12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet"

Transkript

1 12. maj 2014 Rapport - udkast Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

2 Indholdsfortegnelse 1. Fokus på resultater kræver digitalt ledelsesværktøj Om disponering af beskrivelsen Eksempel på et ledelsesværktøj Tilgang til opgaven 6 2. Grundlaget for fokuseret styring Forretningsmodel og styringssituationer Styringshensyn og styringsindikatorer Stringent datamodel og styringsapplikationer Datamodel Styringsapplikationer Systemmodel Hvad er næste skridt? 19 Appendix Ordliste 22 Bilag A: Styringssituationer og databeskrivelser (PPT) 23 Bilag B: Eksempel på styringsapplikation (Tableau) 24

3 Forord Styringen af beskæftigelsesindsatssen kræver et ledelsesværktøj, der kan understøtte og kvalificere tilrettelæggelsen af en resultatorienteret indsats i jobcentrene. Som led i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi har KL i samarbejde med Deloitte udarbejdet dette arbejdsgrundlag, som den enkelte kommune kan bruge til udvikling af et resultatorienteret digitalt ledelsesværktøj. Ideen med et digitalt ledelsesværktøj er illustreret i indledningen med et konkret eksempel på en brugerflade. Eksemplet kan gøres levende ved at følge anvisningen i bilag B. Krumtappen for udviklingen af et digitalt ledelsesværktøj er en række styringssituationer, som kræver et kvalificeret beslutningsgrundlag til brug for de valg, som styringen består af. Som afrunding er der nogle bud på, hvordan man kan komme fra dette arbejdsgrundlag til et egentligt udbudsmateriale.

4 1. Fokus på resultater kræver digitalt ledelsesværktøj Kommunerne har gennem flere år mødt flere og flere krav i forbindelse med tilrettelæggelse og opfølgning på beskæftigelsesindsatsen. Det medfører behov for at understøtte kommunernes ledelsesrum og sikre fokus på resultater. KL og Deloitte har derfor udarbejdet dette arbejdsgrundlag for udvikling af et resultatorienteret digitalt ledelsesværktøj Om disponering af beskrivelsen Når kommunerne tilrettelægger beskæftigelsesindsatsen, står de overfor en række styringssituationer, som hver for sig og samlet stiller store krav til retvisende og tidstro informationer om forudsætningerne i omverdenen, udvikling i målgrupper samt egen indsats og produktion. Styringssituationer og styringshensyn er beskrevet i afsnit 2. Afsnittet danner udgangspunktet for, hvad et digitalt ledelsesværktøj skal understøtte for at sætte den politiske og administrative ledelse i kommunerne i stand til at realisere en resultatorienteret beskæftigelsesindsats. Afsnit 3 beskriver forudsætningerne for et nyt værktøj via definition af en datamodel og en systemmodel. Afsnit 4 beskriver de næste skridt i processen i form af en overordnet implementeringsplan. Den skal sætte kommunen i stand til at udarbejde et egentligt udbudsmateriale på baggrund dette arbejdsgrundlag. Til det samlede materiale hører desuden to bilag. Bilag A er en konkretisering af 5 styringssituationer med angivelse af relevante styringsindikatorer. For hver styringsindikator er der udarbejdet en databeskrivelse. Bilag B er et konkret eksempel på hvordan et nyt ledelsesværktøj kan se ud i en konkret styringssituation. Eksemplet viser en interaktivt brugerflade (dashboard). Eksemplet kan ses ved at følge vejledningen i bilaget. Eksempel på et ledelsesværktøj 4 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

5 Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi fastlægger, at det er en forudsætning for en systematisk og konsekvent resultatbaseret styring, at der skabes et overblik over produktionen i det enkelte jobcenter. Fokus på kvalitet og effektivitet i denne produktion skal sikre effektive arbejdsgange og færre og kortere ophold på offentlig forsørgelse. Der skal øget fokus på effekter af eksempelvis samarbejdet med virksomhederne i kommunen og andre indsatser. Derfor ønskes resultatorienteret opfølgning på mål og understøttelse af den daglige praksis i det enkelte jobcenter. Der er de senere år etableret flere kilder til ledelsesinformation i jobcentrene, både i form af rapportfunktioner i Opera, Workbase og Fasit samt Jobindsats.dk. Systemerne opfylder i et vist omfang behovet for information, men der er behov for at udvikle et samlet værktøj, der kombinerer de forskellige typer af ledelsesinformation og i højere grad understøtter løbende analyser og beslutninger. Et digitalt ledelsesværktøj skal kombinere aktiviteter, indsatser og resultater med den samlede økonomi på drift og forsørgelsesydelser, samtidig med at styringen på nøgletal fokuseres på de områder, som er reelt styrbare. Nedenfor er angivet et eksempel på et samlet overblik over resultater og effekter, hvor data fra forskellige kilder og systemer er sat sammen. 5 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

6 Figur 1. Eksempel på et ledelsesværktøj Værktøjet er bygget op som et interaktivt dashboard omkring styringssituationen: Planlægning af hvilke fremtidige indsatser der skal investeres i for at mest effekt for pengene. Med udgangspunkt i kortlægningen af styringshensyn og styringsindikatorer er øverste del af dashboardet indikatorer, hvor der er angivet budget, realiseret og prognose. Nederste del er interaktiv med styringsdimensioner og filtreringsmuligheder. I denne del er der derfor muligt at se, hvordan prognosetallene på styringsindikatorerne ændrer sig hvis der tildeles yderligere ressourcer ved at skrue op for eksempelvis kr. pr. indsats pr. borger. Det er også muligt at filtrere data på særlige områder. I eksemplet kan man filtrere på målgrupper og på særlige boligområder, således at det er muligt at se resultaterne for afgrænsede dele af forretningen Tilgang til opgaven Beskæftigelsesområdet er stærkt reguleret, hvilket kommer til udtryk ved relativt omfattende krav om registreringer om borgernes hændelser, aktiviteter og ydelser. På området findes en lang række målinger og nøgletal som det er vigtigt for kommunen af følge op på i forhold til målopfyldelse og i forhold til styring. Og der er her en vigtig skelnen mellem det at følge op på mål og det at styre på mål. Nøgletallene og målingerne er mere eller mindre påvirkelige af kommunens indsats, og det er derfor vigtigt at få identificere, hvilke data der er fuldt styrbare og hvilke som i større grad er afhængige af eksterne faktorer. Formålet med denne distinktion er at give mulighed for at fokusere ledelsesblikket mod det reelt styrbare, så produktionsplanlægningen med større sandsynlighed vil 6 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

7 få en øget effekt. Tilgangen fremgår af nedenstående figur. Se i øvrigt nærmere i afsnit 2. Figur 2. Fokusering på det styrbare Behovene for opfølgning og styring af specifikke områder er forskellig alt efter hvilket ledelsesniveau i kommunen, der er tale om. De specifikke behov i de enkelte ledelseslag har derfor været en del af afdækningen i forbindelse med definitionen af hvad et ledelsesværktøj skal understøtte. Udgangspunktet for arbejdsgrundlaget for udvikling af ledelsesværktøjet har været at overholde følgende krav: Et ledelsesværktøj skal kunne understøtte beslutninger og behovene i alle ledelseslag i kommunerne Et ledelsesværktøj skal sikre overblik over produktion, opgaver, økonomi og resultater i beskæftigelsesindsatsen Et ledelsesværktøj skal understøtte muligheden for simulering af effekter og resultater i forskellige styringssituationer Et ledelsesværktøj skal fungere som en integreret del af kommunens øvrige ledelsesinformation, idet der eksempelvis skal indhentes data i økonomisystemet, og indeholde en funktionalitet, der er dybt forankret i forretningssystemerne Beskrivelsen af værktøjet skal være så konkret som muligt, således at det kan indgå som grundlag for et senere konkret udbud og en kravspecifikation til et digitalt ledelsesværktøj. For at sikre et validt grundlag indeholder dette arbejdsgrundlag følgende: En afklaring af de styringsbehov, værktøjet skal understøtte En kortlægning af de relevante datakilder, der indgår i styringen En kortlægning af den samlede arkitektur værktøjet skal bygge på, samt forslag til værktøjer og standardprodukter, der kan indgå i arkitekturen 7 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

8 For at komme 360 grader rundt om beskæftigelsesområdet er der taget udgangspunkt i den samlede forretningsmodel for området, og der er identificeret en række styringssituationer, som er beskrevet med henblik på, at disse skal kunne understøttes af et kommende ledelsesværktøj. 8 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

9 2. Grundlaget for fokuseret styring Den samlede forretningsmodel på beskæftigelsesområdet er det metodiske udgangspunkt for udviklingen af et ledelsesværktøj. Værktøjet skal understøtte alle typer af beslutninger på tværs af ledelseslag. Med udgangspunkt i forretningsmodellen på beskæftigelsesområdet er der identificeret 5 konkrete styringssituationer og for hver situation er der optegnet et opfølgningsdiagram der viser alle relevante styringsindikatorer. Efterfølgende er styringsindikatorerne beskrevet enkeltvis og styrbarheden er angivet via en overordnet kategorisering Forretningsmodel og styringssituationer Beskæftigelsesområdet er kendetegnet ved at der er en specialiseret beskæftigelsesindsats, der er forankret hos kommunernes jobcentre. Jobcentrene har til opgave at tilbyde borgere de rette indsatser og aktiviteter med henblik på at få dem i job eller i uddannelse. Jobcentret er afhængig af en lang række samarbejdsparter, der kan have forskellige dagsordener og forskellige tilgange til borgerne. Den samlede forretningsmodel er tegnet i nedenstående figur. Figur 3. Forretningsmodellen på beskæftigelsesområdet 9 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

10 Kerneopgaven for kommunerne er at få folk i job eller uddannelse gennem kontaktforløb og tilbud. Kommunen har direkte indflydelse på kvalitet og valg af indsats og derved også på effekten af borgernes samlede forløb. Rundt om borgerens forløb er der en lang række hensyn og koordineringsopgaver, der skal håndteres. Således fordrer en effektiv indsats, at der er tæt samarbejde med kommunens ydelseskontor, øvrige forvaltninger, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, Der er således en lang række forhold og situationer, der skal håndteres i forhold til beskæftigelsesindsatsen. I nærværende rapport er der lavet en prioriteret udvælgelse afl 5 styringssituationer som et ledelsesværktøj skal kunne understøtte. Styringssituationerne er omdrejningspunktet for beskrivelsen af ledelsesværktøjet og disse er angivet i figur 4 nedenfor. Figur 4. Styringssituationer i beskæftigelsesindsatsen Styringssituation 1: Planlægning af hvilke fremtidige indsatser der skal investeres i for at få mest effekt for pengene Styringssituation 2: Dimensionering og allokering af jobcentrets ressourcer i forhold til udviklingen i målgrupper, visitation samt kvalitet i sagsbehandlingen Styringssituation 3: At understøtte en aktiv indsats med dimensionering af beskæftigelsestilbud og løbende tilpasninger af virksomhedssamarbejdet med udgangspunkt i målgruppe- og markedsbehov Styringssituation 4: Justering af samspil med ydelseskontoret, herunder sygedagpenge og start- og stop af kontanthjælp, der understøtter jobfokus samt effektive sanktioner i beskæftigelsesindsatsen Styringssituation 5: Koordinering og styring af samarbejdet med øvrige forvaltningsområder Note: I kommunerne er der flere styringssituationer end de 5 nævnte, eksempelvis samarbejde og koordinering med A-kasserne Styringshensyn og styringsindikatorer Styringssituationerne udgør en række typiske styringsmæssige dilemmaer, hvor der skal tages beslutninger og foretages løbende prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen. Ved alle beslutninger er der imidlertid en række hensyn der skal tages højde for. Således er der nogle resultatmæssige, økonomiske og kvalitetsmæssige hensyn, som beslutningerne er underlagt. De konkrete styringshensyn afhænger af den specifikke situation men kan overordnet inddeles i 4 kategorier: 10 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

11 Borger i job / uddannelse Figur 5. Styringshensyn Budget og målopfyldelse Sikre målopfyldelse indenfor kommunens aktiviteter og udgifter til forløb, indsatser og overførselsydelser. Prioritering af ressourcer Sikre at ressourcerne prioriteres og bruges herefter, med henblik på at få så meget effekt som muligt med færrest mulige midler. Effekt af indsatser Sikre opfyldelse af specifikke effektmål tilknyttet den specifikke styringssituation. Kvalitet og krav til sagsbehandlingen Sikre kvalitet og fremdrift i sagsbehandlingen samt tilfredshed med sagsbehandling, indsatser og tilbud. Det overordnede mål er at få borgerne i job eller uddannelse, og styringshensynene skal derfor opfattes som delmål eller virkemidler, som skal understøtte kommunens performance i forhold til mål i beskæftigelsesplanen og kommunens egne målsætninger på området. I kortlægningen af de 5 styringssituationer er der identificeret i alt 42 styringsindikatorer, der tilsammen fortæller, om styringshensynene er opfyldt. I alt er der identificeret 7 styringsindikatorer vedrørende budget og målopfyldelse, 7 styringsindikatorer vedrørende prioritering af ressourcer, 12 styringsindikatorer vedrørende effekt af styringssituationerne og 16 styringsindikatorer vedrørende kvalitet og krav til sagsbehandlingen. Styringshensynene har forskellig vægt i de 5 definerede styringssituationer., Og der er et indbygget hierarki mellem de forskellige styringshensyn med mest fokus på resultater og effekter. I forhold til den videre udvikling og opsætning af et ledelsesværktøj er det nødvendigt med en skelnen mellem, hvilke styringsindikatorer, der er direkte styrbare og hvilke, der er afhængige af flere eksterne faktorer. Styringsindikatorerne er derfor grupperet i forhold til 4 typer af mål: Resultatmål: Mål for de samlede resultater for målgrupperne og kommunen som ikke er direkte styrbare som følge af eksterne faktorer Input/investeringsmål: Mål for hvilke og hvor mange ressourcer kommunen ønsker allokeret til en given indsats Effektmål: Mål for den direkte effekt af en konkret indsats Procesmål: Mål der indikerer om en indsats eller proces udføres som forventet og efter de gældende retningslinjer Med udgangspunkt i ovenstående ramme er der for hver af de 5 identificerede styringssituationer, udarbejdet en oversigt over relevante styringsindikatorer under de fire typer af styringshensyn. 11 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

12 Figur 6. Oversigt over styringssituation, styringshensyn og styringsindikatorer Oversigterne og beskrivelse af styringsindikatorerne er vedhæftet som bilag A til denne rapport, og stilles til rådighed for kommunerne med henblik på at de kan tilpasses og justeres den enkelte kommunes konkrete behov, situation og anvendte systemer. I matricen nedenfor vises fordelingen af styringsindikatorerne. Det fremgår at flere styringsindikatorer er gennemgående i flere styringssituationer, og derfor er der på forhånd en indbygget prioritering mellem styringsindikatorerne i forhold til, hvilke der bør fremskaffes først i processen henimod en endelig kravspecifikation for kommunen. Figur 7. Oversigt over styringsindikatorer 12 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

13 3. Stringent datamodel og styringsapplikationer For at ledelsesinformation kan anvendes i et ledelsesværktøj, skal der defineres en stringent datamodel som understøtter det, der skal styres på. Styringssituationerne og styringsindikatorerne skal understøttes af troværdige og stringente data og gøres tilgængelige i værktøjer (applikationer), der er nemme at tilgå for beslutningstagerne. Helt overordnet består det fremtidige ledelsesværktøj således af en data-del og en applikations-del. Data-delen beskæftiger sig med hvordan data indsamles og struktureres, mens applikations-delen beskæftiger sig med at bearbejde og præsentere data, f.eks. ved rapportering og planlægning/budgettering Datamodel Som grundlag for et udbud og en efterfølgende udrulning af ledelsesværktøjet vil det være hensigtsmæssigt at opstille en struktur for den datamodel, der skal understøtte en konceptuel datamodel. Datamodellen er udtryk for de typer af data, der skal indgå i ledelsesværktøjet, men specificerer ikke hvilke systemer eller tabeller data skal hentes fra. Den konceptuelle datamodel udgør således et overordnet design, som i en udbudsproces enten skal detailspecificeres af den enkelte kommune, baseret på deres lokale værktøjer eller som skal detailspecificeres af den valgte leverandør som del af projektet. Kommunerne kan anvende forskellige strategier til at implementere et ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet. En væsentlig parameter er, i hvilke omfang ledelsesværktøjet alene tænkes som et værktøj der bruges i jobcentret, eller om ledelsesværktøjet skal understøtte flere organisatoriske enheder i kommunen. Det vil sådan set være nærliggende at forestille sig, at et ledelsesværktøj skal kunne anvendes på tværs af flere kommuner. Der er imidlertid ikke umiddelbart planer om fælleskommunale initiativer. Under alle omstændigheder vil det være hensigtsmæssigt at basere ledelsesværktøjet på en stringent datamodel, der sikrer 13 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

14 at alle de fælles kilder anvendes ens, at der kan tilrettelægges en effektiv proces omkring etablering af værktøjerne at der sikres et fælles udgangspunkt for beslutningerne fra kommune til kommune jævnfør de opstillede styringssituationer som netop er udviklet til brug for etableringsprocessen. Datamodellen og værktøjet skal imidlertid også være robust i forhold til, at systemerne og arbejdsgange er forskellige fra kommune til kommune og at nogle dele af datagrundlaget for styringen derfor vil variere. Desuden har nogle kommuner en større datamæssig dækningsgrad i forhold til de opstillede styringsindikatorer end andre. Baseret på de opstillede styringssituationer og styringsindikatorer kan følgende koncept for en ny datamodel opstilles: Figur 8. Fremtidig datamodel på beskæftigelsesindsatsen De to figurer illustrerer, at der er to sæt af datagrundlag, der skal spille sammen i datamodellen. Det fælles datagrundlag, som kan betragtes som mindstekrav, og kommunens lokale datagrundlag, som bygger på kommunens kildesystemer. Opstilling af datamodellen kræver derfor at kommunes kildedata kan mappes op til det fælles datagrundlag via én eller flere af parametrene. Eksempelvis skal lokalt definerede målgrupper kunne spejles op i målog visitationsgrupperne i forhold til dem der er defineret i Det fælles data- 14 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

15 grundlag. I nedenstående tabel er opstillet et billede af hvordan de fælles data og lokalt definerede data spiller sammen: Datamodellen rummer således data, der indhentes for en række forskellige kilde-systemer, hvoraf nogle er fælles (f.eks. Det fælles datagrundlag, FLIS, Jobindsats.dk, efteruddannelse.dk, det kommunale sagssystem) og andre er lokale (f.eks. kommunens ERP, økonomi system eller ESDH). Ved at have afsæt i Det fælles datagrundlag, så er der allerede givet en fælles struktur og opsat mindstekrav for datamodellen, som gør det lettere for den enkelte kommune at definere en stringent datamodel. Datamodellen understøttes typisk af en database og af værktøjer, der sikrer at data hentes fra kildesystemerne på struktureret vis og undergår relevant behandling i forhold til at blive brugt i rapporteringen. Der er et bredt udvalg 15 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

16 af produkter på markedet der kan varetage disse opgaver og omkostningerne ved at etablere en databaseløsning vil variere betydeligt alt efter kommunens ambitionsniveau f.eks. i forhold til i hvilken grad overførslen af data fra kildesystemer til database automatiseres Styringsapplikationer Den anden del af ledelsesværktøjet er applikationslaget, d.v.s. der hvor lederen arbejder med styringsindikatorerne og træffer beslutninger gennem planlægning og budgettering. Applikationslaget kobles til datamodellen og databaseværktøjerne. Da ambitionen er at etablere et styringsværktøj, der både kan præsentere data (rapportering) og som kan opsamle nye data om beslutninger (planlægning/budgettering), stilles der krav om at styringsapplikationerne understøttes af relativt avancerede værktøjer, der både kan trække data fra databasen og skrive tilbage i databasen med nye data. Samtidig er det et krav at applikationslaget er nemt at gå til, og at der kan etableres en høj grad af genkendelighed af beslutningssituationerne, evt. på tværs af kommuner, således at brugergrænsefladen som opleves af ledere og beslutningstager i processerne er relativt ensartede.. Til brug for rapportering og planlægning indkøbes en applikation, der efterfølgende sættes op med integration til datamodellen i databasen. I applikationen skal det detailspecificeres hvilken type af beslutninger styringssituationerne rummer, og hvilken funktionalitet det medfører behov for, f.eks. om værktøjet skal kunne lave avancerede fremskrivninger, om der skal kunne arbejdes med forskellige scenarier og foretages komparative analyser. Kravene medfører forskellige krav til funktionalitet. Generelt vil de tilgængelige værktøjer rumme en bred palette af standardfunktioner, der skal sammensættes, som del af det specifikke design af understøttelsen af hver styringssituation. Der er således ikke tale om standard/ramme værktøjer, men om værktøjskasser, der i design- og udviklingsfasen skal konfigureres i forhold til kommunernes individuelle behov. Alt efter hvilken funktion der ønskes, kan den ønskede applikation sættes op specifikt. Som en del af denne forløber til en kravspecifikation er der udviklet et eksempel på en styringsapplikation hvor styringssituation 1, jf. afsnit 2, er sat op i programmet Tableau. Eksemplet er vedhæftet rapporten og skal ses som inspiration til hvordan et ledelsesværktøj kan fungere når alle data er integreret i den samme datamodel Systemmodel Hver kommune har sin egen samling af systemer og for at sikre at data kan kombineres og omsættes til et ledelsesværktøj skal der defineres en sy- 16 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

17 Enterprise Services Backbone Enterprise Services Backbone Enterprise Services Backbone Enterprise Services Backbone stemmodel, der beskriver hvorledes data fra de enkelte systemer bliver integreret og gjort brugbare. Et digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet består samlet set af fire lag: Kildesystemerne, d.v.s. de eksisterende værktøjer der rummer fælles og lokale data, der skal bruges i styringssituationerne Dataintegrationslaget, d.v.s. de værktøjer der sikrer at data overføres fra kildesystemerne til datamodellen/databasen Datavarehuslaget, d.v.s. de værktøjer der opsamler, strukturerer og forbereder data til rapportering Applikationslaget, der rummer de rapporterings-, planlægnings-, budgetterings- og analyseapplikationer der anvendes De fire lag er illustreret i nedenstående figur som beskriver hvorledes data fra kildesystemerne integreres i en samlet systemmodel. Figur 10. Systemmodel Datakilder Data-integration Datavarehus Rapportering, analyse og budgettering Datakilder Workbase JobCenter KMD Opera Fasit Det fælles datagrundlag Efteruddannelse.dk FLIS Data staging Forretningsregler og konsolidering Detaljeret Atomic Data mart Semantic Planlægning og budgettering Rapportering Visualisering Jobindsats.dk Kommunens Budget system Kommunens ERP system Evt. andre lokale systemer Image content Data landing area Aggregeret Data mart Analyse 17 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

18 Nedenfor er eksemplet fra afsnit 1 med et samlet overblik over resultater og effekter suppleret med oplysning om, hvilke systemer der evt. kan levere dataene. Figur 11: Ledelsesværktøj med integration af forskellige systemer 18 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

19 Resultat Aktiviteter Fase 4. Hvad er næste skridt? Mange kommunerne er godt på vej. Systemer og data er til stede. Men der mangler blot en fælles datastruktur, der kobler mål og styring sammen. Den overordnede kortlægning, som dette arbejdsgrundlag bygger på, viser tydeligt, at der er områder, hvor data er mere struktureret end andre. Inden kommunerne kaster sig ud i anskaffelse af it-understøttelse, vil det derfor være nødvendigt, at den enkelte kommune sikrer sig, at der er det nødvendige grundlag for at koble forskellige typer af målsætninger sammen i ét værktøj. Kommunerne har en del outputdata til fælles som følge af det fælles datagrundlag, men de omkringliggende effektmål, procesmål og inputmål er forskellige alt efter fokus og tilgang i den enkelte kommune. Det er derfor helt essentielt, at kommunerne foretager en struktureret afklaring af, hvilke data, der er til rådighed, og hvilke man ønsker at tilvejebringe. Der ligger således en opgave i at få lavet en lokal validering af databeskrivelserne i bilag A. Det anbefales at der foretages en samlet vurdering af data på området og at dette sker via nedenstående 4-fasede forløb. Figur 11. Kommunens vej til endelig kravspecifikation Fase 1: Fastlæg målbillede Fase 2: Afklaring af datatilgængelighed Fase 3: Definer og analyser dataafhængigheder Fase 4: Justering af registreringsramme i henhold til datamodel Afklar hvilken rolle ledelsesværktøjet skal have i den fremtidige rapportering (ambitionsniveau skal afdækkes) Afklaring af hvilket organisatorisk niveau værktøjet skal dække Afklaring af om styringssituationer er dækkende for kommunen Afklar om de, i bilag A, identificerede indikatorer er dækkende Foretag lokal validering af databeskrivelser Foretag prioritering blandt indikatorer med manglende data Udarbejd detaljeret tids- og handleplan for tilvejebringelse af udestående data Opstil oversigt over datakilder, datasammenhænge og dataintegration Beskriv kommunens samlede datamodel med klart definerede datahierarkier Identificer huller i datamodellen med henblik på justering af datainput i kildesystemer Juster mulighederne for registrering i kildesystemerne for at sikre dataintegration (ex. påføring af målgruppe/match-gruppe i tilfredshedsundersøgelser) Indfør ny registreringspraksis Foretag eventuel manuel berigelse af historiske data Endelig kravspecifikation Målgruppe og formål med nyt ledelsesværktøj fastlagt Oversigt over data og plan for tilvejebringelse af udestående data Detaljeret datamodel beskrevet og gab identificeret Tilrettet registreringsramme I fase 1 fastlægges kommunens ambitionsniveau for formålet med ledelsesværktøjet. Det skal således afklares, om det er et supplement til den nuvæ- 19 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

20 rende rapportering, eller om man ønsker at værktøjet skal overtage den fulde rapportering på området. I denne fase afklares endvidere om der er tale om et værktøj, der skal understøtte hele ledelseslaget eller om det kun er topledelsen, der er målgruppen. Med udgangspunkt i ambitionsniveaet og målgruppen kan de endelige styringssituationer fastlægges. Fase 2 omhandler datasiden og her fastlægges hvilke indikatorer der skal indgå i styringen, og det afklares hvilke data, der er tilgængelige, og hvilke der skal arbejdes videre med. Det er her vigtigt at der sker en prioritering og planlægning af hvordan data tilvejebringes. Alt efter tidshorisonten kan kommunerne i nogle tilfælde vedlægge tidsplanerne som en del af en kravspecifikation, således at det sikres, at en leverandør har det med i projektet. I fase 3 tages fat på integrationen mellem data. Med udgangspunkt i den overordnede datamodel og identifikationen af data i fase 2 optegnes en detaljeret datamodel hvilket betyder, at de grundlæggende dimensioner fastlægges og forbindelserne mellem data optegnes. I optegningsøvelsen vil alle huller i datastrukturen blive synlige, og der skal for hver udfordring kort beskrives hvordan hullerne dækkes. Hullerne vil oftest vedrøre målinger, der er foretaget med bestemte formål, og hvor der ikke er tænkt integration med andre mål. Eksempler på dette er tilfredsundersøgelser, hvor der ofte ikke er angivet cpr.nr., målgruppe eller lignende således at man kan binde data til andre mål. Figur 12. Eksempel på konkret optegning af en sammenhængende datamodel 20 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

21 I fase 4 gennemføres tilretninger af registreringsrammen. Konkret udarbejdes bestillinger på nye input- og outputfelter som efterfølgende indarbejdes i kildesystemerne. I nogle tilfælde vil kildesystemerne være svære at ændre, hvorfor der i stedet kan udarbejdes manuelle mapningstabeller således at outputdata kan beriges med de ønskede data. Justering af registreringsrammen kan få effekt på brugen af fagsystemer, økonomisystem og andre lokale systemer, hvorfor der ved hver ændring skal sikres at der er en konkret plan for implementering af ændringerne til registreringspraksis. Som afslutning på fasen tages stilling til, om der skal ske en manuel berigelse af historiske data, således, at der fra start er datamateriale til rådighed i forbindelse med en efterfølgende test og implementering af nyt værktøj. Gennemførslen af de 4 faser munder ud i et dokument der beskriver værktøjets målgruppe og formål, en definition af data, en detaljeret datamodel og en beskrivelse af den bagvedliggende registreringsramme. Sammenholdes disse beskrivelser med den overordnede model i nærværende rapport, så er der hermed grundlag for en endelig kravspecifikation. Tidsrammen for gennemførsel af de 4 faser afhænger specifikt af fase 1, hvor ambitionerne fastlægges og af hvor langt kommunen i øvrigt er med hensyn til aktiv brug af ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet. Det samlede forløb vil derfor kunne gennemføres inden for en tidsramme på 4-12 uger. 21 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

22 Appendix Ordliste Styringssituation Styringshensyn Styringsindikator Systemlandskab Styringsapplikation Datamodel Applikationslag Dashboard En identificeret situation hvor der skal træffes beslutninger og hvor beslutningen har indflydelse på flere dele af forretningens målsætninger og det derfor er nødvendigt at kende alle konsekvenser af beslutningen. Refererer til de krav, regler, målsætninger som staten og den enkelte kommune har opstillet i forhold til at fastlægge og måle på om beskæftigelsesindsatsen virker. Under hvert styringshensyn er der en række konkrete indikatorer på om der er fremgang ex. andel borgere i arbejde. Samlet betegnelse for de systemer som kommunen bruger til sagsbehandling, udbetaling, journalisering, økonomistyring, effektmålinger mv. Styringsapplikation henviser til brugerfladen i ledelsesværktøjet, hvor de identificerede styringssituationer fremgår og hvor styringsmulighederne fremgår. Datamodel henviser til strukturen i data. Applikationslaget henviser til brugerfladerne - det kan være styringsapplikationen, men der vil ofte også være andre brugerflader eksempelvis til rapportering og dyberegående analyser. Dashboard er betegnelsen for et samlet billede af relevante målinger i forhold til en given situation ex. speedometer og benzinmåler i bilen 22 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

3. juli 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet. Arbejdsgrundlag KL

3. juli 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet. Arbejdsgrundlag KL 3. juli 2014 Rapport - udkast Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet Arbejdsgrundlag KL Indholdsfortegnelse 1. Fokus på resultater kræver digitalt ledelsesværktøj 4 1.1. Om disponering af beskrivelsen

Læs mere

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015 Styregruppemøde Personhenførbare udgifter Københavns Kommune 30. november 2015 Agenda 1. Analysens fokus 2. Analysens gennemførsel 3. Status på analysen 4. Næste styregruppemøde Bilag: detaljeret tidsplan

Læs mere

Budgettering, planlægning og styring i praksis

Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering og planlægning Det styringsrelevante budget Fastholder beslutninger og prioriteringer. på kort og lang sigt og forankrer ansvaret hos ledere

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Bilag A: Styringssituationer og databeskrivelser KL

Bilag A: Styringssituationer og databeskrivelser KL Bilag A: Styringssituationer og databeskrivelser KL 10. april 2014 Bilag til rapport Agenda 1. Styringssituationer 2. Databeskrivelser Opfølgningsdiagram 1 Styringssituation 1 For hver styringssituation

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag: Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Nye muligheder Hvis man har valgt at gøre brug af den nye funktionalitet beskrevet i vejledningen

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

STYRINGSKONCEPT - SÅDAN STYRER VI

STYRINGSKONCEPT - SÅDAN STYRER VI STYRINGSKONCEPT - SÅDAN STYRER VI BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE 01 Området er styrbart Vi kan styre fordi vi ved, hvor vi er og hvor vi skal hen! KONOMI- ARBEJDSMARKED Indledning I denne folder

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Introduktion til det udviklede ledelsesinformationssystem til jobcentre v/ seniormanager Andreas Nikolajsen,

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog

Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog Oprettelse af bilag: Dokumenter fra katalog Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog Indledning For at imødekomme den stigende digitalisering er det gjort endnu nemmere at anvende ectrl til at oprette

Læs mere

SERVICENIVEAU. Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1

SERVICENIVEAU. Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1 SERVICENIVEAU Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. NDLEDNING....3 2. HVORFOR SKAL VI HAVE ET SERVICENIVEAU?.... 3 3. VEJEN MOD ET

Læs mere

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax trom Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici Tax Hvorfor TROM og Deloitte? I en verden med stadig større fokus på skatter og afgifter ønsker virksomheder

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

ectrl Visning og ændring af dimensioner

ectrl Visning og ændring af dimensioner ectrl Visning og ændring af dimensioner - dimensionsafgrænsning - faldende sortering - ændring af dimension fra flere moduler ectrl vejledning Hvis du anvender dimensioner i dit regnskab, er der i ectrl

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 2.1: Data og snitflader på beskæftigelsesområdet...

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren.

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Skab et strategisk overblik med mulighed for benchmarking, læring og udvikling Hvad er en strategisk tilstandsvurdering? Rådgivningsfirmaerne Qant og

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015

Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015 Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015 November 2015 Notat Indholdsfortegnelse 1.1. Status på antal familier i projektet 1 1.2. Tilknytning til arbejdsmarkedet 2 1.3.

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet Faglig

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst Er begreberne KONTROL mv. ikke modstridende til VÆKST; Tænke nyt / Flyt grænser 2015 2013 Deloitte Rentabel: 10 5 = 5 Kontrolleret Vækst : Der er regnet

Læs mere

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015 Danmark Deloitte BPS - ectrl 7. august 2015 Stadig ferietid men læs her vigtige informationer Afgørelser på papir For øjeblikket oplever I, at pårørende er begyndt at henvende sig til jer, fordi de får

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Oktober 2015. IFRS tjekliste Vejledning

Oktober 2015. IFRS tjekliste Vejledning Oktober 2015 IFRS tjekliste Vejledning Deloitte s IFRS tjekliste er programmeret i excel, hvilket giver mulighed for mere automatiseret tilpasning af tjeklisten til de konkrete regnskabsposter og forhold

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden?

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Sådan får du gennemsigtighed og et faktabaseret beslutningsgrundlag 28. september 2017 Seminar om lønsomhed costing som styringsværktøj Invitation til

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1AFD_1KT Sagsnr.: 168 Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet 2010-2013 Oktober 2009 1 1. En indsats skal vise effekt Fødevareministeriets

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

ectrl Tilknytning af dokumenter

ectrl Tilknytning af dokumenter ectrl Tilknytning af dokumenter Indholdsfortegnelse 1. Tilknytning til poster (dokumentstyring) 3 1.1. Aktivering af dokumentstyring 3 1.2. Opsætning af arkivering 4 1.3. Opret ekstra dokumenttyper 5 1.4.

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016

Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016 Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016 Indhold 1. Opdraget 2. Udfordringerne 3. Kan man måle, om det nytter? 4. Hvad kan I gøre? 5. Kan det så betale sig?

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Bilag 4b. Konsulentudbuddets opgavebeskrivelse. Side 1 af 7. 13. december 2013

Bilag 4b. Konsulentudbuddets opgavebeskrivelse. Side 1 af 7. 13. december 2013 Side 1 af 7 Bilag 4b. 13. december 2013 Konsulentudbuddets opgavebeskrivelse 1. Baggrund og formål Moderniseringsstyrelsen har iværksat et projekt, der har til formål at fremme god arbejdsgiveradfærd i

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Deloitte Aarhus, 23. april 2015 Gå-hjem-møde om lønsomhed - costing som styringsværktøj Deloitte klæder dig

Læs mere

Projekt: Fra Beskæftigelsesplan 2014 til konkret praksis - handleplan. Ansvarlige for projektet

Projekt: Fra Beskæftigelsesplan 2014 til konkret praksis - handleplan. Ansvarlige for projektet Projektplan Skanderborg Kommune Projekt: Fra Beskæftigelsesplan 2014 til konkret praksis - handleplan. Ansvarlige for projektet Projektejer Jørgen Erlandsen. Projektleder Projektidé Charlotte Sørensen

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formålet med workshoppen 2. Hvad var hensigten? 3. Hvordan ser det ud i Aalborg? 4. Læring og

Læs mere

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Det er det muligt via dokumentstyring at lave dokumenter i Word og Excel med data fra et regnskab i ectrl

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Autorapporter

ectrl vejledning ectrl Autorapporter ectrl vejledning ectrl Autorapporter Autorapportudskrift Som bruger af ectrl kan man nemt lave sine egne simple rapporter fra alle tabeller i ectrl. Begrænsningen for rapporter under autorapport er, at

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Handicapcenter København

Handicapcenter København KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 3. Opfølgning SOF risikoområder 2010 11-n002 JEAN

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser. Præsentation af hovedresultater. Uddannelses- og Forskningsudvalget. 8.

Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser. Præsentation af hovedresultater. Uddannelses- og Forskningsudvalget. 8. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 58 Offentligt Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser Præsentation af hovedresultater Uddannelses- og Forskningsudvalget 8. december

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Byggesektorens rammevilkår

Byggesektorens rammevilkår Byggesektorens rammevilkår Status og udviklingsmuligheder Carsten Jørgensen, Deloitte Byggepolitisk konference 1. marts 2013 København Formål med analysen At udarbejde en dybdegående beskrivelse og klarlægge

Læs mere

Erfaringer med forandringsteori og resultatstyring Jobcenterchef Lise Willer

Erfaringer med forandringsteori og resultatstyring Jobcenterchef Lise Willer Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 27. september 2010 Erfaringer med forandringsteori og resultatstyring Jobcenterchef Lise Willer Hovedpunkter God resultatstyring forudsætter gode data. Resultatstyringen

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2:

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2: Projektbeskrivelse 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund Kommunerne har med FLIS fået nye muligheder for benchmarking og analyse på en række dataområder. FLIS er nu i drift med data på tre tværgående

Læs mere

Målbilledet for god økonomistyring eller snarere: hvordan realiserer vi det?

Målbilledet for god økonomistyring eller snarere: hvordan realiserer vi det? Velkommen Målbilledet for god økonomistyring eller snarere: hvordan realiserer vi det? Rettidig planlægning Tæt opfølgning Detaljeret budgettering Klart styrngsgrundlag Løftestænger Ledelse Data Implementeringsevne

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

God arbejdsgiveradfærd i staten. Direktør Niels Gotfredsen

God arbejdsgiveradfærd i staten. Direktør Niels Gotfredsen God arbejdsgiveradfærd i staten Direktør Niels Gotfredsen 6. november 2014 1 GOD ARBEJDSGIVERADFÆRD 1. Hvorfor fokus på god arbejdsgiveradfærd? 2. Hvad er god arbejdsgiveradfærd? 3. Hvordan er praksis

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere