Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014"

Transkript

1 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014

2 Referat af menighedsrådsmøde den 6. feb Menighedsrådet fr Allerslev Sgn 1. Velkmst g gdkendelse af dagsrden Alle til stede, g dagsrden gdkendt med tilføjelse til pkt. 3, vedr. budget Kirkens liv g vækst (nr. 5) Kirkens kmmunikatin. Samtale m muligheder/udfrdringer, hvad kan g skal der gøres? Menighedsrådet valgte at udsætte drøftelserne af emnet. 3. Kirkekasseregnskab. Kvartalsversigt gennemgås g behandles fr gdkendelse, v/pm. Kvartalsversigten viser et pænt resultat. På trds af en str byggesag vil årets resultat lande på en ret minimal verskridelse af budgettet. Menighedsrådet ser frem til det endelige resultat. Budget Gdkendelse freligger fra Prvstiudvalget, v/pm Taget til efterretning. 4. AV-udstyr til Munkehuset Dagsrdensfrslag genfremsættes jf. referat den Menighedsrådet behandler frslag fra TD-J m indkøb af AV-udstyr til brug i Munkehuset, jf. den tidl. gdkendte budgetramme. FKC vil fremlægge endnu et tilbud. Punkt til beslutning. Punktet er efter frslag fra TD-J g KB blevet udsat til senere. 5. Kirkegårdsvedtægt Dagsrdensfrslag genfremsættes jf. referat den Kirkegårdsvedtægt til behandling, gennemgang v/erp g BK, punkt til beslutning. Vedtægten er behandlet i færdig frm. Underskrevet af KB. 6. Energigennemgang ved Energitjenesten (Rapprt er mdtaget ) Frslag fra KB, at menighedsrådet arrangerer et tema-/arbejdsmøde i løbet af fråret (g inden budgetarbejdet fr 2015) med deltagelse af energivejleder Niels Ulrik Friis, hvr hele rapprten gennemgås med henblik på dels energibesparelser dels bevarelse af kirken. Frslaget gdkendt. KB arrangerer g indkalder. 7. Frslag fra det stående udvalg Udvalget har afhldt møde den 16/1 g indstiller følgende til behandling på rådsmødet: a. Udvalget freslår, at der indhentes tilbud på udskiftning af hynder på kirkebænke. Frslaget gdkendt, menighedsrådet beder udvalget frtsætte med pgaven.. b. Udvalget har jf. referatpunkt 10 af 6/ besluttet indkøb af stle. Til gdkendelse. Kirkeværgens rientering gdkendt. Stlene leveres i marts måned. c. Akustiske frhld i stre mødesal frsøges fr tiden udbedret med støbebats. Evaluering af virkningen heraf samt drøftelse af evt. alternativt frsøg m/gardiner (frslag fra ERP). Virkningen af frsøg med støbebats blev evalueret grundigt, ligesm frslaget fra ERP blev debatteret, g på grundlag heraf, g ud fra grundigt frarbejde af ERP, besluttedes det at psætte en Rckfn-løsning. Menighedsrådet gdkendte budgetramme på kr. d. Udvalget freslår, kirkegårdens areal på nrdsiden af kirken ved fællesgraven til urne- g kistegrave (i alt 16 pladser) bliver etableret med fuldt dækkende græsbelægning. Menighedsrådet gdkendte etablering med heldækkende græsbelægning med gravstene i niveau med plænen i henhld til kirkegårdsvedtægten. e. Udvalget rienterer m arbejdet med renskrivning af retningslinjer fr brug af Munkehuset. Arbejdet kunne ikke afleveres, men FKC g KB lvede at være klar til næste rådsmøde. f. Udvalget freslår, at tre æbletræer fran Munkehuset erstattes med tre andre type træer. Menighedsrådet anbefalede udvalget at finde en løsning snarest. Budgetramme kr. g. Udvalget freslår, at timeprisen fr arbejde udført af graveren fr gravstedsejere bliver frhøjet til kr. 220,00 ekskl. mms. Menighedsrådet anbefaler en frhøjelse af prisen, men en prisfastsættelse udskydes efter frslag fra KB, indtil udvalget frinden har haft undersøgt nabsgnenes prisniveau. h. Udvalget freslår, at menighedsrådet ansøger Tryg-fnden m tilskud til hjertestarter, sm kan anbringes på frsiden af Munkehuset. Frslaget gdkendt, g KB ansøger. i. Vedr. den frsvundne gravsten. Efter pfrdring fra ERP besluttede menighedsrådet at kmmentere på frnyet henvendelse vedr. den frsvundne gravsten med skriftligt svar v/kb. Side 1 af 2

3 / side 2 af 2 8. Orientering g meddelelse Menighedsrådsfrmand / KB Bibelselskabet kan den 22. maj fejre 200 års jubilæum g udgiver i marts tre særtilbud, bl.a. Bibelmagasinet. Orientering g fælles rdreafgivelse. Frslag m gratis abnnement fr alle på Danmissins Magasin gdt mdtaget. Og et takkebrev fr blmster er mdtaget fra menighedsrådets super-frivillige Kirsten. Sgnepræst / TD-J rienterede vedr. sin frestående sygerlv, der betyder afløsning i tjenesterne af præstevikar g nabsgnenes præster fr en tid. Aktivitets- g krdineringsudvalget fr Osted-Allerslev / TD-J En krt gennemgang af referat af Musikudvalgets møde i Osted den 31/1 berøres ikke af sygerlven, idet alle aktiviteter fr længst er planlagt. (Herefter frld TD-J menighedsrådsmødet) Kandavaudvalget / FKC ønskede drøftelse m muligheder fr præstens g rådsmedlemmers tur til venskabsmenigheden i Kandava. Jørgen Lauterbach deltg i drøftelse brdet rundt, g FKC vil verveje at sndere mulighederne, evt. drøfte mulighederne med Osted-flkene. Det stående udvalg / LJ Intet at bemærke, se pkt. 7. Kirkeværge / FKC Intet at bemærke. Kntaktpersn / FKC stillede spørgsmål til menighedsrådet m frhld vedr. ansættelser g aflønning af vikarer. Resultatet blev en gd drøftelse brdet rundt g resulterede i, at KB understregede vigtigheden af, at alle ansættelser skal ske gennem kntaktpersnen. Medarbejderrepræsentant / BK Der er indkøbt ny støvsuger til rengøringsdamen. Der er behv fr en digital kalenderfunktin til krdinering/styring af aktiviteter i Munkehuset, g BSH g KB vil analysere div. muligheder. BK søger indsamlere / hjælpere til indsamling fr Flkekirkens Nødhjælp. Det stående præstegårdsudvalg / FKC Intet at bemærke. Det fælles højskleudvalg / IR Intet at bemærke. Valgmenighedens repræsentant / AK Intet at bemærke. 9. Eventuelt Kirkekaffe efter gudstjeneste den 23/2 klarer Bruce. Hvem tager den næste, den 2/3??? Referent ERP. Værtsskab fr kmmende menighedsrådsmøder: Den 6/3 Preben, den 3/4 Erik, den 8/5 Arne & Bruce, g den 12/6 FKC. Bemærk, den 8/5 er der afbud fra Erik g Ib. KB freslg til det stående udvalg at påbegynde planlægning af etableringen af have g plæne bag Munkehuset. KB ønsker frslag til dat fr vres årlige syn af kirke g kirkegårde til næste rådsmøde. Menighedsrådet fr Allerslev Sgn: TD-J, Trsten Dam-Jensen, sgnepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets frmand g sekretær (g medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstfrmand g medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer fr kirkekassen g underskriftsberettiget fr menighedsrådet. FKC, Finn Krg Christensen, kirkeværge g kntaktpersn (g medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver g medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skvbr Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig fr menighedsrådet. Underudvalg i Menighedsrådet: Aktivitets- g krdineringsudvalget: Trsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. g Kurt Bierbum. Højskleudvalget: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krg Christensen, Trsten Dam-Jensen g Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krg Christensen, Kurt Bierbum g Bent Skvbr Hansen.

4 Referat af rdinært menighedsrådsmøde den 6. marts 2014 Afbud fra TD-J (sygerlv). Menighedsrådet fr Allerslev Sgn 1. Velkmst g gdkendelse af dagsrden. Gdkendt med tilføjelse af pkt. 2.e. 2. Øknmi a. Orientering m kirkekasseregnskabet, v/pm. Orientering taget til efterretning. b. Orientering vedr. budget i 2014 fr reetablering g anlæg af plæne g have, v/pm. Menighedsrådet gdkender rammebudget kr kr. c. Årsbudget 2015, menighedsrådet g menighedsrådets budgetudvalgs frberedelse af det kmmende budgetarbejde, v/pm g BSH. Menighedsrådets budgetudvalg henstiller til det stående udvalg at fremkmme med indstillinger / ønsker til anlægsknt 2015 inden det næste menighedsrådsmøde. d. Menighedsrådets frhld til e-bks g Digital Pst, rientering v/pm g BSH. PM meddelte, at menighedsrådets digitale pstkasse fungerer, men vi mangler den digitale signatur, hvilket PM vil løse snarest muligt. e. Årsregnskab 2013 til gdkendelse, v/pm. Årsregnskabet fr 2013 versin blev enstemmigt gdkendt. 3. Lyd g lys i Munkehuset Frslag v/erp. Drøftelse af status fr arbejdet. Lyddæmpende Rckfn plader er psat med tilfredsstillende resultat, g der er frberedt til mntering af ELLA-spts. Samme type plader vil blive anvendt i det lavlftede lkale g mnteres ved LED-elementerne. 4. Det stående udvalg a. Udvalgsfrmanden rienterer m dagens gang i udvalgsarbejdet, v/lj. Frslaget frafaldet. b. Kirkegårdsvedtægten, arbejdet er færdigt, rientering v/erp g BK. ERP g FKC gennemgår kirkegårdsvedtægten fr kntrl mht. gravstenes størrelser. c. Menighedsrådet drøfter, hvrdan det stående udvalg støttes i at udvalgsbehandle emner, inden de sættes på dagsrden fr behandling på menighedsrådsmøde, v/kb. Frslaget blev udskudt til næste rådsmøde. d. Planlægning af det frestående anlægsarbejde i haven ved Munkehuset, v/bk. Fuld tilslutning fra menighedsrådet til, at graveren frestår anlægsarbejdet. e. Frslag v/kb. Indsamling af stearinlys stumper til frdel fr Danmissins arbejde. Frslaget frafaldet. 5. Orientering g meddelelser a. Menighedsrådsfrmand 1. Junirknfirmandundervisning er skudt i gang med Henriette sm tvhlder. 2. Prvstiet afhlder frmandsmøde den 20. marts kl. 19 i Munkehuset. 3. Kntaktpersnen klarer planlægningen vedr. ferieafløsning fr rganist Camilla. 4. Arbejdet med regler fr brug af Munkehuset præsenteres til næste rådsmøde. 5. Evt. ansøgning m hjertestarter ved Munkehuset bør vervejes nærmere. 6. Det årlige syn (sidste gang ) den 22/3, m/start kl. 09 i Munkehuset. 7. Menighedsrådets digitale kalenderfunktin er søsat v/bruce, alle tilbydes kursus. 8. Orientering m mail fra Osteds menighedsrådsfrmand blev drøftet. Side 1 af 2

5 Side 2 af 2 b. Kirkeværge g graver 1. Orientering vedr. plan fr P-pladser fran Munkehuset. 2. BK vil hjemtage prøver til kirkehynder, g beslutning sker ved synet den 22/3. 3. Vedr. timeløn fr gravers ekstraarbejde tilbød KB at bringe spørgsmålet p på frmandsmødet den 20/3. Orientering til menighedsrådet på næste rådsmøde. c. Det stående præstegårdsudvalg KB vil kntakte frmandskllega i Osted ang. dat fr næste udvalgsmøde. 6. Eventuelt Næste menighedsrådsmøde er den 3. april, vært er Erik. Aftale vedr. kirkekaffe, den 16/3 Kurt, 13/4 Erik, 20/4 Bruce, 11/5 Leif g 18/5 Ib. Menighedsrådet fr Allerslev Sgn: TD-J, Trsten Dam-Jensen, sgnepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets frmand g sekretær (g medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstfrmand g medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer fr kirkekassen g underskriftsberettiget fr menighedsrådet. FKC, Finn Krg Christensen, kirkeværge g kntaktpersn (g medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver g medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skvbr Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig fr menighedsrådet. Underudvalg i Menighedsrådet: Aktivitets- g krdineringsudvalget: Trsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. g Kurt Bierbum. Højskleudvalget: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krg Christensen, Trsten Dam-Jensen g Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krg Christensen, Kurt Bierbum g Bent Skvbr Hansen.

6 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn Referat af menighedsrådsmødet i Allerslev den 3. april 2014 Til stede: KB, PM, AK, BK, LJ, ERP g FKC. Afbud: TD-J (sygerlv), IR g BSH. Side 1 af 2 1) Velkmst g gdkendelse af dagsrden. Dagsrden med tilføjelse af nye pkt. 2.b g 5.d blev gdkendt. 2) Øknmi a) Orientering m regnskabet / kvartalsrapprten, punkt til gdkendelse, v/pm. Kvartalsrapprten gennemgået g gdkendt. b) Årsregnskab 2013 versin "Allerslev Sgns Menighedsråd, CVR-nr , Regnskab 2013, er afleveret den :21" gdkendes af menighedsrådet, v/kb. Gdkendt enstemmigt. 3) Orientering fra frmandsmøde den 20/3 i Lejre Prvsti a) Kirkekassens budget 2015, menighedsrådet drøfter plæg til budgetudvalget, v/kb. Punktet blev udsat. b) Oplæg fra Prvstiudvalget til menighedsrådets behandling, hvrdan pririteres ressurcer i fremtiden, vedligehldes / anvendelse af kapellet i fremtiden? Punkt til gdkendelse, v/kb. Ud fra referatet fra frmandsmødet den 20/3, der blev mdtaget krt før menighedsrådsmødet, anbefalede KB at udsætte behandlingen. Gdkendt. 4) Det årlige syn, evaluering på synsfrretningen, inklusive budgetfrslag fr år 2015 til videre behandling i menighedsrådets budgetudvalg a) Energiptimering fr kirken, jf. frmandsmødet, punkt til gdkendelse, v/kb. Ref. rapprt fra Energitjenesten Sjælland den 20/ nedsættes et udvalg bestående af FKC, KB g BK til at udarbejde låneansøgning str kr. til Lejre Prvstis energipulje til energibesparelse g bevaring af kirken. Desuden besluttede menighedsrådet, at udvalget samtidig kan udarbejde særlig tillægsansøgning fr energiptimering. b) Vedligehldelse af kirkegårdens mure, jf. frmandsmødet, punkt til gdkendelse, v/kb. Frmandsmødet den 20/3 frhåndsgdkendte, at menighedsrådets ved synet den 22/3 besluttede at udskyde behandlingen af dette punkt til prvstesynet i Gdkendt. c) Munkehusets have g færdigrenvering, jf. frmandsmødet, punkt til gdkendelse, v/kb. Det blev på frmandsmødet den 20/3 meddelt, at reetablering g anlæg af haven ved Munkehuset er anlægsudgift i frbindelse med færdiggørelsen af byggesagen. Gdkendt. d) Fremtidssikring af albuerum, punkt til gdkendelse, v/kb. Menighedsrådet nedsætter udvalg bestående af ERP, LJ g PM til at undersøge muligheder fr erhvervelse af fritliggende areal ved annekskirkegården (ref. rådets tidligere beslutning af den , pkt. 4.c.), menighedsrådet besluttede, at der fra år 2015 budgetteres med psparing til frmålet. e) Interaktiv tavle (Smart Bard) til Munkehusets mødesal, punkt til gdkendelse, v/kb. Menighedsrådet besluttede, at FKC g KB i samarbejde med Prvstiudvalget indhenter tilbud på en interaktiv tavle til undervisningsbrug, kursus- g fredragsvirksmhed g alternativt vurderer muligheder fr en fælles investering i flytbar mdel. 5) Det stående udvalg fr kirke g kirkegård a) Frslag fra udvalget vedr. udskiftning af hynderne til kirkebænkene, vareprøver med pristilbud fremlægges af BK. Punkt til gdkendelse, v/lj. Det blev besluttet, at det stående udvalg udvælger t muligheder (tilbud), sm frelægges menighedsrådet. b) Reetablering af P-pladser på Munkehusets frmråde, v/fkc. Udvalget anbefalede menighedsrådet, at kirkeværgen anmdes m at fremlægge frslag til gdkendelse på næste menighedsrådsmøde.

7 Side 2 af 2 c) Diverse mangler vedr. byggesagens færdiggørelse til drøftelse med menighedsrådet. Menighedsrådet udtrykte str tilfredshed med løsningen af div. prblemer med akustik g belysning i stueetagens mødelkaler. Kirkeværgen blev anmdet m at hlde gd kntakt til Kmmunens tekniske frvaltning fr afklaring af de sidste frmaliteter. d) Styning/beskæring af træer på kirkegård. T tilbud på arbejdet til behandling g beslutning præsenteres af graver BK. Punkt til beslutning. Efter gennemgang af mdtagne tilbud besluttede menighedsrådet at udsætte behandling af punktet til næste menighedsrådsmøde. FKC g BK indhenter nye tilbud på arbejdet. 6) Orientering g meddelelser a) Sgnepræst (TD-J har sygerlv) b) Menighedsrådsfrmand Mail fra TD-J ang. sygerlv. Brev fra Kirkeministeriet med inf m arbejdsmiljølven. Mail fra Den Digitale Arbejdsplads vedr. funktinen persnlig pst g kalender. Infrmatin m Danmissins pfrdring til danske sgnemenigheders støtte til hjælp til genpbygningen af Ægyptens kirker, der blev ødelagt i august Budgetudvalget vil samles sidst i april. c) Det fælles aktivitetsudvalg Fredrag i Munkehuset den 10/4 m skæbneåret ) Eventuelt Næste menighedsrådsmøde er den 8/5, værter er AK g BK, g der er afbud fra ERP g IR. Menighedsrådet fr Allerslev Sgn: TD-J, Trsten Dam-Jensen, sgnepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets frmand g sekretær (g medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstfrmand g medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer fr kirkekassen g underskriftsberettiget fr menighedsrådet. FKC, Finn Krg Christensen, kirkeværge g kntaktpersn (g medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver g medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skvbr Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig fr menighedsrådet. Underudvalg i Menighedsrådet: Aktivitets- g krdineringsudvalget: Trsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. g Kurt Bierbum. Højskleudvalget: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krg Christensen, Trsten Dam-Jensen g Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krg Christensen, Kurt Bierbum g Bent Skvbr Hansen.

8 Referat af menighedsrådsmøde i Allerslev den 8. maj 2014 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn Afbud fra ERP g IR, TD-J på sygerlv. Side 1 af 2 Til stede: KB, FKC, PM, BSH, AK, BK g LJ (referent). 1. Velkmst Dagsrden, vers. 2, inkl. nye punkter: 3.c. Junirknfirmander, 5.f. Sikkerhed i Munkehuset g 7.c. Fælles digital kalenderfunktin. Dagsrden gdkendt. 2. Øknmi a. Orientering ang. kirkekassens likviditet pr. den 30. april Kirkekasseregnskabet g likviditeten gdkendt. b. Årsregnskab 2013, versin: Allerslev Sgns Menighedsråd, VCR-nr , regnskab 2013 er afleveret den :21, skal endnu en gang have menighedsrådets gdkendelse, jf. krav m påførsel af stempel fr revisinen (ministeriel bestemmelse). Årsregnskab 2013 gdkendt. Underskriftsbilag vedlægges beslutningsprtkl, v/bsh. c. Budget fr Budgetfrslag af frelægges til rådets frhåndsgdkendelse. Menighedsrådet drøftede budgetlægningen. Efter anbefaling fra budgetudvalget blev det besluttet, at ingen udvalg (gælder gså fællesudvalg) må bruge flere midler, end der er budgetteret eller frhåndsgdkendt af menighedsrådet. Budgetfrslag af den blev gdkendt, g det frelægges i færdig frm fr rådet den 12. juni til endelig gdkendelse. 3. Gudstjenester g aktiviteter (fælles kalender) i juni, juli g august a. Fælles kalender fr fire sgne indrykkes i lkalavis g erstatter smmerens kirkebladet, ansvarlig er pastr Marianne Kristensen. KB rienterede m sidste øjebliks ændringer i listen med gudstjenester. b. Kirkekaffe-turnus til smmerens kl gudstjenester. Søndag den 15/6: KB, den 6/7 + 20/7: PM, g den 7/9: ERP (eller IR). c. Afslutning fr junirknfirmander m/gudstjeneste g aktivitet i Munkehuset, v/kb. Orientering blev mdelt. Str anerkendelse g rs til Henriette fr gd undervisning. 4. Hærværk i kirken den 26. april Orientering v/fkc, BK g KB vedr. Ref. mail m af den 7/5. Menighedsrådet ser med str alvr på det passerede, rienteringen blev taget til efterretning, g BK indkøber dørpumpe til kirkens yderdør i våbenhuset. 5. Det stående udvalg fr kirke g kirkegård a. Vedr. udskiftning af hynderne til kirkebænkene. Punktet udsat til rådsmødet den 12/6. b. Frslag fra kirkeværgen m reetablering af P-pladser på Munkehusets frmråde. Mundtligt frslag fra FKC m skråparkering, der giver i alt tte p-pladser, frelægges i skitsefrm på næste menighedsrådsmøde fr behandling sm et punkt til beslutning. c. Kirkeværgen rienterer menighedsrådet vedr. byggesagens endelige færdiggørelse. Orienteringen taget til efterretning. FKC rienterede desuden rådet m snarlig indkaldelse til 1-års syn på byggesagen, mere infrmatin følger til rådsmødet den 12/6. d. T tilbud på styning/beskæring af træer samt fjernelse af gammel træstub på kirkegården fra FKC g BK, jf. referat af 3. april Det blev besluttet, at punktet tages p til drøftelse igen til efteråret, g træstubben vil blive ned ved rden snarest. e. Martin A. Hansens dbbeltgravsted. Orientering m aftale med Hans-Ole Hansen, v/bk. Kirkeværgen vil arbejde videre med en løsning. Orientering følger til menighedsrådet. f. Frslag fra KB g BK m revurdering af sikkerhed, brandslukningsudstyr i Munkehuset. Menighedsrådet anbefalede, at FKC g BK finder en snarlig løsning. / side 2

9 Side 2 af 2 6. Interaktiv tavle (Smart Bard) til stre møderum i stueetagen Orientering v/fkc til videre behandling af de indhentede tilbud, jf. referat af 3. april a. Det blev besluttet, at FKC snarest indkøber Smart Bard til kr. (inkl. mntering). Orientering v/fkc m, at en installatin af trådløst netværk til anvendelse fr alle brugere af Munkehuset er udført. Passwrd fr adgang til netværket kan fås ved FKC g BK. 7. Vejledning i brug af Munkehuset a. Retningslinjer v/fkc fr brug af Munkehuset, frmular versin Gdkendt efter behandling, g KB renskriver til næste menighedsrådsmøde. b. Lejekntrakt fr lejere af Munkehuset, frmular versin Gdkendt efter behandling, g KB renskriver til næste menighedsrådsmøde. c. Digital kalenderfunktin fr aktiviteter i Munkehuset. Gdkendt til anvendelse fr både medarbejdere g menighedsråd m/vejledning v/bk. 8. Fremtidssikring af albuerum Orientering v/udvalget, ERP, LJ g PM. Taget til efterretning, g udvalget frtsætter arbejdet. 9. Energiptimering fr kirken Orientering v/fkc vedr. kirken g et tillægsprjekt. Taget til efterretning, FKC frtsætter. 10. Orientering g meddelelser Sgnepræsten (TD-J har sygerlv), v/kb. Vedr. sygerlv g ferie fr præsten, Trsten vender tilbage efter ferie i august. Menighedsrådsfrmanden Krrespndance m/gravstedshlder vedr. udgifter er afsluttet tilfredsstillende. Møde afhldt i det stående præstegårdsudvalg, mødereferat mangler. Bibelselskabet fylder 200 år, g Bibelmagasinet er blevet uddelt på rådsmødet. Overvejer frslag fra rganist Camilla, gamle salmebøger i Munkehuset sælges? Eller? Høring m Flkekirkens styring jf. tidl. infrmatin (digitale skrivebrd). Frmanden gav udtryk fr, at ét høringssvar måtte være nk. Almindelig enighed brdet rundt. 11. Eventuelt Afklaring af valg af hynder, KB pfrdrede stående udvalg til at indkalde fr et afklarende møde inden menighedsrådsmødet den 12/6. Menighedsrådsmøder rest af 2014 g i fremtiden, frslag fra PM m afhldelse på 2. trsdag i måneden til lettelse af regnskabsrapprtering på næste dagsrden. Næste menighedsrådsmøde er den 12. juni, g vært er FKC. Menighedsrådet fr Allerslev Sgn: TD-J, Trsten Dam-Jensen, sgnepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets frmand g sekretær (g medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstfrmand g medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer fr kirkekassen g underskriftsberettiget fr menighedsrådet. FKC, Finn Krg Christensen, kirkeværge g kntaktpersn (g medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver g medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skvbr Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig fr menighedsrådet. Underudvalg i Menighedsrådet: Aktivitets- g krdineringsudvalget: Trsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. g Kurt Bierbum. Højskleudvalget: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krg Christensen, Trsten Dam-Jensen g Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krg Christensen, Kurt Bierbum g Bent Skvbr Hansen.

10 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn Referat af menighedsrådsmøde i Allerslev den 12. juni 2014 Side 1 af 2 Til stede: KB, BK, IR, FKC, AK, PM, LJ, ERP (referent) g Steen Dilling. Fravær: TD-J, sygerlv. 1. Velkmst a. Velkmmen til præstevikar Steen Dilling. Præsentatin v/kb af pastr Steen Dilling, sm netp er ansat af Biskppen i stillingen sm knstitueret, midlertidig sgnepræst i Osted-Allerslev Pastrat under Trsten Dam-Jensens sygevakance (Efterskrift v/referent: Orientering m kntakt til Steen Dilling følger snarest). b. Gdkendelse af dagsrden. Dagsrden gdkendt med tilføjelse af nyt pkt. 5.b. g 5.c. 2. Øknmi Orientering vedr. kirkekasseregnskabet, rientering, v/pm. Kassererens driftsrapprtering taget til efterretning. Meget tilfredsstillende status, jf. budgettet. 3. Budget 2015 fr Allerslev Kirkekasse Budget fr 2015 fremlægges fr gdkendelse på menighedsrådsmødet, v/pm. Enstemmig gdkendelse af årsbudget Stående udvalg, rientering g punkter til beslutning a. Udskiftning af hynderne på kirkebænkene. Udvalget indstiller til menighedsrådet, at der nu indkøbes hynder af mærke Hallingdal nr Pris fr hynder til hvedskib er kr. g til pulpitur kr. Punkt til gdkendelse, v/lj. Indstillingen enstemmigt gdkendt. BK drager msrg fr det videre frløb. b. Orientering m udbedring af arealet g anlæg af græsplæne ved Munkehuset, v/fkc g BK. Haveanlægget er under færdiggørelse ved graverpersnalet. Menighedsrådet besluttede, at der, inden fr budgettet til haveanlæg, kan indkøbes havemøbler. Ansvarlig er BK. c. Indretning af mødelkale i Munkehuset, stle- g brdpstilling samt udsmykning, v/erp. Gd drøftelse brdet rundt uden stillingtagen. Opgaven henlagt til udvalgsarbejde. d. Frslag til reeetablering af P-pladser på grunden fran Munkehuset gennemgås på menighedsrådsmødet ud fra udsendt plæg. Punkt til beslutning, v/fkc. Det blev besluttet, at kirkeværge FKC iværksætter arbejdet med skråparkering i midten g t handicapvenlige P-pladser i siden md naben, Munkedammen 10. Belægningen udføres i blå rønne (eller lignende) med chaussesten til markering af de enkelte P-pladser. e. Byggesagen, rientering m 1-års syn, v/fck. Punktet udsat g behandles på næste menighedsrådsmøde. f. Revurdering af brandslukningsudstyr i Munkehuset, rientering v/fkc g BK. Punktet udsat g behandles på næste menighedsrådsmøde. g. Retningslinjer g lejekntrakt vedr. brug af Munkehuset færdiggøres, v/kb. Punktet udsat g behandles på næste menighedsrådsmøde. 5. Aktivitetsudvalg a. Orientering vedr. infrmatin m aktiviteter, gudstjenester g kirkelig betjening, v/kb. Smmerens kirkeblad er blevet erstattet af helsides annnce i LejreLkalavis den 4. juni. Desværre er der knstateret ngle fejl vedr. juli måneds gudstjenester, hvrfr en ny versigt snarest muligt vil blive udsendt via Det næste kirkeblad, peride 7. sept. 1. dec., har deadline den 29. juli, redigeres i uge 31, g slutkrrektur er i uge 32, mellem den 5. g 8. august. Kirkebladet trykkes i uge 33 g distribueres i ugerne Ansvarlig er pastr Marianne N. Kristensen. Orienteringen taget til efterretning. Side 2 af 2

11 / Side 2 af 2 b. Frslag fra webmaster Per Tiljevang m etablering af 12 mdrs. løbende kalender fælles fr Glim, Rrup, Osted g Allerslev kirker g menighedsråd vedr. gudstjenester g aktiviteter behandles på rådsmødet. Punkt til beslutning. Menighedsrådet har udskudt behandlingen af emnet til Trstens tilbagekmst. c. Kalender ajurføres mht. vært ved kirkekaffe. Kirkekaffe varetages af PM den 6/7 g 20/7. 6. Afhldelse af menighedsrådsmøder fremver Frslag fra PM m, at menighedsrådsmøder afhldes frem ver hver 2. trsdag i måneden, det vil medføre en lettelse i regnskabsrapprteringen. Punkt til gdkendelse, rientering v/kb. Menighedsrådsmøder afhldes frem ver den 2. trsdag i måneden således: Den 11. september, den 9. ktber, den 13. nvember g den 11. december. Vært den 11/9 er ERP g den 9/10 TD-J. 7. Orientering g meddelelser a. Menighedsrådsfrmand Hilsen fra pastr Lis-Ann Rtem, der har sidste gudstjeneste i pinsen, blev læst p. Pastr Marianne N. Kristensen varetager embedet i Trstens ferie, 9/8 til 1/9. Henvendelse fra Grøn Kirke knsulent m besøg fr gensidig erfaringsudveksling. b. Aktivitetsudvalget Revurdering af er freslået af Per Tiljevang. Drøftelser m ny hjemmesidepbygning g udvikling udskydes indtil TD-J er tilbage i tjeneste. Indkøb af Kirkebibelen (Bibelselskabets jubilæumsudgave) g Mini-bibelen (en børneudgave af Biskp Tine Lindhardt) til fremlæggelse på hylde ved kirkedøren. Refleksin ver at kirken er et andagtsrum til fremlæggelse i Våbenhuset udarbejdes i samarbejde mlm. Steen Dilling g KB. c. Kntaktpersn Prblematisk at finde afløsere fr rganisten ved fridage/ferie. KB vil kntakte Prvstens sekretær Vibeke g frmand Hjarne i Osted vedr. prblemet. d. Medarbejderrepræsentant Gravermedhjælper Marianne deltager pt. i et blmsterbindingskursus. e. Det stående præstegårdsudvalg FKC g KB har været til udvalgsmøde den 24/4, g KB har deltaget i syn den 23/5. Desværre endnu ikke referater, men KB rykker. f. Kandavaudvalget En redegørelse fr udvalgets arbejde. Enighed m at afvente, at TD-J vender tilbage. 8. Eventuelt Næste menighedsrådsmøde afhldes den 11. september, g vært er ERP. Smmerferieplaner fr menighedsrådsmedlemmer blev udvekslet. Menighedsrådet fr Allerslev Sgn: TD-J, Trsten Dam-Jensen, sgnepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets frmand g sekretær (g medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstfrmand g medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer fr kirkekassen g underskriftsberettiget fr menighedsrådet. FKC, Finn Krg Christensen, kirkeværge g kntaktpersn (g medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver g medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skvbr Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig fr menighedsrådet. Underudvalg i Menighedsrådet: Aktivitets- g krdineringsudvalget: Trsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. g Kurt Bierbum. Højskleudvalget: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krg Christensen, Trsten Dam-Jensen g Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krg Christensen, Kurt Bierbum g Bent Skvbr Hansen.

12 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn Side 1 af 2 Referat af menighedsrådsmøde i Munkehuset den 21. august 2014, kl. 19 Til stede: BK, LJ, PM, FKC, AK, BSH, IR, KB, ERP (referent). Fravær: TD-J (sygemeldt). 1. Velkmst g gdkendelse af dagsrden Velkmst v/kb. 2. Vedtægt vedr. samarbejde g fælles anlægsknt Udkast til vedtægt fr samarbejde mellem menighedsrådene i Lejre Prvsti m fælles anlægsknt, vers til behandling på rådsmødet, v/kb. Punkt til gdkendelse. Menighedsrådet gdkendte udkast tilsendt den 26. juni fra Prvstiudvalget, vedtægt fr samarbejde mellem menighedsrådene i Lejre Prvsti m fælles anlægsknti. Vedtægten tiltrædes hermed. 3. Fremtidssikring af albuerum g friareal I henhld til beslutning på rådsmødet g jf. referat af rådsmødet rienterer arbejdsudvalget (ERP, LJ g PM) m arbejdet, v/erp. Punkt til gdkendelse. Menighedsrådet anmdede udvalget m at frtsætte dets arbejde. 4. Budgetsamråd den 28. august Budgetsamråd fr Prvstiet g menighedsrådsfrmændene afhldes den 28. aug. Orientering g aftale m menighedsrådets repræsentatin, v/kb. Punkt til gdkendelse. Det blev besluttet, at menighedsrådet vil være repræsenteret ved FKC, PM g KB. 5. Kirkekassen, 2. kvartalsrapprt Orientering til gdkendelse af menighedsrådet, v/pm. Punkt til gdkendelse. Orientering g kvartalsrapprt, gennemgået v/pm, blev gdkendt. 6. Opgradering/mdernisering af køkkenet Frslag m renvering med pgradering af køkkenet i Munkehuset, frslag v/fkc, LJ g KB er til behandling. Budgetramme, tidsplan g ansvarlig aftales, v/fkc. Punkt til gdkendelse. Menighedsrådet besluttede, at frhldene på parkeringspladsen fran Munkehuset skal færdiggøres, g ibrugtagningstilladelse indhentes, hvrefter dagsrdenspunkt 6 behandles på efterfølgende menighedsrådsmøde. 7. Av-midler i Munkehuset Intrduktin til Smart Bard g planlægning af brugerkursus (fr kørekrt) til brug af Smart Bard behandles på menigheds-rådsmødet, v/fkc. Punkt til gdkendelse. Menighedsrådet pfrdrede FKC til at arrangere et brugerkursus. 8. Orientering m afhldt års-syn den 25/06 fr byggesagen. Orientering til menighedsrådet, v/fkc. Menighedsrådet anbefalede, at sidste mangler udbedres v/fkc. 9. Orientering g meddelelser Menighedsrådsfrmand KB er fraværende ved næste menighedsrådsmøde den 11. sept., g næstfrmand LJ vil derfr være mødeleder/fungerende frmand. 10. Eventuelt Frslag fra graver BK til næste dagsrden m behandling af t tilbud på beskæring af træer. BK g KB vil anskaffe en brdtransprtør til mødesalen til udgift kr ,00 inkl. mms. Vært ved næste menighedsrådsmødet den 11. sept. er ERP, g den 9/10 er TD-J vært. / side 2 af 2

13 / side 2 af 2 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn: TD-J, Trsten Dam-Jensen, sgnepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets frmand g sekretær (g medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstfrmand g medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer fr kirkekassen g underskriftsberettiget fr menighedsrådet. FKC, Finn Krg Christensen, kirkeværge g kntaktpersn (g medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver g medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skvbr Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig fr menighedsrådet. Underudvalg i Menighedsrådet: Aktivitets- g krdineringsudvalget: Trsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. g Kurt Bierbum. Højskleudvalget: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krg Christensen, Trsten Dam-Jensen g Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krg Christensen, Kurt Bierbum g Bent Skvbr Hansen.

14 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn Referat af menighedsrådsmødet afhldt den 11. september 2014 Tilstede: LJ, TD-J, AK, FKC, BSH, PM, BK, ERP (referent). Afbud: IR, KB. 1. Velkmst a. Velkmmen til sgnepræsten. Orientering til menighedsrådet, v/td-j. Orientering fra TD-J m bl.a. frtsat sygefrløb. b. Gdkendelse af dagsrden, v/lj. Dagrdenen gdkendt. 2. Øknmi Orientering vedr. kirkekasseregnskabet, v/pm. Orientering v/pm g BSH blev taget til efterretning. Rådet bemærker, at revisinsbemærkning vedr. regnskabsmæssig pstilling af årsregnskabets afslutning fr 2013 må frventes. 3. Budgetsamråd er afhldt den 28. august Orientering til menighedsrådet, v/pm g FKC. Orienteringen taget til efterretning. 4. Knfirmatinsfrberedelse Orientering v/td-j. Punkt til behandling g gdkendelse. Knfirmandundervisningen fregår en halv time senere end hidtil, det vil sige fra kl Fremtidssikring af albuerum g friareal Orientering jf. rådsmødet den m udvalgets arbejde (ERP, LJ g PM), v/erp. Orienteringen taget til efterretning. 6. Det stående udvalg a. Styning/beskæring af træer på kirkegård. T tilbud på arbejdet til behandling g beslutning præsenteres af graver BK. Punkt til beslutning. Tilbud fra Palle Nielsen, Bndeskv, blev enstemmigt gdkendt. b. Færdiggørelse af parkeringspladserne ved Munkehuset, rientering v/fkc. Det blev besluttet, at arealet med P-pladser færdiggøres med skråparkering. c. Redegørelse vedr. ibrugtagningstilladelse fra Kmmunen, v/fkc. Orienteringen m kntakt med Rådhuset taget til efterretning. d. Opgradering/mdernisering af køkkenet. Frslag v/fkc, LJ g KB m renvering med pgradering af køkkenet til behandling i menighedsrådet. Budgetramme, tidsplan g ansvarlig aftales, v/fkc. Punkt til gdkendelse. Dagsrdenspunktet blev udskudt til næste menighedsrådsmøde. 7. Av-midler i Munkehuset Orientering m planlægning af brugerkursus (fr kørekrt) til brug af Smart Bard, v/fkc. Det blev besluttet, at FKC indkøber en PC til brug ved Smart Bard tavlen i Munkehuset. 8. Orientering g meddelelser a. Sgnepræst Sgnepræstens sekretær har psagt sin stilling, g en ny sekretær søges. Der arbejdes på et arrangement i frbindelse med høstgudstjenesten g knfirmandpræsentatinen. b. Menighedsrådsfrmand (er fraværende) Orientering v/lj m et takkebrev fra Hans Ole Hansen. c. Kntaktpersn Orientering vedr. lønregulering. d. Kandavaudvalget Udvalget arbejder med udsendelse af t repræsentanter fra Allerslev til Kandava. 9. Eventuelt Værter til næste menighedsrådsmøder, den 9/10 LJ, g den 13/11 TD-J. Værter ved kirkekaffe, den 12/10 ERP, den 16/11 PM g den 30/11 LJ.

15 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn: TD-J, Trsten Dam-Jensen, sgnepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets frmand g sekretær (g medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstfrmand g medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer fr kirkekassen g underskriftsberettiget fr menighedsrådet. FKC, Finn Krg Christensen, kirkeværge g kntaktpersn (g medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver g medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skvbr Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig fr menighedsrådet. Underudvalg i Menighedsrådet: Aktivitets- g krdineringsudvalget: Trsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. g Kurt Bierbum. Højskleudvalget: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krg Christensen, Trsten Dam-Jensen g Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krg Christensen, Kurt Bierbum g Bent Skvbr Hansen.

16 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn Referat af menighedsrådsmødet i Munkehuset den 9. ktber 2014 Fravær: TD-J (sygerlv), BK g BSH. 1. Velkmst Gdkendelse af dagsrden g velkmmen til præstevikar Steen Dilling. Dagsrdenen med tilføjelse af pkt. 2.b. gdkendt. 2. Øknmi a. Orientering vedr. kirkekasseregnskabet, v/pm. Regnskabet blev behørigt gennemgået g enstemmigt gdkendt. b. Tillægsfrhandlinger, rientering v/fkc. Menighedsrådet bemyndigede kntaktpersn FKC til at færdiggøre tillægsfrhandlingerne efter plæg gdkendt på menighedsrådsmødet. 3. Fremtidssikring af albuerum g friareal Orientering jf. rådsmødet den m udvalgets arbejde (ERP, LJ g PM), v/erp. Orientering ved ERP taget til efterretning med enstemmig pbakning til frtsættelse af arbejdet. 4. Det stående udvalg a. Orientering ang. færdiggørelse af parkeringspladserne ved Munkehuset, v/fkc. Parkeringspladsen er etableret med undtagelse af en sidste justering af belægningen på arealet, der skal rdnes til fråret. b. Orientering ang. elektrikerarbejde g ekstraudstyr til Smart Bard tavle, v/fkc. Kirkeværgen vil sikre de sidste pgaver afsluttet inden næste menighedsrådsmøde. c. Frslag v/fkc, LJ g KB m renvering med pgradering af køkkenet til behandling i menighedsrådet efter tidligere udsættelse, v/fkc. Endnu et frslag blev præsenteret af ERP. Efter anbefaling af KB behandles frslagene på et særligt prjektudvalgsmøde med henblik på efterfølgende behandling i menighedsrådet. 5. Orientering g meddelelser a. Vikar fr sgnepræsten Pastr Steen Dilling vikarierer i resten af kirkeåret fr TD-J. b. Menighedsrådsfrmand Ny præstesekretær ansat i Osted den 1. kt., prvstigudstjeneste den 28/9 g et fredrag i Tølløse Baptistkirke den 1. kt. m de lkale kirkers økumeniske ansvar. c. Aktivitets- g musikudvalg Fredrag i Munkehuset den 11. nv. m 1. Verdenskrig v/hans Jørgen Lynch Larsen. 6. Eventuelt Det næste menighedsrådsmødet afhldes trsdag den 6. nvember, vært er IR. Menighedsrådet fr Allerslev Sgn: TD-J, Trsten Dam-Jensen, sgnepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets frmand g sekretær (g medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstfrmand g medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer fr kirkekassen g underskriftsberettiget fr menighedsrådet. FKC, Finn Krg Christensen, kirkeværge g kntaktpersn (g medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver g medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skvbr Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig fr menighedsrådet. Underudvalg i Menighedsrådet: Aktivitets- g krdineringsudvalget: Trsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. g Kurt Bierbum. Højskleudvalget: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krg Christensen, Trsten Dam-Jensen g Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krg Christensen, Kurt Bierbum g Bent Skvbr Hansen.

17 Referat af menighedsrådsmødet i Allerslev den 6. nvember 2014 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn Til stede: KB, FKC, Steen Dilling, IR, BSH, LJ g ERP (referent). Fravær: TD-J (sygerlv), AK (afbud). 1. Velkmst Gdkendelse af dagsrden g velkmmen. Dagsrden gdkendt. Side 1 af 2 2. Øknmi a. Revisinserklæring fr årsregnskabet Punkt til gdkendelse, v/pm. Revisrs bemærkning m underbudgettering er gdkendt g tages til efterretning. b. Erklæring m menighedsrådets tilsyn med intern kntrl g udarbejdelse af årsregnskab ver fr revisr. Punkt til gdkendelse, v/pm. Revisrs bemærkning vedr. afregnet mms er gdkendt, g regnskabsfører g kasserer vil genberegne g krrigere mmsfrdelingsprcenten i 2014-regnskabet. c. Frelæggelse af endeligt budget fr 2015 til Prvstiet. Punkt til gdkendelse, v/pm. Revisrs bemærkning m resultatdispneringen er gdkendt g tages til efterretning. Resultatdispneringen vil blive krrekt ajurført i 2014-regnskabet. d. Orientering m driftsstatus fr kirkekassen, v/pm. Tak til kassereren fr gd rientering. 3. Valg af frmand, næstfrmand g enkeltmandspster, 1 årig funktinsperide Valgsekretær, Erik Ravn Pedersen g valgt til stemmetællere, Bruce Kiely g Steen Dilling. Frmand, Kurt Bierbum, genvalg. Næstfrmand, Leif Jensen, genvalg. Kirkeværge, Finn Krg Christensen, genvalg. Kasserer, Preben Mathiasen, genvalg. Sekretær, Kurt Bierbum, genvalg. Kntaktpersn, Finn Krg Christensen, genvalg. Bygningskyndig, Knud Nielsen, genvalg. Underskriftsberettiget, Preben Mathiasen g Kurt Bierbum. 4. Medhørshøjttaler i våbenhuset Frslag fra graver BK m installatin af 1 stk. højttaler i våbenhuset tilsluttet til eksisterende højttalere i kirken, jf. tilbud af den Punkt til gdkendelse, v/kb. Punktet blev drøftet g udsat til næste menighedsrådsmøde. 5. Retningslinjer fr brugen af Munkehusets stueetage Udkast til lejekntrakt g retningslinjer til endelig behandling. Punkt til gdkendelse, v/kb. Retningslinjerne gdkendt i sin helhed med ændring g præcisering af ansvar/kmpetence, sm tilrettes v/fkc i den endelige udgave. 6. Permanent rdning vedr. gudstjenestefrekvens m.m. fra 1. søndag i advent 2014 Skrivelse fra Stiftet vedr. afhldelser af gudstjenester g tælling af kirkegængere, v/kb. Taget til efterretning med henblik på en senere drøftelse med sgnepræst TD-J. 7. Fremtidssikring af albuerum g friareal Orientering m udvalgets arbejde (ERP, LJ g PM), v/erp. Orientering v/erp blev taget til efterretning. 8. Orientering g meddelelser a. Menighedsrådsfrmand Menighedsrådet støtter Kirkens Krshær, Rskilde afd. med 500 kr. Kalender m/minihåndbg fr menighedsrådet g medarbejdere. Tak fr gave fra FWA. b. Aktivitets- g musikudvalg Krtfilm & knfirmander, tte krtfilm, indkøbt til Munkehuset. Fredrag m 1. verdenskrig tirsdag den 11/11 kl med Hans Jørgen Larsen. /2 af 2

18 c. Kntaktpersn Der fregår frhandlinger med de frhandlingsberettigede rganisatiner. Udvidet persnalemøde afhldes den 5/12 kl , FKC arrangerer. d. Medarbejderrepræsentant / graver Der bserveres fr muligt svampeangreb (graver g kirkeværge). e. Det stående præstegårdsudvalg Intet at berette. f. Kandavaudvalget Udvalgsfrmand FKC rienterede. Side 2 af 2 9. Eventuelt Næste menighedsrådsmøde afhldes den 11. december, her planlægges der fr afhldelse af menighedsrådsmøderne i det nye kirkeår, g aftenens vært er FKC. Menighedsrådet fr Allerslev Sgn: TD-J, Trsten Dam-Jensen, sgnepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets frmand g sekretær (g medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstfrmand g medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer fr kirkekassen g underskriftsberettiget fr menighedsrådet. FKC, Finn Krg Christensen, kirkeværge g kntaktpersn (g medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver g medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skvbr Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig fr menighedsrådet. Underudvalg i Menighedsrådet: Aktivitets- g krdineringsudvalget: Trsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. g Kurt Bierbum. Højskleudvalget: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krg Christensen, Trsten Dam-Jensen g Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krg Christensen, Kurt Bierbum g Bent Skvbr Hansen.

19 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn Referat af menighedsrådsmøde i Allerslev den 11. december 2014 Til stede: Rådet fuldtalligt. Side 1 af 2 1. Velkmst Gdkendelse af dagsrden, rientering vedr. udsendte bilag g velkmmen. Dagsrden gdkendt med tilføjelse af nyt punkt 2.d. vedr. ændring af samarbejdsaftale. 2. Øknmi a. Årsbudget 2015 gdkendt af prvstiudvalget den 3. dec. 2014, v/kb. Frmandens rientering taget til efterretning. b. Skrivelse fra Prvstiudvalget med gdkendelse af regnskab 2013, v/pm. Kassererens rienteringen taget til efterretning. c. Orientering m driftsstatus fr kirkekassen, v/pm. Kassererens rientering taget til efterretning. d. Ændring af samarbejdsaftale med diaknale rganisatiner, v/kb. Frmandens rientering taget til efterretning, g dagsrdenspunkt frmuleres til næste menighedsrådsmøde fr behandling g gdkendelse. 3. Planlægning af menighedsrådsmøder inkl. navneliste m/værter, m.v. a. Menighedsrådsmøder Afhldes trsdage kl den 8. jan. (FKC), 12. feb. TD-J, 19/3 (PM), 7. maj (BK), 11. juni (LJ), 10. sept. (ERP), 8. kt. (KB), 12. nv. (FKC) g 10. dec. (TD-J). Der er ikke menighedsrådsmøde i april, juli g august. b. Værter til kirkekaffe ifm. højmesse/nadvergudstjenester kl Menighedsrådet bakker p m kirkekaffe efter højmesse, en værtsliste er udarbejdet: den 14/12 ERP, 25/12 Lis D-J, 11/1 PM, 1/2 KB, 15/2 LJ, 1/3 IR, 29/3 ERP g 6/4 KB. c. Evt. frslag til det fælles menighedsrådsmøde med Osted, jf. Lv m MHR, 22, stk. 5. TD-J er bedt m at frespørge i Osted. 4. Tidspunkter fr faste gudstjenester Menighedsrådet drøfter tidspunkter fr gudstjenester henhldsvis kl g kl med henblik på den kmmende planlægning, jf. Lv m MHR, 35. Frslag fra TD-J m at behandle punktet under dagsrdenspunkt 8.a. er taget til efterretning. 5. Indsamling/kllekt ved faste gudstjenester a. Anvendelsen af indsamlede midler til venskabsmenigheden i Kandava, punkt til behandling g beslutning. Menighedsrådet tilslutter sig udvalgets frslag m, at TD-J tager kntakt til præsten i Kandava fr at indhente plysninger m, hvad der måtte være brug fr at øknmisk støtte ud ver midler til suppekøkkenet. b. Sgnepræsten rienterer m kllektplan fr kirkeåret, jf. Lv m MHR, 38, stk. 1. Kllektplanen fr kirkeåret gdkendt, sm følger: Flkekirkens Nødhjælp, Danmissin, K.F.U.M. g K., Bibelselskabet g Venskabsmenigheden i Kandava Sgn. 6. Henvendelse fra Allerslev Rådhus vedr. brgerlige vielser Frespørgsel m lejlighedsvis lån af lkale i Munkehuset til brgerlige vielser frem til smmer, medens Rådhuset er under renvering. Menighedsrådet behandlede frespørgslen g gdkendte efterfølgende ansøgningen med fem stemmer fr g t imd. KB vil kntakte Rådhuset. 7. Medhørshøjttaler i våbenhuset Tidl. frslag fra BK m installatin af højttaler i våbenhuset tilsluttet til eksisterende højttalere i kirken, jf. tilbud af den , g ekstra frslag/tilbud af den m højttaler g videanlæg i våbenhuset. Punkt til gdkendelse. Menighedsrådet gdkendte installatin af en højttaler i våbenhuset, jf. indhentet tilbud v/bk.

20 Side 2 af 2 8. Fælles aktivitetsudvalg fr Osted g Allerslev sgne a. Aktivitetsudvalget fr Osted g Allerslev mødes igen den Menighedsrådets drøfter ønsker g hldninger til fremtidige aktiviteter i relatin til vrt budget. Kirkekncerter g kr-, fredrags- g mødevirksmhed, kirkelig undervisning? Gd debat brdet rundt. b. Nyt spændende Kirkenyt er udkmmet. Brdet rundt blev udtrykt str tilfredshed med et udmærket kirkeblad. 9. Menighedsrådets fælles E-pst/myndighedspstkasse Menighedsrådets plitik vedr. kntrl med g behandling af indkmne mails, v/kb. Orientering taget til efterretning. 10. Valg af entreprenører g håndværkere til arbejdspgaver Menighedsrådet drøfter evaluering af g kntrl med udført elektrikerarbejde samt valg g brug af håndværkere g entreprenører generelt, frslag v/erp. Menighedsrådet pfrdrede til, at det stående kirke- g kirkegårdsudvalg arbejder videre med sagen. 11. Orientering g meddelelser a. Menighedsrådsfrmand Distriktsfreningens kursus Om at passe på vre kirker. b. Sgnepræst intet. c. Det stående udvalg Diverse rientering v/erp. d. Aktivitets- g musikudvalg afhlder møde den 22. jan. i Stalden. e. Kntaktpersn intet. f. Kirkeværge intet. g. Medarbejderrepræsentant intet, fraværende fra kl. 22. h. Det stående præstegårdsudvalg intet. i. Det fælles højskleudvalg intet. j. Kandavaudvalget behandlet under dagsrdenspunkt 5.a. k. Valgmenighedens repræsentant intet. 12. Eventuelt Menighedsrådsmødet sluttede kl Menighedsrådet fr Allerslev Sgn: TD-J, Trsten Dam-Jensen, sgnepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets frmand g sekretær (g medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstfrmand g medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer fr kirkekassen g underskriftsberettiget fr menighedsrådet. FKC, Finn Krg Christensen, kirkeværge g kntaktpersn (g medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver g medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skvbr Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig fr menighedsrådet. Underudvalg i Menighedsrådet: Aktivitets- g krdineringsudvalget: Trsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. g Kurt Bierbum. Højskleudvalget: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krg Christensen, Trsten Dam-Jensen g Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krg Christensen, Kurt Bierbum g Bent Skvbr Hansen.

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmødet i Allerslev den 8. januar 2015 Tilstede: KB, FKC, TD-J, BK, IR, PM, LJ og ERP

Læs mere

Referater fra Allerslev menighedsråds møder 2011

Referater fra Allerslev menighedsråds møder 2011 Referater fra Allerslev menighedsråds møder 2011 www.o-a-p.dk Referat af menighedsrådsmødet afholdes den 6. januar 2011. Tilstede: FKC, TD-J, FWA, NH, ERP, BK og KB. Afbud fra HKN. 1. Velkomst og godkendelse

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Sklebestyrelsen Ølsted Skle Dagsrden g referat til møde den 23. september 2008 kl. 19.00 til 21.30 i mødelkalet 1/7 Medlemmer: Klaus Jakbsen, frmand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tlstrup Nielsen

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. 24. oktober 2016 kl Grundejerforeningen Klokkergården. Deltagere: Ole, Ala'a, Rasmus & Maria. Afbud: Sune & Bjørn

BESTYRELSESMØDE. 24. oktober 2016 kl Grundejerforeningen Klokkergården. Deltagere: Ole, Ala'a, Rasmus & Maria. Afbud: Sune & Bjørn 24. ktber 2016 kl. 19.00 Deltagere: Ole, Ala'a, Rasmus & Maria Afbud: Sune & Bjørn Sted: Tusindfrydvej 4 hs Ole & Birgit BESTYRELSESMØDE Grundejerfreningen Klkkergården DAGSORDEN Grundejerfreningens virke

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 20.

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 20. Referat Generalfrsamling fr året 2012 i Egnssamlingens Støttefrening Restaurant Nrdstjernen, Blkhus, nsdag den 20. marts 2013 Dagsrden jf. vedtægter: 1. valg af dirigent 2. bestyrelsens beretning 3. aflæggelse

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Karens Minde Kulturhusfrening Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Tilstede: Afbud: Referent: Drthe Eren Sørensen, Ann Vikkelsø, Karen Larsen, Britta Lunneman, Steen Eriksen g fra persnalet Jan

Læs mere

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 30.

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 30. Referat Generalfrsamling fr året 2010 i Egnssamlingens Støttefrening Restaurant Nrdstjernen, Blkhus, nsdag den 30. marts 2011 Dagsrden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af rev.

Læs mere

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 11. april 2011

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 11. april 2011 Karens Minde Kulturhusfrening Referat fra bestyrelsesmøde den 11. april 2011 I mødet deltg: Drthe Eren Sørensen, Marianne Melby, Britta Lunnemann, Karen Larsen, Steen Eriksen, Ann Vikkelsø, Harry Ottsen.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Til ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Mia Rasmussen, Aarhus Tech Karin Rsenmejer, København VUC Mrten Hlst Nielsen, TEC ESB-sekretariatet Ebbe S. Hargbøl Lajla Pedersen Maj 2012 Referat af

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kmmune Side 1. Mødedat: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: R-122 - Knstituerende møde - Nyt Ældreråd Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Karens Minde Kulturhusfrening Referat fra bestyrelsesmøde den 10. ktber 2011 I mødet deltg: Fra persnalet deltg: (tillidsmand) Afbud fra: Referent: Drthe Sørensen Eren, Marianne Melby, Karen Larsen, Bjarne

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 22. juni 2015, kl. 8.30-10.00 2641-130 IT Undervisningslokale LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 22. juni 2015, kl. 8.30-10.00 2641-130 IT Undervisningslokale LAMU Økonomi og Bygninger Møde den: 22. juni 2015, kl. 8.30-10.00 2641-130 IT Undervisningslkale LAMU Øknmi g Bygninger Dagsrden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skv, Berit Krnbæk Bisen, Carsten Pahl Jensen, Esther S.

Læs mere

Grundejerforeningen Engen. Referat af Generalforsamling onsdag den 21. april 2010 kl. 19.00.

Grundejerforeningen Engen. Referat af Generalforsamling onsdag den 21. april 2010 kl. 19.00. Grundejerfreningen Engen Referat af Generalfrsamling nsdag den 21. april 2010 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent, jfr. 15, stk. 1 Bestyrelsen freslg Erik Møller, der blev valgt med akklamatin Dirigenten knstaterede

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 6.10.2014 kl. 09:15 12:30 i lkale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Frmand: Lise Ltte Due Næstfrmand: Hanne Vedersø Rigmr Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg Ole

Læs mere

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015 Der er spørgetid kl. 19.00 Fraværende: Anne Mia Lykner (afbud). Regnskabsfører Per Gantriis deltog i behandlingen af pkt. 4.1 4.8. 0. INDLEDNING Indledning 1. REFERAT AF TIDLIGERE MØDER 1.1. Bemærkninger

Læs mere

R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus

R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus SenirRådet R E F E R A T Ekstrardinært møde Fredensbrg Senirråd TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00 Strtrmmen, Fredensbrg Rådhus Til stede: Anders Kpping, Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Grethe

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune Frretningsrden fr i Dragør Kmmune I medfør af Lv m retssikkerhed g administratin på det sciale mråde (Lv nr. 574 af 24 juni 2005) 37a har Kmmunalbestyrelsen i DragørKmmune nedsat et handicapråd g i henhld

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 2 i 2013 d. 4. april kl. 9.00 12.00 afholdtes hos BUPL, Nykobbelvej 1, 4200 Slagelse

Bestyrelsesmøde nr. 2 i 2013 d. 4. april kl. 9.00 12.00 afholdtes hos BUPL, Nykobbelvej 1, 4200 Slagelse Referat FTF Regin Sjælland Nykbbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde nr. 2 i 2013 d. 4. april kl. 9.00 12.00 afhldtes hs BUPL, Nykbbelvej 1, 4200 Slagelse Punkt t Bilag Til stede: Bertha Langhff (BUPL),

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Projektstyring med Michael Bager projektstyring med 7-8 deltagere (gamle bestyrelse) Julefrokost 2011 Foredrag med Ole Helmig, stor succes

Projektstyring med Michael Bager projektstyring med 7-8 deltagere (gamle bestyrelse) Julefrokost 2011 Foredrag med Ole Helmig, stor succes Referat IMCC Aarhus generalfrsamling 31/102012 kl 20 Frmalia Velkmmen Dirigent: Steen valgt Referant: Chehri valgt Stemmetællere: Mads Dam g Sfie Hequet er valgt Tilstedeværende: Stine, Rasmus, Christine,

Læs mere

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350.

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. Tårnvej 350, 2610 Rødovre Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. NB! Der er spisning fra kl. 18 til kl. 18.30 Tilstede: Peter

Læs mere

Generalforsamling Tjekliste

Generalforsamling Tjekliste Generalfrsamling 2017 Tjekliste Intrduktin... 3 Før generalfrsamlingen... 4 Adgang g tilmelding... 4 Indkaldelse... 4 Dagsrden... 4 Øvrig frberedelse af mødet... 5 Under generalfrsamlingen... 6 Mdtagelse...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 11. december 2014 kl. 17.30 på FSKBH s kontor.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 11. december 2014 kl. 17.30 på FSKBH s kontor. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 11. december 2014 kl. 17.30 på FSKBH s kntr. Mødedeltagere: Jeanette Thrnberg (JT), Palle Lindstrøm (PL), Gitte Nielsen (GN), Mari-Ann

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. marts 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. marts 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsrden til mødet i Bestyrelsen fr Midttrafik 17. marts 2016 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side 1 Orientering m møde med Teknisk Udvalg i Aarhus

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden CJE

1. Godkendelse af dagsorden CJE Referat Bestyrelsesmøde den 6. december 2012 kl. 17.00 19.00 Deltagere Carsten Jensen (CJE) Carsten Bach (CB) Afbud Kaj Bækgaard (KB) Anders Stampe (AS) Christian Alstrup (CA) Lissi Bank Lassen (LBL) Vigg

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05 Referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 05. Feb. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Dagsorden : Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:michael Rønne Rasmussen,

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Ingen Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger 2. Meddelelser fra Formanden.

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmøde

Referat fra menighedsrådsmøde Referater fra Allerslev menighedsråds møder 2007 Referat fra menighedsrådsmøde Referat fra menighedsrådsmødet torsdag den 8. februar 2007 i "Munkehuset", Munkedammen 8 Til stede: KB, BK, NH, JHG, FKC,

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden. Mødedato: Fredag, den 20. januar Starttidspunkt: Kl. 14:00. Sluttidspunkt: Kl. 16:00

Dagsorden. Dagsorden. Mødedato: Fredag, den 20. januar Starttidspunkt: Kl. 14:00. Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Dagsrden Mødedat: Fredag, den 20. januar 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelkale: University Cllege Sjælland Ankerhus, Slagelsevej 70, 4180 Srø D009 Jurnalnummer: Deltagere:

Læs mere

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen Faabrg Gymnasium Frretningsrden fr bestyrelsen Fastsat i medfør af 18 i lv nr. 575 af 9. juni 2006 m institutiner fr almengymnasiale uddannelser mv. g 14 i vedtægterne fr Faabrg Gymnasium af 1. nv. 2006.

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

Ref. af MHR-møde REF underskrevet af alle. Underskriftsblad i MHRprotokol. Svend ankom kl Ingen.

Ref. af MHR-møde REF underskrevet af alle. Underskriftsblad i MHRprotokol. Svend ankom kl Ingen. Offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl.19.00 Protokolblad: 5 Afholdes i Skælskør-Eggeslevmagle Sognegård, Skovvej 1, 4230 Skælskør, lokale 3 Formandens initialer: BG Ref. af MHR-møde

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Referat. Afbud Preben Vittrup

Referat. Afbud Preben Vittrup HR g Kvalitet Niels Andersens vej 65 2900 Hellerup Referat Møde i: SFR Plastikkirurgi Dat: Fredag den 12. april 2013 Kl.: 14.00-15.15 mødelkale 4 på Direktinsgangen. Sted: Gentfte Hspital Deltagere: Lars

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn afholdt onsdag 20. marts 2013 kl. 17.30 på FSKBH s kontor.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn afholdt onsdag 20. marts 2013 kl. 17.30 på FSKBH s kontor. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn afhldt nsdag 20. marts 2013 kl. 17.30 på FSKBH s kntr. Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte Nielsen (GN), Mari-Ann E Madsen (MEM),

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Menighedsrådet for Skælskør og Eggeslevmagle sogne.

Menighedsrådet for Skælskør og Eggeslevmagle sogne. Offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag den 8. januar 2013 kl.19.00 Protokolblad: Afholdes i Skælskør-Eggeslevmagle Sognegård, Skovvej 1, 4230 Skælskør, lokale 3 Formandens initialer: Afbud til mødet gives

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat bestyrelsesmødet Onsdag den 15. januar 2014 kl. 9.30 16.00 Htel Krnprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsrden: Nr. Punkt Kmmentar g psamling 1. 2. Deltagere Årsmøde 2013 Generalfrsamling

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Menighedsrådsmøde 15.01.2013

Menighedsrådsmøde 15.01.2013 1 Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 15. januar 2013. Tid: Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 19:00 21:00 Sted: Sognehuset, Ørbæk Til stede: Henry Jørgensen, Hanne Terndrup, Merethe Simonsen, Anne

Læs mere

Årsmøde Tjekliste

Årsmøde Tjekliste Årsmøde 2017 Tjekliste Intrduktin... 3 Før årsmødet... 4 Adgang g tilmelding... 4 Indkaldelse... 4 Dagsrden... 4 Øvrig frberedelse af mødet... 5 Under årsmødet... 6 Mdtagelse... 6 Velkmst... 6 Ordstyrerens

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Fraværende: Claus Pontoppidan (afbud), Anne Mia Lykner (afbud) Niels Ole Holm (afbud) og Kjeld Madsen (afbud). Som suppleant er indkaldt Søren Harboe.

Fraværende: Claus Pontoppidan (afbud), Anne Mia Lykner (afbud) Niels Ole Holm (afbud) og Kjeld Madsen (afbud). Som suppleant er indkaldt Søren Harboe. Der er spørgetid kl. 19.00 Fraværende: Claus Pontoppidan (afbud), Anne Mia Lykner (afbud) Niels Ole Holm (afbud) og Kjeld Madsen (afbud). Som suppleant er indkaldt Søren Harboe. 0. INDLEDNING Indledning

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

Hummingen Strand Grundejerforening

Hummingen Strand Grundejerforening Dannemare 26 april 2013 Hummingen Strand Grundejerfrening Referat Bestyrelsesmøde 26 april (Stre bededag) 2013 kl. 14.30-18.00 Hummingen Strandvej 14 Mødedeltager: Hans Ove Jørgensen (HOJ), Flemming Grættrup

Læs mere

SCT. JØRGENS SOGN. Menighedsrådet. Dato: 18.02.2014. 1. Fraværende. Ellen, Solveig og Line med afbud. 2. Bemærkninger til dagsordenen.

SCT. JØRGENS SOGN. Menighedsrådet. Dato: 18.02.2014. 1. Fraværende. Ellen, Solveig og Line med afbud. 2. Bemærkninger til dagsordenen. Menighedsrådet. Dato: 18.2.214 Mødetid: 18: 21:3 Dagsorden: 1. Fraværende 2. Bemærkninger til dagsordenen. 3. Gennemgang af kvartalsrapport Beslutning: Ellen, Solveig og Line med afbud. Vedr. punkt 3:

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 11. juni 2013. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 11. juni 2013. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 11. juni 2013. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 19.00 Referat. Fraværende med afbud; Allan Hvid Olsen Hanne Mejlhede Kristine Høffding. Afholdes i

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 5. februar 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Per Zffmann Jensen (PZ), Mette Nielsen (MN), Marianne Bahl (MB) g Randi Haugaard

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen DRK Regin Nrdsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18 Emne: Årsmøde 2011 Dat: 18-01-2011 Sted: Åbjergsklen, Frederikssund Referent: Carline Ditlefsen Frdeling: Dirigent, reginsledelsen, sekretariat Altin:

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 18. marts 2014 Statens Kunstfnds Prjektstøtteudvalg fr Musik Møde nr. 3 Mødedat: 24. april 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 til 15.45 REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding,

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013. Slbjerg Fællesråd. Referat af rdinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. nvember 2013. Anvendte frkrtelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i frm af frelæggerens uredigerede manuskript sidst

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 6. december Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 6. december Der indkaldes herved til Holbæk den. 6. december 2011. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 6. december 2011 kl. 18.00 bemærk mødetid På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Til orientering er pædagogisk assistent ikke repræsenteret i ETU en fra Skanderborg.

Til orientering er pædagogisk assistent ikke repræsenteret i ETU en fra Skanderborg. Dagsrden til LUU-PÆD møde den 10. april 2015 Side 1 kl. 09:00 12:00 Deltagere: Jytte Flyvbjerg Kristiansen, FOA Eva Bak Silkebrg kmmune Nel Lind, elevrepræsentant Skanderbrg Martin B. Mikkelsen, elevrepræsentant

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 8. januar 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Per Zffmann Jensen (PZ), Nina Rytter (NR), Mette Nielsen (MN), Marianne Bahl

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmøde

Referat fra menighedsrådsmøde Referater fra Allerslev menighedsråds møder 2006 Referat fra menighedsrådsmøde Referat fra menighedsrådsmødet tirsdag den 24. jan. 2006 i "Munkehuset", Munkedammen 8 Til stede: Afbud: JF, JHG, BK, KB,

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Rådsmøde d. 01/05-2013

Rådsmøde d. 01/05-2013 Rådsmøde d. 01/05-2013 Til stede: Jhanne Jensen 1607 2857 2399 Mrten Schnack 411 6177 7868 Mikkel Damgaard Christensen 2006 2856 9201 Henrik Frnitz 2507 2243 5821 Nanna Hagstrøm 903 4088 1501 Bjarke Heesche

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Pkt. Indhold

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Referat af Studenterrådet ved Roskilde Universitets generalforsamling 2012

Referat af Studenterrådet ved Roskilde Universitets generalforsamling 2012 Referat af Studenterrådet ved Rskilde Universitets generalfrsamling 2012 24. nvember 2012 kl. 11.00-18.30 på RUC Åbning af Studenterrådets generalfrsamling 2012 Alle lvmæssige krav vedrørende afhldelse

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat Protokol Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær Jakobsen,

Læs mere

Ekstraordinært Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget. tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30. i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Ekstraordinært Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget. tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30. i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ekstrardinært Møde i Skle- g Uddannelsesudvalget tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30 i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Revideret anlægsplan fr Højagersklen. 2 1. Revideret anlægsplan fr Højagersklen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i Vibos afdeling 819 torsdag den 27. februar kl. 18.00

Referat af ordinært afdelingsmøde i Vibos afdeling 819 torsdag den 27. februar kl. 18.00 i Referat af rdinært afdelingsmøde i Vibs afdeling 819 trsdag den 27. februar kl. 18.00 Mødet var indkaldt med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent 2, Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden:

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden: Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus Dagsorden: 0. Orientering fra formanden 1. Meddelelser fra formanden 2. Meddelelser fra kirkeværgen 3. Meddelelser

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune Handicaprådet ilnavn: handicaprådets årsrapprt 2008, 27. januar udgave Årsrapprt 2008 Handicaprådet i Gentfte ÅRSRAPPORT 2009 Handicaprådet i Gentfte Kmmune Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Frmål g pgaver...

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere