12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet"

Transkript

1 12. maj 2014 Rapport - udkast Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

2 Indholdsfortegnelse 1. Fokus på resultater kræver digitalt ledelsesværktøj Om disponering af beskrivelsen Eksempel på et ledelsesværktøj Tilgang til opgaven 6 2. Grundlaget for fokuseret styring Forretningsmodel og styringssituationer Styringshensyn og styringsindikatorer Stringent datamodel og styringsapplikationer Datamodel Styringsapplikationer Systemmodel Hvad er næste skridt? 19 Appendix Ordliste 22 Bilag A: Styringssituationer og databeskrivelser (PPT) 23 Bilag B: Eksempel på styringsapplikation (Tableau) 24

3 Forord Styringen af beskæftigelsesindsatssen kræver et ledelsesværktøj, der kan understøtte og kvalificere tilrettelæggelsen af en resultatorienteret indsats i jobcentrene. Som led i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi har KL i samarbejde med Deloitte udarbejdet dette arbejdsgrundlag, som den enkelte kommune kan bruge til udvikling af et resultatorienteret digitalt ledelsesværktøj. Ideen med et digitalt ledelsesværktøj er illustreret i indledningen med et konkret eksempel på en brugerflade. Eksemplet kan gøres levende ved at følge anvisningen i bilag B. Krumtappen for udviklingen af et digitalt ledelsesværktøj er en række styringssituationer, som kræver et kvalificeret beslutningsgrundlag til brug for de valg, som styringen består af. Som afrunding er der nogle bud på, hvordan man kan komme fra dette arbejdsgrundlag til et egentligt udbudsmateriale.

4 1. Fokus på resultater kræver digitalt ledelsesværktøj Kommunerne har gennem flere år mødt flere og flere krav i forbindelse med tilrettelæggelse og opfølgning på beskæftigelsesindsatsen. Det medfører behov for at understøtte kommunernes ledelsesrum og sikre fokus på resultater. KL og Deloitte har derfor udarbejdet dette arbejdsgrundlag for udvikling af et resultatorienteret digitalt ledelsesværktøj Om disponering af beskrivelsen Når kommunerne tilrettelægger beskæftigelsesindsatsen, står de overfor en række styringssituationer, som hver for sig og samlet stiller store krav til retvisende og tidstro informationer om forudsætningerne i omverdenen, udvikling i målgrupper samt egen indsats og produktion. Styringssituationer og styringshensyn er beskrevet i afsnit 2. Afsnittet danner udgangspunktet for, hvad et digitalt ledelsesværktøj skal understøtte for at sætte den politiske og administrative ledelse i kommunerne i stand til at realisere en resultatorienteret beskæftigelsesindsats. Afsnit 3 beskriver forudsætningerne for et nyt værktøj via definition af en datamodel og en systemmodel. Afsnit 4 beskriver de næste skridt i processen i form af en overordnet implementeringsplan. Den skal sætte kommunen i stand til at udarbejde et egentligt udbudsmateriale på baggrund dette arbejdsgrundlag. Til det samlede materiale hører desuden to bilag. Bilag A er en konkretisering af 5 styringssituationer med angivelse af relevante styringsindikatorer. For hver styringsindikator er der udarbejdet en databeskrivelse. Bilag B er et konkret eksempel på hvordan et nyt ledelsesværktøj kan se ud i en konkret styringssituation. Eksemplet viser en interaktivt brugerflade (dashboard). Eksemplet kan ses ved at følge vejledningen i bilaget. Eksempel på et ledelsesværktøj 4 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

5 Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi fastlægger, at det er en forudsætning for en systematisk og konsekvent resultatbaseret styring, at der skabes et overblik over produktionen i det enkelte jobcenter. Fokus på kvalitet og effektivitet i denne produktion skal sikre effektive arbejdsgange og færre og kortere ophold på offentlig forsørgelse. Der skal øget fokus på effekter af eksempelvis samarbejdet med virksomhederne i kommunen og andre indsatser. Derfor ønskes resultatorienteret opfølgning på mål og understøttelse af den daglige praksis i det enkelte jobcenter. Der er de senere år etableret flere kilder til ledelsesinformation i jobcentrene, både i form af rapportfunktioner i Opera, Workbase og Fasit samt Jobindsats.dk. Systemerne opfylder i et vist omfang behovet for information, men der er behov for at udvikle et samlet værktøj, der kombinerer de forskellige typer af ledelsesinformation og i højere grad understøtter løbende analyser og beslutninger. Et digitalt ledelsesværktøj skal kombinere aktiviteter, indsatser og resultater med den samlede økonomi på drift og forsørgelsesydelser, samtidig med at styringen på nøgletal fokuseres på de områder, som er reelt styrbare. Nedenfor er angivet et eksempel på et samlet overblik over resultater og effekter, hvor data fra forskellige kilder og systemer er sat sammen. 5 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

6 Figur 1. Eksempel på et ledelsesværktøj Værktøjet er bygget op som et interaktivt dashboard omkring styringssituationen: Planlægning af hvilke fremtidige indsatser der skal investeres i for at mest effekt for pengene. Med udgangspunkt i kortlægningen af styringshensyn og styringsindikatorer er øverste del af dashboardet indikatorer, hvor der er angivet budget, realiseret og prognose. Nederste del er interaktiv med styringsdimensioner og filtreringsmuligheder. I denne del er der derfor muligt at se, hvordan prognosetallene på styringsindikatorerne ændrer sig hvis der tildeles yderligere ressourcer ved at skrue op for eksempelvis kr. pr. indsats pr. borger. Det er også muligt at filtrere data på særlige områder. I eksemplet kan man filtrere på målgrupper og på særlige boligområder, således at det er muligt at se resultaterne for afgrænsede dele af forretningen Tilgang til opgaven Beskæftigelsesområdet er stærkt reguleret, hvilket kommer til udtryk ved relativt omfattende krav om registreringer om borgernes hændelser, aktiviteter og ydelser. På området findes en lang række målinger og nøgletal som det er vigtigt for kommunen af følge op på i forhold til målopfyldelse og i forhold til styring. Og der er her en vigtig skelnen mellem det at følge op på mål og det at styre på mål. Nøgletallene og målingerne er mere eller mindre påvirkelige af kommunens indsats, og det er derfor vigtigt at få identificere, hvilke data der er fuldt styrbare og hvilke som i større grad er afhængige af eksterne faktorer. Formålet med denne distinktion er at give mulighed for at fokusere ledelsesblikket mod det reelt styrbare, så produktionsplanlægningen med større sandsynlighed vil 6 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

7 få en øget effekt. Tilgangen fremgår af nedenstående figur. Se i øvrigt nærmere i afsnit 2. Figur 2. Fokusering på det styrbare Behovene for opfølgning og styring af specifikke områder er forskellig alt efter hvilket ledelsesniveau i kommunen, der er tale om. De specifikke behov i de enkelte ledelseslag har derfor været en del af afdækningen i forbindelse med definitionen af hvad et ledelsesværktøj skal understøtte. Udgangspunktet for arbejdsgrundlaget for udvikling af ledelsesværktøjet har været at overholde følgende krav: Et ledelsesværktøj skal kunne understøtte beslutninger og behovene i alle ledelseslag i kommunerne Et ledelsesværktøj skal sikre overblik over produktion, opgaver, økonomi og resultater i beskæftigelsesindsatsen Et ledelsesværktøj skal understøtte muligheden for simulering af effekter og resultater i forskellige styringssituationer Et ledelsesværktøj skal fungere som en integreret del af kommunens øvrige ledelsesinformation, idet der eksempelvis skal indhentes data i økonomisystemet, og indeholde en funktionalitet, der er dybt forankret i forretningssystemerne Beskrivelsen af værktøjet skal være så konkret som muligt, således at det kan indgå som grundlag for et senere konkret udbud og en kravspecifikation til et digitalt ledelsesværktøj. For at sikre et validt grundlag indeholder dette arbejdsgrundlag følgende: En afklaring af de styringsbehov, værktøjet skal understøtte En kortlægning af de relevante datakilder, der indgår i styringen En kortlægning af den samlede arkitektur værktøjet skal bygge på, samt forslag til værktøjer og standardprodukter, der kan indgå i arkitekturen 7 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

8 For at komme 360 grader rundt om beskæftigelsesområdet er der taget udgangspunkt i den samlede forretningsmodel for området, og der er identificeret en række styringssituationer, som er beskrevet med henblik på, at disse skal kunne understøttes af et kommende ledelsesværktøj. 8 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

9 2. Grundlaget for fokuseret styring Den samlede forretningsmodel på beskæftigelsesområdet er det metodiske udgangspunkt for udviklingen af et ledelsesværktøj. Værktøjet skal understøtte alle typer af beslutninger på tværs af ledelseslag. Med udgangspunkt i forretningsmodellen på beskæftigelsesområdet er der identificeret 5 konkrete styringssituationer og for hver situation er der optegnet et opfølgningsdiagram der viser alle relevante styringsindikatorer. Efterfølgende er styringsindikatorerne beskrevet enkeltvis og styrbarheden er angivet via en overordnet kategorisering Forretningsmodel og styringssituationer Beskæftigelsesområdet er kendetegnet ved at der er en specialiseret beskæftigelsesindsats, der er forankret hos kommunernes jobcentre. Jobcentrene har til opgave at tilbyde borgere de rette indsatser og aktiviteter med henblik på at få dem i job eller i uddannelse. Jobcentret er afhængig af en lang række samarbejdsparter, der kan have forskellige dagsordener og forskellige tilgange til borgerne. Den samlede forretningsmodel er tegnet i nedenstående figur. Figur 3. Forretningsmodellen på beskæftigelsesområdet 9 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

10 Kerneopgaven for kommunerne er at få folk i job eller uddannelse gennem kontaktforløb og tilbud. Kommunen har direkte indflydelse på kvalitet og valg af indsats og derved også på effekten af borgernes samlede forløb. Rundt om borgerens forløb er der en lang række hensyn og koordineringsopgaver, der skal håndteres. Således fordrer en effektiv indsats, at der er tæt samarbejde med kommunens ydelseskontor, øvrige forvaltninger, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, Der er således en lang række forhold og situationer, der skal håndteres i forhold til beskæftigelsesindsatsen. I nærværende rapport er der lavet en prioriteret udvælgelse afl 5 styringssituationer som et ledelsesværktøj skal kunne understøtte. Styringssituationerne er omdrejningspunktet for beskrivelsen af ledelsesværktøjet og disse er angivet i figur 4 nedenfor. Figur 4. Styringssituationer i beskæftigelsesindsatsen Styringssituation 1: Planlægning af hvilke fremtidige indsatser der skal investeres i for at få mest effekt for pengene Styringssituation 2: Dimensionering og allokering af jobcentrets ressourcer i forhold til udviklingen i målgrupper, visitation samt kvalitet i sagsbehandlingen Styringssituation 3: At understøtte en aktiv indsats med dimensionering af beskæftigelsestilbud og løbende tilpasninger af virksomhedssamarbejdet med udgangspunkt i målgruppe- og markedsbehov Styringssituation 4: Justering af samspil med ydelseskontoret, herunder sygedagpenge og start- og stop af kontanthjælp, der understøtter jobfokus samt effektive sanktioner i beskæftigelsesindsatsen Styringssituation 5: Koordinering og styring af samarbejdet med øvrige forvaltningsområder Note: I kommunerne er der flere styringssituationer end de 5 nævnte, eksempelvis samarbejde og koordinering med A-kasserne Styringshensyn og styringsindikatorer Styringssituationerne udgør en række typiske styringsmæssige dilemmaer, hvor der skal tages beslutninger og foretages løbende prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen. Ved alle beslutninger er der imidlertid en række hensyn der skal tages højde for. Således er der nogle resultatmæssige, økonomiske og kvalitetsmæssige hensyn, som beslutningerne er underlagt. De konkrete styringshensyn afhænger af den specifikke situation men kan overordnet inddeles i 4 kategorier: 10 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

11 Borger i job / uddannelse Figur 5. Styringshensyn Budget og målopfyldelse Sikre målopfyldelse indenfor kommunens aktiviteter og udgifter til forløb, indsatser og overførselsydelser. Prioritering af ressourcer Sikre at ressourcerne prioriteres og bruges herefter, med henblik på at få så meget effekt som muligt med færrest mulige midler. Effekt af indsatser Sikre opfyldelse af specifikke effektmål tilknyttet den specifikke styringssituation. Kvalitet og krav til sagsbehandlingen Sikre kvalitet og fremdrift i sagsbehandlingen samt tilfredshed med sagsbehandling, indsatser og tilbud. Det overordnede mål er at få borgerne i job eller uddannelse, og styringshensynene skal derfor opfattes som delmål eller virkemidler, som skal understøtte kommunens performance i forhold til mål i beskæftigelsesplanen og kommunens egne målsætninger på området. I kortlægningen af de 5 styringssituationer er der identificeret i alt 42 styringsindikatorer, der tilsammen fortæller, om styringshensynene er opfyldt. I alt er der identificeret 7 styringsindikatorer vedrørende budget og målopfyldelse, 7 styringsindikatorer vedrørende prioritering af ressourcer, 12 styringsindikatorer vedrørende effekt af styringssituationerne og 16 styringsindikatorer vedrørende kvalitet og krav til sagsbehandlingen. Styringshensynene har forskellig vægt i de 5 definerede styringssituationer., Og der er et indbygget hierarki mellem de forskellige styringshensyn med mest fokus på resultater og effekter. I forhold til den videre udvikling og opsætning af et ledelsesværktøj er det nødvendigt med en skelnen mellem, hvilke styringsindikatorer, der er direkte styrbare og hvilke, der er afhængige af flere eksterne faktorer. Styringsindikatorerne er derfor grupperet i forhold til 4 typer af mål: Resultatmål: Mål for de samlede resultater for målgrupperne og kommunen som ikke er direkte styrbare som følge af eksterne faktorer Input/investeringsmål: Mål for hvilke og hvor mange ressourcer kommunen ønsker allokeret til en given indsats Effektmål: Mål for den direkte effekt af en konkret indsats Procesmål: Mål der indikerer om en indsats eller proces udføres som forventet og efter de gældende retningslinjer Med udgangspunkt i ovenstående ramme er der for hver af de 5 identificerede styringssituationer, udarbejdet en oversigt over relevante styringsindikatorer under de fire typer af styringshensyn. 11 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

12 Figur 6. Oversigt over styringssituation, styringshensyn og styringsindikatorer Oversigterne og beskrivelse af styringsindikatorerne er vedhæftet som bilag A til denne rapport, og stilles til rådighed for kommunerne med henblik på at de kan tilpasses og justeres den enkelte kommunes konkrete behov, situation og anvendte systemer. I matricen nedenfor vises fordelingen af styringsindikatorerne. Det fremgår at flere styringsindikatorer er gennemgående i flere styringssituationer, og derfor er der på forhånd en indbygget prioritering mellem styringsindikatorerne i forhold til, hvilke der bør fremskaffes først i processen henimod en endelig kravspecifikation for kommunen. Figur 7. Oversigt over styringsindikatorer 12 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

13 3. Stringent datamodel og styringsapplikationer For at ledelsesinformation kan anvendes i et ledelsesværktøj, skal der defineres en stringent datamodel som understøtter det, der skal styres på. Styringssituationerne og styringsindikatorerne skal understøttes af troværdige og stringente data og gøres tilgængelige i værktøjer (applikationer), der er nemme at tilgå for beslutningstagerne. Helt overordnet består det fremtidige ledelsesværktøj således af en data-del og en applikations-del. Data-delen beskæftiger sig med hvordan data indsamles og struktureres, mens applikations-delen beskæftiger sig med at bearbejde og præsentere data, f.eks. ved rapportering og planlægning/budgettering Datamodel Som grundlag for et udbud og en efterfølgende udrulning af ledelsesværktøjet vil det være hensigtsmæssigt at opstille en struktur for den datamodel, der skal understøtte en konceptuel datamodel. Datamodellen er udtryk for de typer af data, der skal indgå i ledelsesværktøjet, men specificerer ikke hvilke systemer eller tabeller data skal hentes fra. Den konceptuelle datamodel udgør således et overordnet design, som i en udbudsproces enten skal detailspecificeres af den enkelte kommune, baseret på deres lokale værktøjer eller som skal detailspecificeres af den valgte leverandør som del af projektet. Kommunerne kan anvende forskellige strategier til at implementere et ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet. En væsentlig parameter er, i hvilke omfang ledelsesværktøjet alene tænkes som et værktøj der bruges i jobcentret, eller om ledelsesværktøjet skal understøtte flere organisatoriske enheder i kommunen. Det vil sådan set være nærliggende at forestille sig, at et ledelsesværktøj skal kunne anvendes på tværs af flere kommuner. Der er imidlertid ikke umiddelbart planer om fælleskommunale initiativer. Under alle omstændigheder vil det være hensigtsmæssigt at basere ledelsesværktøjet på en stringent datamodel, der sikrer 13 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

14 at alle de fælles kilder anvendes ens, at der kan tilrettelægges en effektiv proces omkring etablering af værktøjerne at der sikres et fælles udgangspunkt for beslutningerne fra kommune til kommune jævnfør de opstillede styringssituationer som netop er udviklet til brug for etableringsprocessen. Datamodellen og værktøjet skal imidlertid også være robust i forhold til, at systemerne og arbejdsgange er forskellige fra kommune til kommune og at nogle dele af datagrundlaget for styringen derfor vil variere. Desuden har nogle kommuner en større datamæssig dækningsgrad i forhold til de opstillede styringsindikatorer end andre. Baseret på de opstillede styringssituationer og styringsindikatorer kan følgende koncept for en ny datamodel opstilles: Figur 8. Fremtidig datamodel på beskæftigelsesindsatsen De to figurer illustrerer, at der er to sæt af datagrundlag, der skal spille sammen i datamodellen. Det fælles datagrundlag, som kan betragtes som mindstekrav, og kommunens lokale datagrundlag, som bygger på kommunens kildesystemer. Opstilling af datamodellen kræver derfor at kommunes kildedata kan mappes op til det fælles datagrundlag via én eller flere af parametrene. Eksempelvis skal lokalt definerede målgrupper kunne spejles op i målog visitationsgrupperne i forhold til dem der er defineret i Det fælles data- 14 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

15 grundlag. I nedenstående tabel er opstillet et billede af hvordan de fælles data og lokalt definerede data spiller sammen: Datamodellen rummer således data, der indhentes for en række forskellige kilde-systemer, hvoraf nogle er fælles (f.eks. Det fælles datagrundlag, FLIS, Jobindsats.dk, efteruddannelse.dk, det kommunale sagssystem) og andre er lokale (f.eks. kommunens ERP, økonomi system eller ESDH). Ved at have afsæt i Det fælles datagrundlag, så er der allerede givet en fælles struktur og opsat mindstekrav for datamodellen, som gør det lettere for den enkelte kommune at definere en stringent datamodel. Datamodellen understøttes typisk af en database og af værktøjer, der sikrer at data hentes fra kildesystemerne på struktureret vis og undergår relevant behandling i forhold til at blive brugt i rapporteringen. Der er et bredt udvalg 15 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

16 af produkter på markedet der kan varetage disse opgaver og omkostningerne ved at etablere en databaseløsning vil variere betydeligt alt efter kommunens ambitionsniveau f.eks. i forhold til i hvilken grad overførslen af data fra kildesystemer til database automatiseres Styringsapplikationer Den anden del af ledelsesværktøjet er applikationslaget, d.v.s. der hvor lederen arbejder med styringsindikatorerne og træffer beslutninger gennem planlægning og budgettering. Applikationslaget kobles til datamodellen og databaseværktøjerne. Da ambitionen er at etablere et styringsværktøj, der både kan præsentere data (rapportering) og som kan opsamle nye data om beslutninger (planlægning/budgettering), stilles der krav om at styringsapplikationerne understøttes af relativt avancerede værktøjer, der både kan trække data fra databasen og skrive tilbage i databasen med nye data. Samtidig er det et krav at applikationslaget er nemt at gå til, og at der kan etableres en høj grad af genkendelighed af beslutningssituationerne, evt. på tværs af kommuner, således at brugergrænsefladen som opleves af ledere og beslutningstager i processerne er relativt ensartede.. Til brug for rapportering og planlægning indkøbes en applikation, der efterfølgende sættes op med integration til datamodellen i databasen. I applikationen skal det detailspecificeres hvilken type af beslutninger styringssituationerne rummer, og hvilken funktionalitet det medfører behov for, f.eks. om værktøjet skal kunne lave avancerede fremskrivninger, om der skal kunne arbejdes med forskellige scenarier og foretages komparative analyser. Kravene medfører forskellige krav til funktionalitet. Generelt vil de tilgængelige værktøjer rumme en bred palette af standardfunktioner, der skal sammensættes, som del af det specifikke design af understøttelsen af hver styringssituation. Der er således ikke tale om standard/ramme værktøjer, men om værktøjskasser, der i design- og udviklingsfasen skal konfigureres i forhold til kommunernes individuelle behov. Alt efter hvilken funktion der ønskes, kan den ønskede applikation sættes op specifikt. Som en del af denne forløber til en kravspecifikation er der udviklet et eksempel på en styringsapplikation hvor styringssituation 1, jf. afsnit 2, er sat op i programmet Tableau. Eksemplet er vedhæftet rapporten og skal ses som inspiration til hvordan et ledelsesværktøj kan fungere når alle data er integreret i den samme datamodel Systemmodel Hver kommune har sin egen samling af systemer og for at sikre at data kan kombineres og omsættes til et ledelsesværktøj skal der defineres en sy- 16 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

17 Enterprise Services Backbone Enterprise Services Backbone Enterprise Services Backbone Enterprise Services Backbone stemmodel, der beskriver hvorledes data fra de enkelte systemer bliver integreret og gjort brugbare. Et digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet består samlet set af fire lag: Kildesystemerne, d.v.s. de eksisterende værktøjer der rummer fælles og lokale data, der skal bruges i styringssituationerne Dataintegrationslaget, d.v.s. de værktøjer der sikrer at data overføres fra kildesystemerne til datamodellen/databasen Datavarehuslaget, d.v.s. de værktøjer der opsamler, strukturerer og forbereder data til rapportering Applikationslaget, der rummer de rapporterings-, planlægnings-, budgetterings- og analyseapplikationer der anvendes De fire lag er illustreret i nedenstående figur som beskriver hvorledes data fra kildesystemerne integreres i en samlet systemmodel. Figur 10. Systemmodel Datakilder Data-integration Datavarehus Rapportering, analyse og budgettering Datakilder Workbase JobCenter KMD Opera Fasit Det fælles datagrundlag Efteruddannelse.dk FLIS Data staging Forretningsregler og konsolidering Detaljeret Atomic Data mart Semantic Planlægning og budgettering Rapportering Visualisering Jobindsats.dk Kommunens Budget system Kommunens ERP system Evt. andre lokale systemer Image content Data landing area Aggregeret Data mart Analyse 17 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

18 Nedenfor er eksemplet fra afsnit 1 med et samlet overblik over resultater og effekter suppleret med oplysning om, hvilke systemer der evt. kan levere dataene. Figur 11: Ledelsesværktøj med integration af forskellige systemer 18 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

19 Resultat Aktiviteter Fase 4. Hvad er næste skridt? Mange kommunerne er godt på vej. Systemer og data er til stede. Men der mangler blot en fælles datastruktur, der kobler mål og styring sammen. Den overordnede kortlægning, som dette arbejdsgrundlag bygger på, viser tydeligt, at der er områder, hvor data er mere struktureret end andre. Inden kommunerne kaster sig ud i anskaffelse af it-understøttelse, vil det derfor være nødvendigt, at den enkelte kommune sikrer sig, at der er det nødvendige grundlag for at koble forskellige typer af målsætninger sammen i ét værktøj. Kommunerne har en del outputdata til fælles som følge af det fælles datagrundlag, men de omkringliggende effektmål, procesmål og inputmål er forskellige alt efter fokus og tilgang i den enkelte kommune. Det er derfor helt essentielt, at kommunerne foretager en struktureret afklaring af, hvilke data, der er til rådighed, og hvilke man ønsker at tilvejebringe. Der ligger således en opgave i at få lavet en lokal validering af databeskrivelserne i bilag A. Det anbefales at der foretages en samlet vurdering af data på området og at dette sker via nedenstående 4-fasede forløb. Figur 11. Kommunens vej til endelig kravspecifikation Fase 1: Fastlæg målbillede Fase 2: Afklaring af datatilgængelighed Fase 3: Definer og analyser dataafhængigheder Fase 4: Justering af registreringsramme i henhold til datamodel Afklar hvilken rolle ledelsesværktøjet skal have i den fremtidige rapportering (ambitionsniveau skal afdækkes) Afklaring af hvilket organisatorisk niveau værktøjet skal dække Afklaring af om styringssituationer er dækkende for kommunen Afklar om de, i bilag A, identificerede indikatorer er dækkende Foretag lokal validering af databeskrivelser Foretag prioritering blandt indikatorer med manglende data Udarbejd detaljeret tids- og handleplan for tilvejebringelse af udestående data Opstil oversigt over datakilder, datasammenhænge og dataintegration Beskriv kommunens samlede datamodel med klart definerede datahierarkier Identificer huller i datamodellen med henblik på justering af datainput i kildesystemer Juster mulighederne for registrering i kildesystemerne for at sikre dataintegration (ex. påføring af målgruppe/match-gruppe i tilfredshedsundersøgelser) Indfør ny registreringspraksis Foretag eventuel manuel berigelse af historiske data Endelig kravspecifikation Målgruppe og formål med nyt ledelsesværktøj fastlagt Oversigt over data og plan for tilvejebringelse af udestående data Detaljeret datamodel beskrevet og gab identificeret Tilrettet registreringsramme I fase 1 fastlægges kommunens ambitionsniveau for formålet med ledelsesværktøjet. Det skal således afklares, om det er et supplement til den nuvæ- 19 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

20 rende rapportering, eller om man ønsker at værktøjet skal overtage den fulde rapportering på området. I denne fase afklares endvidere om der er tale om et værktøj, der skal understøtte hele ledelseslaget eller om det kun er topledelsen, der er målgruppen. Med udgangspunkt i ambitionsniveaet og målgruppen kan de endelige styringssituationer fastlægges. Fase 2 omhandler datasiden og her fastlægges hvilke indikatorer der skal indgå i styringen, og det afklares hvilke data, der er tilgængelige, og hvilke der skal arbejdes videre med. Det er her vigtigt at der sker en prioritering og planlægning af hvordan data tilvejebringes. Alt efter tidshorisonten kan kommunerne i nogle tilfælde vedlægge tidsplanerne som en del af en kravspecifikation, således at det sikres, at en leverandør har det med i projektet. I fase 3 tages fat på integrationen mellem data. Med udgangspunkt i den overordnede datamodel og identifikationen af data i fase 2 optegnes en detaljeret datamodel hvilket betyder, at de grundlæggende dimensioner fastlægges og forbindelserne mellem data optegnes. I optegningsøvelsen vil alle huller i datastrukturen blive synlige, og der skal for hver udfordring kort beskrives hvordan hullerne dækkes. Hullerne vil oftest vedrøre målinger, der er foretaget med bestemte formål, og hvor der ikke er tænkt integration med andre mål. Eksempler på dette er tilfredsundersøgelser, hvor der ofte ikke er angivet cpr.nr., målgruppe eller lignende således at man kan binde data til andre mål. Figur 12. Eksempel på konkret optegning af en sammenhængende datamodel 20 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

21 I fase 4 gennemføres tilretninger af registreringsrammen. Konkret udarbejdes bestillinger på nye input- og outputfelter som efterfølgende indarbejdes i kildesystemerne. I nogle tilfælde vil kildesystemerne være svære at ændre, hvorfor der i stedet kan udarbejdes manuelle mapningstabeller således at outputdata kan beriges med de ønskede data. Justering af registreringsrammen kan få effekt på brugen af fagsystemer, økonomisystem og andre lokale systemer, hvorfor der ved hver ændring skal sikres at der er en konkret plan for implementering af ændringerne til registreringspraksis. Som afslutning på fasen tages stilling til, om der skal ske en manuel berigelse af historiske data, således, at der fra start er datamateriale til rådighed i forbindelse med en efterfølgende test og implementering af nyt værktøj. Gennemførslen af de 4 faser munder ud i et dokument der beskriver værktøjets målgruppe og formål, en definition af data, en detaljeret datamodel og en beskrivelse af den bagvedliggende registreringsramme. Sammenholdes disse beskrivelser med den overordnede model i nærværende rapport, så er der hermed grundlag for en endelig kravspecifikation. Tidsrammen for gennemførsel af de 4 faser afhænger specifikt af fase 1, hvor ambitionerne fastlægges og af hvor langt kommunen i øvrigt er med hensyn til aktiv brug af ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet. Det samlede forløb vil derfor kunne gennemføres inden for en tidsramme på 4-12 uger. 21 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

22 Appendix Ordliste Styringssituation Styringshensyn Styringsindikator Systemlandskab Styringsapplikation Datamodel Applikationslag Dashboard En identificeret situation hvor der skal træffes beslutninger og hvor beslutningen har indflydelse på flere dele af forretningens målsætninger og det derfor er nødvendigt at kende alle konsekvenser af beslutningen. Refererer til de krav, regler, målsætninger som staten og den enkelte kommune har opstillet i forhold til at fastlægge og måle på om beskæftigelsesindsatsen virker. Under hvert styringshensyn er der en række konkrete indikatorer på om der er fremgang ex. andel borgere i arbejde. Samlet betegnelse for de systemer som kommunen bruger til sagsbehandling, udbetaling, journalisering, økonomistyring, effektmålinger mv. Styringsapplikation henviser til brugerfladen i ledelsesværktøjet, hvor de identificerede styringssituationer fremgår og hvor styringsmulighederne fremgår. Datamodel henviser til strukturen i data. Applikationslaget henviser til brugerfladerne - det kan være styringsapplikationen, men der vil ofte også være andre brugerflader eksempelvis til rapportering og dyberegående analyser. Dashboard er betegnelsen for et samlet billede af relevante målinger i forhold til en given situation ex. speedometer og benzinmåler i bilen 22 Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis Deloitte Consulting Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis HR i staten et område med uudnyttet potentiale Statens HR-funktioner spiller en central rolle i arbejdet

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter er dyre, langstrakte, komplekse og ganske ofte unikke. De er et produkt af et mangeårigt forløb fra de indledende overvejelser,

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014 ESK Kontrol Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser Afrapportering Deloitte Consulting April 2014 Indhold Indledning Side 3-8 Del 1: Analyse af den nuværende

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere