Å r s r a p p o r t f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

2 Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning Præsentation af virksomheden Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Administrerede udgifter og indtægter Forventninger til kommende år Målrapportering Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Regnskab Anvendt Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning af det samlede regnskab Bilag til årsrapporten Aktiviteter i 2009 i henhold til Kulturbevaringsplanen 32-2-

3 -3- Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og målrapportering Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Tabel 3: Reservation Tabel 4: Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter Tabel 5: Årets resultatopfyldelse Regnskabstabeller Tabel 6: Resultatopgørelse Tabel 7: Resultatdisponering Tabel 8: Balancen Tabel 9: Egenkapitalforklaring Tabel 10: Udnyttelse af låneramme Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft Tabel 12: Bevillingsregnskab Obligatoriske noter Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Note 2: Materielle anlægsaktiver Obligatoriske bilag Bilag 1: Tilskudsregnskab Bilag 2: Udestående tilsagn Fotografier: Hanne Loop (forside, 6, 11, 12, 28, 29, 30), Roskilde Museum (2)

4 -4-1. Beretning 1.1. Præsentation af virksomheden Kulturarvsstyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet. De afrapporterede mål indgår i styrelsens resultatkontrakt for perioden Mission Kulturarvsstyrelsens opgave er at sikre kulturarven og give den betydning for den enkelte og samfundet som helhed. Derfor: Yder styrelsen faglig rådgivning til kulturministeren og udarbejder forslag til ny lovgivning og andre generelle forskrifter. Bidrager styrelsen til udformning og gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturarvsområdet og varetager administrationen af museumsloven og bygningsfredningsloven. Arbejder styrelsen for at beskytte, registrere, udvikle og formidle kulturarven i dialog og samarbejde med kommuner, ejere, institutioner og foreninger. Vision Kulturarvsstyrelsen udvikler gennem dialog og partnerskaber kulturarven til en aktiv ressource i samfundet. Styrelsen vil være i dialog med omverdenen og udvikle og synliggøre kulturarven. Målsætningen er, at kulturarven bliver en værdiskabende kraft i samfundet og opfattes som en aktiv ressource af samfundsmæssig betydning. Hovedopgaver Kulturarvsstyrelsens hovedopgaver var i 2009 (jf. Finanslov 2009): Minister- og ministeriebetjening styrelsen yder faglig rådgivning og anden bistand til kulturministeren, samt andre centrale og lokale myndigheder inden for de sagsområder, der er henlagt til styrelsen. Myndighedsudøvelse administration af museumsloven, samt lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, og sekretariatsbetjening af Det Særlige Bygningssyn og Kulturværdiudvalget. Derudover sikrer styrelsen dialog og udvikling indenfor sit ansvarsområde gennem inddragelse af en række rådgivende organer, samt landsdækkende og lokale bevaringsforeninger. Støtteudbetaling tilskud til de statsanerkendte museer, til arkæologisk virksomhed samt til fredede og bevaringsværdige bygninger mv. Udviklingsresultater og formidling indsamling, bearbejdning og formidling af oplysninger samt medvirken ved udredningsvirksomhed indenfor styrelsens område, både i relation til formidling i offentligheden og i relation til styrelsens myndighedsopgaver. Fortsat udvikling og koordinering af en række databaser, bl.a. Fund og Fortidsminder, Fredede og Bevaringsværdige Bygninger, samt medvirken til udviklingen inden for kulturarvsområdet.

5 -5- En nærmere beskrivelse af styrelsens opgaver findes i bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen, samt i styrelsens resultatkontrakt for (www.kulturarv.dk/om-os/om-kulturarvsstyrelsen/resultatkontrakt/). Oversigt over hovedkonti Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonti: Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven ** Kulturarvsstyrelsen * Markskadeerstatninger mv. *** Arkæologiske undersøgelser ** Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger * Fredede og bevaringsværdige bygninger ** Restaurering af fortidsminder ** Tilskud til konserveringscentre ** Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning ** Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger mv. ** Diverse tilskud ** Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger **** Note: * Driftsbevilling, ** Reservationsbevilling, *** Lovbunden bevilling, **** Anlægsbevilling 1.2. Årets faglige resultater Kulturarvsstyrelsens vigtigste faglige resultater i 2009 er skitseret nedenfor. Fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningsudredning. Bygningsudredningen blev sat i gang på baggrund af en beretning fra Folketingets Kulturudvalg. I 2007 nedsatte regeringen et bredt sammensat udvalg med repræsentanter fra bl.a. Danske Regioner, Finansministeriet, KL og Miljøministeriet, samt en række interesseorganisationer og faglige miljøer. Udvalget fik til opgave at belyse bygningsbevaringsindsatsen i Danmark og komme med forslag til fremtidige bevaringsstrategier. Udvalgets rapport kom i august 2009 og rummer en række konkrete anbefalinger til det fremtidige arbejde med bygningsbevaringen i Danmark. Rapporten er ligeledes årsag til, at der er fremsat forslag til en ændring af bygningsfredningsloven, som lægger op til en gennemgang af samtlige fredede bygninger i Danmark, jf. afsnit 1.6. Forventninger til det kommende år. I forlængelse heraf har Realdania afsat 27 mio. kr. til, at initiativet kan udbygges til også at omfatte landets ca bevaringsværdige bygninger. Denne indsats varetages af Realdania, Kulturarvsstyrelsen og KL med Dansk Bygningsarv som sekretariat. Museumsområdet Driftstilskud til museer. Som en følge af kommunalreformen blev det besluttet, at staten i en fireårig overgangsperiode yder driftstilskud til statsanerkendte museer, som førhen modtog amtskommunale driftstilskud. Overgangsperioden løber fra 1. januar 2007 til 31. december Efter overgangsperiodens udløb skulle disse driftstilskud overføres til de kommunale bloktilskud. I juni 2009 blev der truffet politisk aftale om, at tilskuddene forbliver i staten efter 2010, og at tilskuddene fastholdes til de institutioner, de oprindeligt var givet til. For at sikre at enkelte museer ikke mister dele af deres statstilskud, vil de tidligere amtslige midler også fremover indgå som en del af beregningsgrundlaget for det statslige tilskud til de statsanerkendte museer.

6 -6- Museumssammenlægninger. Som følge af sammenlægninger blev antallet af 15-museer i 2009 reduceret fra 100 (pr. 31. december 2008) til 95 (pr. 31. december 2009). Fortidsmindeområdet Evaluering af arkæologiske undersøgelser. I 2009 gennemførte Kulturarvsstyrelsen en international evaluering af vidensudviklingen i forbindelse med den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed efter implementeringen af museumsloven fra Evalueringen blev gennemført af 6 eksterne evaluatorer fra europæiske kulturarvsorganisationer. Evalueringen er sammenskrevet i en rapport, der indeholder anbefalinger omkring fremtidig strategi, struktur og tilgængeliggørelse af viden. Disse forventes implementeret i Se også afsnit 2.2., nedenfor. Kulturarven i den fysiske planlægning Verdensarv og turisme. Kulturarvsstyrelsen har i 2009 fået udarbejdet en rapport om potentialet for verdensarv og turisme. I efteråret 2009 har styrelsen varetaget tilrettelæggelsen og gennemførelsen af 3 seminarer om verdensarv og turisme for de danske verdensarvssteder, samt kommune- og turismerepræsentanter. Derudover er der publiceret dokumentation af forløbet til videre inspiration til kulturarvs- og turismeaktører. Verdensarv som tema. Det øgede fokus på den danske verdensarv resulterede i, at Kulturarvsstyrelsen i september afholdt temadage om Verdensarv, hvor publikum havde muligheden for, sammen med ejere, kommuner, museer og involverede eksperter, at se nærmere på den danske og grønlandske verdensarv og på de steder, der måske kommer på UNESCO s verdensarvsliste. I den forbindelse udgav Kulturarvsstyrelsen publikationen Verdensarv - i Danmark og Grønland, og lancerede hjemmesiden Endelig indgik styrelsen et samarbejde med DR om formidling af verdensarvsstederne og deres betydning gennem en række tv-programmer og radioindslag. Lokalplaner og kulturarv. Til inspiration for kommunernes planlægning har Kulturarvsstyrelsen fået udarbejdet en elektronisk eksempelsamling med gode og illustrative lokalplaner med beva-

7 -7- rende sigte. Som en del af projektet blev der afholdt 2 netværksmøder med repræsentanter for målgruppen (kommunale planlæggere). Kulturarvskommuneprojektet. Kulturarvsstyrelsen og Realdania besluttede i marts 2008, at fortsætte arbejdet med kulturarvskommuneprojektet. Efter to ansøgningsrunder blev der valgt fire kulturarvskommuner: Mariagerfjord Kommune, Det Sydfynske Øhav (samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn, Ærø, Langeland og Svendborg Kommuner), Halsnæs Kommune og Vordingborg Kommune. Der er i 2009 afholdt i alt 7 seminarer med deltagerkommunerne i årets løb. Styrelsen har i starten af året været på besøg i samtlige syv deltagerkommuner med det formål, at sikre fremdriften og forankringen af projektet i kommunerne. Digital infrastruktur Digital infrastruktur. Der er ikke etableret nye databaser i 2009, men styrelsens eksisterende digitale infrastruktur er udbygget betydeligt: Museernes Samlinger er gjort tilgængelig for offentligheden i en ny, brugervenlig version, og museerne har fået adgang til at trække data fra KID (Kunstindeks Danmark) og Museernes Samlinger gennem nye digitale værktøjer. Der er indgået kontrakt med en ekstern leverandør om levering af en ny version af databasen over fredede og bevaringsværdige bygninger (FBB) med forbedret brugervenlighed, og en omfattende modernisering og sammenlægning af styrelsens arkæologiske registre forventes afsluttet i Kulturarvsstyrelsens synlighed Implementering af kommunikationsstrategien og omlægning af hjemmeside. I 2009 blev der gjort en væsentlig indsats for at udmønte og implementere styrelsens kommunikationsstrategi. Strategien skal understøtte det strategiske indsatsområde Kulturarvens synlighed i styrelsens resultatkontrakt. Konkret blev der i 2009 arbejdet med at gøre kommunikation og formidling til en integreret del af styrelsens faglige hovedområder. I forlængelse heraf blev styrelsens hjemmeside omlagt. Omlægningen var et væsentligt element i implementeringen af kommunikationsstrategien. Hjemmesiden blev grundlæggende ændret og fik et nyt design/-layout og opbygning. De fleste af styrelsens medarbejdere var involveret i processen, særligt mht. gennemgang og kvalitetssikring af hjemmesidens indhold. Medieomtale. Det er målet at styrke kulturarvens betydning og synlighed, og at øge kendskabet til Kulturarvsstyrelsens virksomhed. Styrelsen har eksisteret siden 2002, og både kulturarven og Kulturarvsstyrelsen er blevet væsentlig mere synlig over årene. Den nedenstående opgørelse fra Infomedia viser således, at Kulturarvsstyrelsen er nævnt i 41 % flere avisartikler i 2009 end i 2008, og at ordet kulturarv indgår i 26 % flere artikler i 2009 end i Antal avisartikler i Infomedia, hvor hhv. ordene Kulturarvsstyrelsen og kulturarv indgår Kulturarvsstyrelsen Kulturarv Kilde: Resultat af søgning i Infomedias avisdatabase, der dækker flertallet af landets aviser, Dette svarer til, at Kulturarvsstyrelsen i gennemsnit blev nævnt 8,8 gange dagligt i landsdækkende og regionale aviser i Tilsvarende er tallet for kulturarv 12 gange dagligt Årets økonomiske resultat

8 -8- Årsrapporten omfatter det omkostningsbaserede regnskab for hovedkonti Kulturarvsstyrelsen og Drift og istandsættelse af fredede bygninger, da de for kontoplan 2009 står opført på samme bogføringskreds. Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 1000 kr., løbende priser Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter Heraf indtægtsført bevilling Heraf øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger Heraf forbrugsomkostninger (husleje mv.) Heraf personaleomkostninger (løn mv.) Heraf af- og nedskrivninger Heraf øvrige omkostninger Resultat af ordinær drift Resultat før finansielle poster Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Lånerammen Træk på lånerammen (FF4+FF6) Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 63,2 % 61,2 % 71,7 % Negativ udsvingsrate 239,9 % 35,7 % 66,9 % Overskudsgrad -4,0 % -3,4 % 0,5 % Bevillingsandel 82,0 % 78,0 % 81,7 % Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværkspris Lønomkostningsandel 43,2 % 43,4 % 43,1 % Lønsumsloft Lønforbrug Kulturarvsstyrelsens samlede regnskabsresultat for driftsområdet ( Kulturarvsstyrelsen og Drift og istandsættelse af fredede bygninger) i 2009 blev et overskud på ca. 0,6 mio. kr. Med et videreførselsbeløb på ligeledes ca. 0,6 mio. kr. blev det akkumulerede overskud på ca. 1,2 mio. kr., fordelt med ca. 0,8 mio. kr. på og ca. 0,4 mio. kr. på Dette svarer til det forventede resultat, og må betragtes som tilfredsstillende. Kulturarvsstyrelsens udnyttelsesgrad for lånerammen udgjorde ca. 72 % i Dette var lidt højere end i 2008 (ca. 61 %). Udsvinget skyldes, at der er iværksat flere udviklingsprojekter i 2009 end i tidligere år. Den negative udsvingsrate er steget med ca. 31 procentpoint, da Kulturarvsstyrelsen i 2009 havde et overskud på ca. 0,6 mio. kr. Styrelsens samlede overskud på 1,2 mio. kr. udgør ca. 67 % af statskapitalen (statsforskrivningen).

9 -9- Overskudsgraden udgjorde 0,5 % i Dette skyldes årets overskud på ca. 0,6 mio. kr., jf. ovenfor. Bevillingsandelen udgjorde 81,7 % i Den resterende del (18 %) stammer især fra tipsmidler og ekstern finansiering, jf. afsnit 3.7. Bevillingsregnskabet Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 1000 kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Generel ledelse og administration % Minister- og ministeriebetjening % Myndighedsudøvelse % Støtteudbetaling % Udvikling % I alt % Kulturarvsstyrelsens årsresultat blev som nævnt ovenfor et overskud på ca. 0,6 mio. kr. For de enkelte opgaver afspejler tabellen, når bevilling og regnskab holdes op mod hinanden, en omfordeling fra Generel ledelse og administration til især Myndighedsudøvelse, men til dels også til Udvikling. Det skal bemærkes, at ressourcefordelingen i ovenstående tabel er en sammenstilling mellem finanslovens oplysninger (dvs. opgaveoversigt) og det endelige regnskabsresultat for Finanslovens tal er et skøn over fordelingen, udarbejdet længe inden den endelige budgetlægning i Kulturarvsstyrelsen finder sted. Den ændrede ressourcefordeling afspejler således den prioritering, der følger af den endelige budgetlægning og af justeringer i løbet af året Redegørelse for reservation Tabel 3: Reservation, hovedkonto [ ] 1000 kr., løbende priser Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning Opgave Initiativer i forb. m. formidlingsplanen Initiativer i forb. m. formidlingsplanen Opgave fortællinger om Danmark Opgave Industrisamfundets kulturarv Der er i 2009 reserveret kr. til Industrisamfundets kulturarv samt kr. til Initiativer til formidlingsplanen. Der er således ikke foretaget enkeltreservationer på over 1,0 mio. kr.

10 -10- Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen: Der er i 2009 anvendt ca. 1,2 mio. kr. til udviklingsprojekter, så den samlede værdi af udviklingsprojekterne udgør i alt ca. 1,9 mio. kr. Dette beløb er reserveret til afskrivninger de næste otte år, så den reelle reservation ultimo 2009 udgør ca. 1,6 mio. kr fortællinger om Danmark: Forbruget i 2009 var som forventet Administrerede udgifter og indtægter Tabel 4: Kulturarvsstyrelsens administrerede udgifter og indtægter (1000 kr.) Art Hovedkonto Navn Bevillingstype Bevilling Administrerede tilskud og lovbundne ordninger Øvrige administrerede udgifter og indtægter Regnskab Initiativer til styrkelse af Reservation Udg adgangen til kulturarven Indt Markskadeerstatninger Lovbunden Udg Indt Arkæologiske undersøgelser Reservation Udg Indt Fredede og bevaringsværdige Reservation Udg bygninger Indt Restaurering af fortidsminder Reservation Udg Indt Tilskud til konserveringscentre Reservation Udg Indt Tilskud til museer med Reservation Udg almindelig tilskudsordning Indt Tilskud til museer med Reservation Udg særlige tilskudsordninger mv. Indt Diverse tilskud Reservation Udg Indt Køb og salg af fredede Anlæg Udg og bevaringsværdige bygninger Indt For enkelte tilskudsordninger har der i 2009 været markante forskelle mellem bevilling og regnskab. For Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven har der været et mindreforbrug på ca. 4,0 mio. kr. Hovedkontoen består af en række forskellige puljemidler, hvoraf der er videreførselsbeløb på flere. En nærmere gennemgang heraf forefindes i kapitel 5., bilag 2. For Fredede og bevaringsværdige bygninger har der været et merforbrug på ca. 5,7 mio. kr. Dette hidrører fra forbrug af videreført overskud. For Restaurering af fortidsminder har der været et mindreforbrug på ca. 6,1 mio. kr. Bevillingen udgøres især af et større beløb fra Kulturbevaringspuljen til sikring af Jellingstenene (6,5 mio. kr.). Arbejdet hermed påbegyndtes i 2009, men de store udgifter vil først falde i 2010.

11 -11- For Diverse tilskud har der været et mindreforbrug på ca. 3,2 mio. kr. Hovedkontoen består af en række forskellige puljemidler, hvoraf der er videreførselsbeløb på flere. En nærmere gennemgang heraf forefindes i kapitel 5., bilag 2. For Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger har der været merindtægter på ca. 3,0 mio. kr. Der er tale om en anlægsbevilling, og udgifter og indtægter varierer fra år til år, alt efter det faktiske køb og salg af bygninger Forventninger til det kommende år Kulturarvsstyrelsen står over for en række udfordringer, som vil være udgangspunkt for styrelsens virke i Styrelsen og departementet har indgået en resultatkontrakt for perioden , hvis fire strategiske indsatsområder er: Det nye landskab. Nye samarbejder mellem kommunerne og styrelsen skal sætte fokus på at anvende kulturarven som ressource i byudvikling, erhvervsudvikling og turisme. Kulturarvens synlighed. Den gode historie om den væsentlige kulturarv skal fortælles på nye måder, bl.a. på internettet. Sagsbehandling. Brugernes tilfredshed skal forbedres ved at sætte fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden. Nye systemer og processer skal højne kvaliteten og forkorte sagsbehandlingstiden. Digital infrastruktur. Styrelsens digitale tilbud skal udvikles til at dække et stigende antal brugeres ønske om at kunne finde informationer og formidling af viden, f.eks. ved hjælp af mobile teknologier. I 2010 afvikler Kulturarvsstyrelsen en række initiativer, som retter øget fokus på kulturarven i den fysiske planlægning og øger kulturarvens synlighed: Bygningsudredning. Bygningsudredningen har, med sin rapport om bygningsbevaring i Danmark, anbefalet en gennemgang af alle de ca fredede bygninger i hele landet. På finansloven

12 -12- for 2010 er i en femårig periode afsat 16,5 mio. kr. til en systematisk gennemgang og beskrivelse af alle fredede bygninger i Danmark. Beskrivelsen skal sikre fastholdelsen af bærende fredningsværdier, styrke den enkelte ejers retsstilling og styrke vedligeholdelsesindsatsen. Det er første gang siden bygningsfredningslovens vedtagelse, at der foretages en detaljeret beskrivelse af fredningsværdierne for landets fredede bygninger. Fredningsgennemgangen vil kunne igangsættes med vedtagelse af en ændring af bygningsfredningsloven fortællinger om Danmark. Kulturarvsstyrelsen vil i 2010 fortsætte projektet med udvikling af hjemmeside og mobilløsning med 1001 fortællinger om Danmarks kulturarv bygninger, fortidsminder, monumenter, kulturmiljøer og kulturlandskaber. Formidlingen er rettet mod danske og udenlandske turister, alle tekster oversættes og speakes. Projektet løber og er støttet af Arbejdsmarkedets feriefond. Danmarks Oldtid i landskabet. På baggrund af en bevilling fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal er projektet Danmarks Oldtid i landskabet sat i værk for at forbedre tilgængeligheden og formidlingen af et udvalg af landets væsentlige fortidsminder. Pilotprojektet, der lanceres i 2010, tager udgangspunkt i 15 lokaliteter, rækkende fra stenalderdysser til mere komplekse vejanlæg fra vikingetiden. Projektet har endvidere banet vej for en fælles statslig skiltning ved nationale kulturmonumenter. 25 fantastiske industriminder. Webstedet blev lanceret i december Websitet formidler 25 væsentlige industriminder, dels gennem videointerviews, hvor kendte danskere fortæller om stederne, dels gennem forslag til cykel-/vandreture. Formålet er at synliggøre og udbrede borgernes kendskab til industrikulturarven her især de udpegede 25 industrier og fortælle den gode historie, og de oplevelser der ligger heri. Målet er, at vise at industrien og industrikulturen er aktuel og levende samt at gøre brugeren nysgerrig på sit lokalområde. FBB i Kommunerne. Udviklingsprojektet FBB i Kommunerne omfatter fire kommuner; Lolland, Roskilde, Thisted og Vejen. Projektet afsluttes i 2010, og har til formål at kortlægge herregår-

13 -13- de, landsbyer og stationsbyer efter SAVE-metoden, særligt med henblik på vurdering af de bebyggede strukturer. Det er støttet af Realdania. Københavns Befæstning. Deltagelse i projektet Københavns Befæstning. Projektet har til formål at sikre, synliggøre og tilgængeliggøre befæstningsanlægget, så det fremstår som en sammenhængende attraktion i verdensklasse. Projekt løber , og finansieres af projektets tre parter; Kulturarvsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen og Realdania. Forventninger til organisation og økonomi En generel justering af udgiftspolitikken må forventes også at ville påvirke Kulturarvsstyrelsen. Det vil derfor fortsat være nødvendigt at have stor fokus på driftsomkostninger, herunder løn. Derudover påvirker den finansielle krise også de store fonde, hvor det alt andet lige må forventes at blive vanskeligere at få del i eksterne fondsmidler i den størrelsesorden, styrelsen hidtil har kunnet generere. Det vurderes dog, at strategiske partnerskaber på udviklingssiden stadig vil være af afgørende vigtighed ud fra såvel et vidensperspektiv som et økonomisk perspektiv. I den forbindelse vil 2010 bl.a. indebære en lancering af flere eksternt finansierede projekter, jf. ovenfor. Endvidere forventes i 2010 en øget fokus på Kulturarvsstyrelsens sagsbehandlingstid, og på formidling af best-practice efter etableringen af den ny hjemmeside. En udfordring, der kan sætte sit præg på de kommende år, er det efterhånden presserende behov for en digitalisering af både bygningsfrednings- og fortidsmindearkiverne. Disse arkiver er akkumuleret over en periode på efterhånden 90 år, og en digitalisering er omkostningskrævende, fordi arkiverne består af så forskelligartet materiale som tekster, tegninger, akvareller, kort, fotografier og dias. Digitaliseringens formål er både at sikre materialet, men også at understøtte en mere hensigtsmæssig anvendelse hos forvaltning og andre brugere.

14 Målrapportering 2.1. Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Kulturarvsstyrelsens fireårige resultatkontrakt gælder til og med For en del af målene skal aftalen ses som en fortløbende proces over alle fire år. Flere af målene har derfor haft karakter af tilrettelæggelse i 2009, mens selve implementeringen og udmøntningen af målene ligger i de følgende år. Der var i 2009 opstillet 8 resultatkrav for Kulturarvsstyrelsen. Heraf blev 5 opfyldt, og 2 blev delvist opfyldt. Et af kravene Tilfredsstillende opfyldelse af Klare mål udgår efter aftale med departementet. For de mål, der blev delvist opfyldt, er der generelt er tale om forsinkelser, der skyldes at den endelige udmøntning af målene afventer resultatet af strukturomlægninger og udredninger. De forventes afsluttet i Resultatet vurderes som tilfredsstillende. Tabel 5. Årets resultatopfyldelse Vægtning af Hovedformål Resultatkrav i 2009 Målemetode Resultat resultatkrav (%) Minister- og ministeriebetjening Mål Resultatkrav Målemetode Resultat % % 5 50 % Betjening på et højt fagligt niveau inden for de fastsatte tidsrammer. Der implementeres en ny ansvars- og arbejdsdeling mellem departement og styrelse i relation til de statslige museer. Der sker en fastsættelse af omfanget og karakteren af den bistand hovedmuseerne skal yde de øvrige museer. Aftalen og dens betydning udmeldes til de statslige museer. Aftalen og dens betydning udmeldes til hovedmuseerne samt de statslige og statsstøttede museer. Delvist opfyldt. Kulturarvsstyrelsen har indsendt oplæg herom til departementet, som imidlertid har ønsket, at den ny ministersagsgang, samt nye samarbejdsrelationer, bliver fastlagt førend man går videre med dette. Delvist opfyldt. Resultatet er ikke endelig offentliggjort, da det hænger sammen med udredningen af museumsområdet fremtidens museumslandskab som aktuelt er igangsat. Opfyldelsesgrad (%) 5 50 % Der gennemføres 10 museumskvalitetsvurderinger med henblik på at udvikle museernes rolle og opgavevareta- Rapport udarbejdet sendt til museum og departement. Myndighedsudøvelse Mål Resultatkrav Målemetode Resultat % % Øge brugertilfredsheden med styrelsen. Tilfredsstillende opfyldelse af Klare mål. Udgår efter aftale med departementet. Det vil blive drøftet mellem Kulturarvsstyrelsen og departementet hvilken opfølgning, der skal ske på styrelsens sagsbe handlingstider mm. Målet opfyldt %

15 -15- gelse. Der gennemføres en international evaluering af, hvilken vidensudvikling, der er sket som følge af den arkæologiske virksomhed efter den nye museumslov fra Der gennemføres en evaluering af museernes handlingsplaner for deres registreringspraksis. Udviklingsopgaver Rapport og handlingsplan. Rapport og handlingsplan pr. 1. marts 2009 Målet opfyldt. Kulturarvsstyrelsen gennemførte i 2009 evalueringen heraf. Rapporten er sendt til departementet i december Implementeringen af rapportens vigtigste anbefalinger sker i % Målet opfyldt % Mål Resultatkrav Målemetode Resultat % % Gøre kulturarven til en aktiv ressource i samfundet. Der indgås en aftale om spydspidsprojekt med en eller flere kommuner, om et aktuelt tema om kulturarven i den fysiske planlægning, for at kulturarven bliver en aktiv ressource i kommunen. Aftale indgået med kommune. Aftalen lanceres Målet opfyldt. Formålet med Lokalplaner og kulturarv en eksempelsamling er at give kommunerne inspiration og vejledning i, hvordan lokalplaner kan sikre forskellige typer af kulturarv. Følgende kommuner har indgået i arbejdsgruppen omkring projektet: Randers, Århus, Gentofte, Tønder, Dragør og Kerteminde. Eksempelsamlingen omfatter 25 kommu % Styrke kulturarvens synlighed. Der gennemføres et spydspidsprojekt inden for kulturarv og turisme. Aftale indgået. Aftalen lanceres. ner. Målet opfyldt. Kulturarvsstyrelsen har i foråret 2009 udarbejdet en rapport om potentialet for verdensarv og turisme. Følgende kommuner har indgået i arbejdet hermed: Roskilde, Helsingør og Vejle Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger % Der er som nævnt to delvist opfyldte mål i Kulturarvsstyrelsens resultatkontrakt for 2009: Dels implementering af en ny ansvars- og arbejdsdeling mellem departement og styrelse i relation til de statslige museer, dels en fastsættelse af omfanget og karakteren af den bistand hovedmuseerne skal yde de øvrige museer. Ingen af disse mål er fundet egnede til nærmere analyse, da forklaringen på den delvise gennemførelse er ganske ligetil: I det førstnævnte tilfælde har departementet ønsket, at en ny ministersagsgang, samt nye samarbejdsrelationer, bliver fastlagt før implementeringen. I det sidstnævnte tilfælde er fastsættelsen af hovedmuseernes bistand til de øvrige museer blevet for-

16 -16- handlet på plads med hovedmuseerne i 2009, men selve udmeldingen afventer resultatet af en udredning af museumsområdet, fremtidens museumslandskab, som aktuelt er igangsat. På den baggrund er det besluttet, at udtage nedenstående mål til nærmere analyse. Odin fra Lejre. Gl. Lejre Foto: Ole Malling. Copyright: Roskilde Museum Analyse af gennemførelsen af den internationale evaluering af vidensudviklingen i forbindelse med den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed efter museumsloven fra 2002 Den internationale evaluering er et krav i Kulturarvsstyrelsens resultatkontrakt for Gennemførelsen skulle foregå i 2009, og resultatet bidrage til en øget brugertilfredshed med styrelsens varetagelse af myndighedsopgaverne. Den arkæologiske virksomhed har siden 2002 været under kraftig vækst som følge af et byggeboom og en højere grad af inddragelse af kulturarven i den fysiske planlægning. I 2005 foregik der en lovovervågning af museumsloven for at vurdere, i hvor høj grad museumslovens nye bestemmelser om tidlig inddragelse af de kulturhistoriske museer i forbindelse med den fysiske planlægning kunne siges at fungere. Resultatet var positivt. I denne lovovervågning inddrog man imidlertid ikke generering og udvikling af viden. Det spørgsmål, der ønskedes afdækket ved den aktuelle evaluering, var om de faglige resultater er offentligt tilgængelige, og om de indgår i en prioritering af arkæologiske undersøgelser, således at der løbende produceres ny viden på de arkæologiske undersøgelser. Arbejdet blev udført af en arbejdsgruppe i Kulturarvsstyrelsen, og resultatet forelagt et internationalt panel til kommentering. Det internationale panel blev valgt blandt de lande, som Danmark ar-

17 -17- kæologisk og lovmæssigt set kan sammenlignes med; England, Tyskland, Holland, Sverige og Norge. De udvalgte institutioner har alle opgaver, der svarer til Kulturarvsstyrelsens; English Heritage (England), Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Holland), Archaeologisches Landesmuseum Schloss-Gottorf, samt rigsantikvarembederne fra Norge og Sverige. Landene har forskellige lovgrundlag for udførelsen af de arkæologiske undersøgelser, men har flere fælles udfordringer, f.eks. vedrørende prioritering i forbindelse med undersøgelser, udarbejdelse af den efterfølgende beretning, samt samarbejdet mellem udøvende arkæologer og universiteterne. Vurdering af processen Den overordnede vurdering af processen er, at der har været tale om et positivt forløb. Dette især efter den indledende del af processen, hvor projektets tidsplan blev justeret og arbejdsgruppens rollefordeling præciseret. Projektet har involveret en lang række deltagere fra både ind- og udland. De arkæologiske museer, der leverede data til arbejdsgruppen, har vist stor interesse for forløbet og har haft meget store forventninger til resultatet af evalueringen. Hvad angår evalueringen, så lykkedes det relativt nemt at få det internationale panel til at mødes inden for en rimelig kort mødeperiode. Panelet tog de udmeldte tidsfrister meget alvorligt, så styrelsen modtog evalueringsrapporter fra de enkelte deltagere som aftalt. Guld-berlok, jernalder. Gl. Lejre Foto: Roskilde Museum. Vurdering af resultatet Den danske museumsstruktur Den internationale evaluering anerkender, at det danske system med lokalt kendskab og forankring af arkæologien som en integreret del af museernes virksomhed er unik. Det giver en styrke i undersøgelsesvirksomheden. Men paneldeltagerne peger samtidig på, at de arkæologisk arbejdende museer med fordel kunne dele deres kompetencer og eksempelvis arbejde sammen i netværk, større enheder eller kompetencecentre. Det vil være til gavn for produktionen af viden og leve op til de øgede krav om tilgængeliggørelse og overblik. Publicering af arkæologiske undersøgelser

18 -18- Et af rapportens resultater er, at selvom museerne samlet set publicerer tilfredsstillende både i landsdækkende publikationer og lokalt, mangler der en international dimension. Ganske få arkæologiske museer står for den samlede publicering i internationale tidsskrifter. I den forbindelse var det en af de anbefalinger, Kulturarvsstyrelsen fik fra det internationale panel, at styrelsen bør afsøge mulighederne for etablering af en publikation, der med faste terminer fremlægger de videnskabelige resultater af udgravningsvirksomheden på internationalt niveau. En sådan publikation skal støtte og udvikle den prioritering, der løbende udføres af museerne og i Kulturarvsstyrelsen. Desuden blev det anbefalet, at styrelsen afsøger, hvordan publikationsmulighederne i Danmark kan forbedres. Forskningsstrategier I forbindelse med prioritering af kommende arkæologiske undersøgelser anbefalede panelet, at styrelsen i sin godkendelsesprocedure af budgetter og udgravningsmetoder i højere grad lægger vægt på et klart perspektiv for arbejdet. Denne anbefaling forudsætter, at styrelsen, eventuelt sammen med Det Arkæologiske Råd og universiteterne, formulerer forskningsstrategier, der implementeres på udgravningsvirksomheden og dermed også på publikationsvirksomheden. Evalueringen peger på, at der er behov for tydelige, udmeldte strategier, som de arkæologiske undersøgelser kan relateres til. Panelet anerkender, at nogle museer arbejder ud fra formulerede strategier, men peger samtidig på, at der er behov for strategier både på regionalt og nationalt niveau. Strategierne skal opdateres med jævne mellemrum. Forgyldt bronzebeslag med ulvehoved, jernalder. Gl. Lejre Foto: Roskilde Museum. Kulturarvsstyrelsens tiltag: Kulturarvsstyrelsen tager panelets observationer til efterretning og fortsætter dialogen med museerne om kvaliteten og strukturen i indberetningerne og for den efterfølgende tilgængeliggørelse. Det er vigtigt, at en arkæologisk undersøgelse rapporteres, så resultaterne kan anvendes både af

19 -19- myndighederne og af de relevante forsknings- og formidlingsinstitutioner til hele tiden at skabe den nyeste Danmarkshistorie. Kulturarvsstyrelsen vil derfor tage initiativ til, at der udarbejdes strategier for undersøgelsesvirksomheden, og at det bliver et krav, at fremtidige udgravninger prioriteres og perspektiveres i relation hertil. Styrelsen vil inddrage relevante partnere som eksempelvis universiteterne og de arkæologisk museers repræsenteret i Det Arkæologiske Råd. Kulturarvsstyrelsen sætter også fokus på opgavevaretagelsen og strukturen blandt de arkæologisk arbejdende museer. Det vil ske i sammenhæng med øvrige initiativer på museumsområdet i løbet af Kulturarvsstyrelsen mission Resultatet af evalueringen modsvarer klart Kulturarvsstyrelsens mission om at sikre kulturarven og give den betydning for den enkelte og samfundet som helhed. Kulturarvsstyrelsens vision Evalueringens anbefaling af større samarbejde museerne imellem, samt mellem museer og universiteter, er en del af Kulturarvsstyrelsens udvikling af kulturarven til en ressource i samfundet. Dialog og partnerskab er netop baggrunden for styrkelsen af det arkæologisk faglige miljø på tværs af institutionerne. Ressourceforbruget Ressourceforbruget omfatter ca kr. Hovedparten af timeforbruget på opgaven vedrører eksterne konsulenter og deltagere i panelet. Det interne timeforbrug i Kulturarvsstyrelsen har således været begrænset. Udgifterne vedrører især konsulent- og tjenesteydelser (oversættelser mm.). Er resultatet tilfredsstillende? Indtil videre er svaret klart ja, men det er implementeringen, der skal vise om resultatet er det ønskede løft for vidensudviklingen i dansk arkæologi og tilgængeliggørelse for offentligheden.

20 3. Regnskab Der er i dette afsnit af årsrapporten anvendt uddata fra Statens Koncern System, Navision Stat og SB (egenkapitalforklaringen og resultatdisponeringen) Anvendt Regnskabspraksis Kulturarvsstyrelsens regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og bevillinger. Årsrapporten for 2009 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper Resultatopgørelse -20- Tabel 6: Resultatopgørelse 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget note: Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Reserveret af indeværende års bevillinger Indtægtsført bevilling i alt Salg af varer og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger Andre personaleomkostninger Pension Lønrefusion Personaleomkostninger i alt Af- og nedskrivninger Andre ordinære driftsomkostninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Oversigt over tabeller, noter og bilag 1. Beretning 1.1. Præsentation af virksomheden 1.2. Årets faglige resultater 1.3. Årets økonomiske resultat

Oversigt over tabeller, noter og bilag 1. Beretning 1.1. Præsentation af virksomheden 1.2. Årets faglige resultater 1.3. Årets økonomiske resultat Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation af Kulturarvsstyrelsen...3 1.1.1. Mission...3 1.1.2. Vision...3 1.1.3. Hovedopgaver...3 1.2.

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA NUUK Seminar om bygningsbevaring 5. og 6. oktober 2010 Bygningsfredning og BK 2015 Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA 5. og 6. okt. 2010 Seminar om bygningsbevaring i Nuuk SIDE 1 5. oktober 2010 Bygningsfredning

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24 Årsrapport 2007 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 8 2. Målrapportering...

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21 Årsrapport 2010 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 7 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

1.1 Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

1.1 Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet. 1. Beretning I årsrapporten redegøres for de økonomiske og faglige resultater, som Forbrugerstyrelsen har opnået i perioden januar til december 2009. Årsrapporten afdækker primært de resultater, som er

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Nuna Fonden REG-nr

Nuna Fonden REG-nr statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden REG-nr. 1488.3592 Årsrapport 2009/10 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere