Referat fra netværksmøde på specialet handel/indkøb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra netværksmøde på specialet handel/indkøb 09.10.13"

Transkript

1 Referat fra netværksmøde på specialet handel/indkøb Deltagere: Se deltagerlisten 1. Siden sidst (gæstelærer, studietur, censorer) Lisbeth Strandbygaard, koordinator for specialet handel og indkøb, bød velkommen og gennemgik kort dagsorden. Gæstelærer: Lisbeth fortalte, at hun har gode erfaringer med, at medarbejdere fra elevernes virksomheder kommer og giver et kort indlæg af ca. en times varighed om relevante emner. Tidligere har fx Gitte Jæger fra Electrolux været og fortælle om PR, som hun arbejder med til daglig. Lisbeth opfordrede deltagerne til at overveje denne mulighed og meget gerne melde sig som gæstelærer, da det virker rigtig godt i undervisningen med indspark udefra. Studietur: Lisbeth fortalte, at der snarligt bliver sendt indbydelser ud til en studietur til Kina i Indbydelserne bliver i år sendt pr. mail via Elevplan til elever på alle specialer (undtagen offentlig administration) med besked om at sende den videre til elevens oplæringsansvarlige. Der er desværre fortsat mange oplæringsansvarlige, som ikke har registreret sin mailadresse i Elevplan, så det er årsagen til, at mailen bliver sendt til eleverne. Dette foranledigede en snak om mailadresser og Elevplan, idet flere af de tilstedeværende oplæringsansvarlige ikke mente, at de var registreret i Elevplan. Kontakt gerne administrationen eller for at få hjælp til at logge på. Fakta om Kina-turen: Informationsmøde: Tilmelding til info.mødet: Inden den til eller Tilmelding til turen: Inden den Kina-turen: Skolen sørger for forsikringer og visa for alle elever. Censorer: Lisbeth efterlyste nye censorer til IBC s censorbank på handelsspecialet. Der bliver holdt kurser, så man bliver klædt på til opgaven. Anne Mette Hildebrand fra Electrolux supplerede med, at det er en meget positiv og lærerig oplevelse. Man kan bedre vejlede og inspirere sine egne elever til at arbejde med fagprøven, når man har været censor. 2. Bordet rundt - Nyt fra praktikstederne/erfaringsudveksling Deltagerne rundt om bordet præsenterede sig hver især. Der var både nye og gamle oplæringsansvarlige. 3. Talentvejen v/praktikpladskonsulent Susanne Hansen Susanne orienterede om projektet Talentvejen, som går ud på at spotte elever med særligt talentpotentiale. Projektet er finansieret EU s socialfond og Erhvervsministeriet og gennemføres af 13 erhvervsskoler over hele Danmark, hvor IBC er en af dem. Deltagerne i projektet screener elever ud fra følgende 6 karakteristika: Vilje, social kompetence,

2 engagement, nysgerrighed, overblik, vilje. Opfylder eleven dette, deltager han/hun i et nøje tilrettelagt program, udarbejdet i samspil mellem skole og virksomhed, der sikrer det bedst mulige elevforløb. Virksomhederne får fordel af at deltage i talentudviklingen, idet de talentfulde elever kan yde en mere kvalificeret og engageret arbejdskraft og bidrage med en høj grad af innovation, nytænkning og vækstfremme i virksomheden. Virksomhederne kan deltage i talentudvikling ad 2 spor: 1) Elever, som allerede har en uddannelsesaftale i virksomheden og spottes under skoleophold 2) Elever, som spottes allerede på grundforløbet, HG1 eller HG2, kan få en kontakt med virksomheden meget tidligt i forløbet, enten ved at komme i et praktikforløb, som ungarbejder eller lign. 3) Man kan læse meget mere om projektet på 4. Kurser (fagprøvevejleder, vejleder, elevplan) Lisbeth præsenterede de kurser, som IBC udbyder, og som kan være relevante for oplæringsansvarlige. Der blev uddelt en oversigt over 3 kurser: Kursus i brugen af Elevplan, vejlederkursus for uddannelses- og oplæringsansvarlige, praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling (fagprøvekursus). Bilag er vedhæftet referatet. 5. Orientering om nye valgfag på handelsspecialet Fra 2014 udbyder IBC handelsspecialet 2 nye valgfrie specialefag på ekspertniveau: 1) Indkøbsmetode: Forudsætter at eleven har gennemført valgfaget indkøb. Kan ikke tages af indkøbselever. Valgfaget kører en gang om året, første gang uge ) Relationsmarkedsføring i praksis: Forudsætter at eleven har gennemført det bundne specialefag salg, som eleven får på 1. skoleophold. Valgfaget kører en gang om året, første gang uge En oversigt over målpinde for de 2 nye fag er vedhæftet referatet. Lisbeth fortalte, at valgfaget rapportskrivning skifter navn til disponering af fagprøven. Indholdet er det samme, nemlig at give eleven værktøjer til at lave en synopsis, opbygning og handlingsplan for sit fagprøveforløb. Lisbeth nævnte i den forbindelse, at det er et rigtig vigtigt valgfag for eleverne, og at hun tydeligt kan læse af fagprøverne, hvilke elever der har været på valgfaget, og hvilke som ikke har. 6. Ny EUD-reform Regeringen er den kommet med et udspil til en ny EUD-reform, Faglært til fremtiden, der skal træde i kraft august Vedlagt referatet er et bilag med mulige konsekvenser for de merkantile uddannelser. Blandt andet lægger udspillet op til, at det kun er elever med HG, der kan søge på handelsuddannelsen. HG afkortes til 1 år, og hovedforløbet bliver 3-årigt. Der vil derfor sandsynligvis blive flere meget unge elever, der søger ind på handelsuddannelsen. 7. Virksomhedscases til undervisningsbrug er det realistisk? Lisbeth opfordrede virksomhederne til at byde ind med virkelighedsnære, realistiske cases fra erhvervslivet, som kan bruges i undervisningen. Det kan være problemstillinger, som 2/3

3 naturligvis bliver anonymiseret, fx en kundetilfredshedsundersøgelse, en markedsanalyse, et projekt eller lignende. Der er vedhæftet et eksempel på analyser, man kan arbejde med. 8. Næste møde Lisbeth spurgte, om det kunne være en idé at invitere både elever og deres oplæringsansvarlige til næste netværksmøde. Møderne skulle foregå i hver sit lokale, og formålet med elevernes møde er at danne netværk med andre elever, der ikke nødvendigvis er på samme hold som dem selv. Næste møde er primo oktober Eventuelt Lisbeth præsenterede IBC Hovedforløbs elevtrivselsundersøgelse fra 2012 på handelsuddannelsen. Rapporten viser, at der bliver scoret lavt på punktet Sammenhæng mellem skole og praktiksted og især udsagnet Min arbejdsgiver/læreplads har forberedt mig på skoleopholdet. Lisbeth spurgte, om det er IBC, der har forberedt lærestederne for dårligt? I indkaldelsesmailene til obligatoriske skoleophold og flere af valgfagene er skitseret, hvad der bliver arbejdet med på det kommende skoleophold. Lisbeth fortæller, at hun tænker på at lægge små videoklip ind på hjemmesiden, hvor eleverne med egne ord fortæller, hvad de har fået ud af de enkelte skoleophold. Referent: Pia Torkov Nielsen 3/3

4 Deltagerliste til netværksmøde på handel/indkøb d på IBC Navn Virksomhed adresse Helle Petersen Allison Jan Blaabjerg Lindebjerg ApS Lars Lindekilde Lindebjerg ApS Kate Bonne Larsen Uhrenholdt Marianne Andersen Uhrenholdt Michael Boye Teldust A/S Annette Krog Jysk Firmafrugt Marianne Winther A.H. International A/S Lena Nielsen Triax Søren Pedersen DTL Padborg Jeanet Stabel Schmidt ENVO Group A/S Bo Asmussen ENVO Group A/S Helle Petersen Smurfit Kappa Nanna Drost Clausen GLS Denmark A/S Anne Mette Hildebrand Electrolux Gitte Jæger Electrolux Gitte Andreasen ARCTIC A/S & Nordisk Tekstil A/S Ann Barbara Damø TORMAX Danmark A/S Fra IBC deltager Carsten Andersen Underviser Lisbeth Strandbygaard Underviser Susanne Hansen Elevpladskonsulent Pia Torkov Nielsen Studiesekretær Christina Carlsen Kontorelev I alt

5 Kurser for oplæringsansvarlige Kursus i brugen af Elevplan IBC afholder kurser i brugen af Elevplan, og her får du indblik i hvilke muligheder systemet giver dig. Kurset varer ca. 2,5 timer og afholdes altid på IBC i Kolding. Det næste kursus i brugen af Elevplan holdes mandag den 16. december 2013 kl Har du lyst til at deltage, kan du tilmelde dig hos studiesekretær Hanne B. Ahrendsen Vejlederkursus for uddannelses- og oplæringsansvarlige Med et vejlederkursus, får du kendskab til praktik og teori i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af den praktiske oplæring af elever i virksomheden. Du lærer blandt andet om: lovgrundlag og rammerne for EUD-uddannelsen kompetencemål, praktik- og skolemål samspillet mellem elev og praktikvirksomhed ungekultur, vejleder og anerkendelse vejlederens mange kompetencer situationsbestemt ledelse, konfliktløsning og den svære samtale Datoer: november december december 2013 Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Med et kursus i fagvejledning, bliver du trænet i spørgeteknikker og via denne teknik vil du bedre kunne hjælpe eleven/lærlingen med deres fagprøve og informere dem om kravene til fagprøven. Du lærer blandt andet om: idégenerering vejledning/samtale med eleven om fagprøven formulering af idé, mål og problemformulering fagprøvens indhold og samspillet mellem teori og praksis krav til eksamen og fornyet vejledning kravene til fagprøven herunder de taksonomiske niveauer (hvad er forskellen på at beskrive, analysere, vurdere og perspektivere?) hvordan læser eksaminator, vejleder og censor fagprøven? Dato: kl Er du interesseret i ét af ovenstående kurser, kan du kontakte koordinator Malene L. Seifen - for mere information og tilmelding.

6 Fra 2014 udbyder IBC handelsspecialet 2 nye valgfrie specialefag på ekspertniveau: Faget relationsmarkedsføring i praksis, ekspertniveau Målpinde 1 Eleven kan identificere væsentlige forskelle på relations- og transaktionsmarkedsføring i praksis 2 Eleven kender forskellige samarbejdsrelationsmodeller og netværksteorier 3 Eleven kan identificere de væsentligste udfordringer for virksomheden og virksomhedens medarbejdere ved arbejdet i netværker og dannelse af langvarige relationer 4 Eleven kan udarbejde differentierede markedsføringsplaner i forhold til virksomhedens relationsportefølje, herunder identificere væsentlige parametre i en profitabilitets analyse af virksomhedens kunder på kort og langt sigt 5 Eleven kender til relevante teknologier der understøtter muligheden for etablering af langvarige relationer Faget indkøbsmetode, ekspertniveau Målpinde 1 Eleven kan opstille kriterier for udvælgelse af leverandører. 2 Eleven kender til forskellige former for samarbejde i værdikæden. 3 Eleven kan opstille mål for og gennemføre evalueringer af leverandørporteføljen. 4 Eleven kender til forskellige kontraktformer (kommercielle, kvalitet og logistik). 5 Eleven kan indgå i forhandlingssituationer med udgangspunkt i forhandlingens grundprincipper. 6 Eleven kan trække læring ud af en tidligere indgået aftale og komme med forslag til forbedring af samme. 7 Eleven kender ERP systemernes grundprincipper, og muligheder for indkøberen i forbindelse med styring og opfølgning af leverandørporteføljen. Uddrag af uddannelsesordningen For at kunne vælge et af de tre ekspertfag forudsættes, at eleven har gennemført specialets bundne specialefag eller har tilsvarende kompetencer, som det enkelte ekspertfag er udviklet til. Relationsmarkedsføring i praksis knytter sig til Handelsassistent, salg, Indkøbsmetoder knytter sig til specialet Indkøbsassistent, mens Logistikmetoder knytter sig til specialet Logistikassistent.

7 Ny EUD-reform faglært til fremtiden Regeringen er den kommet med et udspil til en ny EUD-reform, Faglært til fremtiden. Herunder er kort skitseret mulige konsekvenser for de merkantile uddannelser: EUD-reformen træder i kraft fra august 2015 og gælder således for optag fra denne dato De merkantile uddannelser ses som en indgang Der indføres adgangskrav bestået dansk og matematik Grundforløbet (HG) afkortes til 1 år for detailhandel og handel. De fleste elever på HG bruger i dag 2 år. Grundforløbet opdeles i 30 uger med almene merkantile elementer og 10 uger med specialiserede elementer, der peger mod hovedforløbet Hovedforløbet bliver tre år, hvor det i dag typisk er to år Der laves en særlig erhvervsuddannelse for voksne over 25 år (EUV), hvor grudforløbet kun er 10 uger. I dag bruger voksne typisk 40 uger (et år) Eleverne skal have ca lektioner pr uge. Regeringen siger, at dette bliver (økonomisk) muligt pga. den nye overenskomst Der skal arbejdes med særlige talentspor Der laves en ny selvstændig flexuddannelse på to år for elever med svage forudsætninger. De opnår titlen erhvervsassistent. Det står uklart, hvem der kan udbyde denne EUX (erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau svarende til HF) udbydes på alle uddannelsesområder, men der vil være adgangsbegrænsning Kontor og finans bliver kun EUX EUX tager fire år, hvor grundforløbet bliver to år (et år ekstra i forhold til EUD) og hovedforløbet bliver to år (et år kortere end EUD) Studenter (HHX, STX, HTX, HF) kan gå direkte i praktik i kun et år. I dag skal elever med STX, HTX elle HF på HG S eller GS-fagpakken. 1/1

8 Markedsanalyser Hvad giver det den studerende og virksomheden? Sandsynligheden for at man kan træffe den rigtige beslutning på områder, der har afgørende betydning øges med mængden af viden. Naturligvis lige indtil vi ramme den magiske overgang fra Need-to-know til Nice-to-know - det i sig selv kan være en øvelse. Hvis de studerende kan gennemgå denne proces med en relevant opgave, stiger engagement hos den studerende og virksomheden øger udbyttet fra analysen. Hvorfor lave en markedsanalyse? For at få viden før konkurrenterne. Alle quizprogrammer i TV eller radioen viser, at det er meget bedre at vide end gætte! Hvilke typer Analyser kunne være relevante? Markedsanalyser er til for at generere viden, og her er forslag til væsentlige områder, hvor man kunne lave cases til den studerende. 1 Virksomhedens tilbud til markedet: Nye produkt- eller konceptideer - Måling på eksisterende forhold: o Hvordan penetrerer de markedet o Opnås forventede mål o Benchmarking ift. andre markeder o Forbrugernes/markedets kendskab - Måling på muligheder på markeder eller koncepter o Finde nye produktområder - Udvikling af nye produkter o Udvikling af nye Koncepter Emballage Pris - Udvikling af ny emballage - Test af emballage ift. konkurrenter - På markeder hvor produktet er kendt ny prisstrategi - På nye markeder - konkurrentanalyse Navn og/eller brand - Kendskabsanalyser

9 Detailhandel - Distribution - Ved indtrængning på et nyt marked - Valg af alternative markeder - Økonomiske beregninger 2 Kunderne - Hvad vil målgruppen mene om pris, produktændringer, konkurrerende produkter. - Hvordan er demografien? (køn, alder, indkomst, uddannelse, erhverv, forbrug af varer mm. - Hvordan er deres holdninger/meninger, aktiviteter, interesser mm kaldet livsstil? - Sementering 3 Mellemhandlere - Hvem og hvilke krav har de til pris, avance, omsætningshastighed, salgssupport fra os. - Hvilket markedsområde, branche betjener en grossist? - Hvilken beliggenhed, butikslokale, indretning, butiksstørrelse mm. har fx en detailhandler, og hvilket sortiment føres? 4 Konkurrenterne - Sortiment, prissætning, kvalitet, målgruppe o.l. - Organisation/kapacitet, forventet reaktionsmønster, innovationshastighed ol. - Resultat af deres indsatser, dvs markedsandel, omsætning, indtjening mm. - Deres strategier og planer 5 Leverandørerne - Her kan være tale om råvareleverandører, komponentleverandører eller færdigvareleverandører. - Da virksomheden er kunde og afhængig af dem, er der ting omkring leverandører, der er væsentlig at vide. - Det kan være leveringstid, -sikkerhed, kvalitetsensartethed ol. - Er der tale om opstart af forhandling fra en udenlandsk leverandør af færdigvarer, vil det være relevant at se på, hvis vi får stor succes, vil de så starte eget datterselskab op? 6 Hjemmeside / Internet - Brugervenlighed - Som en salgskanal Hvornår skal der IKKE laves analyser Ingen information: den ønskede information er ikke tilgængelig og kan evt. ikke fremskaffes.(konkurrenter holder informationen meget utilgængelig) Kvalitet for ringe: Kvaliteten af informationerne, der kan fremskaffes er for lav eller usikkerheden for høj. Tiden: Hvis en beslutning skal træffes inden undersøgelsen kan gennemføres, må der afstås. Prisen: prisen på undersøgelsen kontra den risiko, der løbes ved at træffe beslutningen uden informationerne fra en undersøgelse. Need to know kontra nice to know: Er det nu nødvendigt?

10 IBC Hovedforløb, elevtrivselsundersøgelse 2012 Handelsuddannelser med specialer Spørgeramme IBC Alle skoler* Score af Skolen som helhed Hvordan vurderer du skolen som helhed? 8,6 8,1 10 I hvilken grad anbefaler du uddannelsen til andre? 8,4 8,1 10 Forventninger Jeg har fået opfyldt mine forventninger til undervisningen 3,4 3,3 4 Min indsats Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? 8,6 8,2 10 Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? 9,2 8,9 10 Sammenhæng mellem skole og praktiksted Hvordan vurderer du sammenhængen, mellem det du lærer i skolen og på din praktik/læreplads? Min arbejdsgiver/læreplads har forberedt mig på skoleopholdet Undervisningsmaterialerne er relevante for mit arbejde 7,4 7,2 10 2,6 2,6 4 3,1 3,1 4 Lærerne Hvordan vurderer du lærernes faglige dygtighed? 9, Hvordan vurderer du lærernes engagement i undervisningen? 9,4 9,1 10 Hvordan vurderer du lærernes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? 9,1 8,6 10 Lærerne virker godt forberedte 3,8 3,7 4 Lærerne overholder aftaler 3,7 3,7 4 Undervisningen Hvordan vurderer du undervisningen? 8,5 8,3 10 Jeg bliver ofte udfordret i undervisningen 3,3 3,3 4 Jeg lærer nok under skoleopholdet 3,3 3,2 4 De anvendte arbejds-/undervisningsformer gav et godt udbytte 3,3 3,2 4 Elevadministrationen Hvordan vurderer du den hjælp du får fra skolens kontor/elevadministration 8,4 8,4 10

11 Informationer Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for, mens jeg er på skoleopholdet 3,6 3,5 4 It udstyr Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen Jeg kan få hjælp, når der er problemer med skolens it-udstyr 3,6 3,4 4 3,5 3,3 4 Arbejdsforhold og rengøring Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen, fx borde, stole, klasselokaler? Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? 8 7,8 10 8,8 8,4 10 Opgaver, projekter, cases Jeg fik nødvendig hjælp og sparring med opgaver/projektarbejde/cases Hvordan har du oplevet den tid, der har været afsat til opgaver/projekter/cases? Hvordan har du oplevet sværhedsgraden af opgaver/projekter/cases? 3,5 3,4 4 For lidt tid: 12 % Tilpas tid: 82 % For meget tid: 6 % For let: 12 % Passende: 74 % Svært: 14 % Meget svært: 1 % For lidt tid: 16 % Tilpas tid: 79 % For meget tid: 5 % For let: 6 % Passende: 71 % Svært: 22 % Meget svært: 1 % Kravene på uddannelsen Hvordan oplever du kravene på uddannelsen? For store: 2 % Tilpas: 82 % For små: 16 % For store: 4 % Tilpas: 86 % For små: 10 % *IBC benchmarker med følgende skoler: Business College Syd Viden Djurs IBC Aalborg Handelsskole Århus Købmandsskole

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Giv din elev et stærkt kort på hånden

Giv din elev et stærkt kort på hånden IBC International Business College Hovedforløb Detailhandel www.ibc.dk Giv din elev et stærkt kort på hånden Detailuddannelsen på IBC "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling" Detailspecialet

Læs mere

Praktikcenter på IBC, International Business College

Praktikcenter på IBC, International Business College Praktikcenter på IBC, International Business College Udfordringen for erhvervsskoler generelt er, at kvalificere eleverne til et arbejdsliv, hvor de skal have opnået flg. tre ting nemlig erhvervsrettede

Læs mere

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Forfattere: Ole Dibbern Andersen og Jørgen Theibel Østergaard

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Bilag. Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2

Bilag. Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2 Bilag Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik Teknologi, byggeri og transport 1 Teknologi, byggeri og transport 2 Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling de eksisterende måltal

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere