kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005"

Transkript

1 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005

2 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør I denne udgave Ny aktieskat for personer side 3 Vi arbejder med vores klienter over hele verden side 6 Vi støtter op om iværksættere og internationalisering Ny fødselshjælper til iværksætterne side 8 Det er en kendt sag, at man kan aflæse et samfunds kreativitet og dynamik på antallet af iværksættere og landets fokus på internationalisering. Det er derfor ikke mærkeligt, at netop iværksættere og internationalisering er hotte emner i dagens Danmark - i medierne og i den offentlige debat. Og hos HLB Mortensen & Beierholm. Iværksætterne er en vigtig indikator for den kommende erhvervsudvikling. Det gælder både i forbindelse med starten af de nye virksomheder og i forbindelse med overtagelse af eksisterende virksomheder. Og på det område er Danmark et af de lande i den vestlige verden, hvor der sker rigtig meget. Hos HLB Mortensen & Beierholm sammenligner vi iværksætterens behov for ekstern hjælp og rådgivning med den hjælp, som en fødselshjælper kan yde, når et barn kommer til verden. Og netop inden for dette område er HLB Mortensen & Beierholm nok blandt de mest erfarne i Danmark. Det er den direkte baggrund for, at HLB Mortensen & Beierholm nu har lanceret et helt nyt værktøj, som vi kalder for Artemis - navnet på fødselshjælpernes gudinde i den græske mytologi. Med Artemis har vi udviklet et rådgivningskoncept og -værktøj, som vores egne iværksætter-rådgivere kan anvende i deres samarbejde med iværksætteren. For os handler det nemlig om, at vi vil forenkle fremtiden for virksomme mennesker. På mange måder kan man hævde, at internationalisering hænger tæt sammen med den danske iværksætterkultur. For skal virksomhederne udvikle og klare sig på sigt, er det efterhånden en forudsætning, at de også kan begå sig og gøre forretninger ude i verden - hvad enten det er på de nære eller mere fjerne markeder. Som en aktiv del af HLB International er HLB Mortensen & Beierholm særdeles godt rustet til at rådgive sine klienter, som går i globaliseringstanker. Og vi vil bogstavelig talt - som vores klienters rådgivere - kunne følge med dem ud i verden - uanset hvor de ønsker at gøre forretninger. Det kan lade sig gøre gennem vores netværk af internationale partnere og kollegafirmaer, som rådgiver den samme type klienter, som HLB Mortensen & Beierholm samarbejder med i Danmark. Iværksættere og internationalisering er de to emner, som vi sætter særligt fokus på i denne udgave af HLB Kontakt. Hvis du har spørgsmål om disse emner eller om andre forhold, er du naturligvis altid meget velkommen til at kontakte din faste revisor hos HLB Mortensen & Beierholm for at få mere at vide. Vi vil også her benytte lejligheden til at takke vores klienter og samarbejdspartnere for et godt og positivt samarbejde i og ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Overvej at bruge din pensionsopsparing på nye investeringsmuligheder side 10 Præcis information om alle forretningskritiske forhold side 12 Ny virksomhedspant kan lette finansieringen side 14 Skal der betales vederlag for kaution, stillet af et koncernselskab? side 15 Udgiver HLB Mortensen & Beierholm Voergaardvej Aalborg Ansvarshavende Statsaut. revisor. Adm. direktør Tage Borregaard Pedersen Redaktion Marketingchef Karsten Engedal OutCom A/S Fotos Casper Jacobsen, Hans Nielsen, Nils Krogh, Finn Folsted, m.fl. Grafisk tilrettelæggelse Dafolo Marketing A/S Indholdet i artiklerne er udarbejdet som generel orientering og information - og er ikke bindende over for individuelle personer eller virksomheder. 2

3 Af skatterådgiver Ane Edelbo Ny aktieskat for personer Efter mange års politiske drøftelser har regeringen sammen med Dansk Folkeparti fremlagt et lovforslag om nye regler for personers beskatning af avancer og tab på aktier. Forslaget er kommet i stand i forbindelse med forliget om finansloven for 2006, og hos HLB Skat forventer vi, at forslaget bliver vedtaget. Alt tyder på, at de danske aktieejere allerede fra den 1. januar 2006 får enklere regler, når det gælder de skattemæssige konsekvenser for personer, som køber og sælger aktier. Som forslaget blev formuleret ved fremlæggelsen i Folketinget den 16. november, vil de gældende regler for selskabers aktieavancer - herunder 3- års reglen - ikke blive berørt. De væsentligste ændringer i regeringens lovforslag er bl.a. følgende: Ophævelse af 3-års reglen for personer Ophævelse af grænsen på DKK for børsnoterede aktier Bedre muligheder for fradrag for tab Ved grænsen på DKK forstås i det følgende beholdninger af børsnoterede aktier under DKK i Grænsen reguleres årligt. Endvidere er der foreslået overgangsregler vedrørende disse ændringer. Her gennemgår vi kort de nye regler og konsekvenserne heraf for personer: Ophævelse af 3-års reglen Efter de gældende regler bliver gevinst og tab ved salg af aktier, som man har ejet i mindre end tre år, beskattet som kapitalindkomst. Først når aktien efter tre års ejertid bliver solgt, bliver gevinsten eller tabet beskattet som aktieindkomst. Der sker dog kun beskatning af børsnoterede aktier ved salg efter en ejertid på tre år og derover, hvis sælger ejer aktier for mere end DKK Efter de nye regler vil gevinst og tab på aktier fremover blive beskattet som aktieindkomst - uanset, hvor lang tid man har ejet aktierne. Fra politisk side håber man hermed, at investorerne ikke længere disponerer investeringer i og handel med aktier ud fra konkrete beskatningsforhold i det enkelte år, men derimod vurderer deres køb og salg af aktier ud fra forventningerne til den fremtidige markedsudvikling m.v. Overgangsregel - 3 års reglen I lovforslaget foreslår regeringen en overgangsregel for personer, som har gevinst på aktier med en ejertid under tre år. Fremover vil gevinsterne blive beskattet som aktieindkomst. Det betyder en overgang fra kapitalindkomst til aktieindkomst for gevinster på aktier ejet i under tre år. Dette vil som udgangspunkt føre til en nedsættelse af skattesatsen. Det gælder dog ikke altid for personer med en aktieindkomst over DKK i Efter overgangsordningen kan den skattepligtige person derfor eksempelvis overføre så stor en del af aktieindkomsten til kapitalindkomst, som svarer til den negative kapitalindkomst. Herved bliver den negative kapitalindkomst udlignet, og den skattepligtige bevarer fordelen ved at kunne modregne aktieavancer, der tidligere blev beskattet som kapitalindkomst i negativ kapitalindkomst. Skattepligtige personer, som ikke betaler mellem- eller topskat, kan desuden overføre en del af aktieindkomsten til kapitalindkomsten. Disse regler for overførsel gælder kun for gevinster på almindelige aktier ejet i mindre end tre år, som er anskaffet før lovens ikrafttræden. Overgangsreglen får således kun betydning i de tre første år efter 1. januar Ophævelse af skattefrihed for mindre beholdninger Den gældende regel for mindre aktiebeholdninger på DKK bliver ophævet. Det betyder, at alle gevinster og tab ved salg af aktier fremover skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Med den nye lov bliver konsekvensen altså, at gevinster på disse aktier fremover bliver skattepligtige. Men samtidig får den skattepligtige person ret til at fradrage eventuelle tab på aktierne. Ved at afskaffe grænsen på DKK opnår aktieejerne Vidste du... At der er flere end husstande i Danmark, som ejer en aktiebeholdning med en værdi under grænsen på DKK Ca husstande i Danmark har en aktiebeholdning med en værdi under DKK

4 De gældende regler for aktieejere Ejet under tre år Unoterede aktier Beskattes som kapitalindkomst Ejet i tre år eller mere Beskattes som aktieindkomst Kildeartsbegrænset fradrag for tab Fradrag for tab (særlig adgang til modregning i anden indkomst) Børsnoterede aktier i beholdninger over DKK i 2005 (DKK for ægtefæller) Beskattes som kapitalindkomst Kildeartsbegrænset fradrag for tab Beskattes som aktieindkomst Kildeartsbegrænset fradrag for tab Børsnoterede aktier i beholdninger under DKK i 2005 (DKK for ægtefæller) Beskattes som kapitalindkomst Kildeartsbegrænset fradrag for tab De nye regler (Endnu ikke godkendt) Skattefrihed Intet fradrag for tab For unoterede aktier bliver der en udvidet ret til fradrag, således at tab vil kunne fradrages i anden indkomst uanset ejertiden. Det vil sige, at den gældende tabsbegrænsning vedrørende unoterede aktier ejet i mindre end tre år falder bort. Forslaget om beskatning af personer, som ejer aktier Alle almindelige aktier (uanset ejertid) således en betydelig forenkling af hele regelsættet vedrørende personers skattepligt af aktieavancer. Overgangsregel - mindre beholdninger Også ved denne del af lovændringen bliver der tale om en overgangsordning på tre år. Det betyder, at gevinster og tab på børsnoterede aktier i beholdninger på op til DKK der er anskaffet før den 1. januar ikke længere skal indgå i indkomstopgørelsen. Er der tale om ægtefæller, er bundgrænsen det dobbelte. Det kommer til at betyde, at der ikke sker beskatning af gevinster eller tab på børsnoterede aktier, der vedrører aktier, som er anskaffet før den 1. januar Her er det imidlertid et krav, at ejeren først sælger sine aktier igen efter tre år, og at aktierne indgår beskattes som aktieindkomst på unoterede aktier kan fradrages (særlig adgang til modregning i anden indkomst) på børsnoterede aktier kan modregnes i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier. (Overskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning). i en beholdning med en kursværdi pr. den 31. december 2005 på under DKK (lov om DKK grænsen). Hvis aktieejeren konstaterer tab på de aktier, som er omfattet af denne overgangsregel, og hvis ejertiden er under tre år, kan personen kun modregne gevinster og udbytter m.v. i forhold til evt. andre børsnoterede aktier (kildeartsbegrænset tab). Bedre muligheder for at fradrage tab I dag er det kun tab for unoterede aktier ejet i mere end tre år, der kan fradrages i anden indkomst. Med den nye lov, får aktieejerne forbedrede muligheder for at fratrække evt. tab på både børsnoterede og unoterede aktier. Aktieejerne får således en udvidet mulighed for at udnytte årets samlede aktietab ved modregning af skatteværdien i skat af anden indkomst jf. gældende regler herfor. For børsnoterede aktier får aktieejerne også udvidet deres ret til at fradrage deres eventuelle tab. Det sker i givet fald ved at modregne i afkastet (gevinster og udbytter) fra andre børsnoterede aktier uanset ejertid. Afkastet er defineret som udbytter, gevinster og afståelsessummer, der hidrører fra børsnoterede aktier. Underskud fra tidligere år Der er fastsat særlige overgangsregler for aktietab, som er eller vil blive realiseret før gennemførelsen af lovforslaget. Og i forbindelse med den nye lov er der bl.a. taget højde for at sikre, at aktieejerne ikke mister retten til at udnytte skatteværdien af et eventuelt underskud. Reglerne er imidlertid meget tekniske, og vi anbefaler derfor vores klienter at kontakte deres faste revisor for at få vurderet mulighederne for at udnytte de nye regler. For personer med forskudt indkomstår indeholder den nye lov også regler for fremtidig modregning af tab 4

5 Særlige forhold Der sker en sanering af reglerne vedrørende aktier og aktionærer, der får en særlig skattemæssig behandling. Hvor andet ikke fremgår af oversigten, beskattes de særlige aktier som kapitalindkomst for personer. Gældende regler for særlige aktier - personer og selskaber Aktier i visse investeringsselskaber beskattes sfradrag Andele i andelsforeninger Beskattes sfradrag i gevinster m.v. konstateret før loven blev gennemført. Lånefinansierede aktier Beskattes I den forbindelse sker der ikke ændringer i de gældende regler om retten til at fremføre tab på aktier for tab opstået i indkomståret 2002 eller senere. opstået i indkomståret 2001 eller tidligere kan fortsat kun fremføres i fem år, hvorefter denne mulighed bortfalder. Den nye lov gavner vores klienter Hos HLB Skat er det vores opfattelse, at de foreslåede regler om beskatning af aktieavancer generelt er hensigtsmæssige for vores klienter - også selvom den gældende tre-års regel for selskaber fortsætter uden ændringer. Men det har vi en forventning om kommer på et senere tidspunkt. Som lovforslaget er fremlagt, har vores klienter således mulighed for at disponere frem til årsskiftet. Det er derfor vores anbefaling til vores klienter, som ejer aktier, at de foretager en nøje vurdering af deres nuværende aktieportefølje, for at sikre, at de er bedst muligt stillet, inden den nye lov træder i kraft ved årsskiftet. Efter overgangsreglerne er der f.eks. mulighed for at købe mindre børsnoterede beholdninger frem til udgangen af 2005 og sælge aktierne skattefrit efter 3 års ejertid. Den mulighed kan vise sig attraktiv, idet der ikke er en tidsmæssig begrænsning for skattefritagelsen. I den forbindelse er du naturligvis altid velkommen til at kontakte din faste revisor hos HLB Mortensen & Beierholm eller HLB Skat. Beviser i visse udloddende investeringsforeninger Intet tabsfradrag Beskattes fradrages efter transparensprincip Idé-aktier (kun personer) Beskattes som aktieindkomst Næringsaktier (vederlag og handel) sfradrag Beskattes (personlig indkomst for personer) sfradrag Særlige aktier efter forslaget - personer og selskaber Aktier i visse investeringsselskaber beskattes sfradrag Andele i andelsforeninger Beskattes Beviser i visse udloddende investeringsforeninger Næringsaktier (kun handel) sfradrag Beskattes fradrages efter transparensprincip Beskattes (personlig indkomst for personer) sfradrag 5

6 HLB International: Vi arbejder med vores klienter over hele verden Som en ledende og aktiv partner er Mortensen & Beierholm en del af HLB International - ét af verdens største netværk af førende revisionsog rådgivningsvirksomheder med repræsentation i flere end 100 lande, med flere end partnere og flere end medarbejdere på verdensplan. Det gør os i stand til at arbejde tæt sammen med vores danske klienter overalt, hvor de har forretningsmæssige aktiviteter og interesser ude i verden. - Med den voksende globalisering er det langt fra kun de store koncerner, som arbejder internationalt. Alle typer virksomheder - og altså også den mellemstore, den mindre og den helt lille niche- eller vækstvirksomhed - har i dag spændende internationale forretningsmuligheder. Denne trend har i Danmark været i vækst i 20 år. Og det er den direkte baggrund for, at Mortensen & Beierholm helt tilbage i 1986 blev optaget som partner i HLB International. I praksis betyder det, at vores klienter altid kan være sikre på at få netop den kompetente rådgivning og service, som er nødvendig på det enkelte marked. Og alt arbejde bliver gennemført efter de samme standarder og procedurer, som klienterne allerede kender fra deres samarbejde med HLB Mortensen & Beierholm i Danmark, siger Mogens Andersen. Han er statsaut. revisor og partner i HLB Mortensen & Beierholm og medlem af HLB Internationals ledelse - den såkaldte Executive Committee. Den lokale forankring er afgørende HLB-netværket består af store revisions- og rådgivningsvirksomheder, som alle har en solid og stærk base i deres respektive hjemlande. Og via tilknytningen til dette netværk forpligter hver enkelt deltager sig til at følge et sæt meget restriktive og præcise regler for, hvordan de udfører deres arbejde som revisorer og rådgivere. - Revision og rådgivning om f.eks. regnskab, skat, afgifter, udstationering, transfer pricing og mange andre områder inden for vores traditionelle arbejdsområder er i dag så kompliceret, at det vil være totalt umuligt for en nationalt baseret virksomhed at kunne holde sig ajour med reglerne i hvert enkelt land. Derfor er vi som rådgivere for vores faste klienter helt afhængige af at kunne samarbejde med dygtige kolleger ude i verden, som har den samme indgående viden om de nationale regler og kutymer, som vi tilsvarende har hos HLB Mortensen & Beierholm i og om Danmark. Og hele tanken med netværket er jo naturligvis, at vi skal dele denne viden med hinanden - på tværs af landegrænser, siger Mogens Andersen. Skrappe regler sikrer høj og ensartet kvalitet - Når klienterne så reelt får brug for rådgivning eller anden assistance ude i verden, hvor de gør forretning, er det helt afgørende, at de på den ene side får den nødvendige hjælp i en høj, professionel kvalitet. Men endnu vigtigere er det måske, at al rådgivning og gennemførende arbejde for klienterne bliver udført efter de standarder og metoder og ved hjælp af de samme værktøjer, som HLB Morten- 6

7 sen & Beierholm arbejder efter her i Danmark. - Det gør det meget lettere for klienterne at gøre brug af rådgivningen. Og vi kan fra Danmark sikre koordinering, udveksling af information og data og fungere som reel sparringspartner for vores danske eller internationale klient, fordi vi alle arbejder efter de samme standarder. - Hvis f.eks. en af vores klienter i Danmark ønsker at overtage en virksomhed i udlandet, kan vi garantere, at vi inden for 24 timer kan sammensætte et professionelt team af eksperter i hvert eneste land, som vil blive berørt af en evt. virksomhedsoverdragelse, som kan påtage sig at gennemføre en såkaldt due diligence som forudsætningen for at gennemføre handelen. - Tilsvarende har vi den faste praksis inden for HLB International, at enhver henvendelse til en kollega i udlandet - uanset indholdet og omfanget - skal besvares professionelt inden for 24 timer. I det hele taget omfatter HLBsamarbejdet så mange formelle og mere uformelle krav, at alle medlemmerne konstant skal være helt oppe på mærkerne for at kunne fastholde deres tilknytning til netværket. Fejl tolereres ganske enkelt ikke. Og lever et medlem af netværket ikke op til de fælles standarder og krav, kommer det røde kort frem. Og det har præcis samme konsekvens for revisionsvirksomheden som for en fodboldspiller på banen. Der er kun én vej, siger Mogens Andersen. Fælles standarder med dansk islæt I forbindelse med udvikling og fastlæggelse af både de nationale og internationale standarder for virksomhederne inden for HLB International har HLB Mortensen & Beierholm i Danmark lige siden tilknytningen til netværket spillet en central og synlig rolle. Mogens Andersen - Vi er naturligvis stolte over, at HLB Mortensen & Beierholm fra det markedsmæssigt lille Danmark har formået at påvirke den faglige udvikling inden for HLB International så markant, som tilfældet er. Det gælder frem for alt inden for udvikling og fastsættelse af de faglige standarder for at udføre revision og rådgivning for en international kreds af klienter - og det gælder en lang række værktøjer og servicekoncepter. Der er således store danske fingeraftryk på de arbejdsvejledninger, som alle i HLBnetværket er forpligtet til at følge og overholde meget nøje. Det er sket med udgangspunkt i den faglige ekspertise, som vi hos HLB Mortensen & Beierholm er blevet bedt om at stille til rådighed for fællesskabet, siger Mogens Andersen. Men også inden for det organisatoriske har HLB Mortensen & Beierholm sat tydelige og synlige aftryk gennem årene. Statsaut. revisor og partner Jan Nielsen fra afdelingen i København har således i en periode på fem år været formand for hele det internationale HLB-netværk. Mogens Andersen har i fire år været formand for den europæiske del af HLB-netværket og er desuden medlem af den såkaldte HLB Executive Committee. Sammen med adm. direktør Tage Borregaard Pedersen er Mogens Andersen medlem af HLB Council, som er netværkets øverste organ. Igen eksempler på, at omverdenen anerkender og værdsætter de danske repræsentanters faglige viden, normer, kvaliteter og standarder. Sikkerhed og styr på omkostningerne Når en dansk virksomhed har brug for professionel rådgivning eller anden bistand ude i verden, kan det være svært at finde eller sammensætte det helt rigtige team af rådgivere, som matcher klientens behov. Derfor er adgangen til HLB-netværket via HLB Mortensen & Beierholm den direkte genvej for alle klienter, som arbejder internationalt. For dels står hele netværket til rådighed for alle klien ter, dels får klienterne en høj grad af sikkerhed for, at deres sag bliver håndteret professionelt efter de samme høje standarder, som de allerede kender til. Et yderligere incitament for klienterne til netop at vælge HLB Mortensen & Beierholms samarbejdspartnere og netværk ude i verden er det altid vigtige spørgsmål om økonomi og omkostninger. Her er der en klar forskel til en række af de andre internationale revisorkæder, som typisk er bygget op og organiseret omkring en stor og tung centraladministration, som alle klienter er med til at finansiere. - Ligesom vi inden for HLB-netværket arbejder efter de samme standarder og følger de samme procedurer over alt i verden, på samme måde fungerer afregningen for det udførte arbejde. Det vil sige, at vores klienter ikke bliver mødt af ubehagelige overraskelser, når det udførte arbejde i udlandet skal afregnes. Også her følger vi nemlig de samme procedurer. I langt de fleste tilfælde vil klienterne opdage, at vi derimod er mere konkurrencedygtige end flere af de andre internationale revisor-netværk. Det skyldes, at vi i HLB meget bevidst kun har en meget lille centraladministration med 5-10 personer siddende i London. Vi skal altså ikke finansiere et tungt og kostbart globalt administrationsapparat med flere hundrede ansatte, som kan medføre bureaukratiske arbejds- og beslutningsgange, som er kostbare, og som oven i købet ikke skaber værdi for klienterne, siger Mogens Andersen. Du kan få mere at vide om HLB International på 7

8 Ny fødselshjælper til Politikere, erhvervsorganisationer og alt for mange andre snakker om iværksætterne. Men kun få giver dem, hvad de har brug for, når de skal i gang og overleve med den nye virksomhed. De har nemlig frem for alt brug for arbejdsro og overblik. Det kan de fremover få af HLB Mortensen & Beierholms revisorer og det helt nye værktøj: Artemis. Danmark er stadig blandt de lande i verden, hvor der - i forhold til befolkningstallet - bliver startet flest virksomheder. Men det kniber med at holde de nye virksomheder i live og sikre den nødvendige værdiskabelse - for iværksætteren og for samfundet. Regeringen - med økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen i spidsen - har som mål at skabe bedre forhold for de danske iværksættere. Men hvad er det præcist, der er brug for? Formanden for Dansk Iværksætter Forening, Nicolai Seest, er ikke i tvivl: Iværksættere har brug for, at deres liv gøres lettere. Iværksætteren har brug for en fødselshjælper Hidtil har det skortet på brugbare værktøjer, som målrettet har kunnet vise iværksætteren på rette vej. For allerede når iværksætteren skal udarbejde den første forretningsplan, er der ofte brug for hjælp. - Det ved vi alt om hos HLB Mortensen & Beierholm. For der er næppe andre rådgivningsfirmaer i Danmark, som har hjulpet så mange iværksættervirksomheder på vej som netop vores iværksætter-rådgivere på vores kontorer over hele landet, siger Niels Jørgen Kristensen. Han er statsaut. Niels Jørgen Kristensen revisor og partner i HLB Mortensen & Beierholm - og er vel nok blandt de mest erfarne i Danmark, når det gælder rådgivning af iværksættere. Færre ord - mere handling - Alle er enige om, at danske iværksættere skal arbejde mere mål rettet for at realisere deres forretningsidé og opnå succes. Og rådgiverne og erhvervsorgani sationerne er næsten hver eneste dag synlige i medierne med råd og formaninger til henholdsvis iværksætterne og de politiske beslutningstagere. Men hidtil har det skortet på værktøjer, som målrettet kunne hjælpe iværksætteren på rette vej. Derfor har vi nu gjort op med alt snakkeriet - og har udviklet et helt nyt værktøj, som vi kalder for Artemis - navnet på den græske gudinde, som har ansvaret som fødselshjælper. Artemis er i øvrigt tvillingesøster til Apollo, som er den græske gudinde for visdom og lys, siger Niels Jørgen Kristensen - Med det nye værktøj gør vi for alvor op med den nedladende frase: Hvor svært kan det være - til fordel for: Hvor nemt skal det være. For det er netop hele ideen, at Artemis kan være det grænseoverskridende værk- 8

9 iværksætterne tøj, som vores revisorer kan bruge i deres samarbejde med iværksætterne, og som kan gøre den store forskel, om iværksætter-ideen afgår ved en hurtig død - eller udvikler sig til en levedygtig forretningssucces. Det handler om at skabe overblik og viden En iværksætter skal tage stilling til ufatteligt mange spørgsmål, når han eller hun beslutter sig for at starte ny virksomhed - eller måske skal overtage og videreføre en eksisterende virksomhed. Mange iværksættere oplever derfor mange af disse udfordringer som en alvorlig bremse for den kreative proces, som jo er den drivende kraft for den typiske iværksætter. Og ofte er der tale om spørgsmål, som ingen iværksættere kan forholde sig til uden hjælp fra en specialist. Artemis giver overblik over best practice - Med Artemis kan vi sammen med iværksætteren tage højde for alle forhold i processen med at etablere eller overtage en virksomhed. Samtidig giver Artemis adgang til al relevant information om formelle og praktiske regler og vilkår for iværksætteren baseret på en meget bred vifte af konkret viden og erfaringer. Alt i alt er Artemis på den måde med til at sikre en styret og systematisk proces for iværksætteren, som ønsker at få foden under eget bord - vel at mærke uden forhindringer eller ubehagelige overraskelser undervejs, siger Niels Jørgen Kristensen. Det handler om 7 vigtige indsatsområder Iværksætterens vej fra idé til virkelighed omfatter utallige forhold, som er sammenfattet inden for følgende syv fokusområder: Forretningsplan Netværk Budget Finansiering Ejerform og struktur Økonomisystem Registrering og tilladelser. -Og vi vil naturligvis gerne være med helt fra starten - altså allerede, når iværksætteren skal udarbejde den første forretningsplan. Det nødvendige overblik Systematikken i Artemis sikrer, at iværksætteren altid har et helt opdateret og detaljeret overblik over de forestående arbejdsopgaver i etableringsprocessen. Og i hele forløbet fungerer rådgiveren fra HLB Mortensen & Beierholm som tovholder og sparringpartner for iværksætteren - og som den person, der sikrer, at iværksætteren ikke støder på forhindringer, som kunne være forudset. Tid og råd til det vigtige - Med Artemis har de danske iværksættere for første gang nogensinde fået adgang til et værktøj og en gruppe af specialrådgivere, som kan være med til at sikre, at iværksætteren får tid og råderum til at koncentrere sig om det væsentlige - det, som skal realisere den nye forretningsidé, siger Niels Jørgen Kristensen. Når det kommer til omkostningerne for en iværksætter, som vil bruge professionel rådgivning for at nå sine mål ad den direkte vej, er der mange, som holder sig tilbage af frygt for at blive overbebyrdet med omkostninger, som der ikke er dækning for. - Vi bliver ofte spurgt, hvad det koster en iværksætter at bruge rådgivning fra HLB Mortensen & Beierholm. Prisen for rådgivning og bistand til de praktiske opgaver svinger naturligvis fra iværksætter til iværksætter. Men det er vores helt klare erfaring, at vi i stort set alle tilfælde, hvor vi i årenes løb har været involveret som rådgiver har kunnet sikre, at iværksætteren har sparet omkostninger og udgifter, som langt overstiger det honorar, som vores rådgivning og medvirken har kostet. Og det taler vel for sig selv, siger Niels Jørgen Kristensen. Hvor nemt skal det være? I HLB Mortensen & Beierholms 13 afdelinger landet over har vi medarbejdere med speciale inden for rådgivning af iværksættere. Deres ekspertise og Artemis sikrer, at udgiften til rådgivning hurtigt er tjent hjem. Så det kan altid betale sig at kontakte os. 9

10 Overvej at bruge din pensionsopsparing på nye investeringsmuligheder Af skattechef statsaut. revisor Asger Høj Fra den 1. oktober 2005 er det blevet tilladt at anvende indeståender på Ratepensioner og Kapitalpensioner i pengeinstitutter på unoterede værdipapirer m.v. - altså i danske og udenlandske aktie- og anpartsselskaber, der ikke er optaget på en fondsbørs Mens det hidtil kun har været tilladt at anvende indeståender på Ratepensioner og Kapitalpensioner i pengeinstitutterne til investeringer i børsnoterede aktier og i obligationer, giver de nye regler nu mulighed for at kunne arbejde mere aktivt og målrettet med pensionsopsparingen. Og det vil helt sikkert give nye muligheder for både investorerne og for mange danske virksomheder. Hos HLB Mortensen & Beierholm forventer vi således, at de nye muligheder for at investere pensionsopsparingen vil resultere i en øget kapitaltilførsel til mindre virksomheder, der f.eks. vil udvide produktionen, investere i innovation eller i virksomhedsopkøb. Mere fri og risikovillig kapital vil helt sikkert også komme til at virke som en saltvandsindsprøjtning til iværksætterkulturen i Danmark. I sammenhæng med de ændrede regler har regeringen også besluttet at etablere en alternativ markedsplads for handel med aktier, der ikke er noteret på en børs. Og det vil givetvis både øge og lette omsætningen af unoterede aktier, for en mere fri handel med sådanne værdipapirer vil øge likviditeten i hele erhvervslivet. sparing i et pengeinstitut til at investere i danske og/eller udenlandske unoterede selskaber, er det dog en betingelse, at aktieposten ikke udgør 25% eller derover af aktiekapitalen i det pågældende selskab. Denne begrænsning er vedtaget for at undgå misbrug - eksempelvis i form af finansiering af egen virksomhed med de skattebegunstigede pensionsmidler. Ved opgørelse af 25%-grænsen i et selskab må den private investering i det konkrete selskab og investeringen via pensionsmidler altså samlet set ikke overskride denne grænse. Se nedenstående figur. Desuden skal man være opmærksom på, at aktier ejet af ægtefælle, forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn og disses ægtefæller bliver medregnet, når man skal opgøre størrelsen af aktiebesiddelsen. Eksempel: Søren Spar 10% Nedre og øvre grænse for investeringens størrelse Den enkelte investering i et unoteret selskab skal udgøre mindst DKK Når det gælder den øvre grænse for investeringer i unoterede værdipapirer, må værdien af unoterede aktier og anparter på investeringstidspunktet højst udgøre følgende procentsats af den samlede pensionsformue i det samme pensionsinstitut: 20% for pensionsformuer under 2 mio. kroner 50% for pensionsformuer mellem 2 og 4 mio. kroner 75% for pensionsformuer over 4 mio. kroner Eksempler på reglernes anvendelse: Værdi af pensionsopsparing (DKK) Grænse for investering i unoterede aktier (DKK) De nye muligheder - og begrænsninger Hvis man vil bruge sin pensionsop- Søren Spars ratepension 14% Fremtiden A/S 10

11 Køb og salg uden begrænsninger Hvis du hele tiden opfylder de overordnede regler for at arbejde med din pensionsopsparing i et pengeinstitut, kan du frit købe og sælge dine værdipapirer. Og der er ingen krav om, at du skal eje dine værdipapirer i en bestemt periode, før du sælger - altså ingen mindste ejertid. Derfor er det muligt at overdrage aktier fra pensionsopsparingen til den frie opsparing. Tilsvarende er det muligt at overdrage aktier fra den private opsparing til pensionsordningen. Fra pensionsordningen udbetales et kontantbeløb svarende til værdien af de overdragne aktier m.v. Dette svarer til eksisterende muligheder for at købe børsnoterede aktier m.v. ud af en pensionsordning. Beskatning af investeringer i unoterede aktier Beskatning af en pensionsopsparing bliver gennemført efter det såkaldte lagerprincip. Det vil sige, at eventuelle forskydninger i depotets værdi i årets løb - reguleret for evt. ind- og udbetalinger - bliver beskattet med 15%. Investering i ikke-børsnoterede aktier medfører derfor, at du sammen med din revisor hvert år skal beregne værdien af dine aktier og/eller anparter i de enkelte selskaber. Fordele ved at benytte rateopsparingen aktivt Generelt er det en fordel at lade mere risikofyldte investeringer foretage via pensionsordningen. For det kan give størst kompensation via skatten, hvis investor kommer til at tabe på investeringen, som jo er foretaget med ubeskattede midler. Efterfølgende er det muligt at lade de mere succesfulde investeringer med yderligere potentiale overdrage til privat ejerskab. For at udnytte de nye muligheder for at investere pensionsmidler i unoterede aktier, skal man altså have en opsparing i det enkelte pengeinstitut på minimum DKK , som giver mulighed for at opfylde kravet om, at den mindste investering i det enkelte selskab skal være på DKK Løbende kontrol med grænsen på 25% Der kan være flere forhold, som gør, at en investor opnår en samlet ejerandel i et selskab på 25% eller mere - uden at investoren selv har gjort noget aktivt herfor. Derfor skal ejeren af de unoterede aktier købt for pensionsmidler løbende holde høje med sin ejerandel. Hvis ejerandelen når op over grænsen på 25%, skal investoren inden for tre måneder efter overskridelsen afstå aktier i selskabet, således at den samlede ejerandel igen kommer under 25%. Nye muligheder for at købe sig til medejerskab Efter vores vurdering er der en lang række interessante investeringsmuligheder med de nye regler, som tillader at bruge pensionsopsparing i et pengeinstitut til investering i unoterede aktier. Her følger tre eksempler: Invester i din egen virksomhed (som lønmodtager) Ved at kunne frigøre nogle af dine pensionsmidler vil du nu kunne få mulighed for at købe en mindre aktiepost i din egen arbejdsplads - naturligvis under forudsætning af, at de øvrige ejere/aktionærer vil sælge en del af deres aktier. Hvis en sådan investering på sigt vil give dig et tab på investeringen, vil det reelt blive lavere end ved investering med private midler, da du investerer ubeskattede midler. Finansieringen vil ligeledes være lettere, idet du jo ikke skal optage lån til købet og dermed heller ikke skal betale renter og afdrag. Den økonomiske belastning vil således være betydeligt reduceret. Bliv medejer af en iværksættervirksomhed Det har hidtil været svært at finde risikovillige investorer til iværksættervirksomheder. Med de nye regler forventer vi hos HLB Mortensen & Beierholm, at situationen vil ændre sig til det positive. For muligheden for at investere ubeskattede midler til at købe aktier og anparter i en iværksættervirksomhed vil fremover gøre det mindre risikabelt, for det reelle tab vil blive mindre. Vær med på innovations-bølgen Der sker utroligt meget inden for IT, medico, energi, miljø og andre innovationsområder. Potentialet for at opnå succes og gevinst er lokkende og attraktivt for mange. Men ingen potentiel gevinst - uden en potentiel risiko for at lide tab. Med de nye investeringsmuligheder er der imidlertid nu åbnet op for, at den risikovillige investor kan bruge sin ubeskattede pensionsopsparing til aktive investeringer i de innovative brancher og virksomheder - med alt, hvad det indebærer af potentiel gevinst eller tab. Det vil bl.a. kunne ske ved at etablere en kapitalstærk investorpulje i form af kommanditselskaber, som via et komplementarselskab bliver medejer af en sådan innovativ virksomhed. Under alle omstændigheder bør du altid kontakte din revisor hos HLB Mortensen & Beierholm eller HLB Skat for at få belyst dine muligheder for at udnytte de nye regler. 11

12 Moderne virksomheder har brug for Præcis information om alle forretningskritiske forhold Business Intelligence er i dag det hurtigst voksende område, når det gælder værktøjer og systemer, som kan tilvejebringe skræddersyet virksomhedsinformation til ledelsen i alle typer virksomheder. Og Business Intelligence er i dag det fremherskende værktøj, når resultatorienterede og effektive virksomhedsledere skal træffe vigtige beslutninger. - Mængden af data og viden i virksomhederne eksploderer i disse år. Mængden af andre informationer - f.eks. om markedsdata, råvarepriser, konkurrentforhold og meget andet - er i dag nødvendige for at drive virksomhed og for at klare sig i konkurrencen. Det gælder både i mindre, mellemstore og store virksomheder. - Mange af disse data bliver ofte samlet i de såkaldte ERP forretningssystemer (ERP= Enterprise Resource Planning). Enkelt forklaret kan man få de fleste ERP-systemer til at generere enorme mængder af data, som er vigtige for virksomheden at have registreret og samlet ét sted. - Men ét er søkort at forstå - noget andet skib at føre. - For alle disse data bliver nemlig først værdifulde, hvis de bliver ordnet systematisk og bliver gjort tilgængelige for virksomhedens beslutningstagere. Og det er her, at Business Intelligence kommer til sin ret. For det handler kort og godt om at opbygge ét system af viden og data, som en virksomhedsledelse kan træffe beslutninger ud fra. Sådan lyder introduktionen til Business Intelligence fra revisor Gregers Bjerre. Han er specialisten hos HLB Mortensen & Beierholm, som sammen med sine kolleger i afdelingerne ude i landet, træder til med rådgivning og praktisk hjælp, når klienterne vil drive effektiv virksomhed med succes. Og når de vil være på forkant og have mulighed for at træffe beslutninger, som holder virksomheden på den rette kurs. For uden aktuel viden om alle forretningskritiske forhold og processer famler den moderne og resultatorienterede virksomhedsleder nærmest rundt i blinde - og kan ikke træffe de rigtige beslutninger for virksomheden. I tide. Som et eksempel på en virksomhed, som anvender Business Intelligence med succes, peger Gregers Bjerre på Dantherm Air Handling A/S i Skive. Her er Business Intelligence et aktivt og vigtigt værktøj til at udvikle forretningsstrategier, optimere produktion og salg og til i det hele taget at have styr på hverdagen - og fremtiden. Fra lokal iværksættervirksomhed til global markedsleder Dantherm Air Handling A/S blev grundlagt som iværksættervirksomhed i 1958 af Ejlert R. Olsen. Han fik ideen til at producere varmluftaggregater, affugtere og ventilationsaggregater. I løbet af årene udviklede virksomheden sig til at blive en anerkendt specialvirksomhed inden for klimastyring og luftbehandling i form af affugtning, opvarmning, køling af elektronik, ventilation og varmegenvinding til mange forskellige industrielle formål. I dag er Dantherm Air Handling blandt de førende i verden inden for industriel luftbehandling. I 1998 blev produktprogrammet udvidet med anlæg til klimastyring til den hastigt voksende teleindustri og de mange mobiltelefoncentraler over alt i verden. Mobiltelefoncentraler indeholder følsomt elektronisk udstyr, som kræver en konstant temperatur og luftfugtighed for at kunne fungere optimalt. Og her kunne Dantherm Air Handling udnytte sine mange års erfaring inden for temperatur- og fugtstyring. Inden for dette specialiserede forretningsområde, med kunder blandt de største netværksudbydere og teleoperatører, er virksomheden i dag også blandt de førende leverandører på verdensplan. Virksomheden har sit hovedkontor på en ny og meget flot fabrik i Skive - og har egne datterselskaber i Norge, Sverige, England, USA og Kina og et stort, internationalt netværk af forhandlere. Ca. 90 % af produktionen bliver eksporteret. Dantherm Air Handling beskæftiger ca. 800 medarbejdere, årsomsætningen er tæt på 1 mia. DKK og indgår som et helejet datterselskab i A/S Dantherm Holding, der er børsnoteret på Københavns Fondsbørs. Overblik over alt det vigtige - Med den udvikling, som i disse år sker inden for Business Intelligence, er Dantherm Air Handling nok allerede blandt veteranerne. For vi startede allerede for 6-7 år siden med at sætte system på vores forretningskritiske informationer og data, siger IT-chef Tom Kloster Pedersen fra Dantherm Air Handling A/S. - I takt med at virksomheden har været igennem en fantastisk udvikling 12

13 med vækst - både inden for den traditionelle kerneforretning og inden for udvikling af nye forretningsområder - har det været afgørende for ledelsen at have overblik og viden om alt, som kan påvirke virksomhedens drift, konkurrenceevne, succes og fortsatte vækstplaner. - Derfor har vi opbygget vores Business Intelligence løsning ud fra de data, som vi i forvejen indsamler via vores Axapta ERP-system. I praksis betyder det, at ledelsen har listet alle de data, processer og forhold, som de vil kunne følge på meget tæt hold. Og ledelsen definerer selv, hvor detaljeret de ønsker de enkelte informationer - og ikke mindst måden, som de vil have præsenteret informationerne på. Sagt på en anden måde: - Adgangen til viden og information om stort set alle forhold i virksomheden har været helt afgørende for, at ledelsen har kunnet udarbejde sine strategier for virksomhedens udvikling og vækst, siger Tom Kloster Pedersen. Tal og grafer - De forskellige muligheder for at vise, om de enkelte forretningskritiske områder og projekter følger de strategiske målsætninger og planer, kalder man for Key Performance Indicators eller KPI. Dantherm Air Handling har valgt den danske virksomhed, Targit A/S, som leverandør af sin Business Intelligence løsning. Det er bl.a. sket ud fra ønsket om, at systemet skulle være nemt at installere og integrere med virksomhedens ERP-system, og det skulle være brugervenligt. - Menuerne i systemet er således meget enkle at anvende. I nogle situationer er det nok for brugeren at få et overordnet billede af et konkret område præsenteret som en graf eller diagram. Her vil grafikken lynhurtigt vise, om området udvikler sig efter planerne, om der så at sige er forhindringer i projektet, eller om området udvikler sig negativt. Og det kan systemet f.eks. vise som en lyskurv. Her indikerer den grønne farve, at alt inden for området er OK og følger planen/målsætningen. Gul indikerer, at området har brug for opmærksomhed/indgriben. Og rød indikerer, at ledelsen eller andre ansvarlige i virksomheden skal gribe hurtigt ind, forklarer Tom Kloster Pedersen. Herfra kan brugerne så via enkle menuvalg hurtigt grave sig længere ned i informations- og datagrundlaget for at analysere selve indholdet i informationen. For personaleafdelingen hos Dantherm Air Handling er det f.eks. vigtigt at have overblik over medarbejdernes fremmøde. Hvis fremmødeprocenten begynder at afvige fra målsætningen, kan personaleafdelingen hurtigt analysere de konkrete data. Og måske er der helt naturlige årsager til afvigelsen. Men måske er afvigelsen et signal om, at en gennemført forbedring af arbejdsmiljøet viser sin positive effekt ved, at sygefraværet falder. Tilsvarende kan produktionschefen hele tiden følge produktiviteten og effektiviteten i hver enkelt afdeling eller produktionslinje. Sker der afvigelser fra det planlagte, kan produktionschefen lynhurtigt dykke ned i informationerne og få en forklaring. En negativ afvigelse kan måske skyldes, at der er problemer med leverancen af råvarer - og så kan han kontakte den indkøbsansvarlige, som måske kan finde en alternativ leverandør. Ledelse og beslutninger baseret på reel viden Alt i alt er Business Intelligence således med til at sikre, at beslutningstagerne altid har helt frisk og opdateret information om alle relevante forhold i virksomheden. Om det er økonomi eller en likviditetsoversigt, lagerholdningen af råvarer eller salgstallene hos en forhandler i Sydamerika. Alt er tilgængeligt i systemet. - Baseret på alle de lagrede informationer og de utallige muligheder for at sammensætte og kombinere disse på, kan ledelsen hos Dantherm Air Handling i dag træffe strategiske eller mere operationelle beslutninger på et langt mere korrekt grundlag end tidligere. Og på den måde er Business Intelligence med til at sikre vores fortsatte succes, siger Tom Kloster Pedersen. IT-chef Tom Kloster Pedersen, Dantherm 13

14 Ny virksomhedspant kan lette finansieringen Af statsaut. revisor Ole Johansen I juni 2005 har Folketinget vedtaget ændringer til tinglysningsloven og konkursloven, der giver virksomheder mulighed for at pantsætte deres aktiver i form af underpant - altså uden at det påvirker virksomhedens mulighed for at råde over det pantsatte. Det vil kunne lette hverdagen for mange typer virksomheder - herunder iværksættervirksomheder - som er presset på likviditeten - måske på grund af sæsonudsving eller andre forhold. De nye regler vil forbedre mulighederne for at belåne de mest omsættelige og værdifaste aktiver i virksomheden, debitorer og varebeholdninger. Det kan lade sig gøre ved at udstede et skadesløsbrev - enten som virksomhedspant eller som fordringspant - med samtidig tinglysning i personbogen. Efter de hidtil gældende regler har pantsætning af f.eks. et varelager krævet håndpant. Men med håndpantsætning mister virksomheden imidlertid råderetten over aktivet. Dette vil som regel være et endnu større problem end en dårlig likviditet. Factoring med dårlig signalværdi Hidtil har mange virksomheder håndteret deres finansiering og likviditet ved at belåne deres debitorer via et factoringselskab. Med denne løsning skal virksomheden tydeligt markere på sine fakturaer, at betaling med frigørende virkning alene kan ske til banken eller factoringselskabet. Der er imidlertid mange kunder, som meget hurtigt mister tilliden til deres leverandør - og måske mangeårige samarbejdspartner - når de ser stemplet på fakturaen, som kundgør, at det ikke er leverandøren, som skal modtage betalingen, men en finansiel virksomhed. Det er nogle af disse forhold, som nok danner baggrunden for, at kun få danske virksomheder hidtil har udnyttet mulighederne for belåning af debitorer og varebeholdninger. Nye muligheder med bedre effekt Virksomhedspant og fordringspant er to nye muligheder for at sikre finansiering eller likviditet til virksomheden - som et supplement til de eksisterende pantordninger, som fortsætter uden ændringer. Der er altså fortsat mulighed for at sikre finansiering med pant i f.eks. fast ejendom, tilbehørspant, løsørepant og bilbogspant - og i diverse factoringordninger. Virksomhedspant Hvis du vil etablere et virksomhedspant som sikkerhed for finansiering eller betaling, skal du udstede og tinglyse et skadesløsbrev på en særlig formular, hvor du skal angive, hvilke aktiver panteretten omfatter. Du kan virksomheds pantsætte følgende aktiver: Simple fordringer fra salg af varer og tjenesteydelser Varelagre, herunder fabriksnye, uindregistrerede biler Driftsinventar og driftsmateriel (forudsat ej omfattet af tilbehørspant eller særskilt løsørepant) Drivmidler og andre hjælpestoffer Besætning Immaterielle rettigheder (goodwill, domænenavne, patentog varemærkerettigheder m.v.) Surrogater (dvs. erstatnings- og forsik ringssummer vedr. virksomhedspantsatte aktiver). Følgende aktiver kan ikke indgå i et virksomhedspant: Aktiver omfattet af ejendomspant, dvs. fast ejendom og aktiver omfattet af tilbehørspant ( 37 aktiver) Bilbogsaktiver, herunder køretøjer fritaget for registrering Apotekeres inventar og varelager Skibe over 5 BRT samt luftfartøjer. Kan beskytte både køber og sælger - og långiver og låntager En virksomhed kan også tinglyse en såkaldt negativ-erklæring. Med en sådan erklæring forpligter virksomheden sig til ikke at underpantsætte sine aktiver - hverken som virksomhedspant, fordringspant eller løsørepant. Det kan eksempelvis være relevant, hvis en hovedleverandør ønsker sikkerhed for, at værdien af et varelager ikke virksomhedspantsættes til banken. Ved en ændring af konkursloven er det desuden bestemt, at en virksomhedspanthaver hæfter solidarisk for eventuelle omkostninger til bobehandling med op til DKK

15 Er der flere virksomhedspanthavere, hæfter de pro rata i forhold til pantets værdi. Det er en naturlig konsekvens af, at virksomhedspant vil resultere i et forøget antal konkursboer uden eller med meget begrænsede midler. Der er ligeledes indført en ny omstødelsesregel efter konkursloven vedr. virksomhedspant. Efter denne regel kan der ikke ske omstødelse af en udvidelse af pantsikkerheden, hvis udvidelsen fremtræder som ordinær. Det vil f.eks. være tilfældet med et varelager, der sælges og bliver til et tilgodehavende - altså når pantets værdi forøges med avance og moms. En virksomhedspanthaver skal respektere senere udlæg, hvis udlægshaveren senest tre hverdage efter udlæggets foretagelse har givet meddelelse til virksomhedspanthaveren om udlægget. Fordringspant Fordringspantet er et alternativ til factoring/fakturabelåning, hvor virksomheden over for kunderne undgår at tilkendegive, at fakturaen er belånt. Dette indebærer i princippet, at kunderne kan betale med frigørende virkning direkte til virksomheden, som udsteder fakturaen, uden at fordringspanthaveren kan være sikker på, at indbetalingen ender hos ham. Vi forventer derfor, at en långiver vil vurdere et fordringspant som en ringere sikkerhed end en egentlig fakturabelåning. I modsætning til virksomhedspant træder fordringspant ikke tilbage over for udlæg, ligesom der ikke er hæftelse for eventuelle omkostninger til bobehandling ved en konkurs. Fordringspant og virksomhedspant kan ikke etableres samtidig. Ligesom med virksomhedspant etablerer man en fordringspant ved tinglysning af et skadesløsbrev i personbogen. Øget fleksibilitet for virksomhederne De nye pantsætningsformer giver virksomhederne en række nye muligheder for bedre at planlægge deres finansiering. Både virksomhedspant og fordringspant giver nemlig mulighed for etablering af et flydende pant, som virksomhederne kan bruge til at afdække udsving i likviditeten. Det kan f.eks. være som følge af ændringer i aktivitetsniveauet i virksomheden, ved store sæsonudsving, hvis virksomheden oplever eksplosiv vækst/efterspørgsel eller måske er en iværksættervirksomhed. På den baggrund vurderer vi hos HLB Mortensen & Beierholm, at de nye regler vil give mange virksomheder nye og bedre muligheder for at optage lån. Tilsvarende forventer vi, at de nye muligheder for at stille sikkerhed over for en långiver vil sikre låntagerne lavere rentesatser og omkostninger. I forbindelse med rekonstruktion af kriseramte virksomheder giver virksomhedspantet eller fordringspantet ligeledes forbedrede lånemuligheder. Det vil dog forudsætte, at virksomheden ikke i forvejen har stillet virksomheds- eller fordringspant. Også en række begrænsninger Det er vigtigt at være opmærksom på, at virksomhederne ikke kan anvende de nye ordninger til direkte sikkerhedsstillelse over for pantsætterens nærtstående - f.eks. et moderselskab eller en hovedaktionær. Pantet kan dog under visse omstændigheder stilles over for en nærtståendes gæld til tredjemand, ligesom en nærtstående kan indtræde i pantet ved regres - dvs. i forbindelse med indfrielse af en kautionsforpligtelse. Ordningerne kan på denne måde anvendes til afdækning af ejers risici - herunder som kautionsforpligtelser for selskabers gæld. Har virksomheden i forvejen stillet virksomheds- eller fordringspant, antager vi, at mulighederne for at gennemføre en rekonstruktion bliver reduceret, idet der stort set ikke vil være ubehæftede aktiver, som vil gøre en rekonstruktion mulig uden tilførsel af ny kapital. Denne konsekvens bliver til dels modsvaret af, at der samtidig er indført regler om, at minimumsdividenden i en tvangsakkord reduceres fra 25% til 10%. Hvad siger långiverne? Det bliver spændende at se, hvordan pengeinstitutter og leverandører vil benytte de nye pantsætningsmuligheder. For konkurrenceforholdene tillader nemlig næppe, at pengeinstitutterne anvender ordningerne til at kræve yderligere sikring af deres engagementer, uden at den reducerede risiko med et virksomhedspant udmønter sig i en rentenedsættelse eller andre besparelser. Set fra leverandørernes side vil tilstedeværelsen af et virksomhedspant til sikkerhed for banken - alt andet lige - øge deres tabsrisiko ved et virksomhedssammenbrud, og det vil kunne skærpe leverandørens kreditbetingelser. Det bliver ligeledes interessant at se, i hvilket omfang muligheden for tinglysning af negativ-erklæringer vil blive anvendt på foranledning af såvel pengeinstitutter som hovedleverandører. For os at se giver de nye pantsætningsordninger nogle klare forbedringer af erhvervslivets finansieringsmuligheder. Desuden får iværk sættervirksomheder og økonomisk svagt funderede virksomheder med de nye ordninger et nyt økonomisk råderum til at afprøve deres ideers bæredygtighed, som vi håber vil bane vejen for, at flere af disse virksomheder vil kunne overleve. Prisen for pant Der er naturligvis forbundet omkostninger med at benytte de nye pantordninger. Ved tinglysning af de underliggende skadesløsbreve skal virksomhederne betale en tinglysningsafgift på DKK og 1,5% af skadesløsbrevets hovedstol. På trods af de mange fordele ved de nye muligheder forventer vi derfor, at omkostningerne til etablering af f.eks. et virksomhedspant i sig selv vil afholde mange virksomheder fra at udnytte muligheden. 15

16 Af skatterådgiver, cand.jur. Karin Hald Skal der betales vederlag for kaution, stillet af et koncernselskab? Skattemyndighederne har øget deres fokus på transaktioner mellem interesseforbundne parter. Det er derfor vigtigt nøje at overveje de udbudte eller tilbudte vilkår - f.eks. i forbindelse med kaution eller optagelse af lån - for at undgå en senere skattesag herom. Landsskatteretten har tidligere på året i en konkret sag taget stilling til, om der skulle betales vederlag til et moderselskab, som havde kautioneret over for en bank for et datterselskabs forpligtelse over for banken. Afgørelsen var et klart og utvetydigt ja ud fra den simple begrundelse, at datterselskabet ikke ville kunne opnå en tilsvarende kaution gratis noget andet sted. Og moderselskabet ville i øvrigt heller ikke have kautioneret gratis for andre end sit eget koncernselskab. På den baggrund fandt Landsskatteretten, at aftalen om, at moderselskabet skulle stille en gratis kaution, ikke opfyldte lovens regler om transfer pricing eller armslængde-princippet. Konsekvensen af denne afgørelse blev således, at moderselskabet blev beskattet af et beløb svarende til det vederlag, som selskabet burde have fået for at stille kautionen - altså et fikseret vederlag. Afgørelsen tager imidlertid ikke stilling til, hvordan datterselskabet skal håndtere forholdet fra den anden side. Vi må antage, at der vil være fradrag for det fikserede beløb, dog således at selskabet også skal beskattes af samme beløb ud fra en tilskudsbetragtning, da beløbet jo ikke er betalt. Netto-virkningen for datterselskabet vil således være et rundt nul. Datterselskabet vil dog kunne undgå at betale skat ud fra tilskudsbetragtningen, hvis datterselskabet forpligter sig til at betale det fikserede vederlag. Selvom den konkrete sag vedrørte et moder- og datterselskab, ville resultatet have været det samme, hvis kautionen eksempelvis havde været stillet af en hovedaktionær over for eget selskab. Og derfor er den principielle afgørelse af betydning for mange typer virksomheder. Ens regler for alle selskaber Med den nye afgørelse hersker der således ikke længere tvivl om, at samhandel mellem koncernforbundne selskaber eller mellem hovedaktionær og selskab i skattemæssig henseende skal ske på samme vilkår, som hvis tilsvarende transaktioner var indgået med en fremmed part. Dette fremgår direkte af ligningslovens bestemmelser - og gælder enhver form for transaktioner mellem de nævnte parter - eksempelvis for vilkår og priser ved: Overdragelse af varer Overdragelse af fast ejendom Overdragelse af aktier og tilsvarende aktiver Ved fastlæggelse af vilkår og betaling i lejeforhold Ved fastlæggelse af vederlag for lån - i den forbindelse er vederlag for lån det samme som renter. Med lovens ord skal selskaberne altså anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner, som er helt på linje med de vilkår, som gælder for tilsvarende transaktioner mellem uafhængige parter. Man kan altså ikke indgå en aftale eller handel med et koncernselskab på dårligere eller bedre vilkår, end man kan opnå andre steder. Hjørring Læsøvej 5 A Tlf Frederikshavn Suensonsvej 75 Tlf Dronninglund Slotsgade 15 Tlf Aalborg Voergaardvej 2 Tlf Farsø Frederik IX s Plads 4 Tlf Hobro Smedevej 1 B Tlf Hadsund Ringvejen 2 A Tlf Viborg Gl. Skivevej 73 Tlf Århus Guldsmedgade 3 Tlf Haderslev Gåskærgade Tlf København Vester Søgade 10 Tlf Haslev Bregentvedvej 22 Tlf Næstved Handelsskolevej 1 Tlf Mortensen & Beierholm er af International en verdensomspændende organisation af revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider DANSK ERHVERV Indhold 03 Relationen til banken under ændrede kreditvilkår 07 Hvis likviditeten strammer for alvor 07 Sikkerhedsstillelse

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere