Kvalitetsvurdering af DeMap - metoder til at identificere. og optimere udbyttet af styring i Forsvaret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsvurdering af DeMap - metoder til at identificere. og optimere udbyttet af styring i Forsvaret"

Transkript

1 Kvalitetsvurdering af DeMap - metoder til at identificere og optimere udbyttet af styring i Forsvaret Side 1 af 65

2 FORORD: Dette speciale er gennemført som enkeltmandsopgave i perioden oktober 2004 til april Ud fra en bruttoliste af specialetemaer som Forsvarsakademiet udgiver til studerende på stabskursus, har jeg lavet min egen prioriterede ønskeliste for specialetemaer. Specialet er dermed min tilpasning af specialetemaet til et individuelt specialeemne. Specialet er udarbejdet parallelt med undervisningen på Forsvarsakademiet, idet den direkte berøringsflade mellem specialetemaet og undervisningen ligger efter specialets aflevering. Specialet er styret af hypotesen: Hvordan er sammenhængen mellem politisk og militær styring i processen fra politisk tilkendegivelse til militær opgaveudførelse - kan styringsprocessen ses som en kontinuert proces med god sammenhæng mellem elementerne i processen, eller er der brud, hvor der ligger konfliktpotentiale i snitflader undervejs? Specialet anvender en ressourcemæssig tilgangsvinkel til arbejdet med hypotesen. Specialet må distribueres til alle. Side 2 af 65

3 0 RESUME. Forsvaret er i øjeblikket ved at omstille sig til markant ændrede styringsprincipper. Omstillingen er en del af en generel trend med den overordnede betegnelse New Public Management, hvor offentlige organisationer virksomhedsliggøres blandt andet ved at overgå til omkostningsregnskaber. Med indførelsen af disse, er det relevant at se på samspillet mellem det politiske miljø og Forsvaret i styringsprocessen fra en politisk tanke til en soldat løser en opgave. Udover den organisationsmæssige trend, sker omstillingen i en periode med grundlæggende ændringer i den sikkerhedspolitiske situation. De nye styringsprincipper er samlet i et koncept som hedder DeMap (Dansk Forsvars Management Projekt). DeMap er baseret på et nyt integreret IT-system DeMars (Dansk Forsvars Ressourcestyringssystem) som samler alle Forsvarets tidligere administrationssystemer i samme system. DeMap og DeMars har været organiseret som projektorganisationer, og udarbejdelsen har derfor været et produkt af top-down styring og isoleret fra det øvrige Forsvar. Specialets fokus er styringsprocessen, fra politisk tanke til den menige soldat løser opgaven. Undervejs styres specialet af hypotesen Hvordan er sammenhængen mellem politisk og militær styring i processen fra politisk tilkendegivelse til militær opgaveudførelse - kan styringsprocessen ses som en kontinuert proces med god sammenhæng mellem elementerne i processen, eller er der brud, hvor der ligger konfliktpotentiale i snitflader undervejs? Til sin analyse af styringsprocessen anvendes to teoretiske indgangsvinkler, som ud fra perspektiver om forudsigelighed, målbarhed, værdier og systematik er komplementære. Den ene teoretiske tilgang er den rendyrkede rationalisme, som bygger på en årsagvirknings-logisk systematik. Som modsætning anvendes Skraldespandsmodellen som er en teori inden for kategorien som betegnes rational choice ; Skraldespandsmodellen kendetegnes ved at have stor forklaringskraft i forhold til en kontekst-afhængig logik hvor systematikken ikke er nær så fremtrædende. Analysen viser, at der i styringsprocessen sker en udvikling fra den politiske styring som har tætte relationer til Skraldespandsteorien, og til den militære styring som har meget rationalistisk karakter. Det politiske miljø har ikke nogen driftsdimension og kan derfor tillade sig et kontekstafhængigt handlemønster for at have frihed til at handle individuelt efter situationen. Forsvaret kan betragtes som en modsætning. Forsvaret er en driftsfokuseret uddannelsestung organisation og har derfor behov for langsigtet systematik. Den væsensforskellige styreform indeholder altså et konfliktpotentiale. Ud fra en betragtning af styringsprocessen som en lineær vandfaldsmodel er potentialet udtalt på to områder: Overgangen fra den politiske til den militære styring hvor det markante skift i styringskultur sker. Efter Forsvaret har løst en opgave, og opgavens løsning kontrolleres i forhold til det politiske miljøs opgaveformulering. I forhold til det første område er kløften mellem det politiske miljø og Forsvaret blevet væsentlig dybere med indførelsen af DeMap/DeMars. Forsvaret har implementeret et Side 3 af 65

4 system som anvender rationalistisk systematik til at omsætte de opgaver som politikerne stiller. Forsvarets tilgang bliver endnu mere rationalistisk når Seksårsplanen i analog struktur tilpasses til DeMap s digitale struktur. Der er derfor behov for en effektiv konvertering som binder de to miljøer sammen. Rent praktisk foregår konverteringen i øjenblikket ved kontakt mellem Forsvarskommandoen og Ministeriet, hvor Ministeriet giver regeringens politiske accept af Forsvarets udmøntning af sine opgaver. Dialogen er den mekanisme som kan skabe de bindinger som begge miljøer er afhængig af når de hver især har sine særpræg. I forhold til det andet område er der direkte forbindelse mellem rationalismen som den fremstår efter at være tilføjet Forsvarets kultur. Området kan underinddeles i to problemområder; Forsvarets evne til at argumentere for sit produkt under anvendelse af en argumentation som er anvendelig i det politiske miljø og problematikken om hvorvidt de politiske ønsker til Forsvaret er skiftet på grund af det politiske miljøs kontekstafhængige værdier. Det største problem opstår hvis ikke Forsvaret formår at udstille sine værdier og produkter i en terminologi som politikerne med deres rationalitet kan anvende. I forhold til målopfyldelse er det derfor vigtigt, at FSV fortsat har en tostrenget målbeskrivelse, med krav vilkår og målbare kriterier, som omsætter målet til noget styrbart i forhold til organisationen, og faglige vurderinger som er anvendelige redskaber i den politiske proces. I forhold til det andet problem, kan det blive aktuelt selv om FSV forstår at argumentere for sin målopfyldelse. Det opstår hvis de politiske mål med FSV ændres undervejs, uden det når at afspejle sig igennem den tunge organisation som leverer slutproduktet. Det er værd at bemærke, at dette problem ikke automatisk indeholder et politisk troværdighedsproblem, for i den givne kontekst er der i den politiske vurdering et behov for at handle anderledes. Man kan dog sige, at hvis situationen indeholder et politisk troværdighedsproblem, fjerner den anklagen fra Forsvaret - og alt efter situationen er problemet isoleret til uhensigtsmæssig ressourceanvendelse. Hvis problemets rod er tendenser som Forsvaret burde have tydet, er problemet derimod reelt. Endnu en gang er metoden til at formindske risikoen for konflikter i styringsprocessen dialog mellem politikerne og Forsvaret. I en situation hvor styringsprocessen er adskilt i to miljøer er spørgsmålet hvad den fremtidige udvikling bliver. Kapacitetsnotatet som var Forsvarets faglige indlæg til forligsforhandlingerne forud for igangværende forlig, kan være første eksempel på en tendens til at Forsvaret aktivt går ind og påvirker den politiske del af processen. Man kan endvidere argumentere for, at Forsvaret med DeMap nu har endnu bedre mulighed for hurtigt at skaffe de informationer som kan påvirke den politiske debat. Der er ikke nogen tendenser som tyder på at det politiske miljø mister sin handlefrihed og nærmer sig rationalistiske styringsprincipper, men heller ikke Forsvaret kan være interesseret i detailstyring DeMap/DeMars er et eksempel på den specificeringstrend som opstod med indførelsen af digital teknik for år siden. Det civile erhvervsliv er nu på vej væk fra den detailstyrede verden. Samtidig er detailstyring i den offentlige forvaltning allerede ved at blive en varm politisk kartoffel i den danske politiske debat, hvilket blev åbenlyst i den netop overståede valgkamp hvor Statsministeren udstak en strategisk lederkurs væk fra registreringskulturen. Det spændende bliver, om styringsprocessen også flyttes i den retning. Side 4 af 65

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 RESUME INDLEDNING Distributionssikkerhed Relevans Ydre rammer Det historiske grundlag Opgaveafgrænsning Specialets initiering Overordnet opgaveafgrænsning Opgaveanalyse Styring Kvalitetsvurdering - identificere og optimere udbyttet Metode Specialets struktur og metodik Kildemateriale TEORI Rationalisme Efficiens: Kalkulerbarhed: Forudsigelighed: Kontrol Afledte kendetegn Skraldespandsmodellen Efficiens: Kalkulerbarhed: Forudsigelighed: Kontrol Afledte kendetegn Sammenligning af de to teorier STYRING I RELATION TIL FORSVARET Fra politik til opgaveløsning - styringsprocessens enkeltdokumenter Forsvarets styringskoncept Overordnede retningslinier for styring Styringsopgaver Resultat-, produktions-, økonomi- og organisationsstyring Strategisk, operativt og taktisk niveau Planlægning, gennemførelse og kontrol Målstruktur Forretningsprocesser Styringskonceptens afhængigheder Lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v Forsvarsforlig Sammenfatning på punkt 3.2 og Løbende politiske tilkendegivelser Seksårsplanen Seksårsplanens hovedbind Hovedproduktionsplanen Side 5 af 65

6 3.6.3 Udviklingen i seksårsplanen Vision Tilbageløb i styringsprocessen Forsvarets kernekompetence ANALYSE HVAD SIGER TEORIERNE OM STYRINGSPROCESSEN Analyse af Lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v Analyse af forsvarsforlig Analyse af løbende politiske tilkendegivelser Analyse af Seksårsplanen Analyse af Forsvarets styringskoncept Analyse af vision Den styrende hypotese: Sammenhængen imellem politisk og militær styring Internt i Forsvaret Den fremtidige udvikling LITTERATUR Bilag. 1. Ordliste for DeMap/DeMars Side 6 af 65

7 1. INDLEDNING Formålet med dette kapitel er at bringe læseren ind i specialeemnet. Indledningsvist redegøres for specialets placering i forhold til sikkerhedsmæssige aspekter. Derefter ser kapitlet på relevansen af specialeemnet. Med udgangspunkt i de givne opgavetekster, behandler kapitlet afgrænsningen fra kollektivt specialetema 1 til individuelt specialeemne, og udleder de centrale områder i emnet. Kapitlet munder ud i at fremsætte specialets styrende hypotese. 1.1 Distributionssikkerhed. Specialet indeholder ikke nogen militære sikkerhedsmæssige begrænsninger 2, og behandles derfor som UKLASSIFICERET. Af litteraturlisten fremgår kildemateriale, der som helhed har en højere sikkerhedsklassifikation, men specialets anvendelse af disse kilder vurderes som UKLASSIFICERET. 1.2 Relevans. Dette speciale ser på det meget relevante og aktuelle emne STYRING og relationerne mellem Forsvaret (FSV) og det omgivende samfund. Dette gøres ved, at behandle de processer, som sker fra den politiske tilkendegivelse af, hvad man ønsker med FSV, til det munder ud i FSV faktiske løsning af en opgave. FSV er i øjeblikket i gang med foreløbig sidste etape af implementeringen af et nyt styringskoncept kaldet DeMap (Dansk Forsvars Management Projekt). Autorisationen af DeMap hvis produkt skulle være grundlag for den fremtidige styring i FSV, skete med Aktstykke nr. 140 af 25. februar Arbejdet med DeMap har været 7 år undervejs, og har leveret, og leverer stadig det konceptuelle grundlag for styring i FSV. Trods sin store relevans er kendskabet til DeMap her i foråret 2005 måske ikke tilstrækkeligt. DeMap anvender begreber fra det nye IT-system DeMars, og DeMars har været organiseret som en projektorganisation. Anvendelsen af en projektorganisation har været medvirkende til, at isolere processen fra det øvrige Forsvar. I DeMars isolerede miljø har man anvendt termer og begreber fra management-miljøet; begreber som langt hen ad vejen er nye i det omgivende Forsvars - på sin egen måde - isolerede miljø. Heri ligger kimen til ukendskab internt i FSV, Dette speciale tilsigter at formidle nogle af aspekterne i DeMap, og gerne gøre det på en måde, så personer uden kendskab til DeMap s begrebsverden kan få udbytte af, at læse det. Ordlisten med begrebernes betydning i DeMap er vedlagt som bilag. 1 Det kollektive specialetema er tildelt en 3 personers gruppe. Det individuelle emne er blevet til i samarbejde, således specialeemnerne søger at supplere ikke dublere - hinanden. 2 Militære informationer klassificeres ud fra evt. distributionsmæssige begrænsninger som deres indhold tilsiger. Klassifikationen UKLASSIFICERET må distribueres til alle både militære og civile. Side 7 af 65

8 1.3 Ydre rammer Det historiske grundlag. Offentlig forvaltning i den vestlige verden er siden 1980 erne gået mod nye styringsprincipper, som samles under den fælles betegnelse New Public Management (NPM). Jeg ser essensen i NPM som en virksomhedsliggørelse af offentlige institutioner, gennem at strukturere processerne i en organisation, så der kan foretages en målrettet styring i forhold til et defineret mål. En typisk styringsparameter uden for den offentlige forvaltning er omkostninger i forbindelse med produktionen, og i tråd hermed har den danske stat indført omkostningsregnskaber 3. På det militærfaglige område er rammerne for det danske forsvar gennemgribende ændret de sidste godt 15 år. Warszawa-pagtens opløsning som blev manifesteret gennem Berlinmurens fysiske nedbrydning i november 1989, har ændret trusselsbilledet. Fokus er fjernet fra en stabil og bipolar verdensorden, hvor territorialforsvaret med støtte af de øvrige NATO-lande gennem artikel 5 forpligtelser 4 og national mobilisering skulle imødegå en invasion af eksterne magter; læs Warszawa-pagten. Fokus ligger nu på en verdensorden præget af svært forudsigelige trusselsbilleder og scenarier. Et vigtigt dokument til grundlag for fremtidens forsvar er Bruun-rapporten. Rapporten opsummerer de nye trusler, som påvirker Danmarks sikkerhed. Den nye situation kræver et forsvar, som er fleksibelt og omstillingsparat, og de nye krav har medført store ændringer. I den nye verdensorden, vokser det politiske fokus på FSV, dets kapaciteter og virke. Vores retfærdiggørelse i samfundet og dermed hos politikerne 5 bindes ikke længere op på truslen fra øst, og interessen for hvad vi leverer for bevillingerne er øget. I det seneste årti har omlægninger af ansvarsområder mellem ministerierne medført, at flere funktioner er flyttet fra andre ministerier til Forsvarsministeriets Ressort-område 6, uden dette har ændret kravet om, at FSV skal kunne levere sin sikkerhedspolitiske kernekompetence 7. Samtidig kunne Rigsrevisionen i en rapport redegøre for, at Forsvaret i udgangspunktet ikke havde styr på anvendelsen af ressourcer og hvad de enkelte aktiviteter kostede - simpelthen fordi det ikke var muligt, at skaffe sig et troværdigt overblik. Det politiske svar var og er, et krav om gennemsigtighed i tildelingen og anvendelsen af ressourcer til Forsvaret, og behovet for tiltag var dermed åbenlyst. Udviklingen i FSV afspejler derfor både at udnytte mulighederne i en universal management-trend og behovet for faglig omstilling til den nye sikkerhedspolitiske situation. De ændrede behov medførte indførelsen af DeMars og iværksættelsen af DeMap. DeMap s formål er, at udarbejde en række koncepter og processer baseret på de muligheder DeMars medfører. DeMars er et integreret IT-baseret ledelses og ressourceregistreringssystem inden for den fælles betegnelse Enterprice Ressource 3 4 Nato-traktatens artikel 5, hvor nationerne forpligter sig til at besvare angreb fra enhver ekstern nation. Musketer-åndsartiklen 5 Vurderingen af hvorvidt det er samfundets interesse som styrer politikernes eller omvendt vurderes ikke. 6 Som eksempel på de funktioner som nu varetages af Forsvarets personel er for Søværnets vedkommende istjeneste, miljøbekæmpelse og bemanding af Vessel Traffic Service. 7 Den sikkerhedsmæssige kernekompetence er ikke statisk, men under udvikling hvilket behandles senere i specialet. Specialet anvender begrebet FSV kernekompetence om en militær styrkes imødegåelse af en trussel i dette tilfælde truslen mod den danske stat. Side 8 af 65

9 Planning (ERP). ERP er et COTS-softwareprodukt 8, som tilpasses brugeren. ERPløsningen skal ses som modsætning til, selv at udvikle et system, og er dermed en understregning af virksomhedsliggørelsen. Med andre ord dækker DeMap det styrings- og ledelsesmæssige område og DeMars det forvaltningsmæssige (administrative) område. Tilsammen er de to systemer således det værktøj, som Forsvaret anvender til, at tilpasse sig de nye krav om, at være omstillingsparat og gennemsigtigt. 1.4 Opgaveafgrænsning Specialets initiering. Specialet er initieret af et specialetema og underliggende opgaveformulering. Det individuelle specialeemne er udledt af gruppespecialet med følgende opgavetekst: Hvordan skal Forsvaret med udgangspunkt i DEMAP/DEMARS foretage værdistyring i forhold til det eksterne politiske system? Gruppespecialets opgavetekst er udledt af følgende opgaveformulering: Omtalen af DeMars/DeMap har foreløbig været helt domineret af de IT-tekniske problemer og registreringsmæssige unøjagtigheder, som naturligt nok er forbundet med at få systemet op at stå. Dernæst har en del energi været investeret i overvejelser om de kommende interne organisationsændringer (DeMap), men meget lidt opmærksomhed har været rettet mod de muligheder de nye omkostningsregnskaber vil give i retning af at foretage værdistyring i forhold til det eksterne politiske system. Ledelsesvilkårene vil blive drastisk ændret i forsvaret som følge af den økonomiske kreativitet og ansvarlighed DeMap og DeMars giver mulighed for. Opgaveformuleringen er stillet af Hovedprojekt 17 (HP17), som er en projektorganisation, der har til formål, at implementere og forankre DeMap i det danske FSV. I specialegruppen deltager udover undertegnede: KN Hans Lundsgaard (syndikat CORBETT) KN Henrik Callisen (syndikat CORBETT) Overordnet opgaveafgrænsning. Betegnelserne DeMap og DeMars anvendes i daglig tale ofte som værende det samme. Forvirringen skyldes måske, at der er tale om parallelle projekter mod det samme overordnede mål, hvilket bl.a. har medført at en stor del af det indledende informationsmateriale har anvendt begge begreber sammen. Af forkortelserne fremgår, at der er tale henholdsvis et projekt og et system. Produktet fra DeMap anvender DeMars som fundament. Sammenhængen uddybes herunder, men kan måske visualiseres gennem, at 8 Commercial Off The Shelf-produkt. Et produkt som er standard hyldevare og først modificeres I forbindelse med tilpasning til den sammenhæng det indgår i. Et eksempel på COTS kan være en standard Pentium 4 computer-processor som i mange sammenhænge kan installeres direkte i et militært computersystem. Side 9 af 65

10 DeMars leverer murstenene, mens det ligger i DeMap s produkt, at sætte murstenene sammen til det hus, som kan opfylde vores formål. DeMars varetager det administrative/forvaltningsmæssige. Det er en sammenlægning af ca. 65 ikke inter-operable 9 forvaltnings- og registreringssystemer, som har været anvendt værnsvis til specifikke forhold inden for bl.a. materielforvaltning og personelforvaltning. Næsten ingen af de erstattede systemer knyttede værnene sammen på tværs, men den nye teknologi muliggør joint 10 forvaltning, og dermed er en vigtig forudsætning for joint styring skabt. Igennem sin lange række registreringer og regnskaber skabes klarhed om FSV indre og ydre værdier og omkostninger i relation til både aktiver og aktiviteter. DeMars samler og skaber dermed forvaltningsmæssig gennemsigtighed i historik og nutid. Samtidig kan systemet anvende sine data til simulation og beregne konsekvenserne af fremtidige aktiviteter. Af opgaveteksten og overordnet opgaveformulering fra HP 17 fremgår det, at fokus ligger på styringsmæssige aspekter og specialets fokus hæves derfor fra det forvaltningsmæssige til det styringsmæssige niveau - fra DeMars til DeMap. Afledt af niveauforskellen vil yderligere uddybning af DeMars, kun ske i det omfang, at det tjener til behandling, herunder belyse forbindelser, visualisering, eksemplificering eller afgrænsning af parallelle problemstillinger i DeMap. Inden for behandlingen af DeMap er der sket en yderligere afgrænsning fra gruppens problemformulering i valget af de individuelle specialer. De individuelle specialer sigter mod, at behandle et begrænset problemområde, hvorved der skabes grundlag for, at gå i dybden med emnet. Afvejningen af specialisering kontra generalisering i afgrænsning af problemområde er i overensstemmelse med vejledning modtaget fra HP17 11 Specialernes fokusområder er opdelt til henholdsvis forankring, DeMap i et ydre perspektiv samt kvalitetsvurdering i DeMap Behandlingen af DeMap forankring gøres ved specialet: DeMap som doktrin og forslag til implementering og forankring internt i forsvaret. Dette speciale behandles af KN Hans Lundsgaard. Behandlingen af DeMap og det ydre perspektiv behandles i specialet DeMap og Omgivelserne - den værdifulde kobling eller et strategisk dilemma? Dette speciale behandles af KN Henrik Callisen. Behandlingen af kvalitetsvurderingen af DeMap foretages af undertegnede gennem følgende speciale: Kvalitetsvurdering af DEMAP - metoder til at identificere og optimere udbyttet af styring i Forsvaret 9 Fordanskning af det engelske udtryk inter-operability. 10 Joint er en operativ militær betegnelse for samarbejde mellem værnene (Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, (Hjemmeværnet)) 11 Vejledning OKT 2004: HP 17 ved N. O. Jensen og KK T. C. Dahl. Budskabet til specialegruppen var: Lad jer nu ikke som så mange tidligere forlede til at forsøge at løse hele verdens problemer. Specialet skal hellere fokusere mere snævert, for derigennem at være anvendeligt i relation til det behandlede problem Side 10 af 65

11 1.5 Opgaveanalyse. Af problemformuleringen kan der uddrages 3 fokusområder, hvor der foretages begrebsafklaring: Styring Kvalitetsvurdering - identificere og optimere udbyttet Metoder I afsnit til behandles de centrale begreber i fokusområderne, herunder at de defineres. Specialet inddrager FSV egne definitioner hvor sådanne er udgivet. Behandlingen danner grundlag for den senere redegørelse og analyse Styring. Specialet anvender FSV definition på styring. Denne lyder: de ledelsesaktiviteter der i forbindelse med planlægning, gennemførelse og kontrol sikrer, at de fastsatte mål kan nås gennem en optimal anvendelse af ressourcerne 12. Styring defineres altså som noget aktivt, hvilket ses i god forbindelse med FSV overordnede fokus på det aktive aspekt. FSV har således i bredt perspektiv øget fokus på aktiv adfærd på bekostning af egentlige kvalifikationer 13. FSV anvendelse af styringsbegrebet forudsætter, at der fremstår et mål at styre mod. Det ligger derudover implicit, at formålet med FSV aktiviteter er identificeret, fordi et formål er en forudsætning for, at kunne identificere et mål. Faserne planlægning, gennemførelse og kontrol dækker over det samlede forløb, og der er således tale om, at både formål og mål er defineret forud, eller defineres i starten af processen. På baggrund af definitionens anvendelse af begrebet ledelsesaktiviteter, anvendes FSV definition på ledelse til at se sammenhængen mellem styring og ledelse: Ledelse er adfærd, som udøves med henblik på at skabe, opretholde og udvikle optimale vilkår for andres opgaveløsning. 14 Sammenholdes de to definitioner fremgår det således, at styring sigter mod, at FSV ansatte som kollektiv når FSV samlede mål. Der sættes i dette speciale lighedstegn mellem DeMap og styring i FSV. DeMap navn fremgår ikke eksplicit af styrings- og forvaltningsgrundlaget, men specialet henholder sig til, at CH FST i forbindelse med koncernledelsesmøder i FKO 15 har udtalt, at FKO DIR Styring i Forsvaret ér DeMap. En opdateret udgave af direktivet blev implementeret ultimo Som det ligger i navnet DeMap, er der tale om et projekt. Et projekt kendetegnes ved at være afgrænset i tid, mål og ressourcer, og i relation til dette speciale forklarer det, at navnet DeMap vil miste sin aktualitet, og blive erstattet af andre betegnelser. 12 Definition hentet fra FKO DIR 121-1, STYRING I FORSVARET. 13 Andre eksempler hvor FSV er søgt mod en mere aktiv tilgangsvinkel er i den mere aktive medieprofil samt overgangen fra FORPUBS (FORsvarets Personel-Udviklings- og Bedømmelses-System) til FOKUS (FOrsvarets Kompetence- Udviklings-System). Med indførelsen af FOKUS bedømmer FSV adfærd mens FORPUBS lagde en stor dimension af officielle kvalifikationer til grund. 14 Definition hentet fra FKO DIR 121-5, LEDELSE I FORSVARET 15 I Koncernledelsesmøder deltager officerer af Admirals- og Generalsklassen, som gør tjeneste i danske myndigheder. Side 11 af 65

12 Der foreligger ikke nogen dato for, hvornår DeMap-betegnelsen udgår officielt, men projektorganisationen HP17 som blev etableret for, at forestå implementeringen af DeMap nedlægges ved udgangen af Kvalitetsvurdering - identificere og optimere udbyttet. Der tages udgangspunkt i definitionerne som de er givet i Politikens Store Fremmedordbog samt Nudansk Ordbog. Begrebet kvalitetsvurdering perspektiverer at specialet fokuserer på værdien af styringsprocessen fra det politiske niveau, til en soldat løser opgaven. Identifikation går mod, at lokalisere sammenhænge og konfliktflader i processen. Derudover at lokalisere graden af målbarheden i processen. Optimering går mod at analysere hvilke faktorer som styrer de måle og vurderingspunkter, som er identificeret, og påvirke disse faktorer, så det totale udbytte stiger. Omskrives de tre begreber til godt dansk, berører de 3 spørgsmål: Hvad har vi? Hvor godt er det vi har? Hvordan gør vi det vi har bedre? Metode. Implicit i problemformuleringens anvendelse af ordet metode ligger at fremgangsmåden har form af noget systematisk. Systematikken opnås gennem, at anvende to relevante teorier til at belyse hvert trin i styringsprocessen, for at se om der er nogen kløfter, hvor der er konfliktpotentiale. 1.6 Specialets struktur og metodik. Specialet er opbygget i kapitler, som hovedinddeler specialet i: Kapitel 1: Indledning. Kapitel 2: Teori. Kapitel 3: Empiri. Kapitel 4: Analyse. Kapitel 5: Konklusion og perspektivering. Kapitel 6: Litteraturliste. Jeg har valgt først at sætte de teoretiske rammer for den senere analyse, for derved at give læseren mulighed for at forholde sig til teorierne undervejs. Det teoretiske værktøj består af en systematikbaseret rendyrket rationalistisk tilgang til styring, samt James March Skraldespandsmodel. Selv om begge teorier er baseret på rationalitet, kan de på mange måder ses som komplementære. Jeg har valgt rationalismen, fordi jeg vurderer, at den er god til, at forklare det forudsigelige og målfikserede militære styringsapparat; et styringsapparat som jeg finder i stor lighed med det grundlæggende af de ti principper for sømilitær krigsførelse: Udvælgelse og fastholdelse af målet. Som kontrast til den systematiske rationalisme ser jeg Skraldespandsmodellen, som forklarer beslutnings- og handlingskarakteristika ud fra situationsbestemte logikker; som modsætning til søkrigens første princip, kan Skraldespandsmodellen måske illustreres med talemåden, som besvarer spørgsmålet om det ukendte: det ved vi først når vi er der For at understrege komplementariteten, har jeg ved redegørelsen har ladet karakteristika ved rationalismen være disposition for redegørelsen for Skraldespandsmodellen. Side 12 af 65

13 Efter behandlingen af teorierne kommer den empiriske del, som er baseret på redegørende analyse i forhold til behandlingen af emnerne. Den egentlige analyse hvor teorierne anvendes til, at analysere empirien sker i kapitel 4, hvor jeg anvender karakteristika fra de to teorier som styrende for analysen af de forskellige trin i den samlede styringsproces. Analysen i kapitel 4 danner grundlag for konklusion og perspektivering i kapitel 5. Sidste kapitel er en henvisning til det litteratur, som ligger til grund for specialet. Med henvisning til problemformuleringen jf. afsnit 1.3 klarlægger dette speciale nogle af de styringsmæssige problemer og konfliktpotentialer som udestår efter FSV har implementeret DeMap. Kapitlerne er opbygget i en række afsnit. Hvert afsnit behandler et i forhold til emnet eller teorivalg særskilt delelement. Der tages udgangspunkt i den styringsproces, der sker i forbindelse med FSV opgaver, fra de defineres i en lov- eller forligstekst, til kontrollen med hvorvidt opgaven løses tilfredsstillende. Specialet styres af hypotesen Hvordan er sammenhængen mellem politisk og militær styring i processen fra politisk tilkendegivelse til militær opgaveudførelse - kan styringsprocessen ses som en kontinuert proces med god sammenhæng mellem elementerne i processen, eller er der brud, hvor der ligger konfliktpotentiale i snitflader undervejs? Hypotesen underbygges af argumentet om, at konfliktflader i styringsprocessen er vigtigere for det samlede udbytte end optimering af enkeltprocesser. Specialets disposition er styret af en logisk tankerække samt en række underspørgsmål: Hvad er kendetegnene ved teorier som kan anvendes til at beskrive den politiskmilitære styringsproces? Hvilke kendetegn har rationalismen? Hvilke kendetegn har Skraldespandsmodellen? Hvad har FSV fået med DeMap som styringskoncept; dvs. hvordan styrer FSV, og hvordan virker FSV koncept for styring? Hvordan virker den set som et isoleret system? Hvilke eksterne faktorer har relation til koncepten, og derfor betydende for udbyttet? Hvordan er processen forud for at parametre bliver dimensionerende for FSV målog rammestyring? Hvilke karakteristika bærer Lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation? Hvilke karakteristika bærer et Forsvarsforlig, som er udgangspunktet for processen? Hvilke styringssignaler gives i form af andre politiske tilkendegivelser. Hvordan projiceres den politiske styring over i FSV? belysning af Seksårsplanen som det sted der griber den politiske styring. Hvordan er styringsprocessen internt i FSV? Hvorledes kan teorier anvendes til at forklare styringsprocessen? og dermed at lokalisere og forklare konfliktpotentiale? Side 13 af 65

Det transatlantiske forhold

Det transatlantiske forhold Forsvarsakademiet VUT II 2002/2003 Specialegruppe 10 KN G. Kingo KN C. M. Møller KL J. Holm Det transatlantiske forhold We have our best chance since the rise of the nation-state in the 17th century to

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

PROJEKTLEDELSE PÅ RANDEN AF KAOS

PROJEKTLEDELSE PÅ RANDEN AF KAOS PROJEKTLEDELSE PÅ RANDEN AF KAOS - Et speciale om projektledelsesmodellen LFAs styrker og begrænsninger Af: Nanna Schnipper Vejleder: Gestur Hovgaard Roskilde Universitetscenter Offentlig Administration

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Resultater fra et ekspertpanel (Delphi-studie) Karina Sehested Eva Sørensen Troels Schulz Larsen Dorthe Hedensted Lund ISBN: 978-87-7349-771-5 1

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Virksomheders milj øinformationer

Virksomheders milj øinformationer Virksomheders milj øinformationer Et projekt om virksomheders grønne regnskaber RAPPORTSERIEN NR. 52 SEPT. 1996 Institut for miljø, teknologi og samfund Department of Environment, Technology and Social

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Forudsætninger for innovation i flyvevåbnet

Forudsætninger for innovation i flyvevåbnet Forsvarsakademiet Institut for Ledelse og Organisation Stabskursus 2012-2013 Kaptajn Kim Kinimond Jensen Forudsætninger for innovation i flyvevåbnet Vejleder: Karina Mayland Antal ord: 14996 Abstract This

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten?

Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Henrik Jedig Jørgensen Henrik Ø. Breitenbauch Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Oktober 2008 Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Dansk Institut for Militære Studier Oktober 2008 Abstract Denne

Læs mere

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening Institut for Ledelse Bachelorafhandling, HA almen Opgaveløser: Peter Fynboe Bruun Jensen Vejleder: Carsten Bergenholtz Innovationsledelse Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

Kulturer mødes og nye organisationer opstår

Kulturer mødes og nye organisationer opstår Kulturer mødes og nye organisationer opstår Afgangsprojekt i Ledelse Niels Brock Hold nr. k11vuled3481, Efterår 2011 Vejleder: Charlotte Pontoppidan Wise Udarbejdet af: Morten Grouleff Indhold Baggrund:...

Læs mere

Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2008/2009 Kaptajn H.H. Nielsen / GIS. 14. april 2009. Specialets titel

Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2008/2009 Kaptajn H.H. Nielsen / GIS. 14. april 2009. Specialets titel Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2008/2009 Kaptajn H.H. Nielsen / GIS 14. april 2009 ts titel Kompetenceudvikling i en operativ enhed i flyvevåbnet. Vejleder Katrine Nørgaard

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Følg eller Forklar i Danmark

Følg eller Forklar i Danmark Forfattere: Jakob Toft Andersen, CM/Jur. Studie nr. 240883. Jeppe Juncker Madsen, CM/Jur. Studie nr. 247911. Vejleder: Paul Krüger Andersen Kandidatafhandling Følg eller Forklar i Danmark - Hvorfor & Hvordan

Læs mere