Området reguleres i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubområdet m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Området reguleres i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubområdet m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)."

Transkript

1 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr Brevid Ref. LTS Dir. tlf Introduktion til Skole- og Børneudvalget 2. januar 2014 Notatet beskriver hovedopgaver på Skole- og Børneudvalgets område. 1. Dagtilbud Roskilde Kommunes dagtilbudsområde er organiseret i 8 geografiske områder, med daginstitutioner på 0 6 års området samt en dagpleje. De 8 dagtilbudsområder består af 51 daginstitutioner fordelt på 4 vuggestuer, 7 børnehaver og 40 børnehuse, hvor der tilbydes plads til hele aldersgruppen 0-6 årige. Herudover anviser kommunen plads i 13 selvejende daginstitutioner. I alt 4300 børn var i november 2013 anvist plads i dagpleje eller institution gennem kommunens pladsanvisning. Området reguleres i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubområdet m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven). Pasningsgaranti Kommunen skal i følge loven garantere en plads i dagpleje eller daginstitution senest når barnet er 6 måneder gammelt. Pasningsgarantien gælder til en plads i kommunen. I Roskilde Kommune tilstræbes det at tilbyde forældrene plads i det distrikt, hvor de bor, eller hvor de i øvrigt ønsker det. Roskilde Kommune har altid overholdt pasningsgarantien. Regler for tildeling af pladser Pladser bliver tildelt efter barnets alder. Der ses løbende på kapaciteten i de enkelte områder i forhold til efterspørgsel. Det er dog ikke altid muligt at imødekomme forældrenes ønske om en bestemt institution. Der føres ønskeventelister for de børn, der er blevet tilbudt en plads, men hvor forældrene ønsker plads i en anden institution. Børn der har søskende i en institution, har fortrinsret til en plads i samme institution, forudsat at kommunen har mulighed for at tilbyde de børn, der står før på ventelisten, en anden plads. Dagpleje Dagplejen er et tilbud for børn fra 0 til 3 år. I november 2013 var der 75 dagplejere ansat og 231 børn indskrevet i dagpleje. Herudover er der, som supplement til de dagplejere, der modtager faste børn hver dag, ansat 9 gæsteog vikardagplejere, som tager imod børn fra andre dagplejere i forbindelse med ferie, sygdom eller andet. Kommunale institutioner Kommunens vuggestuer, børnehaver og børnehuse er organiseret i 8 områder. Hvert område består af 5-8 afdelinger, som tilsammen udgør en områdeinstitution. Afdelingerne ledes i det daglige af hver sin pædagogiske leder, og hvert område har sin egen områdeleder, der har ansvaret for områdeinstitutionen. Selvejende institutioner Der er 13 selvejende daginstitutioner i Roskilde Kommune. Kommunen har i henhold til dagtilbudsloven driftsoverenskomst med de enkelte institutioner. Ledelsen i de selvejende institutioner refererer direkte til

2 Side2/7 institutionens bestyrelse. Rammerne for forældrebestyrelsernes arbejde er fastlagt i institutionens vedtægt. Det giver mulighed for, at forældreindflydelsen kan tilrettelægges ud fra de særlige forhold, der gør sig gældende for den enkelte selvejende daginstitution. Kommunen har anvisningsret til pladser i de selvejende institutioner, som derved indgår på lige fod med de kommunale institutioner, når forældrene får tilbudt en plads til deres barn. Private pasningstilbud Dagtilbudsloven giver mulighed for etablering af forskellige private pasningstilbud. Det gælder egentlige daginstitutioner, privat ansættelse af børnepassere og tilskud til pasning af eget barn. Kommunen kan ikke anvise til pladser i de private tilbud, men yder tilskud til pasningsordningerne efter faste regler i lovgivningen. Der er i Roskilde Kommune i øjeblikket 2 privatinstitutioner, og 3 puljeinstitutioner. Der er 78 børn i privatinstitution, 59 børn i puljeinstitutioner, 29 børn hos private dagplejere, 10 børn i hjemmedagpleje, og 6 børn passet af egen forælder med tilskud, i alt 182 børn i private pasningstilbud. Åbningstider Hovedparten af daginstitutionerne har åbent 52,5 timer om ugen. To institutioner har en udvidet åbningstid på 60 timer om ugen og to institutioner har kortere åbningstid på 47,5 timer om ugen. Bestyrelserne fastlægger selv, indenfor givne rammer, den endelige placering af åbningstiden, som derfor kan variere lidt mellem institutionerne. Madordninger Kommunen er forpligtet til at tilbyde madordning til alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner. Forældrene har mulighed for at fravælge den kommunale madordning ved afstemning hvert andet år. Seneste afstemning var i maj 2012 og medførte, at der nu bliver tilbudt mad i 90 % af daginstitutionerne. Pædagogiske Udviklingsplaner Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering. Roskilde Kommune har valgt at samle disse i en Pædagogisk Udviklingsplan (PUP), som bliver lavet af alle dagtilbud efter en fælles vejledning. 2. Folkeskole og klub Roskilde Kommune har i alt 21 folkeskoler, 18 folkeskoler med tilhørende SFO, ét tiendeklassecenter og to specialskoler. De 18 folkeskoler underviser i alt børn og unge fra Roskilde Kommune og herudover underviser de 269 elever fra andre kommuner elever er indskrevet i frie eller private grundskoler, hvilket svarer til ca. 15 % af alle undervisningspligtige elever i kommunen. Herudover er der 390 elever på efterskole. Folkeskoleområdet reguleres i henhold til Folkeskoleloven. Skolerne har fritidstilbud for børnene i klasse i skolernes SFO. Forældre kan frit vælge at indskrive deres barn på en folkeskole i kommunen eller i en anden kommune, forudsat der er plads på skolen. Elever har dog altid krav på at kunne blive optaget på skolen i det distrikt, hvor de bor, når de bliver indskrevet på en skole, eller når de flytter til distriktet. Folkeskolereformen Folkeskolereformen træder i kraft til august Målene er, at alle eleverne skal blive så dygtige, de kan, at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater og at øge tillid til og trivsel i folkeskolen. Elementerne i folkeskolereformen er bla.:

3 Side3/7 Udvidelse af undervisningstiden til: klasse: 30 timer, klasse: 33 timer og klasse: 35 timer Flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning, som varetages af lærere, pædagoger eller andre med relevante kompetencer Åbning af skolerne for lokalsamfundet, herunder det lokale idræts- kultur- og foreningsliv Alle folkeskolerne i Roskilde Kommune afprøver forskellige elementer af reformen i pilotprojekter i skoleåret 2013 /14, for at samle erfaringer, inden elementerne skal bredes ud til alle skoler. Som en konsekvens af den forlængede undervisningstid i skolen bliver åbningstiden i fritidstilbud reduceret. Inklusion Roskilde Kommune arbejder målrettet i forhold til den inkluderende folkeskole og har foretaget en decentralisering af ansvaret for specialundervisningen, så skolerne har et råderum til at udvikle lokale indsatser, der bedre kan målrettes den enkelte elev eller elevgruppe. Herved er opnået en øget inklusion af elever, så kun 3,5 % af de undervisningspligtige elever i kommunen er henvist til undervisning udenfor almenklassen. Langt de fleste tilbud om specialundervisning foregår på den enkelte folkeskole, hvor eleven er integreret i den almindelige klasse. Kvalitetsrapport Den lovpligtige kvalitetsrapport beskriver kvalitet og fagligt niveau i kommunens folkeskoler. Rapporten er et værktøj til dialog mellem byrådet og skolebestyrelserne og afsæt for indsatser. Som udløber af kvalitetsrapportens konklusioner er der bl.a. iværksat en læsehandleplan og en særlig læseindsats for at hæve det faglige niveau i læsning, som er grundlag for mange af skolens fag. SFO SFO er et pasningstilbud til alle børn fra klasse på den skole, hvor de er indskrevet. Der er pladsgaranti til en SFO-plads. Kommunen har 20 SFO er. Nordgårdsskolen er en heldagsskole, og har derfor ikke egentligt fritidstilbud. I alt børn har plads i SFO ud af de elever i klasse. Det svarer til ca. 85 % af eleverne i klasse. SFO er oprettet i henhold til Folkeskoleloven som et tilbud, kommunalbestyrelsen kan vælge at oprette. Der skal i henhold til loven oprettes mål - og indholdsbeskrivelser for den enkelte SFO. Børnene begynder i SFO eller klub den 1. maj. Det vil sige godt 3 måneder før skoleåret begynder. Denne overflytningsdato er sat af hensyn til at give børnene et roligt indkøringsforløb. Klub Klubberne er organiseret i 15 klubber, herunder én selvejende klub. Klubberne består af fritidsklubber for børn i alderen år, Klub Ung for årige, og opsøgende teams målrettet børn og unge med særlig behov. Klubberne drives i dag som én enhed, hvor medarbejderne varetager pædagogiske opgaver i både fritidsklubben og i Klub Ung. Klub Ung er organiseret i 5 områder med fælles tilbud på tværs af fritidsklubberne i området. Klubberne er oprettet i henhold til Dagtilbudsloven. Skole- og Børneudvalget har sendt et forslag om ny organisering til høring, hvorefter klubberne organiseres i 5 områder, der svarer til Klub Ung områderne. Den nye organisering er foreslået igangsat fra 1. februar børn og unge er indskrevet i en af Roskilde Kommunes klubber. Det svarer til ca. 64 % af kommunens børn og unge i aldersgruppen, inklusive de, der går i frie eller private grundskoler.

4 Side4/7 Lovgivning stiller ikke specifikke krav til kapaciteten, men Roskilde Kommune har prioriteret at give pladsgaranti til alle børn i klasse til en plads i kommunen. Børn i 3. klasse tilbydes plads, så vidt muligt samlet pr. skole eller i hvert fald klassevist pr. 1. maj, inden de rykker op i 4. klasse. SSP SSP indsatsen er et kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde overfor børn, unge og forældre. Det hviler på et samarbejde mellem social- og skoleområdet, politiet og fritids- og ungdomsklubområdet. Indsatsen i Roskilde Kommune er organiseret i 5 lokalgrupper. De lokale samarbejdspartnere er klubber, skoler, de opsøgende medarbejdere, foreninger, boligsociale medarbejdere og lokalpolitiet. Andre relevante faggrupper kan inddrages. SSP arbejdet bygger på både folkeskoleloven, lov om social service og retsplejeloven. 3. Ungdomsskolen Ungdomsskolen tilbyder fritidsundervisning til unge mellem 12 og 21 år, og er etableret i henhold til Lov om Ungdomsskoler. I 2011 / 12 har unge har deltaget i undervisningen på 263 hold. Hver elev i Ungdomsskolen deltager i gennemsnit på to hold. Ungdomsskolen har et tilbud om heltidsundervisning for 16 elever på klassetrin. Tilbuddet er målrettet elever, der ikke får udbytte af folkeskolens undervisning, og eleverne henvises via Inklusionscenteret. Ungdomsskolen har en række projekter med forskellige samarbejdsparter fx studiecafe med BOSJ og SSP, udfordrende naturfagsundervisning for dygtige elever med Sct. Jørgens skole, færdselsrelateret førstehjælp for 9. klassetrin med Gadstrup -, Dåstrup - og Peder syv skolen. Omkring 431 elever mellem år har erhvervet knallertbevis. Ungdomsskolen indgår partnerskaber med folkeskolerne i forbindelse med skolereformen om etablering af særlige valgfag. 4. Specialområdet Kommunen er ifølge Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven forpligtet til at yde børn og unge den nødvendige specialpædagogiske bistand eller specialundervisning. Støtten omfatter, afhængigt af den enkeltes behov, et vidt spektrum af foranstaltninger fra specialpædagogisk rådgivning over tekniske hjælpemidler og personlig assistance til særlig tilrettelagt undervisning i et eller flere fag. Specialpædagogisk støtte skal i øvrigt koordineres med indsatsen ifølge Lov om social service og Sundhedsloven. Inklusionscenteret Inklusionscenteret (tidl. PPR og SPR) yder rådgivning, udredning, støtte m.m. i henhold til Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven. Personalet består blandt andet af talehørelærere, specialpædagoger, psykologer og et antal specialkonsulenter, som har ekspertise indenfor forskellige områder, eksempelvis børn med generelle indlæringsvanskeligheder, læse/skrivevanskeligheder eller sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Inklusionscenteret servicerer alle 0-18 årige med bopæl i kommunen. Inklusionscenteret har en række tilbud, der skal understøtte dagtilbuds og skolernes kompetenceudvikling og arbejdet med inklusion af børn med særlige behov. F.eks. faglige netværk, minikurser, udvikling af forældresamarbejde og vejledning vedrørende LPmodellen. Specialtilbud

5 Side5/7 Dagtilbud: Specialbørnehaven Bjerget er et dagtilbud for børn med psykiske, fysiske eller multiple funktionsnedsættelser. Bjerget har plads til 18 børn i alderen 0-7 år, hvoraf knap halvdelen har bopæl i andre kommuner. To basisgrupper placeret i normale daginstitutioner i områderne Roskilde Vest og Roskilde Øst. Basisgrupperne er dagtilbud for udviklingshæmmede børn, og er normeret til 6 børn hver. Dagplejen har et særligt tilbud til for tidligt fødte børn, i form af specialdagplejere, hvor der er færre børn end i almen dagpleje. Specialskoler: Nordgårdsskolen, som er et dagbehandlingstilbud for børn med svære socioemotionelle problemer eventuelt kombineret med neurologiske vanskeligheder. Skolen har 29 børn. Special Center Roskilde (SCR), Fjordskolen. Skolen består af to afdelinger: Lysholm og Hedevang. Fjordskolen Lysholm er skole og SFO for 47 elever fortrinsvis med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. Cirka 58 % af Lysholms elever kommer fra Roskilde Kommune. Fjordskolen Hedevang er skole og SFO for 79 elever med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og ADHD. Omkring 89 % af børnene på Hedevang er borgere fra Roskilde Kommune. Roskilde Kommune har en specialklasserække for børn med generelle indlæringsvanskeligheder på to af kommunens folkeskoler. Derudover en række lokale tilbud på skolerne. 56 elever hjemmeboende i Roskilde Kommune er visiteret til et særligt skoletilbud udenfor Roskilde Kommunes skolevæsen. Det drejer sig først og fremmest om skole-dagbehandling, og højt specialiserede tilbud til børn med meget svære handicap, eksempelvis døve og blinde. Der er 44 børn fra Roskilde Kommune anbragt i andre kommuner, som følger et særligt skoletilbud i anden kommune. SCR Ungdom tilbyder den 3-årige Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for unge mellem 16 og 25 år. STU er rettet mod unge, der ikke er i stand til at gennemføre andre ungdomsuddannelser. Ungdom tilbyder også dag- og aftenklub, som er et socialpædagogisk fritidstilbud for hjemmeboende unge. Der er 55 elever i ungdomsundervisningen, hvoraf 25 modtager klubtilbud. Omkring 3/4 af eleverne er fra Roskilde Kommune. STU er oprettet ifølge lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. SCR Kommunikation leverer en række ydelser og servicer til først og fremmest voksne - mennesker med kommunikationshandicap, dvs. tale-, høre-, hjerneskade og psykiatriundervisning, IKT - og Synsrådgivning, samt informationsteknologiske kommunikationshjælpemidler. Kommunikation servicerer årligt cirka borgere, hvoraf cirka 1/3 kommer fra Roskilde Kommune. Lovgrundlaget for SCR Kommunikation er først og fremmest Lov om specialundervisning for voksne. 5. Børn og ungeområdet Området yder støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor. Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, og barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages med passende vægt. Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med dennes medvirken. Børn og Unge, myndighed

6 Side6/7 Forvisitationen er indgangen til Børn og Unges myndighedsområde. Børn og Unges myndighedsområde varetager jf. Serviceloven myndighedssagsbehandling for børn og unge med særligt behov for støtte i alderen 0-18 år samt sager om efterværn for unge i alderen år. Herudover varetages sagsbehandling for børn og unge i alderen 0-18 år med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller længerevarende og kronisk sygdom. Handicapafsnittet varetager sagsbehandling i form af ansøgninger om kompenserende ydelser i form af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Børn og Unge har aktuelt 1772 aktive myndighedssager, hvor børn og unge får særlig hjælp og støtte. Hjælpeforanstaltninger tilbydes og iværksættes på baggrund af en børnefaglig undersøgelse og en handleplan. Underretninger skal risikovurderes inden for 24 timer dette sker ud over almindelig åbningstid af den Sociale Døgnvagt. Børn og Unge varetager den Sociale Døgnvagt for børn og unge under 18 år. Socialrådgiverne fra myndighedsområdet varetager vagtopgaven. Vagten varetager akutte opgaver på området, som ikke kan afvente rådhusets almindelige åbningstid. Kontakten til vagten sker gennem Midt- og Vestsjællands Politi. Forebyggende tilbud til udsatte børn og unge: Forebyggende tilbud til børn, unge og deres familier tilbydes i videst muligt omfang i Roskilde Kommunes egne tilbud. Børn og Familiecenter (BFC) yder på baggrund af en børnefaglig undersøgelse visiterede ydelser til børn op til 12 år og deres forældre i form af forældreevneundersøgelser og børnepsykologiske undersøgelser. Herudover kan visiteres til familiebehandling, psykologhjælp, praktisk pædagogisk støtte. BFC varetager støtte til samvær til anbragte børns forældre og overvåget samvær til børn anbragt uden forældrenes samtykke. Børne- og Familiecenter har cirka 220 indskrevne familier. BFC varetager åben gratis anonym rådgivning for børn og deres forældre. Unge - og Familiecenter (UFC) yder på baggrund af en børnefaglig undersøgelse visiterede ydelser til unge fra 13 år og deres forældre i form af psykologundersøgelser, familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte. Unge kan tilbydes en kontaktpersoner og hjælp til at få et fritidsjob m.v. UFC har efterværnstilbud til unge mellem år i form af netværkstilbud. UFC yder åben anonym rådgivning til unge og deres forældre. Der er 4 socialt opsøgende medarbejdere tilknyttet UFC, og ca. 240 unge indskrevet. Inklusionscenteret (tidl. PPR og SPR, se beskrivelser under specialområdet ) Roskilde Kommune har ikke egne støtte og anbringelsestilbud til børn og unge med handicap. Anbringelsestilbud til udsatte børn og unge: Roskilde Unge Center (ROUC) er Roskilde Kommunes døgninstitution til anbragte unge. Der kan bo 17 unge på ROUC. Herudover ydes støtte 24/ 7 til udsatte unge. Der er p.t. 35 unge, som modtager støtte. Anbringelse af børn og unge sker i netværksplejefamilier, plejefamilier og professionelle kommunale plejefamilier. Børn i aflastning modtager tilbud samme sted Anbringelse af unge sker udover eget tilbud oftest på opholdssteder, eget værelse og i særlige tilfælde på sikrede institutioner Børn og Unge med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne anbringes som oftest på specialinstitutioner Anbringelse sker i tæt samarbejde med børn, unge og deres forældre. I det omfang et barns sundhed, sikkerhed og udvikling er truet, forældrene ikke ønsker at samtykke til anbringelse vil sagen om anbringelse blive forelagt Børn og Unge udvalget.

7 Side7/7 Hvor mange borgere betjenes samlet i Familie og Børn? Familie og Børn har aktuelt i alt 1772 aktive sager fordelt på 378 børnesager (0-12 år), 551 ungesager (13-18/23 år) og 698 handicapsager (0-18 år), 129 sager i Forvisitationen og 16 sager, hvor vi har afgivet refusion. Børn, unge og handicappede får følgende tilbud: Forebyggende tilbud: 240 børn får et forebyggende tilbud, der typisk består af praktisk pædagogisk støtte eller familiebehandling Cirka 300 unge får et forebyggende tilbud, der ofte består af kontaktperson Cirka 90 handicappede får et forebyggende tilbud, der ofte består af aflastning i eget hjem eller familiebehandling Anbringelser: 43 børn er anbragte. Hovedparten er anbragt i plejefamilier. Enkelte er anbragt på opholdssteder eller døgninstitutioner 101 unge er anbragte primært på opholdssteder, på døgninstitution og på eget værelse med støtte. Enkelte er anbragt i plejefamilier. Yderligere 49 unge mellem 18 og 23 år er på efterværn som en forlængelse af anbringelsen. Disse unge er fortsat i plejefamilien eller på eget værelse med støtte 21 handicappede er anbragt primært på døgninstitution. Enkelte er anbragt på opholdssteder.

I Roskilde Kommune arbejdes der med flere indsatser for at sikre sammenhængende og gode overgange:

I Roskilde Kommune arbejdes der med flere indsatser for at sikre sammenhængende og gode overgange: Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 248798 Brevid. 1962802 NOTAT: Overblik over institutionstyper 28. august 2014 Notatet er udarbejdet til Folkeskolereformudvalget med henblik på at give en beskrivelse

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2017

Skole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2017 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 279927 Brevid. 2333413 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat 2017 Skole- og Børneudvalget 18. maj 2016 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2017

Skole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2017 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 279927 Brevid. 2381655 Ref. ALDR Dir. tlf. 46 31 52 09 aliced@roskilde.dk NOTAT: notat 2017 Skole- og Børneudvalget 10. august 2016 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Delpolitik for børn og unge med særlige behov Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Lov om social service 52 Foranstaltningerne 52 stk. 3 nr. 1-10 1) Konsulentbistand med hensyn

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven HBF Landskursus 29.09.2012 Om serviceloven Lovgivningen: Retssikkerhedsloven Dagtilbudsloven Beskæftigelseslovgivningen Serviceloven Sundhedsloven Folkeskoleloven UU-loven Familien SPS-loven Voksen specialuv.

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR 108 Fagligt område: Politiske mål: Børn og Familier Se Børne- og Ungepolitik godkendt i Sammenlægningsudvalget december 2006. 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR PPR er normeret med 9 psykologer,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie Præsentation af centre i Børn og Kultur Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie BUU den 9. januar 2014 Center for Dag- og Fritidstilbud Side

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for Småbørn Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for småbørn 1. Pasningsgaranti Der er pasningsgaranti til alle børn i alderen 26 uger og indtil skolestart.

Læs mere

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 04. maj 2015 Kl. 14:00 Børnehuset Uglen Århusvej 27, Ugelbølle, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Tilbudsoversigt Familieområdet

Tilbudsoversigt Familieområdet 1 Tilbudsoversigt Familieområdet Forord Det er Byrådets ønske at udsatte børn og unge opnår samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som andre børn. Velfærd og Sundhed

Læs mere

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center.

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Fakta-ark for Skole Politikker og strategier Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Med temaer som styrket faglighed,

Læs mere

Delegation af beslutningskompetence

Delegation af beslutningskompetence Delegation af beslutningskompetence 2016 Kompetencefordeling for ørne- og Uddannelsesudvalget Direktørområdet Velfærd juli 2016 Sags id: 16/10352 ndledning en i Assens Kommune er udarbejdet med henblik

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE 1 BØRN OG UNGE ORGANISATIONSESKRIVELSE INDHOLD Børn og Unge - Helt grundlæggende... 4 Sådan er Børn og Unge opbygget... 5 Tæt på de tre centre... 7 Det politiske perspektiv...

Læs mere

Beskrivelse af specialgrupperne.

Beskrivelse af specialgrupperne. Beskrivelse af specialgrupperne. Dagtilbudsloven Kommunen har efter Dagtilbudsloven 4 den generelle forpligtelse til at sørge for dagtilbud til alle børn, herunder også børn med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

Temamøde i BU 11. februar 2014

Temamøde i BU 11. februar 2014 Temamøde i BU 11. 1 stevns kommune 50-undersøgelse Almen indsat i normalsystemet F.eks. Daginstitutioner Skoler SFO Klubber Almen forebyggende indsat F.eks. Sundhedspleje Praktiserende læger Screeninger

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget NOTA 18. maj 2011 Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og skoleudvalget har ansvaret for 58 daginstitutioner/afdelinger og 31 dagplejere. Dertil kommer 11 folkeskoler, en observationsskole, et

Læs mere

Effektmål Børn og Skoleudvalget

Effektmål Børn og Skoleudvalget Notat Vedrørende: Effektmål. Børn og skoleudvalget. Budget 2016 Sagsnavn: Effektmål. Børn og skole. Budget 2016 Sagsnummer: 27.03.00-P00-1-15 Skrevet af: Bo Skovgaard E-mail: bo.skovgaard@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 Velfærd Familie og Børn Sagsnr. 197704 Brevid. 1680118 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 29. maj 2013 Resume

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

2014 Status 2. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet

2014 Status 2. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet 0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Version Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale.

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale. Velfærd Sagsnr. 227538 Brevid. 1688028 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Aftale: Et fagligt løft af folkeskolen 12. juni 2013 Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti har indgået

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD VISITATION TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD Pædagogisk Udvikling & Inklusion Center for Uddannelse Center for Børn og Familie Slagelse Kommune August

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring børneområdet - Nogle eksempler Sagt om faglighed og økonomi Socialministeren på samråd i april 2010: Men jeg er ikke enig i præmissen om, at jo flere penge vi bruger på området,

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012 PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 16 Børn og Familie Faktabeskrivelse Serviceområde 16 omfatter udgifter og indtægter vedrørende: Familieorienteret rådgivning og konsulentbistand Forebyggende

Læs mere

Børn - og Familieafdelingen. Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen.

Børn - og Familieafdelingen. Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Kort og godt om afdelingen Børn og Familieafdelingen er organiseret under Børn og Ungeforvaltningen i Odense

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge

Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Børn og Unge Udvalget varetager forvaltningen af kommunale opgaver for børn og unge op til 18 år (samt efterværn op til det 23. år), herunder betalingsspørgsmål vedrørende: dagtilbud klubtilbud

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 30. marts 2007 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2553-5 Sagsbeh.: mb Fil-navn: Høringbek-30.03.07 Udkast til Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Effektmål Børn og Skoleudvalget

Effektmål Børn og Skoleudvalget Notat Vedrørende: Effektmål. Børn og skoleudvalget. Budget 2016 Sagsnavn: Effektmål. Børn og skole. Budget 2016 Sagsnummer: 27.03.00-P00-1-15 Skrevet af: Bo Skovgaard E-mail: bo.skovgaard@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Center for Børn- og Ungerådgivning (CBU)

Center for Børn- og Ungerådgivning (CBU) Center for Børn- og Ungerådgivning (CBU) Tilsyn, rådgivning, børnefaglige undersøgelser og hjælpeforanstaltninger Mål, opgaver og organisering Børn- og Familieafdelingen 1/13 Forord Center for Børn- og

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017

Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017 Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017 Indhold 1. Pasningsgaranti i Aalborg Kommune 3 1.1 Lovgrundlaget 4 2. Optagelsesregler..

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Kommune. Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Skolestrategi juni 2014

Skolestrategi juni 2014 Børne- og Kulturforvaltningen Næstved Kommune Skolestrategi 2011 - juni 2014 Indledning Skolestrategien skal tydeliggøre sammenhæng, helhed og retning for skolevæsenets udvikling i Næstved kommune frem

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

Nedenfor vises udviklingen i antal anbragte børn og unge fra 2010 til 2013 og måltal for 2014 pr. anbringelsestype.

Nedenfor vises udviklingen i antal anbragte børn og unge fra 2010 til 2013 og måltal for 2014 pr. anbringelsestype. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Plan for nu Velkommen og hvad ønsker vi at I får med hjem J Kort præsentation

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Formålet med decentralisering formålet med decentraliseringen beskrives nærmere, ud fra en pædagogisk-faglig argumentation

Formålet med decentralisering formålet med decentraliseringen beskrives nærmere, ud fra en pædagogisk-faglig argumentation Børn og Kultur Børne- og Kultursekretariat Sagsnr. 189730 Brevid. 1156265 Ref. CKL Dir. tlf. 46 31 41 13 conniek@roskilde.dk NOTAT: Decentralisering af specialundervisningen - supplerende materiale 21.

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Hermed fremsættes forslag til en budgetmodel for en decentralisering af ressourcerne til specialundervisning.

Hermed fremsættes forslag til en budgetmodel for en decentralisering af ressourcerne til specialundervisning. Børn og Kultur Børne- og Kultursekretariat Sagsnr. 189730 Brevid. 1138377 Ref. CKL Dir. tlf. 46 31 41 13 conniek@roskilde.dk NOTAT: Decentralisering af specialundervisningen - forslag til budgetmodel 22.

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

anette holm tlf

anette holm tlf 0% 1% 100% 1 af 67. Skabelon for Børn- og ungeområde (Alle -henvisninger er til Serviceloven, Lovbekendtgørelse nr 1117 af 26/09/2007): Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte

Læs mere