Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen"

Transkript

1 Dialogforum, referat Tid 7. maj 2014 kl Sted LYNC Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Ane Rask Annemette L. Carlsen Tine Kildemoes Taisbak Marie Christensen Maj-Britt Facius Roberto Bentsen Henrik Bach Mette Vestergaard Tom Pedersen Flemming Silius Nielsen Lone Ejdorf Pia Conradsen Jørn Christophersen Anders Dalgaard Verner Jensen Joan Haahr Hemmingsen Energi Fyn Energi Fyn EnergiMidt NEAS NRGI Elsalg A/S NRGI Elsalg A/S OK Scanenergi SE SEAS-NVE SEF Net A/S TREFOR EL-NET A/S Vestforsyning Net 13. maj 2014 JHH/XVJE Fraværende Torben Møller Pedersen Dansk Energi Frank Bengtsson De frie Energiselskaber Kristoffer Mitens DONG Energy Clement Johan Ulrichsen DONG Energy Søren Ilum Andersen EnergiMidt Martin Christensen Referent Joan Haahr Hemmingsen Næste møde 4. juni 2014 i Erritsø. Dok. 14/ /5

2 Dagsorden 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet 3. Kommende aktiviteter 4. Eventuelt Tekst med kursiv er kommentarer og spørgsmål fra deltagerne. Plancher fra mødet findes på hjemmesiden alogforum.aspx 1. Referat fra sidste møde Nedenstående skriftlige præcisering til referatet pkt. 2f vedr. holdning til behovet for styring af indsendelsen af data er indsat. Derudover er der ingen kommentarer. Et par aktører erklærede sig enige i, at en sådan skalering heller ikke er nødvendig. Andre aktører udtrykte bekymring for, om skaleringen af DataHub er tilstrækkelig baseret på de performanceproblemer, der opleves i den nuværende DataHub 2. Status på projektet Gennemgang af plancher Vi vil gerne have en dialog i Teknik- og implementeringsgruppen vedr. processen omkring tildelingen af aftagepunkter fra ifm. leveringspligten. De nye kunder skal ind i elleverandørernes interne systemer uden et leverandørskift fra DataHub samme udfordring, som når der kommer en forsyningspligtskunde i dag. Action: Punktet tages med til Teknik- og implementeringsgruppen. Der sendes en særskilt årsagskode i forbindelse med disse leverandørskift og de elleverandører, der byder ind på ordningen skal kunne håndtere processen via denne kode. TI-gruppen må vurdere om denne løsning er tilstrækkelig eller der er behov for supplering med yderligere information. Forskrifter, XML er og RSM er offentliggøres i denne uge på s hjemmeside, og forskrifterne sendes samtidig i høring. RSM-dokumentet er sendt til de store it-leverandører, mens skemaerne ikke er helt klar endnu. BRS-dokumentet opdateres ifm. offentliggørelsen af de øvrige dokumenter. Det skal dog bemærkes, at lovforslaget endnu ikke er godkendt, og at høringen af forskrifterne først slutter i starten af juni. På baggrund af input fra bl.a. datakvalitetsgruppen er der foretaget nogle ændringer i BRS erne: Dataadgangs-CVR er indført for at imødekomme koncerners/kommuners behov for en samlet styring af dataadgangen for 3.part i forbindelse med tilbudsgivning. Fremover vil der således være to CVR-numre på en erhvervskunde. Kunde-CVR anvendes til styring af leverandørskifte og flytninger, mens Dataad- Dok. 14/ /5

3 gangs-cvr anvendes til styring af 3. parts adgang til måledata. De to CVRnumre bliver obligatoriske, men kan naturligvis være identiske. Tilbagemeldingen fra Dialogforum var, at forslaget lyder som en god løsning, og at praktikken vedr. vedligeholdelse af kunde-information i øvrigt kan håndteres i datakvalitetsgruppen. Hvilken BRS står den på sidste møde omtalte ERP-løsning for imødekommelse af kommuners og koncerners interesse i? Det nye Dataadgangs-CVR er beskrevet i BRS-015 fremsendelse af kundestamdata - Elleverandør. Rent it-teknisk er feltet med allerede. Det bliver et obligatorisk felt, der skal være udfyldt. Evt. uenighed om anvendelse af feltet kunden-cvr skal håndteres i høringen af forskrift I. På møde i kvalitetsgruppen d. 13. maj præsenterede Verner en slide med s oplæg er der mere materiale end dette? Action: Verner skriver et kort notat til datakvalitetsgruppen om status på de drøftede punkter. Fremsendelse af afvisningsårsager ifm. ikke gennemførte afbrydelser er åben overfor i DataHub at sende afvisningsårsag fra netvirksomheden til elleverandøren ifm. ikke gennemførte afbrydelser. Men det kræver under alle omstændigheder en 1-til-1 kontakt mellem netvirksomheden og elleverandøren, så vi ved ikke, hvad det reelle behov er for at sende en afvisningsårsag? Information fra elleverandøren til netvirksomheden om afbrydelsesårsag er en personfølsom oplysning, som ikke må sendes via DataHub. Håndtering af afbrydelsessituationen må Dansk Energi arbejde videre med. Det er ikke simpelt at håndtere via DataHub, fordi elleverandøren og netvirksomheden deler ansvaret i processen. Er det en forudsætning, at netvirksomheden altid sender en mand ud, eller må vi godt fjernafbryde? Netvirksomheden må godt fjernafbryde målepunktet, men der skal have været en forudgående dialog med kunden om det. Det kommer til at være en del af standardaftalen, da der en praktisk problemstilling, der skal håndteres. Ifølge bemærkningerne til Elforsyningsloven (s. 34 og 41) kan en elleverandør have behov for at vide, om et målepunkt er fjernafbrydeligt. Kan den information tages med som et nyt felt i DataHub? hvis rykkerbrevenes varsling skal afhænge af, om målepunktet er fjernafbrydeligt eller ej. Kravet fra elleverandøren må ikke være større end den risiko, man forventes at tage, og her er afbrydeligheden også relevant. Actions: Dansk Energi undersøger det konkrete behov for denne information og vender tilbage til, hvis der er behov for en markering af fjernafbrydelighed i DataHub. Da it-udviklingsgrundlaget såvidt muligt skal holdes fastlåst af hensyn til itleverandørerne, er det væsentligt, at vi på nuværende tidspunkt kun tilføjer Dok. 14/ /5

4 ændringer, som er en forudsætning for en velfungerende DataHub andre ønsker må vente til en senere version af DataHub. Kundestyret adgang Kommentarer til løsningsforslaget er indkommet fra aktørerne, og vi rundsender et revideret udkast inden næste møde (4. juni), så det kan gennemgås der. Vi vil gerne lave informative elregninger til kunderne, men har brug for kundens elektroniske accept for at få adgang til historiske data? Ja, for de perioder hvor elleverandøren ikke har været leverandør til den pågældende kunde, er elektronisk accept nødvendig, da adgang til historisk forbrug ikke overtages automatisk i forbindelse med leverandørskift. har et udestående vedrørende, hvordan elleverandøren kan opfylde forpligtelsen i relation til at kunne informere kunden om årsforbruget for de seneste tre år. Det må forventes, at formidlingen af denne information kan betyde, at vi må udvikle en ekstra BRS til formålet. Sagen er under afklaring hos. Når man er elleverandør for en kunde, så kan man kun se data for den periode, hvor man selv er elleverandør? Ja, elleverandøren skal have accept fra kunden for at kunne se yderligere data. Ved slutafregning af en kunde lukkes der for data. Det er et problem ift. profilberegninger, og hvis der fx kommer korrektioner. Action: Verner lovede at se nærmere på denne udfordring, der principielt bør løses. Der er ligeledes et issue, hvis der tegnes en kontrakt langt ud i fremtiden. Så skal elleverandøren løbende indhente accept fra kunden for at genberegne profilen. Fuldmagten er ikke gældende, når data er indhentet. Action: Verner kigger på det. (Fuldmagten er tidsbegrænset af datasikkerheds hensyn, men ifølge pålidelig kilde er der ikke længere en begrænsning på antallet af gange en aktør kan hente data, så længe adgangstilladelsen er gyldig). Kommentar fra deltager: Elleverandører skal ift. persondataloven oplyse, hvad de bruger data til og hvornår. Enkeltmandsvirksomheder er omfattet af dette. Erhvervskunder er ikke under persondataloven og bør derfor håndteres lempeligere. Hvad hvis kunden selv kontakter elleverandøren for et tilbud, er elektronisk fuldmagt vedrørende dataadgang til måledata fra kunden så stadig nødvendig? Ja, kundens elektroniske accept skal altid bruges. Også hvis det er kunden, der selv beder om at få et tilbud. Elleverandøren sender et link til kunden, hvor kunden selv klikker af, hvilke data elleverandøren må få adgang til. Der kommer en systemspærring i DataHub, således at elleverandøren ikke kan se data, uden at denne elektroniske fuldmagt er givet. Møder og arbejdsgrupper Migreringsgruppen har holdt møde i april og drøftet nyt scope for migrering. Der er nedsat en målerhåndteringsarbejdsgruppe, bl.a. for en bedre håndtering af nettoafregnere. Gruppen har holdt et første møde, hvor de forskellige nettoafregningsgrupper blev gennemgået i relation til den ny målerhåndtering. Dok. 14/ /5

5 Punktet færdigbehandles forhåbentlig denne måned. I sidste uge, 30. april, var der Teknik- og implementeringsgruppemøde, hvor bl.a. cut-over var på agendaen. Der arbejdes videre på dokumentet om dette, som udsendes 13. maj også til dialogforum. Efter indarbejdning af de kommentarer, der måtte komme, offentliggøres en 1. version af strategien for cut-over 1. juni. I april har der været afholdt 7-8 regionale dialogmøder, som var meget udbytterige. Testgruppen har ligget stille en tid, men har næste møde 13. maj. Efter møde i Direktørgruppen i april er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på håndteringen af de store datamængder ifm. indsendelse af timedata. Arbejdsgruppen starter sit arbejde nu og bliver forhåbentlig færdig inden sommerferien. 3. Eventuelt Hvordan forventes det at blive med opkrævning af afgifter for elleverandørerne og betaling til SKAT? I det fremsatte lovforslag er det, som i dag. Afregningsgrundlaget overfor SKAT er koblet sammen med afregningsgrundlaget til kunderne. Ift. sekundær flytning, nu vi kører med forsyningspligt OG leveringspligt frem til Hvordan kan DataHub styre, hvilken årsagskode, der må anvendes i disse netområder? Action: Verner kigger på det og vender tilbage. Hvordan skal aktørerne håndtere behovet for uddannelse i de nuværende forretningsprocesser og arbejdet med DataHub i dag frem til engrosmodellen? Kan I spørge aktørerne, om der er et behov? Der er udarbejdet vejledninger vedr. anvendelsen af DataHub. Action: Dansk Energi kigger på behovet for uddannelse i dag og vender retur med et oplæg. Kan Dansk Energi komme med et overblik over ændringerne i det fremkomne lovforslag? Action: Dansk Energi vender tilbage med dette. Dok. 14/ /5

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat 2015-03-25 Dialogmøde 17, referat Tid 25. marts 2015 kl. 13.00-15.30 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Organisationsudvikling NOTAT Til Socialudvalget Uddybende orientering om sager i MeningsSamlingen Dette notat indeholder en komplet oversigt over sager,

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Gode råd om... SKAT avance-kontrol. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... SKAT avance-kontrol. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... SKAT avance-kontrol AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 3 Generelle råd om SKAT-kontrol...........................

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Digital Post SPECIALUDGAVE FORÅR 2013

Digital Post SPECIALUDGAVE FORÅR 2013 SPECIALUDGAVE FORÅR 2013 MEDIALOGIC NYHEDSMAGASIN LÆS OGSÅ OM VIRKSOMHEDSMODULET - DASHBOARD I WORKBASE JOBCENTER - OPSAMLING PÅ ERFAMØDER Digital Post Medialogic kan nu tilbyde integration til digital

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering.

Læs mere

Referat fra 1. møde i Kontaktudvalg for ejendomssalgsstatistik

Referat fra 1. møde i Kontaktudvalg for ejendomssalgsstatistik Danmarks Statistik 5. juli 2013 Priser og forbrug Referat fra 1. møde i Kontaktudvalg for ejendomssalgsstatistik Sted og tid Deltagere Afbud Dagsorden Danmarks Statistik 14. juni 2013, kl. 13.00 Jan Hansen,

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere