Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014"

Transkript

1 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014

2 Referat af menighedsrådsmøde den 6. feb Menighedsrådet fr Allerslev Sgn 1. Velkmst g gdkendelse af dagsrden Alle til stede, g dagsrden gdkendt med tilføjelse til pkt. 3, vedr. budget Kirkens liv g vækst (nr. 5) Kirkens kmmunikatin. Samtale m muligheder/udfrdringer, hvad kan g skal der gøres? Menighedsrådet valgte at udsætte drøftelserne af emnet. 3. Kirkekasseregnskab. Kvartalsversigt gennemgås g behandles fr gdkendelse, v/pm. Kvartalsversigten viser et pænt resultat. På trds af en str byggesag vil årets resultat lande på en ret minimal verskridelse af budgettet. Menighedsrådet ser frem til det endelige resultat. Budget Gdkendelse freligger fra Prvstiudvalget, v/pm Taget til efterretning. 4. AV-udstyr til Munkehuset Dagsrdensfrslag genfremsættes jf. referat den Menighedsrådet behandler frslag fra TD-J m indkøb af AV-udstyr til brug i Munkehuset, jf. den tidl. gdkendte budgetramme. FKC vil fremlægge endnu et tilbud. Punkt til beslutning. Punktet er efter frslag fra TD-J g KB blevet udsat til senere. 5. Kirkegårdsvedtægt Dagsrdensfrslag genfremsættes jf. referat den Kirkegårdsvedtægt til behandling, gennemgang v/erp g BK, punkt til beslutning. Vedtægten er behandlet i færdig frm. Underskrevet af KB. 6. Energigennemgang ved Energitjenesten (Rapprt er mdtaget ) Frslag fra KB, at menighedsrådet arrangerer et tema-/arbejdsmøde i løbet af fråret (g inden budgetarbejdet fr 2015) med deltagelse af energivejleder Niels Ulrik Friis, hvr hele rapprten gennemgås med henblik på dels energibesparelser dels bevarelse af kirken. Frslaget gdkendt. KB arrangerer g indkalder. 7. Frslag fra det stående udvalg Udvalget har afhldt møde den 16/1 g indstiller følgende til behandling på rådsmødet: a. Udvalget freslår, at der indhentes tilbud på udskiftning af hynder på kirkebænke. Frslaget gdkendt, menighedsrådet beder udvalget frtsætte med pgaven.. b. Udvalget har jf. referatpunkt 10 af 6/ besluttet indkøb af stle. Til gdkendelse. Kirkeværgens rientering gdkendt. Stlene leveres i marts måned. c. Akustiske frhld i stre mødesal frsøges fr tiden udbedret med støbebats. Evaluering af virkningen heraf samt drøftelse af evt. alternativt frsøg m/gardiner (frslag fra ERP). Virkningen af frsøg med støbebats blev evalueret grundigt, ligesm frslaget fra ERP blev debatteret, g på grundlag heraf, g ud fra grundigt frarbejde af ERP, besluttedes det at psætte en Rckfn-løsning. Menighedsrådet gdkendte budgetramme på kr. d. Udvalget freslår, kirkegårdens areal på nrdsiden af kirken ved fællesgraven til urne- g kistegrave (i alt 16 pladser) bliver etableret med fuldt dækkende græsbelægning. Menighedsrådet gdkendte etablering med heldækkende græsbelægning med gravstene i niveau med plænen i henhld til kirkegårdsvedtægten. e. Udvalget rienterer m arbejdet med renskrivning af retningslinjer fr brug af Munkehuset. Arbejdet kunne ikke afleveres, men FKC g KB lvede at være klar til næste rådsmøde. f. Udvalget freslår, at tre æbletræer fran Munkehuset erstattes med tre andre type træer. Menighedsrådet anbefalede udvalget at finde en løsning snarest. Budgetramme kr. g. Udvalget freslår, at timeprisen fr arbejde udført af graveren fr gravstedsejere bliver frhøjet til kr. 220,00 ekskl. mms. Menighedsrådet anbefaler en frhøjelse af prisen, men en prisfastsættelse udskydes efter frslag fra KB, indtil udvalget frinden har haft undersøgt nabsgnenes prisniveau. h. Udvalget freslår, at menighedsrådet ansøger Tryg-fnden m tilskud til hjertestarter, sm kan anbringes på frsiden af Munkehuset. Frslaget gdkendt, g KB ansøger. i. Vedr. den frsvundne gravsten. Efter pfrdring fra ERP besluttede menighedsrådet at kmmentere på frnyet henvendelse vedr. den frsvundne gravsten med skriftligt svar v/kb. Side 1 af 2

3 / side 2 af 2 8. Orientering g meddelelse Menighedsrådsfrmand / KB Bibelselskabet kan den 22. maj fejre 200 års jubilæum g udgiver i marts tre særtilbud, bl.a. Bibelmagasinet. Orientering g fælles rdreafgivelse. Frslag m gratis abnnement fr alle på Danmissins Magasin gdt mdtaget. Og et takkebrev fr blmster er mdtaget fra menighedsrådets super-frivillige Kirsten. Sgnepræst / TD-J rienterede vedr. sin frestående sygerlv, der betyder afløsning i tjenesterne af præstevikar g nabsgnenes præster fr en tid. Aktivitets- g krdineringsudvalget fr Osted-Allerslev / TD-J En krt gennemgang af referat af Musikudvalgets møde i Osted den 31/1 berøres ikke af sygerlven, idet alle aktiviteter fr længst er planlagt. (Herefter frld TD-J menighedsrådsmødet) Kandavaudvalget / FKC ønskede drøftelse m muligheder fr præstens g rådsmedlemmers tur til venskabsmenigheden i Kandava. Jørgen Lauterbach deltg i drøftelse brdet rundt, g FKC vil verveje at sndere mulighederne, evt. drøfte mulighederne med Osted-flkene. Det stående udvalg / LJ Intet at bemærke, se pkt. 7. Kirkeværge / FKC Intet at bemærke. Kntaktpersn / FKC stillede spørgsmål til menighedsrådet m frhld vedr. ansættelser g aflønning af vikarer. Resultatet blev en gd drøftelse brdet rundt g resulterede i, at KB understregede vigtigheden af, at alle ansættelser skal ske gennem kntaktpersnen. Medarbejderrepræsentant / BK Der er indkøbt ny støvsuger til rengøringsdamen. Der er behv fr en digital kalenderfunktin til krdinering/styring af aktiviteter i Munkehuset, g BSH g KB vil analysere div. muligheder. BK søger indsamlere / hjælpere til indsamling fr Flkekirkens Nødhjælp. Det stående præstegårdsudvalg / FKC Intet at bemærke. Det fælles højskleudvalg / IR Intet at bemærke. Valgmenighedens repræsentant / AK Intet at bemærke. 9. Eventuelt Kirkekaffe efter gudstjeneste den 23/2 klarer Bruce. Hvem tager den næste, den 2/3??? Referent ERP. Værtsskab fr kmmende menighedsrådsmøder: Den 6/3 Preben, den 3/4 Erik, den 8/5 Arne & Bruce, g den 12/6 FKC. Bemærk, den 8/5 er der afbud fra Erik g Ib. KB freslg til det stående udvalg at påbegynde planlægning af etableringen af have g plæne bag Munkehuset. KB ønsker frslag til dat fr vres årlige syn af kirke g kirkegårde til næste rådsmøde. Menighedsrådet fr Allerslev Sgn: TD-J, Trsten Dam-Jensen, sgnepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets frmand g sekretær (g medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstfrmand g medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer fr kirkekassen g underskriftsberettiget fr menighedsrådet. FKC, Finn Krg Christensen, kirkeværge g kntaktpersn (g medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver g medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skvbr Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig fr menighedsrådet. Underudvalg i Menighedsrådet: Aktivitets- g krdineringsudvalget: Trsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. g Kurt Bierbum. Højskleudvalget: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krg Christensen, Trsten Dam-Jensen g Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krg Christensen, Kurt Bierbum g Bent Skvbr Hansen.

4 Referat af rdinært menighedsrådsmøde den 6. marts 2014 Afbud fra TD-J (sygerlv). Menighedsrådet fr Allerslev Sgn 1. Velkmst g gdkendelse af dagsrden. Gdkendt med tilføjelse af pkt. 2.e. 2. Øknmi a. Orientering m kirkekasseregnskabet, v/pm. Orientering taget til efterretning. b. Orientering vedr. budget i 2014 fr reetablering g anlæg af plæne g have, v/pm. Menighedsrådet gdkender rammebudget kr kr. c. Årsbudget 2015, menighedsrådet g menighedsrådets budgetudvalgs frberedelse af det kmmende budgetarbejde, v/pm g BSH. Menighedsrådets budgetudvalg henstiller til det stående udvalg at fremkmme med indstillinger / ønsker til anlægsknt 2015 inden det næste menighedsrådsmøde. d. Menighedsrådets frhld til e-bks g Digital Pst, rientering v/pm g BSH. PM meddelte, at menighedsrådets digitale pstkasse fungerer, men vi mangler den digitale signatur, hvilket PM vil løse snarest muligt. e. Årsregnskab 2013 til gdkendelse, v/pm. Årsregnskabet fr 2013 versin blev enstemmigt gdkendt. 3. Lyd g lys i Munkehuset Frslag v/erp. Drøftelse af status fr arbejdet. Lyddæmpende Rckfn plader er psat med tilfredsstillende resultat, g der er frberedt til mntering af ELLA-spts. Samme type plader vil blive anvendt i det lavlftede lkale g mnteres ved LED-elementerne. 4. Det stående udvalg a. Udvalgsfrmanden rienterer m dagens gang i udvalgsarbejdet, v/lj. Frslaget frafaldet. b. Kirkegårdsvedtægten, arbejdet er færdigt, rientering v/erp g BK. ERP g FKC gennemgår kirkegårdsvedtægten fr kntrl mht. gravstenes størrelser. c. Menighedsrådet drøfter, hvrdan det stående udvalg støttes i at udvalgsbehandle emner, inden de sættes på dagsrden fr behandling på menighedsrådsmøde, v/kb. Frslaget blev udskudt til næste rådsmøde. d. Planlægning af det frestående anlægsarbejde i haven ved Munkehuset, v/bk. Fuld tilslutning fra menighedsrådet til, at graveren frestår anlægsarbejdet. e. Frslag v/kb. Indsamling af stearinlys stumper til frdel fr Danmissins arbejde. Frslaget frafaldet. 5. Orientering g meddelelser a. Menighedsrådsfrmand 1. Junirknfirmandundervisning er skudt i gang med Henriette sm tvhlder. 2. Prvstiet afhlder frmandsmøde den 20. marts kl. 19 i Munkehuset. 3. Kntaktpersnen klarer planlægningen vedr. ferieafløsning fr rganist Camilla. 4. Arbejdet med regler fr brug af Munkehuset præsenteres til næste rådsmøde. 5. Evt. ansøgning m hjertestarter ved Munkehuset bør vervejes nærmere. 6. Det årlige syn (sidste gang ) den 22/3, m/start kl. 09 i Munkehuset. 7. Menighedsrådets digitale kalenderfunktin er søsat v/bruce, alle tilbydes kursus. 8. Orientering m mail fra Osteds menighedsrådsfrmand blev drøftet. Side 1 af 2

5 Side 2 af 2 b. Kirkeværge g graver 1. Orientering vedr. plan fr P-pladser fran Munkehuset. 2. BK vil hjemtage prøver til kirkehynder, g beslutning sker ved synet den 22/3. 3. Vedr. timeløn fr gravers ekstraarbejde tilbød KB at bringe spørgsmålet p på frmandsmødet den 20/3. Orientering til menighedsrådet på næste rådsmøde. c. Det stående præstegårdsudvalg KB vil kntakte frmandskllega i Osted ang. dat fr næste udvalgsmøde. 6. Eventuelt Næste menighedsrådsmøde er den 3. april, vært er Erik. Aftale vedr. kirkekaffe, den 16/3 Kurt, 13/4 Erik, 20/4 Bruce, 11/5 Leif g 18/5 Ib. Menighedsrådet fr Allerslev Sgn: TD-J, Trsten Dam-Jensen, sgnepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets frmand g sekretær (g medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstfrmand g medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer fr kirkekassen g underskriftsberettiget fr menighedsrådet. FKC, Finn Krg Christensen, kirkeværge g kntaktpersn (g medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver g medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skvbr Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig fr menighedsrådet. Underudvalg i Menighedsrådet: Aktivitets- g krdineringsudvalget: Trsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. g Kurt Bierbum. Højskleudvalget: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krg Christensen, Trsten Dam-Jensen g Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krg Christensen, Kurt Bierbum g Bent Skvbr Hansen.

6 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn Referat af menighedsrådsmødet i Allerslev den 3. april 2014 Til stede: KB, PM, AK, BK, LJ, ERP g FKC. Afbud: TD-J (sygerlv), IR g BSH. Side 1 af 2 1) Velkmst g gdkendelse af dagsrden. Dagsrden med tilføjelse af nye pkt. 2.b g 5.d blev gdkendt. 2) Øknmi a) Orientering m regnskabet / kvartalsrapprten, punkt til gdkendelse, v/pm. Kvartalsrapprten gennemgået g gdkendt. b) Årsregnskab 2013 versin "Allerslev Sgns Menighedsråd, CVR-nr , Regnskab 2013, er afleveret den :21" gdkendes af menighedsrådet, v/kb. Gdkendt enstemmigt. 3) Orientering fra frmandsmøde den 20/3 i Lejre Prvsti a) Kirkekassens budget 2015, menighedsrådet drøfter plæg til budgetudvalget, v/kb. Punktet blev udsat. b) Oplæg fra Prvstiudvalget til menighedsrådets behandling, hvrdan pririteres ressurcer i fremtiden, vedligehldes / anvendelse af kapellet i fremtiden? Punkt til gdkendelse, v/kb. Ud fra referatet fra frmandsmødet den 20/3, der blev mdtaget krt før menighedsrådsmødet, anbefalede KB at udsætte behandlingen. Gdkendt. 4) Det årlige syn, evaluering på synsfrretningen, inklusive budgetfrslag fr år 2015 til videre behandling i menighedsrådets budgetudvalg a) Energiptimering fr kirken, jf. frmandsmødet, punkt til gdkendelse, v/kb. Ref. rapprt fra Energitjenesten Sjælland den 20/ nedsættes et udvalg bestående af FKC, KB g BK til at udarbejde låneansøgning str kr. til Lejre Prvstis energipulje til energibesparelse g bevaring af kirken. Desuden besluttede menighedsrådet, at udvalget samtidig kan udarbejde særlig tillægsansøgning fr energiptimering. b) Vedligehldelse af kirkegårdens mure, jf. frmandsmødet, punkt til gdkendelse, v/kb. Frmandsmødet den 20/3 frhåndsgdkendte, at menighedsrådets ved synet den 22/3 besluttede at udskyde behandlingen af dette punkt til prvstesynet i Gdkendt. c) Munkehusets have g færdigrenvering, jf. frmandsmødet, punkt til gdkendelse, v/kb. Det blev på frmandsmødet den 20/3 meddelt, at reetablering g anlæg af haven ved Munkehuset er anlægsudgift i frbindelse med færdiggørelsen af byggesagen. Gdkendt. d) Fremtidssikring af albuerum, punkt til gdkendelse, v/kb. Menighedsrådet nedsætter udvalg bestående af ERP, LJ g PM til at undersøge muligheder fr erhvervelse af fritliggende areal ved annekskirkegården (ref. rådets tidligere beslutning af den , pkt. 4.c.), menighedsrådet besluttede, at der fra år 2015 budgetteres med psparing til frmålet. e) Interaktiv tavle (Smart Bard) til Munkehusets mødesal, punkt til gdkendelse, v/kb. Menighedsrådet besluttede, at FKC g KB i samarbejde med Prvstiudvalget indhenter tilbud på en interaktiv tavle til undervisningsbrug, kursus- g fredragsvirksmhed g alternativt vurderer muligheder fr en fælles investering i flytbar mdel. 5) Det stående udvalg fr kirke g kirkegård a) Frslag fra udvalget vedr. udskiftning af hynderne til kirkebænkene, vareprøver med pristilbud fremlægges af BK. Punkt til gdkendelse, v/lj. Det blev besluttet, at det stående udvalg udvælger t muligheder (tilbud), sm frelægges menighedsrådet. b) Reetablering af P-pladser på Munkehusets frmråde, v/fkc. Udvalget anbefalede menighedsrådet, at kirkeværgen anmdes m at fremlægge frslag til gdkendelse på næste menighedsrådsmøde.

7 Side 2 af 2 c) Diverse mangler vedr. byggesagens færdiggørelse til drøftelse med menighedsrådet. Menighedsrådet udtrykte str tilfredshed med løsningen af div. prblemer med akustik g belysning i stueetagens mødelkaler. Kirkeværgen blev anmdet m at hlde gd kntakt til Kmmunens tekniske frvaltning fr afklaring af de sidste frmaliteter. d) Styning/beskæring af træer på kirkegård. T tilbud på arbejdet til behandling g beslutning præsenteres af graver BK. Punkt til beslutning. Efter gennemgang af mdtagne tilbud besluttede menighedsrådet at udsætte behandling af punktet til næste menighedsrådsmøde. FKC g BK indhenter nye tilbud på arbejdet. 6) Orientering g meddelelser a) Sgnepræst (TD-J har sygerlv) b) Menighedsrådsfrmand Mail fra TD-J ang. sygerlv. Brev fra Kirkeministeriet med inf m arbejdsmiljølven. Mail fra Den Digitale Arbejdsplads vedr. funktinen persnlig pst g kalender. Infrmatin m Danmissins pfrdring til danske sgnemenigheders støtte til hjælp til genpbygningen af Ægyptens kirker, der blev ødelagt i august Budgetudvalget vil samles sidst i april. c) Det fælles aktivitetsudvalg Fredrag i Munkehuset den 10/4 m skæbneåret ) Eventuelt Næste menighedsrådsmøde er den 8/5, værter er AK g BK, g der er afbud fra ERP g IR. Menighedsrådet fr Allerslev Sgn: TD-J, Trsten Dam-Jensen, sgnepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets frmand g sekretær (g medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstfrmand g medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer fr kirkekassen g underskriftsberettiget fr menighedsrådet. FKC, Finn Krg Christensen, kirkeværge g kntaktpersn (g medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver g medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skvbr Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig fr menighedsrådet. Underudvalg i Menighedsrådet: Aktivitets- g krdineringsudvalget: Trsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. g Kurt Bierbum. Højskleudvalget: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krg Christensen, Trsten Dam-Jensen g Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krg Christensen, Kurt Bierbum g Bent Skvbr Hansen.

8 Referat af menighedsrådsmøde i Allerslev den 8. maj 2014 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn Afbud fra ERP g IR, TD-J på sygerlv. Side 1 af 2 Til stede: KB, FKC, PM, BSH, AK, BK g LJ (referent). 1. Velkmst Dagsrden, vers. 2, inkl. nye punkter: 3.c. Junirknfirmander, 5.f. Sikkerhed i Munkehuset g 7.c. Fælles digital kalenderfunktin. Dagsrden gdkendt. 2. Øknmi a. Orientering ang. kirkekassens likviditet pr. den 30. april Kirkekasseregnskabet g likviditeten gdkendt. b. Årsregnskab 2013, versin: Allerslev Sgns Menighedsråd, VCR-nr , regnskab 2013 er afleveret den :21, skal endnu en gang have menighedsrådets gdkendelse, jf. krav m påførsel af stempel fr revisinen (ministeriel bestemmelse). Årsregnskab 2013 gdkendt. Underskriftsbilag vedlægges beslutningsprtkl, v/bsh. c. Budget fr Budgetfrslag af frelægges til rådets frhåndsgdkendelse. Menighedsrådet drøftede budgetlægningen. Efter anbefaling fra budgetudvalget blev det besluttet, at ingen udvalg (gælder gså fællesudvalg) må bruge flere midler, end der er budgetteret eller frhåndsgdkendt af menighedsrådet. Budgetfrslag af den blev gdkendt, g det frelægges i færdig frm fr rådet den 12. juni til endelig gdkendelse. 3. Gudstjenester g aktiviteter (fælles kalender) i juni, juli g august a. Fælles kalender fr fire sgne indrykkes i lkalavis g erstatter smmerens kirkebladet, ansvarlig er pastr Marianne Kristensen. KB rienterede m sidste øjebliks ændringer i listen med gudstjenester. b. Kirkekaffe-turnus til smmerens kl gudstjenester. Søndag den 15/6: KB, den 6/7 + 20/7: PM, g den 7/9: ERP (eller IR). c. Afslutning fr junirknfirmander m/gudstjeneste g aktivitet i Munkehuset, v/kb. Orientering blev mdelt. Str anerkendelse g rs til Henriette fr gd undervisning. 4. Hærværk i kirken den 26. april Orientering v/fkc, BK g KB vedr. Ref. mail m af den 7/5. Menighedsrådet ser med str alvr på det passerede, rienteringen blev taget til efterretning, g BK indkøber dørpumpe til kirkens yderdør i våbenhuset. 5. Det stående udvalg fr kirke g kirkegård a. Vedr. udskiftning af hynderne til kirkebænkene. Punktet udsat til rådsmødet den 12/6. b. Frslag fra kirkeværgen m reetablering af P-pladser på Munkehusets frmråde. Mundtligt frslag fra FKC m skråparkering, der giver i alt tte p-pladser, frelægges i skitsefrm på næste menighedsrådsmøde fr behandling sm et punkt til beslutning. c. Kirkeværgen rienterer menighedsrådet vedr. byggesagens endelige færdiggørelse. Orienteringen taget til efterretning. FKC rienterede desuden rådet m snarlig indkaldelse til 1-års syn på byggesagen, mere infrmatin følger til rådsmødet den 12/6. d. T tilbud på styning/beskæring af træer samt fjernelse af gammel træstub på kirkegården fra FKC g BK, jf. referat af 3. april Det blev besluttet, at punktet tages p til drøftelse igen til efteråret, g træstubben vil blive ned ved rden snarest. e. Martin A. Hansens dbbeltgravsted. Orientering m aftale med Hans-Ole Hansen, v/bk. Kirkeværgen vil arbejde videre med en løsning. Orientering følger til menighedsrådet. f. Frslag fra KB g BK m revurdering af sikkerhed, brandslukningsudstyr i Munkehuset. Menighedsrådet anbefalede, at FKC g BK finder en snarlig løsning. / side 2

9 Side 2 af 2 6. Interaktiv tavle (Smart Bard) til stre møderum i stueetagen Orientering v/fkc til videre behandling af de indhentede tilbud, jf. referat af 3. april a. Det blev besluttet, at FKC snarest indkøber Smart Bard til kr. (inkl. mntering). Orientering v/fkc m, at en installatin af trådløst netværk til anvendelse fr alle brugere af Munkehuset er udført. Passwrd fr adgang til netværket kan fås ved FKC g BK. 7. Vejledning i brug af Munkehuset a. Retningslinjer v/fkc fr brug af Munkehuset, frmular versin Gdkendt efter behandling, g KB renskriver til næste menighedsrådsmøde. b. Lejekntrakt fr lejere af Munkehuset, frmular versin Gdkendt efter behandling, g KB renskriver til næste menighedsrådsmøde. c. Digital kalenderfunktin fr aktiviteter i Munkehuset. Gdkendt til anvendelse fr både medarbejdere g menighedsråd m/vejledning v/bk. 8. Fremtidssikring af albuerum Orientering v/udvalget, ERP, LJ g PM. Taget til efterretning, g udvalget frtsætter arbejdet. 9. Energiptimering fr kirken Orientering v/fkc vedr. kirken g et tillægsprjekt. Taget til efterretning, FKC frtsætter. 10. Orientering g meddelelser Sgnepræsten (TD-J har sygerlv), v/kb. Vedr. sygerlv g ferie fr præsten, Trsten vender tilbage efter ferie i august. Menighedsrådsfrmanden Krrespndance m/gravstedshlder vedr. udgifter er afsluttet tilfredsstillende. Møde afhldt i det stående præstegårdsudvalg, mødereferat mangler. Bibelselskabet fylder 200 år, g Bibelmagasinet er blevet uddelt på rådsmødet. Overvejer frslag fra rganist Camilla, gamle salmebøger i Munkehuset sælges? Eller? Høring m Flkekirkens styring jf. tidl. infrmatin (digitale skrivebrd). Frmanden gav udtryk fr, at ét høringssvar måtte være nk. Almindelig enighed brdet rundt. 11. Eventuelt Afklaring af valg af hynder, KB pfrdrede stående udvalg til at indkalde fr et afklarende møde inden menighedsrådsmødet den 12/6. Menighedsrådsmøder rest af 2014 g i fremtiden, frslag fra PM m afhldelse på 2. trsdag i måneden til lettelse af regnskabsrapprtering på næste dagsrden. Næste menighedsrådsmøde er den 12. juni, g vært er FKC. Menighedsrådet fr Allerslev Sgn: TD-J, Trsten Dam-Jensen, sgnepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets frmand g sekretær (g medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstfrmand g medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer fr kirkekassen g underskriftsberettiget fr menighedsrådet. FKC, Finn Krg Christensen, kirkeværge g kntaktpersn (g medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver g medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skvbr Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig fr menighedsrådet. Underudvalg i Menighedsrådet: Aktivitets- g krdineringsudvalget: Trsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. g Kurt Bierbum. Højskleudvalget: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krg Christensen, Trsten Dam-Jensen g Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krg Christensen, Kurt Bierbum g Bent Skvbr Hansen.

10 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn Referat af menighedsrådsmøde i Allerslev den 12. juni 2014 Side 1 af 2 Til stede: KB, BK, IR, FKC, AK, PM, LJ, ERP (referent) g Steen Dilling. Fravær: TD-J, sygerlv. 1. Velkmst a. Velkmmen til præstevikar Steen Dilling. Præsentatin v/kb af pastr Steen Dilling, sm netp er ansat af Biskppen i stillingen sm knstitueret, midlertidig sgnepræst i Osted-Allerslev Pastrat under Trsten Dam-Jensens sygevakance (Efterskrift v/referent: Orientering m kntakt til Steen Dilling følger snarest). b. Gdkendelse af dagsrden. Dagsrden gdkendt med tilføjelse af nyt pkt. 5.b. g 5.c. 2. Øknmi Orientering vedr. kirkekasseregnskabet, rientering, v/pm. Kassererens driftsrapprtering taget til efterretning. Meget tilfredsstillende status, jf. budgettet. 3. Budget 2015 fr Allerslev Kirkekasse Budget fr 2015 fremlægges fr gdkendelse på menighedsrådsmødet, v/pm. Enstemmig gdkendelse af årsbudget Stående udvalg, rientering g punkter til beslutning a. Udskiftning af hynderne på kirkebænkene. Udvalget indstiller til menighedsrådet, at der nu indkøbes hynder af mærke Hallingdal nr Pris fr hynder til hvedskib er kr. g til pulpitur kr. Punkt til gdkendelse, v/lj. Indstillingen enstemmigt gdkendt. BK drager msrg fr det videre frløb. b. Orientering m udbedring af arealet g anlæg af græsplæne ved Munkehuset, v/fkc g BK. Haveanlægget er under færdiggørelse ved graverpersnalet. Menighedsrådet besluttede, at der, inden fr budgettet til haveanlæg, kan indkøbes havemøbler. Ansvarlig er BK. c. Indretning af mødelkale i Munkehuset, stle- g brdpstilling samt udsmykning, v/erp. Gd drøftelse brdet rundt uden stillingtagen. Opgaven henlagt til udvalgsarbejde. d. Frslag til reeetablering af P-pladser på grunden fran Munkehuset gennemgås på menighedsrådsmødet ud fra udsendt plæg. Punkt til beslutning, v/fkc. Det blev besluttet, at kirkeværge FKC iværksætter arbejdet med skråparkering i midten g t handicapvenlige P-pladser i siden md naben, Munkedammen 10. Belægningen udføres i blå rønne (eller lignende) med chaussesten til markering af de enkelte P-pladser. e. Byggesagen, rientering m 1-års syn, v/fck. Punktet udsat g behandles på næste menighedsrådsmøde. f. Revurdering af brandslukningsudstyr i Munkehuset, rientering v/fkc g BK. Punktet udsat g behandles på næste menighedsrådsmøde. g. Retningslinjer g lejekntrakt vedr. brug af Munkehuset færdiggøres, v/kb. Punktet udsat g behandles på næste menighedsrådsmøde. 5. Aktivitetsudvalg a. Orientering vedr. infrmatin m aktiviteter, gudstjenester g kirkelig betjening, v/kb. Smmerens kirkeblad er blevet erstattet af helsides annnce i LejreLkalavis den 4. juni. Desværre er der knstateret ngle fejl vedr. juli måneds gudstjenester, hvrfr en ny versigt snarest muligt vil blive udsendt via Det næste kirkeblad, peride 7. sept. 1. dec., har deadline den 29. juli, redigeres i uge 31, g slutkrrektur er i uge 32, mellem den 5. g 8. august. Kirkebladet trykkes i uge 33 g distribueres i ugerne Ansvarlig er pastr Marianne N. Kristensen. Orienteringen taget til efterretning. Side 2 af 2

11 / Side 2 af 2 b. Frslag fra webmaster Per Tiljevang m etablering af 12 mdrs. løbende kalender fælles fr Glim, Rrup, Osted g Allerslev kirker g menighedsråd vedr. gudstjenester g aktiviteter behandles på rådsmødet. Punkt til beslutning. Menighedsrådet har udskudt behandlingen af emnet til Trstens tilbagekmst. c. Kalender ajurføres mht. vært ved kirkekaffe. Kirkekaffe varetages af PM den 6/7 g 20/7. 6. Afhldelse af menighedsrådsmøder fremver Frslag fra PM m, at menighedsrådsmøder afhldes frem ver hver 2. trsdag i måneden, det vil medføre en lettelse i regnskabsrapprteringen. Punkt til gdkendelse, rientering v/kb. Menighedsrådsmøder afhldes frem ver den 2. trsdag i måneden således: Den 11. september, den 9. ktber, den 13. nvember g den 11. december. Vært den 11/9 er ERP g den 9/10 TD-J. 7. Orientering g meddelelser a. Menighedsrådsfrmand Hilsen fra pastr Lis-Ann Rtem, der har sidste gudstjeneste i pinsen, blev læst p. Pastr Marianne N. Kristensen varetager embedet i Trstens ferie, 9/8 til 1/9. Henvendelse fra Grøn Kirke knsulent m besøg fr gensidig erfaringsudveksling. b. Aktivitetsudvalget Revurdering af er freslået af Per Tiljevang. Drøftelser m ny hjemmesidepbygning g udvikling udskydes indtil TD-J er tilbage i tjeneste. Indkøb af Kirkebibelen (Bibelselskabets jubilæumsudgave) g Mini-bibelen (en børneudgave af Biskp Tine Lindhardt) til fremlæggelse på hylde ved kirkedøren. Refleksin ver at kirken er et andagtsrum til fremlæggelse i Våbenhuset udarbejdes i samarbejde mlm. Steen Dilling g KB. c. Kntaktpersn Prblematisk at finde afløsere fr rganisten ved fridage/ferie. KB vil kntakte Prvstens sekretær Vibeke g frmand Hjarne i Osted vedr. prblemet. d. Medarbejderrepræsentant Gravermedhjælper Marianne deltager pt. i et blmsterbindingskursus. e. Det stående præstegårdsudvalg FKC g KB har været til udvalgsmøde den 24/4, g KB har deltaget i syn den 23/5. Desværre endnu ikke referater, men KB rykker. f. Kandavaudvalget En redegørelse fr udvalgets arbejde. Enighed m at afvente, at TD-J vender tilbage. 8. Eventuelt Næste menighedsrådsmøde afhldes den 11. september, g vært er ERP. Smmerferieplaner fr menighedsrådsmedlemmer blev udvekslet. Menighedsrådet fr Allerslev Sgn: TD-J, Trsten Dam-Jensen, sgnepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets frmand g sekretær (g medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstfrmand g medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer fr kirkekassen g underskriftsberettiget fr menighedsrådet. FKC, Finn Krg Christensen, kirkeværge g kntaktpersn (g medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver g medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skvbr Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig fr menighedsrådet. Underudvalg i Menighedsrådet: Aktivitets- g krdineringsudvalget: Trsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. g Kurt Bierbum. Højskleudvalget: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krg Christensen, Trsten Dam-Jensen g Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krg Christensen, Kurt Bierbum g Bent Skvbr Hansen.

12 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn Side 1 af 2 Referat af menighedsrådsmøde i Munkehuset den 21. august 2014, kl. 19 Til stede: BK, LJ, PM, FKC, AK, BSH, IR, KB, ERP (referent). Fravær: TD-J (sygemeldt). 1. Velkmst g gdkendelse af dagsrden Velkmst v/kb. 2. Vedtægt vedr. samarbejde g fælles anlægsknt Udkast til vedtægt fr samarbejde mellem menighedsrådene i Lejre Prvsti m fælles anlægsknt, vers til behandling på rådsmødet, v/kb. Punkt til gdkendelse. Menighedsrådet gdkendte udkast tilsendt den 26. juni fra Prvstiudvalget, vedtægt fr samarbejde mellem menighedsrådene i Lejre Prvsti m fælles anlægsknti. Vedtægten tiltrædes hermed. 3. Fremtidssikring af albuerum g friareal I henhld til beslutning på rådsmødet g jf. referat af rådsmødet rienterer arbejdsudvalget (ERP, LJ g PM) m arbejdet, v/erp. Punkt til gdkendelse. Menighedsrådet anmdede udvalget m at frtsætte dets arbejde. 4. Budgetsamråd den 28. august Budgetsamråd fr Prvstiet g menighedsrådsfrmændene afhldes den 28. aug. Orientering g aftale m menighedsrådets repræsentatin, v/kb. Punkt til gdkendelse. Det blev besluttet, at menighedsrådet vil være repræsenteret ved FKC, PM g KB. 5. Kirkekassen, 2. kvartalsrapprt Orientering til gdkendelse af menighedsrådet, v/pm. Punkt til gdkendelse. Orientering g kvartalsrapprt, gennemgået v/pm, blev gdkendt. 6. Opgradering/mdernisering af køkkenet Frslag m renvering med pgradering af køkkenet i Munkehuset, frslag v/fkc, LJ g KB er til behandling. Budgetramme, tidsplan g ansvarlig aftales, v/fkc. Punkt til gdkendelse. Menighedsrådet besluttede, at frhldene på parkeringspladsen fran Munkehuset skal færdiggøres, g ibrugtagningstilladelse indhentes, hvrefter dagsrdenspunkt 6 behandles på efterfølgende menighedsrådsmøde. 7. Av-midler i Munkehuset Intrduktin til Smart Bard g planlægning af brugerkursus (fr kørekrt) til brug af Smart Bard behandles på menigheds-rådsmødet, v/fkc. Punkt til gdkendelse. Menighedsrådet pfrdrede FKC til at arrangere et brugerkursus. 8. Orientering m afhldt års-syn den 25/06 fr byggesagen. Orientering til menighedsrådet, v/fkc. Menighedsrådet anbefalede, at sidste mangler udbedres v/fkc. 9. Orientering g meddelelser Menighedsrådsfrmand KB er fraværende ved næste menighedsrådsmøde den 11. sept., g næstfrmand LJ vil derfr være mødeleder/fungerende frmand. 10. Eventuelt Frslag fra graver BK til næste dagsrden m behandling af t tilbud på beskæring af træer. BK g KB vil anskaffe en brdtransprtør til mødesalen til udgift kr ,00 inkl. mms. Vært ved næste menighedsrådsmødet den 11. sept. er ERP, g den 9/10 er TD-J vært. / side 2 af 2

13 / side 2 af 2 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn: TD-J, Trsten Dam-Jensen, sgnepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets frmand g sekretær (g medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstfrmand g medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer fr kirkekassen g underskriftsberettiget fr menighedsrådet. FKC, Finn Krg Christensen, kirkeværge g kntaktpersn (g medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver g medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skvbr Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig fr menighedsrådet. Underudvalg i Menighedsrådet: Aktivitets- g krdineringsudvalget: Trsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. g Kurt Bierbum. Højskleudvalget: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krg Christensen, Trsten Dam-Jensen g Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krg Christensen, Kurt Bierbum g Bent Skvbr Hansen.

14 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn Referat af menighedsrådsmødet afhldt den 11. september 2014 Tilstede: LJ, TD-J, AK, FKC, BSH, PM, BK, ERP (referent). Afbud: IR, KB. 1. Velkmst a. Velkmmen til sgnepræsten. Orientering til menighedsrådet, v/td-j. Orientering fra TD-J m bl.a. frtsat sygefrløb. b. Gdkendelse af dagsrden, v/lj. Dagrdenen gdkendt. 2. Øknmi Orientering vedr. kirkekasseregnskabet, v/pm. Orientering v/pm g BSH blev taget til efterretning. Rådet bemærker, at revisinsbemærkning vedr. regnskabsmæssig pstilling af årsregnskabets afslutning fr 2013 må frventes. 3. Budgetsamråd er afhldt den 28. august Orientering til menighedsrådet, v/pm g FKC. Orienteringen taget til efterretning. 4. Knfirmatinsfrberedelse Orientering v/td-j. Punkt til behandling g gdkendelse. Knfirmandundervisningen fregår en halv time senere end hidtil, det vil sige fra kl Fremtidssikring af albuerum g friareal Orientering jf. rådsmødet den m udvalgets arbejde (ERP, LJ g PM), v/erp. Orienteringen taget til efterretning. 6. Det stående udvalg a. Styning/beskæring af træer på kirkegård. T tilbud på arbejdet til behandling g beslutning præsenteres af graver BK. Punkt til beslutning. Tilbud fra Palle Nielsen, Bndeskv, blev enstemmigt gdkendt. b. Færdiggørelse af parkeringspladserne ved Munkehuset, rientering v/fkc. Det blev besluttet, at arealet med P-pladser færdiggøres med skråparkering. c. Redegørelse vedr. ibrugtagningstilladelse fra Kmmunen, v/fkc. Orienteringen m kntakt med Rådhuset taget til efterretning. d. Opgradering/mdernisering af køkkenet. Frslag v/fkc, LJ g KB m renvering med pgradering af køkkenet til behandling i menighedsrådet. Budgetramme, tidsplan g ansvarlig aftales, v/fkc. Punkt til gdkendelse. Dagsrdenspunktet blev udskudt til næste menighedsrådsmøde. 7. Av-midler i Munkehuset Orientering m planlægning af brugerkursus (fr kørekrt) til brug af Smart Bard, v/fkc. Det blev besluttet, at FKC indkøber en PC til brug ved Smart Bard tavlen i Munkehuset. 8. Orientering g meddelelser a. Sgnepræst Sgnepræstens sekretær har psagt sin stilling, g en ny sekretær søges. Der arbejdes på et arrangement i frbindelse med høstgudstjenesten g knfirmandpræsentatinen. b. Menighedsrådsfrmand (er fraværende) Orientering v/lj m et takkebrev fra Hans Ole Hansen. c. Kntaktpersn Orientering vedr. lønregulering. d. Kandavaudvalget Udvalget arbejder med udsendelse af t repræsentanter fra Allerslev til Kandava. 9. Eventuelt Værter til næste menighedsrådsmøder, den 9/10 LJ, g den 13/11 TD-J. Værter ved kirkekaffe, den 12/10 ERP, den 16/11 PM g den 30/11 LJ.

15 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn: TD-J, Trsten Dam-Jensen, sgnepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets frmand g sekretær (g medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstfrmand g medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer fr kirkekassen g underskriftsberettiget fr menighedsrådet. FKC, Finn Krg Christensen, kirkeværge g kntaktpersn (g medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver g medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skvbr Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig fr menighedsrådet. Underudvalg i Menighedsrådet: Aktivitets- g krdineringsudvalget: Trsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. g Kurt Bierbum. Højskleudvalget: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krg Christensen, Trsten Dam-Jensen g Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krg Christensen, Kurt Bierbum g Bent Skvbr Hansen.

16 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn Referat af menighedsrådsmødet i Munkehuset den 9. ktber 2014 Fravær: TD-J (sygerlv), BK g BSH. 1. Velkmst Gdkendelse af dagsrden g velkmmen til præstevikar Steen Dilling. Dagsrdenen med tilføjelse af pkt. 2.b. gdkendt. 2. Øknmi a. Orientering vedr. kirkekasseregnskabet, v/pm. Regnskabet blev behørigt gennemgået g enstemmigt gdkendt. b. Tillægsfrhandlinger, rientering v/fkc. Menighedsrådet bemyndigede kntaktpersn FKC til at færdiggøre tillægsfrhandlingerne efter plæg gdkendt på menighedsrådsmødet. 3. Fremtidssikring af albuerum g friareal Orientering jf. rådsmødet den m udvalgets arbejde (ERP, LJ g PM), v/erp. Orientering ved ERP taget til efterretning med enstemmig pbakning til frtsættelse af arbejdet. 4. Det stående udvalg a. Orientering ang. færdiggørelse af parkeringspladserne ved Munkehuset, v/fkc. Parkeringspladsen er etableret med undtagelse af en sidste justering af belægningen på arealet, der skal rdnes til fråret. b. Orientering ang. elektrikerarbejde g ekstraudstyr til Smart Bard tavle, v/fkc. Kirkeværgen vil sikre de sidste pgaver afsluttet inden næste menighedsrådsmøde. c. Frslag v/fkc, LJ g KB m renvering med pgradering af køkkenet til behandling i menighedsrådet efter tidligere udsættelse, v/fkc. Endnu et frslag blev præsenteret af ERP. Efter anbefaling af KB behandles frslagene på et særligt prjektudvalgsmøde med henblik på efterfølgende behandling i menighedsrådet. 5. Orientering g meddelelser a. Vikar fr sgnepræsten Pastr Steen Dilling vikarierer i resten af kirkeåret fr TD-J. b. Menighedsrådsfrmand Ny præstesekretær ansat i Osted den 1. kt., prvstigudstjeneste den 28/9 g et fredrag i Tølløse Baptistkirke den 1. kt. m de lkale kirkers økumeniske ansvar. c. Aktivitets- g musikudvalg Fredrag i Munkehuset den 11. nv. m 1. Verdenskrig v/hans Jørgen Lynch Larsen. 6. Eventuelt Det næste menighedsrådsmødet afhldes trsdag den 6. nvember, vært er IR. Menighedsrådet fr Allerslev Sgn: TD-J, Trsten Dam-Jensen, sgnepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets frmand g sekretær (g medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstfrmand g medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer fr kirkekassen g underskriftsberettiget fr menighedsrådet. FKC, Finn Krg Christensen, kirkeværge g kntaktpersn (g medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver g medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skvbr Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig fr menighedsrådet. Underudvalg i Menighedsrådet: Aktivitets- g krdineringsudvalget: Trsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. g Kurt Bierbum. Højskleudvalget: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krg Christensen, Trsten Dam-Jensen g Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krg Christensen, Kurt Bierbum g Bent Skvbr Hansen.

17 Referat af menighedsrådsmødet i Allerslev den 6. nvember 2014 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn Til stede: KB, FKC, Steen Dilling, IR, BSH, LJ g ERP (referent). Fravær: TD-J (sygerlv), AK (afbud). 1. Velkmst Gdkendelse af dagsrden g velkmmen. Dagsrden gdkendt. Side 1 af 2 2. Øknmi a. Revisinserklæring fr årsregnskabet Punkt til gdkendelse, v/pm. Revisrs bemærkning m underbudgettering er gdkendt g tages til efterretning. b. Erklæring m menighedsrådets tilsyn med intern kntrl g udarbejdelse af årsregnskab ver fr revisr. Punkt til gdkendelse, v/pm. Revisrs bemærkning vedr. afregnet mms er gdkendt, g regnskabsfører g kasserer vil genberegne g krrigere mmsfrdelingsprcenten i 2014-regnskabet. c. Frelæggelse af endeligt budget fr 2015 til Prvstiet. Punkt til gdkendelse, v/pm. Revisrs bemærkning m resultatdispneringen er gdkendt g tages til efterretning. Resultatdispneringen vil blive krrekt ajurført i 2014-regnskabet. d. Orientering m driftsstatus fr kirkekassen, v/pm. Tak til kassereren fr gd rientering. 3. Valg af frmand, næstfrmand g enkeltmandspster, 1 årig funktinsperide Valgsekretær, Erik Ravn Pedersen g valgt til stemmetællere, Bruce Kiely g Steen Dilling. Frmand, Kurt Bierbum, genvalg. Næstfrmand, Leif Jensen, genvalg. Kirkeværge, Finn Krg Christensen, genvalg. Kasserer, Preben Mathiasen, genvalg. Sekretær, Kurt Bierbum, genvalg. Kntaktpersn, Finn Krg Christensen, genvalg. Bygningskyndig, Knud Nielsen, genvalg. Underskriftsberettiget, Preben Mathiasen g Kurt Bierbum. 4. Medhørshøjttaler i våbenhuset Frslag fra graver BK m installatin af 1 stk. højttaler i våbenhuset tilsluttet til eksisterende højttalere i kirken, jf. tilbud af den Punkt til gdkendelse, v/kb. Punktet blev drøftet g udsat til næste menighedsrådsmøde. 5. Retningslinjer fr brugen af Munkehusets stueetage Udkast til lejekntrakt g retningslinjer til endelig behandling. Punkt til gdkendelse, v/kb. Retningslinjerne gdkendt i sin helhed med ændring g præcisering af ansvar/kmpetence, sm tilrettes v/fkc i den endelige udgave. 6. Permanent rdning vedr. gudstjenestefrekvens m.m. fra 1. søndag i advent 2014 Skrivelse fra Stiftet vedr. afhldelser af gudstjenester g tælling af kirkegængere, v/kb. Taget til efterretning med henblik på en senere drøftelse med sgnepræst TD-J. 7. Fremtidssikring af albuerum g friareal Orientering m udvalgets arbejde (ERP, LJ g PM), v/erp. Orientering v/erp blev taget til efterretning. 8. Orientering g meddelelser a. Menighedsrådsfrmand Menighedsrådet støtter Kirkens Krshær, Rskilde afd. med 500 kr. Kalender m/minihåndbg fr menighedsrådet g medarbejdere. Tak fr gave fra FWA. b. Aktivitets- g musikudvalg Krtfilm & knfirmander, tte krtfilm, indkøbt til Munkehuset. Fredrag m 1. verdenskrig tirsdag den 11/11 kl med Hans Jørgen Larsen. /2 af 2

18 c. Kntaktpersn Der fregår frhandlinger med de frhandlingsberettigede rganisatiner. Udvidet persnalemøde afhldes den 5/12 kl , FKC arrangerer. d. Medarbejderrepræsentant / graver Der bserveres fr muligt svampeangreb (graver g kirkeværge). e. Det stående præstegårdsudvalg Intet at berette. f. Kandavaudvalget Udvalgsfrmand FKC rienterede. Side 2 af 2 9. Eventuelt Næste menighedsrådsmøde afhldes den 11. december, her planlægges der fr afhldelse af menighedsrådsmøderne i det nye kirkeår, g aftenens vært er FKC. Menighedsrådet fr Allerslev Sgn: TD-J, Trsten Dam-Jensen, sgnepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets frmand g sekretær (g medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstfrmand g medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer fr kirkekassen g underskriftsberettiget fr menighedsrådet. FKC, Finn Krg Christensen, kirkeværge g kntaktpersn (g medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver g medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skvbr Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig fr menighedsrådet. Underudvalg i Menighedsrådet: Aktivitets- g krdineringsudvalget: Trsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. g Kurt Bierbum. Højskleudvalget: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krg Christensen, Trsten Dam-Jensen g Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krg Christensen, Kurt Bierbum g Bent Skvbr Hansen.

19 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn Referat af menighedsrådsmøde i Allerslev den 11. december 2014 Til stede: Rådet fuldtalligt. Side 1 af 2 1. Velkmst Gdkendelse af dagsrden, rientering vedr. udsendte bilag g velkmmen. Dagsrden gdkendt med tilføjelse af nyt punkt 2.d. vedr. ændring af samarbejdsaftale. 2. Øknmi a. Årsbudget 2015 gdkendt af prvstiudvalget den 3. dec. 2014, v/kb. Frmandens rientering taget til efterretning. b. Skrivelse fra Prvstiudvalget med gdkendelse af regnskab 2013, v/pm. Kassererens rienteringen taget til efterretning. c. Orientering m driftsstatus fr kirkekassen, v/pm. Kassererens rientering taget til efterretning. d. Ændring af samarbejdsaftale med diaknale rganisatiner, v/kb. Frmandens rientering taget til efterretning, g dagsrdenspunkt frmuleres til næste menighedsrådsmøde fr behandling g gdkendelse. 3. Planlægning af menighedsrådsmøder inkl. navneliste m/værter, m.v. a. Menighedsrådsmøder Afhldes trsdage kl den 8. jan. (FKC), 12. feb. TD-J, 19/3 (PM), 7. maj (BK), 11. juni (LJ), 10. sept. (ERP), 8. kt. (KB), 12. nv. (FKC) g 10. dec. (TD-J). Der er ikke menighedsrådsmøde i april, juli g august. b. Værter til kirkekaffe ifm. højmesse/nadvergudstjenester kl Menighedsrådet bakker p m kirkekaffe efter højmesse, en værtsliste er udarbejdet: den 14/12 ERP, 25/12 Lis D-J, 11/1 PM, 1/2 KB, 15/2 LJ, 1/3 IR, 29/3 ERP g 6/4 KB. c. Evt. frslag til det fælles menighedsrådsmøde med Osted, jf. Lv m MHR, 22, stk. 5. TD-J er bedt m at frespørge i Osted. 4. Tidspunkter fr faste gudstjenester Menighedsrådet drøfter tidspunkter fr gudstjenester henhldsvis kl g kl med henblik på den kmmende planlægning, jf. Lv m MHR, 35. Frslag fra TD-J m at behandle punktet under dagsrdenspunkt 8.a. er taget til efterretning. 5. Indsamling/kllekt ved faste gudstjenester a. Anvendelsen af indsamlede midler til venskabsmenigheden i Kandava, punkt til behandling g beslutning. Menighedsrådet tilslutter sig udvalgets frslag m, at TD-J tager kntakt til præsten i Kandava fr at indhente plysninger m, hvad der måtte være brug fr at øknmisk støtte ud ver midler til suppekøkkenet. b. Sgnepræsten rienterer m kllektplan fr kirkeåret, jf. Lv m MHR, 38, stk. 1. Kllektplanen fr kirkeåret gdkendt, sm følger: Flkekirkens Nødhjælp, Danmissin, K.F.U.M. g K., Bibelselskabet g Venskabsmenigheden i Kandava Sgn. 6. Henvendelse fra Allerslev Rådhus vedr. brgerlige vielser Frespørgsel m lejlighedsvis lån af lkale i Munkehuset til brgerlige vielser frem til smmer, medens Rådhuset er under renvering. Menighedsrådet behandlede frespørgslen g gdkendte efterfølgende ansøgningen med fem stemmer fr g t imd. KB vil kntakte Rådhuset. 7. Medhørshøjttaler i våbenhuset Tidl. frslag fra BK m installatin af højttaler i våbenhuset tilsluttet til eksisterende højttalere i kirken, jf. tilbud af den , g ekstra frslag/tilbud af den m højttaler g videanlæg i våbenhuset. Punkt til gdkendelse. Menighedsrådet gdkendte installatin af en højttaler i våbenhuset, jf. indhentet tilbud v/bk.

20 Side 2 af 2 8. Fælles aktivitetsudvalg fr Osted g Allerslev sgne a. Aktivitetsudvalget fr Osted g Allerslev mødes igen den Menighedsrådets drøfter ønsker g hldninger til fremtidige aktiviteter i relatin til vrt budget. Kirkekncerter g kr-, fredrags- g mødevirksmhed, kirkelig undervisning? Gd debat brdet rundt. b. Nyt spændende Kirkenyt er udkmmet. Brdet rundt blev udtrykt str tilfredshed med et udmærket kirkeblad. 9. Menighedsrådets fælles E-pst/myndighedspstkasse Menighedsrådets plitik vedr. kntrl med g behandling af indkmne mails, v/kb. Orientering taget til efterretning. 10. Valg af entreprenører g håndværkere til arbejdspgaver Menighedsrådet drøfter evaluering af g kntrl med udført elektrikerarbejde samt valg g brug af håndværkere g entreprenører generelt, frslag v/erp. Menighedsrådet pfrdrede til, at det stående kirke- g kirkegårdsudvalg arbejder videre med sagen. 11. Orientering g meddelelser a. Menighedsrådsfrmand Distriktsfreningens kursus Om at passe på vre kirker. b. Sgnepræst intet. c. Det stående udvalg Diverse rientering v/erp. d. Aktivitets- g musikudvalg afhlder møde den 22. jan. i Stalden. e. Kntaktpersn intet. f. Kirkeværge intet. g. Medarbejderrepræsentant intet, fraværende fra kl. 22. h. Det stående præstegårdsudvalg intet. i. Det fælles højskleudvalg intet. j. Kandavaudvalget behandlet under dagsrdenspunkt 5.a. k. Valgmenighedens repræsentant intet. 12. Eventuelt Menighedsrådsmødet sluttede kl Menighedsrådet fr Allerslev Sgn: TD-J, Trsten Dam-Jensen, sgnepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets frmand g sekretær (g medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstfrmand g medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer fr kirkekassen g underskriftsberettiget fr menighedsrådet. FKC, Finn Krg Christensen, kirkeværge g kntaktpersn (g medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver g medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skvbr Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig fr menighedsrådet. Underudvalg i Menighedsrådet: Aktivitets- g krdineringsudvalget: Trsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. g Kurt Bierbum. Højskleudvalget: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krg Christensen, Trsten Dam-Jensen g Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krg Christensen, Kurt Bierbum g Bent Skvbr Hansen.

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmødet i Allerslev den 8. januar 2015 Tilstede: KB, FKC, TD-J, BK, IR, PM, LJ og ERP

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Karens Minde Kulturhusfrening Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Tilstede: Afbud: Referent: Drthe Eren Sørensen, Ann Vikkelsø, Karen Larsen, Britta Lunneman, Steen Eriksen g fra persnalet Jan

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus

R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus SenirRådet R E F E R A T Ekstrardinært møde Fredensbrg Senirråd TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00 Strtrmmen, Fredensbrg Rådhus Til stede: Anders Kpping, Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Grethe

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen DRK Regin Nrdsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18 Emne: Årsmøde 2011 Dat: 18-01-2011 Sted: Åbjergsklen, Frederikssund Referent: Carline Ditlefsen Frdeling: Dirigent, reginsledelsen, sekretariat Altin:

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Referat: Generalfrsamling Trsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Dagsrden ( 5 stk.2): 1. Valg af dirigent g referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab g status til gdkendelse

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 2. ktber 2012 Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Nina Rytter (NR), Per Zffmann (PZ), Mette Nielsen (MN) g Marianne Bahl

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350.

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. Tårnvej 350, 2610 Rødovre Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. NB! Der er spisning fra kl. 18 til kl. 18.30 Tilstede: Peter

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 3. ktber 2013 Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Nina Rytter (NR), Per Zffmann (PZ) g Jørgen Lu (JL) BO-VEST: Driftsleder Michael

Læs mere

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter.

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter. Deltagere ESB- styregruppens medlemmer g suppleanter Anne Birthe Mrtensen, Randers TS (ABM) Anders la Cur, København TS (AlC) Lisbeth Jensen, Specialundervisningscentret Egedam (LJ) Karen Jespersen, SOSU

Læs mere

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010 Dagsrden A. Valg af rdstyrer B. Valg af referent C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne D. Gdkendelse af sidste mødereferat E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) F. Opfølgning

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

4. Overordnet planlægning

4. Overordnet planlægning Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4. Overrdnet planlægning Indhld: 00 Planlægningsmetden 10 Omgivelserne 20 Resultatmål 30 Øknmimål 40 Hvedfrløb 50 Organisatinsfrm fangel Prjektledelse as

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Ingen Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger 2. Meddelelser fra Formanden.

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Odense 14.- 15. november 2013 Referat:

Odense 14.- 15. november 2013 Referat: Nrdliks Årsmøde 14.- 15. nvember 2013 Odense, Syddansk Universitet Nærværende: Nina Møller Andersen (Københavns Universitet), Søren Jensen (Købehavns Universitet), Jn Helt Haarder (Syddansk Universitet),

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

Nyhedsbrev. HMU bakker op om Stabens arbejdsmiljøgruppe. Hospitalsenheden Vest Staben. Beslutning får indvirkning også andre steder læs mere

Nyhedsbrev. HMU bakker op om Stabens arbejdsmiljøgruppe. Hospitalsenheden Vest Staben. Beslutning får indvirkning også andre steder læs mere Nyhedsbrev Nr. 9 den 10. april 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse HMU bakker p m Stabens arbejdsmiljøgruppe vedr. rygning i Herning Beslutning får indvirkning gså andre steder læs mere HMU beslutning

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M dense@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +5 66 13 3 31 Telefax: +5 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89

Læs mere

Dansk Skak Union 2. hovedkreds

Dansk Skak Union 2. hovedkreds Dansk Skak Unin 2. hvedkreds Referat af møde i hvedkredsbestyrelsen (HKB), Dansk Skak Unins 2. hvedkreds søndag den 19. januar 2003 i Srø Tilstede: Niels Steen Larsen (NSL), Frank Hartmann (FH), Leif Jensen

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve Referat af Organisatinsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 26. maj 2014 Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted (PH),

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen Redegørelse fr anvendelse af bedste tilgængelige teknlgi på Metr Cityringen I frbindelse med Metrselskabets frslag m udvidet arbejdstid, er det nødvendigt med en frnyet vurdering af m den anvendte teknik

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Bestyrelsesmøde 12. august 2014 kl. 16:00 19:30

Bestyrelsesmøde 12. august 2014 kl. 16:00 19:30 Bestyrelsesmøde 1. august 01 kl. 1:00 19: Indhldsfrtegnelse DAGSORDEN BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. JUNI 01 3 BILAG : REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 7. JUNI 01 15 BILAG 3: ORIENTERING FRA

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og Greenkeeperfaciliteterne Hvilke frdele er der ved at flytte faciliteterne til Lærkeager på Lærkeager g Greenkeeperfaciliteterne ved klubhuset Oversigtsft Lærkeager Detailtegning af prjekt fr nye greenkeeper

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere