Å r s r a p p o r t f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

2 Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning Præsentation af virksomheden Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Administrerede udgifter og indtægter Forventninger til kommende år Målrapportering Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Regnskab Anvendt Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning af det samlede regnskab Bilag til årsrapporten Aktiviteter i 2009 i henhold til Kulturbevaringsplanen 32-2-

3 -3- Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og målrapportering Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Tabel 3: Reservation Tabel 4: Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter Tabel 5: Årets resultatopfyldelse Regnskabstabeller Tabel 6: Resultatopgørelse Tabel 7: Resultatdisponering Tabel 8: Balancen Tabel 9: Egenkapitalforklaring Tabel 10: Udnyttelse af låneramme Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft Tabel 12: Bevillingsregnskab Obligatoriske noter Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Note 2: Materielle anlægsaktiver Obligatoriske bilag Bilag 1: Tilskudsregnskab Bilag 2: Udestående tilsagn Fotografier: Hanne Loop (forside, 6, 11, 12, 28, 29, 30), Roskilde Museum (2)

4 -4-1. Beretning 1.1. Præsentation af virksomheden Kulturarvsstyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet. De afrapporterede mål indgår i styrelsens resultatkontrakt for perioden Mission Kulturarvsstyrelsens opgave er at sikre kulturarven og give den betydning for den enkelte og samfundet som helhed. Derfor: Yder styrelsen faglig rådgivning til kulturministeren og udarbejder forslag til ny lovgivning og andre generelle forskrifter. Bidrager styrelsen til udformning og gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturarvsområdet og varetager administrationen af museumsloven og bygningsfredningsloven. Arbejder styrelsen for at beskytte, registrere, udvikle og formidle kulturarven i dialog og samarbejde med kommuner, ejere, institutioner og foreninger. Vision Kulturarvsstyrelsen udvikler gennem dialog og partnerskaber kulturarven til en aktiv ressource i samfundet. Styrelsen vil være i dialog med omverdenen og udvikle og synliggøre kulturarven. Målsætningen er, at kulturarven bliver en værdiskabende kraft i samfundet og opfattes som en aktiv ressource af samfundsmæssig betydning. Hovedopgaver Kulturarvsstyrelsens hovedopgaver var i 2009 (jf. Finanslov 2009): Minister- og ministeriebetjening styrelsen yder faglig rådgivning og anden bistand til kulturministeren, samt andre centrale og lokale myndigheder inden for de sagsområder, der er henlagt til styrelsen. Myndighedsudøvelse administration af museumsloven, samt lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, og sekretariatsbetjening af Det Særlige Bygningssyn og Kulturværdiudvalget. Derudover sikrer styrelsen dialog og udvikling indenfor sit ansvarsområde gennem inddragelse af en række rådgivende organer, samt landsdækkende og lokale bevaringsforeninger. Støtteudbetaling tilskud til de statsanerkendte museer, til arkæologisk virksomhed samt til fredede og bevaringsværdige bygninger mv. Udviklingsresultater og formidling indsamling, bearbejdning og formidling af oplysninger samt medvirken ved udredningsvirksomhed indenfor styrelsens område, både i relation til formidling i offentligheden og i relation til styrelsens myndighedsopgaver. Fortsat udvikling og koordinering af en række databaser, bl.a. Fund og Fortidsminder, Fredede og Bevaringsværdige Bygninger, samt medvirken til udviklingen inden for kulturarvsområdet.

5 -5- En nærmere beskrivelse af styrelsens opgaver findes i bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen, samt i styrelsens resultatkontrakt for (www.kulturarv.dk/om-os/om-kulturarvsstyrelsen/resultatkontrakt/). Oversigt over hovedkonti Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonti: Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven ** Kulturarvsstyrelsen * Markskadeerstatninger mv. *** Arkæologiske undersøgelser ** Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger * Fredede og bevaringsværdige bygninger ** Restaurering af fortidsminder ** Tilskud til konserveringscentre ** Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning ** Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger mv. ** Diverse tilskud ** Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger **** Note: * Driftsbevilling, ** Reservationsbevilling, *** Lovbunden bevilling, **** Anlægsbevilling 1.2. Årets faglige resultater Kulturarvsstyrelsens vigtigste faglige resultater i 2009 er skitseret nedenfor. Fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningsudredning. Bygningsudredningen blev sat i gang på baggrund af en beretning fra Folketingets Kulturudvalg. I 2007 nedsatte regeringen et bredt sammensat udvalg med repræsentanter fra bl.a. Danske Regioner, Finansministeriet, KL og Miljøministeriet, samt en række interesseorganisationer og faglige miljøer. Udvalget fik til opgave at belyse bygningsbevaringsindsatsen i Danmark og komme med forslag til fremtidige bevaringsstrategier. Udvalgets rapport kom i august 2009 og rummer en række konkrete anbefalinger til det fremtidige arbejde med bygningsbevaringen i Danmark. Rapporten er ligeledes årsag til, at der er fremsat forslag til en ændring af bygningsfredningsloven, som lægger op til en gennemgang af samtlige fredede bygninger i Danmark, jf. afsnit 1.6. Forventninger til det kommende år. I forlængelse heraf har Realdania afsat 27 mio. kr. til, at initiativet kan udbygges til også at omfatte landets ca bevaringsværdige bygninger. Denne indsats varetages af Realdania, Kulturarvsstyrelsen og KL med Dansk Bygningsarv som sekretariat. Museumsområdet Driftstilskud til museer. Som en følge af kommunalreformen blev det besluttet, at staten i en fireårig overgangsperiode yder driftstilskud til statsanerkendte museer, som førhen modtog amtskommunale driftstilskud. Overgangsperioden løber fra 1. januar 2007 til 31. december Efter overgangsperiodens udløb skulle disse driftstilskud overføres til de kommunale bloktilskud. I juni 2009 blev der truffet politisk aftale om, at tilskuddene forbliver i staten efter 2010, og at tilskuddene fastholdes til de institutioner, de oprindeligt var givet til. For at sikre at enkelte museer ikke mister dele af deres statstilskud, vil de tidligere amtslige midler også fremover indgå som en del af beregningsgrundlaget for det statslige tilskud til de statsanerkendte museer.

6 -6- Museumssammenlægninger. Som følge af sammenlægninger blev antallet af 15-museer i 2009 reduceret fra 100 (pr. 31. december 2008) til 95 (pr. 31. december 2009). Fortidsmindeområdet Evaluering af arkæologiske undersøgelser. I 2009 gennemførte Kulturarvsstyrelsen en international evaluering af vidensudviklingen i forbindelse med den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed efter implementeringen af museumsloven fra Evalueringen blev gennemført af 6 eksterne evaluatorer fra europæiske kulturarvsorganisationer. Evalueringen er sammenskrevet i en rapport, der indeholder anbefalinger omkring fremtidig strategi, struktur og tilgængeliggørelse af viden. Disse forventes implementeret i Se også afsnit 2.2., nedenfor. Kulturarven i den fysiske planlægning Verdensarv og turisme. Kulturarvsstyrelsen har i 2009 fået udarbejdet en rapport om potentialet for verdensarv og turisme. I efteråret 2009 har styrelsen varetaget tilrettelæggelsen og gennemførelsen af 3 seminarer om verdensarv og turisme for de danske verdensarvssteder, samt kommune- og turismerepræsentanter. Derudover er der publiceret dokumentation af forløbet til videre inspiration til kulturarvs- og turismeaktører. Verdensarv som tema. Det øgede fokus på den danske verdensarv resulterede i, at Kulturarvsstyrelsen i september afholdt temadage om Verdensarv, hvor publikum havde muligheden for, sammen med ejere, kommuner, museer og involverede eksperter, at se nærmere på den danske og grønlandske verdensarv og på de steder, der måske kommer på UNESCO s verdensarvsliste. I den forbindelse udgav Kulturarvsstyrelsen publikationen Verdensarv - i Danmark og Grønland, og lancerede hjemmesiden Endelig indgik styrelsen et samarbejde med DR om formidling af verdensarvsstederne og deres betydning gennem en række tv-programmer og radioindslag. Lokalplaner og kulturarv. Til inspiration for kommunernes planlægning har Kulturarvsstyrelsen fået udarbejdet en elektronisk eksempelsamling med gode og illustrative lokalplaner med beva-

7 -7- rende sigte. Som en del af projektet blev der afholdt 2 netværksmøder med repræsentanter for målgruppen (kommunale planlæggere). Kulturarvskommuneprojektet. Kulturarvsstyrelsen og Realdania besluttede i marts 2008, at fortsætte arbejdet med kulturarvskommuneprojektet. Efter to ansøgningsrunder blev der valgt fire kulturarvskommuner: Mariagerfjord Kommune, Det Sydfynske Øhav (samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn, Ærø, Langeland og Svendborg Kommuner), Halsnæs Kommune og Vordingborg Kommune. Der er i 2009 afholdt i alt 7 seminarer med deltagerkommunerne i årets løb. Styrelsen har i starten af året været på besøg i samtlige syv deltagerkommuner med det formål, at sikre fremdriften og forankringen af projektet i kommunerne. Digital infrastruktur Digital infrastruktur. Der er ikke etableret nye databaser i 2009, men styrelsens eksisterende digitale infrastruktur er udbygget betydeligt: Museernes Samlinger er gjort tilgængelig for offentligheden i en ny, brugervenlig version, og museerne har fået adgang til at trække data fra KID (Kunstindeks Danmark) og Museernes Samlinger gennem nye digitale værktøjer. Der er indgået kontrakt med en ekstern leverandør om levering af en ny version af databasen over fredede og bevaringsværdige bygninger (FBB) med forbedret brugervenlighed, og en omfattende modernisering og sammenlægning af styrelsens arkæologiske registre forventes afsluttet i Kulturarvsstyrelsens synlighed Implementering af kommunikationsstrategien og omlægning af hjemmeside. I 2009 blev der gjort en væsentlig indsats for at udmønte og implementere styrelsens kommunikationsstrategi. Strategien skal understøtte det strategiske indsatsområde Kulturarvens synlighed i styrelsens resultatkontrakt. Konkret blev der i 2009 arbejdet med at gøre kommunikation og formidling til en integreret del af styrelsens faglige hovedområder. I forlængelse heraf blev styrelsens hjemmeside omlagt. Omlægningen var et væsentligt element i implementeringen af kommunikationsstrategien. Hjemmesiden blev grundlæggende ændret og fik et nyt design/-layout og opbygning. De fleste af styrelsens medarbejdere var involveret i processen, særligt mht. gennemgang og kvalitetssikring af hjemmesidens indhold. Medieomtale. Det er målet at styrke kulturarvens betydning og synlighed, og at øge kendskabet til Kulturarvsstyrelsens virksomhed. Styrelsen har eksisteret siden 2002, og både kulturarven og Kulturarvsstyrelsen er blevet væsentlig mere synlig over årene. Den nedenstående opgørelse fra Infomedia viser således, at Kulturarvsstyrelsen er nævnt i 41 % flere avisartikler i 2009 end i 2008, og at ordet kulturarv indgår i 26 % flere artikler i 2009 end i Antal avisartikler i Infomedia, hvor hhv. ordene Kulturarvsstyrelsen og kulturarv indgår Kulturarvsstyrelsen Kulturarv Kilde: Resultat af søgning i Infomedias avisdatabase, der dækker flertallet af landets aviser, Dette svarer til, at Kulturarvsstyrelsen i gennemsnit blev nævnt 8,8 gange dagligt i landsdækkende og regionale aviser i Tilsvarende er tallet for kulturarv 12 gange dagligt Årets økonomiske resultat

8 -8- Årsrapporten omfatter det omkostningsbaserede regnskab for hovedkonti Kulturarvsstyrelsen og Drift og istandsættelse af fredede bygninger, da de for kontoplan 2009 står opført på samme bogføringskreds. Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 1000 kr., løbende priser Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter Heraf indtægtsført bevilling Heraf øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger Heraf forbrugsomkostninger (husleje mv.) Heraf personaleomkostninger (løn mv.) Heraf af- og nedskrivninger Heraf øvrige omkostninger Resultat af ordinær drift Resultat før finansielle poster Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Lånerammen Træk på lånerammen (FF4+FF6) Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 63,2 % 61,2 % 71,7 % Negativ udsvingsrate 239,9 % 35,7 % 66,9 % Overskudsgrad -4,0 % -3,4 % 0,5 % Bevillingsandel 82,0 % 78,0 % 81,7 % Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværkspris Lønomkostningsandel 43,2 % 43,4 % 43,1 % Lønsumsloft Lønforbrug Kulturarvsstyrelsens samlede regnskabsresultat for driftsområdet ( Kulturarvsstyrelsen og Drift og istandsættelse af fredede bygninger) i 2009 blev et overskud på ca. 0,6 mio. kr. Med et videreførselsbeløb på ligeledes ca. 0,6 mio. kr. blev det akkumulerede overskud på ca. 1,2 mio. kr., fordelt med ca. 0,8 mio. kr. på og ca. 0,4 mio. kr. på Dette svarer til det forventede resultat, og må betragtes som tilfredsstillende. Kulturarvsstyrelsens udnyttelsesgrad for lånerammen udgjorde ca. 72 % i Dette var lidt højere end i 2008 (ca. 61 %). Udsvinget skyldes, at der er iværksat flere udviklingsprojekter i 2009 end i tidligere år. Den negative udsvingsrate er steget med ca. 31 procentpoint, da Kulturarvsstyrelsen i 2009 havde et overskud på ca. 0,6 mio. kr. Styrelsens samlede overskud på 1,2 mio. kr. udgør ca. 67 % af statskapitalen (statsforskrivningen).

9 -9- Overskudsgraden udgjorde 0,5 % i Dette skyldes årets overskud på ca. 0,6 mio. kr., jf. ovenfor. Bevillingsandelen udgjorde 81,7 % i Den resterende del (18 %) stammer især fra tipsmidler og ekstern finansiering, jf. afsnit 3.7. Bevillingsregnskabet Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 1000 kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Generel ledelse og administration % Minister- og ministeriebetjening % Myndighedsudøvelse % Støtteudbetaling % Udvikling % I alt % Kulturarvsstyrelsens årsresultat blev som nævnt ovenfor et overskud på ca. 0,6 mio. kr. For de enkelte opgaver afspejler tabellen, når bevilling og regnskab holdes op mod hinanden, en omfordeling fra Generel ledelse og administration til især Myndighedsudøvelse, men til dels også til Udvikling. Det skal bemærkes, at ressourcefordelingen i ovenstående tabel er en sammenstilling mellem finanslovens oplysninger (dvs. opgaveoversigt) og det endelige regnskabsresultat for Finanslovens tal er et skøn over fordelingen, udarbejdet længe inden den endelige budgetlægning i Kulturarvsstyrelsen finder sted. Den ændrede ressourcefordeling afspejler således den prioritering, der følger af den endelige budgetlægning og af justeringer i løbet af året Redegørelse for reservation Tabel 3: Reservation, hovedkonto [ ] 1000 kr., løbende priser Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning Opgave Initiativer i forb. m. formidlingsplanen Initiativer i forb. m. formidlingsplanen Opgave fortællinger om Danmark Opgave Industrisamfundets kulturarv Der er i 2009 reserveret kr. til Industrisamfundets kulturarv samt kr. til Initiativer til formidlingsplanen. Der er således ikke foretaget enkeltreservationer på over 1,0 mio. kr.

10 -10- Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen: Der er i 2009 anvendt ca. 1,2 mio. kr. til udviklingsprojekter, så den samlede værdi af udviklingsprojekterne udgør i alt ca. 1,9 mio. kr. Dette beløb er reserveret til afskrivninger de næste otte år, så den reelle reservation ultimo 2009 udgør ca. 1,6 mio. kr fortællinger om Danmark: Forbruget i 2009 var som forventet Administrerede udgifter og indtægter Tabel 4: Kulturarvsstyrelsens administrerede udgifter og indtægter (1000 kr.) Art Hovedkonto Navn Bevillingstype Bevilling Administrerede tilskud og lovbundne ordninger Øvrige administrerede udgifter og indtægter Regnskab Initiativer til styrkelse af Reservation Udg adgangen til kulturarven Indt Markskadeerstatninger Lovbunden Udg Indt Arkæologiske undersøgelser Reservation Udg Indt Fredede og bevaringsværdige Reservation Udg bygninger Indt Restaurering af fortidsminder Reservation Udg Indt Tilskud til konserveringscentre Reservation Udg Indt Tilskud til museer med Reservation Udg almindelig tilskudsordning Indt Tilskud til museer med Reservation Udg særlige tilskudsordninger mv. Indt Diverse tilskud Reservation Udg Indt Køb og salg af fredede Anlæg Udg og bevaringsværdige bygninger Indt For enkelte tilskudsordninger har der i 2009 været markante forskelle mellem bevilling og regnskab. For Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven har der været et mindreforbrug på ca. 4,0 mio. kr. Hovedkontoen består af en række forskellige puljemidler, hvoraf der er videreførselsbeløb på flere. En nærmere gennemgang heraf forefindes i kapitel 5., bilag 2. For Fredede og bevaringsværdige bygninger har der været et merforbrug på ca. 5,7 mio. kr. Dette hidrører fra forbrug af videreført overskud. For Restaurering af fortidsminder har der været et mindreforbrug på ca. 6,1 mio. kr. Bevillingen udgøres især af et større beløb fra Kulturbevaringspuljen til sikring af Jellingstenene (6,5 mio. kr.). Arbejdet hermed påbegyndtes i 2009, men de store udgifter vil først falde i 2010.

11 -11- For Diverse tilskud har der været et mindreforbrug på ca. 3,2 mio. kr. Hovedkontoen består af en række forskellige puljemidler, hvoraf der er videreførselsbeløb på flere. En nærmere gennemgang heraf forefindes i kapitel 5., bilag 2. For Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger har der været merindtægter på ca. 3,0 mio. kr. Der er tale om en anlægsbevilling, og udgifter og indtægter varierer fra år til år, alt efter det faktiske køb og salg af bygninger Forventninger til det kommende år Kulturarvsstyrelsen står over for en række udfordringer, som vil være udgangspunkt for styrelsens virke i Styrelsen og departementet har indgået en resultatkontrakt for perioden , hvis fire strategiske indsatsområder er: Det nye landskab. Nye samarbejder mellem kommunerne og styrelsen skal sætte fokus på at anvende kulturarven som ressource i byudvikling, erhvervsudvikling og turisme. Kulturarvens synlighed. Den gode historie om den væsentlige kulturarv skal fortælles på nye måder, bl.a. på internettet. Sagsbehandling. Brugernes tilfredshed skal forbedres ved at sætte fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden. Nye systemer og processer skal højne kvaliteten og forkorte sagsbehandlingstiden. Digital infrastruktur. Styrelsens digitale tilbud skal udvikles til at dække et stigende antal brugeres ønske om at kunne finde informationer og formidling af viden, f.eks. ved hjælp af mobile teknologier. I 2010 afvikler Kulturarvsstyrelsen en række initiativer, som retter øget fokus på kulturarven i den fysiske planlægning og øger kulturarvens synlighed: Bygningsudredning. Bygningsudredningen har, med sin rapport om bygningsbevaring i Danmark, anbefalet en gennemgang af alle de ca fredede bygninger i hele landet. På finansloven

12 -12- for 2010 er i en femårig periode afsat 16,5 mio. kr. til en systematisk gennemgang og beskrivelse af alle fredede bygninger i Danmark. Beskrivelsen skal sikre fastholdelsen af bærende fredningsværdier, styrke den enkelte ejers retsstilling og styrke vedligeholdelsesindsatsen. Det er første gang siden bygningsfredningslovens vedtagelse, at der foretages en detaljeret beskrivelse af fredningsværdierne for landets fredede bygninger. Fredningsgennemgangen vil kunne igangsættes med vedtagelse af en ændring af bygningsfredningsloven fortællinger om Danmark. Kulturarvsstyrelsen vil i 2010 fortsætte projektet med udvikling af hjemmeside og mobilløsning med 1001 fortællinger om Danmarks kulturarv bygninger, fortidsminder, monumenter, kulturmiljøer og kulturlandskaber. Formidlingen er rettet mod danske og udenlandske turister, alle tekster oversættes og speakes. Projektet løber og er støttet af Arbejdsmarkedets feriefond. Danmarks Oldtid i landskabet. På baggrund af en bevilling fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal er projektet Danmarks Oldtid i landskabet sat i værk for at forbedre tilgængeligheden og formidlingen af et udvalg af landets væsentlige fortidsminder. Pilotprojektet, der lanceres i 2010, tager udgangspunkt i 15 lokaliteter, rækkende fra stenalderdysser til mere komplekse vejanlæg fra vikingetiden. Projektet har endvidere banet vej for en fælles statslig skiltning ved nationale kulturmonumenter. 25 fantastiske industriminder. Webstedet blev lanceret i december Websitet formidler 25 væsentlige industriminder, dels gennem videointerviews, hvor kendte danskere fortæller om stederne, dels gennem forslag til cykel-/vandreture. Formålet er at synliggøre og udbrede borgernes kendskab til industrikulturarven her især de udpegede 25 industrier og fortælle den gode historie, og de oplevelser der ligger heri. Målet er, at vise at industrien og industrikulturen er aktuel og levende samt at gøre brugeren nysgerrig på sit lokalområde. FBB i Kommunerne. Udviklingsprojektet FBB i Kommunerne omfatter fire kommuner; Lolland, Roskilde, Thisted og Vejen. Projektet afsluttes i 2010, og har til formål at kortlægge herregår-

13 -13- de, landsbyer og stationsbyer efter SAVE-metoden, særligt med henblik på vurdering af de bebyggede strukturer. Det er støttet af Realdania. Københavns Befæstning. Deltagelse i projektet Københavns Befæstning. Projektet har til formål at sikre, synliggøre og tilgængeliggøre befæstningsanlægget, så det fremstår som en sammenhængende attraktion i verdensklasse. Projekt løber , og finansieres af projektets tre parter; Kulturarvsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen og Realdania. Forventninger til organisation og økonomi En generel justering af udgiftspolitikken må forventes også at ville påvirke Kulturarvsstyrelsen. Det vil derfor fortsat være nødvendigt at have stor fokus på driftsomkostninger, herunder løn. Derudover påvirker den finansielle krise også de store fonde, hvor det alt andet lige må forventes at blive vanskeligere at få del i eksterne fondsmidler i den størrelsesorden, styrelsen hidtil har kunnet generere. Det vurderes dog, at strategiske partnerskaber på udviklingssiden stadig vil være af afgørende vigtighed ud fra såvel et vidensperspektiv som et økonomisk perspektiv. I den forbindelse vil 2010 bl.a. indebære en lancering af flere eksternt finansierede projekter, jf. ovenfor. Endvidere forventes i 2010 en øget fokus på Kulturarvsstyrelsens sagsbehandlingstid, og på formidling af best-practice efter etableringen af den ny hjemmeside. En udfordring, der kan sætte sit præg på de kommende år, er det efterhånden presserende behov for en digitalisering af både bygningsfrednings- og fortidsmindearkiverne. Disse arkiver er akkumuleret over en periode på efterhånden 90 år, og en digitalisering er omkostningskrævende, fordi arkiverne består af så forskelligartet materiale som tekster, tegninger, akvareller, kort, fotografier og dias. Digitaliseringens formål er både at sikre materialet, men også at understøtte en mere hensigtsmæssig anvendelse hos forvaltning og andre brugere.

14 Målrapportering 2.1. Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Kulturarvsstyrelsens fireårige resultatkontrakt gælder til og med For en del af målene skal aftalen ses som en fortløbende proces over alle fire år. Flere af målene har derfor haft karakter af tilrettelæggelse i 2009, mens selve implementeringen og udmøntningen af målene ligger i de følgende år. Der var i 2009 opstillet 8 resultatkrav for Kulturarvsstyrelsen. Heraf blev 5 opfyldt, og 2 blev delvist opfyldt. Et af kravene Tilfredsstillende opfyldelse af Klare mål udgår efter aftale med departementet. For de mål, der blev delvist opfyldt, er der generelt er tale om forsinkelser, der skyldes at den endelige udmøntning af målene afventer resultatet af strukturomlægninger og udredninger. De forventes afsluttet i Resultatet vurderes som tilfredsstillende. Tabel 5. Årets resultatopfyldelse Vægtning af Hovedformål Resultatkrav i 2009 Målemetode Resultat resultatkrav (%) Minister- og ministeriebetjening Mål Resultatkrav Målemetode Resultat % % 5 50 % Betjening på et højt fagligt niveau inden for de fastsatte tidsrammer. Der implementeres en ny ansvars- og arbejdsdeling mellem departement og styrelse i relation til de statslige museer. Der sker en fastsættelse af omfanget og karakteren af den bistand hovedmuseerne skal yde de øvrige museer. Aftalen og dens betydning udmeldes til de statslige museer. Aftalen og dens betydning udmeldes til hovedmuseerne samt de statslige og statsstøttede museer. Delvist opfyldt. Kulturarvsstyrelsen har indsendt oplæg herom til departementet, som imidlertid har ønsket, at den ny ministersagsgang, samt nye samarbejdsrelationer, bliver fastlagt førend man går videre med dette. Delvist opfyldt. Resultatet er ikke endelig offentliggjort, da det hænger sammen med udredningen af museumsområdet fremtidens museumslandskab som aktuelt er igangsat. Opfyldelsesgrad (%) 5 50 % Der gennemføres 10 museumskvalitetsvurderinger med henblik på at udvikle museernes rolle og opgavevareta- Rapport udarbejdet sendt til museum og departement. Myndighedsudøvelse Mål Resultatkrav Målemetode Resultat % % Øge brugertilfredsheden med styrelsen. Tilfredsstillende opfyldelse af Klare mål. Udgår efter aftale med departementet. Det vil blive drøftet mellem Kulturarvsstyrelsen og departementet hvilken opfølgning, der skal ske på styrelsens sagsbe handlingstider mm. Målet opfyldt %

15 -15- gelse. Der gennemføres en international evaluering af, hvilken vidensudvikling, der er sket som følge af den arkæologiske virksomhed efter den nye museumslov fra Der gennemføres en evaluering af museernes handlingsplaner for deres registreringspraksis. Udviklingsopgaver Rapport og handlingsplan. Rapport og handlingsplan pr. 1. marts 2009 Målet opfyldt. Kulturarvsstyrelsen gennemførte i 2009 evalueringen heraf. Rapporten er sendt til departementet i december Implementeringen af rapportens vigtigste anbefalinger sker i % Målet opfyldt % Mål Resultatkrav Målemetode Resultat % % Gøre kulturarven til en aktiv ressource i samfundet. Der indgås en aftale om spydspidsprojekt med en eller flere kommuner, om et aktuelt tema om kulturarven i den fysiske planlægning, for at kulturarven bliver en aktiv ressource i kommunen. Aftale indgået med kommune. Aftalen lanceres Målet opfyldt. Formålet med Lokalplaner og kulturarv en eksempelsamling er at give kommunerne inspiration og vejledning i, hvordan lokalplaner kan sikre forskellige typer af kulturarv. Følgende kommuner har indgået i arbejdsgruppen omkring projektet: Randers, Århus, Gentofte, Tønder, Dragør og Kerteminde. Eksempelsamlingen omfatter 25 kommu % Styrke kulturarvens synlighed. Der gennemføres et spydspidsprojekt inden for kulturarv og turisme. Aftale indgået. Aftalen lanceres. ner. Målet opfyldt. Kulturarvsstyrelsen har i foråret 2009 udarbejdet en rapport om potentialet for verdensarv og turisme. Følgende kommuner har indgået i arbejdet hermed: Roskilde, Helsingør og Vejle Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger % Der er som nævnt to delvist opfyldte mål i Kulturarvsstyrelsens resultatkontrakt for 2009: Dels implementering af en ny ansvars- og arbejdsdeling mellem departement og styrelse i relation til de statslige museer, dels en fastsættelse af omfanget og karakteren af den bistand hovedmuseerne skal yde de øvrige museer. Ingen af disse mål er fundet egnede til nærmere analyse, da forklaringen på den delvise gennemførelse er ganske ligetil: I det førstnævnte tilfælde har departementet ønsket, at en ny ministersagsgang, samt nye samarbejdsrelationer, bliver fastlagt før implementeringen. I det sidstnævnte tilfælde er fastsættelsen af hovedmuseernes bistand til de øvrige museer blevet for-

16 -16- handlet på plads med hovedmuseerne i 2009, men selve udmeldingen afventer resultatet af en udredning af museumsområdet, fremtidens museumslandskab, som aktuelt er igangsat. På den baggrund er det besluttet, at udtage nedenstående mål til nærmere analyse. Odin fra Lejre. Gl. Lejre Foto: Ole Malling. Copyright: Roskilde Museum Analyse af gennemførelsen af den internationale evaluering af vidensudviklingen i forbindelse med den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed efter museumsloven fra 2002 Den internationale evaluering er et krav i Kulturarvsstyrelsens resultatkontrakt for Gennemførelsen skulle foregå i 2009, og resultatet bidrage til en øget brugertilfredshed med styrelsens varetagelse af myndighedsopgaverne. Den arkæologiske virksomhed har siden 2002 været under kraftig vækst som følge af et byggeboom og en højere grad af inddragelse af kulturarven i den fysiske planlægning. I 2005 foregik der en lovovervågning af museumsloven for at vurdere, i hvor høj grad museumslovens nye bestemmelser om tidlig inddragelse af de kulturhistoriske museer i forbindelse med den fysiske planlægning kunne siges at fungere. Resultatet var positivt. I denne lovovervågning inddrog man imidlertid ikke generering og udvikling af viden. Det spørgsmål, der ønskedes afdækket ved den aktuelle evaluering, var om de faglige resultater er offentligt tilgængelige, og om de indgår i en prioritering af arkæologiske undersøgelser, således at der løbende produceres ny viden på de arkæologiske undersøgelser. Arbejdet blev udført af en arbejdsgruppe i Kulturarvsstyrelsen, og resultatet forelagt et internationalt panel til kommentering. Det internationale panel blev valgt blandt de lande, som Danmark ar-

17 -17- kæologisk og lovmæssigt set kan sammenlignes med; England, Tyskland, Holland, Sverige og Norge. De udvalgte institutioner har alle opgaver, der svarer til Kulturarvsstyrelsens; English Heritage (England), Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Holland), Archaeologisches Landesmuseum Schloss-Gottorf, samt rigsantikvarembederne fra Norge og Sverige. Landene har forskellige lovgrundlag for udførelsen af de arkæologiske undersøgelser, men har flere fælles udfordringer, f.eks. vedrørende prioritering i forbindelse med undersøgelser, udarbejdelse af den efterfølgende beretning, samt samarbejdet mellem udøvende arkæologer og universiteterne. Vurdering af processen Den overordnede vurdering af processen er, at der har været tale om et positivt forløb. Dette især efter den indledende del af processen, hvor projektets tidsplan blev justeret og arbejdsgruppens rollefordeling præciseret. Projektet har involveret en lang række deltagere fra både ind- og udland. De arkæologiske museer, der leverede data til arbejdsgruppen, har vist stor interesse for forløbet og har haft meget store forventninger til resultatet af evalueringen. Hvad angår evalueringen, så lykkedes det relativt nemt at få det internationale panel til at mødes inden for en rimelig kort mødeperiode. Panelet tog de udmeldte tidsfrister meget alvorligt, så styrelsen modtog evalueringsrapporter fra de enkelte deltagere som aftalt. Guld-berlok, jernalder. Gl. Lejre Foto: Roskilde Museum. Vurdering af resultatet Den danske museumsstruktur Den internationale evaluering anerkender, at det danske system med lokalt kendskab og forankring af arkæologien som en integreret del af museernes virksomhed er unik. Det giver en styrke i undersøgelsesvirksomheden. Men paneldeltagerne peger samtidig på, at de arkæologisk arbejdende museer med fordel kunne dele deres kompetencer og eksempelvis arbejde sammen i netværk, større enheder eller kompetencecentre. Det vil være til gavn for produktionen af viden og leve op til de øgede krav om tilgængeliggørelse og overblik. Publicering af arkæologiske undersøgelser

18 -18- Et af rapportens resultater er, at selvom museerne samlet set publicerer tilfredsstillende både i landsdækkende publikationer og lokalt, mangler der en international dimension. Ganske få arkæologiske museer står for den samlede publicering i internationale tidsskrifter. I den forbindelse var det en af de anbefalinger, Kulturarvsstyrelsen fik fra det internationale panel, at styrelsen bør afsøge mulighederne for etablering af en publikation, der med faste terminer fremlægger de videnskabelige resultater af udgravningsvirksomheden på internationalt niveau. En sådan publikation skal støtte og udvikle den prioritering, der løbende udføres af museerne og i Kulturarvsstyrelsen. Desuden blev det anbefalet, at styrelsen afsøger, hvordan publikationsmulighederne i Danmark kan forbedres. Forskningsstrategier I forbindelse med prioritering af kommende arkæologiske undersøgelser anbefalede panelet, at styrelsen i sin godkendelsesprocedure af budgetter og udgravningsmetoder i højere grad lægger vægt på et klart perspektiv for arbejdet. Denne anbefaling forudsætter, at styrelsen, eventuelt sammen med Det Arkæologiske Råd og universiteterne, formulerer forskningsstrategier, der implementeres på udgravningsvirksomheden og dermed også på publikationsvirksomheden. Evalueringen peger på, at der er behov for tydelige, udmeldte strategier, som de arkæologiske undersøgelser kan relateres til. Panelet anerkender, at nogle museer arbejder ud fra formulerede strategier, men peger samtidig på, at der er behov for strategier både på regionalt og nationalt niveau. Strategierne skal opdateres med jævne mellemrum. Forgyldt bronzebeslag med ulvehoved, jernalder. Gl. Lejre Foto: Roskilde Museum. Kulturarvsstyrelsens tiltag: Kulturarvsstyrelsen tager panelets observationer til efterretning og fortsætter dialogen med museerne om kvaliteten og strukturen i indberetningerne og for den efterfølgende tilgængeliggørelse. Det er vigtigt, at en arkæologisk undersøgelse rapporteres, så resultaterne kan anvendes både af

19 -19- myndighederne og af de relevante forsknings- og formidlingsinstitutioner til hele tiden at skabe den nyeste Danmarkshistorie. Kulturarvsstyrelsen vil derfor tage initiativ til, at der udarbejdes strategier for undersøgelsesvirksomheden, og at det bliver et krav, at fremtidige udgravninger prioriteres og perspektiveres i relation hertil. Styrelsen vil inddrage relevante partnere som eksempelvis universiteterne og de arkæologisk museers repræsenteret i Det Arkæologiske Råd. Kulturarvsstyrelsen sætter også fokus på opgavevaretagelsen og strukturen blandt de arkæologisk arbejdende museer. Det vil ske i sammenhæng med øvrige initiativer på museumsområdet i løbet af Kulturarvsstyrelsen mission Resultatet af evalueringen modsvarer klart Kulturarvsstyrelsens mission om at sikre kulturarven og give den betydning for den enkelte og samfundet som helhed. Kulturarvsstyrelsens vision Evalueringens anbefaling af større samarbejde museerne imellem, samt mellem museer og universiteter, er en del af Kulturarvsstyrelsens udvikling af kulturarven til en ressource i samfundet. Dialog og partnerskab er netop baggrunden for styrkelsen af det arkæologisk faglige miljø på tværs af institutionerne. Ressourceforbruget Ressourceforbruget omfatter ca kr. Hovedparten af timeforbruget på opgaven vedrører eksterne konsulenter og deltagere i panelet. Det interne timeforbrug i Kulturarvsstyrelsen har således været begrænset. Udgifterne vedrører især konsulent- og tjenesteydelser (oversættelser mm.). Er resultatet tilfredsstillende? Indtil videre er svaret klart ja, men det er implementeringen, der skal vise om resultatet er det ønskede løft for vidensudviklingen i dansk arkæologi og tilgængeliggørelse for offentligheden.

20 3. Regnskab Der er i dette afsnit af årsrapporten anvendt uddata fra Statens Koncern System, Navision Stat og SB (egenkapitalforklaringen og resultatdisponeringen) Anvendt Regnskabspraksis Kulturarvsstyrelsens regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og bevillinger. Årsrapporten for 2009 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper Resultatopgørelse -20- Tabel 6: Resultatopgørelse 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget note: Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Reserveret af indeværende års bevillinger Indtægtsført bevilling i alt Salg af varer og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger Andre personaleomkostninger Pension Lønrefusion Personaleomkostninger i alt Af- og nedskrivninger Andre ordinære driftsomkostninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen årsrapport 2005

Kulturarvsstyrelsen årsrapport 2005 Kulturarvsstyrelsen årsrapport 2005 Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Mission... 3 1.2. Vision... 3 1.3. Hovedopgaver... 3 1.4. Overordnede resultater... 4 1.4.1 Årets finansielle resultater...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft 2012 Årsrapport Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation af virksomheden... 3 1.2. Årets faglige resultater... 4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Årsrapport 2014 Marts 2015

Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Side 2 af 37 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Virksomhedens omfang 5 2.3 Årets faglige resultater 6 2.4 Årets økonomiske

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Årsrapport 2008 Energistyrelsen

Årsrapport 2008 Energistyrelsen Årsrapport 2008 Energistyrelsen ÅRSRAPPORT 2008 ENERGISTYRELSEN CVR 59 77 87 14 ISBN: (www udgave) 978-87-7844-790-6 ISSN: 1603-5402 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1. Præsentation af Energistyrelsen...3

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere