Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag

2

3

4

5

6 Regionsrådet Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Høring om placeringen af nyt stx-udbud i Lyngby Ministeriet for Børn og Undervisning har modtaget regionens brev af 3. juli 2012 om godkendelse af stx-udbud på Handelsskolen København Nord. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr juli 2012 Sags nr.: L.391 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 29. juni 2012 til Region Hovedstaden beklaget, at Region Hovedstaden ikke er blevet inddraget i processen vedr. den stedlige placering af nye udbud i regionen. Baggrunden for processen var som beskrevet i ministeriets brev af 29. juni 2012, at ministeriet i vinter 2011/12 modtog foreløbige ansøgninger fra flere handelsskoler. Der blev på baggrund af de foreløbige ansøgninger afholdt et samlet møde for disse skoler, hvor de blev opfordret til at kvalificere deres ansøgninger og fremsende dem til ministeriet inden 15. maj 2012, således at der kunne foreligge en afgørelse inden sommer. Ministeriet for Børn og Undervisning modtog fra skoler i Region Hovedstanden derefter endelige ansøgninger om stx-udbud fra Handelsskolen København Nord i Lyngby (den 1. maj 2012 og en uddybet ansøgning den 1. juni 2012) og fra Niels Brock (den 25. maj 2012). Det kan oplyses, at ministeriet ikke har haft sendt sagerne til udtalelse hos de forpligtende samarbejder eller de omkringliggende gymnasier. Der blev den 18. juni truffet afgørelse om at godkende ansøgningen om stx-udbud fra Handelsskolen København Nord og om at afslå ansøgningen fra Niels Brock. Region Hovedstaden har i brev af 3. juli 2012 bedt om at modtage kopi af ansøgninger fra og afgørelser vedr. institutioner i regionen samt de kapacitetsanalyser, som ligger til grund for beslutningen. Ansøgninger og afgørelser er tidligere fremsendt, og sammen med dette brev fremsendes

7 2 de kapacitetsanalyser, som ministeriet har truffet afgørelser på grundlag af. Der er desuden aftalt et møde mellem Region Hovedstaden og afdelingschef Lars Mortensen, Ministeriet for Børn og Undervisning, om sagen den 14. august 2012 kl her i ministeriet. På den baggrund anmodes Regionsrådet i Region Hovedstaden om at afgive indstilling til børne- og undervisningsministeren om den stedlige placering af et nyt uddannelsessted for udbud af 3-årigt stx i regionen på Handelsskolen København Nord i Lyngby, jf. 11 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august Indstillingen bedes indsendt til afdelingschef Lars Mortensen senest d. 25. august 2012, hvorefter ministeren vil tage stilling til, om indstillingen giver anledning til at revidere den tidligere trufne beslutning. Som anført i ministeriets brev af den 29. juni 2012 er afgørelsen om godkendelsen af Handelsskolen København Nord til udbud af 3-årigt stx truffet på baggrund af følgende: Ministeriets kapacitetsanalyse viser meget klart, at der i de kommende år er et udtalt behov for øget stx-kapacitet i Københavns nordvestegn, centreret om Furesø kommune, der ikke huser nogen offentlige institutioner med udbud af stx. Dele af kapacitetsproblemet løses via udvidelser på omkringliggende institutioner (Gladsaxe Gymnasium og Borupgaard Gymnasium). Baggrunden for beslutningen om at godkende stx-udbud på Handelsskolen København Nord i Lyngby er som nævnt i ministeriets brev af 29. juni 2012 institutionens lokalisering og den kvalificerede ansøgning. Det er endvidere ministerens holdning, at den ønskede udvikling i retning af campusdannelser og andre tiltag, der sikrer et så bredt ungdomsuddannelsestilbud som muligt i alle dele af landet, skal ske ad frivillighedens vej. Derfor ser ministeren positivt på relevante lokale initiativer, der kan sikre kapacitet, bredde og kvalitet i ungdomsuddannelsesudbuddet. Udvidelse af institutionsstrukturen med godt lokaliserede institutioner, der har flere gymnasiale ungdomsuddannelser, er et led i en ønsket smidiggørelse. En sådan smidiggørelse kan lette overgangen mellem de forskellige ungdomsuddannelsestilbud for de unge, der ikke har fået valgt den rette uddannelse i første omgang. Ministeriet skal afslutningsvis igen beklage den manglende inddragelse af Region Hovedstaden i processen og bekræfte, at ministeriet fremadrettet vil indgå i en tæt dialog med regionen om stedlig placering af nye udbud.

8 3 Kopi af nærværende brev sendes til Handelsskolen København Nord. Med venlig hilsen på Lars Mortensens vegne Annegrete Larsen Kontorchef Kontor for Gymnasiale Uddannelser Direkte tlf

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Fax Web CVR/SE-nr: Dato: 9. august 2012 NOTAT Vedr. det fremadrettede behov for kapacitet nord for København og om etablering af nyt uddannelsessted for stx i Lyngby Ministeriet for Børn og Undervisning har udarbejdet en analyse af det fremadrettede behov for kapacitet på gymnasierne i Region Hovedstaden, undtaget Bornholm. Analysen konkluderer, at der i området nord for København vil være behov for at øge kapaciteten med 42 klasser frem mod Dette behov, mener ministeriet, bør løses dels ved udvidelser på de eksisterende gymnasier, dels ved etablering af et nyt alment gymnasium i Lyngby. Ministeriets kapacitetsanalyse baserer sig på kapacitet i form af bygninger og lokaler. Udgangspunktet for en beregning af kapacitetsbehovet i 2020 er således med udgangspunkt i den varige fysiske bygningsmæssige kapacitet, som gymnasierne har til rådighed. Optagelseskapacitet 2012 Region Hovedstadens beregning af den fremadrettede optagelseskapacitet er baseret på det faktiske optag i Det fremgår tydeligt, at gymnasierne i dag håndterer et stadigt større antal af klasser sammenlignet med tidligere år. Ministeriet oplyser dog, at det lægger til grund, at udvidelsen i optag de seneste år for en stor del sker ved midlertidige bygningsmæssige løsninger, så som pavilloner, inddragelse af fællesrum etc. I nedenstående tabel er den fremadrettede optagelseskapacitet opgjort for område B. Det betyder, at gymnasierne på nuværende tidspunkt har kunnet udvide den faktiske optagelseskapacitet til at kunne håndtere et øget antal af klasser. Beregningen tager udgangspunkt i, at gymnasierne fremadrettet forventes at kunne optage det samme antal klasser, som det har været tilfældet i 2012.

37 Af nedenstående beregning fremgår det tydeligt, at der ikke vil være behov for en udvidelse af kapaciteten i område B, nord for København. Analysen påpeger, at gymnasierne i området forventes at kunne håndtere et større antal klasser også i 2020, end der umiddelbart vil være behov for jf. Ministeriets analyse. Det betyder således, at gymnasierne forventes at kunne håndtere 7 klasser i 2020, end det beregnede behov ifølge Ministeriets analyse. Faktisk optagelseskapacitet og beregnet optagelsesbehov frem til 2020 Område B Nord for København Stamklasebehov Fremadrettet optageleskapacitet 2 s Optagelsesbehov 2020 Gentofte kommune Aurehøj gymnasium 27 Gl. Hellerup gymnasium 36 Ordrup gymnasium 30 Øregård gymnasium 30 Gladsaxe Gladsaxe gymnasium 42 Lyngby-Taarbæk Virum gymnasium 42 Furesø Rudersdal Birkerød gymnasium (HF, IB & Kostskole) 27 Nærum gymnasium 42 I ALT Forskel i definition og opgørelse af kapacitet Der er grundlæggende forskel på definitionen af kapacitet; Ministeriet tager udgangspunkt i fysisk kapacitet 3 hvor Region Hovedstaden tager udgangspunkt i en beregning af den fremadrettede optagelseskapacitet 4. I nedenstående tabel sammenholdes den fysiske kapacitet, som Ministeriet har opgjort som bygningsoverdragelse i 2009 plus egen udvidelse i deres kapacitetsanalyse, med administrationens opgørelse af den fremadrettede optagelseskapacitet af klasser baseret på antallet af 1g elever i Baseret på Ministeriets kapacitetsanalyse 2 Baseret på Region Hovedstadens beregning af fremadrettet kapacitetsbehov 3 Ministeriet beregner fysisk kapacitet som fysisk bygningsoverdragelse i 2009 plus efterfølgende egen bygningsudvidelse. 4 Region Hovedstaden beregner den fremadrettede optagelseskapacitet baseret på den faktiske optagelse af elever i 2012, forudsat at gymnasierne fremadrettet kan håndtere samme optag af 1g elever i de følgende år. Side 2

38 Administrationen mener derfor, at man i en kapacitetsanalyse også bør tage udgangspunkt i en vurdering af den faktiske kapacitet på baggrund af optagelsen i 2012 som gymnasierne i øjeblikket håndterer; og forventes også at kunne håndtere fremadrettet. På gymnasierne i området nord for København vil den fremadrettede optagelseskapacitet således være 49 klasser større end den varige permanente bygningskapacitet, som gymnasierne råder over i dag. Difference i opgørelse af nuværende optagelseskapacitet 2012 Område B Nord for København Fysisk kapacitet (Ministeriet) Fremadrettet optagelseskapacitet (Region H.) Difference Gentofte kommune Aurehøj gymnasium Gl. Hellerup gymnasium Ordrup gymnasium Øregård gymnasium Gladsaxe Gladsaxe gymnasium Lyngby-Taarbæk Virum gymnasium Furesø Rudersdal Birkerød gymnasium (HF, IB & Kostskole) 8 Nærum gymnasium I ALT Sammenfattende bemærkninger Administrationen har ønsket at tydeliggøre, at hvis man indregner den optagelseskapacitet, som gymnasierne allerede håndterer i dag, så tegner der sig et ganske andet billede og dermed et andet beslutningsgrundlag. Det er derfor essentielt at den fremadrettede optagelseskapacitet, baseret på det faktiske optag i 2012, indgår i beslutningsgrundlaget. Baseret på administrationens beregninger i dette notat, kan der drages følgende to hovedkonklusioner 1. Det er administrationens klare vurdering, at der fremadrettet ikke vil være behov for oprettelse af yderligere kapacitet i område B, nord for København a. Gymnasierne håndterer allerede i dag en øget optagelseskapacitet, sammenholdt med tidligere år. Side 3

39 b. Den forventede fremadrettede optagelseskapacitet beregnes som 7 klasser højere end Ministeriets beregning af behov i 2020 c. På nuværende tidspunkt er der etableret en fleksibel kapacitet på gymnasierne, som i dag håndterer den faktiske optagelseskapacitet som er steget de seneste år 2. Administrationen påpeger, at det kan være risikabelt fremadrettet at udvide den permanente bygningskapacitet, da man herved eliminerer den fleksible kapacitet som gymnasierne opererer med i dag. 3. Administrationen vurderer desuden, at man bør tage højde for påvirkningen på de eksisterende gymnasier både i området og udenfor. Hvis der oprettes et nyt alment gymnasium i Lyngby, vil der blive lagt et større pres på de øvrige gymnasier i området, idet der ikke er grundlag for en tilsvarende stigning i antallet af gymnasieelever. Den fleksible kapacitet, som danner grundlag for gymnasiernes nuværende håndtering af et højere antal klasser, risikerer at blive overset med risiko for, at disse klasser på sigt pålægges at flytte til de områder, hvor man vælger at udvide kapaciteten. I dag er der allerede en indpendling af elever til området nord for København fra især centrum. Hvis denne indpendling forstærkes, kan det få konsekvenser for gymnasierne på Vestegnen og mindre populære gymnasier i Storkøbenhavn. Side 4

40 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 16 Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Peter Kay Mortensen (A), Per Tærsbøl (C) og Karin Helweg-Larsen (Ufp) vedr. sundhedshus i Helsingør 1 bilag

41 Til Regionsrådsformanden, Vibeke Storm Rasmussen En opfordring og en række RR spørgsmål vedrørende den fremskyndede lukning af Helsingør Hospital og etableringen af et sundhedshus. Idet vi tager til efterretning, at et flertal i Regionsrådet har stemt for en fremskyndet lukning af Helsingør Hospital, skal vi anmode om, at Regionsrådet tager stilling til nærværende forslag om, at der nedsættes en politisk følgegruppe til at overvåge planerne for placeringen af et fremtidigt sundhedshus i Helsingør, og at der udskrives en overordnet idé/plankonkurrence for en mulig udnyttelse af Helsingør Hospitals matrikel til etableringen af sundhedshuset. Vi ønsker snarest muligt information om, hvornår FU/Regionsråd vil blive orienteret om (evt. allerede igangværende?) forhandlinger om placeringen af et fremtidigt sundhedshus i Helsingør kommune. Vi anmoder om, at der i overvejelserne om placeringen af et fremtidigt sundhedshus indgår konkrete beregninger af, hvilket bygningsmæssigt volumen, der kræves for at sikre udviklingen af et visionært nærtilbud til borgerne i regionens nordøstlige lokalområder, og at der heri indgår en vurdering af fordele og mulige barrierer for at udnytte Helsingør Hospital matriklen til at etablere et sundhedshus. Vi finder, at matriklen, Helsingør Hospital, bygningsmæssigt og beliggenhedsmæssigt kan indfri forventningerne til regionens første sundhedshus: 1. Central placering med lettilgængelighed a. Afstanden til Helsingør station er 3,0 km. b. Busrute forbinder station og hospital c. Parkeringsforhold er gode 2. Eksisterende bygning rummer tilstrækkeligt antal kvadratmeter til de funktioner, der aktuelt og på længere sigt vil indgå i et sundhedshus, hertil kommer: a. Der bevares en nærhed mellem somatiske funktioner og psykiatrien på matriklen b. MR og CT scannere og andre avancerede diagnostiske apparaturer vil fortsat kunne benyttes i den ambulante funktion i sundhedshuset og vil kunne indfri praktiserende speciallægers (og almen praktiserende lægers) behov for adgang til diagnostik c. Volumen i de eksisterende bygninger muliggør at skabe et sundhedshus, der kan være model for en fremtidig udbygning af tværsektorielle opgaver i regionen. Der henvises her til planer for sundhedshuse i andre regioner fx. i Vejle, og som umiddelbart synes at forudsætte et langt større budget end omkostningerne ved en ombygning/nyindretning af Helsingør Hospital til de mange funktioner, som et visionært sundhedshus skal og vil kunne rumme. Vi vil derfor anmode om, at beslutningen om placeringen af det fremtidige sundhedshus udskydes indtil, der er gennemført en idékonkurrence/helhedsplankonkurrence om, og da hvorledes Helsingør Hospitals matrikel vil kunne danne rammerne for et sundhedshus, der mindst skal kunne omfatte de aktiviteter, som

42 koncernen tidligere har oplistet for funktionerne/indholdet i fremtidige sundhedshuse i Frederikssund og Helsingør (jf. oplæg til HOPP 2020 og budgetforhandlinger i 2011). Det kræver volumen, dvs. vide fysiske faciliteter, at kunne indfri visionerne om et sundhedshus som ramme for en videreudvikling af det tværsektorielle samarbejde mellem region og kommuner om bl.a. ældre medicinske patienter, kronisk syge, udsatte borgere, herunder psykisk syge med misbrugsproblemer og som også sikrer, at der er nærtilbud til gravide, fødende, til rehabilitering, revalidering og til terminalpleje. Allerede i 1988 fremsatte Folketingets socialdemokratiske gruppe et forslag til folketingsbeslutning om tværfaglige primære sundhedscentre, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= hvor mulighederne for en styrkelse af det tværsektorielle samarbejde om forebyggelse, sundhedsoplysning, lægelig bistand ud over sygehusydelser, pleje og omsorg, særlig støtte og rådgivning til udsatte grupper er fremhævet. Som bekendt blev visionen ikke til virkelighed. Regionen har mulighed for nu at tænke større end blot til at erstatte en række lokale sygehusfunktioner med et lavbudget tilbud. Vi erindrer tillige om, at psykiatrien i Helsingør aktuelt er lokaliseret på samme matrikel som den somatiske funktion, og at det i de nationale retningslinjer for organisering af psykiatrien og i regionens egen psykiatri politik anbefales en fysisk nærhed mellem somatik og psykiatri. Det skal pointeres, at vores spørgsmål ikke relaterer sig til den mulige økonomiske gevinst ved at fremskynde lukningen af Helsingør Hospital. Der har endnu ikke været fremlagt entydige tal for den mulige besparelse. Der er således ikke et grundlag for at vurdere de økonomiske konsekvenser (besparelser eller øgede udgifter) ved den fremskyndede lukning af Helsingør Hospital og den nødvendige forudgående etablering af et sundhedshus. Vi er klar over, at det påregnes, at ambulatoriefunktionen i et kommende sundhedshus skal varetages som en udefunktion fra Hillerød, og at denne del af driften muligvis ikke forudsætter en budgetforøgelse. I følgende spørgsmål har vi taget afsæt i politikerspørgsmål no.43, besvaret ; spørgsmål nr. 44, besvaret ; spørgsmål nr. 50, besvaret , spørgsmål nr. 81, besvaret og spørgsmål nr. 19, besvaret og i status for implementering af elementerne i budgetforlig 2011 af februar Varetagelsen af ambulante opgaver over for den medicinske patient: I 2011 var der ambulante kontakter til Helsingør Hospitals medicinske funktioner (væsentligst vedrørende diabetes, KOL og hjertekarsygdomme) samt kontakter til Rheumatologisk afdeling (muskel skeletlidelser/gigtlidelser). Blandt kontakterne til medicinsk ambulatorium var (66 %) fra de mest nærliggende kommuner, Helsingør, Hørsholm, Fredensborg, Gribskov og Allerød, og 73 % af disse kontakter var blandt borgere i alderen 65 og ældre. I svar på spørgsmål 109 fra Steen Olesen om den fremtidige ambulante betjening af borgerne er der ikke redegjort for det forventede antal kontakter, dvs. kapacitetskravet til et sundhedshus. Ud fra ovenstående angivelser kan der forventes omtrent årlige kontakter fra nærområder og kontakter vedrørende rheumatologiske lidelser. Det vil skønsmæssigt svare til knap 80 kontakter pr. arbejdsdag. En del af disse kontakter vil kræve udvidede undersøgelser fx CT og MR scanning og andre rtg. undersøgelser.

43 Derudover er det ifølge information til FU og Regionsråd planen på sigt at knytte praktiserende speciallægepraksis til sundhedshuset og også almen praktiserende læger. Adgang til forskellige diagnostiske faciliteter, så som røntgen vil kunne tænkes at gøre det mere attraktivt at være tilknyttet sundhedshuset. Spørgsmål: Hvilken fysisk kapacitet (antal kvadratmeter)kræves der, for at sundhedshuset fremover kan varetage den ambulatoriske funktion over for ældre og kronisk syge borgere i nærområdet? Hvor mange speciallæger med ansættelse på Hillerød Hospital forventes tilknyttet funktionen? Hvor langt er Regionen i forhandlinger med Foreningen af Speciallæger om en mulig tilknytning af speciallægepraksis til sundhedshuset? Ved meddelelse til FU i februar 2012 (pkt. 5.1) er noteret, at der til og med maj 2012 gennemføres et foranalyse arbejde mhp. at beskrive rammerne for et modelprojekt for tværsektorielt samarbejde med praktiserende læger. Hvor langt er dette forarbejde, og indgår der i dette, at der tages stilling til, at der nu er opstået et særligt behov for en nærmere tilknytning af alment praktiserende læger og vagtlæger til et kommende sundhedshus? Indgår der i foranalysen en belysning af mulighederne for vagtlægers/almen praksis ydelser i akut klinikken i sundhedshuset, her tænkes specielt på supervision/dialog med behandlersygeplejersker, jf. spørgsmål under pkt. 2. Hvilke modeller for et sundhedshus arbejdes der aktuelt med? Ved lukningen af Diakonissestiftelsen blev bygningen ramme for en række speciallægeklinikker, som drager fordel af diagnostisk apparatur og tværfaglig sparring. Er der overvejelser i koncernen om tilsvarende at udnytte det overskydendende volumen ved lukningen af Helsingør Hospitals nuværende funktioner? 2. Behandling af akutte skader og medicinske problemer: Ifølge svar på RR spørgsmålene 81 og 109, vil et flertal af akutte henvendelser til sundhedshusets akutklinik omhandle problemer, der kan færdigbehandles af behandlersygeplejersker. Det er angivet, at der i analysen af ventetider på Helsingørs akutklinik i april 2012 var 74 % af patienterne, der var triageret blå dvs. kunne færdigbehandles af en behandlersygeplejerske. Denne opgørelse hviler på, at der i april i akutklinikken stadigvæk var adgang for triage sygeplejersken til at konferere med en læge om triagering og behandling. Undersøgelser bl.a. fra DSI viser, at andelen visiteret til blå falder med manglende adgang til direkte lægefaglig rådgivning. Spørgsmål: Hvad er de forventede økonomiske besparelser ved alene at bemande akutklinikken med behandlersygeplejersker? Hvor stor en andel af de blå patienter i akutklinikkerne og i FAM i planområde Nord (Hillerød, Frederikssund og Helsingør) færdigbehandles aktuelt af behandlersygeplejersker uden, at en læge er ind over?

44 Er der i beregningen af besparelserne medtaget de mulige udgifter til transport til FAM af patienter, der kunne have været færdigbehandlet i akut klinik med adgang til direkte lægefaglig vurdering? Hvilke erfaringer er der indvundet mht anvendelse af telemedicin ved diagnostik af skader og akutte medicinske problemer hos selvhenvendere i akut klinikker? Er der andre steder i landet, hvor en akutklinik udelukkende er bemandet med behandlersygeplejerske og er en succes? Hvilke konkrete tiltag er igangsat for at inddrage vagtlæger og almen praksis i akut funktionen? Vil der være behov for videreuddannelse inden for genoplivning (resuscitation), for at alment praktiserende læger og vagtlæger kan varetage supervision/assistance i akutklinikken i sundhedshuset? Vil der inden for den tidsramme, der er angivet af koncernen: forventeligt primo 2013være mulighed for, at der er etableret et sundhedshus, som kan varetage akutklinikkens funktioner? Peter Kay Mortensen, Per Tærsbøl, Karin Helweg Larsen juli 2012

45 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 17 Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Charlotte Fischer (B) om IT på hospitalerne 4 bilag

46 Fra: Charlotte Fischer Sendt: 4. august :22 Til: Helle Ulrichsen; Svend Hartling Cc: Kirsten Lee Emne: Hospitalernes IT på næste FU Kære I. Vi ønsker fra radikal side en samlet drøftelse af og redegørelse for hospitalernes IT på næste forretningsudvalgsmøde. Vores motivation er: IT er hospitalernes livsnerve. Hver gang IT-systemerne ikke fungerer - enten fordi de er langsommelige eller ligefrem bryder ned - rammer det patienterne. Derfor er det yderst alvorligt, når hospitalernes IT fungerer skidt. Indtrykket er, at der er store, alvorlige problemer med hospitalernes IT - og at der er tale om en utålelig situation, der skaber stærkt frustrende arbejdsbetingelser for hospitalernes medarbejdere. Vi har i spørgsmål 104 til administrationen fået udleveret IT-driftrapporten for maj. Heraf fremgår, at der har været en betydelig stigning af antal "incidents" i maj - fra 579 i marts og 462 i april til 726 i maj. Ifølge rapporten var der i maj tre systemnedbrud, der ramte hospitalerne direkte. Det fremgår også, at der har været et dyk i tilgængelighed. Rapporten tegner i sig selv et alvorligt billede. Vi mener imidlertid ikke, at rapporten giver et fuldt billede af IT-driften på regionens hospitaler. Først og fremmest fordi det blot er en enkelt måned, der rapporteres om. Rapporten byder også på en meget overordnet viden, som det umiddelbart er svært at drage konklusioner ud fra. På den baggrund ønsker vi til brug for en drøftelse i Forretningsudvalget følgende information: 1) Udviklingen i antallet af nedbrud: Vi ønsker en redegørelse for, hvor mange nedbrud - og heraf alvorlige nedbrud, der rammer hospitalernes kritiske IT-systemer - der har været i år i perioden frem til august. Vi er bekendt med, at driftsvagten udsender sms eller informerer på intranettet, når der er tale om alvorlige nedbrud. Hvor ofte der i perioden er informeret på denne måde, ønsker vi også fremgår. 2) Udviklingen i funktionalitet: Vi ønsker viden om udviklingen i responstider på IT-systemerne i samme periode. 3) Driften på enkelte virksomhed: Vi ønsker tilsendt de sundhedstjek-rapporter, som udarbejdes for hvert enkelt hospital - for at vurdere systemernes funtionalitet i forhold til den enkelte virksomhed. 4) Driften sammenlignet med de øvrige regioner: Vi ønsker at vide, hvordan Region Hovedstadens IT fungerer sammenlignet med de øvrige fire regioner. Har vi flere eller færre nedbrud, herunder alvorlige nedbrud, og kortere eller længere responstider? Vi ønsker med dette afsæt en drøftelse af:

47 1) Mål for driften: Hvilke mål for IT-systemernes funktionalitet er der pt - og hvilke mål forventer hhv. ønsker vi at nå til hvornår? 2) Løsninger: I hvor høj grad er der brug for yderligere justeringer hhv. investeringer i ITindsatsen? Bedste hilsener Charlotte

48 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 17 Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Charlotte Fischer (B) om IT på hospitalerne bilag 2 incl. underbilag

49

50

51

52 Den 6. marts 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 28. februar 2012, sag nr. 4 SAG NR. 3 IT-HANDLINGSPLAN STATUS FOR 2011 OG PLAN FOR 2012 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet tager status for it-handlingsplan 2011 og it-handlingsplan for 2012 til efterretning, og 2. at regionsrådet godkender, at der for midler afsat i investeringsbudget 2012 meddeles anlægsbevilling på 135,1 mio. kr. til gennemførelse af ithandlingsplanens investeringsprojekter i RESUME Regionen har siden 2007 haft en sundheds-it-strategi med fokus på at konsolidere de centrale it-systemer. I 2012 ændres fokus, idet der akut er behov for investeringer til stabilisering af it-driften, og desuden befinder it-organisationen sig i en transition til en virksomhed med fokus på både it, medico og telefoni. Der er i it-handlingsplanen for 2012 et særligt fokus på tre områder. Region Hovedstaden skal i udbud med det patientadministrative system (PAS), idet kontrakten er udløbet og overvejer sammen med Region Sjælland mulighederne for et samarbejde, herunder om fælles udbud af en ny sundhedsplatform. Desuden indgår Region Hovedstaden i det tværregionale samarbejde Regionernes Sundheds-it organisation (RSI), om at opfylde en række pejlemærker. Endelig er der på grund af det akutte behov for forbedring af drift og infrastruktur udarbejdet en driftshandlingsplan, som bl.a. løftes via it-handlingsplanen. Udover disse tre områder er der behov for midler til en række projekter, som er kendetegnet ved, at de enten erstatter udtjente systemer, vedrører effektiviseringer, eller er en fortsættelse af allerede påbegyndte projekter.

53 Der søges på denne baggrund om tilslutning til, at de afsatte midler i investeringsbudget 2012 på 135,1 mio. kr. disponeres til it-handlingsplanens gennemførelse. SAGSFREMSTILLING Siden 2007 har regionen haft en sundheds-it-strategi med fokus på at konsolidere de centrale it-systemer. Strategien er udmøntet i årlige it-handlingsplaner, som er koordineret med regionens øvrige strategier, og under hensyn til det øgede samarbejde på regionalt og nationalt niveau, fx i Regionernes Sundheds-It (RSI). It-handlingsplanerne skal således understøtte udviklingen i regionens opgaver, herunder som førende sundhedsvæsen, og tager fx afsæt i målsætninger om at øge kvalitet og sikkerhed i tværgående og driftsstabile kliniske og administrative IT systemer der understøtter brugernes effektive og rationelle opgavevaretagelse, at understøtte et sammenhængende patientforløb på tværs af behandlingsaktører og sektorgrænser, at øge kvalitet og driftssikkerhed i regionens medicotekniske udstyr, at modernisere telefoni med henblik på at øge driftsstabilitet, effektivitet og omkostninger forbundet med kommunikation. It er i stigende omfang kritisk for hospitalsdriften med krav om driftsstabilitet. Der blev derfor i it-handlingsplanen for 2011 også afsat midler til forbedring af itinfrastrukturen. Det er i de kommende år nødvendigt med en større indsats, hvis driftsstabiliteten skal sikres, og infrastrukturen skal blive robust nok til at afvikle de nye systemer, der er under implementering eller vil blive anskaffet de kommende år. Dette ændrede fokus er afspejlet i handlingsplanen for Blandt andet af denne årsag indebærer it-handlingsplanen for 2012 en vis justering på projektniveau i forhold til det forudsatte i forbindelse med budget Status for realiseringen af it-handlingsplan 2011 Planens fokus var fortsat at konsolidere de centrale it-systemer og forbedre anvendelsen af systemerne i den kliniske hverdag ved bl.a. at understøtte sammenhængende patientforløb og give klinikerne mulighed for at se patientoplysninger på tværs af hospitalerne.

54 I 2011 er en række projekter gennemført. Det drejer sig bl.a. om: Implementering af det fælles dokumentstyringssystem (VIP), Udbredelse af Opus portalen (en del af den kliniske arbejdsplads), hvorfra der er adgang til de vigtigste informationer i form af patientnotater og til de parakliniske systemer Blodinfo, LABKA, Mikrobiologi og Patologi, Etablering af nødweb på kritiske systemer, Etablering af NemSMS-løsning til at sende sms-påmindelser til patienterne forud for planlagte aftaler med sygehusene. (RSI-pejlemærke), E-journal, hvor borgere og klinikere kan se en række data på tværs af regionerne. I 2011 har projektet arbejdet med at få overført regionens historiske data, Labka II-projektet er afsluttet og alle regionens kliniske biokemiske laboratorier anvender nu et fælles system. Dette giver samtidig klinikerne mulighed for adgang til alle regionens laboratoriesvar, Regionens patologisystemer og talegenkendelsessystem er nu konsoliderede, Elektronisk medicinmodul, version 3 (EPM3) er implementeret på alle hospitaler, Implementering af Akuttavler på de fire fælles akutmodtagelser, Anskaffet og implementeret fælles medicinkort (FMK). Der er desuden udarbejdet strategier for telemedicin og IT-understøttet patient empowerment i regi af RSI, med regionen som projektleder (behandlet i regionsrådet i august 2011). It-handlingsplan for 2012 Der lægges op til disponering som anført i oversigten på den følgende side. Den foreslåede endelige disponering er sammenholdt med den foreløbige disponering i forbindelse med budget 2012, idet der er foretaget enkelte justeringer i forbindelse med det videre planlægningsarbejde. Disponeringen gennemgås nærmere i det følgende.

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 6. marts 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 6. marts 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 6. marts 2012 Sag nr. Emne: bilag It, Medico og Telefoni Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø NOTAT Telefon Telefon direkte +45 38 64 80 00 +45 20 30 30 93 Web

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Regionernes Sundheds-it organisation RSI

Regionernes Sundheds-it organisation RSI Regionernes Sundheds-it organisation RSI Lisbeth Nielsen Kontorchef Danske Regioner Pol. 28/10-05 Agenda 1. Baggrund 2. Organisering 3. RSIs aktuelle aktiviteter: Projekter EPJ-review Fælles pejlmærker

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010.

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 25. januar 2011 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden

Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden Niels Reichstein Larsen Chef for projektafdelingen og Enhed for Klinisk Kvalitet Koncern IT Region Hovedstaden en af Danmarks største koncerner

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 28. februar 2012 Kl. 10.00 Pharmakon i Hillerød. Møde nr. 2

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 28. februar 2012 Kl. 10.00 Pharmakon i Hillerød. Møde nr. 2 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 28. februar 2012 Kl. 10.00 Pharmakon i Hillerød Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke Kirsten Lee Charlotte

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Juni 2010. På RSI s vegne. Jens Andersen

Juni 2010. På RSI s vegne. Jens Andersen Pejlemærker for sundheds-it 2010 1 Juni 2010 Regionerne etablerede i februar måned 2010 Regionernes Sundheds-It Organisation (RSI) med en styregruppe i spidsen sammensat af direktionerne og IT-cheferne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om it-understøttelsen af sygehusenes

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen 12-10-2010 2 Fælles pejlemærker Konsolideret EPJ/PAS landskab IT-understøttelse af præhospital indsats Den

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

1. Velkomst og præsentation Camilla Lønborg-Jensen bød velkommen og deltagerne præsenterede sig.

1. Velkomst og præsentation Camilla Lønborg-Jensen bød velkommen og deltagerne præsenterede sig. Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Styringskomiteen og Styregruppen for CEICAD Dato: 8. december 2015 Kl.: 14.00 15.00 Sted: Regionsgården, lokale H8 Telefon +45 38 66

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Torsdag den 24. maj 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret lokale 12 Mødet slut kl. 19 Møde nr.

Læs mere

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg Lægeforeningen Hovedstaden Journal 2012-770/llg Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer 1 Baggrund: Lægeforeningen Hovedstadens IT-udvalg har

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart.

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart. Dato: 15. maj 2014 Brevid: 2255385 Status for Sundhedsplatformen Baggrund Den 20. december 2013 underskrev Region Sjælland og Region Hovedstaden kontrakt med den amerikanske leverandør Epic om levering

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

IT status Region Sjælland

IT status Region Sjælland IT status Region Sjælland E-sundhedsobservatoriets årskonference 2010 Lars Henrik Søfren, Funktionschef, IT Kunderelationer Status for IT Infrastruktur NU Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ultimo 2012 Netværk Regionalt

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1 Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Lettere og hurtigere adgang til diagnostik på sygehuse

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden DSKS-årsmøde Workshop Fælles Medicinkort () ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden Emner i præsentationen 1/2 Om Status Udfordringer Skærmbilleder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HALSNÆS KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Halsnæs Kommune og

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn

Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn Sundheds- og Ældreministeriet Finansministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn 27. juni 2017 Regeringen ønsker et

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010 Sag nr. 1 Emne: Månedlig afrapportering af hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med august 2010 1 bilag Amager Amager Hospital

Læs mere

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011.

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. marts 2011 92 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Regionsrådet blev fredag den 29. april 2016 orienteret om driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens system

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed.

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed. Bilag 1 - Side -1 af 8 Center for Sundhed Til: Forretningsudvalget Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Ref.: mlau Dato:

Læs mere

N O T A T. EPJ-historien...

N O T A T. EPJ-historien... N O T A T EPJ-historien... Med Handlingsplan for Elektronisk Patientjournal (HEP) i 1996 støttede Sundhedsministeriet med en pulje pilotprojekter på enkeltafdelinger/sygehuse i de daværende amter. Pilotprojekterne

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 28. april 2010 Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT Møde nr. 3 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

Sundheds-it i Danmark

Sundheds-it i Danmark Sundheds-it i Danmark Disposition Governance for sundheds it Tværregionalt (RSI) Fællesoffentligt Fællesoffentlige fokusområder for sundheds-it MedCom og sundhed.dk Sundhedsdata og datasikkerhed Regionernes

Læs mere

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation:

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 12. marts 2013 Sag nr. 1 Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden Bilag 2 og Bilag 3 Bilag 2 PLO HOVEDSTADEN Forretningsudvalget

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere