Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988

2 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt nr.:o.l Registreringskortblad nr.: 56 Magistratens 2. afdeling Stadsarkitektens kontor Oktober 1988

3 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold og om de retsvirkninger, den har blandt andet for grundejere i området.til dette afsnit hører en illustrationsplan, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger redegørelsen, som indeholder oplysning om forudsætninger for planen om områdets betjening med veje, skole, børneinstitutioner, kollektiv trafik og om dets forsyning med el, vand, varme og kloak. Til sidst kommer selve lokalplanen med tilhørende lokalplankort. Tekst og kort rummer tilsammen de nøjagtige bestemmelser om den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelstyrelsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

4 ARHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Arhus Havn INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BESKRIVELSEN Lokalplanens indhold Illustrationsplan... bilag 1 Lokalplanens retsvirkninger REDEGØRELSEN Lokalplanens forhold til kommuneplanen og til den Øvrige planlægning for området Udsnit af kommuneplanens rammekort bilag LOKALPLANEN 1. Formål Område Anvendelse Trafikforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer StØjforhold Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Matrikelkort... bilag 3 Lokalplankort... bilag 4 Vedtagelsespåtegninger

5 BESKRIVELSEN Lokalplanens indhold Lokalplanen omfatter et område ved Mindet på Arhus Hav beliggende mellem Havnevej og jernbanen, som fører fra Hovedbanegården til Grenå. Lokalplanområdet, som er på ca m2, ejes af Arhus Havnevæsen. Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at opføre nybyggeri til erstatning for eksisterende utidssvarende bygninger. På arealet påregnes etableret dels kontorfaciliteter og dels garage/værkstedsfaciliteter for Arhus Havnevæsen. Se illustrationsplan, bilag 1. Mod Mindet opføres en kontorbygning med 1okalkØrebane for kørende trafik til bygningen. Bygningen på er 5 etager samt tårn med et bruttoetageareal på ca. m2. Syd herfor opføres garage- og værkstedsbygninger omkring en køregård. Denne krydses af et togspor til Sydhavnen. Bygningerne er på op 2 til etager med et bruttoetageareal på ca m2.

6 1.2 Mod Havnevej etableres en lokal parkeringsplads. Bebyggelsens anvendelse og udformning følger krav og in- tentioner i kommuneplanen. Vejadgangen til bebyggelsen sker fra Europaplads og Toldkammergade via Mindet, dels fra Sydhavnen via Slag- tehusvej, Gasværkskajen og Mindet.

7

8 1.3 Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at Byrådet har vedtaget planen endeligt. Bebyggelse, udstykning og anvendelse af ejendomme i 10- kalplanområdet skal efter dette tidspunkt være i overensstemmelse med planen. Anvendelse, der har været lovlig forinden, kan fortsætte uændret. Lokalplanen indebærer heller ikke, at de anlæg m.v., der er indeholdt i planen, skal etableres. Lokalplanen gælder forud for bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter, der ikke er forenelige med planen. Lokalplanen kan kun ændres ved en ny lokalplan. Byrådet kan dog give dispensationer fra lokalplanen, hvis dispensationerne ikke er i strid med principperne i planen. Når en eventuel dispensation berplrer omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have mindst 14 dages frist til at fremkomme med evt. bemærkninger herom, fplr dispensationen gives.

9 REDEG~RELSEN Lokalplanens forhold til kommuneplanen og til den Øvrige planlægning for området. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som byrådet har godkendt. Bilag 2 er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammernes område 5, "Havnen", og helt i byzone. Kommuneplanen fastlægger bl.a. følgende for lokalplanområdet: I strukturafsnittet anføres om området anvendelse, at den meget blandede anvendelse påregnes at fortsætte i planperioden. I kommuneplanens rammede1 udggr lokalplanområdet en del af område ER. For dette område gælder følgende rammebestemmelser: 1. Områdets anvendelse fastlægges til grovvare-, bulkog stykgodshavneformål, således at det ikke bliver

10 2.2 muligt at opføre bebyggelse til andre formål så- end danne industri-, værksteds-, håndværks-, handels-, oplags-, kontor- og restaurationsvirksomheder samt offentlige forsyningsvirksomheder, som har naturlig tilknytning til en grovvare- og stykgodshavn. 2. Vejforbindelse mellem Nordhavnen og Sydhavnen skal kunne realiseres i henhold til en af Byrådet vedtaget trafikplan for Arhus Havn, og således at vejadgang fra bebyggelser til denne primære vej koncentreres og tillades tilsluttet så få steder som muligt og kun på en sådan måde, at den overordnede målsætning for vejforbindelsens funktion ikke anfægtes. 3. Byggeriet skal inden for området overholde følgende bestemmelser: - Det samlede rumfang af bygninger må ikke overstige 5 m3 pr. m2 af delområdets totale landareal. - Der skal forefindes 1 parkeringsplads pr. 250 m' etageareal. - Den maksimale byggehøjde er 50 m. Den i lokalplanen fastlagte bebyggelse har et rumfang svarende til ca. 3,5 m' pr. m2 grund og en bygningshøjde på ca. 24 m. Det samlede etageareal er på ca bruttoetagemeter svarende til en bebyggelsesprocent ca. på 75. Lokalplanen er i fuld overensstemmelse med kommuneplanen. Vejforhold I overensstemmelse med trafikplan for Arhus Havn vejbetjenes lokalplanområdet primært fra Havnevej. Fra Mindet kan etableres en sekundær, ensrettet vejadgang.

11 2.3 StØjmæssiqe forhold Lokalplanområdet er belastet af vejstøj fra Mindet og af togstøj fra Nærbanen. Med en forventet fremtidig årsdøgnstrafik på køre- tøjer og 25 % tunge biler er støjniveauet ved facaden mod Mindet beregnet til 65 db(a) på døgnbasis på grund- lag af den nordiske beregningsmodel for vejtrafikstøj. IfØlge kommuneplanens stfljbestemmelser skal det sikres, at det indendørs stajniveau i støjfølsomme rum i erhvervsbsbyggelse ikke overstiger 35 db(a) på døgnbasis. En bestemmelse herom er derfor medtaget i lokalplanen. Det indendørs støjniveau på 35 db(a) på døgnbasis sikres overholdt bl.a. ved brug af særlige lydreducerende vinduer. Da der køres med stærkt nedsat hastighed på nærbanesporet vest for lokalplanområdet, er det vurderet, at de af MiljØstyrelsen fastsatte grænser for støj og vibrationer er overholdt. Der er derfor ikke medtaget bestemmelser herom i lokalplanen. Af hensyn til nabobebyggelse indeholder lokalplanen bestemmelse om, at det ved etablering af virksomheder i området skal sikres, at omgivelserne ikke påføres et støjniveau, som overstiger de grænseværdier, som er gældende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser. Kollektiv trafik Ved lokalplanens udarbejdelse betjenes området inden for 100 meters gangafstand af busruterne 3, 7, 14, 54 og 94 samt af nærbanetog på kystbanen (linie loo), alle med stoppested på Europaplads.

12 2.4 Herudover udgår en lang række bus- og rutebilruter fra Arhus Rutebilstation inden for få minutters gangafstand. Teknisk forsyninq Lokalplanområdet forsynes med vand, varme og el fra Arhus Kommunale Værkers bestående ledningsnet. Kloakforsvninq Kloakering skal ske i henhold til den til enhver tid gældende betalingsvedtægt for Arhus Kommune ved StadsingeniØrens Kontor, Hygiejnisk Afdeling, Thorsvej 2, 8230 AbyhØj. Regnvand afledes til Arhus Havn. Spildevand afledes via eksisterende ledning i Mindet til Marselisborg Renseanlæg, hvor den fornødne kapacitet er til stede. Brandhaner Opstilles i nadvendigt omfang.

13

14 LOKALPLAN NR ERHVERVSOMRADE VED MINDET PA ARHUS HAVN Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at området anvendes til erhvervsformål na- med turlig tilknytning til Arhus Havn, at muliggøre opførelse af ny bebyggelse til kontor-, værksteds- og garageformål, at sikre, at bebyggelsen danner en harmonisk front mod havnebassinet, og at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling. Lokalplanen er afgrænset som vist på matrikel- kortet, bilag 3, og omfatter del af matrikel- nummer 2148 a og matrikelnummer 2148 ao, arhus Bygrunde, samt alle parceller, der efter den 1. august 1987 udstykkes i området. Se fodnote. Den nøjagtige grænsedefinition findes på materiale hos StadsingeniØrens Forvaltningsafdeling.

15 ANVENDELSE Stk. 1. Området er udlagt til erhvervsformål. Stk. 2. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til erhvervsformål med naturlig tilknytning til Arhus Havn, herunder kontor-, værkstedsog garageformål TRAFIKFORHOLD Stk. 1. Lokalplanområdet vejbetjenes primært fra Havnevej. Fra Mindet kan der etableres en sekundær ensrettet vejadgang til bebyggelsens gårdarealer og forplads. Stk Areal til parkering udlægges som vist på lokal- plankortet, bilag 4. Stk Bebyggelsen skal respektere jernbanespor i lo- kalplanområdet i det omfang, disse ikke nedlægges TEKNISK FORSYNING Nybyggeri skal tilsluttes Arhus Kommunale Vær- kers fjernvarmeværk på værkets til enhver tid gældende betingelser BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Stk. 1. Bebyggelsens samlede etageareal må ikke overstige bruttoetagemeter. Stk. 2. Administrationsbebyggelsen mod Mindet må opføres i indtil 6 etager, og garageog værkstedsbebyggelse må opføres i indtil 2 etager.

16 3.3 BygningshØjden må i intet tilfælde overstige 24 m. Stk. 3. Bebyggelsen skal placeres inden for det på bilag 4 viste byggefelt og i princippet i over- ensstemmelse med illustrationsplan, bilag 1. Stk. 4. Byggelovgivningens bestemmelser om afstande og bygningshøjder i forhold til skel og til anden bebyggelse på egen grund kan fraviges. B 7. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Stk. 1. Ny bebyggelse skal med hensyn til proportioner, tag- og facadeudformning, materialer og farvevalg udfgres på en sådan måde, at der opnås en arkitektonisk og miljømæssig helhedsløsning i området. Stk. 2. FornØdent projektmateriale skal forelægges Byrådet til godkendelse forinden udførelse. Der vil i den forbindelse blive lagt vægt på bebyggelsens særlige formål og karakter, herunder dens beliggenhed som et centralt i led havnens profil mod vandsiden. B 8. UBEBYGGEDE AREALER Stk. 1. Ubebyggede arealer skal udformes i samråd med Magistratens 1. Afdeling, Park- og Kirkegårdsforvaltningen. Stk. 2. Eksisterende jernbanespor kan nedlægges efter aftale med DSB.

17 STØJFORHOLD Stk. 1. Ved opførelse af erhvervsbebyggelse skal det sikres, at det konstante indendørs støjniveau, som trafikstflj påfører støjfølsomme rum, ikke overstiger 35 db(a). Stk. 2. Ved etablering af virksomheder skal det sik- res, at virksomhederne ikke påfører omgivelser- ne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, som er gældende i henhold til kommuneplanens StØjbestemmelser FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den i 5 5 nævnte tilslutning til Arhus Kommunale Værkers fjernvarmeværk har fundet sted.

18

19

20 3.5 Foranstaende er vedtaget som forslag til lokalplan nr. 362 i mtadet den 220. "p& /qb8 Arhus.,byrm, den 1 8 MAJ 1988 Lokalplanforslaget er offentlig fremlagt i per Foranstaende er vedtaget som lokalplan nr. 362 i msdet den / 988 J Vedtagelsen af lokalplanen er offentliggjort -g. novem &f IV88

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere