Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag

2

3

4

5

6 Regionsrådet Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Høring om placeringen af nyt stx-udbud i Lyngby Ministeriet for Børn og Undervisning har modtaget regionens brev af 3. juli 2012 om godkendelse af stx-udbud på Handelsskolen København Nord. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr juli 2012 Sags nr.: L.391 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 29. juni 2012 til Region Hovedstaden beklaget, at Region Hovedstaden ikke er blevet inddraget i processen vedr. den stedlige placering af nye udbud i regionen. Baggrunden for processen var som beskrevet i ministeriets brev af 29. juni 2012, at ministeriet i vinter 2011/12 modtog foreløbige ansøgninger fra flere handelsskoler. Der blev på baggrund af de foreløbige ansøgninger afholdt et samlet møde for disse skoler, hvor de blev opfordret til at kvalificere deres ansøgninger og fremsende dem til ministeriet inden 15. maj 2012, således at der kunne foreligge en afgørelse inden sommer. Ministeriet for Børn og Undervisning modtog fra skoler i Region Hovedstanden derefter endelige ansøgninger om stx-udbud fra Handelsskolen København Nord i Lyngby (den 1. maj 2012 og en uddybet ansøgning den 1. juni 2012) og fra Niels Brock (den 25. maj 2012). Det kan oplyses, at ministeriet ikke har haft sendt sagerne til udtalelse hos de forpligtende samarbejder eller de omkringliggende gymnasier. Der blev den 18. juni truffet afgørelse om at godkende ansøgningen om stx-udbud fra Handelsskolen København Nord og om at afslå ansøgningen fra Niels Brock. Region Hovedstaden har i brev af 3. juli 2012 bedt om at modtage kopi af ansøgninger fra og afgørelser vedr. institutioner i regionen samt de kapacitetsanalyser, som ligger til grund for beslutningen. Ansøgninger og afgørelser er tidligere fremsendt, og sammen med dette brev fremsendes

7 2 de kapacitetsanalyser, som ministeriet har truffet afgørelser på grundlag af. Der er desuden aftalt et møde mellem Region Hovedstaden og afdelingschef Lars Mortensen, Ministeriet for Børn og Undervisning, om sagen den 14. august 2012 kl her i ministeriet. På den baggrund anmodes Regionsrådet i Region Hovedstaden om at afgive indstilling til børne- og undervisningsministeren om den stedlige placering af et nyt uddannelsessted for udbud af 3-årigt stx i regionen på Handelsskolen København Nord i Lyngby, jf. 11 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august Indstillingen bedes indsendt til afdelingschef Lars Mortensen senest d. 25. august 2012, hvorefter ministeren vil tage stilling til, om indstillingen giver anledning til at revidere den tidligere trufne beslutning. Som anført i ministeriets brev af den 29. juni 2012 er afgørelsen om godkendelsen af Handelsskolen København Nord til udbud af 3-årigt stx truffet på baggrund af følgende: Ministeriets kapacitetsanalyse viser meget klart, at der i de kommende år er et udtalt behov for øget stx-kapacitet i Københavns nordvestegn, centreret om Furesø kommune, der ikke huser nogen offentlige institutioner med udbud af stx. Dele af kapacitetsproblemet løses via udvidelser på omkringliggende institutioner (Gladsaxe Gymnasium og Borupgaard Gymnasium). Baggrunden for beslutningen om at godkende stx-udbud på Handelsskolen København Nord i Lyngby er som nævnt i ministeriets brev af 29. juni 2012 institutionens lokalisering og den kvalificerede ansøgning. Det er endvidere ministerens holdning, at den ønskede udvikling i retning af campusdannelser og andre tiltag, der sikrer et så bredt ungdomsuddannelsestilbud som muligt i alle dele af landet, skal ske ad frivillighedens vej. Derfor ser ministeren positivt på relevante lokale initiativer, der kan sikre kapacitet, bredde og kvalitet i ungdomsuddannelsesudbuddet. Udvidelse af institutionsstrukturen med godt lokaliserede institutioner, der har flere gymnasiale ungdomsuddannelser, er et led i en ønsket smidiggørelse. En sådan smidiggørelse kan lette overgangen mellem de forskellige ungdomsuddannelsestilbud for de unge, der ikke har fået valgt den rette uddannelse i første omgang. Ministeriet skal afslutningsvis igen beklage den manglende inddragelse af Region Hovedstaden i processen og bekræfte, at ministeriet fremadrettet vil indgå i en tæt dialog med regionen om stedlig placering af nye udbud.

8 3 Kopi af nærværende brev sendes til Handelsskolen København Nord. Med venlig hilsen på Lars Mortensens vegne Annegrete Larsen Kontorchef Kontor for Gymnasiale Uddannelser Direkte tlf

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Fax Web CVR/SE-nr: Dato: 9. august 2012 NOTAT Vedr. det fremadrettede behov for kapacitet nord for København og om etablering af nyt uddannelsessted for stx i Lyngby Ministeriet for Børn og Undervisning har udarbejdet en analyse af det fremadrettede behov for kapacitet på gymnasierne i Region Hovedstaden, undtaget Bornholm. Analysen konkluderer, at der i området nord for København vil være behov for at øge kapaciteten med 42 klasser frem mod Dette behov, mener ministeriet, bør løses dels ved udvidelser på de eksisterende gymnasier, dels ved etablering af et nyt alment gymnasium i Lyngby. Ministeriets kapacitetsanalyse baserer sig på kapacitet i form af bygninger og lokaler. Udgangspunktet for en beregning af kapacitetsbehovet i 2020 er således med udgangspunkt i den varige fysiske bygningsmæssige kapacitet, som gymnasierne har til rådighed. Optagelseskapacitet 2012 Region Hovedstadens beregning af den fremadrettede optagelseskapacitet er baseret på det faktiske optag i Det fremgår tydeligt, at gymnasierne i dag håndterer et stadigt større antal af klasser sammenlignet med tidligere år. Ministeriet oplyser dog, at det lægger til grund, at udvidelsen i optag de seneste år for en stor del sker ved midlertidige bygningsmæssige løsninger, så som pavilloner, inddragelse af fællesrum etc. I nedenstående tabel er den fremadrettede optagelseskapacitet opgjort for område B. Det betyder, at gymnasierne på nuværende tidspunkt har kunnet udvide den faktiske optagelseskapacitet til at kunne håndtere et øget antal af klasser. Beregningen tager udgangspunkt i, at gymnasierne fremadrettet forventes at kunne optage det samme antal klasser, som det har været tilfældet i 2012.

37 Af nedenstående beregning fremgår det tydeligt, at der ikke vil være behov for en udvidelse af kapaciteten i område B, nord for København. Analysen påpeger, at gymnasierne i området forventes at kunne håndtere et større antal klasser også i 2020, end der umiddelbart vil være behov for jf. Ministeriets analyse. Det betyder således, at gymnasierne forventes at kunne håndtere 7 klasser i 2020, end det beregnede behov ifølge Ministeriets analyse. Faktisk optagelseskapacitet og beregnet optagelsesbehov frem til 2020 Område B Nord for København Stamklasebehov Fremadrettet optageleskapacitet 2 s Optagelsesbehov 2020 Gentofte kommune Aurehøj gymnasium 27 Gl. Hellerup gymnasium 36 Ordrup gymnasium 30 Øregård gymnasium 30 Gladsaxe Gladsaxe gymnasium 42 Lyngby-Taarbæk Virum gymnasium 42 Furesø Rudersdal Birkerød gymnasium (HF, IB & Kostskole) 27 Nærum gymnasium 42 I ALT Forskel i definition og opgørelse af kapacitet Der er grundlæggende forskel på definitionen af kapacitet; Ministeriet tager udgangspunkt i fysisk kapacitet 3 hvor Region Hovedstaden tager udgangspunkt i en beregning af den fremadrettede optagelseskapacitet 4. I nedenstående tabel sammenholdes den fysiske kapacitet, som Ministeriet har opgjort som bygningsoverdragelse i 2009 plus egen udvidelse i deres kapacitetsanalyse, med administrationens opgørelse af den fremadrettede optagelseskapacitet af klasser baseret på antallet af 1g elever i Baseret på Ministeriets kapacitetsanalyse 2 Baseret på Region Hovedstadens beregning af fremadrettet kapacitetsbehov 3 Ministeriet beregner fysisk kapacitet som fysisk bygningsoverdragelse i 2009 plus efterfølgende egen bygningsudvidelse. 4 Region Hovedstaden beregner den fremadrettede optagelseskapacitet baseret på den faktiske optagelse af elever i 2012, forudsat at gymnasierne fremadrettet kan håndtere samme optag af 1g elever i de følgende år. Side 2

38 Administrationen mener derfor, at man i en kapacitetsanalyse også bør tage udgangspunkt i en vurdering af den faktiske kapacitet på baggrund af optagelsen i 2012 som gymnasierne i øjeblikket håndterer; og forventes også at kunne håndtere fremadrettet. På gymnasierne i området nord for København vil den fremadrettede optagelseskapacitet således være 49 klasser større end den varige permanente bygningskapacitet, som gymnasierne råder over i dag. Difference i opgørelse af nuværende optagelseskapacitet 2012 Område B Nord for København Fysisk kapacitet (Ministeriet) Fremadrettet optagelseskapacitet (Region H.) Difference Gentofte kommune Aurehøj gymnasium Gl. Hellerup gymnasium Ordrup gymnasium Øregård gymnasium Gladsaxe Gladsaxe gymnasium Lyngby-Taarbæk Virum gymnasium Furesø Rudersdal Birkerød gymnasium (HF, IB & Kostskole) 8 Nærum gymnasium I ALT Sammenfattende bemærkninger Administrationen har ønsket at tydeliggøre, at hvis man indregner den optagelseskapacitet, som gymnasierne allerede håndterer i dag, så tegner der sig et ganske andet billede og dermed et andet beslutningsgrundlag. Det er derfor essentielt at den fremadrettede optagelseskapacitet, baseret på det faktiske optag i 2012, indgår i beslutningsgrundlaget. Baseret på administrationens beregninger i dette notat, kan der drages følgende to hovedkonklusioner 1. Det er administrationens klare vurdering, at der fremadrettet ikke vil være behov for oprettelse af yderligere kapacitet i område B, nord for København a. Gymnasierne håndterer allerede i dag en øget optagelseskapacitet, sammenholdt med tidligere år. Side 3

39 b. Den forventede fremadrettede optagelseskapacitet beregnes som 7 klasser højere end Ministeriets beregning af behov i 2020 c. På nuværende tidspunkt er der etableret en fleksibel kapacitet på gymnasierne, som i dag håndterer den faktiske optagelseskapacitet som er steget de seneste år 2. Administrationen påpeger, at det kan være risikabelt fremadrettet at udvide den permanente bygningskapacitet, da man herved eliminerer den fleksible kapacitet som gymnasierne opererer med i dag. 3. Administrationen vurderer desuden, at man bør tage højde for påvirkningen på de eksisterende gymnasier både i området og udenfor. Hvis der oprettes et nyt alment gymnasium i Lyngby, vil der blive lagt et større pres på de øvrige gymnasier i området, idet der ikke er grundlag for en tilsvarende stigning i antallet af gymnasieelever. Den fleksible kapacitet, som danner grundlag for gymnasiernes nuværende håndtering af et højere antal klasser, risikerer at blive overset med risiko for, at disse klasser på sigt pålægges at flytte til de områder, hvor man vælger at udvide kapaciteten. I dag er der allerede en indpendling af elever til området nord for København fra især centrum. Hvis denne indpendling forstærkes, kan det få konsekvenser for gymnasierne på Vestegnen og mindre populære gymnasier i Storkøbenhavn. Side 4

40 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 16 Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Peter Kay Mortensen (A), Per Tærsbøl (C) og Karin Helweg-Larsen (Ufp) vedr. sundhedshus i Helsingør 1 bilag

41 Til Regionsrådsformanden, Vibeke Storm Rasmussen En opfordring og en række RR spørgsmål vedrørende den fremskyndede lukning af Helsingør Hospital og etableringen af et sundhedshus. Idet vi tager til efterretning, at et flertal i Regionsrådet har stemt for en fremskyndet lukning af Helsingør Hospital, skal vi anmode om, at Regionsrådet tager stilling til nærværende forslag om, at der nedsættes en politisk følgegruppe til at overvåge planerne for placeringen af et fremtidigt sundhedshus i Helsingør, og at der udskrives en overordnet idé/plankonkurrence for en mulig udnyttelse af Helsingør Hospitals matrikel til etableringen af sundhedshuset. Vi ønsker snarest muligt information om, hvornår FU/Regionsråd vil blive orienteret om (evt. allerede igangværende?) forhandlinger om placeringen af et fremtidigt sundhedshus i Helsingør kommune. Vi anmoder om, at der i overvejelserne om placeringen af et fremtidigt sundhedshus indgår konkrete beregninger af, hvilket bygningsmæssigt volumen, der kræves for at sikre udviklingen af et visionært nærtilbud til borgerne i regionens nordøstlige lokalområder, og at der heri indgår en vurdering af fordele og mulige barrierer for at udnytte Helsingør Hospital matriklen til at etablere et sundhedshus. Vi finder, at matriklen, Helsingør Hospital, bygningsmæssigt og beliggenhedsmæssigt kan indfri forventningerne til regionens første sundhedshus: 1. Central placering med lettilgængelighed a. Afstanden til Helsingør station er 3,0 km. b. Busrute forbinder station og hospital c. Parkeringsforhold er gode 2. Eksisterende bygning rummer tilstrækkeligt antal kvadratmeter til de funktioner, der aktuelt og på længere sigt vil indgå i et sundhedshus, hertil kommer: a. Der bevares en nærhed mellem somatiske funktioner og psykiatrien på matriklen b. MR og CT scannere og andre avancerede diagnostiske apparaturer vil fortsat kunne benyttes i den ambulante funktion i sundhedshuset og vil kunne indfri praktiserende speciallægers (og almen praktiserende lægers) behov for adgang til diagnostik c. Volumen i de eksisterende bygninger muliggør at skabe et sundhedshus, der kan være model for en fremtidig udbygning af tværsektorielle opgaver i regionen. Der henvises her til planer for sundhedshuse i andre regioner fx. i Vejle, og som umiddelbart synes at forudsætte et langt større budget end omkostningerne ved en ombygning/nyindretning af Helsingør Hospital til de mange funktioner, som et visionært sundhedshus skal og vil kunne rumme. Vi vil derfor anmode om, at beslutningen om placeringen af det fremtidige sundhedshus udskydes indtil, der er gennemført en idékonkurrence/helhedsplankonkurrence om, og da hvorledes Helsingør Hospitals matrikel vil kunne danne rammerne for et sundhedshus, der mindst skal kunne omfatte de aktiviteter, som

42 koncernen tidligere har oplistet for funktionerne/indholdet i fremtidige sundhedshuse i Frederikssund og Helsingør (jf. oplæg til HOPP 2020 og budgetforhandlinger i 2011). Det kræver volumen, dvs. vide fysiske faciliteter, at kunne indfri visionerne om et sundhedshus som ramme for en videreudvikling af det tværsektorielle samarbejde mellem region og kommuner om bl.a. ældre medicinske patienter, kronisk syge, udsatte borgere, herunder psykisk syge med misbrugsproblemer og som også sikrer, at der er nærtilbud til gravide, fødende, til rehabilitering, revalidering og til terminalpleje. Allerede i 1988 fremsatte Folketingets socialdemokratiske gruppe et forslag til folketingsbeslutning om tværfaglige primære sundhedscentre, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= hvor mulighederne for en styrkelse af det tværsektorielle samarbejde om forebyggelse, sundhedsoplysning, lægelig bistand ud over sygehusydelser, pleje og omsorg, særlig støtte og rådgivning til udsatte grupper er fremhævet. Som bekendt blev visionen ikke til virkelighed. Regionen har mulighed for nu at tænke større end blot til at erstatte en række lokale sygehusfunktioner med et lavbudget tilbud. Vi erindrer tillige om, at psykiatrien i Helsingør aktuelt er lokaliseret på samme matrikel som den somatiske funktion, og at det i de nationale retningslinjer for organisering af psykiatrien og i regionens egen psykiatri politik anbefales en fysisk nærhed mellem somatik og psykiatri. Det skal pointeres, at vores spørgsmål ikke relaterer sig til den mulige økonomiske gevinst ved at fremskynde lukningen af Helsingør Hospital. Der har endnu ikke været fremlagt entydige tal for den mulige besparelse. Der er således ikke et grundlag for at vurdere de økonomiske konsekvenser (besparelser eller øgede udgifter) ved den fremskyndede lukning af Helsingør Hospital og den nødvendige forudgående etablering af et sundhedshus. Vi er klar over, at det påregnes, at ambulatoriefunktionen i et kommende sundhedshus skal varetages som en udefunktion fra Hillerød, og at denne del af driften muligvis ikke forudsætter en budgetforøgelse. I følgende spørgsmål har vi taget afsæt i politikerspørgsmål no.43, besvaret ; spørgsmål nr. 44, besvaret ; spørgsmål nr. 50, besvaret , spørgsmål nr. 81, besvaret og spørgsmål nr. 19, besvaret og i status for implementering af elementerne i budgetforlig 2011 af februar Varetagelsen af ambulante opgaver over for den medicinske patient: I 2011 var der ambulante kontakter til Helsingør Hospitals medicinske funktioner (væsentligst vedrørende diabetes, KOL og hjertekarsygdomme) samt kontakter til Rheumatologisk afdeling (muskel skeletlidelser/gigtlidelser). Blandt kontakterne til medicinsk ambulatorium var (66 %) fra de mest nærliggende kommuner, Helsingør, Hørsholm, Fredensborg, Gribskov og Allerød, og 73 % af disse kontakter var blandt borgere i alderen 65 og ældre. I svar på spørgsmål 109 fra Steen Olesen om den fremtidige ambulante betjening af borgerne er der ikke redegjort for det forventede antal kontakter, dvs. kapacitetskravet til et sundhedshus. Ud fra ovenstående angivelser kan der forventes omtrent årlige kontakter fra nærområder og kontakter vedrørende rheumatologiske lidelser. Det vil skønsmæssigt svare til knap 80 kontakter pr. arbejdsdag. En del af disse kontakter vil kræve udvidede undersøgelser fx CT og MR scanning og andre rtg. undersøgelser.

43 Derudover er det ifølge information til FU og Regionsråd planen på sigt at knytte praktiserende speciallægepraksis til sundhedshuset og også almen praktiserende læger. Adgang til forskellige diagnostiske faciliteter, så som røntgen vil kunne tænkes at gøre det mere attraktivt at være tilknyttet sundhedshuset. Spørgsmål: Hvilken fysisk kapacitet (antal kvadratmeter)kræves der, for at sundhedshuset fremover kan varetage den ambulatoriske funktion over for ældre og kronisk syge borgere i nærområdet? Hvor mange speciallæger med ansættelse på Hillerød Hospital forventes tilknyttet funktionen? Hvor langt er Regionen i forhandlinger med Foreningen af Speciallæger om en mulig tilknytning af speciallægepraksis til sundhedshuset? Ved meddelelse til FU i februar 2012 (pkt. 5.1) er noteret, at der til og med maj 2012 gennemføres et foranalyse arbejde mhp. at beskrive rammerne for et modelprojekt for tværsektorielt samarbejde med praktiserende læger. Hvor langt er dette forarbejde, og indgår der i dette, at der tages stilling til, at der nu er opstået et særligt behov for en nærmere tilknytning af alment praktiserende læger og vagtlæger til et kommende sundhedshus? Indgår der i foranalysen en belysning af mulighederne for vagtlægers/almen praksis ydelser i akut klinikken i sundhedshuset, her tænkes specielt på supervision/dialog med behandlersygeplejersker, jf. spørgsmål under pkt. 2. Hvilke modeller for et sundhedshus arbejdes der aktuelt med? Ved lukningen af Diakonissestiftelsen blev bygningen ramme for en række speciallægeklinikker, som drager fordel af diagnostisk apparatur og tværfaglig sparring. Er der overvejelser i koncernen om tilsvarende at udnytte det overskydendende volumen ved lukningen af Helsingør Hospitals nuværende funktioner? 2. Behandling af akutte skader og medicinske problemer: Ifølge svar på RR spørgsmålene 81 og 109, vil et flertal af akutte henvendelser til sundhedshusets akutklinik omhandle problemer, der kan færdigbehandles af behandlersygeplejersker. Det er angivet, at der i analysen af ventetider på Helsingørs akutklinik i april 2012 var 74 % af patienterne, der var triageret blå dvs. kunne færdigbehandles af en behandlersygeplejerske. Denne opgørelse hviler på, at der i april i akutklinikken stadigvæk var adgang for triage sygeplejersken til at konferere med en læge om triagering og behandling. Undersøgelser bl.a. fra DSI viser, at andelen visiteret til blå falder med manglende adgang til direkte lægefaglig rådgivning. Spørgsmål: Hvad er de forventede økonomiske besparelser ved alene at bemande akutklinikken med behandlersygeplejersker? Hvor stor en andel af de blå patienter i akutklinikkerne og i FAM i planområde Nord (Hillerød, Frederikssund og Helsingør) færdigbehandles aktuelt af behandlersygeplejersker uden, at en læge er ind over?

44 Er der i beregningen af besparelserne medtaget de mulige udgifter til transport til FAM af patienter, der kunne have været færdigbehandlet i akut klinik med adgang til direkte lægefaglig vurdering? Hvilke erfaringer er der indvundet mht anvendelse af telemedicin ved diagnostik af skader og akutte medicinske problemer hos selvhenvendere i akut klinikker? Er der andre steder i landet, hvor en akutklinik udelukkende er bemandet med behandlersygeplejerske og er en succes? Hvilke konkrete tiltag er igangsat for at inddrage vagtlæger og almen praksis i akut funktionen? Vil der være behov for videreuddannelse inden for genoplivning (resuscitation), for at alment praktiserende læger og vagtlæger kan varetage supervision/assistance i akutklinikken i sundhedshuset? Vil der inden for den tidsramme, der er angivet af koncernen: forventeligt primo 2013være mulighed for, at der er etableret et sundhedshus, som kan varetage akutklinikkens funktioner? Peter Kay Mortensen, Per Tærsbøl, Karin Helweg Larsen juli 2012

45 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 17 Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Charlotte Fischer (B) om IT på hospitalerne 4 bilag

46 Fra: Charlotte Fischer Sendt: 4. august :22 Til: Helle Ulrichsen; Svend Hartling Cc: Kirsten Lee Emne: Hospitalernes IT på næste FU Kære I. Vi ønsker fra radikal side en samlet drøftelse af og redegørelse for hospitalernes IT på næste forretningsudvalgsmøde. Vores motivation er: IT er hospitalernes livsnerve. Hver gang IT-systemerne ikke fungerer - enten fordi de er langsommelige eller ligefrem bryder ned - rammer det patienterne. Derfor er det yderst alvorligt, når hospitalernes IT fungerer skidt. Indtrykket er, at der er store, alvorlige problemer med hospitalernes IT - og at der er tale om en utålelig situation, der skaber stærkt frustrende arbejdsbetingelser for hospitalernes medarbejdere. Vi har i spørgsmål 104 til administrationen fået udleveret IT-driftrapporten for maj. Heraf fremgår, at der har været en betydelig stigning af antal "incidents" i maj - fra 579 i marts og 462 i april til 726 i maj. Ifølge rapporten var der i maj tre systemnedbrud, der ramte hospitalerne direkte. Det fremgår også, at der har været et dyk i tilgængelighed. Rapporten tegner i sig selv et alvorligt billede. Vi mener imidlertid ikke, at rapporten giver et fuldt billede af IT-driften på regionens hospitaler. Først og fremmest fordi det blot er en enkelt måned, der rapporteres om. Rapporten byder også på en meget overordnet viden, som det umiddelbart er svært at drage konklusioner ud fra. På den baggrund ønsker vi til brug for en drøftelse i Forretningsudvalget følgende information: 1) Udviklingen i antallet af nedbrud: Vi ønsker en redegørelse for, hvor mange nedbrud - og heraf alvorlige nedbrud, der rammer hospitalernes kritiske IT-systemer - der har været i år i perioden frem til august. Vi er bekendt med, at driftsvagten udsender sms eller informerer på intranettet, når der er tale om alvorlige nedbrud. Hvor ofte der i perioden er informeret på denne måde, ønsker vi også fremgår. 2) Udviklingen i funktionalitet: Vi ønsker viden om udviklingen i responstider på IT-systemerne i samme periode. 3) Driften på enkelte virksomhed: Vi ønsker tilsendt de sundhedstjek-rapporter, som udarbejdes for hvert enkelt hospital - for at vurdere systemernes funtionalitet i forhold til den enkelte virksomhed. 4) Driften sammenlignet med de øvrige regioner: Vi ønsker at vide, hvordan Region Hovedstadens IT fungerer sammenlignet med de øvrige fire regioner. Har vi flere eller færre nedbrud, herunder alvorlige nedbrud, og kortere eller længere responstider? Vi ønsker med dette afsæt en drøftelse af:

47 1) Mål for driften: Hvilke mål for IT-systemernes funktionalitet er der pt - og hvilke mål forventer hhv. ønsker vi at nå til hvornår? 2) Løsninger: I hvor høj grad er der brug for yderligere justeringer hhv. investeringer i ITindsatsen? Bedste hilsener Charlotte

48 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 17 Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Charlotte Fischer (B) om IT på hospitalerne bilag 2 incl. underbilag

49

50

51

52 Den 6. marts 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 28. februar 2012, sag nr. 4 SAG NR. 3 IT-HANDLINGSPLAN STATUS FOR 2011 OG PLAN FOR 2012 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet tager status for it-handlingsplan 2011 og it-handlingsplan for 2012 til efterretning, og 2. at regionsrådet godkender, at der for midler afsat i investeringsbudget 2012 meddeles anlægsbevilling på 135,1 mio. kr. til gennemførelse af ithandlingsplanens investeringsprojekter i RESUME Regionen har siden 2007 haft en sundheds-it-strategi med fokus på at konsolidere de centrale it-systemer. I 2012 ændres fokus, idet der akut er behov for investeringer til stabilisering af it-driften, og desuden befinder it-organisationen sig i en transition til en virksomhed med fokus på både it, medico og telefoni. Der er i it-handlingsplanen for 2012 et særligt fokus på tre områder. Region Hovedstaden skal i udbud med det patientadministrative system (PAS), idet kontrakten er udløbet og overvejer sammen med Region Sjælland mulighederne for et samarbejde, herunder om fælles udbud af en ny sundhedsplatform. Desuden indgår Region Hovedstaden i det tværregionale samarbejde Regionernes Sundheds-it organisation (RSI), om at opfylde en række pejlemærker. Endelig er der på grund af det akutte behov for forbedring af drift og infrastruktur udarbejdet en driftshandlingsplan, som bl.a. løftes via it-handlingsplanen. Udover disse tre områder er der behov for midler til en række projekter, som er kendetegnet ved, at de enten erstatter udtjente systemer, vedrører effektiviseringer, eller er en fortsættelse af allerede påbegyndte projekter.

53 Der søges på denne baggrund om tilslutning til, at de afsatte midler i investeringsbudget 2012 på 135,1 mio. kr. disponeres til it-handlingsplanens gennemførelse. SAGSFREMSTILLING Siden 2007 har regionen haft en sundheds-it-strategi med fokus på at konsolidere de centrale it-systemer. Strategien er udmøntet i årlige it-handlingsplaner, som er koordineret med regionens øvrige strategier, og under hensyn til det øgede samarbejde på regionalt og nationalt niveau, fx i Regionernes Sundheds-It (RSI). It-handlingsplanerne skal således understøtte udviklingen i regionens opgaver, herunder som førende sundhedsvæsen, og tager fx afsæt i målsætninger om at øge kvalitet og sikkerhed i tværgående og driftsstabile kliniske og administrative IT systemer der understøtter brugernes effektive og rationelle opgavevaretagelse, at understøtte et sammenhængende patientforløb på tværs af behandlingsaktører og sektorgrænser, at øge kvalitet og driftssikkerhed i regionens medicotekniske udstyr, at modernisere telefoni med henblik på at øge driftsstabilitet, effektivitet og omkostninger forbundet med kommunikation. It er i stigende omfang kritisk for hospitalsdriften med krav om driftsstabilitet. Der blev derfor i it-handlingsplanen for 2011 også afsat midler til forbedring af itinfrastrukturen. Det er i de kommende år nødvendigt med en større indsats, hvis driftsstabiliteten skal sikres, og infrastrukturen skal blive robust nok til at afvikle de nye systemer, der er under implementering eller vil blive anskaffet de kommende år. Dette ændrede fokus er afspejlet i handlingsplanen for Blandt andet af denne årsag indebærer it-handlingsplanen for 2012 en vis justering på projektniveau i forhold til det forudsatte i forbindelse med budget Status for realiseringen af it-handlingsplan 2011 Planens fokus var fortsat at konsolidere de centrale it-systemer og forbedre anvendelsen af systemerne i den kliniske hverdag ved bl.a. at understøtte sammenhængende patientforløb og give klinikerne mulighed for at se patientoplysninger på tværs af hospitalerne.

54 I 2011 er en række projekter gennemført. Det drejer sig bl.a. om: Implementering af det fælles dokumentstyringssystem (VIP), Udbredelse af Opus portalen (en del af den kliniske arbejdsplads), hvorfra der er adgang til de vigtigste informationer i form af patientnotater og til de parakliniske systemer Blodinfo, LABKA, Mikrobiologi og Patologi, Etablering af nødweb på kritiske systemer, Etablering af NemSMS-løsning til at sende sms-påmindelser til patienterne forud for planlagte aftaler med sygehusene. (RSI-pejlemærke), E-journal, hvor borgere og klinikere kan se en række data på tværs af regionerne. I 2011 har projektet arbejdet med at få overført regionens historiske data, Labka II-projektet er afsluttet og alle regionens kliniske biokemiske laboratorier anvender nu et fælles system. Dette giver samtidig klinikerne mulighed for adgang til alle regionens laboratoriesvar, Regionens patologisystemer og talegenkendelsessystem er nu konsoliderede, Elektronisk medicinmodul, version 3 (EPM3) er implementeret på alle hospitaler, Implementering af Akuttavler på de fire fælles akutmodtagelser, Anskaffet og implementeret fælles medicinkort (FMK). Der er desuden udarbejdet strategier for telemedicin og IT-understøttet patient empowerment i regi af RSI, med regionen som projektleder (behandlet i regionsrådet i august 2011). It-handlingsplan for 2012 Der lægges op til disponering som anført i oversigten på den følgende side. Den foreslåede endelige disponering er sammenholdt med den foreløbige disponering i forbindelse med budget 2012, idet der er foretaget enkelte justeringer i forbindelse med det videre planlægningsarbejde. Disponeringen gennemgås nærmere i det følgende.

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr

Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr Strategioplæg vedrørende arkivering og visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr i Region Syddanmark 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 2 - Side -1 af 3 Byrådssekretariat

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 Sag nr. 1 Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden 2 bilag Koncern Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden Budget 2015 Region Hovedstaden VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015 AFTALEN ER INDGÅET AF SOCIALDEMOKRATERNE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DANSK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere