Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014"

Transkript

1 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014

2 Referat af menighedsrådsmøde den 6. feb Menighedsrådet fr Allerslev Sgn 1. Velkmst g gdkendelse af dagsrden Alle til stede, g dagsrden gdkendt med tilføjelse til pkt. 3, vedr. budget Kirkens liv g vækst (nr. 5) Kirkens kmmunikatin. Samtale m muligheder/udfrdringer, hvad kan g skal der gøres? Menighedsrådet valgte at udsætte drøftelserne af emnet. 3. Kirkekasseregnskab. Kvartalsversigt gennemgås g behandles fr gdkendelse, v/pm. Kvartalsversigten viser et pænt resultat. På trds af en str byggesag vil årets resultat lande på en ret minimal verskridelse af budgettet. Menighedsrådet ser frem til det endelige resultat. Budget Gdkendelse freligger fra Prvstiudvalget, v/pm Taget til efterretning. 4. AV-udstyr til Munkehuset Dagsrdensfrslag genfremsættes jf. referat den Menighedsrådet behandler frslag fra TD-J m indkøb af AV-udstyr til brug i Munkehuset, jf. den tidl. gdkendte budgetramme. FKC vil fremlægge endnu et tilbud. Punkt til beslutning. Punktet er efter frslag fra TD-J g KB blevet udsat til senere. 5. Kirkegårdsvedtægt Dagsrdensfrslag genfremsættes jf. referat den Kirkegårdsvedtægt til behandling, gennemgang v/erp g BK, punkt til beslutning. Vedtægten er behandlet i færdig frm. Underskrevet af KB. 6. Energigennemgang ved Energitjenesten (Rapprt er mdtaget ) Frslag fra KB, at menighedsrådet arrangerer et tema-/arbejdsmøde i løbet af fråret (g inden budgetarbejdet fr 2015) med deltagelse af energivejleder Niels Ulrik Friis, hvr hele rapprten gennemgås med henblik på dels energibesparelser dels bevarelse af kirken. Frslaget gdkendt. KB arrangerer g indkalder. 7. Frslag fra det stående udvalg Udvalget har afhldt møde den 16/1 g indstiller følgende til behandling på rådsmødet: a. Udvalget freslår, at der indhentes tilbud på udskiftning af hynder på kirkebænke. Frslaget gdkendt, menighedsrådet beder udvalget frtsætte med pgaven.. b. Udvalget har jf. referatpunkt 10 af 6/ besluttet indkøb af stle. Til gdkendelse. Kirkeværgens rientering gdkendt. Stlene leveres i marts måned. c. Akustiske frhld i stre mødesal frsøges fr tiden udbedret med støbebats. Evaluering af virkningen heraf samt drøftelse af evt. alternativt frsøg m/gardiner (frslag fra ERP). Virkningen af frsøg med støbebats blev evalueret grundigt, ligesm frslaget fra ERP blev debatteret, g på grundlag heraf, g ud fra grundigt frarbejde af ERP, besluttedes det at psætte en Rckfn-løsning. Menighedsrådet gdkendte budgetramme på kr. d. Udvalget freslår, kirkegårdens areal på nrdsiden af kirken ved fællesgraven til urne- g kistegrave (i alt 16 pladser) bliver etableret med fuldt dækkende græsbelægning. Menighedsrådet gdkendte etablering med heldækkende græsbelægning med gravstene i niveau med plænen i henhld til kirkegårdsvedtægten. e. Udvalget rienterer m arbejdet med renskrivning af retningslinjer fr brug af Munkehuset. Arbejdet kunne ikke afleveres, men FKC g KB lvede at være klar til næste rådsmøde. f. Udvalget freslår, at tre æbletræer fran Munkehuset erstattes med tre andre type træer. Menighedsrådet anbefalede udvalget at finde en løsning snarest. Budgetramme kr. g. Udvalget freslår, at timeprisen fr arbejde udført af graveren fr gravstedsejere bliver frhøjet til kr. 220,00 ekskl. mms. Menighedsrådet anbefaler en frhøjelse af prisen, men en prisfastsættelse udskydes efter frslag fra KB, indtil udvalget frinden har haft undersøgt nabsgnenes prisniveau. h. Udvalget freslår, at menighedsrådet ansøger Tryg-fnden m tilskud til hjertestarter, sm kan anbringes på frsiden af Munkehuset. Frslaget gdkendt, g KB ansøger. i. Vedr. den frsvundne gravsten. Efter pfrdring fra ERP besluttede menighedsrådet at kmmentere på frnyet henvendelse vedr. den frsvundne gravsten med skriftligt svar v/kb. Side 1 af 2

3 / side 2 af 2 8. Orientering g meddelelse Menighedsrådsfrmand / KB Bibelselskabet kan den 22. maj fejre 200 års jubilæum g udgiver i marts tre særtilbud, bl.a. Bibelmagasinet. Orientering g fælles rdreafgivelse. Frslag m gratis abnnement fr alle på Danmissins Magasin gdt mdtaget. Og et takkebrev fr blmster er mdtaget fra menighedsrådets super-frivillige Kirsten. Sgnepræst / TD-J rienterede vedr. sin frestående sygerlv, der betyder afløsning i tjenesterne af præstevikar g nabsgnenes præster fr en tid. Aktivitets- g krdineringsudvalget fr Osted-Allerslev / TD-J En krt gennemgang af referat af Musikudvalgets møde i Osted den 31/1 berøres ikke af sygerlven, idet alle aktiviteter fr længst er planlagt. (Herefter frld TD-J menighedsrådsmødet) Kandavaudvalget / FKC ønskede drøftelse m muligheder fr præstens g rådsmedlemmers tur til venskabsmenigheden i Kandava. Jørgen Lauterbach deltg i drøftelse brdet rundt, g FKC vil verveje at sndere mulighederne, evt. drøfte mulighederne med Osted-flkene. Det stående udvalg / LJ Intet at bemærke, se pkt. 7. Kirkeværge / FKC Intet at bemærke. Kntaktpersn / FKC stillede spørgsmål til menighedsrådet m frhld vedr. ansættelser g aflønning af vikarer. Resultatet blev en gd drøftelse brdet rundt g resulterede i, at KB understregede vigtigheden af, at alle ansættelser skal ske gennem kntaktpersnen. Medarbejderrepræsentant / BK Der er indkøbt ny støvsuger til rengøringsdamen. Der er behv fr en digital kalenderfunktin til krdinering/styring af aktiviteter i Munkehuset, g BSH g KB vil analysere div. muligheder. BK søger indsamlere / hjælpere til indsamling fr Flkekirkens Nødhjælp. Det stående præstegårdsudvalg / FKC Intet at bemærke. Det fælles højskleudvalg / IR Intet at bemærke. Valgmenighedens repræsentant / AK Intet at bemærke. 9. Eventuelt Kirkekaffe efter gudstjeneste den 23/2 klarer Bruce. Hvem tager den næste, den 2/3??? Referent ERP. Værtsskab fr kmmende menighedsrådsmøder: Den 6/3 Preben, den 3/4 Erik, den 8/5 Arne & Bruce, g den 12/6 FKC. Bemærk, den 8/5 er der afbud fra Erik g Ib. KB freslg til det stående udvalg at påbegynde planlægning af etableringen af have g plæne bag Munkehuset. KB ønsker frslag til dat fr vres årlige syn af kirke g kirkegårde til næste rådsmøde. Menighedsrådet fr Allerslev Sgn: TD-J, Trsten Dam-Jensen, sgnepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets frmand g sekretær (g medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstfrmand g medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer fr kirkekassen g underskriftsberettiget fr menighedsrådet. FKC, Finn Krg Christensen, kirkeværge g kntaktpersn (g medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver g medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skvbr Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig fr menighedsrådet. Underudvalg i Menighedsrådet: Aktivitets- g krdineringsudvalget: Trsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. g Kurt Bierbum. Højskleudvalget: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krg Christensen, Trsten Dam-Jensen g Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krg Christensen, Kurt Bierbum g Bent Skvbr Hansen.

4 Referat af rdinært menighedsrådsmøde den 6. marts 2014 Afbud fra TD-J (sygerlv). Menighedsrådet fr Allerslev Sgn 1. Velkmst g gdkendelse af dagsrden. Gdkendt med tilføjelse af pkt. 2.e. 2. Øknmi a. Orientering m kirkekasseregnskabet, v/pm. Orientering taget til efterretning. b. Orientering vedr. budget i 2014 fr reetablering g anlæg af plæne g have, v/pm. Menighedsrådet gdkender rammebudget kr kr. c. Årsbudget 2015, menighedsrådet g menighedsrådets budgetudvalgs frberedelse af det kmmende budgetarbejde, v/pm g BSH. Menighedsrådets budgetudvalg henstiller til det stående udvalg at fremkmme med indstillinger / ønsker til anlægsknt 2015 inden det næste menighedsrådsmøde. d. Menighedsrådets frhld til e-bks g Digital Pst, rientering v/pm g BSH. PM meddelte, at menighedsrådets digitale pstkasse fungerer, men vi mangler den digitale signatur, hvilket PM vil løse snarest muligt. e. Årsregnskab 2013 til gdkendelse, v/pm. Årsregnskabet fr 2013 versin blev enstemmigt gdkendt. 3. Lyd g lys i Munkehuset Frslag v/erp. Drøftelse af status fr arbejdet. Lyddæmpende Rckfn plader er psat med tilfredsstillende resultat, g der er frberedt til mntering af ELLA-spts. Samme type plader vil blive anvendt i det lavlftede lkale g mnteres ved LED-elementerne. 4. Det stående udvalg a. Udvalgsfrmanden rienterer m dagens gang i udvalgsarbejdet, v/lj. Frslaget frafaldet. b. Kirkegårdsvedtægten, arbejdet er færdigt, rientering v/erp g BK. ERP g FKC gennemgår kirkegårdsvedtægten fr kntrl mht. gravstenes størrelser. c. Menighedsrådet drøfter, hvrdan det stående udvalg støttes i at udvalgsbehandle emner, inden de sættes på dagsrden fr behandling på menighedsrådsmøde, v/kb. Frslaget blev udskudt til næste rådsmøde. d. Planlægning af det frestående anlægsarbejde i haven ved Munkehuset, v/bk. Fuld tilslutning fra menighedsrådet til, at graveren frestår anlægsarbejdet. e. Frslag v/kb. Indsamling af stearinlys stumper til frdel fr Danmissins arbejde. Frslaget frafaldet. 5. Orientering g meddelelser a. Menighedsrådsfrmand 1. Junirknfirmandundervisning er skudt i gang med Henriette sm tvhlder. 2. Prvstiet afhlder frmandsmøde den 20. marts kl. 19 i Munkehuset. 3. Kntaktpersnen klarer planlægningen vedr. ferieafløsning fr rganist Camilla. 4. Arbejdet med regler fr brug af Munkehuset præsenteres til næste rådsmøde. 5. Evt. ansøgning m hjertestarter ved Munkehuset bør vervejes nærmere. 6. Det årlige syn (sidste gang ) den 22/3, m/start kl. 09 i Munkehuset. 7. Menighedsrådets digitale kalenderfunktin er søsat v/bruce, alle tilbydes kursus. 8. Orientering m mail fra Osteds menighedsrådsfrmand blev drøftet. Side 1 af 2

5 Side 2 af 2 b. Kirkeværge g graver 1. Orientering vedr. plan fr P-pladser fran Munkehuset. 2. BK vil hjemtage prøver til kirkehynder, g beslutning sker ved synet den 22/3. 3. Vedr. timeløn fr gravers ekstraarbejde tilbød KB at bringe spørgsmålet p på frmandsmødet den 20/3. Orientering til menighedsrådet på næste rådsmøde. c. Det stående præstegårdsudvalg KB vil kntakte frmandskllega i Osted ang. dat fr næste udvalgsmøde. 6. Eventuelt Næste menighedsrådsmøde er den 3. april, vært er Erik. Aftale vedr. kirkekaffe, den 16/3 Kurt, 13/4 Erik, 20/4 Bruce, 11/5 Leif g 18/5 Ib. Menighedsrådet fr Allerslev Sgn: TD-J, Trsten Dam-Jensen, sgnepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets frmand g sekretær (g medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstfrmand g medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer fr kirkekassen g underskriftsberettiget fr menighedsrådet. FKC, Finn Krg Christensen, kirkeværge g kntaktpersn (g medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver g medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skvbr Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig fr menighedsrådet. Underudvalg i Menighedsrådet: Aktivitets- g krdineringsudvalget: Trsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. g Kurt Bierbum. Højskleudvalget: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krg Christensen, Trsten Dam-Jensen g Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krg Christensen, Kurt Bierbum g Bent Skvbr Hansen.

6 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn Referat af menighedsrådsmødet i Allerslev den 3. april 2014 Til stede: KB, PM, AK, BK, LJ, ERP g FKC. Afbud: TD-J (sygerlv), IR g BSH. Side 1 af 2 1) Velkmst g gdkendelse af dagsrden. Dagsrden med tilføjelse af nye pkt. 2.b g 5.d blev gdkendt. 2) Øknmi a) Orientering m regnskabet / kvartalsrapprten, punkt til gdkendelse, v/pm. Kvartalsrapprten gennemgået g gdkendt. b) Årsregnskab 2013 versin "Allerslev Sgns Menighedsråd, CVR-nr , Regnskab 2013, er afleveret den :21" gdkendes af menighedsrådet, v/kb. Gdkendt enstemmigt. 3) Orientering fra frmandsmøde den 20/3 i Lejre Prvsti a) Kirkekassens budget 2015, menighedsrådet drøfter plæg til budgetudvalget, v/kb. Punktet blev udsat. b) Oplæg fra Prvstiudvalget til menighedsrådets behandling, hvrdan pririteres ressurcer i fremtiden, vedligehldes / anvendelse af kapellet i fremtiden? Punkt til gdkendelse, v/kb. Ud fra referatet fra frmandsmødet den 20/3, der blev mdtaget krt før menighedsrådsmødet, anbefalede KB at udsætte behandlingen. Gdkendt. 4) Det årlige syn, evaluering på synsfrretningen, inklusive budgetfrslag fr år 2015 til videre behandling i menighedsrådets budgetudvalg a) Energiptimering fr kirken, jf. frmandsmødet, punkt til gdkendelse, v/kb. Ref. rapprt fra Energitjenesten Sjælland den 20/ nedsættes et udvalg bestående af FKC, KB g BK til at udarbejde låneansøgning str kr. til Lejre Prvstis energipulje til energibesparelse g bevaring af kirken. Desuden besluttede menighedsrådet, at udvalget samtidig kan udarbejde særlig tillægsansøgning fr energiptimering. b) Vedligehldelse af kirkegårdens mure, jf. frmandsmødet, punkt til gdkendelse, v/kb. Frmandsmødet den 20/3 frhåndsgdkendte, at menighedsrådets ved synet den 22/3 besluttede at udskyde behandlingen af dette punkt til prvstesynet i Gdkendt. c) Munkehusets have g færdigrenvering, jf. frmandsmødet, punkt til gdkendelse, v/kb. Det blev på frmandsmødet den 20/3 meddelt, at reetablering g anlæg af haven ved Munkehuset er anlægsudgift i frbindelse med færdiggørelsen af byggesagen. Gdkendt. d) Fremtidssikring af albuerum, punkt til gdkendelse, v/kb. Menighedsrådet nedsætter udvalg bestående af ERP, LJ g PM til at undersøge muligheder fr erhvervelse af fritliggende areal ved annekskirkegården (ref. rådets tidligere beslutning af den , pkt. 4.c.), menighedsrådet besluttede, at der fra år 2015 budgetteres med psparing til frmålet. e) Interaktiv tavle (Smart Bard) til Munkehusets mødesal, punkt til gdkendelse, v/kb. Menighedsrådet besluttede, at FKC g KB i samarbejde med Prvstiudvalget indhenter tilbud på en interaktiv tavle til undervisningsbrug, kursus- g fredragsvirksmhed g alternativt vurderer muligheder fr en fælles investering i flytbar mdel. 5) Det stående udvalg fr kirke g kirkegård a) Frslag fra udvalget vedr. udskiftning af hynderne til kirkebænkene, vareprøver med pristilbud fremlægges af BK. Punkt til gdkendelse, v/lj. Det blev besluttet, at det stående udvalg udvælger t muligheder (tilbud), sm frelægges menighedsrådet. b) Reetablering af P-pladser på Munkehusets frmråde, v/fkc. Udvalget anbefalede menighedsrådet, at kirkeværgen anmdes m at fremlægge frslag til gdkendelse på næste menighedsrådsmøde.

7 Side 2 af 2 c) Diverse mangler vedr. byggesagens færdiggørelse til drøftelse med menighedsrådet. Menighedsrådet udtrykte str tilfredshed med løsningen af div. prblemer med akustik g belysning i stueetagens mødelkaler. Kirkeværgen blev anmdet m at hlde gd kntakt til Kmmunens tekniske frvaltning fr afklaring af de sidste frmaliteter. d) Styning/beskæring af træer på kirkegård. T tilbud på arbejdet til behandling g beslutning præsenteres af graver BK. Punkt til beslutning. Efter gennemgang af mdtagne tilbud besluttede menighedsrådet at udsætte behandling af punktet til næste menighedsrådsmøde. FKC g BK indhenter nye tilbud på arbejdet. 6) Orientering g meddelelser a) Sgnepræst (TD-J har sygerlv) b) Menighedsrådsfrmand Mail fra TD-J ang. sygerlv. Brev fra Kirkeministeriet med inf m arbejdsmiljølven. Mail fra Den Digitale Arbejdsplads vedr. funktinen persnlig pst g kalender. Infrmatin m Danmissins pfrdring til danske sgnemenigheders støtte til hjælp til genpbygningen af Ægyptens kirker, der blev ødelagt i august Budgetudvalget vil samles sidst i april. c) Det fælles aktivitetsudvalg Fredrag i Munkehuset den 10/4 m skæbneåret ) Eventuelt Næste menighedsrådsmøde er den 8/5, værter er AK g BK, g der er afbud fra ERP g IR. Menighedsrådet fr Allerslev Sgn: TD-J, Trsten Dam-Jensen, sgnepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets frmand g sekretær (g medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstfrmand g medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer fr kirkekassen g underskriftsberettiget fr menighedsrådet. FKC, Finn Krg Christensen, kirkeværge g kntaktpersn (g medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver g medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skvbr Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig fr menighedsrådet. Underudvalg i Menighedsrådet: Aktivitets- g krdineringsudvalget: Trsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. g Kurt Bierbum. Højskleudvalget: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krg Christensen, Trsten Dam-Jensen g Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krg Christensen, Kurt Bierbum g Bent Skvbr Hansen.

8 Referat af menighedsrådsmøde i Allerslev den 8. maj 2014 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn Afbud fra ERP g IR, TD-J på sygerlv. Side 1 af 2 Til stede: KB, FKC, PM, BSH, AK, BK g LJ (referent). 1. Velkmst Dagsrden, vers. 2, inkl. nye punkter: 3.c. Junirknfirmander, 5.f. Sikkerhed i Munkehuset g 7.c. Fælles digital kalenderfunktin. Dagsrden gdkendt. 2. Øknmi a. Orientering ang. kirkekassens likviditet pr. den 30. april Kirkekasseregnskabet g likviditeten gdkendt. b. Årsregnskab 2013, versin: Allerslev Sgns Menighedsråd, VCR-nr , regnskab 2013 er afleveret den :21, skal endnu en gang have menighedsrådets gdkendelse, jf. krav m påførsel af stempel fr revisinen (ministeriel bestemmelse). Årsregnskab 2013 gdkendt. Underskriftsbilag vedlægges beslutningsprtkl, v/bsh. c. Budget fr Budgetfrslag af frelægges til rådets frhåndsgdkendelse. Menighedsrådet drøftede budgetlægningen. Efter anbefaling fra budgetudvalget blev det besluttet, at ingen udvalg (gælder gså fællesudvalg) må bruge flere midler, end der er budgetteret eller frhåndsgdkendt af menighedsrådet. Budgetfrslag af den blev gdkendt, g det frelægges i færdig frm fr rådet den 12. juni til endelig gdkendelse. 3. Gudstjenester g aktiviteter (fælles kalender) i juni, juli g august a. Fælles kalender fr fire sgne indrykkes i lkalavis g erstatter smmerens kirkebladet, ansvarlig er pastr Marianne Kristensen. KB rienterede m sidste øjebliks ændringer i listen med gudstjenester. b. Kirkekaffe-turnus til smmerens kl gudstjenester. Søndag den 15/6: KB, den 6/7 + 20/7: PM, g den 7/9: ERP (eller IR). c. Afslutning fr junirknfirmander m/gudstjeneste g aktivitet i Munkehuset, v/kb. Orientering blev mdelt. Str anerkendelse g rs til Henriette fr gd undervisning. 4. Hærværk i kirken den 26. april Orientering v/fkc, BK g KB vedr. Ref. mail m af den 7/5. Menighedsrådet ser med str alvr på det passerede, rienteringen blev taget til efterretning, g BK indkøber dørpumpe til kirkens yderdør i våbenhuset. 5. Det stående udvalg fr kirke g kirkegård a. Vedr. udskiftning af hynderne til kirkebænkene. Punktet udsat til rådsmødet den 12/6. b. Frslag fra kirkeværgen m reetablering af P-pladser på Munkehusets frmråde. Mundtligt frslag fra FKC m skråparkering, der giver i alt tte p-pladser, frelægges i skitsefrm på næste menighedsrådsmøde fr behandling sm et punkt til beslutning. c. Kirkeværgen rienterer menighedsrådet vedr. byggesagens endelige færdiggørelse. Orienteringen taget til efterretning. FKC rienterede desuden rådet m snarlig indkaldelse til 1-års syn på byggesagen, mere infrmatin følger til rådsmødet den 12/6. d. T tilbud på styning/beskæring af træer samt fjernelse af gammel træstub på kirkegården fra FKC g BK, jf. referat af 3. april Det blev besluttet, at punktet tages p til drøftelse igen til efteråret, g træstubben vil blive ned ved rden snarest. e. Martin A. Hansens dbbeltgravsted. Orientering m aftale med Hans-Ole Hansen, v/bk. Kirkeværgen vil arbejde videre med en løsning. Orientering følger til menighedsrådet. f. Frslag fra KB g BK m revurdering af sikkerhed, brandslukningsudstyr i Munkehuset. Menighedsrådet anbefalede, at FKC g BK finder en snarlig løsning. / side 2

9 Side 2 af 2 6. Interaktiv tavle (Smart Bard) til stre møderum i stueetagen Orientering v/fkc til videre behandling af de indhentede tilbud, jf. referat af 3. april a. Det blev besluttet, at FKC snarest indkøber Smart Bard til kr. (inkl. mntering). Orientering v/fkc m, at en installatin af trådløst netværk til anvendelse fr alle brugere af Munkehuset er udført. Passwrd fr adgang til netværket kan fås ved FKC g BK. 7. Vejledning i brug af Munkehuset a. Retningslinjer v/fkc fr brug af Munkehuset, frmular versin Gdkendt efter behandling, g KB renskriver til næste menighedsrådsmøde. b. Lejekntrakt fr lejere af Munkehuset, frmular versin Gdkendt efter behandling, g KB renskriver til næste menighedsrådsmøde. c. Digital kalenderfunktin fr aktiviteter i Munkehuset. Gdkendt til anvendelse fr både medarbejdere g menighedsråd m/vejledning v/bk. 8. Fremtidssikring af albuerum Orientering v/udvalget, ERP, LJ g PM. Taget til efterretning, g udvalget frtsætter arbejdet. 9. Energiptimering fr kirken Orientering v/fkc vedr. kirken g et tillægsprjekt. Taget til efterretning, FKC frtsætter. 10. Orientering g meddelelser Sgnepræsten (TD-J har sygerlv), v/kb. Vedr. sygerlv g ferie fr præsten, Trsten vender tilbage efter ferie i august. Menighedsrådsfrmanden Krrespndance m/gravstedshlder vedr. udgifter er afsluttet tilfredsstillende. Møde afhldt i det stående præstegårdsudvalg, mødereferat mangler. Bibelselskabet fylder 200 år, g Bibelmagasinet er blevet uddelt på rådsmødet. Overvejer frslag fra rganist Camilla, gamle salmebøger i Munkehuset sælges? Eller? Høring m Flkekirkens styring jf. tidl. infrmatin (digitale skrivebrd). Frmanden gav udtryk fr, at ét høringssvar måtte være nk. Almindelig enighed brdet rundt. 11. Eventuelt Afklaring af valg af hynder, KB pfrdrede stående udvalg til at indkalde fr et afklarende møde inden menighedsrådsmødet den 12/6. Menighedsrådsmøder rest af 2014 g i fremtiden, frslag fra PM m afhldelse på 2. trsdag i måneden til lettelse af regnskabsrapprtering på næste dagsrden. Næste menighedsrådsmøde er den 12. juni, g vært er FKC. Menighedsrådet fr Allerslev Sgn: TD-J, Trsten Dam-Jensen, sgnepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets frmand g sekretær (g medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstfrmand g medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer fr kirkekassen g underskriftsberettiget fr menighedsrådet. FKC, Finn Krg Christensen, kirkeværge g kntaktpersn (g medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver g medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skvbr Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig fr menighedsrådet. Underudvalg i Menighedsrådet: Aktivitets- g krdineringsudvalget: Trsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. g Kurt Bierbum. Højskleudvalget: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krg Christensen, Trsten Dam-Jensen g Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krg Christensen, Kurt Bierbum g Bent Skvbr Hansen.

10 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn Referat af menighedsrådsmøde i Allerslev den 12. juni 2014 Side 1 af 2 Til stede: KB, BK, IR, FKC, AK, PM, LJ, ERP (referent) g Steen Dilling. Fravær: TD-J, sygerlv. 1. Velkmst a. Velkmmen til præstevikar Steen Dilling. Præsentatin v/kb af pastr Steen Dilling, sm netp er ansat af Biskppen i stillingen sm knstitueret, midlertidig sgnepræst i Osted-Allerslev Pastrat under Trsten Dam-Jensens sygevakance (Efterskrift v/referent: Orientering m kntakt til Steen Dilling følger snarest). b. Gdkendelse af dagsrden. Dagsrden gdkendt med tilføjelse af nyt pkt. 5.b. g 5.c. 2. Øknmi Orientering vedr. kirkekasseregnskabet, rientering, v/pm. Kassererens driftsrapprtering taget til efterretning. Meget tilfredsstillende status, jf. budgettet. 3. Budget 2015 fr Allerslev Kirkekasse Budget fr 2015 fremlægges fr gdkendelse på menighedsrådsmødet, v/pm. Enstemmig gdkendelse af årsbudget Stående udvalg, rientering g punkter til beslutning a. Udskiftning af hynderne på kirkebænkene. Udvalget indstiller til menighedsrådet, at der nu indkøbes hynder af mærke Hallingdal nr Pris fr hynder til hvedskib er kr. g til pulpitur kr. Punkt til gdkendelse, v/lj. Indstillingen enstemmigt gdkendt. BK drager msrg fr det videre frløb. b. Orientering m udbedring af arealet g anlæg af græsplæne ved Munkehuset, v/fkc g BK. Haveanlægget er under færdiggørelse ved graverpersnalet. Menighedsrådet besluttede, at der, inden fr budgettet til haveanlæg, kan indkøbes havemøbler. Ansvarlig er BK. c. Indretning af mødelkale i Munkehuset, stle- g brdpstilling samt udsmykning, v/erp. Gd drøftelse brdet rundt uden stillingtagen. Opgaven henlagt til udvalgsarbejde. d. Frslag til reeetablering af P-pladser på grunden fran Munkehuset gennemgås på menighedsrådsmødet ud fra udsendt plæg. Punkt til beslutning, v/fkc. Det blev besluttet, at kirkeværge FKC iværksætter arbejdet med skråparkering i midten g t handicapvenlige P-pladser i siden md naben, Munkedammen 10. Belægningen udføres i blå rønne (eller lignende) med chaussesten til markering af de enkelte P-pladser. e. Byggesagen, rientering m 1-års syn, v/fck. Punktet udsat g behandles på næste menighedsrådsmøde. f. Revurdering af brandslukningsudstyr i Munkehuset, rientering v/fkc g BK. Punktet udsat g behandles på næste menighedsrådsmøde. g. Retningslinjer g lejekntrakt vedr. brug af Munkehuset færdiggøres, v/kb. Punktet udsat g behandles på næste menighedsrådsmøde. 5. Aktivitetsudvalg a. Orientering vedr. infrmatin m aktiviteter, gudstjenester g kirkelig betjening, v/kb. Smmerens kirkeblad er blevet erstattet af helsides annnce i LejreLkalavis den 4. juni. Desværre er der knstateret ngle fejl vedr. juli måneds gudstjenester, hvrfr en ny versigt snarest muligt vil blive udsendt via Det næste kirkeblad, peride 7. sept. 1. dec., har deadline den 29. juli, redigeres i uge 31, g slutkrrektur er i uge 32, mellem den 5. g 8. august. Kirkebladet trykkes i uge 33 g distribueres i ugerne Ansvarlig er pastr Marianne N. Kristensen. Orienteringen taget til efterretning. Side 2 af 2

11 / Side 2 af 2 b. Frslag fra webmaster Per Tiljevang m etablering af 12 mdrs. løbende kalender fælles fr Glim, Rrup, Osted g Allerslev kirker g menighedsråd vedr. gudstjenester g aktiviteter behandles på rådsmødet. Punkt til beslutning. Menighedsrådet har udskudt behandlingen af emnet til Trstens tilbagekmst. c. Kalender ajurføres mht. vært ved kirkekaffe. Kirkekaffe varetages af PM den 6/7 g 20/7. 6. Afhldelse af menighedsrådsmøder fremver Frslag fra PM m, at menighedsrådsmøder afhldes frem ver hver 2. trsdag i måneden, det vil medføre en lettelse i regnskabsrapprteringen. Punkt til gdkendelse, rientering v/kb. Menighedsrådsmøder afhldes frem ver den 2. trsdag i måneden således: Den 11. september, den 9. ktber, den 13. nvember g den 11. december. Vært den 11/9 er ERP g den 9/10 TD-J. 7. Orientering g meddelelser a. Menighedsrådsfrmand Hilsen fra pastr Lis-Ann Rtem, der har sidste gudstjeneste i pinsen, blev læst p. Pastr Marianne N. Kristensen varetager embedet i Trstens ferie, 9/8 til 1/9. Henvendelse fra Grøn Kirke knsulent m besøg fr gensidig erfaringsudveksling. b. Aktivitetsudvalget Revurdering af er freslået af Per Tiljevang. Drøftelser m ny hjemmesidepbygning g udvikling udskydes indtil TD-J er tilbage i tjeneste. Indkøb af Kirkebibelen (Bibelselskabets jubilæumsudgave) g Mini-bibelen (en børneudgave af Biskp Tine Lindhardt) til fremlæggelse på hylde ved kirkedøren. Refleksin ver at kirken er et andagtsrum til fremlæggelse i Våbenhuset udarbejdes i samarbejde mlm. Steen Dilling g KB. c. Kntaktpersn Prblematisk at finde afløsere fr rganisten ved fridage/ferie. KB vil kntakte Prvstens sekretær Vibeke g frmand Hjarne i Osted vedr. prblemet. d. Medarbejderrepræsentant Gravermedhjælper Marianne deltager pt. i et blmsterbindingskursus. e. Det stående præstegårdsudvalg FKC g KB har været til udvalgsmøde den 24/4, g KB har deltaget i syn den 23/5. Desværre endnu ikke referater, men KB rykker. f. Kandavaudvalget En redegørelse fr udvalgets arbejde. Enighed m at afvente, at TD-J vender tilbage. 8. Eventuelt Næste menighedsrådsmøde afhldes den 11. september, g vært er ERP. Smmerferieplaner fr menighedsrådsmedlemmer blev udvekslet. Menighedsrådet fr Allerslev Sgn: TD-J, Trsten Dam-Jensen, sgnepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets frmand g sekretær (g medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstfrmand g medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer fr kirkekassen g underskriftsberettiget fr menighedsrådet. FKC, Finn Krg Christensen, kirkeværge g kntaktpersn (g medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver g medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skvbr Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig fr menighedsrådet. Underudvalg i Menighedsrådet: Aktivitets- g krdineringsudvalget: Trsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. g Kurt Bierbum. Højskleudvalget: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krg Christensen, Trsten Dam-Jensen g Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krg Christensen, Kurt Bierbum g Bent Skvbr Hansen.

12 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn Side 1 af 2 Referat af menighedsrådsmøde i Munkehuset den 21. august 2014, kl. 19 Til stede: BK, LJ, PM, FKC, AK, BSH, IR, KB, ERP (referent). Fravær: TD-J (sygemeldt). 1. Velkmst g gdkendelse af dagsrden Velkmst v/kb. 2. Vedtægt vedr. samarbejde g fælles anlægsknt Udkast til vedtægt fr samarbejde mellem menighedsrådene i Lejre Prvsti m fælles anlægsknt, vers til behandling på rådsmødet, v/kb. Punkt til gdkendelse. Menighedsrådet gdkendte udkast tilsendt den 26. juni fra Prvstiudvalget, vedtægt fr samarbejde mellem menighedsrådene i Lejre Prvsti m fælles anlægsknti. Vedtægten tiltrædes hermed. 3. Fremtidssikring af albuerum g friareal I henhld til beslutning på rådsmødet g jf. referat af rådsmødet rienterer arbejdsudvalget (ERP, LJ g PM) m arbejdet, v/erp. Punkt til gdkendelse. Menighedsrådet anmdede udvalget m at frtsætte dets arbejde. 4. Budgetsamråd den 28. august Budgetsamråd fr Prvstiet g menighedsrådsfrmændene afhldes den 28. aug. Orientering g aftale m menighedsrådets repræsentatin, v/kb. Punkt til gdkendelse. Det blev besluttet, at menighedsrådet vil være repræsenteret ved FKC, PM g KB. 5. Kirkekassen, 2. kvartalsrapprt Orientering til gdkendelse af menighedsrådet, v/pm. Punkt til gdkendelse. Orientering g kvartalsrapprt, gennemgået v/pm, blev gdkendt. 6. Opgradering/mdernisering af køkkenet Frslag m renvering med pgradering af køkkenet i Munkehuset, frslag v/fkc, LJ g KB er til behandling. Budgetramme, tidsplan g ansvarlig aftales, v/fkc. Punkt til gdkendelse. Menighedsrådet besluttede, at frhldene på parkeringspladsen fran Munkehuset skal færdiggøres, g ibrugtagningstilladelse indhentes, hvrefter dagsrdenspunkt 6 behandles på efterfølgende menighedsrådsmøde. 7. Av-midler i Munkehuset Intrduktin til Smart Bard g planlægning af brugerkursus (fr kørekrt) til brug af Smart Bard behandles på menigheds-rådsmødet, v/fkc. Punkt til gdkendelse. Menighedsrådet pfrdrede FKC til at arrangere et brugerkursus. 8. Orientering m afhldt års-syn den 25/06 fr byggesagen. Orientering til menighedsrådet, v/fkc. Menighedsrådet anbefalede, at sidste mangler udbedres v/fkc. 9. Orientering g meddelelser Menighedsrådsfrmand KB er fraværende ved næste menighedsrådsmøde den 11. sept., g næstfrmand LJ vil derfr være mødeleder/fungerende frmand. 10. Eventuelt Frslag fra graver BK til næste dagsrden m behandling af t tilbud på beskæring af træer. BK g KB vil anskaffe en brdtransprtør til mødesalen til udgift kr ,00 inkl. mms. Vært ved næste menighedsrådsmødet den 11. sept. er ERP, g den 9/10 er TD-J vært. / side 2 af 2

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Mødested: Schæffergården i Gentfte. Deltagere: Steffen Bülw, Anders Fischer, Per Gandrup, Søren Laurberg, Mgens Rørbæk Madsen, Hans B. Rahr, Benny Vittrup Jensen,

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 14. marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag Dansk Faldskærmsunin ledelsesgrundlag 1. Indledning Dansk Faldskærmsunin (DFU) følger de til enhver tid gældende vedtægter fr Dansk Faldskærmsunin (p.t. af d. 12. MAR 2011), samt gældende DFU Faldskærmsbestemmelser

Læs mere

R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus

R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus SenirRådet R E F E R A T Ekstrardinært møde Fredensbrg Senirråd TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00 Strtrmmen, Fredensbrg Rådhus Til stede: Anders Kpping, Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Grethe

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar --

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar -- Overvejelser m rapprtering af samfundsansvar -- 16. december 2008 vedtg Flketinget, at alle større virksmheder i Danmark skal supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse fr virksmhedens samfundsansvar.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere