Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag

2

3

4

5

6 Regionsrådet Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Høring om placeringen af nyt stx-udbud i Lyngby Ministeriet for Børn og Undervisning har modtaget regionens brev af 3. juli 2012 om godkendelse af stx-udbud på Handelsskolen København Nord. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr juli 2012 Sags nr.: L.391 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 29. juni 2012 til Region Hovedstaden beklaget, at Region Hovedstaden ikke er blevet inddraget i processen vedr. den stedlige placering af nye udbud i regionen. Baggrunden for processen var som beskrevet i ministeriets brev af 29. juni 2012, at ministeriet i vinter 2011/12 modtog foreløbige ansøgninger fra flere handelsskoler. Der blev på baggrund af de foreløbige ansøgninger afholdt et samlet møde for disse skoler, hvor de blev opfordret til at kvalificere deres ansøgninger og fremsende dem til ministeriet inden 15. maj 2012, således at der kunne foreligge en afgørelse inden sommer. Ministeriet for Børn og Undervisning modtog fra skoler i Region Hovedstanden derefter endelige ansøgninger om stx-udbud fra Handelsskolen København Nord i Lyngby (den 1. maj 2012 og en uddybet ansøgning den 1. juni 2012) og fra Niels Brock (den 25. maj 2012). Det kan oplyses, at ministeriet ikke har haft sendt sagerne til udtalelse hos de forpligtende samarbejder eller de omkringliggende gymnasier. Der blev den 18. juni truffet afgørelse om at godkende ansøgningen om stx-udbud fra Handelsskolen København Nord og om at afslå ansøgningen fra Niels Brock. Region Hovedstaden har i brev af 3. juli 2012 bedt om at modtage kopi af ansøgninger fra og afgørelser vedr. institutioner i regionen samt de kapacitetsanalyser, som ligger til grund for beslutningen. Ansøgninger og afgørelser er tidligere fremsendt, og sammen med dette brev fremsendes

7 2 de kapacitetsanalyser, som ministeriet har truffet afgørelser på grundlag af. Der er desuden aftalt et møde mellem Region Hovedstaden og afdelingschef Lars Mortensen, Ministeriet for Børn og Undervisning, om sagen den 14. august 2012 kl her i ministeriet. På den baggrund anmodes Regionsrådet i Region Hovedstaden om at afgive indstilling til børne- og undervisningsministeren om den stedlige placering af et nyt uddannelsessted for udbud af 3-årigt stx i regionen på Handelsskolen København Nord i Lyngby, jf. 11 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august Indstillingen bedes indsendt til afdelingschef Lars Mortensen senest d. 25. august 2012, hvorefter ministeren vil tage stilling til, om indstillingen giver anledning til at revidere den tidligere trufne beslutning. Som anført i ministeriets brev af den 29. juni 2012 er afgørelsen om godkendelsen af Handelsskolen København Nord til udbud af 3-årigt stx truffet på baggrund af følgende: Ministeriets kapacitetsanalyse viser meget klart, at der i de kommende år er et udtalt behov for øget stx-kapacitet i Københavns nordvestegn, centreret om Furesø kommune, der ikke huser nogen offentlige institutioner med udbud af stx. Dele af kapacitetsproblemet løses via udvidelser på omkringliggende institutioner (Gladsaxe Gymnasium og Borupgaard Gymnasium). Baggrunden for beslutningen om at godkende stx-udbud på Handelsskolen København Nord i Lyngby er som nævnt i ministeriets brev af 29. juni 2012 institutionens lokalisering og den kvalificerede ansøgning. Det er endvidere ministerens holdning, at den ønskede udvikling i retning af campusdannelser og andre tiltag, der sikrer et så bredt ungdomsuddannelsestilbud som muligt i alle dele af landet, skal ske ad frivillighedens vej. Derfor ser ministeren positivt på relevante lokale initiativer, der kan sikre kapacitet, bredde og kvalitet i ungdomsuddannelsesudbuddet. Udvidelse af institutionsstrukturen med godt lokaliserede institutioner, der har flere gymnasiale ungdomsuddannelser, er et led i en ønsket smidiggørelse. En sådan smidiggørelse kan lette overgangen mellem de forskellige ungdomsuddannelsestilbud for de unge, der ikke har fået valgt den rette uddannelse i første omgang. Ministeriet skal afslutningsvis igen beklage den manglende inddragelse af Region Hovedstaden i processen og bekræfte, at ministeriet fremadrettet vil indgå i en tæt dialog med regionen om stedlig placering af nye udbud.

8 3 Kopi af nærværende brev sendes til Handelsskolen København Nord. Med venlig hilsen på Lars Mortensens vegne Annegrete Larsen Kontorchef Kontor for Gymnasiale Uddannelser Direkte tlf

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Fax Web CVR/SE-nr: Dato: 9. august 2012 NOTAT Vedr. det fremadrettede behov for kapacitet nord for København og om etablering af nyt uddannelsessted for stx i Lyngby Ministeriet for Børn og Undervisning har udarbejdet en analyse af det fremadrettede behov for kapacitet på gymnasierne i Region Hovedstaden, undtaget Bornholm. Analysen konkluderer, at der i området nord for København vil være behov for at øge kapaciteten med 42 klasser frem mod Dette behov, mener ministeriet, bør løses dels ved udvidelser på de eksisterende gymnasier, dels ved etablering af et nyt alment gymnasium i Lyngby. Ministeriets kapacitetsanalyse baserer sig på kapacitet i form af bygninger og lokaler. Udgangspunktet for en beregning af kapacitetsbehovet i 2020 er således med udgangspunkt i den varige fysiske bygningsmæssige kapacitet, som gymnasierne har til rådighed. Optagelseskapacitet 2012 Region Hovedstadens beregning af den fremadrettede optagelseskapacitet er baseret på det faktiske optag i Det fremgår tydeligt, at gymnasierne i dag håndterer et stadigt større antal af klasser sammenlignet med tidligere år. Ministeriet oplyser dog, at det lægger til grund, at udvidelsen i optag de seneste år for en stor del sker ved midlertidige bygningsmæssige løsninger, så som pavilloner, inddragelse af fællesrum etc. I nedenstående tabel er den fremadrettede optagelseskapacitet opgjort for område B. Det betyder, at gymnasierne på nuværende tidspunkt har kunnet udvide den faktiske optagelseskapacitet til at kunne håndtere et øget antal af klasser. Beregningen tager udgangspunkt i, at gymnasierne fremadrettet forventes at kunne optage det samme antal klasser, som det har været tilfældet i 2012.

37 Af nedenstående beregning fremgår det tydeligt, at der ikke vil være behov for en udvidelse af kapaciteten i område B, nord for København. Analysen påpeger, at gymnasierne i området forventes at kunne håndtere et større antal klasser også i 2020, end der umiddelbart vil være behov for jf. Ministeriets analyse. Det betyder således, at gymnasierne forventes at kunne håndtere 7 klasser i 2020, end det beregnede behov ifølge Ministeriets analyse. Faktisk optagelseskapacitet og beregnet optagelsesbehov frem til 2020 Område B Nord for København Stamklasebehov Fremadrettet optageleskapacitet 2 s Optagelsesbehov 2020 Gentofte kommune Aurehøj gymnasium 27 Gl. Hellerup gymnasium 36 Ordrup gymnasium 30 Øregård gymnasium 30 Gladsaxe Gladsaxe gymnasium 42 Lyngby-Taarbæk Virum gymnasium 42 Furesø Rudersdal Birkerød gymnasium (HF, IB & Kostskole) 27 Nærum gymnasium 42 I ALT Forskel i definition og opgørelse af kapacitet Der er grundlæggende forskel på definitionen af kapacitet; Ministeriet tager udgangspunkt i fysisk kapacitet 3 hvor Region Hovedstaden tager udgangspunkt i en beregning af den fremadrettede optagelseskapacitet 4. I nedenstående tabel sammenholdes den fysiske kapacitet, som Ministeriet har opgjort som bygningsoverdragelse i 2009 plus egen udvidelse i deres kapacitetsanalyse, med administrationens opgørelse af den fremadrettede optagelseskapacitet af klasser baseret på antallet af 1g elever i Baseret på Ministeriets kapacitetsanalyse 2 Baseret på Region Hovedstadens beregning af fremadrettet kapacitetsbehov 3 Ministeriet beregner fysisk kapacitet som fysisk bygningsoverdragelse i 2009 plus efterfølgende egen bygningsudvidelse. 4 Region Hovedstaden beregner den fremadrettede optagelseskapacitet baseret på den faktiske optagelse af elever i 2012, forudsat at gymnasierne fremadrettet kan håndtere samme optag af 1g elever i de følgende år. Side 2

38 Administrationen mener derfor, at man i en kapacitetsanalyse også bør tage udgangspunkt i en vurdering af den faktiske kapacitet på baggrund af optagelsen i 2012 som gymnasierne i øjeblikket håndterer; og forventes også at kunne håndtere fremadrettet. På gymnasierne i området nord for København vil den fremadrettede optagelseskapacitet således være 49 klasser større end den varige permanente bygningskapacitet, som gymnasierne råder over i dag. Difference i opgørelse af nuværende optagelseskapacitet 2012 Område B Nord for København Fysisk kapacitet (Ministeriet) Fremadrettet optagelseskapacitet (Region H.) Difference Gentofte kommune Aurehøj gymnasium Gl. Hellerup gymnasium Ordrup gymnasium Øregård gymnasium Gladsaxe Gladsaxe gymnasium Lyngby-Taarbæk Virum gymnasium Furesø Rudersdal Birkerød gymnasium (HF, IB & Kostskole) 8 Nærum gymnasium I ALT Sammenfattende bemærkninger Administrationen har ønsket at tydeliggøre, at hvis man indregner den optagelseskapacitet, som gymnasierne allerede håndterer i dag, så tegner der sig et ganske andet billede og dermed et andet beslutningsgrundlag. Det er derfor essentielt at den fremadrettede optagelseskapacitet, baseret på det faktiske optag i 2012, indgår i beslutningsgrundlaget. Baseret på administrationens beregninger i dette notat, kan der drages følgende to hovedkonklusioner 1. Det er administrationens klare vurdering, at der fremadrettet ikke vil være behov for oprettelse af yderligere kapacitet i område B, nord for København a. Gymnasierne håndterer allerede i dag en øget optagelseskapacitet, sammenholdt med tidligere år. Side 3

39 b. Den forventede fremadrettede optagelseskapacitet beregnes som 7 klasser højere end Ministeriets beregning af behov i 2020 c. På nuværende tidspunkt er der etableret en fleksibel kapacitet på gymnasierne, som i dag håndterer den faktiske optagelseskapacitet som er steget de seneste år 2. Administrationen påpeger, at det kan være risikabelt fremadrettet at udvide den permanente bygningskapacitet, da man herved eliminerer den fleksible kapacitet som gymnasierne opererer med i dag. 3. Administrationen vurderer desuden, at man bør tage højde for påvirkningen på de eksisterende gymnasier både i området og udenfor. Hvis der oprettes et nyt alment gymnasium i Lyngby, vil der blive lagt et større pres på de øvrige gymnasier i området, idet der ikke er grundlag for en tilsvarende stigning i antallet af gymnasieelever. Den fleksible kapacitet, som danner grundlag for gymnasiernes nuværende håndtering af et højere antal klasser, risikerer at blive overset med risiko for, at disse klasser på sigt pålægges at flytte til de områder, hvor man vælger at udvide kapaciteten. I dag er der allerede en indpendling af elever til området nord for København fra især centrum. Hvis denne indpendling forstærkes, kan det få konsekvenser for gymnasierne på Vestegnen og mindre populære gymnasier i Storkøbenhavn. Side 4

40 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 16 Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Peter Kay Mortensen (A), Per Tærsbøl (C) og Karin Helweg-Larsen (Ufp) vedr. sundhedshus i Helsingør 1 bilag

41 Til Regionsrådsformanden, Vibeke Storm Rasmussen En opfordring og en række RR spørgsmål vedrørende den fremskyndede lukning af Helsingør Hospital og etableringen af et sundhedshus. Idet vi tager til efterretning, at et flertal i Regionsrådet har stemt for en fremskyndet lukning af Helsingør Hospital, skal vi anmode om, at Regionsrådet tager stilling til nærværende forslag om, at der nedsættes en politisk følgegruppe til at overvåge planerne for placeringen af et fremtidigt sundhedshus i Helsingør, og at der udskrives en overordnet idé/plankonkurrence for en mulig udnyttelse af Helsingør Hospitals matrikel til etableringen af sundhedshuset. Vi ønsker snarest muligt information om, hvornår FU/Regionsråd vil blive orienteret om (evt. allerede igangværende?) forhandlinger om placeringen af et fremtidigt sundhedshus i Helsingør kommune. Vi anmoder om, at der i overvejelserne om placeringen af et fremtidigt sundhedshus indgår konkrete beregninger af, hvilket bygningsmæssigt volumen, der kræves for at sikre udviklingen af et visionært nærtilbud til borgerne i regionens nordøstlige lokalområder, og at der heri indgår en vurdering af fordele og mulige barrierer for at udnytte Helsingør Hospital matriklen til at etablere et sundhedshus. Vi finder, at matriklen, Helsingør Hospital, bygningsmæssigt og beliggenhedsmæssigt kan indfri forventningerne til regionens første sundhedshus: 1. Central placering med lettilgængelighed a. Afstanden til Helsingør station er 3,0 km. b. Busrute forbinder station og hospital c. Parkeringsforhold er gode 2. Eksisterende bygning rummer tilstrækkeligt antal kvadratmeter til de funktioner, der aktuelt og på længere sigt vil indgå i et sundhedshus, hertil kommer: a. Der bevares en nærhed mellem somatiske funktioner og psykiatrien på matriklen b. MR og CT scannere og andre avancerede diagnostiske apparaturer vil fortsat kunne benyttes i den ambulante funktion i sundhedshuset og vil kunne indfri praktiserende speciallægers (og almen praktiserende lægers) behov for adgang til diagnostik c. Volumen i de eksisterende bygninger muliggør at skabe et sundhedshus, der kan være model for en fremtidig udbygning af tværsektorielle opgaver i regionen. Der henvises her til planer for sundhedshuse i andre regioner fx. i Vejle, og som umiddelbart synes at forudsætte et langt større budget end omkostningerne ved en ombygning/nyindretning af Helsingør Hospital til de mange funktioner, som et visionært sundhedshus skal og vil kunne rumme. Vi vil derfor anmode om, at beslutningen om placeringen af det fremtidige sundhedshus udskydes indtil, der er gennemført en idékonkurrence/helhedsplankonkurrence om, og da hvorledes Helsingør Hospitals matrikel vil kunne danne rammerne for et sundhedshus, der mindst skal kunne omfatte de aktiviteter, som

42 koncernen tidligere har oplistet for funktionerne/indholdet i fremtidige sundhedshuse i Frederikssund og Helsingør (jf. oplæg til HOPP 2020 og budgetforhandlinger i 2011). Det kræver volumen, dvs. vide fysiske faciliteter, at kunne indfri visionerne om et sundhedshus som ramme for en videreudvikling af det tværsektorielle samarbejde mellem region og kommuner om bl.a. ældre medicinske patienter, kronisk syge, udsatte borgere, herunder psykisk syge med misbrugsproblemer og som også sikrer, at der er nærtilbud til gravide, fødende, til rehabilitering, revalidering og til terminalpleje. Allerede i 1988 fremsatte Folketingets socialdemokratiske gruppe et forslag til folketingsbeslutning om tværfaglige primære sundhedscentre, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= hvor mulighederne for en styrkelse af det tværsektorielle samarbejde om forebyggelse, sundhedsoplysning, lægelig bistand ud over sygehusydelser, pleje og omsorg, særlig støtte og rådgivning til udsatte grupper er fremhævet. Som bekendt blev visionen ikke til virkelighed. Regionen har mulighed for nu at tænke større end blot til at erstatte en række lokale sygehusfunktioner med et lavbudget tilbud. Vi erindrer tillige om, at psykiatrien i Helsingør aktuelt er lokaliseret på samme matrikel som den somatiske funktion, og at det i de nationale retningslinjer for organisering af psykiatrien og i regionens egen psykiatri politik anbefales en fysisk nærhed mellem somatik og psykiatri. Det skal pointeres, at vores spørgsmål ikke relaterer sig til den mulige økonomiske gevinst ved at fremskynde lukningen af Helsingør Hospital. Der har endnu ikke været fremlagt entydige tal for den mulige besparelse. Der er således ikke et grundlag for at vurdere de økonomiske konsekvenser (besparelser eller øgede udgifter) ved den fremskyndede lukning af Helsingør Hospital og den nødvendige forudgående etablering af et sundhedshus. Vi er klar over, at det påregnes, at ambulatoriefunktionen i et kommende sundhedshus skal varetages som en udefunktion fra Hillerød, og at denne del af driften muligvis ikke forudsætter en budgetforøgelse. I følgende spørgsmål har vi taget afsæt i politikerspørgsmål no.43, besvaret ; spørgsmål nr. 44, besvaret ; spørgsmål nr. 50, besvaret , spørgsmål nr. 81, besvaret og spørgsmål nr. 19, besvaret og i status for implementering af elementerne i budgetforlig 2011 af februar Varetagelsen af ambulante opgaver over for den medicinske patient: I 2011 var der ambulante kontakter til Helsingør Hospitals medicinske funktioner (væsentligst vedrørende diabetes, KOL og hjertekarsygdomme) samt kontakter til Rheumatologisk afdeling (muskel skeletlidelser/gigtlidelser). Blandt kontakterne til medicinsk ambulatorium var (66 %) fra de mest nærliggende kommuner, Helsingør, Hørsholm, Fredensborg, Gribskov og Allerød, og 73 % af disse kontakter var blandt borgere i alderen 65 og ældre. I svar på spørgsmål 109 fra Steen Olesen om den fremtidige ambulante betjening af borgerne er der ikke redegjort for det forventede antal kontakter, dvs. kapacitetskravet til et sundhedshus. Ud fra ovenstående angivelser kan der forventes omtrent årlige kontakter fra nærområder og kontakter vedrørende rheumatologiske lidelser. Det vil skønsmæssigt svare til knap 80 kontakter pr. arbejdsdag. En del af disse kontakter vil kræve udvidede undersøgelser fx CT og MR scanning og andre rtg. undersøgelser.

43 Derudover er det ifølge information til FU og Regionsråd planen på sigt at knytte praktiserende speciallægepraksis til sundhedshuset og også almen praktiserende læger. Adgang til forskellige diagnostiske faciliteter, så som røntgen vil kunne tænkes at gøre det mere attraktivt at være tilknyttet sundhedshuset. Spørgsmål: Hvilken fysisk kapacitet (antal kvadratmeter)kræves der, for at sundhedshuset fremover kan varetage den ambulatoriske funktion over for ældre og kronisk syge borgere i nærområdet? Hvor mange speciallæger med ansættelse på Hillerød Hospital forventes tilknyttet funktionen? Hvor langt er Regionen i forhandlinger med Foreningen af Speciallæger om en mulig tilknytning af speciallægepraksis til sundhedshuset? Ved meddelelse til FU i februar 2012 (pkt. 5.1) er noteret, at der til og med maj 2012 gennemføres et foranalyse arbejde mhp. at beskrive rammerne for et modelprojekt for tværsektorielt samarbejde med praktiserende læger. Hvor langt er dette forarbejde, og indgår der i dette, at der tages stilling til, at der nu er opstået et særligt behov for en nærmere tilknytning af alment praktiserende læger og vagtlæger til et kommende sundhedshus? Indgår der i foranalysen en belysning af mulighederne for vagtlægers/almen praksis ydelser i akut klinikken i sundhedshuset, her tænkes specielt på supervision/dialog med behandlersygeplejersker, jf. spørgsmål under pkt. 2. Hvilke modeller for et sundhedshus arbejdes der aktuelt med? Ved lukningen af Diakonissestiftelsen blev bygningen ramme for en række speciallægeklinikker, som drager fordel af diagnostisk apparatur og tværfaglig sparring. Er der overvejelser i koncernen om tilsvarende at udnytte det overskydendende volumen ved lukningen af Helsingør Hospitals nuværende funktioner? 2. Behandling af akutte skader og medicinske problemer: Ifølge svar på RR spørgsmålene 81 og 109, vil et flertal af akutte henvendelser til sundhedshusets akutklinik omhandle problemer, der kan færdigbehandles af behandlersygeplejersker. Det er angivet, at der i analysen af ventetider på Helsingørs akutklinik i april 2012 var 74 % af patienterne, der var triageret blå dvs. kunne færdigbehandles af en behandlersygeplejerske. Denne opgørelse hviler på, at der i april i akutklinikken stadigvæk var adgang for triage sygeplejersken til at konferere med en læge om triagering og behandling. Undersøgelser bl.a. fra DSI viser, at andelen visiteret til blå falder med manglende adgang til direkte lægefaglig rådgivning. Spørgsmål: Hvad er de forventede økonomiske besparelser ved alene at bemande akutklinikken med behandlersygeplejersker? Hvor stor en andel af de blå patienter i akutklinikkerne og i FAM i planområde Nord (Hillerød, Frederikssund og Helsingør) færdigbehandles aktuelt af behandlersygeplejersker uden, at en læge er ind over?

44 Er der i beregningen af besparelserne medtaget de mulige udgifter til transport til FAM af patienter, der kunne have været færdigbehandlet i akut klinik med adgang til direkte lægefaglig vurdering? Hvilke erfaringer er der indvundet mht anvendelse af telemedicin ved diagnostik af skader og akutte medicinske problemer hos selvhenvendere i akut klinikker? Er der andre steder i landet, hvor en akutklinik udelukkende er bemandet med behandlersygeplejerske og er en succes? Hvilke konkrete tiltag er igangsat for at inddrage vagtlæger og almen praksis i akut funktionen? Vil der være behov for videreuddannelse inden for genoplivning (resuscitation), for at alment praktiserende læger og vagtlæger kan varetage supervision/assistance i akutklinikken i sundhedshuset? Vil der inden for den tidsramme, der er angivet af koncernen: forventeligt primo 2013være mulighed for, at der er etableret et sundhedshus, som kan varetage akutklinikkens funktioner? Peter Kay Mortensen, Per Tærsbøl, Karin Helweg Larsen juli 2012

45 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 17 Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Charlotte Fischer (B) om IT på hospitalerne 4 bilag

46 Fra: Charlotte Fischer Sendt: 4. august :22 Til: Helle Ulrichsen; Svend Hartling Cc: Kirsten Lee Emne: Hospitalernes IT på næste FU Kære I. Vi ønsker fra radikal side en samlet drøftelse af og redegørelse for hospitalernes IT på næste forretningsudvalgsmøde. Vores motivation er: IT er hospitalernes livsnerve. Hver gang IT-systemerne ikke fungerer - enten fordi de er langsommelige eller ligefrem bryder ned - rammer det patienterne. Derfor er det yderst alvorligt, når hospitalernes IT fungerer skidt. Indtrykket er, at der er store, alvorlige problemer med hospitalernes IT - og at der er tale om en utålelig situation, der skaber stærkt frustrende arbejdsbetingelser for hospitalernes medarbejdere. Vi har i spørgsmål 104 til administrationen fået udleveret IT-driftrapporten for maj. Heraf fremgår, at der har været en betydelig stigning af antal "incidents" i maj - fra 579 i marts og 462 i april til 726 i maj. Ifølge rapporten var der i maj tre systemnedbrud, der ramte hospitalerne direkte. Det fremgår også, at der har været et dyk i tilgængelighed. Rapporten tegner i sig selv et alvorligt billede. Vi mener imidlertid ikke, at rapporten giver et fuldt billede af IT-driften på regionens hospitaler. Først og fremmest fordi det blot er en enkelt måned, der rapporteres om. Rapporten byder også på en meget overordnet viden, som det umiddelbart er svært at drage konklusioner ud fra. På den baggrund ønsker vi til brug for en drøftelse i Forretningsudvalget følgende information: 1) Udviklingen i antallet af nedbrud: Vi ønsker en redegørelse for, hvor mange nedbrud - og heraf alvorlige nedbrud, der rammer hospitalernes kritiske IT-systemer - der har været i år i perioden frem til august. Vi er bekendt med, at driftsvagten udsender sms eller informerer på intranettet, når der er tale om alvorlige nedbrud. Hvor ofte der i perioden er informeret på denne måde, ønsker vi også fremgår. 2) Udviklingen i funktionalitet: Vi ønsker viden om udviklingen i responstider på IT-systemerne i samme periode. 3) Driften på enkelte virksomhed: Vi ønsker tilsendt de sundhedstjek-rapporter, som udarbejdes for hvert enkelt hospital - for at vurdere systemernes funtionalitet i forhold til den enkelte virksomhed. 4) Driften sammenlignet med de øvrige regioner: Vi ønsker at vide, hvordan Region Hovedstadens IT fungerer sammenlignet med de øvrige fire regioner. Har vi flere eller færre nedbrud, herunder alvorlige nedbrud, og kortere eller længere responstider? Vi ønsker med dette afsæt en drøftelse af:

47 1) Mål for driften: Hvilke mål for IT-systemernes funktionalitet er der pt - og hvilke mål forventer hhv. ønsker vi at nå til hvornår? 2) Løsninger: I hvor høj grad er der brug for yderligere justeringer hhv. investeringer i ITindsatsen? Bedste hilsener Charlotte

48 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 17 Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Charlotte Fischer (B) om IT på hospitalerne bilag 2 incl. underbilag

49

50

51

52 Den 6. marts 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 28. februar 2012, sag nr. 4 SAG NR. 3 IT-HANDLINGSPLAN STATUS FOR 2011 OG PLAN FOR 2012 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet tager status for it-handlingsplan 2011 og it-handlingsplan for 2012 til efterretning, og 2. at regionsrådet godkender, at der for midler afsat i investeringsbudget 2012 meddeles anlægsbevilling på 135,1 mio. kr. til gennemførelse af ithandlingsplanens investeringsprojekter i RESUME Regionen har siden 2007 haft en sundheds-it-strategi med fokus på at konsolidere de centrale it-systemer. I 2012 ændres fokus, idet der akut er behov for investeringer til stabilisering af it-driften, og desuden befinder it-organisationen sig i en transition til en virksomhed med fokus på både it, medico og telefoni. Der er i it-handlingsplanen for 2012 et særligt fokus på tre områder. Region Hovedstaden skal i udbud med det patientadministrative system (PAS), idet kontrakten er udløbet og overvejer sammen med Region Sjælland mulighederne for et samarbejde, herunder om fælles udbud af en ny sundhedsplatform. Desuden indgår Region Hovedstaden i det tværregionale samarbejde Regionernes Sundheds-it organisation (RSI), om at opfylde en række pejlemærker. Endelig er der på grund af det akutte behov for forbedring af drift og infrastruktur udarbejdet en driftshandlingsplan, som bl.a. løftes via it-handlingsplanen. Udover disse tre områder er der behov for midler til en række projekter, som er kendetegnet ved, at de enten erstatter udtjente systemer, vedrører effektiviseringer, eller er en fortsættelse af allerede påbegyndte projekter.

53 Der søges på denne baggrund om tilslutning til, at de afsatte midler i investeringsbudget 2012 på 135,1 mio. kr. disponeres til it-handlingsplanens gennemførelse. SAGSFREMSTILLING Siden 2007 har regionen haft en sundheds-it-strategi med fokus på at konsolidere de centrale it-systemer. Strategien er udmøntet i årlige it-handlingsplaner, som er koordineret med regionens øvrige strategier, og under hensyn til det øgede samarbejde på regionalt og nationalt niveau, fx i Regionernes Sundheds-It (RSI). It-handlingsplanerne skal således understøtte udviklingen i regionens opgaver, herunder som førende sundhedsvæsen, og tager fx afsæt i målsætninger om at øge kvalitet og sikkerhed i tværgående og driftsstabile kliniske og administrative IT systemer der understøtter brugernes effektive og rationelle opgavevaretagelse, at understøtte et sammenhængende patientforløb på tværs af behandlingsaktører og sektorgrænser, at øge kvalitet og driftssikkerhed i regionens medicotekniske udstyr, at modernisere telefoni med henblik på at øge driftsstabilitet, effektivitet og omkostninger forbundet med kommunikation. It er i stigende omfang kritisk for hospitalsdriften med krav om driftsstabilitet. Der blev derfor i it-handlingsplanen for 2011 også afsat midler til forbedring af itinfrastrukturen. Det er i de kommende år nødvendigt med en større indsats, hvis driftsstabiliteten skal sikres, og infrastrukturen skal blive robust nok til at afvikle de nye systemer, der er under implementering eller vil blive anskaffet de kommende år. Dette ændrede fokus er afspejlet i handlingsplanen for Blandt andet af denne årsag indebærer it-handlingsplanen for 2012 en vis justering på projektniveau i forhold til det forudsatte i forbindelse med budget Status for realiseringen af it-handlingsplan 2011 Planens fokus var fortsat at konsolidere de centrale it-systemer og forbedre anvendelsen af systemerne i den kliniske hverdag ved bl.a. at understøtte sammenhængende patientforløb og give klinikerne mulighed for at se patientoplysninger på tværs af hospitalerne.

54 I 2011 er en række projekter gennemført. Det drejer sig bl.a. om: Implementering af det fælles dokumentstyringssystem (VIP), Udbredelse af Opus portalen (en del af den kliniske arbejdsplads), hvorfra der er adgang til de vigtigste informationer i form af patientnotater og til de parakliniske systemer Blodinfo, LABKA, Mikrobiologi og Patologi, Etablering af nødweb på kritiske systemer, Etablering af NemSMS-løsning til at sende sms-påmindelser til patienterne forud for planlagte aftaler med sygehusene. (RSI-pejlemærke), E-journal, hvor borgere og klinikere kan se en række data på tværs af regionerne. I 2011 har projektet arbejdet med at få overført regionens historiske data, Labka II-projektet er afsluttet og alle regionens kliniske biokemiske laboratorier anvender nu et fælles system. Dette giver samtidig klinikerne mulighed for adgang til alle regionens laboratoriesvar, Regionens patologisystemer og talegenkendelsessystem er nu konsoliderede, Elektronisk medicinmodul, version 3 (EPM3) er implementeret på alle hospitaler, Implementering af Akuttavler på de fire fælles akutmodtagelser, Anskaffet og implementeret fælles medicinkort (FMK). Der er desuden udarbejdet strategier for telemedicin og IT-understøttet patient empowerment i regi af RSI, med regionen som projektleder (behandlet i regionsrådet i august 2011). It-handlingsplan for 2012 Der lægges op til disponering som anført i oversigten på den følgende side. Den foreslåede endelige disponering er sammenholdt med den foreløbige disponering i forbindelse med budget 2012, idet der er foretaget enkelte justeringer i forbindelse med det videre planlægningsarbejde. Disponeringen gennemgås nærmere i det følgende.

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen 12-10-2010 2 Fælles pejlemærker Konsolideret EPJ/PAS landskab IT-understøttelse af præhospital indsats Den

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

IT status Region Sjælland

IT status Region Sjælland IT status Region Sjælland E-sundhedsobservatoriets årskonference 2010 Lars Henrik Søfren, Funktionschef, IT Kunderelationer Status for IT Infrastruktur NU Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ultimo 2012 Netværk Regionalt

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

It handlingsplan 2014

It handlingsplan 2014 Klinisk It Governance & HVK August 2013 It handlingsplan 2014 Indledning På regionens investeringsbudget for 2014 er der afsat en ramme på 130 mio. kr. til realisering af udviklingsinitiativer inden for

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING HELGE PRÆSTGAARD CARLSEN, REGION SYDDANMARK TORBEN HØY CHRISTENSEN, CSC SCANDIHEALTH Præsentation Et indlæg om styring af et kompleks projekt.

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Den Kliniske Databank i Region Syddanmark

Den Kliniske Databank i Region Syddanmark Den Kliniske Databank i Region Syddanmark Data fra udfasede systemer samles og stilles til rådighed til gavn for klinikere, patienter og forskere E-sundhedsobservatoriet, 3. oktober, 2014 Indhold Baggrund

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden Strategi og vision for anskaffelsen Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden 2. December 2013 Hvordan er vores it-understøttelse i dag med reference til Accenture

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning (5 mio. kr.) I budgettet for 2013 indgår 25 mio. kr.

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder 29. august 2013 Forretningsbegrundelse Politisk ønske om telemedicin Viden om effekt Telemedicinsk motorvej Sparede ressourcer

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Fortsat drift af Telemedicin til KOL basisdrift. Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering

Læs mere

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. december 2008 Sag nr. 13 Emne: 4. Økonomirapport 2008 Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Implementering af Bookplan i Region Nordjylland

Implementering af Bookplan i Region Nordjylland Implementering af Bookplan i Region Nordjylland Susanne Skeem Projektleder RN Lena H. Malmberg Implementeringsansvarlig projektleder RN Capgemini Sogeti - Århus 21.maj 2015 Agenda Nyt bookingsystem i Region

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

IT i sundhedssektoren

IT i sundhedssektoren Januar 2012 2 IT i sundhedssektoren Resume Denne analyse drejer sig om holdningen til elektroniske journaler i sundhedssystemet blandt de iteksperter, der er beskæftiget på områderne hospitalsbyggeri,

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten.

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten. Side 1 Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten Delrapportering til Regionsrådet. Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden en del af Sundhedsplatformen Hvor er klinisk/administrativ praksis beskrevet? Regionale kliniske vejledninger fra

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere