e faktura faktura / invoice format version Oktober 2008 Dokumentversion 4.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0"

Transkript

1 e faktura faktura / invoice format version Oktober 2008 Dokumentversion 4.0

2 Indholdsfortegnelse - Content 1. Dansk beskrivelse (Danish Description) Fakturaformatet Specielle tegn Prolog, stylesheet og skema Definition af fakturaformatet Valideringer Checksum Modulus10-kontrol Formatændringer Version Version Tidligere versioner English description (Engelsk beskrivelse) The invoice format Special characters Prologue, stylesheet and schema Definition of the invoice format Validations Checksum Modulus10-control Format changes Version Version Former versions Formatbeskrivelse (Danish) - Format Description (English) INVOICES (N=1, mandatory) DOCUMENT HEADER DOCUMENT_HEAD REMARK BILLED_FROM SOLD_FROM SELL_TO BILL_TO SHIP_TO ADDRESS CURRENCY Side e faktura faktura / invoice format Side i

3 In case one wants to use other ISO codes, ISO is used as standard for country codes and ISO 4217 is used as standard for currency codes. The standards can be found at LINE LINE ITEM_INFO AMOUNT PAYMENT_TERMS TOTALAMOUNT CHARGE DELIVERY_TERMS PAYMENT_MEANS FIK P_MESSAGE P_CREDITOR_ADDRESS P_ALTERNATE_SENDER DIRECT_DEBIT FACTORING_INFO Eksempler - examples XML faktura/invoice i formatversion from sender XML faktura/invoice i formatversion from sender Skema - Schema (XSD) e faktura faktura / invoice format Side ii

4 Dokumenthistorik Version Dato Ændringer danish Changes - english Direct_debet (tekst rettet) Direct_debet (text corrected) P_AMOUNT: Beløb til betaling i valgt valuta Alle landekode ISO standard er nu valide. Hvis landekode er forskellig fra DK, skal betalingstypen Direct debet benyttes med Direct debet type OTHER Alle valuta koder (ISO Standard) er nu valide Ny valideringsregler Quantity Antal kan være lig med nul Ny valideringsregler Receipt to Feltet skal være i XML en, men uden værdi Filstørrelse for bundter er ændret til: Kan sende fakturabundter i unzipped format indtil 45 MB Kan sende fakturabundter i zipped format indtil 100 MB En faktura kan indholde 1000 sider Skema (xsd) er ændret på flg. 2 områder: DESCRIPTION_1 på linje niveau kan indeholde mellemrumstegn som eneste tegn Flg. mht. COUNTRY_CODE: o COUNTRY_CODE kan indeholde alle landekoder. o Landekoder er case insensitive. o Landekoden i BILL_TO kan fortsat kun være DK Antal decimaler er udvidet på flg. Felter: - QUANTITY, - UNIT_PRICE, - NET_PRICE, - QTY_PER_UNIT_OF_MEAS URE, - TOTAL_DOCUMENT_CHEC KSUM og - CHECKSUM. Amount for payment in selected currency. Country code ISO standard If country code is different from DK, please use payment type Direct debit with Direct debit type OTHER All curency codes (ISO Standard) is now valid. New validation rule Quantity Quantity can be zero New validation rule Receipt to The tags shall be in the XML, but without any value. File size for bundles are changed to: Can send invoice bundles up to 45 MB in unzipped format Can send invoices up to size 100 MB in zipped format One invoice can contain only 1000 documents Modified the schema(xsd) to incorporate the following: DESCRIPTION_1 on line level can contain spaces as the only value COUNTRY_CODE can contain any country code, except for the BILL_TO address section (where the value DK is still mandatory). COUNTRY_CODE in the invoice is now case insensitive. Number of decimals are expanded on the following tags: - QUANTITY, - UNIT_PRICE, - NET_PRICE, - QTY_PER_UNIT_OF_MEAS URE, - TOTAL_DOCUMENT_CHEC KSUM and - CHECKSUM. e faktura faktura / invoice format Side iii

5 Eksempel er opdateret. Det nye antal decimaler kan anvendes fra og med 1. februar Redaktionelle ændringer: - Præciseret, hvordan checksum beregnes, når der ikke anvendes FIK. - Uddybende forklaring af felter med N=1 - Tilladt afvigelse på beløber og totaler er angivet - Ændret tilladt størrelse på faktura og fakturabundt - Præciseret, at P_MESSAGE ikke er et krav for kortart 73 og Der indføres formatændringer, som træder i kraft 12. maj Flg. ændringer: - PAYMENT_INFO_JOINT_TR ANSFER_FORM ændres til at hedde FIK. - PAYMENT_INFO_JOINT_TR ANSFER_FORM_VERSION ændres til at hedde PAYMENT_MEANS_VERSI ON - Alle V-felter ændres til M (Mandatory) - Version og payment-version er fortsat Længden på REFERENCE er ændret Der indføres formatændringer, som træder i kraft 12. maj Flg. ændringer: - Version og payment-version ændres fra v til Betalingsdelen er ændret grundlæggende - Mulighed for ordrenummer på linjen - Kun formatændringer i version og beskrives. Example is updated. The new number of decimals can be used from the 1. of February Editorial changes: - Clarified how to calculate checksum if FIK is not used - Elaborated the use of tags where N=1 - allowed difference in amounts and totals is described - Changed allowed size for invoices and bundles - Clarified that it is not a requirement that P_MESSAGE is entered for card type 73 and 75. Format changes are introduced with effect the 12. of may Following changes are introduced: - PAYMENT_INFO_JOINT_TR ANSFER_FORM is changed and called FIK. - PAYMENT_INFO_JOINT_TR ANSFER_FORM_VERSION is changed and called PAYMENT_MEANS_VERSI ON - All V-tags are changed to M (mandatory) - Version and payment version is still The length of REFERENCE has been changed Format changes are introduced with effect the 12. of may Following changes are introduced: - Version and payment-version updated from v to Payment section is updated - Possible to have order number on the line - Only format changes in version and are described Det er beskrevet, at modtager kan identificeres ved kundenummer. Denne funktionalitet træder i kraft i version 2.15 af e faktura HUB. It is described that the the receiver can be identified by the customer number. This functionality does not work before version 2.15 of the e faktura HUB. e faktura faktura / invoice format Side iv

6 Der indføres formatændringer i forbindelse med e faktura HUBløsningen. Formatændringerne træder i kraft 1. marts Versionen af formatet er nu Beskrivelse af P_ACCOUNT_NO og P_REG_NO er korrigeret tilbage til den oprindelige beskrivelse Der indføres formatændringer. VERSION og FACTORING_VERSION skifter fra version til version Formatændringen træder i kraft 1. februar Se evt. dokumentet Introduktion til e- faktura integration mht. håndtering af flere versioner af e-faktura fakturaformatet e faktura A/S er erstattet af PBS A/S og PBS logo er indsat på forsiden XML-eksempel for e-faktura (version 1.0.0) opdateret. Format changes are introduced. VERSION changes from version to version The change in format becomes effective March 1 st Description of P_ACCOUNT_NO and P_REG_NO is changed back to the original description. Format changes are introduced. VERSION and FACTORING_VERSION changes from version to version The change in format becomes effective February 1 st See the document Introduktion til e- faktura integration on handling multiple versions of the e-faktura format, if necessary. e faktura A/S replaced by PBS A/S and PBS logo inserted on the front page. XML example for e-faktura (version 1.0.0) updated Dokument færdiggjort. Document completed Dokumenthistorik er tilføjet. Det er angivet hvilket tag, amount er afhængigt (dependent) af, samt bedre beskrivelse af, hvad kolonnen N betyder. Document history added. It is specified which tag amount is dependent on, plus a better description of what the column N means. e faktura faktura / invoice format Side v

7 1. Dansk beskrivelse (Danish Description) Nærværende dokument gennemgår XML-formatet, som en faktura skal overholde samt et eksempel på en faktura. 1.1 Fakturaformatet Formatet angives i encoding ISO Formatet for en faktura kan ikke ændres uden samtykke fra PBS A/S. PBS vil varsle formatændringer med minimum tre måneders varsel Specielle tegn Der accepteres ikke ikke-printbare tegn i filformatet. Følgende tegn må ikke indgå i formatet: < > & Dette bevirker, at ERP-systemerne skal konvertere tegnene iht. nedenstående tabel, inden tegnene sendes til e faktura. På tilsvarende måde skal tegnene konverteres ved modtagelse. Tegn Konvertering i ERP DTD entitet < < <!ENTITY lt "&#60;"> > > <!ENTITY gt ">"> & & <!ENTITY amp "&#38;"> &apos; <!ENTITY apos "&#39;"> " <!ENTITY quot """> Prolog, stylesheet og skema Alle XML-filer skal have flg. xml-deklaration som første linje: <?xml version="1.0" encoding="iso " standalone="yes"?> Det første tag (root) i selve XML-delen, skal indeholde en reference til skema-definitionen og det aktuelle skema, og skal anføres således: <INVOICES xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance xsi:nonamespaceschemalocation="efaktura.xsd"> Når e faktura fremsender en faktura til fakturamodtager, vil XML-filen s anden linje referere lokalt til det medsendte stylesheet: <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="oinnn..nn.xsl"?> Bemærk, da der anvendes unikke filnavne, vil filnavn-referencen være forskellig, hver gang der modtages en faktura fra e faktura. Fakturaafsender skal ikke inkludere en stylesheet-reference. Kun e faktura påsætter denne. e faktura faktura / invoice format Side 1

8 1.1.3 Definition af fakturaformatet Fakturaformatet beskrives i tabelform i afsnit 3 Formatbeskrivelse. Kolonnerne i tabellerne har følgende betydning: Navn Name: Angiver start og slut på tagget. Beskrivelse: Kort beskrivelse af, hvilken information tagget indeholder. Description: Engelsk beskrivelse Requirement: Hvis værdien af tagget ligger fast, er krav til værdien beskrevet her. Type: Angiver hvilken type information, tagget indeholder; f.eks. om det er tekst eller dato. Såfremt der står sub level i kolonnen, er det fordi tagget har et niveau, der er beskrevet i en anden tabel med samme navn som tagget. Value: Angiver antallet af karakterer, informationen kan indeholde. A(20) betyder, at den kan indeholde 20 karakterer. Hvis der yderligere er tilføjet altid, eksempelvis A(4) altid, betyder dette, at informationen altid skal være på 4 karakterer. Såfremt typen er decimal, kan værdien eksempelvis være 20.3, hvilket betyder at tallet kan være på 20 cifre før kommaseparatoren og 3 cifre efter kommaseparatoren. C/M/D/V: Angiver hvorvidt informationen er conditional, mandatory, dependent eller mandatory fra og med en bestemt version af formatet. Et conditional tag må gerne være der, selvom det ikke er udfyldt. Et mandatory tag skal være der og skal være udfyldt. Et dependent tag skal være der, hvis det tag, det er afhængigt af, er udfyldt. Dog, såfremt N = 1 skal tagget være med, tagget kan dog være tomt, såfremt det tag det er afhængigt af, ikke er udfyldt. Vs: Angiver, at tagget er mandatory fra og med det angivne versionsnummer. N: Angiver hvor mange gange tagget kan være i formatet. N = 1 betyder, at tagget altid skal være med 1 gang, det kan dog være tomt. Bemærk, at selvom et tag ikke er mandatory, kan N godt stå til 1, og så vil tagget i DTD en være defineret som mandatory. Dependent: History: N = 0..1 betyder, at tagget kan være med, eller det kan udelades. N = betyder, at tagget kan være med gange. Angiver det tag, som dette tag er afhængigt af. Dependent af angives kun, når C/M/D/V er D. Her angives historik for eventuelle ændringer til tagget. Hvis der er tale om et nyt tag, angives f.eks. versionsnummer for oprettelse i formatet; er der tale om en ændring af et tag s definition, angives den tidligere definition samt det versionsnummer, hvori tagget blev ændret. e faktura faktura / invoice format Side 2

9 1.2 Valideringer e faktura foretager flg. valideringer: At der ikke er tale om en dublet. Undersøges ved at sikre, at kombinationen af service-leverandør, fakturaafsender af den første faktura i bundtet og bundt-referencenummer er unik inden for indeværende år. At afsender er kendt af e faktura At checksum er korrekt At alle øvrige landekoder er i overensstemmelse med ISO-standard ISO (2 karaktersvarianten) At postnumre er gyldige danske postnumre, hvis landekode = DK At momsprocenten er korrekt, hvis linjetotaler angiver, at der er moms At momsprocenten på linjer, gebyrer og fakturarabat svarer til enten 0 eller 25 % At alle totaler er korrekte At på linjer med antal og beløb, skal der være udfyldt mindst et varenummer At XML-filen er valid og overholder fakturaformatet mht. struktur (mandatory, conditional etc.) samt feltdefinitioner, f.eks. maximalt 3 decimaler på beløb mv. Flg. regler gælder: For mandatory tags Tagget skal være til stede i XML-filen Tagget skal have et validt indhold For conditional tags med N=0..1(1000) Tagget behøver ikke være tilstede i XML-filen Er tagget tilstede, skal det enten være tomt eller have et validt indhold For conditional/dependent tags med N=1 Tagget skal være til stede i XML-filen Tagget skal enten være tomt eller have et validt indhold Tagget skal have en værdi, hvis det felt det er afhængigt af, er tilstede og har en værdi. For conditional tag med mandatory underniveau Hvis et conditional tag er tilstede, så gælder reglerne for mandatory tags for evt. mandatory under-niveau. Hvis f.eks. tagget REMARK er til stede i XML-filen, så skal der være minimum et korrekt REMARK_TXT og med en valid værdi Andre regler: Et enkelt mellemrum er ikke et validt indhold for et felt, med mindre præcis dette er specificeret for feltet. Bemærk, for alle valideringer på beløb og totaler gælder det, at der accepteres en afvigelse på højst 50 ører. Er valideringerne ikke overholdt, vil en faktura blive afvist. e faktura faktura / invoice format Side 3

10 1.3 Checksum Formålet med checksummen er at sikre, at en faktura ikke er blevet ændret fra afsenderens ERP-system til modtagerens ERP-system. Når et ERP-system skal afsende en faktura, beregnes en checksum. Checksummen følger fakturaen, således at man ved modtagelse kan beregne checksummen ud fra fakturaen og sammenligne den beregnede checksum med den modtagne checksum. Derved undgår man at indlæse en forkert eller beskadiget faktura. Checksummen fremkommer ved brug af tre typer af oplysninger på en faktura: Fakturamodtagernavn, Sum af fakturalinjernes beløb uden moms og FIK/GIRO-nummeret. Her er et eksempel på indholdet af et CHECKSUM-tag: <CHECKSUM> ,000</CHECKSUM> Alle ERP-systemer skal således generere en checksum. Checksummen bliver beregnet på samme måde ved afsendelse af en kreditnota. Ved modtagelse skal ERP-systemet kontrollere, om checksummen stemmer overens med fakturaen. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal brugeren (fakturamodtager) af ERP-systemet have en fejlmeddelelse. Sådan opbygges checksummen: Checksum = <BILL_TO>.<NAME_1> + <P_FIK_NO> + alle <NET_PRICE> Den første del efter lighedstegnet er det fakturamodtagernavn, der står i NAME_1 under <BILL_TO>segmentet. Hvis ikke segmenterne findes, medgår de ikke i checksummen. Checksummen i den første del, <BILL_TO>.<NAME_1>, beregnes ved hjælp af ASCII-værdierne, som fremgår af nedenstående tabeller. Der benyttes samme ASCII-værdi, uanset om det vedrører store eller små bogstaver. Såfremt der er bogstaver i tagget, som ikke findes i nedenstående tabel, udelades de pågældende bogstaver fra beregningen af checksummen. Tegn Værdi Tegn A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Værdi Checksummen i den anden og tredje del, <P_FIK_NO> + alle <NET_PRICE>, er blot de cifre, der indgår i disse tag, jf. eksemplet nedenfor. e faktura faktura / invoice format Side 4

11 <BILL_TO> <NAME_1>ABC 234</NAME_1> delchecksum = 351 </BILL_TO> <P_FIK_NO> </P_FIK_NO> delchecksum = <NET_PRICE>9000,000</NET_PRICE> <NET_PRICE>1000,000</NET_PRICE> <NET_PRICE>0,000</NET_PRICE> delchecksum = Checksum = = ,000 Anvendes FIK-delen ikke i en faktura, har P_FIK_NO værdien 0 i beregningen af checksum. Checksummen angives i faktura-formatet. e faktura faktura / invoice format Side 5

12 1.4 Modulus10-kontrol Betalingsidentifikationens sidste ciffer er et kontrolciffer beregnet med modulus10 efter følgende model: 1. Gang det sidste ciffer med 2, det næstsidste med 1, osv. jf. vægttallene i nedenstående eksempel. 2. Hvis summen af en udregning bliver 10 eller derover, adderes de 2 cifre i summen, således at det nye tal - tværsummen - bliver mindre end Tværsummen adderes med de resterende summer under 10 til et tal, der anvendes som tæller. 4. Tælleren divideres med 10 - modulus. 5. Kontrolcifret er lig med 10 minus resten fra divisionen. Hvis resten fra divisionen er nul, bliver kontrolcifret "0". Eksempel: Der er 16 positioner i feltet, hvilket betyder, at der ved udprintning af hele OCR-linjen skal være en blank karakter enten foran eller bagved betalingsidentifikationen. Hvis kortart-koden og kreditornummeret er fortrykt, skal betalingsidentifikationens 15 cifre printes midt i felt 2. Hvis man f.eks. har betalingsident (uden checkciffer) kan man beregne sig frem til cifferet på følgende måde: Step 1 og 2: Betalingsident Vægttal: Delberegning (step 1) Tværsumstal (step 2) Step 3: Tæller: = 62 Step 4: Tæller/modulus: 62/10 = 6,2 dvs. rest = 2 Step 5: Kontrolciffer 10-2 = 8 e faktura faktura / invoice format Side 6

13 1.5 Formatændringer Dette kapitel beskriver de indførte formatændringer i de enkelte versioner. For hver version beskrives følgende: Tilføjede tags Ændrede tags Version Tilføjede tags Nyt tag HEADER/PAYMENT_MEANS_V ERSION C/M/D/V Type Værdi Vs M Text A(10) DOCUMENT/PAYMENT_MEANS M Sub-level DOCUMENT/PAYMENT_ MEANS /PAYMENT_TYPE M Text A(20) Beskrivelse Version af XML-format til brug for OfficeBanking Betalingsmåder Betalingsmåde. Se valgtabel 8 DOCUMENT/PAYMENT_ MEANS /DIRECT_DEBIT PAYMENT_ MEANS /DIRECT_DEBIT/P_DIRECT_DEB IT_TYPE M Sub-level M Text A(20) Direct debet betalingsoplysninger. Direct debit type. Se valgtabel 9. PAYMENT_ MEANS/DIRECT_DEBIT/P_CURR ENCY_CODE PAYMENT_ MEANS/DIRECT_DEBIT/P_AMO UNT PAYMENT_ MEANS/DIRECT_DEBIT/P_TRAN SFER_DATE PAYMENT_ MEANS/DIRECT_DEBIT/P_REG_ NO PAYMENT_ MEANS/DIRECT_DEBIT /P_ACCOUNT_NO PAYMENT_ MEANS/FIK M Text A(3) M Decimal 20.2 M Text A(10)altid M Text A(4) M Text A(10) M Sub-level Valutakode. Beløb til betaling i DKK. Dato for overførslen af penge. Skal være en bank-dag. Beløbsafsenders reg.nr Beløbsafsenders kontonr. FIK betalingsoplysninger. Blev før kaldet e faktura faktura / invoice format Side 7

14 Nyt tag LINE/ORDER_NO Nye Valgtabeller C/M/D/V Type Værdi Vs C Text A(20) Beskrivelse PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM. Ordrenummer på linjeniveau Valgtabel 8 Choice Table 8 Beskrivelse FIK FIK betalingsoplysninger. DIRECT_DEBIT Direct debet betalingsoplysninger. Valgtabel 9 Choice Table 9 Beskrivelse BS BetalingsService LS LeverandørService PBS OTHER PBS National Clearing. Kan kun anvendes af PBS. Anden type Ændrede tags I nedenstående tabel, refererer kolonnen med overskriften Tabel-kolonne til, hvilke(t) af nedenstående definitioner, der er ændret i under formatbeskrivelsen. Hvis der f.eks. er tale om, at et felt er udvidet, angives det, at det er Værdi, som er ændret: Navn Beskrivelse Krav Type Værdi C/M/D/V Vs N Dependent af Ændret tag Tabel-kolonne Værdi før Værdi nu /HEADER/VERSION Krav Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af e faktura faktura / invoice format Side 8

15 XML-formatet er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt denne version anvendes. XML-formatet er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt denne version anvendes. /INVOICES/REFERENCE Værdi A(20) A(40) Fjernede muligheder Flg. tag kan ikke mere benyttes: Nyt tag C/M/D/V Type Værdi Vs DOCUMENT/ Sub-level PAYMENT_INFO_JOINT_TRANS FER_FORM HEADER / PAYMENT_INFO_JOINT_TRANS FER_FORM_VERSION M Text A(10) Beskrivelse Betalingsoplysninger. Er erstattet af FIK. Version af XML-format til brug for OfficeBanking. Er erstattet af PAYMENT_MEANS_VERSION Version Tilføjede tags Nyt tag INVOICES /INVOICES/REFERENCE /HEADER/RECEIPT_NO /HEADER/CHECKSUM /DOCUMENT_HEAD/ACCOUNT_ CODE C/M/D/V Type Værdi Vs M Under-niveau M Text A(20) M Text A(20) M Decimal 20.3 C Text A(35) Beskrivelse Nyt niveau til at håndtere flere fakturaer i én XML-fil. Referencenummer til denne afsendelse Kvitteringsnummer genereret af det afsendende økonomisystem. Det skal være unikt for afsender. Kvitteringsnummeret bliver returneret i kvitteringer fra e faktura til brug for ERP-systemets opdatering af status på de enkelte fakturaer. Tidligere lå dette nummer i en særskilt.req fil. Feltet ligger nu i stedet direkte i XML-formatet. Checksum. Se afsnit 1.3 Checksum Tidligere lå dette nummer i en særskilt.req fil. Feltet ligger nu i stedet direkte i XML-formatet. DimensionsKontoStreng til brug for fakturering af offentlige institutioner. Såfremt køber har opgivet en DimensionsKontoStreng i forbindelse med afgivelse af rekvisition eller ordre, er køber, e faktura faktura / invoice format Side 9

16 Nyt tag /LINE/ACCOUNT_CODE C/M/D/V Type Værdi Vs C Text A(35) Beskrivelse jf. lov om offentlige betalinger og tilhørende bekendtgørelse, berettiget til at tilbageholde betaling, indtil den oplyste DimensionsKontoStreng fremgår af fakturaen Anvendelse af dette felt er betinget af, at køber har opgivet en DimensionsKontoStreng. Såfremt de enkelte fakturalinjer skal bogføres med forskellige DimensionsKontoStrenge, skal dette angives på fakturalinjeniveau. I dette tilfælde er udfaldsrummet på fakturahovedniveau konstant: "Linjespecificeret" DimensionsKontoStreng til brug for fakturering af offentlige institutioner. Såfremt køber har opgivet en DimensionsKontoStreng i forbindelse med afgivelse af rekvisition eller ordre, er køber, jf. lov om offentlige betalinger og tilhørende bekendtgørelse, berettiget til at tilbageholde betaling, indtil den oplyste DimensionsKontoStreng fremgår af fakturaen Anvendelse af dette felt er betinget af, at køber har opgivet en DimensionsKontoStreng. Anvendelse af dette felt er betinget af, at køber har opgivet en DimensionsKontoStreng på linjeniveau. /LINE/FINAL_CUSTOMER_TYPE C Text A(3) /LINE/FINAL_CUSTOMER C Text /INVOICES/TOTAL_DOCUMENT _CHECKSUM A(20) M Decimal 20.3 Angiver hvordan endelig kunde er identificeret. Se valgtabel 6. Anvendes til at angive eventuel endelig kunde. Anvendes f.eks. inden for det kommunale område til at angive cpr-nr på ydelsesmodtager. Sum af checksum en under alle dokumenterne /INVOICES/NO_OF_DOCUMENT S Nye Valgtabeller M Text A(4) Antal faktura og kreditnotaer i denne afsendelse Valgtabel 6 CPR TLF CVR EAN PNO DUN Beskrivelse CPR-nummer Telefonummer CVR-nummer EAN-lokationsnummer P-nummer DUNS-nummer e faktura faktura / invoice format Side 10

17 Ændrede tags I nedenstående tabel, refererer kolonnen med overskriften Tabel-kolonne til, hvilke(t) af nedenstående definitioner, der er ændret i under formatbeskrivelsen. Hvis der f.eks. er tale om, at et felt er udvidet, angives det, at det er Værdi, som er ændret: Navn Beskrivelse Krav Type Værdi C/M/D/V Vs N Dependent af Ændret tag Tabel-kolonne Værdi før Værdi nu /HEADER/VERSION Krav Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af XMT er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt denne version anvendes. Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af XML-formatet er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt denne version anvendes. /HEADER/ PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM_VE RSION Krav Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af XMT er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt denne version anvendes. /HEADER/FACTORING_VERSION Krav Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af XMT er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt denne version anvendes. Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af betalings-formatet er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt denne version anvendes. Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af factoring-formatet er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt denne version anvendes. e faktura faktura / invoice format Side 11

18 /DOCUMENT_HEAD/EXTERNAL_DOCUMENT_ NO Value A(20) A(40) Fjernede muligheder Snabel-a skal ikke konverteres inden ind- og udlæsning. Dvs. snabel-a skrives direktes i XMLfilen. Tegn Konvertering i ERP DTD &at; <!ENTITY at Tidligere versioner Version 1.1.0, kun anvendt med e faktura version 1.0 Version 1.0.0, kun anvendt med e faktura version 1.0 e faktura faktura / invoice format Side 12

19 2. English description (Engelsk beskrivelse) This document goes through the format of the invoice and an example of an invoice. 2.1 The invoice format The format is specified in encoding ISO The format for an invoice cannot be changed without consent from PBS A/S. PBS will give notice of changes in the format with a minimum of three months notice Special characters No non-printable characters are accepted in the file format. None of the following characters must be part of the format: < > & The ERP systems must convert any characters in the table below, before the characters are sent. The characters are to be converted correspondingly upon reception. Character Conversion in the ERP DTD entity < < <!ENTITY lt "&#60;"> > > <!ENTITY gt ">"> & & <!ENTITY amp "&#38;"> &apos; <!ENTITY apos "&#39;"> " <!ENTITY quot """> Prologue, stylesheet and schema All XML-files must have a xml-declaration as the first line, stated like this: <?xml version="1.0" encoding="iso " standalone="yes"?> The first XML-tag (root) in the XML-file must have a reference to the schema definition and the e faktura schema and must be stated like this: <INVOICES xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance xsi:nonamespaceschemalocation="efaktura.xsd"> When e faktura sends an invoice to the recipient the second line in the XML-file will have a local reference to the stylesheet that is send along with the invoice and will be stated like this: <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="oinnn..nn.xsl"?> Notice, that as unique filnames are used, the stylesheet reference will be different every time an invoice is received from e faktura. The original legal sender of the invoice shall not include a reference to a stylesheet. e faktura faktura / invoice format Side 13

20 2.1.3 Definition of the invoice format The invoice format from e faktura is described in tabular form in section 4 format description The columns in the table have the following meaning: Navn Name: Defines the beginning and end of the tag Beskrivelse: Description in Danish Description: A brief description of which information the tag contains. Requirement: If the value of the tag is established, a requirement to the value is described here. This column is only included for the description of HEADER. Type: Specifies which type of information the tag contains; e.g. whether it is text or a date. Provided it says sublevel in the column, the tag has a level that is described in another table with the same name as the tag Value: Specifies the amount of characters, the information can contain. A(20) means that it can contain 20 characters. If altid (always) is added, for example A(4) altid, this means that the information must always be 4 characters long. Should the type be decimal, the value can be 20.3, which means that the number can be 20 digits before the decimal comma 1 and 3 digits after the decimal comma. C/M/D/V: Specifies whether the information is conditional, mandatory, dependent or mandatory for a certain version of the format A conditional tag may be there, even though it is not filled out A mandatory field must be there and has to be filled out A dependent tag must be there, if the tag it is dependent on, is filled out. In case of N = 1, the tag has to be there, though if the tag,it is dependent on is not filled out, the tag can be left empty. Vs: Specifies whether the tag is mandatory from the specified version number. N: Specifies how many times the tag can be in the format. N = 1 means the tag has a minimum & maximum occurrence of 1 N = 0..1 means the tag can occur a minimum of 0 and maximum of 1 N = means the tag can occur a minimum of 0 and maximum of 100 Dependent: Specifies the tag, that this tag is dependent on. Dependent on is only specified, when usage is D (dependant). History: The history of changes to the tag is specified here. If it is a new tag, e.g. the version number, for creation in the format, should be specified; if it is changes of a tags definition, the former definition and the version number, in which the tag was changed, is specified. e faktura faktura / invoice format Side 14

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

Data Management. Tema

Data Management. Tema Data Management Tema Data Management handler om mange forskellige aktiviteter og discipliner med det centrale formål at sikre virksomhedens data og at sikre at værdien af disse data bliver realiseret.

Læs mere

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Læs mere

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English - Danish 2005 Version 3.0 Live Document Control Information Document Details Danish Glossary up to date Document Name: PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English

Læs mere

Account Pro. Brugerhåndbog

Account Pro. Brugerhåndbog Account Pro Brugerhåndbog I Account Pro Indhold 1 Forord 2 2 Generel information / Licensering 4 1 Generel information... om ACCOUNT PRO 4 2 Networking 3 Registrering... 4... 5 4 Licens aftale... 5 3 Oprette

Læs mere

Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen. Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler

Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen. Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler Dette dokument Version: 1.0 CD» 2012.06.11 Emne Titel Detaljer Formularløsning

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard Welcome to Leopard Velkommen til Leopard 1 Vejledning www.apple.com/dk/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Boot Camp, Cover Flow, Exposé, FireWire,

Læs mere

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN THE

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Ændringer i Payment Management 2.15

Ændringer i Payment Management 2.15 Ændringer i Payment Management 2.15 De ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Payment Management Generelt Issue

Læs mere

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 INSTALLATION Installation og database 6 Installation og Login 7 Ny opsætning af SoftSuitCase 8 Finans opsætning 8 Installer Databasen 9 Opload Logo 9 Opsætning af Kredit

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Generelt 4 Automatisk opdatering af valutakurser via Nationalbanken 4 E-mail 4 Rapportmærker 4 Udeladelse af elementnavn i filnavn

Læs mere

General terms and conditions

General terms and conditions December 2014 File No. ED-004-1 The present terms and conditions apply as of 1 December 2014 and supersede the terms and conditions of October 2014. As of 1 April 2014, the Danish National Advanced Technology

Læs mere

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com 1 Denne guide er udviklet og designet af Jesper Synnestved. Der ydes ingen support, og al brug af informationer er på eget ansvar. e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor.com 2 Velkommen

Læs mere

Fiskeristatistisk Årbog 2006

Fiskeristatistisk Årbog 2006 Fiskeristatistisk Årbog 006 Yearbook of Fishery Statistics 006 Fiskeristatistisk Årbog 006 Udgivet af Fiskeridirektoratet September 007. årgang ISBN 87-89--6 ISSN 0907-98 Pris: 95,00 kr. inkl. 5 % moms

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr.

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. SAMMENFATTENDE NOTAT Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. 2014/S 025-039537 18. september 2014 Jura - maral It og

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Dokumentation af offentlige grønne indkøb

Dokumentation af offentlige grønne indkøb Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 20 2001 Dokumentation af offentlige grønne indkøb Christian Honoré KPMG Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY] TO THE SHAREHOLDERS OF FCM HOLDING A/S Notice is hereby given of the extraordinary general meeting of FCM Holding A/S (the "Company") to be held on Friday, 27 March 2015 at 11:00 in the Lounge, 2 floor,

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB (Herefter benævnt «Bossard») 1. Anvendelse og Gyldighed 1.1 Enhver leverance sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser,

Læs mere

Dynamics gjort enkelt

Dynamics gjort enkelt Dynamics gjort enkelt VELKOMMEN til Produktions- & Logistikdagen 2013 FÅ NOGET MED HJEM - til at styrke virksomhedens produktions- og logistikflow. Jeg vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til

Læs mere