e faktura faktura / invoice format version Oktober 2008 Dokumentversion 4.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0"

Transkript

1 e faktura faktura / invoice format version Oktober 2008 Dokumentversion 4.0

2 Indholdsfortegnelse - Content 1. Dansk beskrivelse (Danish Description) Fakturaformatet Specielle tegn Prolog, stylesheet og skema Definition af fakturaformatet Valideringer Checksum Modulus10-kontrol Formatændringer Version Version Tidligere versioner English description (Engelsk beskrivelse) The invoice format Special characters Prologue, stylesheet and schema Definition of the invoice format Validations Checksum Modulus10-control Format changes Version Version Former versions Formatbeskrivelse (Danish) - Format Description (English) INVOICES (N=1, mandatory) DOCUMENT HEADER DOCUMENT_HEAD REMARK BILLED_FROM SOLD_FROM SELL_TO BILL_TO SHIP_TO ADDRESS CURRENCY Side e faktura faktura / invoice format Side i

3 In case one wants to use other ISO codes, ISO is used as standard for country codes and ISO 4217 is used as standard for currency codes. The standards can be found at LINE LINE ITEM_INFO AMOUNT PAYMENT_TERMS TOTALAMOUNT CHARGE DELIVERY_TERMS PAYMENT_MEANS FIK P_MESSAGE P_CREDITOR_ADDRESS P_ALTERNATE_SENDER DIRECT_DEBIT FACTORING_INFO Eksempler - examples XML faktura/invoice i formatversion from sender XML faktura/invoice i formatversion from sender Skema - Schema (XSD) e faktura faktura / invoice format Side ii

4 Dokumenthistorik Version Dato Ændringer danish Changes - english Direct_debet (tekst rettet) Direct_debet (text corrected) P_AMOUNT: Beløb til betaling i valgt valuta Alle landekode ISO standard er nu valide. Hvis landekode er forskellig fra DK, skal betalingstypen Direct debet benyttes med Direct debet type OTHER Alle valuta koder (ISO Standard) er nu valide Ny valideringsregler Quantity Antal kan være lig med nul Ny valideringsregler Receipt to Feltet skal være i XML en, men uden værdi Filstørrelse for bundter er ændret til: Kan sende fakturabundter i unzipped format indtil 45 MB Kan sende fakturabundter i zipped format indtil 100 MB En faktura kan indholde 1000 sider Skema (xsd) er ændret på flg. 2 områder: DESCRIPTION_1 på linje niveau kan indeholde mellemrumstegn som eneste tegn Flg. mht. COUNTRY_CODE: o COUNTRY_CODE kan indeholde alle landekoder. o Landekoder er case insensitive. o Landekoden i BILL_TO kan fortsat kun være DK Antal decimaler er udvidet på flg. Felter: - QUANTITY, - UNIT_PRICE, - NET_PRICE, - QTY_PER_UNIT_OF_MEAS URE, - TOTAL_DOCUMENT_CHEC KSUM og - CHECKSUM. Amount for payment in selected currency. Country code ISO standard If country code is different from DK, please use payment type Direct debit with Direct debit type OTHER All curency codes (ISO Standard) is now valid. New validation rule Quantity Quantity can be zero New validation rule Receipt to The tags shall be in the XML, but without any value. File size for bundles are changed to: Can send invoice bundles up to 45 MB in unzipped format Can send invoices up to size 100 MB in zipped format One invoice can contain only 1000 documents Modified the schema(xsd) to incorporate the following: DESCRIPTION_1 on line level can contain spaces as the only value COUNTRY_CODE can contain any country code, except for the BILL_TO address section (where the value DK is still mandatory). COUNTRY_CODE in the invoice is now case insensitive. Number of decimals are expanded on the following tags: - QUANTITY, - UNIT_PRICE, - NET_PRICE, - QTY_PER_UNIT_OF_MEAS URE, - TOTAL_DOCUMENT_CHEC KSUM and - CHECKSUM. e faktura faktura / invoice format Side iii

5 Eksempel er opdateret. Det nye antal decimaler kan anvendes fra og med 1. februar Redaktionelle ændringer: - Præciseret, hvordan checksum beregnes, når der ikke anvendes FIK. - Uddybende forklaring af felter med N=1 - Tilladt afvigelse på beløber og totaler er angivet - Ændret tilladt størrelse på faktura og fakturabundt - Præciseret, at P_MESSAGE ikke er et krav for kortart 73 og Der indføres formatændringer, som træder i kraft 12. maj Flg. ændringer: - PAYMENT_INFO_JOINT_TR ANSFER_FORM ændres til at hedde FIK. - PAYMENT_INFO_JOINT_TR ANSFER_FORM_VERSION ændres til at hedde PAYMENT_MEANS_VERSI ON - Alle V-felter ændres til M (Mandatory) - Version og payment-version er fortsat Længden på REFERENCE er ændret Der indføres formatændringer, som træder i kraft 12. maj Flg. ændringer: - Version og payment-version ændres fra v til Betalingsdelen er ændret grundlæggende - Mulighed for ordrenummer på linjen - Kun formatændringer i version og beskrives. Example is updated. The new number of decimals can be used from the 1. of February Editorial changes: - Clarified how to calculate checksum if FIK is not used - Elaborated the use of tags where N=1 - allowed difference in amounts and totals is described - Changed allowed size for invoices and bundles - Clarified that it is not a requirement that P_MESSAGE is entered for card type 73 and 75. Format changes are introduced with effect the 12. of may Following changes are introduced: - PAYMENT_INFO_JOINT_TR ANSFER_FORM is changed and called FIK. - PAYMENT_INFO_JOINT_TR ANSFER_FORM_VERSION is changed and called PAYMENT_MEANS_VERSI ON - All V-tags are changed to M (mandatory) - Version and payment version is still The length of REFERENCE has been changed Format changes are introduced with effect the 12. of may Following changes are introduced: - Version and payment-version updated from v to Payment section is updated - Possible to have order number on the line - Only format changes in version and are described Det er beskrevet, at modtager kan identificeres ved kundenummer. Denne funktionalitet træder i kraft i version 2.15 af e faktura HUB. It is described that the the receiver can be identified by the customer number. This functionality does not work before version 2.15 of the e faktura HUB. e faktura faktura / invoice format Side iv

6 Der indføres formatændringer i forbindelse med e faktura HUBløsningen. Formatændringerne træder i kraft 1. marts Versionen af formatet er nu Beskrivelse af P_ACCOUNT_NO og P_REG_NO er korrigeret tilbage til den oprindelige beskrivelse Der indføres formatændringer. VERSION og FACTORING_VERSION skifter fra version til version Formatændringen træder i kraft 1. februar Se evt. dokumentet Introduktion til e- faktura integration mht. håndtering af flere versioner af e-faktura fakturaformatet e faktura A/S er erstattet af PBS A/S og PBS logo er indsat på forsiden XML-eksempel for e-faktura (version 1.0.0) opdateret. Format changes are introduced. VERSION changes from version to version The change in format becomes effective March 1 st Description of P_ACCOUNT_NO and P_REG_NO is changed back to the original description. Format changes are introduced. VERSION and FACTORING_VERSION changes from version to version The change in format becomes effective February 1 st See the document Introduktion til e- faktura integration on handling multiple versions of the e-faktura format, if necessary. e faktura A/S replaced by PBS A/S and PBS logo inserted on the front page. XML example for e-faktura (version 1.0.0) updated Dokument færdiggjort. Document completed Dokumenthistorik er tilføjet. Det er angivet hvilket tag, amount er afhængigt (dependent) af, samt bedre beskrivelse af, hvad kolonnen N betyder. Document history added. It is specified which tag amount is dependent on, plus a better description of what the column N means. e faktura faktura / invoice format Side v

7 1. Dansk beskrivelse (Danish Description) Nærværende dokument gennemgår XML-formatet, som en faktura skal overholde samt et eksempel på en faktura. 1.1 Fakturaformatet Formatet angives i encoding ISO Formatet for en faktura kan ikke ændres uden samtykke fra PBS A/S. PBS vil varsle formatændringer med minimum tre måneders varsel Specielle tegn Der accepteres ikke ikke-printbare tegn i filformatet. Følgende tegn må ikke indgå i formatet: < > & Dette bevirker, at ERP-systemerne skal konvertere tegnene iht. nedenstående tabel, inden tegnene sendes til e faktura. På tilsvarende måde skal tegnene konverteres ved modtagelse. Tegn Konvertering i ERP DTD entitet < < <!ENTITY lt "&#60;"> > > <!ENTITY gt ">"> & & <!ENTITY amp "&#38;"> &apos; <!ENTITY apos "&#39;"> " <!ENTITY quot """> Prolog, stylesheet og skema Alle XML-filer skal have flg. xml-deklaration som første linje: <?xml version="1.0" encoding="iso " standalone="yes"?> Det første tag (root) i selve XML-delen, skal indeholde en reference til skema-definitionen og det aktuelle skema, og skal anføres således: <INVOICES xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance xsi:nonamespaceschemalocation="efaktura.xsd"> Når e faktura fremsender en faktura til fakturamodtager, vil XML-filen s anden linje referere lokalt til det medsendte stylesheet: <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="oinnn..nn.xsl"?> Bemærk, da der anvendes unikke filnavne, vil filnavn-referencen være forskellig, hver gang der modtages en faktura fra e faktura. Fakturaafsender skal ikke inkludere en stylesheet-reference. Kun e faktura påsætter denne. e faktura faktura / invoice format Side 1

8 1.1.3 Definition af fakturaformatet Fakturaformatet beskrives i tabelform i afsnit 3 Formatbeskrivelse. Kolonnerne i tabellerne har følgende betydning: Navn Name: Angiver start og slut på tagget. Beskrivelse: Kort beskrivelse af, hvilken information tagget indeholder. Description: Engelsk beskrivelse Requirement: Hvis værdien af tagget ligger fast, er krav til værdien beskrevet her. Type: Angiver hvilken type information, tagget indeholder; f.eks. om det er tekst eller dato. Såfremt der står sub level i kolonnen, er det fordi tagget har et niveau, der er beskrevet i en anden tabel med samme navn som tagget. Value: Angiver antallet af karakterer, informationen kan indeholde. A(20) betyder, at den kan indeholde 20 karakterer. Hvis der yderligere er tilføjet altid, eksempelvis A(4) altid, betyder dette, at informationen altid skal være på 4 karakterer. Såfremt typen er decimal, kan værdien eksempelvis være 20.3, hvilket betyder at tallet kan være på 20 cifre før kommaseparatoren og 3 cifre efter kommaseparatoren. C/M/D/V: Angiver hvorvidt informationen er conditional, mandatory, dependent eller mandatory fra og med en bestemt version af formatet. Et conditional tag må gerne være der, selvom det ikke er udfyldt. Et mandatory tag skal være der og skal være udfyldt. Et dependent tag skal være der, hvis det tag, det er afhængigt af, er udfyldt. Dog, såfremt N = 1 skal tagget være med, tagget kan dog være tomt, såfremt det tag det er afhængigt af, ikke er udfyldt. Vs: Angiver, at tagget er mandatory fra og med det angivne versionsnummer. N: Angiver hvor mange gange tagget kan være i formatet. N = 1 betyder, at tagget altid skal være med 1 gang, det kan dog være tomt. Bemærk, at selvom et tag ikke er mandatory, kan N godt stå til 1, og så vil tagget i DTD en være defineret som mandatory. Dependent: History: N = 0..1 betyder, at tagget kan være med, eller det kan udelades. N = betyder, at tagget kan være med gange. Angiver det tag, som dette tag er afhængigt af. Dependent af angives kun, når C/M/D/V er D. Her angives historik for eventuelle ændringer til tagget. Hvis der er tale om et nyt tag, angives f.eks. versionsnummer for oprettelse i formatet; er der tale om en ændring af et tag s definition, angives den tidligere definition samt det versionsnummer, hvori tagget blev ændret. e faktura faktura / invoice format Side 2

9 1.2 Valideringer e faktura foretager flg. valideringer: At der ikke er tale om en dublet. Undersøges ved at sikre, at kombinationen af service-leverandør, fakturaafsender af den første faktura i bundtet og bundt-referencenummer er unik inden for indeværende år. At afsender er kendt af e faktura At checksum er korrekt At alle øvrige landekoder er i overensstemmelse med ISO-standard ISO (2 karaktersvarianten) At postnumre er gyldige danske postnumre, hvis landekode = DK At momsprocenten er korrekt, hvis linjetotaler angiver, at der er moms At momsprocenten på linjer, gebyrer og fakturarabat svarer til enten 0 eller 25 % At alle totaler er korrekte At på linjer med antal og beløb, skal der være udfyldt mindst et varenummer At XML-filen er valid og overholder fakturaformatet mht. struktur (mandatory, conditional etc.) samt feltdefinitioner, f.eks. maximalt 3 decimaler på beløb mv. Flg. regler gælder: For mandatory tags Tagget skal være til stede i XML-filen Tagget skal have et validt indhold For conditional tags med N=0..1(1000) Tagget behøver ikke være tilstede i XML-filen Er tagget tilstede, skal det enten være tomt eller have et validt indhold For conditional/dependent tags med N=1 Tagget skal være til stede i XML-filen Tagget skal enten være tomt eller have et validt indhold Tagget skal have en værdi, hvis det felt det er afhængigt af, er tilstede og har en værdi. For conditional tag med mandatory underniveau Hvis et conditional tag er tilstede, så gælder reglerne for mandatory tags for evt. mandatory under-niveau. Hvis f.eks. tagget REMARK er til stede i XML-filen, så skal der være minimum et korrekt REMARK_TXT og med en valid værdi Andre regler: Et enkelt mellemrum er ikke et validt indhold for et felt, med mindre præcis dette er specificeret for feltet. Bemærk, for alle valideringer på beløb og totaler gælder det, at der accepteres en afvigelse på højst 50 ører. Er valideringerne ikke overholdt, vil en faktura blive afvist. e faktura faktura / invoice format Side 3

10 1.3 Checksum Formålet med checksummen er at sikre, at en faktura ikke er blevet ændret fra afsenderens ERP-system til modtagerens ERP-system. Når et ERP-system skal afsende en faktura, beregnes en checksum. Checksummen følger fakturaen, således at man ved modtagelse kan beregne checksummen ud fra fakturaen og sammenligne den beregnede checksum med den modtagne checksum. Derved undgår man at indlæse en forkert eller beskadiget faktura. Checksummen fremkommer ved brug af tre typer af oplysninger på en faktura: Fakturamodtagernavn, Sum af fakturalinjernes beløb uden moms og FIK/GIRO-nummeret. Her er et eksempel på indholdet af et CHECKSUM-tag: <CHECKSUM> ,000</CHECKSUM> Alle ERP-systemer skal således generere en checksum. Checksummen bliver beregnet på samme måde ved afsendelse af en kreditnota. Ved modtagelse skal ERP-systemet kontrollere, om checksummen stemmer overens med fakturaen. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal brugeren (fakturamodtager) af ERP-systemet have en fejlmeddelelse. Sådan opbygges checksummen: Checksum = <BILL_TO>.<NAME_1> + <P_FIK_NO> + alle <NET_PRICE> Den første del efter lighedstegnet er det fakturamodtagernavn, der står i NAME_1 under <BILL_TO>segmentet. Hvis ikke segmenterne findes, medgår de ikke i checksummen. Checksummen i den første del, <BILL_TO>.<NAME_1>, beregnes ved hjælp af ASCII-værdierne, som fremgår af nedenstående tabeller. Der benyttes samme ASCII-værdi, uanset om det vedrører store eller små bogstaver. Såfremt der er bogstaver i tagget, som ikke findes i nedenstående tabel, udelades de pågældende bogstaver fra beregningen af checksummen. Tegn Værdi Tegn A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Værdi Checksummen i den anden og tredje del, <P_FIK_NO> + alle <NET_PRICE>, er blot de cifre, der indgår i disse tag, jf. eksemplet nedenfor. e faktura faktura / invoice format Side 4

11 <BILL_TO> <NAME_1>ABC 234</NAME_1> delchecksum = 351 </BILL_TO> <P_FIK_NO> </P_FIK_NO> delchecksum = <NET_PRICE>9000,000</NET_PRICE> <NET_PRICE>1000,000</NET_PRICE> <NET_PRICE>0,000</NET_PRICE> delchecksum = Checksum = = ,000 Anvendes FIK-delen ikke i en faktura, har P_FIK_NO værdien 0 i beregningen af checksum. Checksummen angives i faktura-formatet. e faktura faktura / invoice format Side 5

12 1.4 Modulus10-kontrol Betalingsidentifikationens sidste ciffer er et kontrolciffer beregnet med modulus10 efter følgende model: 1. Gang det sidste ciffer med 2, det næstsidste med 1, osv. jf. vægttallene i nedenstående eksempel. 2. Hvis summen af en udregning bliver 10 eller derover, adderes de 2 cifre i summen, således at det nye tal - tværsummen - bliver mindre end Tværsummen adderes med de resterende summer under 10 til et tal, der anvendes som tæller. 4. Tælleren divideres med 10 - modulus. 5. Kontrolcifret er lig med 10 minus resten fra divisionen. Hvis resten fra divisionen er nul, bliver kontrolcifret "0". Eksempel: Der er 16 positioner i feltet, hvilket betyder, at der ved udprintning af hele OCR-linjen skal være en blank karakter enten foran eller bagved betalingsidentifikationen. Hvis kortart-koden og kreditornummeret er fortrykt, skal betalingsidentifikationens 15 cifre printes midt i felt 2. Hvis man f.eks. har betalingsident (uden checkciffer) kan man beregne sig frem til cifferet på følgende måde: Step 1 og 2: Betalingsident Vægttal: Delberegning (step 1) Tværsumstal (step 2) Step 3: Tæller: = 62 Step 4: Tæller/modulus: 62/10 = 6,2 dvs. rest = 2 Step 5: Kontrolciffer 10-2 = 8 e faktura faktura / invoice format Side 6

13 1.5 Formatændringer Dette kapitel beskriver de indførte formatændringer i de enkelte versioner. For hver version beskrives følgende: Tilføjede tags Ændrede tags Version Tilføjede tags Nyt tag HEADER/PAYMENT_MEANS_V ERSION C/M/D/V Type Værdi Vs M Text A(10) DOCUMENT/PAYMENT_MEANS M Sub-level DOCUMENT/PAYMENT_ MEANS /PAYMENT_TYPE M Text A(20) Beskrivelse Version af XML-format til brug for OfficeBanking Betalingsmåder Betalingsmåde. Se valgtabel 8 DOCUMENT/PAYMENT_ MEANS /DIRECT_DEBIT PAYMENT_ MEANS /DIRECT_DEBIT/P_DIRECT_DEB IT_TYPE M Sub-level M Text A(20) Direct debet betalingsoplysninger. Direct debit type. Se valgtabel 9. PAYMENT_ MEANS/DIRECT_DEBIT/P_CURR ENCY_CODE PAYMENT_ MEANS/DIRECT_DEBIT/P_AMO UNT PAYMENT_ MEANS/DIRECT_DEBIT/P_TRAN SFER_DATE PAYMENT_ MEANS/DIRECT_DEBIT/P_REG_ NO PAYMENT_ MEANS/DIRECT_DEBIT /P_ACCOUNT_NO PAYMENT_ MEANS/FIK M Text A(3) M Decimal 20.2 M Text A(10)altid M Text A(4) M Text A(10) M Sub-level Valutakode. Beløb til betaling i DKK. Dato for overførslen af penge. Skal være en bank-dag. Beløbsafsenders reg.nr Beløbsafsenders kontonr. FIK betalingsoplysninger. Blev før kaldet e faktura faktura / invoice format Side 7

14 Nyt tag LINE/ORDER_NO Nye Valgtabeller C/M/D/V Type Værdi Vs C Text A(20) Beskrivelse PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM. Ordrenummer på linjeniveau Valgtabel 8 Choice Table 8 Beskrivelse FIK FIK betalingsoplysninger. DIRECT_DEBIT Direct debet betalingsoplysninger. Valgtabel 9 Choice Table 9 Beskrivelse BS BetalingsService LS LeverandørService PBS OTHER PBS National Clearing. Kan kun anvendes af PBS. Anden type Ændrede tags I nedenstående tabel, refererer kolonnen med overskriften Tabel-kolonne til, hvilke(t) af nedenstående definitioner, der er ændret i under formatbeskrivelsen. Hvis der f.eks. er tale om, at et felt er udvidet, angives det, at det er Værdi, som er ændret: Navn Beskrivelse Krav Type Værdi C/M/D/V Vs N Dependent af Ændret tag Tabel-kolonne Værdi før Værdi nu /HEADER/VERSION Krav Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af e faktura faktura / invoice format Side 8

15 XML-formatet er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt denne version anvendes. XML-formatet er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt denne version anvendes. /INVOICES/REFERENCE Værdi A(20) A(40) Fjernede muligheder Flg. tag kan ikke mere benyttes: Nyt tag C/M/D/V Type Værdi Vs DOCUMENT/ Sub-level PAYMENT_INFO_JOINT_TRANS FER_FORM HEADER / PAYMENT_INFO_JOINT_TRANS FER_FORM_VERSION M Text A(10) Beskrivelse Betalingsoplysninger. Er erstattet af FIK. Version af XML-format til brug for OfficeBanking. Er erstattet af PAYMENT_MEANS_VERSION Version Tilføjede tags Nyt tag INVOICES /INVOICES/REFERENCE /HEADER/RECEIPT_NO /HEADER/CHECKSUM /DOCUMENT_HEAD/ACCOUNT_ CODE C/M/D/V Type Værdi Vs M Under-niveau M Text A(20) M Text A(20) M Decimal 20.3 C Text A(35) Beskrivelse Nyt niveau til at håndtere flere fakturaer i én XML-fil. Referencenummer til denne afsendelse Kvitteringsnummer genereret af det afsendende økonomisystem. Det skal være unikt for afsender. Kvitteringsnummeret bliver returneret i kvitteringer fra e faktura til brug for ERP-systemets opdatering af status på de enkelte fakturaer. Tidligere lå dette nummer i en særskilt.req fil. Feltet ligger nu i stedet direkte i XML-formatet. Checksum. Se afsnit 1.3 Checksum Tidligere lå dette nummer i en særskilt.req fil. Feltet ligger nu i stedet direkte i XML-formatet. DimensionsKontoStreng til brug for fakturering af offentlige institutioner. Såfremt køber har opgivet en DimensionsKontoStreng i forbindelse med afgivelse af rekvisition eller ordre, er køber, e faktura faktura / invoice format Side 9

16 Nyt tag /LINE/ACCOUNT_CODE C/M/D/V Type Værdi Vs C Text A(35) Beskrivelse jf. lov om offentlige betalinger og tilhørende bekendtgørelse, berettiget til at tilbageholde betaling, indtil den oplyste DimensionsKontoStreng fremgår af fakturaen Anvendelse af dette felt er betinget af, at køber har opgivet en DimensionsKontoStreng. Såfremt de enkelte fakturalinjer skal bogføres med forskellige DimensionsKontoStrenge, skal dette angives på fakturalinjeniveau. I dette tilfælde er udfaldsrummet på fakturahovedniveau konstant: "Linjespecificeret" DimensionsKontoStreng til brug for fakturering af offentlige institutioner. Såfremt køber har opgivet en DimensionsKontoStreng i forbindelse med afgivelse af rekvisition eller ordre, er køber, jf. lov om offentlige betalinger og tilhørende bekendtgørelse, berettiget til at tilbageholde betaling, indtil den oplyste DimensionsKontoStreng fremgår af fakturaen Anvendelse af dette felt er betinget af, at køber har opgivet en DimensionsKontoStreng. Anvendelse af dette felt er betinget af, at køber har opgivet en DimensionsKontoStreng på linjeniveau. /LINE/FINAL_CUSTOMER_TYPE C Text A(3) /LINE/FINAL_CUSTOMER C Text /INVOICES/TOTAL_DOCUMENT _CHECKSUM A(20) M Decimal 20.3 Angiver hvordan endelig kunde er identificeret. Se valgtabel 6. Anvendes til at angive eventuel endelig kunde. Anvendes f.eks. inden for det kommunale område til at angive cpr-nr på ydelsesmodtager. Sum af checksum en under alle dokumenterne /INVOICES/NO_OF_DOCUMENT S Nye Valgtabeller M Text A(4) Antal faktura og kreditnotaer i denne afsendelse Valgtabel 6 CPR TLF CVR EAN PNO DUN Beskrivelse CPR-nummer Telefonummer CVR-nummer EAN-lokationsnummer P-nummer DUNS-nummer e faktura faktura / invoice format Side 10

17 Ændrede tags I nedenstående tabel, refererer kolonnen med overskriften Tabel-kolonne til, hvilke(t) af nedenstående definitioner, der er ændret i under formatbeskrivelsen. Hvis der f.eks. er tale om, at et felt er udvidet, angives det, at det er Værdi, som er ændret: Navn Beskrivelse Krav Type Værdi C/M/D/V Vs N Dependent af Ændret tag Tabel-kolonne Værdi før Værdi nu /HEADER/VERSION Krav Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af XMT er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt denne version anvendes. Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af XML-formatet er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt denne version anvendes. /HEADER/ PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM_VE RSION Krav Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af XMT er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt denne version anvendes. /HEADER/FACTORING_VERSION Krav Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af XMT er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt denne version anvendes. Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af betalings-formatet er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt denne version anvendes. Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af factoring-formatet er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt denne version anvendes. e faktura faktura / invoice format Side 11

18 /DOCUMENT_HEAD/EXTERNAL_DOCUMENT_ NO Value A(20) A(40) Fjernede muligheder Snabel-a skal ikke konverteres inden ind- og udlæsning. Dvs. snabel-a skrives direktes i XMLfilen. Tegn Konvertering i ERP DTD &at; <!ENTITY at Tidligere versioner Version 1.1.0, kun anvendt med e faktura version 1.0 Version 1.0.0, kun anvendt med e faktura version 1.0 e faktura faktura / invoice format Side 12

19 2. English description (Engelsk beskrivelse) This document goes through the format of the invoice and an example of an invoice. 2.1 The invoice format The format is specified in encoding ISO The format for an invoice cannot be changed without consent from PBS A/S. PBS will give notice of changes in the format with a minimum of three months notice Special characters No non-printable characters are accepted in the file format. None of the following characters must be part of the format: < > & The ERP systems must convert any characters in the table below, before the characters are sent. The characters are to be converted correspondingly upon reception. Character Conversion in the ERP DTD entity < < <!ENTITY lt "&#60;"> > > <!ENTITY gt ">"> & & <!ENTITY amp "&#38;"> &apos; <!ENTITY apos "&#39;"> " <!ENTITY quot """> Prologue, stylesheet and schema All XML-files must have a xml-declaration as the first line, stated like this: <?xml version="1.0" encoding="iso " standalone="yes"?> The first XML-tag (root) in the XML-file must have a reference to the schema definition and the e faktura schema and must be stated like this: <INVOICES xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance xsi:nonamespaceschemalocation="efaktura.xsd"> When e faktura sends an invoice to the recipient the second line in the XML-file will have a local reference to the stylesheet that is send along with the invoice and will be stated like this: <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="oinnn..nn.xsl"?> Notice, that as unique filnames are used, the stylesheet reference will be different every time an invoice is received from e faktura. The original legal sender of the invoice shall not include a reference to a stylesheet. e faktura faktura / invoice format Side 13

20 2.1.3 Definition of the invoice format The invoice format from e faktura is described in tabular form in section 4 format description The columns in the table have the following meaning: Navn Name: Defines the beginning and end of the tag Beskrivelse: Description in Danish Description: A brief description of which information the tag contains. Requirement: If the value of the tag is established, a requirement to the value is described here. This column is only included for the description of HEADER. Type: Specifies which type of information the tag contains; e.g. whether it is text or a date. Provided it says sublevel in the column, the tag has a level that is described in another table with the same name as the tag Value: Specifies the amount of characters, the information can contain. A(20) means that it can contain 20 characters. If altid (always) is added, for example A(4) altid, this means that the information must always be 4 characters long. Should the type be decimal, the value can be 20.3, which means that the number can be 20 digits before the decimal comma 1 and 3 digits after the decimal comma. C/M/D/V: Specifies whether the information is conditional, mandatory, dependent or mandatory for a certain version of the format A conditional tag may be there, even though it is not filled out A mandatory field must be there and has to be filled out A dependent tag must be there, if the tag it is dependent on, is filled out. In case of N = 1, the tag has to be there, though if the tag,it is dependent on is not filled out, the tag can be left empty. Vs: Specifies whether the tag is mandatory from the specified version number. N: Specifies how many times the tag can be in the format. N = 1 means the tag has a minimum & maximum occurrence of 1 N = 0..1 means the tag can occur a minimum of 0 and maximum of 1 N = means the tag can occur a minimum of 0 and maximum of 100 Dependent: Specifies the tag, that this tag is dependent on. Dependent on is only specified, when usage is D (dependant). History: The history of changes to the tag is specified here. If it is a new tag, e.g. the version number, for creation in the format, should be specified; if it is changes of a tags definition, the former definition and the version number, in which the tag was changed, is specified. e faktura faktura / invoice format Side 14

efaktura faktura / invoice format version 2.1.0 1.marts 2012 Dokumentversion 4.1

efaktura faktura / invoice format version 2.1.0 1.marts 2012 Dokumentversion 4.1 efaktura faktura / invoice format version 2.1.0 1.marts 2012 Dokumentversion 4.1 Indholdsfortegnelse - Content 1. DANSK BESKRIVELSE (DANISH DESCRIPTION)... 1 1.1 FAKTURAFORMATET... 1 1.1.1 Specielle tegn...

Læs mere

efaktura kvitteringer / acknowledgements format 1. Marts 2012 Dokumentversion 2.7

efaktura kvitteringer / acknowledgements format 1. Marts 2012 Dokumentversion 2.7 efaktura kvitteringer / acknowledgements format 1. Marts 2012 Dokumentversion 2.7 Indholdsfortegnelse - Content 1. Dansk beskrivelse (Danish Description)... 1 1.1 Kvitteringsformat... 1 1.1.1 Specielle

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Kære Leverandør til Arp-Hansen Hotel Group, Arp-Hansen Hotel Group har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem Basware Business

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Du kan gøre indsigelse, hvis du har modtaget en vare/service, som er ikke som beskrevet eller er defekt ved modtagelsen. Når

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Record beskrivelse af Teller adviseringer

Record beskrivelse af Teller adviseringer Januar 2015 flest kort på hånden Record beskrivelse af Teller adviseringer CSV filer SDV filer Indholdsfortegnelse: 1. CSV (komma (,) sep.) eller SDV (semikolon (;) sep.) filer...2 2. Indholdet af adviseringen

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com På internettet kan du på hjemmesiden læse stort set alt om sygdommen Centronuclear Myopathy (CNM) hos Labrador.

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Snitfladedokumentation til fagsystemer v 1.1

Snitfladedokumentation til fagsystemer v 1.1 MEMO Produced by: Peter Ravnholt 1. INDLEDNING... 2 SIKKERHED... 2 2. ÆNDRINGSLOG... 3 VERSION 1.1... 3 3. EKSEMPELSCENARIE... 3 UDFYLD ET NYT SPØRGESKEMA... 3 4. SERVICE CONTRACTS... 5 GETQUESTIONNAIREDEFINITIONLIST...

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt Opret konto For adgang til mytnt start her Log på mytnt 1. Gå ind på TNTs hjemmeside www.tnt.dk. 2. Skriv bruger ID og password Bruger

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOXML-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

Record beskrivelse af Teller adviseringer

Record beskrivelse af Teller adviseringer Januar 2015 flest kort på hånden Record beskrivelse af Teller adviseringer SFTP Indholdsfortegnelse: 1. Hent filerne automatisk ind i dit økonomisystem via en SFTP-server...2 2. Indholdet af adviseringen

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2014-06-02. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2014-06-02. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2014-06-02 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 42 LEGAL INFORMATION

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Transaction Services. Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed.

Transaction Services. Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Transaction Services 3B Optimering af processer for afsendelse og modtagelse af fakturaer Karina Carlsen & Camilla Holbøll Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Australia Denmark

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Import af arealer / udstyr i vejman.dk

Import af arealer / udstyr i vejman.dk Dato 1. april 2014 Sagsbehandler Lise Gerd Pedersen Mail LGP@vd.dk Telefon Dokument 13/05273-6 Side 1/6 Import af arealer / udstyr i vejman.dk Formål og målgruppe Dokumentet beskriver importfaciliteten

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10 ddb Excercise Week 4 Fra relationships til relations Nu når vi har fået vores skemaer på plads, kan SQL udtrykkene til konstruktion af relationerne laves Det foregår ved at vi tager en 1 til 1 oversættelse

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2011-09-13 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 35 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 December 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 e faktura 3.08

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Opdateret 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Schematron og Stylesheets

Læs mere

Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo

Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo What is markup? (My working definition/description) Markup is what is done so that a part of a document (a text, an image, a sound file etc.) can be identified,

Læs mere