Referat bestyrelsesmøde kl på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde pr. telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon"

Transkript

1 Referat bestyrelsesmøde kl på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans Jørgen Lundsgaard, Luise Rasmussen Afbud: Pernille Schwartz Dagorden 1. Forslag til generalforsamlingen, se status fra LLR Bestyrelsens kommentar er godkendt af alle. CS undersøger regler for klubtitler og championater ved DKK. LLR formulerer udkast til bestyrelsens kommentar. 2. Formel godkendelse af RKU s kalender, godkendt af LNO, PS, JH, FR, LLR, HJL Kalenderen er godkendt af bestyrelsen pr. mail i den forløbne uge. LLR giver besked til RKU og KJØ. 3. J. nr (Ugepost 48-49) Ches ændring af championat CS redegør for, hvorledes proceduren sædvanligvis har været I forbindelse med ændring af regler I championater. Af Ches s forslag fremgår det ikke, at medlemmerne er hørt. CS spørger DKK hvordan DKK ser på ændring af kravene for championater, i forlængelse her tages kontakt til Ches s RL. Herefter forholder bestyrelsen sig til det. 4. B-prøve region Sydsjælland Bestyrelsen har for længe siden tilbudt at stille med prøveleder til B-prøven ( ). Region Sydsjælland har meddelt, at det planlagte terræn hænger sammen nøje sammen med den planlagte prøveleder. Bestyrelsen ønsker at få bekræftet om regionen kalkulerer med vores hjælp eller ej. LNO. 5. J. nr (Ugepost 47) Invitation fra Norsk Retriever Klub vedr. samarbejde Vi har modtaget invitation til et nyt møde. KJØ tilbyder at repræsentere MU. LNO tilbyder også at deltage og repræsentere dermed DU og bestyrelsen. Er der en mere fra DU som ønsker at deltage er det meget velkomment. LNO tager det med DU. 6. Flats forespørgsel om udskillelse af DRK LLR har fremsendt udkast til svar til Flats RL. Der er tilslutning til dette med enkelte ændringer. LLR sender svaret til flat på vegne af bestyrelsen. 7. Dommerudvalgets forslag vedr. fremtidige kvalifikationskrav til dommere LNO: DU og MU har tidligere på året nedsat et hurtigt arbejdende udvalg, som har arbejdet med fremtidige kvalifikationskrav til dommerne. Der mangler MU s formelle tilbagemelding på forslaget. Grundlæggende ønsker udvalget en tilkendegivelse fra bestyrelsen på om der er opbakning til det videre arbejde med oplægget. Bestyrelsen finder at oplægget er godt og at der er gode intentioner bag. LLR spørger til hvorfor der stilles krav om åben A som minimumskrav og ikke fx vinder A. Processen vil være at dommerudvalget ønsker at høre den enkelte dommers planer og ambitioner omkring sin dommergerning. Dette imødeses. Bestyrelsen imødeser at der arbejdes videre med MU om dette. LLRs forslag om et møde med DU og MU i forlængelse af den seneste tids kritik er tilsluttet af bestyrelsen. Mødet foreslås til torsdag d kl til spisning. Bestyrelsen fremsender dagsorden inden, deadline for fremsendelse af punkter til dagsorden en uge før. CS inviterer alle involverede. MU varsler et medlemsmøde 16. eller 17. februar og MU har møde 7.1, DU Diverse klager Se internt notat. 9. Næste møde Møde med MU og DU fastlægges til kl , CS sender invitation. Telefonmøde tirsdag d kl Bestyrelsesmøde kl kl Eventuelt LNO spørger til kommentarer til region Østjyllands samarbejdsaftale. Bestyrelsen har ingen kommentarer umiddelbart. Bestyrelsens tilslutter sig Sporudvalgets forslag til nyt reglement, LNO sender til DKK. FR spørger til de internationale prøver i januar og om bestyrelsen har godkendt dette. Der efterlyses budget og grundlag,

2 HJL vender tilbage på dette. LNO spørger til påsætning af engelske dommere på den internationale prøve, HJL redegør for dette.

3 Referat til WEB af bestyrelsesmøde , Fraugde Deltagere: Lars Nordenhof, Connie Svane Petersen, Jan Hansen, Flemming Roed, Pernille Schwartz, Hans Jørgen Lundgaard, Luise Rasmussen Bilag: Fortroligt notat d Mødet startede kl med møde med Danaweb. På mødet blev tilbud og kravspecifikation gennemgået KJØ deltog. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med prioritering. Budget 2013 tages via mail. 2. Opfølgning på referat fra sidste møde Pkt. 2: LLR Løbetider ok Pkt. 3b/J. nr CS ej lukket. Pkt. 3b/J. nr CS ej lukket. Pkt. 3b/J.nr LNO - ok Pkt. 3b/j. nr LNO ok. Vi tager regionens indstilling til efterretning Pkt. 3c lukket, trykt i Retrieveren. Pkt. 3f LNO på dagens dagsorden Pkt. 4c LNO/LLR OK Pkt. 5. UE OK Pkt. 6a LLR mangler Pkt. 7c ej kommunikeret LLR sørger for dette 3. Orientering fra formanden, herunder ind- og udgået post a. Orientering Henvendelse vedr. forlængelse af sidste års aftale med Jagt, Vildt og Våben, se korrespondance med LNO om artikel fra eliteprøven. KJØ s notat fra mødet med FCI er drøftet kort og tages på næste møde. Bemærkning til referat fra mødet mellem bestyrelse og racer fra Marlene Birkebæk: CS og HJL forholder sig til bemærkning og får referatet tilrettet evt. Gebyr åben A på konkret tilmelding til Lykkesholm. Der tilbagebetales til deltageren grundet tvivl om fejl i systemet. PS Aflysning af prøve på Pandebjerg drøftet. Drøftelse af artikel fra Vi med Hund om retrievere og i særdeles om jagtlabradors uegnethed som andet end specialiseret jagthund. Bestyrelsen finder det ærgerligt, at magasinet ikke har indhentet kommentarer til artiklen. LNO har haft dialog med skribenten. CS tager kontakt til redaktøren af VI med Hund, da vi finder det ærgerligt at en del af vores race bliver stillet i et fejlagtigt lys og hører om magasinet vil bringe en ny/anden artikel om det. b. Ind- og udgået post j. nr Outdoor - sendes til region Nordjylland, UE j. nr Læserbrev - sendes til regionen CS j. nr Forslag til generalforsamlingen. Bestyrelsens kommentarer indhentes pr. mail og samles op af LLR. j. nr Dommerindstilling. Bestyrelsen accepterer at ansøgningen er modtaget men beder om udfyldt ansøgningsskema. c. B-prøve region Sydsjælland 2013 DU har indhentet kommentarer fra dommerne og har udarbejdet et konkluderende notat. DU s konklusion fremhæves af LNO. Bestyrelsen roser i øvrigt prøvens afvikling og det store arbejde i forbindelse med prøven. d. Er ført til referat i fortroligt notat e. Er ført til referat i fortroligt notat f. Markprøveudvalget labradors A-prøve RL Labrador har afholdt en åben A med 4 deltagere. MU forholder sig ikke til økonomien i en prøve for 4 hunde, men MU kritiserer, at RL holder en prøve som ikke er annonceret (den var annonceret til en anden dag). MU s primære kritik går på, at RL indkalder reserver til prøven uden at koordinere med MU, idet det netop var aftalt at MU skal kontaktes hvis der er prøver, som ikke er fyldt op af hensyn til hunde der er på reserve/venteliste fra de øvrige prøver. CS redegjorde for forløbet. Principperne er drøftet igen. g. Kritik af markprøve. Se pkt. 3c.

4 4. Punkter til beslutning a. Håndtering af sager i udvalg og bestyrelse/jh JH rejser kritik af, at der er givet dispensation til 4 hunde som er kvalificeret i anden klub regi uden bestyrelsens vidende. MU og bestyrelsens repræsentant har givet dispensation til én hund. JH kritiserer, at der efterfølgende er givet en dispensation til yderligere 3 hunde. For flere år siden drøftede bestyrelsen de skandinaviske landes kvalificering til de danske prøver, hvor daværende formand arbejdede på en oversigt over, hvordan disse kan sidestilles. Denne oversigt opfordres MU til at få færdiggjort. HL b. Ny hjemmeside, evaluering af møde mede Danaweb mm Der arbejdes videre med Danawebs tilbud. Der er enkelte spørgsmål og tilføjelser til dette, og vi modtager det endelige tilbud i den kommende uge. c. Generalforsamling 2013 (valg, kandidater og forslag) Der er indkommet ét forslag som skal trykkes i retrieveren jan/feb 2013 (deadline ultimo dec. 2012) Bestyrelsens kommentarer til dette indsamles af LLR til bearbejdning i december. Kandidaterne har fremsendt tekst til Retrieveren. Der er tre kandidater til bestyrelsesvalget. Stemmesedler er i proces. d. Træning af retrievere uden stamtavle LNO s svar tilsluttes: DRK har ikke noget imod at der trænes retrievere eller overvejende retrieverlignende hunde uden stambog. Kravet må dog være, at der er eller tegnes medlemskab af DRK og dette dokumenteres. Dette punkt tages med til RKU. FR. e. Hvalpepakke Der er enighed om at udvalgets indstilling om at forlænge medlemskabet til et år er en god ide. Der regnes på dette i budgettet for De øvrige punkter i hvalpepakken tages på et senere møde grundet dagsorden. f. Annoncer i Retrieveren/Jan Næste møde. g. Kryptocide hunde (pkt. fra sidste møde) Næste møde CS skriver udkast til mail til DKK. I skandinavien kan kryptocide hunde deltage. 5. Orientering fra kassereren Drøftelse af regnskabet pr a. Gebyrer og kontingenter 2013 MU foreslår prisstigning på int. prøver, da DK ligger under de øvrige lande. MU foreslår, at der ved WT skal gives rabat ved tilmelding af mere end en hund. b. Budgetter for udvalg 2013 Fremsendes til PS. 6. Udvalg & Regioner a. Træningsudvalget JH orienterer vedr. kurset med Anders Hallgren. TU bedes fremover komme med deres forslag tidligere og med et budget, så vi konkret kan forholde os til det. TU søger medlemmer i udvalget. Lena Andreasen fra Sydsjælland har sagt ja til at deltage. Flere medlemmer skal gerne være fra vestsiden. Bestyrelsen bifalder dette. b. Sporudvalget/Kørepenge Næste møde eller pr. mail. c. Markprøveudvalget Der har i år været utrolig stor søgning til A-prøverne med helt op til 20 reserver. Det er et enormt arbejde at fordele pladserne, og der er nogle, som ikke kommer til start, hvis ikke de tilmelder mange prøver. Lodtrækningsproceduren følges slavisk. Der har været en fejl på web-tilmeldingen, hvor en deltager har modtaget kvittering men deltager fremgår ikke af MU s liste. IWT afholdes i DK i d. Dommerudvalg Udvalget har mistet to medlemmer Lars Nørgaard grundet jobskifte og Johnny Sørensen som ønsker at træde ud efter en lang og tro indsats..

5 Udvalget har konstitueret sig med Annette Husmann som formand og Boye Rasmussen som næstformand. Der skal findes 2 nye medlemmer. Udvalget har til hensigt, at et af de nye medlemmer ikke er dommer men aktiv prøvedeltager. Udvalget har sendt oplæg til afregning af kørsel og uddannelse af dommere, dette er ikke behandlet i markprøveudvalget endnu og tages derfor på et senere møde. 7. Racer a. Flat udskillelse af DRK DKK skal spørges om flere af spørgsmålene, dette afventes. CBS orienteres om dette. b. Racernes økonomi, herunder tilskud fra DRK til racerne. (pkt. fra sidste møde) Næste møde 8. Hjemmeside og Retriever FR skriver til det næste nummer. KJØ skriver til det kommende nummer bl.a. om FCI. 9. Planlægning af næste møde Næste møde afholdes pr. telefon d kl Punkter til dagsorden: B-prøve region Sydsjælland Evt. Intet til referat.

6 Referat til WEB af bestyrelsesmøde pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans Jørgen Lundsgaard, Luise Rasmussen Afbud: Pernille Schwartz Dagorden 1. Forslag til generalforsamlingen, se status fra LLR Bestyrelsens kommentar er godkendt af alle. CS undersøger regler for klubtitler og championater ved DKK. LLR formulerer udkast til bestyrelsens kommentar. 2. Formel godkendelse af RKU s kalender, godkendt af LNO, PS, JH, FR, LLR, HJL Kalenderen er godkendt af bestyrelsen pr. mail i den forløbne uge. LLR giver besked til RKU og KJØ. 3. J. nr (Ugepost 48-49) Ches ændring af championat CS redegør for, hvorledes proceduren sædvanligvis har været I forbindelse med ændring af regler I championater. Af Ches s forslag fremgår det ikke, at medlemmerne er hørt. CS spørger DKK hvordan DKK ser på ændring af kravene for championater, i forlængelse her tages kontakt til Ches s RL. Herefter forholder bestyrelsen sig til det. 4. B-prøve region Sydsjælland Bestyrelsen har for længe siden tilbudt at stille med prøveleder til B-prøven ( ). Region Sydsjælland har meddelt, at det planlagte terræn hænger sammen nøje sammen med den planlagte prøveleder. Bestyrelsen ønsker at få bekræftet om regionen kalkulerer med vores hjælp eller ej. LNO. 5. J. nr (Ugepost 47) Invitation fra Norsk Retriever Klub vedr. samarbejde Vi har modtaget invitation til et nyt møde. KJØ tilbyder at repræsentere MU. LNO tilbyder også at deltage og repræsentere dermed DU og bestyrelsen. Er der en mere fra DU som ønsker at deltage er det meget velkomment. LNO tager det med DU. 6. Flats forespørgsel om udskillelse af DRK LLR har fremsendt udkast til svar til Flats RL. Der er tilslutning til dette med enkelte ændringer. LLR sender svaret til flat på vegne af bestyrelsen. 7. Dommerudvalgets forslag vedr. fremtidige kvalifikationskrav til dommere LNO: DU og MU har tidligere på året nedsat et hurtigt arbejdende udvalg, som har arbejdet med fremtidige kvalifikationskrav til dommerne. Der mangler MU s formelle tilbagemelding på forslaget. Grundlæggende ønsker udvalget en tilkendegivelse fra bestyrelsen på om der er opbakning til det videre arbejde med oplægget. Bestyrelsen finder at oplægget er godt og at der er gode intentioner bag. LLR spørger til hvorfor der stilles krav om åben A som minimumskrav og ikke fx vinder A. Processen vil være at dommerudvalget ønsker at høre den enkelte dommers planer og ambitioner omkring sin dommergerning. Dette imødeses. Bestyrelsen imødeser at der arbejdes videre med MU om dette. LLRs forslag om et møde med DU og MU i forlængelse af den seneste tids kritik er tilsluttet af bestyrelsen. Mødet foreslås til torsdag d kl til spisning. Bestyrelsen fremsender dagsorden inden, deadline for fremsendelse af punkter til dagsorden en uge før. CS inviterer alle involverede. MU varsler et medlemsmøde 16. eller 17. februar og MU har møde 7.1, DU Diverse klager Se internt notat. 9. Næste møde Møde med MU og DU fastlægges til kl , CS sender invitation. Telefonmøde tirsdag d kl Bestyrelsesmøde kl kl Eventuelt LNO spørger til kommentarer til region Østjyllands samarbejdsaftale. Bestyrelsen har ingen kommentarer umiddelbart. Bestyrelsens tilslutter sig Sporudvalgets forslag til nyt reglement, LNO sender til DKK. FR spørger til de internationale prøver i januar og om bestyrelsen har godkendt dette. Der efterlyses budget og grundlag, HJL vender tilbage på dette. LNO spørger til påsætning af engelske dommere på den internationale prøve, HJL redegør for dette.

7 Referat af bestyrelsesmøde på Fraugdeggard Deltagere: Lars Nordenhof, Connie Svane Petersen, Jan Hansen, Flemming Roed, Pernille Schwartz, Hans Jørgen Lundgaard, Luise Rasmussen 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med følgende punkter tilføjet: 3d: FCI-møde jf. KJØs mail. 3e: Mail fra KJØ om krav int. Udst. Champion 3f: Brev fra Region Sydsjælland vedr. nyligt afholdt B-prøve 7d: Godkendelse af referater fra telefonmøder og skypemøder 6c: Markprøveudvalget 6d: Træningsudvalget 2. Opfølgning på referat fra sidste møde Tilskud til internationale prøver tages på dagens møde. Kemisk udsættelse af løbetider, formulering tilsluttes. Sendes til markprøveudvalget/llr. Det besluttes at det ikke bringes i retrieveren specifikt, da henvendelsen alene er kommet fra Markprøveudvalget og sagen hermed betragtes som lukket. 3. Orientering fra formanden, herunder ind- og udgået post a. Orientering Se internt notat vedr. ansøgning til uddannelse til B-prøvedommer. b. Læserbrev vedr. mulighed for A-prøver Regionerne tilbyder ofte AC-prøver som kursisterne opfordres tril at deltage i. Læserbrevet trykkes i retrieveren. Bestyrelsen svarer kort på læserbrevet og betragter det som lukket med vores svar. c. FCI-møde. Dagsordenspunkter. KJØ kan repræsentere DRK på mødet. ICC behøves ikke. d. Udstillingschampion krav til modsat disciplin dd. modtaget mail om krav til modsat disciplin int. Udstillingschampion. Det er tidligere besluttet, at der til dette kræves minimum en 2. præmie i åben klasse B. Dette er aftalt med racerne og er meddelt KJØ d.d. 4. Punkter til beslutning a. Det kommende valg Hvilke kompetencer har vi behov for? Drøftelse af mulige kandidater og hvilke kompetencer der er behov for, inkl. hvor mange ressourcer det forventes at tage fra de enkelte kandidater. LLR foreslår kompetencer indenfor kommunikation. b. Tilskud til internationale prøver Den tidligere drøftelse tilsluttes, dog med den præcisering at tilskud kan søges såfremt invitationen går til klubben og hvor klubben varetager udtagelse af de repræsenterende hunde. Dette uanset om prøven er officiel eller uofficiel. c. Ny hjemmeside/møde med web-bureau Drøftelse af tilbud, proces og hvordan AD-IT involveres. 5. Orientering fra kassereren Drøftelse af gebyrer og kontingenter for 2013 dette bør jf. forretningsordenen være sket i september. Retrieveren har deadline for nov/dec nummer der går i trykken den 223 november. Tages på næste møde. UE bedes udtrække hvert udvalgs eget budget og fremsende det til det enkelte udvalg mhp. på at udvalget senest 1. december melder tilbage med deres bud på budgettet Udvalg & Regioner a. Samarbejdsaftale med regioner Status hvordan samler vi op fra regionerne og er der input fra racerne? Der er pt. modtaget input fra Golden. Regionerne bedes melde tilbage skriftligt senest 15. december 2013, da vi ønsker den lukket med de pt. siddende regionsledelser. LLR RKU ønskerne, at racerne koordinerer bedre i forbindelse med racearrangenter i de enkelte regioner. b. Orientering fra Sporudvalget LLR orienterede om et veloverstået medlemsmøde i september. Her blev bl.a. drøftet at DKK s priser på schweissprøver er væsen-

8 tligt højere end DRK s. Medlemmerne opfordrede til at få dette sænket og sporudvalget vil derfor spørge DKK om grundlaget for dette. c. Markprøveudvalget punkter fra nyligt afholdt møde HJ refererede fra nyligt afholdt møde, hvor Charlotte Rasmussen deltog som nyt medlem i MU. Vedr. pokaler: Roddys mindepokal er defekt og jf. aftale med giverne leveres den tilbage og uddeles ikke længere. Dette er ok. Pokalen for den mest vindende markprøvepokal skal uddeles med en udstillingspræmiering Good i stedet for tidligere Very good. Bestyrelsen er enig i begge. Tilpasning af reglementer: Markprøvereglementet tilpasse med antal starter i begynder klasse. Den nuværende begrænsning fjernes. Markprøvereglementet tilpasses, så der for udløsning af CK i vinderklasse forudsætter som det oprindeligt var meningen 10 startende hunde og ikke som nu 10 tilmeldte. Working test reglementet tilpasses så der skal være mindst 10 startende hunde i vinderklasse WT for at udløse CK mhp. championat og samt opnåelse af minimum 70% af point. Working test reglementet tilpasses med regulering af point for at bestå i henholdsvis begynder, åben og vinder. Forslag om at begynder fastholdes bestået med 50 % og åben og vinder klasse ændres til bestået med 60%. Dommer påsætning til WT, der har været en del klager derfor ønskes indføjelse om at der skal være en fuldt uddannet dommer til stede, som er ordførende. Konceptet omkring dette skal diskuteres også ifht. uddannelse. WT vedr. pointlighed. Det har været praktiseret med at tage yngste hund som WT1. Fremover ønskes at der tages en runner off ved fuldstændig pointlighed. Det skal være en placering og ingen delte placeringer. Forslag om at 2 x 1. præmie på B-prøve som kvalificering til Åben A drøftes videre. Øvrige ovenstående punkter rettes i reglementet med virkning til den kommende sæson. Orienterer om at DRK i forbindelse med FCI s møde byder ind på ICC eller IWT inden for en tidshorisont på 2-5 år. OK til dette. HJL DRK medlemmer fortrin ved lodtrækning A-prøver? Udenlandske hunde skal ikke være medlem ej heller betale ekstra for at deltage på danske prøver, men i år er der en stigning af udenlandske deltagere på A-prøve og derfor kan det drøftes om DRK-medlemmer skal have fortrinsret i lodtrækningen. Det undersøges hvordan det håndteres i de andre skandinaviske lande med henblik på den kommende sæson i Ingen ændringer i år. d. TU JH orientere om ændringer i udvalgets medlemmer. JH orienterede om at Marianne Ankjær og Ane Gleerup udtræder af udvalget. Arrangementet med Anders Hallgren og sidste mødes drøftelse af om det skal evalueres yderligere blandt deltagerne. TU oplever at det vil være svært at evaluere dette i og med der tidligere er lavet en evaluering. Dette respekteres. TU opfordres til at der findes en anden og billigere lokation, samt evt. lade regionerne betale en større del af omkostningerne til selve forplejningen. Jagthunde TV tages op med et nyt udvalg på et fælles møde med bestyrelsen. Instruktøruddannelsen ændres til startkursus og deles i mindre moduler jf møde med regioner og TU s referat. 7. Racer a. Evaluering af mødet med racerne Referatet sendes til orientering i morgen. Der var dårlig tilslutning til mødet hvilket måske kan tilskrives sammenfaldet med RKU s møde. Dette undgås fremover. Der ønskes større tilslutning fremadrettet, hvis mødet skal fastholdes. b. Hvalpepakke Tages på næste møde. c. Godkendelse af referater fra telefonmøder Det tager nogle gange lang tid inden udvalgenes referater når frem til journalisering. Referaterne kan og bør fremsendes umiddelbart efter møderne. Det accepteres at de godkendes pr. mail. Udvalgene opfordres til at godkende referater pr mail indenfor en aftalt tidsfrist på fx 8 eller 14 dage. Herefter sendes til UE med en bemærkning om at referatet er godkendt af udvalget/rl 8. Hjemmeside og Retriever Leder: UE har lavet udkast.

9 9. Planlægning af næste møde Evt.

10 Referat af Bestyrelsesmøde Deltagere: Lars Nordenhof, Connie Svane Petersen, Jan Hansen, Flemming Roed, Pernille Schwartz, Luise Rasmussen Afbud: Hans Jørgen Lundgaard 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 4g samt underpunkterne vedr. udvalg. 2. Opfølgning på referat fra sidste møde Pkt. 2 LNO følger op vedr. web-tv. 3. Orientering fra formanden, herunder ind- og udgået post a. Orientering LNO er blevet kontaktet af et medlem, som er kvalificeret til DKK s DM i spor. Det afvikles i oktober. DRK indstiller som specialklub ekvipagen og der bringes en artikel i Retrieveren. LNO orienterede om henvendelse vedr. kemisk kastrerede hanhunde og deres deltagelse på udstillinger. 4. Punkter til beslutning a. Revision af vedtægter iht. Urafstemning Ændringerne blev vedtaget. Det kommende valg køres efter de gamle vedtægter. De nye vedtægter trykkes, så de er klar til 1. januar LNO beder KJØ om at rette det til og sende udkast til bestyrelsen, samt antal og pris på trykning. b. Det kommende valg KJØ har sendt forslag til tekst til Retrieveren til LNO. CS og UE laver liste over medlemmer, der er på valg i racerne. I septemberbladet oplyses hvem der er på valg i bestyrelse og racer og om de er villige til genvalg. CS sender reminder til raceledelserne. På valg fra bestyrelsen er Flemming Roed og Luise Rasmussen. Flemming Roed ønsker ikke at genopstille. Luise genopstiller. Dato for generalforsamlingen er fastlagt til UE har reserveret lokaler jf. LNO. KK kontaktes vedr. dirigentopgaven LNO/UE Drøftelse af mulige kandidater til bestyrelsen og hvilke kompetencer, som vi mangler for at klubbens bredde også er repræsenteret i bestyrelsen. Vi overvejer mulige kandidater og clearer det inden næste møde af hensyn til at deres kandidatur skal meddeles senest c. Kemisk udsættelse af løbetider Drøftelse af om det er tilladt. Det er tilsyneladende kutyme at bruge et præparat/ kaldet Perlutex, som kan stoppe løbetiden midlertidigt. Vi har som klub ikke mulighed for at kontrollere om tæver behandles med Perlutex og vil derfor ikke kunne drage en konsekvens i så fald. Derimod kan vi opfordre til at tæveejere er ansvarlige over for deres hundes sundhed og udvider sportsmanship. I fald man bruger præparatet skal anbefalingerne for dosering mm følges og det må være rimeligt at forlange at tæven som minimum har fået præparatet i 4 dage inden prøvedeltagelse, så det har opnået sin virkning. Der henvises til bilag vedr. Perlutex. Der refereres til dialogen med DKK s dyrlæge Helle Friis Proschowsky, der udtaler: Perlutex er et lægemiddel, der er registreret til såvel langvarig som kortvarig udsættelse af løbetid. Det aktive stof er det samme som i de såkaldte p-sprøjter, der kan gives til tævehunde hvert halve år for at undgå løbetid. I modsætning til det, der er tilfældet når man kemisk kastrerer en hanhund, ses der erfaringsmæssigt meget få adfærdsændringer hos tæver i perlutex behandling. DKK s sundhedsudvalg finder derfor ikke grundlag for at betragte perlutex-behandling som doping. Sundhedsudvalget vurderer heller ikke at behandlingen giver anledning til overtrædelse af DKK s etiske anbefalinger om træning og håndtering. Dette offentliggøres på hjemmesiden. d. Tilskud til internationale prøver MU har sendt evalueringsskema til de deltagerne i de internationale prøver, resultatet er fremsendt til LNO. MU har evalueret de internationale prøver og ønsker en klar kutyme for hvilke internationale prøver DRK giver tilskud til. Vi drøftede om princippet kunne være at DRK vil give tilskud, der hvor invitationen går til klubben og hvor klubben varetager udtagelse af de repræsenterende hunde. Dette uanset om prøven er officiel eller uofficiel. Punktet tages op på kommende bestyrelsesmøde, da der d.d. er afbud fra HJ Lundgaard. e. Ny hjemmeside/møde med web-bureau PS orienterede om møde med Web-bureau d.d. Drøftelse af behov for medierådgivning ved reklamebureau, så der er sammenhæng mellem vores produkter, både de grafiske og de elektroniske. Vi finder et bud på et reklamebureau, som kan hjælpe med den grafiske linje som kan lave første bud på brugerflade mm.

11 Dernæst tages møde med redaktører og med udvalgte brugere. LLR/PS. f. Kommunikation LLR spørger til baggrunden for at regioner og racer er lovet at referatet fremsendes direkte til dem, når det ligger på hjemmesiden. Da det referat der kunne fremsendes er enslydende med referatet på hjemmesiden ændres beslutningen. Således må racer og regioner mfl. selv opsøge referaterne. g. Referat mødet med DKK vedr. avlsrestriktioner Tilbagemeldingerne fra racerne på LNO s forslag til, hvad der skal stå i det etiske anbefalinger er nødt til at være de enkelte racers. Der er ikke mulighed for at ensrette det. Flere af racerne har haft bemærkninger til referatet: Labrador havde bemærkning til pkt. 3 under anbefalinger. Goldens bemærkning sendes til DKK LNO. Pga. behandlingstiden ønsker DRK forlænget fristen for, hvornår beslutningerne træder i kraft til Racernes bemærkninger skal journaliseres, LLR. 5. Orientering fra kassereren a. Afregning kørsel og udgifter fra dommere Udgifterne til dommere på officielle prøver er gennem den sidste tid steget meget. Dommerudvalget bedes derfor udfærdige et forslag til rammer for dækning af udgifter til kørsel, overnatning og forplejning. Forslaget bedes afstemt med PS. LNO meddeler udvalg. 6. Udvalg & Regioner a. Samarbejdsaftale med regioner Samarbejdsaftale med regionerne - vi er enige om, at de to tidligere aftaler sammenskrives. Paralleller fra racernes klipper ind. Sendes derefter til kommentering ved regionerne og racerne. LLR b. Sporudvalget Udvalget er bekymret for om de kan holde deres budget grundet årets mange uddannelses aktiviteter, bestyrelsen finder ikke udviklingen bekymrende grundet de mange positive aktiviteter og det ser lovende ud mht. til at holde budgettet. c. Træningsudvalget JH orienterer om et forslag om kommende arrangementer med Anders Hallgren forår Bestyrelsen har drøftet økonomien og ønsker at se et budget på arrangementet. Bestyrelsen foreslår TU at sende evaluering til deltagerne på Keith Matthews og spørge til deres læring og udbytte nu efter et halvt års tid. Marianne Ankjær har meddelt, at hun ønsker at træde af som formand for TU, og bliver i udvalget året ud. d. Træningsstrategi-udvalget LLR ønsker at vi tager indsatsen op igen, som desværre er strandet grundet mange andre opgaver og for lidt ressourcer. LLR foreslår at det tages op på et møde med TU i efteråret TU s ønske om et seminar med Anders Hallgren rammer givetvis fint ind i behovet for mere viden om hundes adfærd mv. Ps bringer op at hun generelt savner at vi i bestyrelsen mødes med udvalgene ind i mellem. Det er en god ide, som vi arbejder videre. Dette haves in mente til møderne i foråret e. Dommerudvalget LNO orienterede om status på uddannelse af dommere og dommerbehovet generelt. 7. Racer a. Næste møde med racerne Mødet er indkaldt til det er sammenfaldende med RKU s møde, men begge møder holdes på Fraugde. Der indkaldes punkter til dagsorden fra racerne, LLR Bestyrelsens foreløbige punkter: Orientering ved formanden, herunder opsamling på mødet med DKK, ny hjemmeside, hvalpepakken, Samarbejdsaftale med regionerne, regler for Internationale championater Fra bestyrelsen deltager LNO, JH og muligvis LLR. I RKU s møde deltager FR. b. Hvalpepakke LLR orienterede om status på racernes tilbagemelding på hvalpepakken. Tilbagemeldingerne er samlet i et dokument som repræsentantens samles om på et telefonmøde. Udvalget vil komme med sine anbefalingerne som præsenteres på mødes med racerne d Hvor beslutninger også kan træffes om det videre arbejde. Dokumentet fremsendes til bestyrelsens orientering.

12 LLR og CS deltager fra bestyrelsen. 8. Hjemmeside og Retriever Leder til Retrieveren nr Connie og Ulla Lederen til retrieveren nr Jørgen Hindse, DKK Lederen november /december: udstillingsudvalget. Lederen jan/februar Flemming Roed RKU s side på www er oprettet. 9. Planlægning af næste møde Drøftelse af reglementer bl.a. i relation til deltagelse i begynderklasse. LNO starter dialogen i MU. Herunder drøftelse af om en toller kan være UHM. Mødet er planlagt til d men ændres til Evt. Intet til referat.

13 Referat Bestyrelsesmøde kl , Fraugde Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Pernille Schwartz (referent), Flemming Roed, Hans Jørgen Lundsgaard Afbud: Luise Linnemann Rasmussen, Connie Svane Petersen 1. Godkendelse af dagsorden LNO havde et par punkter som blev sat på under 4 (e), Opfølgning på referat fra sidste møde Opfølgning af mødet d. 30/4: LNO har ikke fået ringet til Jagthundebladets mand. Punkt 5a på referatet bringes op på næste møde. 3. Orientering fra formanden, herunder ind- og udgået post a. Ind- og udgået post Post uge : HJ Lundgaard Svar fra Skov og Naturstyrelsen vedr. transport af vildt HJ har informeret omkring svaret til mødet med regionerne og racerne. Post uge : Aalborg kongres & Kulturcenter Outdoor 2013 LNO kontakter og sender noget til region Nordjylland 4. Punkter til beslutning a. Samarbejde med Faze2 om hjemmeside Vi har fået et overslag på design, medlemsundersøgelse og programmering af en ny hjemmeside. I alt er vi oppe på ca. kr ,-, det er mange penge og vi har valgt at sætte det i bero til efter sommerferien. b. Mødet med DKK og racerne Vi afventer referatet fra DKK og tager yderligere handling derefter. c. Hvalpepakkeudvalget Alle 5 racer har returneret svar på de spørgsmål, som LLR på bestyrelsens vegne har sendt. Der afholdes et telefonmøde med racernes repræsentanter, hvor idéerne samles op og prioriteres. Dette forelægges bestyrelse og raceledelser. Nogle af ideerne kan sættes i værk umiddelbart, mens andre kræver at vi forholder os til økonomien. LLR indkalder til telefonmøde. Fra bestyrelsen deltager endvidere, PS spørger Connie om det kunne være noget for hende. d. Håndtering af fortrolige oplysninger LNO opfordre til at alt det der diskuteres og mailes rundt til medlemmerne i bestyrelsen er fortrolige og det skal ikke ud til medlemmerne. e. LNO forhørte om MU havde kigget på budgettet samt resultatet af forårets prøver. HJ kunne oplyse at der manglede ca. kr ,- på B-prøver, WT prøverne er gået som forventet. B-prøverne har haft store udgifter på dommer transport samtidig med at der har været faldende deltagere. DU/MU har møde i efteråret og vil diskutere muligheden for at spare på dommerkørslen. MU har kigget lidt på budgettet på den internationale prøve til efteråret og har en forventning om at den ender på 0,-. Svenskerne har meldt ud at de ikke kan påtage sig Coupe De Europe. MU vil gerne vide om de skal byde ind på nogle af de internationale prøver i fremtiden, MU blev bedt om at se på hvornår DK stod for tur på nogle af arrangementer. 5. Orientering fra kassereren Der skal strammes op på afregninger af B-prøver fra prøvelederne, vi opfordre MU til at videregive budskabet. 6. Udvalg & Regioner a. Opsamling på og evaluering af mødet med regioner og racer Det var et godt og positivt møde, der var en del diskussion omkring terræner, nogle regioner har svært ved at finde egnede områder de må være på. Regionerne forslog nytænkning af strukturen. b. Ny samarbejdsaftale Udskydes til næste møde. c. Info til regioner Bestyrelsen blev opfordret ved mødet med racerne og regionerne til bedre information. Det er nu blevet vedtaget at samtlige udvalg, racer og regionerne er med på mailinglisten når referatet fra bestyrelses møderne sendes ud efter godkendelse. 7. Racer a. Info til racer

14 Samme som info til regionerne: Bestyrelsen blev opfordret ved mødet med racerne og regionerne til bedre information. Det er nu blevet vedtaget at samtlige udvalg, racer og regionerne er med på mailinglisten når referatet fra bestyrelses møderne sendes ud efter godkendelse. 8. Hjemmeside og Retriever Der mangler dommere under kalender tilmelding Når man klikker på billedet med hold DM 2012/billede af Ove Simonsen på forsiden, kommer der program til RM På forsiden er der en linie der er skåret halvt over. 9. Planlægning af næste møde Næste møde d. onsdag d. 29/8 og 26/ Evt. Ikke noget.

15 Referat Bestyrelsesmøde pr. telefon _WEB Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Pernille Schwartz, Flemming Roed, Hans Jørgen Lundgaard, Connie Svane (referent) Afbud: Luise Rasmussen 1. Godkendelse af dagsorden til møde med regionerne L.N laver et nyt udkast til dagordenen til mødet med regionerne/racerne. Der skal nogle flere punkter på. CS sender ud i morgen, indkaldelse så racerne også bliver indkaldt og sender reminder til regionerne. CS tjekker med Luise om der er lavet et udkast til samarbejdsaftale mellem regionerne og bestyrelsen. 2. Proces med DKK vedr. avlsrestriktioner L.N der mangler fra Labrador, CS rykker og samler op på de enkelte racers avlsrestriktioner. CS følger op med DKK om vi kan få de 2 små racer først og derefter de 3 store racer hver for sig, med eventuelt 2 racerepræsentanter. Fra bestyrelsen kommer L.N, J.H, P.S, C.S CS rundsender det samlede materiale til bestyrelsen, sådan at eventuelle kommentarer kan opsamles inden fremsendelse til DKK. Deltagere samt oplæg til avlsrestriktionerne skal fremsendes til DKK i god tid inden mødet. LN mener en uge må være passende. 3. Opfølgning på referat fra sidste møde Venter til næste gang 4. Ind- og udgået post Post Vi er enige om at sagen kunne være kørt bedre. Der er enighed om at der for resten af året gives dispensation for alderskrav i begynderklassen, og der skal sammensættes en ordlyd som skal hurtigt på hjemmesiden (og skulle have været i retrieverens maj nummer) men det skal rundt så alle kan få den samme rettighed. LN sørger for dette. 5. Punkter til beslutning Ingen 6. Eventuelt F.R vil gerne vide hvorfor MU skriver de afholder 2 internationale A prøver, når der er nedgang i vores indtægter, og økonomien er for nedad gående. H.J. vil så gerne vide til MU om der vil blive skåret i budgettet, så MU ved hvad de har at rette sig efter. Der holdes møde i MU i næste uge. P.S. vil ikke tage stilling nu, da hun ikke er forberedt på dette regnskabs punkt. Men vi opfordre MU til at tænke over økonomien og stille budgetter op for de 2 prøver, så vi ved hvad der kan regnes med. H.J. mener ikke at B. prøverne er helt så dårlige, men det er svært for Ulla at lave regnskaberne færdige i ordentlig tid, da nogle prøveledere ikke sender regnskab ind til den aftalte tid. H.J. tager dette med til MU, og vi tager det med til mødet med regioner/racer, så regioner kan oplyse deres prøveledere. Til næste møde skal følgende på dagsordenen: Den nye hjemmeside MU budget og internationale A prøver, regnskab og budget. Reglementer i almindelighed

16 Referat Bestyrelsesmøde , Fraugde, WEB Fremmødte: Lars Nordenhof, Flemming Roed, Jan Hansen, Pernille Schwartz, Hans Jørgen Lundgaard og Connie Svane (referent) Afbud: Luise Rasmussen Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt med diverse 2. Opfølgning på referat fra sidste møde Folderen blev gennemgået, og vi syntes den er fin, men størrelsen er ikke den bedst valgte, det ville være fint hvis den kunne downloades og kan printes ud. LN taler med Keld og Kirsten. Forretningsordenen er endnu ikke kommet på hjemmesiden. LLR Vi vil gerne have et oplæg til videoen til jagthundetv, LN LN har aftalt en dato 8 maj kl i Århus med den eventuelle nye hjemmeside. Urafstemningen LN følger op med Keld. Vi skal have aftalt en dato i DKK i august måned, CSP aftaler med DKK. En heldags hvor de 3 små racer om formiddagen og de 2 store om eftermiddagen. Leder til nr. 6 sporudvalget spørges (Luise) 3. Orientering fra formanden, herunder ind- og udgået post a. Orientering b. Ind- og udgået post 1893: Centrum (Kulsø) Det er ok, men hvis deltagerantallet fortsætter med at falde, skal der måske laves en endagsprøve i stedet. Der skal være mindst 125 hunde for at det kan løbe rundt. Udenlandske dommere skal godkendes og inviteres af dommerudvalget. LN 1904: Rejse til England, deltagergebyr, PS har givet Keld besked om det er ok. Vi skal have en procedure om, at hvis der kommer officielle invitationer til DRK, så overvejer vi om der skal gives tilskud. 4. Punkter til beslutning 5. Orientering fra kassereren PS gennemgik regnskabet, der er underskud på udstillingen i marts 2012, der skal nok findes alternativ hal. Lollands prøve var alt for dyr, vildtet var dyrt, og bespisningen var dyr. Prøven kostede alt for meget pr. hund, MU henstilles til at se på regnskaberne generelt. a. Deltagerantal på prøver og udstillinger Flemming Roed, vi skal være opmærksomme på det faldende deltagerantal, på prøver og udstillinger. FR spørger hvem der bestemmer sponsorerne på prøverne/udstillinger, vi skal have nogle retningslinjer for hvem der skal/kan. Det skal være drøftet i de respektive udvalg. b. Medlemstallet Jan Hansen foreslår vi igen sender en pæn reminder ud til dem der ikke har betalt. Ulla vil du sørge for dette? 6. Udvalg & Regioner a. RKU kommissorium og samarbejdsaftale med regionerne (LLR) Dem der har fået det læst syntes det ser godt ud, men ikke alle har fået det nærlæst, udsættes til næste møde b. Sporudvalgets økonomi LLR følger op på dette c. MU Nyt medlem Charlotte Rasmussen er spurgt og vil gerne være medlem af MU (Velkommen) Der skal findes en mere, MU kigger på mulighederne. 7. Racer a. Opfølgning på mødet Info til raceledelserne. CS sørger for denne info, bliver sendt via sekretariatet Vi deltager ikke på store heste/hundedag Medlemskabet for 2012 af DKK skal tjekkes af raceledelserne. CS kontakter DKK angående en dato for møde vedrørende stambogsføring/sundhed Folderen om DRK er trykt og sendes til hver raceledelse. Hver raceledelse bedes tage stilling til om de vil have nogle eksemplarer af deres egen racefoldere til at ligge på sekretariatet, som så kan sendes ud til nye DRK medlemmer og opdrætter/hvalpe medlemskaber. MU skal se på det punkt som Chr. Brix kom med, angående brug af vildt. HJL

17 Hvis racerne ønsker at gøre noget specielt for deres medlemmer, såsom lodtrækning med gebyrfri deltagelse, skal de sørge for at det bliver offentlig gjort på racernes hjemmeside. 8. Hjemmeside og Retriever a. Leder i de kommende numre JH har skrevet lederen til det kommende nummer. LLR skal kontakte sporudvalget om næste leder (6) backup (CSP udstillingsudvalget) Der skal følges op på hjemmesiden, angående forretningsorden og kommissorierne skal de sættes på hjemmesiden 9. Planlægning af næste møde Onsdag den 13. juni kl afholdes møde med regionsledelserne /raceledelserne (1 fra hver), Ulla skal tjekke om 1 salen er ledig. LLR udsender indbydelse hvor de skal melde tilbage om eventuelle punkter sidste frist 27maj, derefter holder bestyrelsen telefonmøde, den 29. maj, om dagsordenen, som derefter udsendes Næste bestyrelsesmøde 27.juni kl Evt.

18 Referat af bestyrelsesmøde , Fraugde Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Pernille Schwartz, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans Jørgen Lundsgaard, Luise Linnemann Rasmussen 1. Godkendelse af dagsorden Intet at tilføje dagsorden. 2. Opfølgning på referat fra sidste møde Vedr. udarbejdelse af nye foldere. Der er enighed om at vi skal have en generel folder om retrieverklubbens aktiviteter herunder træning, og derudover revideres folder om racerne til brug ved fx messer o. lign. CS tager kontakt til KJØ. Forretningsordenen lægges på hjemmesiden. (LLR/KJØ) 3. Orientering fra formanden, herunder ind- og udgået post a. Orientering Via FNØ har LNO modtaget henvendelse fra Dansk JagthundeTV. BE kigger på henvendelsen til det næste møde. LNO sender link til bestyrelsen. LNO har modtaget mail fra Keld Jørgensen vedr. at bringe referat fra generalforsamlingen i Retrieveren. Det bringes ikke men der henvises til hjemmeside og at der kan rekvireres en kopi via sekretariatet. Urafstemning jf. beslutninger på generalforsamlingen LNO og Keld Jørgensen har aftalt, at det går med ud med Retrieveren nr. 5 maj. Formandsmøde ved DKK DRK var ikke repræsenteret ved mødet. Dagens dagsorden var alene ordinære punkter og der var for nyligt afholdt ekstraordinært formandsmøde. b. Ind- og udgået post 1880: Fl. Nøhr Vedr. Int. championatsregler CS er ved at sammenfatte DRK s championatsregler som sendes til bestyrelsen og efterfølgende drøftes med racerne. 1883: Brev vedr. etiske regler og moral Drøftelse af proces og håndtering af henvendelse og den konkrete sag. Mail fra opdrætter Bestyrelsen har forholdt sig til spørgsmålene: Promovering af kenneler, som har købt hvalpepakker til hvalpekøbere. Det besluttes, at det kan bringes halvårligt bringes i Retrieveren. Opdrætterne skal selv bede om at det føres i Retrieveren og tilbuddet skal fremgå af den kommende revidering af hvalpepakken. UE bedes føres liste som sendes til redaktørerne halvårligt. Indførelse af gavekort Rent teknisk er det ikke muligt at samkøre betalinger mellem hundeweb og gavekort, hvorfor dette ikke kan imødekommes. Retrieveren og pressekort Bestyrelsen ser ikke en aflønning i form af pressekort og gratis deltagelse som en særlig motivationsskabende faktor for at få flere og anderledes artikler i Retrieveren. Det er altid ønskværdigt, at der bringes artikler om andre emner end eliten, men hertil har DRK en aftale med redaktørerne af Retrieveren. 4. Punkter til beslutning a. Overblik over årets kommende opgaver LNO listede årets kommende opgaver: Hjemmeside: Indsatsen omkring hjemmesiden tages i rækkefølgen: 1. Beskrivelse af funktionalitetskrav til hjemmesiden (brugerrettigheder, kravspecifikation mm) 2. Møde med konsulentfirma Fase 2. Output her er en række forslag til mulige systemer og leverandører 3. Dernæst eventuelt møde med PR-bureau 4. Møde med webmastere. LNO, CS, PS og LLR tager møde med Fase 2 snarest. LLR fremhæver at der med hjemmesiden skal tænkes i kommunikation overordnet i fht. Hjemmeside, trykte materialer, Retrieveren og det signal som DRK ønsker at sende som klub. Urafstemning LNO og KJØ maj 2012

19 DRK/DKK avlsrestriktioner Medio 2012 Processen med svar fra racerne forventes gennemført i juni måned senest. Herefter iværksættes proces med DKK, hvor der forventes møder i 3. kvartal senest. Faldende medlemstal Holdes der fokus på hele året Samarbejde mellem regioner/racer/bestyrelse Møde med regionerne inden sommerferien Møde med racerne holdes som vanligt 2 x årligt. Status på TSU tages op her, vi er enige om at der holdes fast i processen med TSU og at den proces tages op med regioner. Hvalpepakke Er i proces 1. halvår Foldere Er i proces b. Forretningsudvalg, c. Kommunikation, D. Fælles server LNO begrundede punkt b, c, og d med, at vi i bestyrelsen har mange opgaver gennem bestyrelsesarbejdet, som sammen med rejsetid til møderne strækker store veksler på fritid og fleksibilitet på jobbet. LNO lægger op til, at vi i bestyrelsen summer over, om vi kan ændre i mødestruktur, beslutningsstrukturen og kommunikation, så vi bliver mere effektive. 5. Orientering fra kassereren PS orienterede om resultatet år til dato. Resultatet er lavere end 2011 og det skyldes bl.a. en forskydning af omkostninger på bl.a. en A-prøve. Der foretages lønregulering for kontorets ansatte. 6. Udvalg & Regioner a. RKU kommissorium og samarbejdsaftale med regionerne Der er enighed om at de nævnte sammenkøres i et dokument. LLR udarbejder udkast til næste møde. b. MU Indstilling af medlemmer MU mangler 2 medlemmer. Af hensyn til hvor kontakter til jagtterræner mangles geografisk indstiller udvalget 3 personer. Se internt notat. MU kontakter kandidaterne og melder tilbage. c. Sporudvalget forespørgsel om udvidelse af udvalget Bestyrelsen er positiv for det og afventer udvalgets argumentation herfor samt forslag til kandidat. 7. Racer a. Godkendelse af samarbejdsaftale med racerne Revideret aftale er fremsendt d til racerne og bestyrelsen betragter den som endelig. b. Samarbejde med racer jf. LN s leder Se pkt. 4. c. Dagsorden CS fremsender punkter fra labrador. LLR fremhæver flere punkter til opfølgning fra det tidligere møde, som tilsyneladende ikke er kommunikeret klart. 8. Hjemmeside og Retriever a. Leder i de kommende numre Nr. 4 Hans Jørgen Lundsgaard Nr. 5 Jan Hansen Nr. 6 Udvalgs eller regionsleder Se internt notat. RKU oprettes som udvalg på hjemmesiden (LLR) 9. Planlægning af næste møde Mandag d Møde med regionerne afholdes kl UE bedes bekræfte at 1. sal er ledig.

20 10. Evt. LNO Orienterer om møde mellem DU og MU, hvor der blev diskuteret brug af udenlandske (NO og SE) dommere til danske prøver. Udvalgene er enige om at invitere gensidigt mellem de skandinaviske lande. LNO - Vedr. dommere til eliteprøven har bestyrelsen tidligere sagt nej til udenlandske dommer, udvalgene peger begge (MU/DU) på, at dette bør genovervejes. LNO - MU og DU anbefaler en revidering af markprøvereglementet, som har haft flere knopskydninger i de seneste år. Emnerne rejses på næste bestyrelsesmøde.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere