FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Transportkoncepter og IT-støtte Et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Transportkoncepter og IT-støtte Et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater."

Transkript

1 Transportkoncepter og IT-støtte Et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater. AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION TEKNOLOGISK INSTITUT EMBALLAGE OG TRANSPORT ROSKILDE UNIVERSITETCENTER TEKSAM INSTITUT FOR TRANSPORTSTUDIER DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION OG LEDELSE FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS INSTITUT FOR DRIFTSØKONOMI OG LOGISTIK SYDDANSK UNIVERSITET, SØNDERBORG INSTITUT FOR MARKETING 1

2 Udvikling af Fremtidens Transportkoncepter Udgangspunktet i dette udviklingsprojekt er en række konkrete virksomheders egne projekter indenfor transport og logistik. Krumtappen i udviklingen har været virksomhedernes forskelligartede problemstillinger indenfor transport og logistik i forsyningskæder. Visionen har været at anvende konceptudvikling som en fremgangsmåde til at udvikle innovative transportløsninger samt at effektivisere forsyningskæder. "Udvikling af fremtidens transportkoncepter" er betegnelsen for en række projekter, der dels har været finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling under centerkontraktordningen, og dels de deltagende institutioner og virksomheder. Formålet med udviklingsprojektet har været, At forbedre konkurrenceevnen for dansk transporterhverv og også for danske virksomheder generelt. I første omgang gennem udvikling af de deltagende virksomheders forsyningskæde effektivitet og senere gennem udvikling af GTSydelser til gavn for alle virksomheder. At danske forskningsmiljøer og teknologiske servicecentre får adgang til nyeste internationale forskning, dels gennem kortlægning og dokumentation af spydspidsforskningen indenfor distribution og godstransport, dels gennem udvikling af en generel fremgangsmåde til udvikling af fremtidens transportkoncepter. At udvikle den danske forskningskompetence indenfor distribution og godstransport. Forskningskompetencen opbygges inden for udvalgte områder, der understøtter den nye fremgangsmåde til udvikling af fremtidens transportkoncepter. Udviklingsprojektet har omhandlet den samlede logistikkæde fra forsyning af råvarer til den endelige bruger, og det objekt der har indgået er den eksterne forsyningskæde. Med den eksterne forsyningskæde har der primært været sat fokus på det interorganisatoriske samspil mellem aktørerne i kæden, dvs. leverandører, producenter, distributører, transportører og kunder. Forsyningskæden er opfattet som et samlet system, og logistik er en metodisk fremgangsmåde til at integrere, effektivisere samt udvikle forsatte forbedringer i kæden. Parterne bag Fremtidens Transportkoncepter: Aalborg Universitet Institut for Produktion Afsætningsforeningen for Potteplanter i Danmark Teknologisk Institut Emballage og Transport Roskilde Universitetscenter TEKSAM Flügger A/S Institut for Transportstudier Danmarks Tekniske Universitet Institut for Produktion og Ledelse Handelshøjskolen i Århus Institut for Driftsøkonomi og Logistik Syddansk Universitet, Sønderborg Institut for Marketing Railion Danmark A/S Johannes Fog A/S 2

3 Transportkoncepter og IT-støtte Introduktion Baggrund Udviklingen i informationsteknologien samt i fremstillings- og transportteknologien har sammen med liberaliseringen af verdenshandlen haft afgørende indflydelse på logistikudviklingen og udviklingen af SCM-tankegangen. Mange virksomheder har for at kunne fastholde deres konkurrenceevne fokuseret på deres kernekompetence og outsourcet områder, hvor man har ment ikke at kunne fastholde tilstrækkelig effektivitet. Denne udvikling medfører, at der i mange forsyningskæder er behov for en tæt koordinering af opgavernes løsning mellem virksomhederne. Det kan give sig udtryk i ønsker om tættere samarbejde med kunder og leverandører specielt inden for områder, hvor konkurrencen er hårdest, og kravet om kundetilpassede produkter er størst. Det stiller krav til den enkelte virksomheds interne integration men også til virksomhedens evne til integration med kunder og leverandører uanset om de er midlertidige eller faste, og jo mere kundetilpassede produkter og ydelser jo større er integrationskravene. Et centralt værktøj i integrationen er IT. Internt i virksomhederne er det i de senere år kommet til udtryk ved implementering af mere eller mindre avancerede ERP-systemer, og eksternt via f.eks. EDI-opkoblinger til kunder og leverandører samt e-indkøb og handel på e-markedspladser. I mange virksomheder anvendes IT imidlertid primært til at holde styr på virksomhedens transaktionsdata, og egentlige beslutningsstøtteværktøjer er stadig meget primitive, ligesom IT-integration til eksterne parter også er begrænset (Nielsen et al 2002 og Møller et al 2003). Det er imidlertid åbenbart at kravene til at kunne håndtere IT i forbindelse med beslutningsstøtte og i forbindelse med ekstern integration vil vokse på grund af konstante krav om øget effektivitet og om mere kundetilpassede produkter og ydelser. Formål Formålet med forskningsprojektet i informationsteknologi er ifølge beskrivelsen i centerkontrakten:...at skabe et overblik over den aktuelle og den fremtidige udvikling a f IT som enabler for udvikling af nye transportkoncepter. Det er et delmål at belyse betydningen af IT-udviklingen for organiseringen af forsyningskæden. IT er i stigende grad den enkeltfaktor, der har størst betydning for udvikling a f transportsystemer. Formuleringen er bred og kræver en forankring i form af en specificering og afgrænsning i forhold til teori og empiri samt i forhold til de rammer, der i øvrigt er for projektet. I projektet er udgangspunktet at den enkelte virksomheden er den handlende enhed og beslutningstager, og måle t - når der træffes beslutninger - er at forbedre virksomhedens økonomi på kortere eller længere sigt. Det skal dog bemærkes at den enkelte virksomheds handlemuligheder kan kompliceres af at være et datterselskab i en koncern. Konkret antages det imidlertid, at den 3

4 enkelte virksomhed stræbere efter at forbedre konkurrenceevnen og dermed overlevelsen, og at det er bestemt dels af virksomhedens evne til værdiskabelse for slutkunden (dvs. forbrugeren af produktet eller ydelsen) og dels af virksomhedens omkostningseffektivitet. Virksomheden indgår i forskellige forsyningskæder med andre virksomheder, og i forsyningskæderne kan de enkelte virksomheder arbejde mere eller mindre tæt sammen (SCM, mere eller mindre tætte partnerskaber og/eller arms length ). De forskellige kæder indeholder hver især en række forretnings-processer, som udspringer af kundernes behov, og kan gå på tværs af de enkelte virksomheders grænser. En del af de opgaver, der løses i forsyningskæden, vil være transport af vare r og produktion af forskellige logistiske tjenesteydelser, og hvordan disse opgaver løses, vil have væsentlig indflydelse på forsyningskædens konkurrenceevne. I projektet antages, at der i virksomhedens samlede strategi til realisering af forretningsgrundlaget også indgår en IT-strat egi, og at denne bestemmer virksomhedens IT-behov. En central opgave for IT i virksomheden antages at være understøttelse af virksomhedens forretningsprocesser, og det antages at IT giver mulighed for at levere ydelser af højere kvalitet (større værdi for kunden) og mulighed for større effektivitet (dvs. omkostningsreduktioner). I den hidtidige beskrivelse er der præsenteret en række antagelser, og der er i den forbindelse anvendt en række centrale begreber bl.a. forsyningskæde, SCM og forretningsprocesser. Disse er i væsentlig grad hentet fra modeller og værktøjer, som almindeligvis behandles under SCM-betegnelsen i litteraturen, og projektets teoretiske forankring vil bygge på centrale dele af SCM-litteraturen. Det gælder både ved studiet af forsyningskæders organisering, ved studiet af IT s betydning for organiseringen og ved studiet af nye transportkoncepter. Rapporten er opbygget således at der efter dette indledende afsnit gives en kort beskrivelse af det teoretiske grundlag for projektet. I tredje afsnit specificeres genstandsfeltet (det empiriske felt) for projektet, og afsnittet afsluttes med en præcisering af de undersøgelsesspørgsmål, der søges givet svar på i projektet. Det valgte undersøgelsesdesign, herunder valg af dataindsamlingsteknikker, bearbejdningen af data, samt vurdering af design behandles i afsnit fire. Afslutningsvis præsenteres nogle foreløbige resultater fra projektet samt det videre arbejde med projektet. Teoretisk og empirisk grundlag for formulering af undersøgelsesspørgsmål En konceptuel SCM-model. SCM er af Council of Logistics Management (CLM) defineret på følgende måde: Supply Chain Management is the systemic, strategic coordination o f the traditional business functions and the tactics across these business functions within a particular company and across businesses within the supply chain for the purposes of improving the long-term performance of the individual companies and the supply chain as a whole. 4

5 Formuleringen er dog overordnet og meget abstrakt, hvilket gør den vanskelig umiddelbart at bruge som baggrund ved undersøgelse af specifikke forsyningskæder opbygning. En nøjere undersøgelse af litteraturen om SCM viser også, at del forfattere har peget på, at en lang række centrale elementer og problemstillinger inden for SCM endnu ikke er behandlet, se f.eks. Cooper et al. (1997), Lambert et al. (1998) og Croxton et al.(2001). Johansen (2002) omtaler SCM som en ledelsesfilosofi eller en vision - en SCM-vision - som rækker langt ud i fremtiden og bygger på en række antagelser, herunder på antagelser om nogle drivere i form af omkostningsbesparelser og forøgelse af kundens værdi, samt på en række mere eller mindre sammenhængende ledelseselementer (Johansen 2000). På trods af at SCM-begrebet ikke kan siges at rumme en egentlig sammenhængende teori, er det imidlertid ofte anvendt både i litteraturen og i praksis i forbindelse med diskussionen af samarbejdsformer mellem virksomhederne i forsyningskæderne, og der skal derfor som basis for det videre arbejde med dette projekt opstilles en referenceramme, som bygger på de fra litteraturen kendte SCM-elementer. Det første udgangspunkt for opstillingen er baseret på en konceptuel model udviklet af Cooper et al. (1997). Modellen består af tre grupper af elementer: SC-netværksstrukturer, SC- forretningsprocesser, SC-ledelseskomponenter. Fokus i modellen er på forretningsprocesserne, som går på tværs af virksomhedernes traditionelle grænser, og som dermed begrunder koordineringen på tværs af funktioner. Koordineringen sker så via udformningen af ledelseskomponenterne. I modellen er der imidlertid kun en begrænset behandling af de forskellige aktører i forsyningskæden, og disse forskellige roller skal derfor uddybes i det følgende. Aktører i forsyningskæden Tidligere sørgede producenten ofte via egne lastbiler for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af transporten frem til den efterfølgende kunde. Den stadigt mere intense konkurrence med fokusering på kernekompetence og outsourcing har på transportområdet medført outsourcing af transportydelser og ofte også af planlægning og styring af disse ydelser. Andre ydelser som lagring, mærkning, indpakning og samling ses også outsourcet motiveret af omkostningsbesparelser, men også af forskellige postponement-strategier. Endelig kan producenten have outsourcet ledelse, styring og udvikling af både information og fysisk flow til andre aktører i forsyningskæden. Det betyder at den typiske forsyningskæde kommer til at indeholde flere aktører end tidligere med flere specialiserede roller. Det kan f.eks. dreje sig om specialtransportører, om 3.- og 4.- parts logistikudbydere, samt om mindre transportører, der fungerer som er underleverandører for større transportører. I figur 1 er forskellige aktører i en forsyningskæde illustreret. De to store femsides figurer skal illustrere to producenter i en forsyningskæde, og den lille skal illustrere en underleverandør. Den størst trekant forestiller en 3.- /4.- partslogistikleverandør som - ud over at varetage transporten mellem de to virksomheder varetager 3.-partslogistikopgaver samt eventuelt deltager i udvikling og redesign af forsyningskæden. Mellem underleverandøren og producenten er angivet en transportør som sørger for transporten mellem virksomhederne. Efter OEM-producenten i figuren er angivet en 3.- 5

6 partslogistikleverandør, som ud over egne transportører, råder over to transportører Figur 1. Aktører i forsyningskæden. De indcirklede områder i figuren illustrerer fokusområderne for interviewene Det. h Producent 3.- / 4.- partslogistik/trans OEM producent PRO T/LSP Intw. 1, partsi i T/LSP - Transp UNDL Intw. t Trans Det. han Det. han Det. han Det. han Transp Underlev erandør der fungerer som underleverandører for 3.-partslogistikleverandøren, når varerne skal bringes ud til detailhandlen. De lyse pile i figuren skal illustrere forretningsprocesserne, og den mørke pil illustrerer det fysiske flow af produkter. Det er åbenbart, at koordineringen af forretningsprocesser på tværs af hele forsyningskæden må opfattes som et forenklet ideal, ligesom det er en forenkling at tale om kæde i stedet for forsyningsnetværk. Imidlertid er ideen med figuren at illustrere, at de enkelte deltageres berettigelse bestemmes af i hvilken grad de kan bidrage til at effektivisere forsyningskædens forretningsprocesser, dels ved at bidrage med ydelser der skaber merværdi for slutkunden, og dels ved at skære overflødige aktiviteter væk og effektivisere de aktiviteter, der er nødvendige for at frembringe de ønskede ydelser. Der er i projektet specielt fokus på de deltagere i forsyningskæden som beskæftiger sig med transportydelser og ydelser i tilknytning hertil. Nogle af deltagerne beskæftiger sig ud over med transport også med udvikling og design af dele af forsyningskæden, og det vil derfor også være vigtigt at studere disse deltagere. De netop nævnte deltagere er i figur 1 markeret med en tykkere streg og kaldes i det efterfølgende for transportører og logistiske serviceudbydere - forkortet: T/LSP. Forståelsen af hvilke roller de enkelte T/LSP udfylder i forsyningskæden, antages at kunne beskrives og forstås via en undersøgelse af de opgaver, de studerede virksomheder løser i relation til de fysiske flows og i relation til forretningsprocesserne i forsyningskæden. Løsningerne sker via gennemførelse af en række aktiviteter, og ledelsen af disse kan ifølge den konceptuelle SCMmodel ske via ledelseskomponenterne. En undersøgelse, der tager udgangspunkt i hele eller blot et større antal deltagende virksomheder i en konkret forsyningskæde, forekommer dog af flere grunde ikke realistisk. Kompleksiteten vil meget hurtig blive uoverstigelig både i 6

7 relation til teorien jf. diskussionen af SCM tidligere og i relation til praksis. En mere realiserbar - noget forenklet - men teoretisk bedre underbygget fremgangsmåde vil være at studere samarbejdet eller partnerskabet mellem to aktører ad gangen i en forsyningskæde. I undersøgelsen lægges der specielt vægt på integrationsniveauet (inspireret af Lambert et al 1996 og 1999) mellem virksomhederne, dvs. i hvilken grad er forretningsprocesser integreret, og hvilken betydning har IT for integrationen. Inspirationen til undersøgelsen er også hentet fra Croxton et al. (2001) specielt vedr. konkretisering af forretningsprocesbegrebet og fra Berglund et al (1999) vedrørende samarbejde/partnerskab mellem producenter og T/LSP bl.a. vedr. ydelsernes opdeling i assed based (fysisk håndtering, lagring mm.) og i value based (informationservices, der kan være transaktionsorienteret eller beslutnings-/styrings-/ledelsesorienteret). Projektets empiriske elt. f Projektets udgangspunkt er virksomheder som opererer i Danmark, men som også opererer internationalt typisk via de forsyningskæder virksomhederne er en del. Den første gruppe af virksomheder der undersøges er produktionsvirksomheder, idet disse virksomheders behov for transport og logistikydelser skaber forretningsgrundlaget for T/LSP. Det antages, at der er forskellige behov for ydelser hos store og små producenter bestemt af dels den efterspurgte mængde, dels kendskabet til de markedsmæssige og teknologiske muligheder, dels forhandlingsstyrken i relation til leverandører og dels af producentens forventninger til den fremtidige udvikling inden for området. Ved undersøgelsen foretages derfor en opdeling i store virksomheder (1000 eller flere ansatte), mellemstore virksomheder ( ) og små virksomheder (>100). Med udgangspunkt i producenterne skal undersøgelsen søge at afdække inden for hvilke områder og hvordan producenterne arbejder sammen med T/LSP. Undersøgelsen skal søge at bestemme de krav producenterne stiller til transport-, lager- og øvrige logistikydelser nu, og hvilke forventninger de har til udviklingen 5-10 år frem i tiden og herunder til hvem der skal varetage disse ydelser i fremtiden. Næste del af undersøgelsen tager udgangspunkt i store T/LSP. Her er sigtet at bestemme de behov og ydelser de fremsynede T/LSP erne dækker og forventer at dække hos forskellige kundesegmenter nu og om 5-10 år. Kundesegmenterne søges fastlagt dels ud fra litteraturen, og dels ud fra foregående undersøgelse, dvs. ud fra kunderne. I øvrigt tilstræbes det, så vidt det er muligt, at få især nogle af de T/LSP ere som leverer ydelser til de undersøgte producenter til at deltage. Sidste del af undersøgelsen tager også udgangspunkt i de store transport- og logistik serviceudbydere, men fokuserer specielt på disse virksomheders køb af transport- og logistikserviceydelser fra underleverandører, dvs. både asset og value based. Sigtet er igen at undersøge krav til ydelser nu og om 5-10 år. 7

8 Undersøgelsesspørgsmål På baggrund af det præsenterede teoretiske udgangspunkt for projektet og efter fastlæggelsen af de empiriske områder for undersøgelsen, kan projektet nu konkretiseres til følgende 1. at identificere de krav producenter stiller og forventes at stille til T/LSP i form af transport og supplerende ydelser (tidshorisont 5-10 år) 2. at identificere forretningsområder og krav til kompetencer, der er eller forventes at være basis for generiske roller for T/LSP i transportkoncepter (tidshorisont 5-10 år). 3. at identificere IT-krav til fremtidige T/LSP inden for forskellige generiske roller som T/LSP. Undersøgelsesdesign og analyse Undersøgelsesenheden er som nævnt den enkelte virksomhed og for hver virksomhed ønskes mange egenskaber undersøgt. Det betyder at der skal defineres mange variable for hver undersøgelsesenhed, og det vil dermed inden for projektets rammer være urealistisk at indsamle oplysninger fra et stort antal virksomheder. Der anvendes derfor i projektet casestudier. Undersøgelsen bygger på primære data, og dataindsamlingen sker ved semistrukturerede interviews på baggrund af en forholdsvis omfattende interviewmanual, som er tilpasset de tre områder. Interviews optages på bånd, udskrives og tilbagesendes for verificering. Ved udvælgelsen af undersøgelsesenheder er der ikke tilstræbt repræsentativitet, men i stedet er virksomhederne udvalgt efter dels at de - ud fra forhåndskendskabet til dem - arbejder professionelt med logistik, og dels ud fra at allerede undersøgte virksomheder har anbefalet andre virksomheder. De må forventes at høre til den logistisk set mere avancerede del inden for de respektive brancher. Opbygningen af interviewmanualerne Overordnet set er formålene med alle interview at bestemme de behov og ydelser der udveksles mellem producenter, T/LSP og underleverandører til T/LSP. Endvidere er det formålet at bestemme graden af integration mellem parterne og deres forventninger til den fremtidige udvikling inden for området med en tidshorisont på 5 til 10 år. I figur 1 er de dyader, som interviewene skal afdække, illustreret via de grå ellipser. De enkelte interview er principielt opbygget efter samme skabelon. Hvert interview består af fem dele. Der indledes med en kort identificering af virksomheden og en fastlæggelse af nogle generelle karakteristika, som placerer virksomheden i en eller flere forsyningskæder. I anden del søges en afdækning af de fysiske og administrative ydelser, der købes/sælges/samarbejdes om og af de IT-værktøjer, der anvendes i samarbejdet. I tredje del søges afdækket, i hvilken grad der foregår et samarbejde om og udvikling af ydelser mellem de involverede virksomheder. Der sker ved at undersøge motiver og baggrundsfaktorer for indgåelse af aftaler, og ved at se på, hvordan man søger at sikre, at aftalerne udvikler sig tilfredsstillende. I fjerde del søges et mere nuanceret billede af, hvad det er for ydelser, der faktisk købes/sælges, og hvad det betyder for samarbejdet mellem de 8

9 involverede parter. Med udgangspunkt i forretningsprocesbegrebet søges koordineringen og integrationen af de solgte ydelser afdækket ved at undersøge, hvordan typiske opgaver løses på tværs af virksomhederne. Det undersøges, hvilken virksomhed der har ansvaret for løsning af hvilke opgaver, og hvordan indsatsen koordineres, og hvilke IT-værktøjer der bruges. I femte og sidste del søges en afdækning af hvilke ydelser den interviewede virksomhed forventer at skulle dække/have dækket om 5-10 år og hvilke krav der dermed stilles til samarbejdspartneren. Figur 2. Skitse af de første fire dele i interviewet - se teksten. 1. Fase: Generel karakteristik af virksomheden 2. Fase: Beskrivelse af de væsentligste fysiske og administrative ydelser plus IT-værktøjer mellem T/LSP og underleverandører og evt. mellem en eller flere centrale kunder M A R B 3. Fase: Beskrivelser af motiver (M) og baggrundsfaktorer (B) for indgåelse af aftalerne samt af de aktiviteter (A) som skal sikre realiseringen (R) af aftalerne. Tværgående opgaver 1 Tværgående opgaver 2 Tværgående opgaver 3 4. Fase: Med udgangspunkt i forretningsprocesbegrebet søges koordineringen og integrationen af de købte ydelser afdækket ved at undersøge, hvordan typiske opgaver løses på tværs af virksomhederne og herunder, hvilke IT-værktøjer der bruges til løsningen I figur 2 er de fire første faser skitseret, og hvor langt det enkelte interview kan komme ned i den detaljerede beskrivelse afhænger primært af, hvor integreret samarbejdet er mellem producent, T/LSP og underleverandør, dvs. hvor tæt samarbejdet er og herunder, hvor struktureret eller formaliseret det er. Det er ikke på forhånd fastlagt, hvor mange interviews der skal gennemføres inden for de tre områder, ligesom der også i forbindelse med undersøgelsens gennemførelse kan ske ændringer/suppleringer af interviewmanualer på grund af allerede indkomne resultater. Interviews gennemføres i 2004 og 2005, samtidig med at der sker en løbende bearbejdning af de indkomne interviews. 9

10 Analyse af inter views Når det enkelte interview er gennemført og udskrevet, tilbagesendes det for at få det verificeret. Oplysningerne er på nogle punkter meget detaljerede, og det er i forbindelse med interviewene lovet, at oplysninger om de enkelte virksomheder ikke frigives uden godkendelse fra de interviewede. Efter godkendelsen analyseres interviewene i lyset af den opstillede spørgeramme, og via en meningskondensering søges resultater uddraget. Nogle foreløbige resultater for store produktionsvirksomheder De følgende resultater, som her er refereret summarisk, stammer fra undersøgelsen af gruppen 1, store produktionsvirksomheder, og involverer i alt fire virksomheder. Karakteristik af virksomhederne Hver af virksomhederne har en omsætning på flere mia. kr., og de befinder sig inden for producentvaremarkedet med salg og produktion af mekaniske og elektroniske produkter, inde for konsumentvaremarkedet med produktion og salg af langvarige forbrugsgoder og inde for fødevaremarkedet med salg til de store detailkæder. For alle virksomheder gælder, at en stor del af produktionen går til eksport, og at de mere integrerede løsninger, der undersøges, er rettet mod eksportmarkederne. Karakteristik af T/LSP- løsninger Der er stor forskel på virksomhedernes transportbudget, men for alle virksomheder gælder, at det udgør mindst et trecifret millionbeløb, og de undersøgte virksomheder har alle en strategi om at outsource transport. I tre af de fire virksomheder er der sket en væsentlig reduktion i antallet af anvendte T/LSP, og i den fjerde er man også begyndt arbejdet med indskrænkningen i antallet af T/LSP, og det er hensigten at der skal ske en væsentlig reduktion. I en af virksomhederne er der ud over transport også sket en outsourcing af lagring, håndtering, labling samt af lagerstyring og distribution på et væsentligt oversøisk marked. De øvrige har i hovedsagen ikke outsourcet lagrene, men en har dog i et særligt geografisk område og også i forbindelse med reservedele, foretaget en outsourcing. En anden af virksomhederne foretager kapacitetstilpasning via in- eller outsourcing af dele af lageret. Ordreog betalingsmodtagelse står alle virksomhederne selv for. For alle virksomheder gælder, at T/LSP har deltaget i udviklingen af logistikløsninger ofte baseret på lokalt kendskab til relevante markedsområder, men også i forbindelse med diskussion af nye løsningskoncepter. Fra især en af produktionsvirksomhederne understreges det dog, at driveren i udviklingen af de nye løsninger er produktionsvirksomheden. I alle virksomheder sker der en udveksling af oplysninger via EDI i nogle tilfælde sker der blot udveksling af information om indkomne ordrer og betaling til transportører, i andre tilfælde har producenten/transportøren mulighed for at se, hvad de hver især har på lager. I virksomhederne anvendes der stregkoder som kvittering for afsendelsen, og i tre af virksomhederne er det muligt at spore produkterne elektronisk. 10

11 Karakteristik af mere int egrerede løsninger. I hver af virksomhederne i undersøgelsen har der været fokus på samarbejdet med en T/LSP, man arbejder særligt tæt sammen med. Dvs. de løsninger, der beskrives, hører til de mest integrerede, virksomheden har selv om der selvfølgelig i virksomhederne også kan være andre, som er lige så integrerede. Et klart motiv for outsourcing af transport og logistiske services og efterfølgende valg af samarbejdspartner er omkostningsbesparelser. Vægten, produktionsvirksomhederne lægger på omkostninger og omkostningsbesparelser er dog lidt forskellig, afhængig af hvor prisfølsomme de producerede produkter er. En af virksomhederne nævner endvidere som motiver tilførsel af logistikkompetencer og sourcing for growth. Ved valg af samarbejdspartner er det endvidere et centralt motiv, at man har tiltro til at partneren kan yde den rigtige kvalitet og service. Tre af virksomhederne nævner specifikt, at den nødvendige IT-kompetence skal være til stede, mens den fjerde mere bredt nævner, at transportøren/lsp en skal leve op til best practice inden for teknologiudviklingen (herunder IT). Producenterne ser ikke direkte på T/LSP ens motiver for at indgå aftalen, men det nævnes som en klar forudsætning, at man har en fælles forståelse af, hvor man vil hen med aftalen. Endvidere foretager alle producenterne en omfattende undersøgelse af de mulige kandidater, der ses på deres livshistorie, på regnskaber, på referencer, på ledelseskultur mm. Et krav er også, at aftalen skal forankres højt oppe i T/LPS ens organisation, og at der skal være en key accoun t manager, som tegner operatøren og har kompetence til at løse opståede problemer samt være med til at udvikle aftalen. Udgangspunktet for indgåelse af aftalerne har i alle tilfælde været et udarbejdet tendermateriale, hvor flere T/LPS er er blevet indbudt til at afgive tilbud. To af producenterne foretager transportindkøb centralt, mens indkøbet foretages af distributionscentrene i de to andre tilfælde, men også i disse tilfælde søger man at udnytte at man er en del af en større koncern. Aftalernes varighed er fra 3 til 5 år. Ved indgåelse af aftalerne nedsættes en projektgruppe i virksomhederne, som skal sørge for implementeringen. En af producenterne har en sourcingmodel, som danner basis for den specifikke projektmodel, mens de andre udvikler en model ad hoc. I forbindelse med alle aftalerne er der etableret et omfattende antal KPI er, som samles sammen i forskellige rapporter. Disse danner så basis for dels den løbende overvågning, dels for ugentlige eller månedlige møder og dels for kvartalvise og halvårlige møder. I aftalerne er der også indføjet krav om stadige effektivitetsforbedringer og om udvikling af aftalerne. Effektivitetsforbedringerne skal tilfalde producenterne, og der er i øvrigt i aftalerne ikke noget om at eventuelle yderligere effektivitetsforbedringer skal deles mellem parterne. Tværgående forretningsprocesser For alle fire virksomheder gælder, at den egentlige produktion og produktionstilrettelæggelse sker uafhængigt af T/LSP. Ved pakning til forsendelse og label-udskrivning sker der en udveksling af information via EDI, 11

12 og det er T/LSP en som styrer palle-pakning og sekvensering via den udvekslede imformation. Generelt ved transportøren højst to dage i forvejen, hvilke forsendelser der skal effektueres. Den ene producent kan dog give transportøren et forecast, som kan række 1½ år frem i tiden, men typisk er det på 3 til 4 måneder - forecastet er dog primært opstillet til brug i produktionen. Ingen transportørerne er involveret i modtagelse og/eller accept af kundeordrer. Det foregår udelukkende mellem kunder og salgsselskaber. I et tilfælde sker der imidlertid via en tæt integration med T/LSP ens IT-system en undersøgelse af, om det ønskede produkt befinder sig på T/LSP ens lager, inden salgsleddet bekræfter ordren og angiver et leveringstidspunkt. T/LSP har umiddelbart ingen indflydelse på en eventuel differentiering af ydelser til forskellige kundesegmenter. Der kan dog være tilfælde hvor konkret markedskundskab hos T/LSP en sammenholdt med de logistiske muligheder kan pege på nye kundesegmenter og ændringer i det logistiske setup, som kan give andre leveringsbetingelser. Demand management eller input til opbygning af forecast er de fire T/LSP er ikke involveret i. Retursystemerne styrer de enkelte producenter selv, men det er de anvendte T/LSP er, der står for afhentningen hos kunderne. Producenternes vurdering af fremtiden Producenterne har inden for mange områder de samme forventninger til den fremtidige udvikling og de deraf følgende krav til T/LSP er, dog ses ikke alle som lige væsentlige. Der er endvidere nogle forhold, som er i fokus hos nogle producenter, men som ikke omtales hos andre en årsag til det kan dog være, at de transporterede og håndterede produkter er forskellige, og at der stilles forskellige krav til services og omkostninger. I det følgende skal de væsentligste af de vurderinger, man er enige om refereres, men også nogle af de mere markante vurderinger fra de enkelte producenter skal refereres. Ingen a f producenterne har planer om at overtage større eller mindre dele af transporten selv, og de vurderer, at T/LSP er med stor sandsynlighed også vil kommer til at håndtere flere opgaver for producenterne i fremtiden. Endvidere er der også en fælles opfattelse af, at antallet af T/LSP er den enkelte producent vil gør brug af, vil indskrænkes yderligere bl.a. fordi de enkelte aftaler vil blive mere komplicerede og stille større krav til T/LPS ernes kompetence og kapacitet. En anden årsag til indskrænkningen er et ønske om one point o f contact, hvor T/LSP en så må stå inde for, at eventuelle underleverandører også lever op til kravene. Man forventer i fremtiden at blive mere afhængig a f T/LPS på grund af tættere integration ikke mindst IT-mæssigt, men dog understreges det - ikke tættere end at man stadig har alternative muligheder. Aftalerne forventes at være længerevarende, dog nævner en af producenterne, at 5 år er en passende tidshorisont som følge af dynamikken på markedet. Ingen tror, at anvendelse af tog (combitransport) vil være et realistisk alternativ til lastbiler flere år frem i tiden systemerne er indtil videre for dårlige. Man er enige om, at der vil komme flere afgifter på transporten - også i andre lande end Tyskland med stigende omkostninger til følge. To af producenterne forventer 12

13 imidlertid også, at effektiviseringer, outsourcing og forhandlerstyrke vil betyde, at transportomkostningernes andel af det samlede budget ikke vil ændres. De to andre forventer stigende transportomkostningsandele dels på grund af afgiftsstigninger, dels fordi opgaverne bliver mere komplekse en del bør der dog kunne kompenseres for via anvendelse af IT. Som nævnt har de enkelte producenter forskellige ønsker og krav til T/LSP er og nogle væsentlige af disse refereres kort i det følgende. En producent ønsker at kunne få proof of delivery helt ud til slutkunderne og få langt bedre og proaktive afvigelsesrapporter. Derudover ønskes et mere avanceret stregkodesystem, som kan bære mere information, hvorved producenten kan spare en del dokumenthåndtering via EDI. Både denne producent og de øvrige ser ikke RFID som noget, der er lige om hjørnet der er stadig mange tekniske, men også juridiske problemer som endnu ikke er løst. Endelig skal en anvendelse også medføre forretningsmæssige forbedringer. En anden af producenterne ser et behov for en række nye ydelser fra T/LSP er eller evt. andre aktører. Det kan dreje sig om nye sikkerhedssystemer både i f. m. personer og varetransport (miljø, terror, mv.). Det kan være øget udbud/anvendelse af 4PL ere, af operatører med specielt kendskab til et område eller land, eller det kan være aktører som behersker netværkssimulering og optimering (logistics execution systems og logistics network design). To af de producenter, som har den tætteste integration med T/LPS, har endvidere ønske om, at disse bliver langt mere proaktive i forbindelse med indførelse og udvikling af løsningsmuligheder inden for logistik og SCM. Når de i interviewene afslutningsvis spørges, om hvad der er vigtigst i forbindelse med samarbejdet med en transportør/lsp, nævnes ånden i samarbejdet, at man forstår hinanden og troværdighed. Med troværdighed menes at T/LPS en ved, hvad han kan og dermed også, hvad han kan love. To af producenterne nævner specifikt, at i forbindelse med udformning og implementering af samarbejdet har forståelsen og kompetencen gennemgående været til stede også fra T/LSP ens side. Det har imidlertid på visse områder knebet med denne forståelse i forbindelse med den efterfølgende daglige drift hos de medarbejdere, der skulle arbejde med de implementerede løsninger, og det er noget T/LSP erne bør arbejde med. Endelig fremhæver en tredje producent, at også de store T/LSP er må gøre sig klart, at ingen heller ikke de kan alt i alle lande, og at der derfor sker og må ske en specialisering i forskellige roller. Det gælder selvfølgelig i mere udpræget grad også de knap så store og mindre transportører. Det videre arbejde med undersøgelsen Det er planen at fortsætte projektet efter centerkontraktens afslutning, idet viden om hvad der faktisk sker i danske virksomheder i relation til den fysiske distribution, har stor relevans både for forskningen og for undervisningen på cand.merc.- og HD-studiet i logistik. Det må også forventes, at der i praksis vil være interesse for projektet inden for de berørte brancher. 13

14 Litteraturliste: 1. Berglund, Magnus, Peter van Laarhoven, Graham Sharman and Sten Wandel (1999). Third-party logistics: Is there a future? The International Journal of Logistics Management, Ponte Vedra Beach. 10 (1). 2. Cooper, Martha C., Douglas M. Lambert and Janus D. Pagh. (1997). More Than a New Name for Logistics. International Journal of Logistics Management. The International Journal of Logistics Management, vol. 8, no Croxton, Keely L., Sebastiàn J. Garcia-Dastugue, Douglas M. Lambert and Dale S. Rogers (2001). The Supply Chain Management Process, The International Journal of Logistics Management, vol.12, no Davenport, Thomas H. and James E. Short (1990). The New Engineering: Information Technology and Business Process Redesign; Sloan Management Review, 11, Summer Johansen, John (2002). Supply Chain Management en vision for fremtiden. i: En mosaik af dansk logistikforskning (Charles Møller, ed.). pp Aalborg Universitetsforlag. 6. Lambert, Douglas M., Martha C. Cooper and Janus D. Pagh (1998). Supply Chain Management: Implementation issues and research opportunities. The International Journal of Logistics Management, vol. 9. no Lambert, Douglas M., Margaret A. Emmelhainz and John T. Gardner. (1996). So you think you want a partner? Marketing Management, Chicago. 5. (2). 8. Lambert, Douglas M., M.A. Emmelhainz and J.T. Gardner. (1999). Building successful logistics partnerships. Journal of Business Logistics, Oak Brook. 20. (1). 9. Møller, Charles; Kræmmergaard, Pernille; Rotbøl, Matilde - Virksomhedssystemer i Danmark En analyse af de 500 største danske virksomheders ERP systemer. Working paper / Department of Information Science, Aarhus School of Business; No. 126, Nielsen Steen, Preben Melander, Morten Jakobsen. Moderne Økonomistyringsværktøjer i Danmark år 2001, Økonomistyring & Informatik 18. årgang 2002/2003, nr. 4, pp Stock, James R. and Douglas M. Lambert (2001). Strategic Logistics Management, 4. edition, McGraw-Hill Higher Education. 14

15 15

16 DENNE PJECE ER ÉN UD AF 7 PJECER, DER GIVER ET OVERBLIK OVER RESULTATERNE AF PROJEKTET FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. PJECERNES OVERSKRIFTER OG INDHOLD: FREMGANGSMÅDER FOR KONCEPTUDVIKLING ERFARINGER OG RESULTATER - RÅDGIVNING I TRANSPORT OG LOGISTIK FREMTIDIGE RAMMEBETINGELSER FOR TRANSPORT OG LOGISTIK KONCEPTER & METODER INFORMATIONSTEKNOLOGI SAMARBEJDSFORMER ORGANISATIONSUDVIKLING JANUAR

Transportkoncepter og IT-støtte: et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater

Transportkoncepter og IT-støtte: et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater WORKING PAPER L-2005-01 Ole Mortensen Transportkoncepter og IT-støtte: et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater Transportkoncepter og IT-støtte: et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet?

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Jesper Kronborg Jensen Erhvervsph.d.-studerende Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000, Kolding, Danmark

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb

Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb Formålet med leveranceplanen Leveranceplanen skal give et overblik over projektets samlede leverancer og aktiviteter i projektets

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Sammenhængende logistik

Sammenhængende logistik Sammenhængende logistik Session ved Netværksdage for sygehusbyggeri Esben Madsen, Region Midt, 1/9 2015 Jimmy Parbst, Region Hovedstad www.regionmidtjylland.dk Sammenhængende logistik - Afrapportering

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Effektive Supply Chains i en global verden

Effektive Supply Chains i en global verden Effektive Supply Chains i en global verden med fokus på leverandør relationer og økonomistyring TEKNOLOGISK INSTITUT TAASTRUP DEN 4. OKTOBER 2007 Det får du ud af at deltage: Styrk virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Virksomhedssimuleringer

Virksomhedssimuleringer Virksomhedssimuleringer IntHRface benytter sig ofte af virksomhedssimuleringer til at udforske, udvikle og kvalificere nye muligheder og løsninger til en virksomheds udfordringer. Vi benytter os af virksomhedssimuleringer

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

REALIZE YOUR POTENTIAL

REALIZE YOUR POTENTIAL REALIZE YOUR POTENTIAL Master in Management of Technology EXECUTIVE MBA at iscenesætte forandringer handler om at tegne billeder af nye helheder Master in Management of Technology 2-årig masteruddannelse

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport

Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport TØF-konference 26. 27.1.05 Potteplanter 1 Udviklingsprojekt Fremtidens distributions- og logistiksystem for potteplanter Projekt støttet

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM)

Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM) Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM) Åbent hus 2014 30. april Hvem er vi her i dag? Kim Sundtoft Hald, Ansvarlig for HD-SCM. Thomas Frandsen, Fagansvarlig for faget OSCM samt specialiseringen

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Forstærk virksomhedens innovation og styring

Forstærk virksomhedens innovation og styring KOMPETENCE- OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING Forstærk virksomhedens innovation og styring Bliv bedre til at effektivisere og forny forretningsprocesser internt i virksomheden og eksternt med leverandører 2 Det

Læs mere

Primo Uge 1 Uge 2 Uge 3

Primo Uge 1 Uge 2 Uge 3 Primo Uge 1 Uge Uge 3 Aftræk 50 50 50 Tilgang 0 50 60 Lager 175 165 165 175 Fig. 1 Eksempel på produktionsplan i én dimension. Primo Uge 1 Uge Uge 3 Aftræk 50 50 50 Tilgang 0 50 60 Lager 175 165 165 175

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Fig. 9.1 Fire SCM-strategier.

Fig. 9.1 Fire SCM-strategier. Lang Lean Reducere spild Hybrid Ordrepunkt gennem postponement Leverandørens Lead time Kanban Agilitet Kort Kontinuerlig disponering Quick response Forudsigelig Uforudsigelig Kundebehov Fig. 9.1 Fire SCM-strategier.

Læs mere

Når forsyningsselskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når forsyningsselskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når forsyningsselskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når forsyningsselskaber har en klar

Læs mere

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Valg af organisationsmodeller til internationalisering SAMARBEJDSFORMER. Side 0

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Valg af organisationsmodeller til internationalisering SAMARBEJDSFORMER. Side 0 Valg af organisationsmodeller til internationalisering SAMARBEJDSFORMER AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION TEKNOLOGISK INSTITUT EMBALLAGE OG TRANSPORT ROSKILDE UNIVERSITETCENTER TEKSAM INSTITUT

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD EN HD SKABER FUNDA- MENTET FOR AT KUNNE AGERE PROFESSIONELT I EN OMSKIFTELIG VERDEN I Beierholm er det afgørende, at vores medarbejdere løbende udvikler sig i overensstemmelse

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Konkurrenceparametre Leveringssikkerhed Virksomhedens fokus i forhold til produktionsfunktionen. Leveringssikkerhed betyder, at ordren leveres

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3 6 contract management del 3 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe

Læs mere

DB Schenker AEO fra vort perspektiv

DB Schenker AEO fra vort perspektiv DB Schenker AEO fra vort perspektiv Schenker A/S, Danmark Lene Honoré Version 20130522 Dansk AEO hos DB Schenker - Introduktion Hvad er AEO-certificering? AEO-certificering kan sammenlignes med fx en ISO-certificering.

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige Rose Holm A/S Vækststrategi Eksport til Sverige Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Vækststrategi? Hvor starter det? Eksport før strategi. Eksport efter strategi. Spørgsmål. Lidt tal og info Rose

Læs mere

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin Hvis du som producent eller emballagedesigner vil udvikle en mere brugervenlig emballage, kan processen med fordel opdeles i otte faser. Her kan du læse om

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Fremgangsmåder for konceptudvikling - Et udpluk af erfaringer fra fremtidens transportkoncepter

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Fremgangsmåder for konceptudvikling - Et udpluk af erfaringer fra fremtidens transportkoncepter Fremgangsmåder for konceptudvikling - Et udpluk af erfaringer fra fremtidens transportkoncepter AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION TEKNOLOGISK INSTITUT EMBALLAGE OG TRANSPORT ROSKILDE

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

Stram Kæden 8. jun. 16. Stram Kæden. DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden. Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri

Stram Kæden 8. jun. 16. Stram Kæden. DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden. Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri Stram Kæden DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri FILM https://www.youtube.com/watch?v=8bzut7skxye 2 Hvorfor Stram Kæden? Op til

Læs mere

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Grøn varelevering i København Et projekt støttet af: Præsentation Hvorfor innovativ distribution i byen? Citylogistik baggrund 1 Hvorfor innovativ distribution

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Effektivisering af ejendomsdrift

Effektivisering af ejendomsdrift Effektivisering af ejendomsdrift v/ Christian Fredberg, direktør, F-Advise og Søren Skibsted, partner, Kromann Reumert - besparelser gennem strategisk tilgang til ejendomsdriften Indhold Ejendomsdriften

Læs mere

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning. Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen. 2000 Dafolo Forlag. DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn

Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning. Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen. 2000 Dafolo Forlag. DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn E-forretning Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen 2000 Dafolo Forlag DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolo er kvalitetscertificeret efter ISO 9001

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2014-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole hhx VØ A Kubilay

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN VI KENDER BYGGEINDUSTRIENS SÆRLIGE BEHOV FOR PRÆCISION OG NØJAGTIGHED Markedet for

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

OPLÆG. Udviklingsworkshop

OPLÆG. Udviklingsworkshop OPLÆG Udviklingsworkshop Fra teori til handling Udviklingsrejsen for din kommunes produktionsvirksomheder Dansk Produktions Univers A/S d. 5. januar 2017 Baggrund Med udgangspunkt i et ønske om på en direkte

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Håndtering af en international supply chain

Håndtering af en international supply chain Session D2 Håndtering af en international supply chain V/Kenneth Vagn Olsen og Bo Jørgensen Agenda Supply chain processer Microsoft Dynamics AX 2012 Netværkssamarbejde Leverandørhåndtering Gennemsigtighed

Læs mere

DI 28. september 2015

DI 28. september 2015 DI 28. september 2015 Innovation i Supply Chain Hvordan styrkes konkurrenceevnen gennem Supply Chain? Øge toplinjen og forbedre bundlinjen Innovation med udgangspunkt i begreberne forretningsprocesser,

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Lær og forstå din ABC

Lær og forstå din ABC Lær og forstå din ABC - en dag om kostgennemsigtighed og økonomistyring Lars Johansen og Thomas Varan Copyright 2004, SAS Institute Inc. All rights reserved. Har ABC en effekt? Undersøgelsen bestod af

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for A-kasser Kommunal forvaltning Entreprenører Produktionsvirksomhed Fagforbund Rådgivning Skadesforsikring Webshop HVAD ER EN PROCESMODEL (DEL 1)? Leverandør

Læs mere

Aarhus Universitet AU Herning School of Business and Social Sciences Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

Aarhus Universitet AU Herning School of Business and Social Sciences Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Aarhus Universitet AU Herning School of Business and Social Sciences Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Serviceøkonomi Udbydende udd.retning samt kursuskode Er fagmodulet obligatorisk? HD

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Baggrund Samarbejde imellem IES og Institut for Kommunikaiton (Psykologi)

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Hvordan styrer man så en Lean-forsyningskæde, hvor kunder og leverandører er afhængige af hinanden?

Hvordan styrer man så en Lean-forsyningskæde, hvor kunder og leverandører er afhængige af hinanden? Lean-forsyningskæde Under et Lean-forsyningskædeprojekt for et par måneder siden stillede en af leverandørerne følgende spørgsmål: Er det muligt at være Lean, når man er leverandør til en kunde, som arbejder

Læs mere