltager ikke på store heste/hundedag Medlemskabet for 2012 af DKK skal tjekkes af raceledelserne. CS kontakter DKK angående en dato for møde vedrørende stambogsføring/sundhed Folderen om DRK er trykt og sendes til hver raceledelse. Hver raceledelse bedes tage stilling til om de vil have nogle eksemplarer af deres egen racefoldere til at ligge på sekretariatet, som så kan sendes ud til nye DRK medlemmer og opdrætter/hvalpe medlemskaber. MU skal se på det punkt som Chr. Brix kom med, angående brug af vildt. HJL

17 Hvis racerne ønsker at gøre noget specielt for deres medlemmer, såsom lodtrækning med gebyrfri deltagelse, skal de sørge for at det bliver offentlig gjort på racernes hjemmeside. 8. Hjemmeside og Retriever a. Leder i de kommende numre JH har skrevet lederen til det kommende nummer. LLR skal kontakte sporudvalget om næste leder (6) backup (CSP udstillingsudvalget) Der skal følges op på hjemmesiden, angående forretningsorden og kommissorierne skal de sættes på hjemmesiden 9. Planlægning af næste møde Onsdag den 13. juni kl afholdes møde med regionsledelserne /raceledelserne (1 fra hver), Ulla skal tjekke om 1 salen er ledig. LLR udsender indbydelse hvor de skal melde tilbage om eventuelle punkter sidste frist 27maj, derefter holder bestyrelsen telefonmøde, den 29. maj, om dagsordenen, som derefter udsendes Næste bestyrelsesmøde 27.juni kl Evt.

18 Referat af bestyrelsesmøde , Fraugde Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Pernille Schwartz, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans Jørgen Lundsgaard, Luise Linnemann Rasmussen 1. Godkendelse af dagsorden Intet at tilføje dagsorden. 2. Opfølgning på referat fra sidste møde Vedr. udarbejdelse af nye foldere. Der er enighed om at vi skal have en generel folder om retrieverklubbens aktiviteter herunder træning, og derudover revideres folder om racerne til brug ved fx messer o. lign. CS tager kontakt til KJØ. Forretningsordenen lægges på hjemmesiden. (LLR/KJØ) 3. Orientering fra formanden, herunder ind- og udgået post a. Orientering Via FNØ har LNO modtaget henvendelse fra Dansk JagthundeTV. BE kigger på henvendelsen til det næste møde. LNO sender link til bestyrelsen. LNO har modtaget mail fra Keld Jørgensen vedr. at bringe referat fra generalforsamlingen i Retrieveren. Det bringes ikke men der henvises til hjemmeside og at der kan rekvireres en kopi via sekretariatet. Urafstemning jf. beslutninger på generalforsamlingen LNO og Keld Jørgensen har aftalt, at det går med ud med Retrieveren nr. 5 maj. Formandsmøde ved DKK DRK var ikke repræsenteret ved mødet. Dagens dagsorden var alene ordinære punkter og der var for nyligt afholdt ekstraordinært formandsmøde. b. Ind- og udgået post 1880: Fl. Nøhr Vedr. Int. championatsregler CS er ved at sammenfatte DRK s championatsregler som sendes til bestyrelsen og efterfølgende drøftes med racerne. 1883: Brev vedr. etiske regler og moral Drøftelse af proces og håndtering af henvendelse og den konkrete sag. Mail fra opdrætter Bestyrelsen har forholdt sig til spørgsmålene: Promovering af kenneler, som har købt hvalpepakker til hvalpekøbere. Det besluttes, at det kan bringes halvårligt bringes i Retrieveren. Opdrætterne skal selv bede om at det føres i Retrieveren og tilbuddet skal fremgå af den kommende revidering af hvalpepakken. UE bedes føres liste som sendes til redaktørerne halvårligt. Indførelse af gavekort Rent teknisk er det ikke muligt at samkøre betalinger mellem hundeweb og gavekort, hvorfor dette ikke kan imødekommes. Retrieveren og pressekort Bestyrelsen ser ikke en aflønning i form af pressekort og gratis deltagelse som en særlig motivationsskabende faktor for at få flere og anderledes artikler i Retrieveren. Det er altid ønskværdigt, at der bringes artikler om andre emner end eliten, men hertil har DRK en aftale med redaktørerne af Retrieveren. 4. Punkter til beslutning a. Overblik over årets kommende opgaver LNO listede årets kommende opgaver: Hjemmeside: Indsatsen omkring hjemmesiden tages i rækkefølgen: 1. Beskrivelse af funktionalitetskrav til hjemmesiden (brugerrettigheder, kravspecifikation mm) 2. Møde med konsulentfirma Fase 2. Output her er en række forslag til mulige systemer og leverandører 3. Dernæst eventuelt møde med PR-bureau 4. Møde med webmastere. LNO, CS, PS og LLR tager møde med Fase 2 snarest. LLR fremhæver at der med hjemmesiden skal tænkes i kommunikation overordnet i fht. Hjemmeside, trykte materialer, Retrieveren og det signal som DRK ønsker at sende som klub. Urafstemning LNO og KJØ maj 2012

19 DRK/DKK avlsrestriktioner Medio 2012 Processen med svar fra racerne forventes gennemført i juni måned senest. Herefter iværksættes proces med DKK, hvor der forventes møder i 3. kvartal senest. Faldende medlemstal Holdes der fokus på hele året Samarbejde mellem regioner/racer/bestyrelse Møde med regionerne inden sommerferien Møde med racerne holdes som vanligt 2 x årligt. Status på TSU tages op her, vi er enige om at der holdes fast i processen med TSU og at den proces tages op med regioner. Hvalpepakke Er i proces 1. halvår Foldere Er i proces b. Forretningsudvalg, c. Kommunikation, D. Fælles server LNO begrundede punkt b, c, og d med, at vi i bestyrelsen har mange opgaver gennem bestyrelsesarbejdet, som sammen med rejsetid til møderne strækker store veksler på fritid og fleksibilitet på jobbet. LNO lægger op til, at vi i bestyrelsen summer over, om vi kan ændre i mødestruktur, beslutningsstrukturen og kommunikation, så vi bliver mere effektive. 5. Orientering fra kassereren PS orienterede om resultatet år til dato. Resultatet er lavere end 2011 og det skyldes bl.a. en forskydning af omkostninger på bl.a. en A-prøve. Der foretages lønregulering for kontorets ansatte. 6. Udvalg & Regioner a. RKU kommissorium og samarbejdsaftale med regionerne Der er enighed om at de nævnte sammenkøres i et dokument. LLR udarbejder udkast til næste møde. b. MU Indstilling af medlemmer MU mangler 2 medlemmer. Af hensyn til hvor kontakter til jagtterræner mangles geografisk indstiller udvalget 3 personer. Se internt notat. MU kontakter kandidaterne og melder tilbage. c. Sporudvalget forespørgsel om udvidelse af udvalget Bestyrelsen er positiv for det og afventer udvalgets argumentation herfor samt forslag til kandidat. 7. Racer a. Godkendelse af samarbejdsaftale med racerne Revideret aftale er fremsendt d til racerne og bestyrelsen betragter den som endelig. b. Samarbejde med racer jf. LN s leder Se pkt. 4. c. Dagsorden CS fremsender punkter fra labrador. LLR fremhæver flere punkter til opfølgning fra det tidligere møde, som tilsyneladende ikke er kommunikeret klart. 8. Hjemmeside og Retriever a. Leder i de kommende numre Nr. 4 Hans Jørgen Lundsgaard Nr. 5 Jan Hansen Nr. 6 Udvalgs eller regionsleder Se internt notat. RKU oprettes som udvalg på hjemmesiden (LLR) 9. Planlægning af næste møde Mandag d Møde med regionerne afholdes kl UE bedes bekræfte at 1. sal er ledig.

20 10. Evt. LNO Orienterer om møde mellem DU og MU, hvor der blev diskuteret brug af udenlandske (NO og SE) dommere til danske prøver. Udvalgene er enige om at invitere gensidigt mellem de skandinaviske lande. LNO - Vedr. dommere til eliteprøven har bestyrelsen tidligere sagt nej til udenlandske dommer, udvalgene peger begge (MU/DU) på, at dette bør genovervejes. LNO - MU og DU anbefaler en revidering af markprøvereglementet, som har haft flere knopskydninger i de seneste år. Emnerne rejses på næste bestyrelsesmøde.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt.

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt. Dagsorden. Dato: 18.11.14. kl 18.00 22.00 Sted: Kirsten Vestergaard, Højgårdsparken 98, 7560 Hjerm Tilstede: Afbud: 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelse

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat. Dato: 02.06.14. kl 18.00 22.00 Sted: Ane Gleerup Engblommevej 9 7850 Stoholm Tlf: 4089 0646 Tilstede: Afbud: Kirsten Vestergaard 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden:

Læs mere

Referat. Dagsordenen er godkendt med enkelte tilføjelser.. 3. Godkendelse af referat fra seneste møde:

Referat. Dagsordenen er godkendt med enkelte tilføjelser.. 3. Godkendelse af referat fra seneste møde: Referat Dato: 15.05.13, kl 18.00 Sted: Jens Andersen Forssavej 54 7600 Struer Tilstede: Claus Christensen, Jens Andersen, Helle Engelsen og Ane Gleerup Afbud: Anne Marie Henriksen og Mette Stubkjær (Barsel)

Læs mere

Sidste referat er godkendt og underskrevet.

Sidste referat er godkendt og underskrevet. Møde sted Hanne Koldkjær. Mødetidspunkt 18.30 Indkaldte : Mette Urup. Jette Søndergaard. Martin Hansen. Hanne Koldkjær. Bente Sand. Per K. Nielsen. Thomas Kaldsen. Bente Sand havde meldt afbud, resten

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat. Dato: 08.05.14. kl 18.00 22.00 Sted: Jørgen Jørgensen, Engvej 44, 7490 Aulum Tilstede: Charlotte Axel, Helle Engelsen, Kirsten Vestergaard, Claus Christensen, Jørgen Jørgensen, Jens Andersen og

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2011 i Langhårsklubben Fredag den 17. juni 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Kim Lybker, KL Leif Hansen, LH Jørgen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

Emne: Møde nr. 2-2013. Dato: 12-03-2013. Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA

Emne: Møde nr. 2-2013. Dato: 12-03-2013. Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 2-2013 Dato: 12-03-2013 Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Sonja Larsen

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: Helle. 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: Helle. 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt Referat. Dato: 21.08.14. kl 18.00 22.00 Sted: Charlotte Axel, Gårsdalsvej 35, 8800 Viborg Tilstede: Jens Andersen, Charlotte Axel, Helle Engelsen, Kirsten Vestergaard, Jørgen Jørgensen og Claus Christensen.

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 6-2014 i Langhårsklubben Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Ida Thyssen, IT Gitte Becher,

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde I Spaniel klubben Den 5. november 2014 kl. 18.30 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde I Spaniel klubben Den 5. november 2014 kl. 18.30 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat fra Hovedbestyrelsesmøde I Spaniel klubben Den 5. november 2014 kl. 18.30 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere: Bestyrelsen, Regions kontaktpersoner, repræsentant fra Udstillingsudvalget,

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Referat fra møde 01-15 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Dagsorden: 12.30-13.00: Ankomst og let fortæring 13.-13.30: Velkomst og generel orientering om Schæferhundeklubben. 4.-15: Gennemgang af handleplanernes

Læs mere

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2009 i Langhårsklubben. Fredag den 29. maj 2009 i Ejby hallen, Halvej 5, 5592 Ejby

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2009 i Langhårsklubben. Fredag den 29. maj 2009 i Ejby hallen, Halvej 5, 5592 Ejby REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2009 i Langhårsklubben Fredag den 29. maj 2009 i Ejby hallen, Halvej 5, 5592 Ejby Deltagere: Bent Hansen, BH Svend Due, SD Just Mikkelsen, JM Henning Juul,

Læs mere

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30 Se bestyrelsens bud på et referat af generalforsamlingen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. juli.

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Dato: 24. februar 2013 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Deltagere: Aage Jakobsen (AaJa), Michael Johansen (MiJo), Marie Louise

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Til stede var Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand Birgitte Gothen Lars Højdam Kristensen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt i Upsalagade 20 B, 2100 København Ø

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent)

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) Dagsorden for HB-mødet den 4. november 2010 i Hundehuset Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) 1. Godkendelse og

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB Indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 11. april 2015, kl. 11.00 på Danhostel Fredericia (Fredericia Vandrerhjem), Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia Dagsorden

Læs mere

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby Referat Følgende deltog i mødet Henrik

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

: Kl. 1830. Jens Peter Jensen (JPJ) referent. 170810. Fastholdes. Torsdag JPJ: Den. udsendelse af. sparsomt med. offentliggøres og uden at. for 2011.

: Kl. 1830. Jens Peter Jensen (JPJ) referent. 170810. Fastholdes. Torsdag JPJ: Den. udsendelse af. sparsomt med. offentliggøres og uden at. for 2011. Referat FU-møde Mødedag...: Torsdag den 16. september 20100 Mødetidspunkt. : Kl. 1830 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype:

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Deltagere: Lisbeth, Suzette, Marina og Mette L. Fraværende: Anne Mette, Linda, Mette A. og Mette B. Referant: Mette L. 1. Opfølgning på sidste møde og opgaver.:

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Brugshunderådet Dagsorden / referat

Brugshunderådet Dagsorden / referat Brugshunderådet Dagsorden / referat Mødedato: 3. september 2009 Sted: Fjeldsted Skovkro Deltagere: Alan Brettschneider (AB), Berith Andersen (BA), Birthe Neumann (BM), Erik Ahrends (EA), Hanne Boe (HA),

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart

Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart Tilstede: Referent: Karin Christiansen (KC), Allan Chr. Andersen (ACA), Bent Andersen (BA), Jørgen U. Sørensen

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012

Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012 Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012 Dato: 6. oktober 2012 kl. 09:00 Sted: Nordborggade 3, 2. tv, 2100 København Ø Fremmødt var hele bestyrelsen: Aage Jakobsen (AaJa) Michael Johansen (MiJo), Marie Louise

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden er underlagt klubbens love, særligt 9 om bestyrelsens arbejde, og i overensstemmelse hermed har bestyrelsen fastlagt følgende supplerende forretningsorden:

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense.

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Referat Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00 Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Deltagere: PEJ, EH, SF, VJ, HJ, TM, SG, BH og LN 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere