Referat fra netværksmøde på specialet handel/indkøb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra netværksmøde på specialet handel/indkøb 09.10.13"

Transkript

1 Referat fra netværksmøde på specialet handel/indkøb Deltagere: Se deltagerlisten 1. Siden sidst (gæstelærer, studietur, censorer) Lisbeth Strandbygaard, koordinator for specialet handel og indkøb, bød velkommen og gennemgik kort dagsorden. Gæstelærer: Lisbeth fortalte, at hun har gode erfaringer med, at medarbejdere fra elevernes virksomheder kommer og giver et kort indlæg af ca. en times varighed om relevante emner. Tidligere har fx Gitte Jæger fra Electrolux været og fortælle om PR, som hun arbejder med til daglig. Lisbeth opfordrede deltagerne til at overveje denne mulighed og meget gerne melde sig som gæstelærer, da det virker rigtig godt i undervisningen med indspark udefra. Studietur: Lisbeth fortalte, at der snarligt bliver sendt indbydelser ud til en studietur til Kina i Indbydelserne bliver i år sendt pr. mail via Elevplan til elever på alle specialer (undtagen offentlig administration) med besked om at sende den videre til elevens oplæringsansvarlige. Der er desværre fortsat mange oplæringsansvarlige, som ikke har registreret sin mailadresse i Elevplan, så det er årsagen til, at mailen bliver sendt til eleverne. Dette foranledigede en snak om mailadresser og Elevplan, idet flere af de tilstedeværende oplæringsansvarlige ikke mente, at de var registreret i Elevplan. Kontakt gerne administrationen eller for at få hjælp til at logge på. Fakta om Kina-turen: Informationsmøde: Tilmelding til info.mødet: Inden den til eller Tilmelding til turen: Inden den Kina-turen: Skolen sørger for forsikringer og visa for alle elever. Censorer: Lisbeth efterlyste nye censorer til IBC s censorbank på handelsspecialet. Der bliver holdt kurser, så man bliver klædt på til opgaven. Anne Mette Hildebrand fra Electrolux supplerede med, at det er en meget positiv og lærerig oplevelse. Man kan bedre vejlede og inspirere sine egne elever til at arbejde med fagprøven, når man har været censor. 2. Bordet rundt - Nyt fra praktikstederne/erfaringsudveksling Deltagerne rundt om bordet præsenterede sig hver især. Der var både nye og gamle oplæringsansvarlige. 3. Talentvejen v/praktikpladskonsulent Susanne Hansen Susanne orienterede om projektet Talentvejen, som går ud på at spotte elever med særligt talentpotentiale. Projektet er finansieret EU s socialfond og Erhvervsministeriet og gennemføres af 13 erhvervsskoler over hele Danmark, hvor IBC er en af dem. Deltagerne i projektet screener elever ud fra følgende 6 karakteristika: Vilje, social kompetence,

2 engagement, nysgerrighed, overblik, vilje. Opfylder eleven dette, deltager han/hun i et nøje tilrettelagt program, udarbejdet i samspil mellem skole og virksomhed, der sikrer det bedst mulige elevforløb. Virksomhederne får fordel af at deltage i talentudviklingen, idet de talentfulde elever kan yde en mere kvalificeret og engageret arbejdskraft og bidrage med en høj grad af innovation, nytænkning og vækstfremme i virksomheden. Virksomhederne kan deltage i talentudvikling ad 2 spor: 1) Elever, som allerede har en uddannelsesaftale i virksomheden og spottes under skoleophold 2) Elever, som spottes allerede på grundforløbet, HG1 eller HG2, kan få en kontakt med virksomheden meget tidligt i forløbet, enten ved at komme i et praktikforløb, som ungarbejder eller lign. 3) Man kan læse meget mere om projektet på 4. Kurser (fagprøvevejleder, vejleder, elevplan) Lisbeth præsenterede de kurser, som IBC udbyder, og som kan være relevante for oplæringsansvarlige. Der blev uddelt en oversigt over 3 kurser: Kursus i brugen af Elevplan, vejlederkursus for uddannelses- og oplæringsansvarlige, praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling (fagprøvekursus). Bilag er vedhæftet referatet. 5. Orientering om nye valgfag på handelsspecialet Fra 2014 udbyder IBC handelsspecialet 2 nye valgfrie specialefag på ekspertniveau: 1) Indkøbsmetode: Forudsætter at eleven har gennemført valgfaget indkøb. Kan ikke tages af indkøbselever. Valgfaget kører en gang om året, første gang uge ) Relationsmarkedsføring i praksis: Forudsætter at eleven har gennemført det bundne specialefag salg, som eleven får på 1. skoleophold. Valgfaget kører en gang om året, første gang uge En oversigt over målpinde for de 2 nye fag er vedhæftet referatet. Lisbeth fortalte, at valgfaget rapportskrivning skifter navn til disponering af fagprøven. Indholdet er det samme, nemlig at give eleven værktøjer til at lave en synopsis, opbygning og handlingsplan for sit fagprøveforløb. Lisbeth nævnte i den forbindelse, at det er et rigtig vigtigt valgfag for eleverne, og at hun tydeligt kan læse af fagprøverne, hvilke elever der har været på valgfaget, og hvilke som ikke har. 6. Ny EUD-reform Regeringen er den kommet med et udspil til en ny EUD-reform, Faglært til fremtiden, der skal træde i kraft august Vedlagt referatet er et bilag med mulige konsekvenser for de merkantile uddannelser. Blandt andet lægger udspillet op til, at det kun er elever med HG, der kan søge på handelsuddannelsen. HG afkortes til 1 år, og hovedforløbet bliver 3-årigt. Der vil derfor sandsynligvis blive flere meget unge elever, der søger ind på handelsuddannelsen. 7. Virksomhedscases til undervisningsbrug er det realistisk? Lisbeth opfordrede virksomhederne til at byde ind med virkelighedsnære, realistiske cases fra erhvervslivet, som kan bruges i undervisningen. Det kan være problemstillinger, som 2/3

3 naturligvis bliver anonymiseret, fx en kundetilfredshedsundersøgelse, en markedsanalyse, et projekt eller lignende. Der er vedhæftet et eksempel på analyser, man kan arbejde med. 8. Næste møde Lisbeth spurgte, om det kunne være en idé at invitere både elever og deres oplæringsansvarlige til næste netværksmøde. Møderne skulle foregå i hver sit lokale, og formålet med elevernes møde er at danne netværk med andre elever, der ikke nødvendigvis er på samme hold som dem selv. Næste møde er primo oktober Eventuelt Lisbeth præsenterede IBC Hovedforløbs elevtrivselsundersøgelse fra 2012 på handelsuddannelsen. Rapporten viser, at der bliver scoret lavt på punktet Sammenhæng mellem skole og praktiksted og især udsagnet Min arbejdsgiver/læreplads har forberedt mig på skoleopholdet. Lisbeth spurgte, om det er IBC, der har forberedt lærestederne for dårligt? I indkaldelsesmailene til obligatoriske skoleophold og flere af valgfagene er skitseret, hvad der bliver arbejdet med på det kommende skoleophold. Lisbeth fortæller, at hun tænker på at lægge små videoklip ind på hjemmesiden, hvor eleverne med egne ord fortæller, hvad de har fået ud af de enkelte skoleophold. Referent: Pia Torkov Nielsen 3/3

4 Deltagerliste til netværksmøde på handel/indkøb d på IBC Navn Virksomhed adresse Helle Petersen Allison Jan Blaabjerg Lindebjerg ApS Lars Lindekilde Lindebjerg ApS Kate Bonne Larsen Uhrenholdt Marianne Andersen Uhrenholdt Michael Boye Teldust A/S Annette Krog Jysk Firmafrugt Marianne Winther A.H. International A/S Lena Nielsen Triax Søren Pedersen DTL Padborg Jeanet Stabel Schmidt ENVO Group A/S Bo Asmussen ENVO Group A/S Helle Petersen Smurfit Kappa Nanna Drost Clausen GLS Denmark A/S Anne Mette Hildebrand Electrolux Gitte Jæger Electrolux Gitte Andreasen ARCTIC A/S & Nordisk Tekstil A/S Ann Barbara Damø TORMAX Danmark A/S Fra IBC deltager Carsten Andersen Underviser Lisbeth Strandbygaard Underviser Susanne Hansen Elevpladskonsulent Pia Torkov Nielsen Studiesekretær Christina Carlsen Kontorelev I alt

5 Kurser for oplæringsansvarlige Kursus i brugen af Elevplan IBC afholder kurser i brugen af Elevplan, og her får du indblik i hvilke muligheder systemet giver dig. Kurset varer ca. 2,5 timer og afholdes altid på IBC i Kolding. Det næste kursus i brugen af Elevplan holdes mandag den 16. december 2013 kl Har du lyst til at deltage, kan du tilmelde dig hos studiesekretær Hanne B. Ahrendsen Vejlederkursus for uddannelses- og oplæringsansvarlige Med et vejlederkursus, får du kendskab til praktik og teori i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af den praktiske oplæring af elever i virksomheden. Du lærer blandt andet om: lovgrundlag og rammerne for EUD-uddannelsen kompetencemål, praktik- og skolemål samspillet mellem elev og praktikvirksomhed ungekultur, vejleder og anerkendelse vejlederens mange kompetencer situationsbestemt ledelse, konfliktløsning og den svære samtale Datoer: november december december 2013 Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Med et kursus i fagvejledning, bliver du trænet i spørgeteknikker og via denne teknik vil du bedre kunne hjælpe eleven/lærlingen med deres fagprøve og informere dem om kravene til fagprøven. Du lærer blandt andet om: idégenerering vejledning/samtale med eleven om fagprøven formulering af idé, mål og problemformulering fagprøvens indhold og samspillet mellem teori og praksis krav til eksamen og fornyet vejledning kravene til fagprøven herunder de taksonomiske niveauer (hvad er forskellen på at beskrive, analysere, vurdere og perspektivere?) hvordan læser eksaminator, vejleder og censor fagprøven? Dato: kl Er du interesseret i ét af ovenstående kurser, kan du kontakte koordinator Malene L. Seifen - for mere information og tilmelding.

6 Fra 2014 udbyder IBC handelsspecialet 2 nye valgfrie specialefag på ekspertniveau: Faget relationsmarkedsføring i praksis, ekspertniveau Målpinde 1 Eleven kan identificere væsentlige forskelle på relations- og transaktionsmarkedsføring i praksis 2 Eleven kender forskellige samarbejdsrelationsmodeller og netværksteorier 3 Eleven kan identificere de væsentligste udfordringer for virksomheden og virksomhedens medarbejdere ved arbejdet i netværker og dannelse af langvarige relationer 4 Eleven kan udarbejde differentierede markedsføringsplaner i forhold til virksomhedens relationsportefølje, herunder identificere væsentlige parametre i en profitabilitets analyse af virksomhedens kunder på kort og langt sigt 5 Eleven kender til relevante teknologier der understøtter muligheden for etablering af langvarige relationer Faget indkøbsmetode, ekspertniveau Målpinde 1 Eleven kan opstille kriterier for udvælgelse af leverandører. 2 Eleven kender til forskellige former for samarbejde i værdikæden. 3 Eleven kan opstille mål for og gennemføre evalueringer af leverandørporteføljen. 4 Eleven kender til forskellige kontraktformer (kommercielle, kvalitet og logistik). 5 Eleven kan indgå i forhandlingssituationer med udgangspunkt i forhandlingens grundprincipper. 6 Eleven kan trække læring ud af en tidligere indgået aftale og komme med forslag til forbedring af samme. 7 Eleven kender ERP systemernes grundprincipper, og muligheder for indkøberen i forbindelse med styring og opfølgning af leverandørporteføljen. Uddrag af uddannelsesordningen For at kunne vælge et af de tre ekspertfag forudsættes, at eleven har gennemført specialets bundne specialefag eller har tilsvarende kompetencer, som det enkelte ekspertfag er udviklet til. Relationsmarkedsføring i praksis knytter sig til Handelsassistent, salg, Indkøbsmetoder knytter sig til specialet Indkøbsassistent, mens Logistikmetoder knytter sig til specialet Logistikassistent.

7 Ny EUD-reform faglært til fremtiden Regeringen er den kommet med et udspil til en ny EUD-reform, Faglært til fremtiden. Herunder er kort skitseret mulige konsekvenser for de merkantile uddannelser: EUD-reformen træder i kraft fra august 2015 og gælder således for optag fra denne dato De merkantile uddannelser ses som en indgang Der indføres adgangskrav bestået dansk og matematik Grundforløbet (HG) afkortes til 1 år for detailhandel og handel. De fleste elever på HG bruger i dag 2 år. Grundforløbet opdeles i 30 uger med almene merkantile elementer og 10 uger med specialiserede elementer, der peger mod hovedforløbet Hovedforløbet bliver tre år, hvor det i dag typisk er to år Der laves en særlig erhvervsuddannelse for voksne over 25 år (EUV), hvor grudforløbet kun er 10 uger. I dag bruger voksne typisk 40 uger (et år) Eleverne skal have ca lektioner pr uge. Regeringen siger, at dette bliver (økonomisk) muligt pga. den nye overenskomst Der skal arbejdes med særlige talentspor Der laves en ny selvstændig flexuddannelse på to år for elever med svage forudsætninger. De opnår titlen erhvervsassistent. Det står uklart, hvem der kan udbyde denne EUX (erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau svarende til HF) udbydes på alle uddannelsesområder, men der vil være adgangsbegrænsning Kontor og finans bliver kun EUX EUX tager fire år, hvor grundforløbet bliver to år (et år ekstra i forhold til EUD) og hovedforløbet bliver to år (et år kortere end EUD) Studenter (HHX, STX, HTX, HF) kan gå direkte i praktik i kun et år. I dag skal elever med STX, HTX elle HF på HG S eller GS-fagpakken. 1/1

8 Markedsanalyser Hvad giver det den studerende og virksomheden? Sandsynligheden for at man kan træffe den rigtige beslutning på områder, der har afgørende betydning øges med mængden af viden. Naturligvis lige indtil vi ramme den magiske overgang fra Need-to-know til Nice-to-know - det i sig selv kan være en øvelse. Hvis de studerende kan gennemgå denne proces med en relevant opgave, stiger engagement hos den studerende og virksomheden øger udbyttet fra analysen. Hvorfor lave en markedsanalyse? For at få viden før konkurrenterne. Alle quizprogrammer i TV eller radioen viser, at det er meget bedre at vide end gætte! Hvilke typer Analyser kunne være relevante? Markedsanalyser er til for at generere viden, og her er forslag til væsentlige områder, hvor man kunne lave cases til den studerende. 1 Virksomhedens tilbud til markedet: Nye produkt- eller konceptideer - Måling på eksisterende forhold: o Hvordan penetrerer de markedet o Opnås forventede mål o Benchmarking ift. andre markeder o Forbrugernes/markedets kendskab - Måling på muligheder på markeder eller koncepter o Finde nye produktområder - Udvikling af nye produkter o Udvikling af nye Koncepter Emballage Pris - Udvikling af ny emballage - Test af emballage ift. konkurrenter - På markeder hvor produktet er kendt ny prisstrategi - På nye markeder - konkurrentanalyse Navn og/eller brand - Kendskabsanalyser

9 Detailhandel - Distribution - Ved indtrængning på et nyt marked - Valg af alternative markeder - Økonomiske beregninger 2 Kunderne - Hvad vil målgruppen mene om pris, produktændringer, konkurrerende produkter. - Hvordan er demografien? (køn, alder, indkomst, uddannelse, erhverv, forbrug af varer mm. - Hvordan er deres holdninger/meninger, aktiviteter, interesser mm kaldet livsstil? - Sementering 3 Mellemhandlere - Hvem og hvilke krav har de til pris, avance, omsætningshastighed, salgssupport fra os. - Hvilket markedsområde, branche betjener en grossist? - Hvilken beliggenhed, butikslokale, indretning, butiksstørrelse mm. har fx en detailhandler, og hvilket sortiment føres? 4 Konkurrenterne - Sortiment, prissætning, kvalitet, målgruppe o.l. - Organisation/kapacitet, forventet reaktionsmønster, innovationshastighed ol. - Resultat af deres indsatser, dvs markedsandel, omsætning, indtjening mm. - Deres strategier og planer 5 Leverandørerne - Her kan være tale om råvareleverandører, komponentleverandører eller færdigvareleverandører. - Da virksomheden er kunde og afhængig af dem, er der ting omkring leverandører, der er væsentlig at vide. - Det kan være leveringstid, -sikkerhed, kvalitetsensartethed ol. - Er der tale om opstart af forhandling fra en udenlandsk leverandør af færdigvarer, vil det være relevant at se på, hvis vi får stor succes, vil de så starte eget datterselskab op? 6 Hjemmeside / Internet - Brugervenlighed - Som en salgskanal Hvornår skal der IKKE laves analyser Ingen information: den ønskede information er ikke tilgængelig og kan evt. ikke fremskaffes.(konkurrenter holder informationen meget utilgængelig) Kvalitet for ringe: Kvaliteten af informationerne, der kan fremskaffes er for lav eller usikkerheden for høj. Tiden: Hvis en beslutning skal træffes inden undersøgelsen kan gennemføres, må der afstås. Prisen: prisen på undersøgelsen kontra den risiko, der løbes ved at træffe beslutningen uden informationerne fra en undersøgelse. Need to know kontra nice to know: Er det nu nødvendigt?

10 IBC Hovedforløb, elevtrivselsundersøgelse 2012 Handelsuddannelser med specialer Spørgeramme IBC Alle skoler* Score af Skolen som helhed Hvordan vurderer du skolen som helhed? 8,6 8,1 10 I hvilken grad anbefaler du uddannelsen til andre? 8,4 8,1 10 Forventninger Jeg har fået opfyldt mine forventninger til undervisningen 3,4 3,3 4 Min indsats Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? 8,6 8,2 10 Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? 9,2 8,9 10 Sammenhæng mellem skole og praktiksted Hvordan vurderer du sammenhængen, mellem det du lærer i skolen og på din praktik/læreplads? Min arbejdsgiver/læreplads har forberedt mig på skoleopholdet Undervisningsmaterialerne er relevante for mit arbejde 7,4 7,2 10 2,6 2,6 4 3,1 3,1 4 Lærerne Hvordan vurderer du lærernes faglige dygtighed? 9, Hvordan vurderer du lærernes engagement i undervisningen? 9,4 9,1 10 Hvordan vurderer du lærernes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? 9,1 8,6 10 Lærerne virker godt forberedte 3,8 3,7 4 Lærerne overholder aftaler 3,7 3,7 4 Undervisningen Hvordan vurderer du undervisningen? 8,5 8,3 10 Jeg bliver ofte udfordret i undervisningen 3,3 3,3 4 Jeg lærer nok under skoleopholdet 3,3 3,2 4 De anvendte arbejds-/undervisningsformer gav et godt udbytte 3,3 3,2 4 Elevadministrationen Hvordan vurderer du den hjælp du får fra skolens kontor/elevadministration 8,4 8,4 10

11 Informationer Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for, mens jeg er på skoleopholdet 3,6 3,5 4 It udstyr Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen Jeg kan få hjælp, når der er problemer med skolens it-udstyr 3,6 3,4 4 3,5 3,3 4 Arbejdsforhold og rengøring Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen, fx borde, stole, klasselokaler? Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? 8 7,8 10 8,8 8,4 10 Opgaver, projekter, cases Jeg fik nødvendig hjælp og sparring med opgaver/projektarbejde/cases Hvordan har du oplevet den tid, der har været afsat til opgaver/projekter/cases? Hvordan har du oplevet sværhedsgraden af opgaver/projekter/cases? 3,5 3,4 4 For lidt tid: 12 % Tilpas tid: 82 % For meget tid: 6 % For let: 12 % Passende: 74 % Svært: 14 % Meget svært: 1 % For lidt tid: 16 % Tilpas tid: 79 % For meget tid: 5 % For let: 6 % Passende: 71 % Svært: 22 % Meget svært: 1 % Kravene på uddannelsen Hvordan oplever du kravene på uddannelsen? For store: 2 % Tilpas: 82 % For små: 16 % For store: 4 % Tilpas: 86 % For små: 10 % *IBC benchmarker med følgende skoler: Business College Syd Viden Djurs IBC Aalborg Handelsskole Århus Købmandsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

2: Siden sidst status i branchen/opdatering fra hver virksomhed vedr. antallet af elever m.m.

2: Siden sidst status i branchen/opdatering fra hver virksomhed vedr. antallet af elever m.m. Referat fra Netværksmøde Spedition & Shipping Dato: 19. august 2014 Tid: kl. 09.30 12.00 Sted: IBC, Innovationsfabrikken lokale 146 Deltagere: Afbud: Bente Nielsen, Nagel-Group DK, Ann Moth, TNT, Anne

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelsesreformen (og andre uddannelsesspørgsmål) V/Claus Christensen, JU - Beder Målsætning: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

Giv din elev et stærkt kort på hånden

Giv din elev et stærkt kort på hånden IBC International Business College Hovedforløb Detailhandel www.ibc.dk Giv din elev et stærkt kort på hånden Detailuddannelsen på IBC "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling" Detailspecialet

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25.

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25. Merkantil EUX JOBSØGNINGSCAFE R AG R E på ge er ej n e ng HVER TORSDAG EFTER SKOLE Vi byder på te og kage og hjælper dig på vej med den perfekte ansøgning HUSK PRAKTIK I Hold dine muligheder UDLANDET?

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedersmedarbejdere har. Anden del indeholder

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde torsdag d. 27. februar 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Jesper Madsen, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse Eux kort fortalt Eux er en helt ny ungdomsuddannelse, hvor du både bliver håndværker og student i én og samme uddannelse. Den tager 4,5 år, hvis du vælger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 28. november 2014 kl. 8.00 på Comwell Hotel Kolding Til stede var: Lars Gram Vagn Henriksen Thomas Johansen Lars Kaae Jens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken i Kolding

Referat af bestyrelsesmøde den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken i Kolding 214 Referat af bestyrelsesmøde den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken i Kolding Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 11.12.2013 2. Nyt fra forretningsudvalg og Danske Erhvervsskoler - bestyrelse

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Student GRUNDUDDANNELSEN

Student GRUNDUDDANNELSEN GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde onsdag d. 28. maj 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Joan Halager-Dam, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den afsluttende prøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den afsluttende prøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Uanset om du er i gang med en uddannelse til butiksmedhjælper/eventassistent, eller du er ved at uddanne dig inden for kontorservice /kundekontaktcenter,

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Datatekniker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 0.1.009.008/version 1./Steen Eske Christensen Indhold Denne administrative vejledning beskriver kodestrukturen for skoleperioder på fuldtidsuddannelser. Vejledningen

Læs mere

Den Merkantile erhvervsuddannelse

Den Merkantile erhvervsuddannelse erhvervsuddannelse Kontor, handel og forretningsservice Hans Henning Nielsen Folkeskole Odense HF fra Odense Katedralskole Lagerarbejder på Gasa Odense Rengøringsarbejde Jysk Rengøring Fabriksarbejder

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

EKsTRA bonus DATATEKNIKER

EKsTRA bonus DATATEKNIKER Erhvervsuddannelse med ekstra bonus DATATEKNIKER Vil du også ha lidt ekstra? svendebrev og hf-niveau I EN uddannelse! ErhvErvsuddannElsE med EKsTRA bonus EUX Datatekniker er et helt nyt tilbud til dig.

Læs mere

Praktikmål i Danmark

Praktikmål i Danmark Praktikmål i Danmark Hvad, hvorfor & hvordan Arena for kvalitet i fagopplæringen Tromsø, 11. sept. 2014 Regina Lamscheck-Nielsen 11-09-2014 1 Agenda 1. Hvad: Udformning & anvendelse af praktikmål 2. Hvorfor:

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

EVENTKOORDINATOR. oplevelse. underholdning. wellness. gæstfrihed. miljø. familie. sport

EVENTKOORDINATOR. oplevelse. underholdning. wellness. gæstfrihed. miljø. familie. sport EVENTKOORDINATOR oplevelse underholdning wellness gæstfrihed VANDLAND miljø familie design livsstil KONCERT LEGOLAND TEATER DYREPARK HOTEL CAMPING SOMMERHUS VANDREHJEM TURISTBUREAU TRANSPORT RESTAURANT

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

ELEKTRONISK INDKALDELSE VIA ELEVPLAN

ELEKTRONISK INDKALDELSE VIA ELEVPLAN ELEKTRONISK INDKALDELSE VIA ELEVPLAN Informationsbrev til alle læresteder Easy-A: Opret hold i Easy-A (eventuelt ét til hver uddannelse). Husk: Inden der igen skal indberettes årselever, skal alle eleverne

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Elevplankonference september 2014

Elevplankonference september 2014 Elevplankonference september 2014 Den årlige Elevplankonference afholdes igen i år på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Målgruppen for konferencen er medarbejderne og ledere på institutioner,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk 8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk Arbejdsark 1 Opgave 1 Jacob leder efter en erhvervsuddannelse. Han vil gerne arbejde med dyr og planter og vil gerne se på mulighederne. 1. Hvor mange erhvervsuddannelser

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

EUD reformen og Elevplan. Skolebrev nr. 2 om nyheder i Elevplan som følge af EUD reformen

EUD reformen og Elevplan. Skolebrev nr. 2 om nyheder i Elevplan som følge af EUD reformen EUD reformen og Elevplan Vedrørende: Nyheder i Elevplan april 2015 Skrevet af: Folmer Kjær Version: 1 Fordeling: Erhvervsskoler UNI C Aarhus Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere