AlmenHæfte Introduktion til fremtidssikringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AlmenHæfte Introduktion til fremtidssikringen"

Transkript

1 AlmenHæfte A Introduktion til fremtidssikringen Hvordan man kommer i gang med analyser og planlægning

2 Indhold Stort behov for at fremtidssikre de almene boliger og bebyggelser...5 AlmenNet udvikler en værktøjskasse til fremtidssikringen...6 I gang med fremtidssikringen...8 Fremtidsanalyse af almene boligafdelinger...10 Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde...14 Den beboerdemokratiske proces fra idé til godkendt skema A...18 Henvisninger...22

3 Forord AlmenNet er et udviklingssamarbejde mellem almene boligorganisationer og deres samarbejdspartnere, der skal støtte fremtidssikringen af almene bebyggelser. Det sker ved at udvikle vejledninger og værktøjer samt ved at udvikle kurser og workshops, som opkvalificerer boligorganisationerne og deres projektledere. AlmenNet blev igangsat i 2004 som et partnerskab mellem Landsbyggefonden og Realdania, og Realdania har finansieret opstarten frem til Herefter overgår AlmenNet til en selvstændig udviklingsforening, hvor udviklingsorienterede boligorganisationer overtager ansvaret. Dette hæfte er det første i en serie på fire som dækker den indledende analyse- og planlægningsproces frem til skema A. Vi håber, at disse hæfter med tilhørende vejledninger og værktøjer vil bidrage til et konstruktivt samarbejde om fremtidssikring af almene bebyggelser. God arbejdslyst!

4 1 4

5 Stort behov for at fremtidssikre de almene boliger og bebyggelser Mange almene boligafdelinger har svære konkurrencevilkår overfor andre boligformer. Nogle kæmper med dårlig økonomi og nedslidning, andre med dårligt socialt miljø og dårligt image. Mange har et stort behov for fremtidssikring, som kan føre boligstandarden op til morgendagens behov og forbedre afdelingens konkurrenceevne. Men der er store forskelle mellem Yderdanmark og storbyerne, og bebyggelsens alder spiller også ind. Lokalt kan der også være problemer med byggeskader, indeklima, nedslidte installationer og dårlige adgangsforhold, der skal løses. Der er derfor behov for løsninger, som er tilpasset de enkelte afdelingers vilkår, og som er prisbillige og langtidsholdbare. Vi taler om almene boliger opført frem til 2000, hvoraf en tredjedel er opført før 1959 og en anden tredjedel i årene Landsbyggefonden har opgjort det samlede investeringsbehov for en delvis fremtidssikring af disse boliger og bebyggelser til 135 mia. kr. i 2000-priser. Det er store summer, og det er afdelingernes og boligorganisationernes bestyrelser, der er ansvarlige for at udføre fremtidssikringen på bedste måde og i rette tid. Til denne opgave kan de hente viden og vejledning i AlmenNet. tabel 1 Tabel 1. Antal almene boliger fordelt på opførelsesår og lokalitet (Fysisk opretning og forbedring af de almene boligafdelinger, Landsbyggefonden, 2001) Opført år: Ialt Kbh./Frb Sj./Øerne Jylland/Fyn Ialt

6 AlmenNet udvikler en værktøjskasse til fremtidssikringen 2 Udviklingsarbejdet i AlmenNet udføres af en række udviklingsorienterede almene boligorganisationer i samarbejde med konsulenter, kommuner og byggeparter. Netværket er åbent for alle almene boligorganisationer, som vil engagere sig i opgaven. Målet er at gøre fremtidssikringen af ældre almene bebyggelser bedre og billigere, så afdelingerne får et mere konkurrencedygtigt boligudbud. Motoren i AlmenNet er udvikling af vejledninger og værktøjer, som kan støtte bygherrefunktionen og projektlederne i at styre ombygnings-projekter fra idé til ibrugtagning. I tilknytning hertil udvikles kurser og seminarer, som skal træne dem i at bruge vejledningerne i praksis. Et særligt fokus er der på at styrke udviklingskompetencerne hos de almene projektledere. Erfaringerne udveksles og spredes gennem netværksmøder, studieture og besøg på demo-byggerier. På demo-byggerierne afprøves vejledninger, værktøjer og uddannelser, og der udvikles evalueringskoncepter til systematisk opsamling af erfaringer fra praksis. Resultaterne stilles til rådighed for sektoren på www. almennet.dk. Indsatsen retter sig både mod planlægnings- og byggeprocessen samt mod at udvikle gode og konkurrencedygtige løsninger på den fysiske forbedring af boliger, bygninger og udearealer, herunder bedre tilgængelighed, energiøkonomi og indeklima. Også de boligsociale udfordringer bliver et væsentligt udviklingsområde. Denne store og brede indsats kan ikke løses i et snuptag. Den kræver en langsigtet og systematisk indsats, som samtidig skal give hurtige og brugbare løsninger. AlmenNet har derfor i første omgang taget fat på at udvikle planlægningsfasen 6

7 frem til godkendt helhedsplan og skema A. Men der er allerede planlagt nye initiativer, som skal udvikle vejledninger og værktøjer til: Fysiske og boligsociale forhold Byggeprocesser Tværgående temaer. 2 Almennets udviklingsområder A BYGGE- PROGRAM B PROJEK- TERING C UD- FØRELSE D DRIFT OG ERFARINGER Dette AlmenHæfte samt AlmenHæfte A1, A2 og A3 Almen Vejledn. A1, A2 og A3 Uddannelse Afprøvning Fysiske/sociale forhold: Form, funktion og konstruktion Energi, indeklima og miljø Tilgængelighed og sikkerhed De boligsociale forhold Byggeproces: Byggestyring af total fornyelse Trinvis fornyelse og industrialisering Den beboerdemokratiske proces Bygbarhed og lean construction Tværgående temaer: Evaluering Kvalitetsstyring Fejl og mangler Industrialisering Udviklingskompetence og læring Igangsatte og planlagte udviklingsområder 7

8 I gang med fremtidssikringen 3 Det første skridt i fremtidssikringen er at erkende, at der kan være behov for modernisering og fornyelse, hvis afdelingen også i fremtiden skal være i stand til at tiltrække en varieret sammensætning af beboere. Ansvaret for at gøre sig disse overvejelser og for i tide at tage de nødvendige initiativer ligger hos afdelingens og organisationens bestyrelser med støtte fra deres bagland i boligorganisationens byggefunktion. Bestyrelsens tre hovedopgaver For det første skal boligorganisationen og afdelingsbestyrelsen gøre sig klart, at de sammen har ansvaret for, at renovering, 8

9 fornyelse og fremtidssikring gennemføres rettidigt og med omhu. For det andet skal de sikre sig, at beslutninger om renoveringer, fornyelse og fremtidssikring træffes på det bedst mulige grundlag. Det indebærer blandt andet, at afdelingens problemer og dens fremtidige situation i det lokale boligmarked bliver grundigt belyst, og at alle tænkelige løsninger kommer på bordet. sammenskrevet i de tre AlmenHæfter og AlmenVejledninger: A1. Fremtidsanalyse A2. Helhedsplanlægning A3. Beboerdemokratisk proces. Tilsammen dækker de tre AlmenHæfter og AlmenVejledninger den indledende fase i enhver fremtidssikring frem til godkendt skema A. 3 For det tredje skal de gøre sig klart, at en vellykket fremtidssikring må basere sig på et godt og konstruktivt samarbejde - med kommune og Landsbyggefond, med afdelingens beboere og med kvalificerede rådgivere styret af en kompetent projektledelse, som er blevet klædt ordentlig på til at varetage styringsopgaven. Brug andres erfaringer Til støtte for denne proces stiller Almen- Net de erfaringer til rådighed, som nu er 9

10 Fremtidsanalyse af almene boligafdelinger 4 Fremtidsanalysen betegner den indledende afklaringsproces, som skal klarlægge, om det overhovedet er relevant at gennemføre en fremtidssikring og hvad denne fremtidssikring i givet fald bør omfatte. et indledende overblik, vil den egentlige fremtidsanalyse afdække udfordringer og muligheder i afdelingens fremtidssikring. Som afslutning på hver af de to faser træffer afdelings- og organisationsbestyrelse beslutning om den videre proces. 10 A1 Fremtidsanalyse OPSTARTSFASE AlmenHæfte A1 Lisvstilsfaser Afdelingens status Opstartsfasen: Det indledende overblik Som det første led i fremtidssikringen kan afdelings- og organisationsbestyrelserne selv gennemføre en screening en kvalificeret vurdering af afdelingens fremtidige situation i det lokale boligmarked. Ved screeningen besvares en række veldefinerede spørgsmål inden for fire nøgleområder: De fysiske forhold inde i boligen: Boligernes størrelse og indretning og faciliteter De fysiske forhold udenfor boligen: Adgangsforhold, bebyggelsens fælles faciliteter og udearealer De sociale forhold: Beboersam- Almen- Hæfte En fremtidsanalyse gennemføres i to faser: Opstartsfasen og Analysefasen. Hvor opstartsfasen først og fremmest tjener til at give afdelingsbestyrelsen Almen- Vejledning ANALYSEFASE AlmenVejledning A1: Boligmarkedet Fremtidssikrede boliger Boligsociale forhold

11 mensætning, tilfredshed mv. Boligafdelingens lokale konkurrenceevne og attraktionsværdi blandt forskellige beboersegmenter, bedømt på en række forskellige parametre. 4 Besvarelserne opsummeres i en samlet score på hvert af de fire nøgleområder, som således tegner et billede af afdelingens problemer og muligheder. Analysefasen: Det kvalificerede beslutningsgrundlag Analysefasen omfatter tre forskellige analyser, som gennemføres af bygherrefunktionen, evt. med hjælp fra eksterne konsulenter. De kan gennemføres parallelt og på forskellige niveauer, alt afhængig af det aktuelle udgangspunkt, eller de kan springes helt over, hvis screeningen har givet et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag. Det lokale boligmarked Ved hjælp af vejledningens hjælpe- 11

12 3 4 12

13 værktøjer kortlægges afdelingens fremtidige konkurrencesituation i det lokale boligmarked. Analysen kan med fordel gennemføres i samarbejde med kommunen, erhvervsvirksomheder og andre. Fremtidssikring af boliger og bebyggelse Her kortlægges problemer og muligheder ved den fysiske forbedring af boliger, fællesområder og bebyggelsen som helhed. Analysen tager sit afsæt i en vurdering af bygningstype, alder og konstruktionsprincipper, som har betydning for valget af fremtidssikring. Vægten lægges på de kvaliteter, som har direkte betydning for beboerne. i samarbejde med kommunen. Her ses bl.a. på hvordan man forebygger ghettodannelse, arbejder med stærke og svage beboergrupper, og hvorledes afdelingen kan løfte opgaver i forhold til kommunens anvisningsret. Læs mere om Fremtidsanalysen i AlmenHæfte A1 samt i den detaljerede AlmenVejledning A1. 4 De boligsociale forhold Den tredje delanalyse fokuserer på, hvordan de boligsociale forhold i afdelingen kan forbedres. Denne analyse kan med fordel gennemføres 13

14 Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde 5 Helhedsplanen er krumtappen i ethvert fornyelsesprojekt, når eksisterende almene bebyggelser skal fremtidssikres. Den er grundlaget for boligafdelingens samarbejde med kommunen og for ansøgning om støtte hos Landsbyggefonden. Uanset om der er tale om en gennemgribende fornyelse eller en mere begrænset renovering eller genopretning, skal der laves en helhedsplan som grundlag for beslutninger og projektledelse. Gennem hele forløbet, fra start til slut, udgør Helhedsplanen den samlende ramme for afdelingens fremtidssikring. Helhedsplanlægningen er en ganske omfattende proces, som gennemspiller fire faser. A2 helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Foreløbig helhedsplan Endelig helhedsplan Idékatalog Godkendt helhedsplan STATUS OG FOR- BEREDELSE IDÉ- UDVIKLING PROJEKT- FORSLAG VURDERING OG GODKENDELSE Almen- Hæfte A2 Almen- Vejledning A2 14

15 Status og forberedelse: Banen kridtes op I denne indledende fase skal der skabes en status over afdelingens nuværende situation og et overblik over fremtidssikringen, som - i form af en Foreløbig helhedsplan kan danne grundlag for de første kontakter til kommunen og Landsbyggefonden. Der formuleres en vision for fremtidssikringen og gerne også ideer og forslag til, hvilke elementer, der skal indgå både hvad angår forbedringer af de fysiske forhold og af det boligsociale. Desuden gives et første skud på byggeøkonomien og dens konsekvenser for huslejeniveauet. Som afslutning lægges der op til en organisering af de tre næste faser frem til godkendt helhedsplan og skema A. 5 Idéudvikling: Beboerne inddrages Nu er det tid at konkretisere visionen og planerne for fremtidssikringen. I 15

16 5 denne del af planlægningsprocessen kan beboerne inddrages aktivt, eller man kan gennemføre idéudviklingen hovedsagelig med hjælp fra konsulenter. Målet er at udarbejde et idékatalog med prioriterede ønsker. Projektforslag: Ønskerne prioriteres I denne fase udarbejdes den endelige helhedsplan, som opfylder visionen for fremtidssikringen, og hvor de bedste løsningsforslag fra idéudviklingen er prioriterede og færdigbearbejdede. Økonomien bliver her mere styrende, og det vil ofte være klogt at bruge en ekstern konsulent til at evaluere budget, finansiering og huslejeændringerne. finansiering og huslejekonsekvenser. Der gennemføres herefter en godkendelsesproces i følgende tre trin: Beboernes godkendelse - fx på et fælles beboermøde eller ved skriftlig afstemning Kommunens godkendelse efter grundig sagsbehandling og evt. samarbejde gennem hele planprocessen Landsbyggefondens godkendelse, som normalt er uden de store problemer, hvis den løbende har fuldt sagsforløbet. Læs mere om Helhedsplanen i Almen- Hæfte A2 samt i den detaljerede AlmenVejledning A2. Vurdering og godkendelse: Grønt lys for fornyelsen I den sidste fase gennemføres en vurdering og formidling af den endelige helhedsplan med projektforslag, budget, 16

17 5 17

18 6 18

19 Den beboerdemokratiske proces fra idé til godkendt skema A Den beboerdemokratiske proces er nøglen til at realisere fremtidssikringen. Uden beboernes tilslutning til planer og huslejeøkonomi, kan der ikke igangsættes fornyelsesprojekter, som vil indebære huslejeforhøjelser, flytninger og lejlighedssammenlægninger. Men beboernes ønsker og idéer kan også være med til at kvalificere fornyelsesplanen, og beboernes medejerskab til planerne kan bidrage til en vellykket fornyelse. Den beboerdemokratiske proces gennemføres parallelt med helhedsplanlægningen og gennemløber i store træk de samme faser. I indhold og form kan den variere meget, alt efter de lokale behov. Der kan desuden være behov for at trække på erfarne proceskonsulenter og støtte sig til ildsjæle i afdelingen. Forberedelse: Beboerinddragelsen planlægges Styregruppen må fra begyndelsen gøre op, i hvilken udstrækning man ønsker at inddrage beboerne, og hvad der er målet. Disse overvejelser udmøntes i en procesplan for de enkelte faser, som beskriver aktiviteter, arbejdsform og deltagere, samt hvordan man vil sikre en god og løbende information til beboerne. Til støtte for dette arbejde er der i vejledningen beskrevet forskellige værktøjer og skabeloner. 6 Idéudvikling: Beboerne engageres Det er i denne fase, at beboerne skal motiveres til at deltage i udviklingen af 19

20 6 deres afdeling, således at man sikrer forankring og medejerskab til fremtidssikringen. Vejledningen rummer en række værktøjer, som kan være med til at stimulere beboernes engagement og inddragelse. Målet er at frigøre beboernes egne drømme, idéer og visioner, få dem til at forholde sig til afdelingens stærke og svage sider og til de trusler og muligheder, der påvirker afdelingen udefra. Beboernes bidrag samles i et idékatalog, som er en vigtig inspirationskilde for den videre proces. Projektudvikling: Ønskerne prioriteres Med bistand fra konsulenter arbejder beboerne videre med at omsætte ideer A3 beboerdemokratisk proces Idékatalog Procesplan Projektforslag Projektbeskrivelse FORBEREDELSE PROJEKTudvikling IDÉ- UDVIKLING VURDERING Almen- Hæfte A3 Almen- Vejledning A3 20

21 og visioner til konkrete projektforslag for afdelingen. Der bliver sat kroner på drømmene, og beboerne er med til at prioritere de forskellige ønsker, så de også får indsigt i baggrunden for og medejerskab til de nødvendige prioriteringer. Processen munder ud i et prioriteret projektforslag med beskrivelse og visualiseringer. 6 Vurdering: Planerne formidles og besluttes Forslaget skal nu formidles til beboerne på en måde, så de klart kan danne sig et indtryk af planerne og forstå konsekvenserne uden risiko for misforståelser. Det kan ske ved en kombination af udstillinger, informationsmateriale, opgangsmøder og beboerbesøg. Til sidst skal afdelingsmøde og afstemning forberedes og gennemføres, hvor beboerne kan sige ja eller nej til de fremlagte planer for fremtidssikringen. Læs mere om beboerprocessen i AlmenHæfte A3 samt i den detaljerede AlmenVejledning A3. 21

22 Henvisninger I AlmenNets serie A - Analyser og planlægning i fase A - har AlmenNet udgivet nedenstående hæfter og vejledninger, som gratis kan hentes fra AlmenHæfter AlmenHæfter er skrevet til forretningsførere, inspektører og afdelings- og organisationsbestyrelser samt andre med interesse i fornyelse. AlmenHæfter giver inspiration, overblik og grundlag for de overordnede beslutninger i fremtidssikringen. AlmenHæfte A: Introduktion til fremtidssikringen Hvordan man kommer i gang med analyser og planlægning AlmenHæfte A1: Fremtidsanalyse af almene boligafdelinger Din vej til fremtiden AlmenHæfte A2: Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenHæfte A3: Beboerdemokratisk proces fra idé til godkendt skema A. AlmenVejledninger AlmenVejledninger er skrevet til boligorganisationer, projektledere og konsulenter, der er involverede i at styre og gennemføre fremtidssikringen. Almen- Vejledninger give støtte til det praktiske arbejde og sætter rammerne for normal god praksis i den almene sektor. AlmenVejledning A1: Fremtidsanalyse af almene boligafdelinger Din vej til fremtiden AlmenVejledning A2: Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning A3: Beboerdemokratisk proces fra idé til godkendt skema A. AlmenVærktøjer Til de enkelte vejledninger er der knyttet nogle specifikke værktøjer. En opdateret oversigt findes på

23 3 Titel: Introduktion til fremtidssikringen Hvordan man kommer i gang med analyser og planlægning. AlmenHæfte A Udgave og år: 1. udgave - August 2007 Udgiver: AlmenNet, Studiestræde 50, 1554 København V, Støtte: Realdania Udarbejdet af: Niels Haldor Bertelsen i samarbejde med Poul Høegh Østergaard Projektstyregruppe: Niels Haldor Bertelsen, Erik D. Præstegaard og Bjarne Krog-Jensen Fotos og illustrationer: Flemming Lamberth/AAB, WITRAZ Arkitekter. Grafisk design: Claus Lynggaard/Oktan Tryk: Nofo A/S Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelsen: AlmenNet (2007). Introduktion til fremtidssikring Hvordan man kommer i gang med analyser og planlægning. AlmenHæfte A 23

24 Boligerne er utidssvarende, bebyggelsen nedslidt og afdelingen har fået et dårligt omdømme. Dette hæfte henvender sig til de beslutningstagere eller medarbejdere i boligorganisationen, der gerne vil gøre noget ved det, og som har brug for inspiration til at komme i gang med fremtidssikringen. I hæftet gives et overblik over de centrale opgaver i den indledende planlægning, og den kan bruges som vejviser for de videre beslutninger. AlmenNet er en udviklingsforening for fremtidssikring af almene bebyggelser

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen AlmenHæfte A 2 Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde 1 Fundamentet for fremtidssikringen Indhold 1 1 2 3 4 5 6 7 Helhedsplanen er fundamentet for fremtidssikringen... 4 Helhedsplanens fire faser:...

Læs mere

AlmenHæfte A 3. Beboerdemokratisk proces. Fra idé til godkendt skema A

AlmenHæfte A 3. Beboerdemokratisk proces. Fra idé til godkendt skema A AlmenHæfte A 3 Beboerdemokratisk proces Fra idé til godkendt skema A Indhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hvorfor inddrage beboerne?... 4 Hvem skal bruge AlmenHæftet?... 6 Den beboerdemokratiske proces... 8 Fase

Læs mere

AlmenHæfte A 1. Fremtidsanalyse af almene boligafdelinger. Din genvej til fremtiden

AlmenHæfte A 1. Fremtidsanalyse af almene boligafdelinger. Din genvej til fremtiden AlmenHæfte A 1 Fremtidsanalyse af almene boligafdelinger Din genvej til fremtiden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indhold Hvorfor skal man fremtidssikre?... 3 Hvem skal bruge AlmenHæftet?... 4 De almene boligers

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition 0. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

Den beboerdemokratiske proces -Hvad er udfordringerne og hvordan kommer vi i gang?

Den beboerdemokratiske proces -Hvad er udfordringerne og hvordan kommer vi i gang? Den beboerdemokratiske proces -Hvad er udfordringerne og hvordan kommer vi i gang? Programmet Hvorfor beboerinddragelse? Den beboerdemokratiske proces Øvelse Opsamling og afrunding Hvorfor beboerinddragelse?

Læs mere

Præsentation og disposition. Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger. Disposition:

Præsentation og disposition. Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger. Disposition: Præsentation og disposition Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger Disposition: 0. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan og aktører

Læs mere

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition 0. Overblik hele processen 1. Proces for Helhedsplan v1.0 2. Tidsplan inkl. aktører

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis April 2016 Kommunens rolle Albertslund Syd i praksis - Albertslund Syd - Masterplan Syd - Partnerskabsaftale - Styringsdialog - Nye partnerskaber - Dagligdagen i praksis Albertslund Syd 3 boligtyper 6

Læs mere

1.1 Hvad er opgaven?

1.1 Hvad er opgaven? 1.1 Hvad er opgaven? Aktiviteten skal afklare, hvilket projekt man skal til at gå i gang med. Den skal skabe klarhed over udefrakommende krav og forventninger. Hvad skal vi? Skriv, hvad der er i fokus

Læs mere

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Fremtidssikring Hvad vil det sige at fremtidssikre??? Udviklingsprojekter i AlmenNet Generelle fremtidstendenser Hvorfor fremtidssikre? Boliger er

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Trinvis fornyelse af almene boliger. AlmenVejledning C 2. - en renoveringsform mellem Råderet og Totalrenovering

Trinvis fornyelse af almene boliger. AlmenVejledning C 2. - en renoveringsform mellem Råderet og Totalrenovering Trinvis fornyelse af almene boliger AlmenVejledning C 2 - en renoveringsform mellem Råderet og Totalrenovering Kolofon Titel AlmenVejledning C2: Udgave 1. udgave ISBN 978-87-992950-2-9 Udgivelsesår 2009

Læs mere

Fysiske helhedsplaner i fsb

Fysiske helhedsplaner i fsb Fysiske helhedsplaner i fsb Indhold Intro fsb s udvælgelse Helhedsplaner generelt Forløbets faser Status og forberedelse Idéudvikling Projektforslag Godkendelse Helhedsplanens temaer Vision Nærområde Udearealer

Læs mere

Fremtidsvisioner. 23 marts. Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium

Fremtidsvisioner. 23 marts. Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium Fremtidsvisioner Hvad vil jeg sige noget om? Lidt om mig og Dansk Hvem er en fremtidens beboere? Første øvelse Hvordan vurderes konkurrenceevnen og hvor er det vigtigst at sætte ind? Anden øvelse Opsamling.

Læs mere

Boligorganisationerne

Boligorganisationerne Boligorganisationerne må tænke nyt Vi har et problem Hvert år støtter Landsbyggefonden moderniseringer i boligafdelingerne med flere milliarder kroner. Langt hovedparten går til genopretning af bygninger,

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

AlmenVejledning. Beboerdemokratisk proces

AlmenVejledning. Beboerdemokratisk proces AlmenVejledning Beboerdemokratisk proces Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i beboerdemokratisk proces Udgave: Udgivelsesår: Udgiver: Revideret for AlmenNet: Arbejdsgruppe,

Læs mere

Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv

Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv Introduktion Introduktion Kampagnen DET GODE BOLIGLIV Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv Åben og bred adgang til

Læs mere

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg.

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg. 2011 Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan. [Skriv forfatterens navn] Indledning Den boligsociale helhedsplan i Lejerbos afdelinger 203 (Danmarksgården), 252 (Finsens-Wilkensvej) og 237 (Howitzvej)

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 3 vejledning til Ansøgningsskema Projektrealisering Boligafdelinger kan søge om støtte til større, nytænkende projekter. Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter udviklingen af fremtidens

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BESTYRELSESKURSER. (for afdelingsbestyrelser) BESTYRELSEN SOM ARBEJDSTEAM FORNY DIT BEBOERDEMOKRATI

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BESTYRELSESKURSER. (for afdelingsbestyrelser) BESTYRELSEN SOM ARBEJDSTEAM FORNY DIT BEBOERDEMOKRATI BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BESTYRELSESKURSER (for afdelingsbestyrelser) FORNY DIT BEBOERDEMOKRATI LEDELSE AF FRIVILLIGE ILDSJÆLE LAV EN PARTNERSKABSAFTALE VIDEN OG VÆRKTØJER DER GØR EN BOLIGSOCIAL

Læs mere

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER Råd til byggeri HELHEDS- PLANER som udviklingsgenerator og styringsværktøj Den omfattende renovering giver bygningerne i den indre del et markant anderledes og nutidigt udtryk. Himmerland Boligforening,

Læs mere

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag AlmenHæfte Byggeven En hjælp til beboere i en renoveringssag 1 Indhold Byggeven er til dig Byggeven er til dig 3 Hvis du vil høre mere Hvad skal der ske Hvem er med Opstart Ansøgning Planlægning Udførelse

Læs mere

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag AlmenHæfte Byggeven En hjælp til beboere i en renoveringssag 1 Indhold Byggeven er til dig Hvis du vil høre mere Hvad skal der ske Hvem er med Opstart Ansøgning Planlægning Udførelse Drift Inspiration

Læs mere

Introduktion til fremtidsanalyser 23. februar 2010

Introduktion til fremtidsanalyser 23. februar 2010 Introduktion til fremtidsanalyser 23. februar 2010 Introduktion til fremtidsanalyser Formiddagens program: Præsentation af KAB og Lisa F. Nielsen Hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Tibberupparken Journal nr.: Jnr: 100884 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 2014 2015 2016 2017 Landsbyggefonden Medfinans.

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Boligsocialt Nyhedsbrev

Boligsocialt Nyhedsbrev Tema Inddragelse og social kapital September 2012 Boligsocialt Nyhedsbrev Udgives af Tverskov Kommunikation & Udvikling c/o Huset Mandag Morgen Valkendorfsgade 13 1009 København K Strategi for beboerinddragelse

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

Fra viden til forandring i AlmenNet

Fra viden til forandring i AlmenNet Fra viden til forandring i AlmenNet Bilag 1. Projektbeskrivelse Juni 2009 Videnformidling af AlmenNets resultater I 2007 stiftede en kreds af boligselskaber AlmenNet med det formål at udvikle modeller

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION. (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION. (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN BLAD MED DEBAT & HOLDNINGER TVÆRKULTUREL INTEGRATION LAV EN

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Notat. KAB s trivselsstrategi Baggrund. Hvad er god trivsel i boligområderne? DIR 2015/05 #6.01. Notat til: Direktionen

Notat. KAB s trivselsstrategi Baggrund. Hvad er god trivsel i boligområderne? DIR 2015/05 #6.01. Notat til: Direktionen Notat DIR 2015/05 #6.01 Notat til: Direktionen Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 33 63 10 11 @kab bolig.dk KAB s trivselsstrategi 2015 2018 Baggrund I KAB s målsætningsprogram

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, afdeling 1, Dybbølvej

Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, afdeling 1, Dybbølvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. september 2016 Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til lån til

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN DECEMBER - KURSER I KØBENHAVN - ODENSE - AARHUS

BEBOERHØJSKOLEN DECEMBER - KURSER I KØBENHAVN - ODENSE - AARHUS Beboerdemokrater Bestyrelser Frivillige ildsjæle Boligsociale projektmedarbejdere Projektledere Styregruppemedlemmer Tag på kursus- og inspirationsdag med dine boligsociale samarbejdspartnere i december

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 9. marts 2015 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Guide til organisationsbestyrelsen. Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN

Guide til organisationsbestyrelsen. Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN Guide til organisationsbestyrelsen Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN 1 INTRODUKTION SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN Kerneopgaven i den almene sektor er, at stille gode og

Læs mere

Visioner for. Bovia AAB Kolding Billund Boligforening

Visioner for. Bovia AAB Kolding Billund Boligforening Visioner for Bovia AAB Kolding Billund Boligforening 2013-2017 Indledning Det er stadig en større udfordring at samarbejde med moderne ledelse af virksomheder, og i den forbindelse er en boligforening

Læs mere

DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER

DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER Boligsocialt Serviceeftersyn Tverskov Kommunikation & Udvikling Udviklingsnotat september 2015 DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER Flytter der flere ressourcestærke borgere ind? Har I nok fokus

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

ARRANGÉR JERES EGNE FYRAFTENSKURSER

ARRANGÉR JERES EGNE FYRAFTENSKURSER 1 INSPIRATIONSKURSUS FOR AFDELINGSBESTYRELSER I LOKALOMRÅDET AKTIV I BEBOERDEMOKRATIET Ny inspiration Nye kompetencer Vidensdeling Nytænkning Refleksion ARRANGÉR JERES EGNE FYRAFTENSKURSER Hvordan engagerer

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse Fakta og fornyelse Jonatan Michelsen

Fremtidssikringsanalyse Fakta og fornyelse Jonatan Michelsen . Fremtidssikringsanalyse Fakta og fornyelse Jonatan Michelsen Fremtidssikring Fremtidssikringsanalyse Center for Byggeri (1 arkitekt + 1 student) Idékatalog 1 møde med driftsansvarlige 2 møder med afd.

Læs mere

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Anbefalinger for god praksis og kvalitet i indsatsen på botilbud og botilbudslignende boformer Baggrunden for projektet

Læs mere

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10 INVITATION TIL BEBOERMØDE I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00 360 graders eftersyn af afdeling 10 Kom og vær med til at afgøre hvad der skal ske i afdeling 10 fremover! BEBOERMØDE / WORKSHOP

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere SÅDAN SKAL DET SIGES Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere Albertslund Boligsociale Center, juni 2013 ABC 2008-2012 ABC var i 2008-2012 et boligsocialt samarbejde mellem ni boligafdelinger

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

Boligsociale indsatser

Boligsociale indsatser Boligsociale indsatser 2015-2018 Nyt regulativ og hva så? Landsbyggefonden har udsendt et nyt regulativ på det boligsociale område, og det betyder, at der er nye regler for de bevillinger til boligsocialt

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 13 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 7 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Årsmøde Lean Construction Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne?

Årsmøde Lean Construction Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne? Årsmøde Lean Construction - 2012 Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne? Årsmøde Lean Construction - 2012 Policy værdier Sektor og branche værdier Bygherreværdier Projektværdier Brugerværdier

Læs mere

Energistrategien ved Energi-, miljø- og klimaudvalget

Energistrategien ved Energi-, miljø- og klimaudvalget en ved Energi-, miljø- og klimaudvalget Bæredygtighed energistrategi, indeklima og miljø er udpeget som særligt indsatsområde for Boligkontoret Århus, under det mere overordnede fokusfelt: Din fremtidssikrede

Læs mere

MÅ LSÆTNINGER FOR 2010-2013

MÅ LSÆTNINGER FOR 2010-2013 Målsætningsprogram 2010 2013 1 Overordnede målsætninger for organisationen At synliggøre for organisationen, såvel beboerdemokratiet som organisationens ansatte, hvad der er organisationens overordnede

Læs mere

DET GODE BOLIGLIV KAMPAGNEPLAN

DET GODE BOLIGLIV KAMPAGNEPLAN Side 1 af 6 DET GODE BOLIGLIV KAMPAGNEPLAN Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Forankring og vidensoverførelse

Forankring og vidensoverførelse Forankring og videnoverførelse Afslutningskonference for kvarterløft den 12. oktober 2007 Jesper Nygård Administrerende direktør i KAB og formand for Landsbyggefonden Forankring og vidensoverførelse 10

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse Resume af projekt Aarhus d. 14.11.2012 Udarbejdet af Knud Erik Jensen, Konsulent- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation Formålet med projektet Visionen er at give flere borgere mulighed for

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

FREMTIDENS LOKALE BOLIGMARKED

FREMTIDENS LOKALE BOLIGMARKED FREMTIDENS LOKALE BOLIGMARKED ALMENNET-KURSUS 9. NOVEMBER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvorfor er det vigtigt at se på boligmarkedet? 2. Boligefterspørgsel og boligudbud 3. Almennetvejledningen de 5 aktiviteter

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Personalemøde, Haraldskær d. 20.12.11

Personalemøde, Haraldskær d. 20.12.11 Afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiets grundpille En god afdelingsbestyrelse er guld værd for beboerne, administrationen og organisationsbestyrelsen En dårlig afdelingsbestyrelse kan forpeste tilværelsen

Læs mere

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup.

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. DREJEBOG - et arbejdsredskab i udvikling April 2013 Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. 1 DISPOSITION 1. INDLEDNING 2. PARTNERSKAB OM SOCIAL ANSVARLIGHED 3.

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 5. og 6. september 2014 i Bella Center HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? Mød 1.500 beslutningstagere fra alle landets almene boligorganisationer på Danmarks største messe for almene boliger. Over 50 udstillere

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Program for de næste 45 minutter

Program for de næste 45 minutter Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både

Læs mere

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven I, II og III Bygaden Ole Rømers Vej Grønnehaven Nørreby Sønderby

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

Projektet - Imageskabende Udearealer

Projektet - Imageskabende Udearealer Projektet - Imageskabende Udearealer Hvorfor er projektet relevant i AlmenNet regi? Hvad er status på projektet? Hvordan ser outputtet ud format/artikler m.v.? 3B Remisevænget Øst Projektet - Imageskabende

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Tverskov Kommunikation & Udvikling

Tverskov Kommunikation & Udvikling Tverskov Kommunikation & Udvikling En stærk samarbejdspartner, når I skal udvikle beboerdemokratiet Der skal gøres op med forældede begreber og tankegange, formuleres en ny almen vision og skabes nye samarbejdsformer

Læs mere