Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger:"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den SG (2001) D/ Vedr.: Støttesag nr. N 459/00 - Danmark Støtte til innovation, forskning og udvikling Hr. minister, Jeg har den glæde at meddele Dem, at Kommissionen i henhold til traktatens artikel 87 og 88 har besluttet ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte støtteforanstaltning. Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger: 1. SAGSFORLØB Ved brev af 19. juli 2000, indgået den 24. juli 2000, anmeldte Danmarks Faste Repræsentation ved Den Europæiske Union i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 3, denne påtænkte støtteforanstaltning over for Kommissionen. Kommissionen modtog yderligere oplysninger ved brev af 26. oktober 2000, indgået samme dag, brev af 17. november 2000, indgået samme dag, og brev af 26. januar 2001, indgået den 29. januar BESKRIVELSE 2.1. Benævnelse Støtte til innovation, forskning og udvikling Udenrigsminister Mogens LYKKETOFT Asiatisk Plads 2 DK KØBENHAVN K Rue de la Loi 200, B Bruxelles/Wetstraat 200, B Brussel - Belgien. Telefonomstilling: +32 (0) Telex: COMEU B Telegramadresse: COMEUR Bruxelles.

2 2.2. Støttemodtagere Støtte til innovation, forskning og udvikling i det primære jordbrug kan ydes til forpagtere eller ejere af jordbrugsbedrifter. Støtte til innovation, forskning og udvikling i fiskerisektoren kan ydes til forpagtere eller ejere af erhvervsfiskerfartøjer og offentlige eller private institutioner. Støtte til udvikling og markedsføring af landbrugs- og fiskeriprodukter kan ydes til private virksomheder og offentlige eller private institutioner. C. Støtteforanstaltning Ordningen er baseret på en sammenlægning af to danske love om forskning og udvikling (produktudviklingsloven) og dele af loven om økologisk produktion inden for landbrug og fiskeri (strukturloven) i en ny lov om innovation, forskning og udvikling m.v. (innovationsloven). Støtteforanstaltningerne i produktudviklingsloven er tidligere blevet godkendt af Kommissionen 1, og det samme gælder støtteforanstaltningerne i strukturloven 2. De anmeldte støtteforanstaltninger omfatter en række nye elementer, der er medtaget i den nye lov, navnlig støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV er). Den del af den nye lov, der vedrører økologisk produktion, består kun i overførsel af kapitel 3 i strukturloven til den nye lov, uden at der er ændringer i substansen. Der kan ydes støtte til projekter vedrørende innovation, forskning og udvikling m.v. inden for det primære jordbrug, fiskeri- og akvakultursektoren og til aktiviteter, der er nødvendige for erhvervsmæssig udnyttelse af resultaterne af udviklingsprojekter. Støtteberettiget er projekter vedrørende kollektive markedsundersøgelser i forbindelse med ny produktudvikling, deltagelse i udstillinger og messer samt forsknings- og udviklingsprojekter, der gennemføres af virksomheder eller af private eller offentlige institutioner. Der kan også ydes støtte til generelle reklamekampagner, der gennemføres af handelssammenslutninger til fordel for landbrugs- og fiskeriprodukter, og som er af almindelig interesse for hele sektoren. De danske myndigheder har forsikret, at disse foranstaltninger er i fuld overensstemmelse med rammebestemmelserne for statsstøtte til salgsfremme af og reklame for landbrugsprodukter og for visse varer, der ikke henhører under bilag II til EØF-traktaten, undtagen fiskeriprodukter (herefter benævnt salgsfremmerammebestemmelserne ) 3, samt med Kommissionens meddelelse vedrørende statslig medvirken ved salgsfremmende foranstaltninger for landbrugsprodukter og fiskerivarer. De danske myndigheder har erklæret, at de generelle reklamekampagner ikke vil knytte kvalitetsbetegnelser sammen med den nationale oprindelse som en hovedårsag til at købe et produkt, og at markedsføringsaktiviteterne skal være i overensstemmelse med traktatens artikel SG(92) D/17452, SG(94) D/1555, SG(96) D/6859, SG(98) D/12488, SG(99) D/ SG(87) D/13632, SG(98) D/ EFT C 302 af , s. 6.

3 Støtten til akvakulturprodukter kan ydes med henblik på forbedring af eksisterende produkter og produktionsprocesser for at øge værditilvæksten og udvikle nye produkter. Støtten kan også ydes til udvikling af nye eller mere økologiske eller økonomiske produktionsmetoder og integreret kvalitetskontrol. Projekterne gennemføres som undersøgelser og forskning og skal have et højt innovationsindhold. Endelig kan der ydes medfinansieret støtte til forsøgsfiskeri. Som støtteberettiget anses udgifter til markedsføring og (supplerende udgifter) til forskning og udvikling i direkte tilknytning til forsknings- og udviklingsprojekter, såsom lønninger, konsulentbistand, materialer, udstyr m.v., og maksimalt 20 % af generalomkostningerne i tilknytning til projektet. Som støtteberettiget anses produkter henhørende under bilag I til traktaten samt udvikling af produkter, der ikke er omfattet af bilag I, som er biprodukter fra produktionen af bilag I-produkter, og som kan øge rentabiliteten ved udnyttelsen af støtteberettigede bilag I- produkter, eller nye ikke-bilag I-produkter, der kan øge markedspotentialet for støtteberettigede bilag I-produkter, eller ikke bilag I-produkter, der kan øge markedspotentialet for støtteberettigede bilag I-produkter betydeligt. D. Støtteintensitet Der kan ydes støtte på indtil 50 % af de meromkostninger, der er forbundet med de pågældende forsknings- og udviklingsprojekter, hvis de gennemføres af en lille eller mellemstor virksomhed (SMV) som defineret i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til små og mellemstore virksomheder 4. Forsknings- og udviklingsprojekter og markedsundersøgelser, som gennemføres af andre virksomheder end SMV er, kan modtage støtte på indtil 40 % af meromkostningerne, hvis projektet udføres i samarbejde med SMV er eller offentlige eller private forskningsinstitutioner. De danske myndigheder har forpligtet sig til at sikre, at projekter, der vedrører udvikling på prækonkurrencestadiet som defineret i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling 5 (i det følgende benævnt F&U-rammebestemmelserne ), kun kan nyde godt af støtte på indtil 25 %, som kan forhøjes i henhold til punkt i F&U-rammebestemmelserne. Den danske ordning giver mulighed for at yde støtte til SMV er på indtil 50 % af udgifterne til markedsundersøgelser og til deltagelse i udstillinger og messer. De danske myndigheder har forpligtet sig til ikke at yde støtte på over EUR i en treårig periode til andre virksomheder end SMV er, for så vidt angår aktiviteter i forbindelse med markedsundersøgelser og deltagelse i udstillinger og messer. Forsknings- og udviklingsprojekter gennemført af forsknings- og udviklingsinstitutioner kan modtage indtil 50 % af meromkostningerne, hvis forskningsresultaterne offentliggøres, men institutionerne kan også modtage støtte til projekter på indtil 100 % for produkter, der henhører under bilag I til traktaten, hvis projekterne gennemføres i samarbejde med virksomheder og opfylder betingelserne i punkt 5.14 i F&Urammebestemmelserne. E. Varighed 4 EFT C 213 af , s EFT C 45 af , s. 5. 3

4 Ordningen er ikke tidsbegrænset. F. Retsgrundlag Lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren. (Innovationsloven) 3. VURDERING For at traktatens artikel 87, stk. 1, kan anvendes, skal foranstaltningerne give en virksomhed en økonomisk fordel, som den ikke ellers ville have fået under normale forretningsvilkår, støtten skal kun ydes til visse virksomheder, fordelen skal opnås via medlemsstaten eller statsmidler, og støtten skal kunne ændre samhandelsvilkårene mellem medlemsstaterne mærkbart. Umiddelbart synes disse betingelser at være opfyldt. Der gives gennem foranstaltningen statsmidler til fremme af markedsføring samt forskning og udvikling vedrørende en specifik gruppe af produkter i landbrugs- og fiskerisektoren, hvor producenterne konkurrerer på det internationale marked. Producenterne af disse produkter vil få gavn af støtten. Derfor vil støtten sandsynligvis påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. Ifølge EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), kan støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske sektorer betragtes som forenelig med fællesmarkedet, når den ikke ændrer samhandelsvilkårene i et omfang, der strider mod den fælles interesse. Kollektive markedsundersøgelser Landbrugssektoren Støtte til kollektive markedsundersøgelser i forbindelse med udviklingen af nye landbrugsprodukter skal opfylde bestemmelserne i punkt 13 i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte i landbrugssektoren 6 (i det følgende benævnt landbrugsrammebestemmelserne ). I punkt 13.2 er det anført, at for at hindre, at en stor del af støtten ydes til store virksomheder, bør den samlede støtte, der kan ydes efter dette afsnit, ikke overstige EUR pr. modtager over en treårig periode eller, for så vidt angår støtte til virksomheder, der opfylder Kommissionens definition af små og mellemstore virksomheder, 50 % af de støtteberettigede omkostninger afhængigt af, hvilket beløb der er størst. Den danske ordning tillader støtte til SMV er på indtil 50 % af udgifterne til markedsundersøgelser, og de danske myndigheder har forpligtet sig til ikke at yde støtte på over EUR i en treårig periode til andre virksomheder. Ordningen kan derfor betragtes som forenelig med punkt 13 i landbrugsrammebestemmelserne. Fiskeri- og akvakultursektoren 6 EFT C 28 af , s. 2. 4

5 I henhold til punkt i retningslinierne for statsstøtte til fiskeri og akvakultur 7 (i det følgende benævnt fiskeriretningslinjerne ) kan støtte til opsøgning af nye afsætningsmuligheder for fiskerivarer betragtes som forenelig med fællesmarkedet, hvis følgende betingelser er opfyldt: a) den verdrører foranstaltninger som omhandlet i artikel 12 i forordning (EF) nr. 3699/93 b) betingelserne for tildeling af støtte svarer til dem, der er fastsat i bilag III til ovennævnte forordning, og er mindst lige så strenge. I henhold til artikel 14, stk. 1 i forordning (EF) nr. 2792/1999, i denne forordning kan medlemsstaterne på de i bilag III fastsatte betingelser træffe foranstaltninger vedrørende kollektive aktioner til fremme af afsætning og opsøgning af nye afsætningsmuligheder for fiskerivarer og akvakulturprodukter, herunder bl.a. markedsstudier og -undersøgelser (jf. artikel 14, stk. 1, litra f)). De anmeldte foranstaltninger opfylder endvidere kravene i samme artikels stk. 2 og 3, og bilag III, punkt 3. I henhold til punkt må støttesatsen, udtrykt i subventionsækvivalenter, ikke overstige den samlede sats for statsstøtte og EF-støtte, som er tilladt i henhold til bilag IV til forordning (EF) nr. 3699/93 (nu bilag IV til Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999). Hvad angår aktioner vedrørende foranstaltninger i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 2792/1999, vil Danmark anvende de relevante satser for finansiel deltagelse efter punkt 2 i bilag IV til denne forordning (tabel 3 "andre regioner", "gruppe 1" for støtte uden finansiel deltagelse af private støttemodtagere eller "gruppe 3" for støtte med finansiel deltagelse af private støttemodtagere). Ordningen kan derfor betragtes som forenelig med artikel 14 i forordning (EF) nr. 2792/1999 og dennes bilag III og IV. Generel reklame Landbrugssektoren Ordningen omfatter en generel reklamekampagne. Ifølge punkt 18 i landbrugsrammebestemmelserne skal støtte til salgsfremmende foranstaltninger og reklame for landbrugsprodukter vurderes efter salgsfremmerammebestemmelserne. De danske myndigheder har forsikret, at foranstaltningerne fuldt ud er i overensstemmelse med både salgsfremmerammebestemmelserne og Kommissionens meddelelse vedrørende statslig medvirken ved salgsfremmende foranstaltninger for landbrugsprodukter og fiskerivarer 8, og de har erklæret, at de generelle reklamekampagner ikke vil knytte kvalitetsbetegnelser sammen med den nationale oprindelse som en hovedårsag til at købe et produkt, og at markedsføringsaktiviteterne skal være i overensstemmelse med traktatens artikel 28. Derfor kan den generelle reklamekampagne anses for at være i overensstemmelse med salgsfremmerammebestemmelserne og Kommissionens meddelelse vedrørende statslig medvirken ved salgsfremmende foranstaltninger for 7 EFT C 100 af 27. marts 1997, s. 12. Disse retningslinjer skal anvendes for statsstøtte anmeldt inden de nye retningslinjer for fiskerisektoren trådte i kraft (jf. punkt 3.4 i de nye retningslinjer, EFT C 19 af , s. 7). 8 EFT C 272 af , s. 3. 5

6 landbrugsprodukter og fiskerivarer samt traktatens artikel 28 og dermed punkt 18 i landbrugsrammebestemmelserne. Fiskeri- og akvakultursektoren Ifølge punkt i fiskeriretningslinjerne kan støtte til reklame i strengeste forstand, dvs. alle foranstaltninger, der ved anvendelse af et kommunikationsmiddel har til formål at opfordre forbrugerne til at købe en bestemt vare, betragtes som forenelig med fællesmarkedet, forudsat at den omfatter en eller flere af følgende foranstaltninger: (a) en samlet sektor, vare eller varegruppe, således at bestemte virksomheder ikke begunstiges (b) reklameforanstaltninger, der betragtes som forenelige med traktatens artikel 28 i henhold til Kommissionens meddelelse vedrørende statslig medvirken ved salgsfremmende foranstaltninger for landbrugsprodukter og fiskerivarer (c) reklame for fisk i almindelighed. Den nuværende støtteordning opfylder reelt alle tre betingelser, idet den gælder for hele fiskeriog akvakultursektoren. De danske myndigheder har fremhævet, at støttens formål er at fremme fiskerivarer og akvakulturprodukter helt generelt. Der gives ikke støtte til specielle produkter, varemærker eller produktbetegnelser. Ordningen er derfor i overensstemmelse med traktatens artikel 28 og ovennævnte meddelelse fra Kommissionen. Ifølge punkt i fiskeriretningslinjerne må støttesatsen for sådan støtte til salgsfremme og reklame, udtrykt i subventionsækvivalenter, ikke overstige den samlede sats for statsstøtte og EF-støtte, som er tilladt i henhold til bilag IV til Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999. Hvad angår aktioner vedrørende foranstaltninger i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 2792/1999, vil Danmark anvende de relevante satser for finansiel deltagelse efter punkt 2 i bilag IV til denne forordning (tabel 3 "andre regioner", "gruppe 1" for støtte uden finansiel deltagelse af private støttemodtagere og "gruppe 3" for støtte med finansiel deltagelse af private støttemodtagere). Ordningen kan derfor betragtes som forenelig med punkt i fiskeriretningslinjerne og artikel 14 i forordning (EF) nr. 2792/1999 og dennes bilag IV. Deltagelse i udstillinger og messer Landbrugssektoren Støtte til deltagelse i udstillinger og messer skal være i overensstemmelse med punkt 14 i landbrugsrammebestemmelserne. Støtteforanstaltningen bør kunne udnyttes af alle støtteberettigede i det pågældende område baseret på objektivt fastsatte betingelser, og det samlede støttebeløb, der betales efter dette afsnit, bør ikke overstige EUR pr. støttemodtager i en treårig periode eller, når der er tale om støtte til SMV er, 50 % af de støtteberettigede omkostninger, hvis dette beløb er større. Den danske ordning gælder for forpagtere og ejere af jordbrugsbedrifter, andre virksomheder samt offentlige og private institutioner, og den giver mulighed for at yde støtte på indtil 50 % af udgifterne til udstillinger og messer. De danske myndigheder har forpligtet sig til ikke at yde støtte på over EUR i en treårig periode til andre virksomheder. 6

7 Ordningen kan derfor betragtes som forenelig med punkt 14 i landbrugsrammebestemmelserne. Fiskeri- og akvakultursektoren I henhold til punkt i fiskeriretningslinjerne kan støtte til salgsfremmende foranstaltninger for fiskerivarer betragtes som forenelig med fællesmarkedet, hvis følgende betingelser er opfyldt: a) den verdrører foranstaltninger som omhandlet i artikel 12 i forordning (EF) nr. 3699/93 b) betingelserne for tildeling af støtte svarer til dem, der er fastsat i bilag III til ovennævnte forordning, og er mindst lige så strenge. I henhold til artikel 14, stk. 1, litra d) i Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999, er sådan støtte berettiget. De anmeldte foranstaltninger opfylder endvidere kravene i samme artikels stk. 2 og 3. I henhold til punkt må støttesatsen, udtrykt i subventionsækvivalenter, ikke overstige den samlede sats for statsstøtte og EF-støtte, som er tilladt i henhold til bilag IV til forordning (EF) nr. 3699/93 (nu bilag IV til Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999). Hvad angår aktioner vedrørende foranstaltninger i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 2792/1999, vil Danmark anvende de relevante satser for finansiel deltagelse efter punkt 2 i bilag IV til denne forordning (tabel 3 "andre regioner", "gruppe 1" for støtte uden finansiel deltagelse af private støttemodtagere eller "gruppe 3" for støtte med finansiel deltagelse af private støttemodtagere). Ordningen kan derfor betragtes som forenelig med artikel 14 i forordning (EF) nr. 2792/1999 og dennes bilag IV. Forskning og udvikling i landbrugs-, fiskeri- og akvakultursektorerne Ifølge punkt 17 i landbrugsrammebestemmelserne og punkt i fiskeriretningslinjerne skal støtte til forskning og udvikling undersøges efter kriterierne i F&Urammebestemmelserne. Der kan ydes støtte på indtil 50 % af de udgifter, der er fastsat i bilag II til F&U-rammebestemmelserne, hvis støtten ikke i henhold til bilag I til F&Urammebestemmelserne er klassificeret under udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet, hvor den maksimale støttesats er 25 %, eller som industriel forskning, hvor den maksimale støttesats er på 75 %. Støttesatsen kan forhøjes, hvis betingelserne i punkt er opfyldt. Støtteintensiteten kan være på op til 100 % for produkter henhørende under bilag I til traktaten, jf. punkt 5.14 i F&Urammebestemmelserne. Den danske ordning involverer støtte på indtil 100 % af meromkostningerne for bilag I-produkter, og de danske myndigheder har garanteret, at ordningen i så tilfælde vil opfylde de fire betingelser, der er fastsat i punkt 5.14 i F&Urammebestemmelserne. Ellers vil støtten kun være på 50 % af meromkostningerne for SMV er og 40 % for andre virksomheder. De danske myndigheder har forpligtet sig til at sikre, at projekter, der i overensstemmelse med F&U-rammebestemmelserne klassificeres som udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet, kun kan opnå støtte på indtil 25 %, som kan forhøjes efter punkt i F&U-rammebestemmelserne. Ifølge bilag II til F&U-rammebestemmelserne er udgifter til personale, instrumenter, udstyr, jord og bygninger, konsulentbistand og tilsvarende tjenesteydelser samt 7

8 generalomkostningerne støtteberettigede. Den danske ordning omfatter udgifter, der er knyttet direkte til forsknings- og udviklingsprojekter, såsom løn, konsulentbistand, materialer, særligt udstyr m.v., med et maksimum på 20 % af meromkostningerne i forbindelse med projektet. Ordningen kan derfor betragtes som forenelig med EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling og dermed også med punkt 17 i landbrugsrammebestemmelserne og punkt i fiskeriretningslinjerne. Med hensyn til projekter med forsøgsfiskeri indeholder fiskeriretningslinjerne fra 1997 ingen specifikke bestemmelser. Ifølge punkt 1.6. i disse retningslinjer vil Kommissionen dog undersøge støtte til fiskeri- og akvakultursektoren, som ikke er omfattet af disse retningslinjer, i hvert enkelt tilfælde i lyset af den fælles fiskeripolitiks mål og EFtraktatens artikel 92 og 93 (nu artikel 87 og 88). Et af disse mål er at sikre en rationel og ansvarlig udnyttelse af levende marine akvatiske ressourcer. I forbindelse med udnyttelsesaktiviteterne er hovedformaalene med den faelles fiskeripolitik at beskytte og bevare de disponible og tilgængelige levende marine akvatiske ressourcer og sikre en rationel og ansvarlig udnyttelse af dem paa et bæredygtigt grundlag (se artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr. 3760/92 af 20. december 1992 om en fællesskabsordning for fiskeri og akvakultur, EFT nr. L 389 af s. 1). Et af midlerne til at nå disse mål er forsøgsfiskeri. Dette bekræftes af den omstændighed, at forsøgsfiskeri er støtteberettiget efter artikel 17 i strukturforordningen (EØF) nr. 3760/92, der tilsigter at fremme de strukturelle tilpasninger, der er nødvendige for at nå den fælles fiskeripolitiks mål. Medfinansierede projekter i tilknytning til forsøgsfiskeri er støtteberettigede under artikel 17 i Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999, hvis de har til formål at bevare fiskeressourcer og går ud på at anvende mere selektive fangstmetoder. Disse betingelser er opfyldt: Ifølge 1, stk. 4, i det anmeldte lovforslag nr. 421 er bevaringen af fiskeressourcerne et af formålene med loven. Ifølge 9, stk. 3, i det anmeldte udkast til bekendtgørelse skal støtten til forsøgsfiskeri medføre udvikling af mere selektive fiskemetoder. Hvad angår de satser for finansiel deltagelse, der er fastsat i bilag IV til forordning (EF) nr. 2792/1999, har de danske myndigheder forsikret, at betingelserne i tabel 3 i dette bilag ( andre regioner ), gruppe 1 (pilotprojekter, der gennemføres af offentlige organer) og gruppe 4 (pilotprojekter, der ikke gennemføres af offentlige organer) vil blive overholdt. 4. BESLUTNING Da støtten er i overensstemmelse med de relevante EF-rammebestemmelser og - retningslinjer, anses den for at opfylde betingelserne i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c). Kommissionen har derfor besluttet at betragte støtten som forenelig med EF-traktaten. Kommissionen minder de danske myndigheder om artikel 21 i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93, der forpligter medlemsstaterne til at indsende årlige rapporter om statsstøtteordninger. Endvidere skal Kommissionen oplyse, at dens vurdering af ovennævnte statsstøtteforanstaltninger kun vedrører disses forenelighed med fællesmarkedet. Kommissionen forbeholder sig ret til at tage sin stilling op til revision på grundlag af EFtraktatens artikel 88. 8

9 Hvis dette brev indeholder fortrolige oplysninger, som ikke må afsløres over for tredjemand, bedes De senest femten arbejdsdage fra modtagelsen sende Kommissionen en begrundet anmodning om fortrolig behandling. Modtager Kommissionen ikke en sådan anmodning inden for den fastsatte frist, vil den gå ud fra, at De er indforstået med, at hele brevet meddeles til tredjemand og offentliggøres. Anmodningen sendes anbefalet eller med telefax til: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Landbrug Direktorat for Økonomiske Retsforskrifter for Landbruget RuedelaLoi/Wetstraat200 B-1049 Bruxelles/Brussel (Telefax: (+322) ). Med venlig hilsen På Kommissionens vegne Franz FISCHLER Medlem af Kommissionen 9

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15-05-2001 SG (2001) D/288551 Vedr.: Støttesag nr. N 331/2000 Danmark Støtte til bevaring af truede racer Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at Kommissionen ikke

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles,18.04.2001 SG (2001) D/287866 Vedr. : Statsstøtte - sag nr. N 149/2001 Danmark Differentierede benzinafgifter Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 16. februar 2001, modtaget

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 21.IX.2005 K(2005)3633 Vedr.: Statsstøtte nr. N 391/2004 - Danmark Støtte til bevaring af truede arter Hr. udenrigsminister, Jeg skal herved meddele Dem, at Kommissionen

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24-08-2000 D(2000) 106358 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 195/2000 - Danmark Støtte til kompensation for stormskader i skove Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at

Læs mere

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06)

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) C 84/10 Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) 1. RETSGRUNDLAG OG ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse retningslinjer gælder for hele fiskerisektoren og vedrører

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har lagt følgende overvejelser til grund for denne beslutning:

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har lagt følgende overvejelser til grund for denne beslutning: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15-03-2004 C(2004) 893 Vedr.: Statsstøtte / Danmark Støtte nr. N 767/02 Bekæmpelse af Newcastle disease Jeg kan hermed meddele Dem, at Kommissionen på grundlag af oplysningerne

Læs mere

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig Vedr.: Statsstøttesager nr. N 318/b/2004 og N 604/a/2004 - Danmark Beskatning af individuelle overførbare sildekvoter og Skattemæssig

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.06.2002 C(2002)2139fin Vedr.: Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft I. Sagsforløb:

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 10.III.2008 K(2008)1048 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB (1) Ved e-mail

Læs mere

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.XII.2006 K(2006)5844 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Hr. udenrigsminister

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.VII.2005 K(2005) 2816 Vedr.: Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business Hr. udenrigsminister, Kommissionen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2011 K(2011) 9561 endelig Emne: Statsstøtte/Danmark Sag nr. SA.32819 (2011/N) Privat skovrejsning fra Østerildpuljen Hr. minister Europa-Kommissionen (i det følgende

Læs mere

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.XI.2004 C(2004)4334fin Vedr. : Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel Hr. minister, 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD)

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) 1. Er statsstøttereglerne for fiskerisektoren ændret for perioden 2014-2020? Visse fiskerispecifikke

Læs mere

kompetence til at sikre turismeinnovation, f.eks. statslige styrelser og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

kompetence til at sikre turismeinnovation, f.eks. statslige styrelser og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 02.05.2001 SG (2001) D/288280 Vedr.: Statsstøtte nr. N 822/2000 Danmark Centerkontrakter for turisme Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 8. december 2000, registreret

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 25/2006 Danmark Distributionstilskud til dagbladslignende publikationer

Statsstøttesag nr. N 25/2006 Danmark Distributionstilskud til dagbladslignende publikationer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.V.2006 K(2006)1851 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. N 25/2006 Danmark Distributionstilskud til dagbladslignende publikationer Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB

Læs mere

Elreformen - Nye VE-baserede anlæg

Elreformen - Nye VE-baserede anlæg EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.06.2001 SG(2001) D/ 289311 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 278/2001 Danmark Elreformen - Nye VE-baserede anlæg 1. Sagsforløb Ved brev af 15. maj 2001, indgået samme dato,

Læs mere

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Del III.1 Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af individuel støtte i henhold til artikel

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 03.I.2007 K(2007)1 Vedr. : Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning Hr. minister,

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 14.11.2013 C(2013) 7726 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Sag nr. SA.35485

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.04.2000 SG(2000) D/ Vedr.: Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 16. juli 1999, der indgik til Kommissionens Generalsekretariat

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.02.2000

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.02.2000 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.02.2000 SG(2000) D/ 101427 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 270/99 Danmark Ændringer af støtteordningen for bekæmpelse af Salmonella DT 104 i svinebesætninger Hr. minister,

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer

Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23-VIII-2007 K(2007) 4059 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004)

Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen støtte til miljøvenlig elproduktion (N 602/2004) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.03.2009 K(2009)1731 Vedr.: Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004) Hr. Udenrigsminister, 1. Sagsforløb

Læs mere

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring)

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring) Overordnet redegørelse og oplysninger om afgivelse af nærværende de minimis-erklæring: De af Dem ansøgte midler tildeles af Interreg Deutschland-Danmark som de minimis-støtte i henhold til forordning (EU)

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

1. SAMMENFATNING 1) Jeg har hermed fornøjelsen at meddele Dem, at Kommissionen har besluttet at godkende ovennævnte støtteforanstaltning.

1. SAMMENFATNING 1) Jeg har hermed fornøjelsen at meddele Dem, at Kommissionen har besluttet at godkende ovennævnte støtteforanstaltning. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.5.2011 K(2011) 3394 endelig Vedr.: Statsstøttesag SA.30649 (2011/N) - Danmark Statsstøtte til Dansk Skaldyrcenter Fru udenrigsminister, 1. SAMMENFATNING 1) Jeg har

Læs mere

STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE

STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE Formålet med statsstøtte med regionalt sigte er at fremme den økonomiske udvikling og jobskabelsen i særligt ugunstigt stillede regioner i Europa. RETSGRUNDLAG Artikel 107

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.7.2009 K(2009) 5513 endelig Vedr.: Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt Hr. udenrigsminister,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589 Vedr.: Statsstøtte - Danmark Statsstøttesag nr. N 682/2009 Garantiordning Fru udenrigsminister, Jeg har den ære at meddele Dem, at Kommissionen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 Vedr.: Statsstøtte N 356/2008 Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004), pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1 SLUTAKT AF/CE/EG/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET SPANIEN DEN FRANSKE REPUBLIK IRLAND DEN ITALIENSKE REPUBLIK

Læs mere

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 07.05.2014 C(2014) 2614 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. VEDR.: STATSSTØTTE

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0268 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0268 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0268 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.5.2007 KOM(2007) 268 endelig 2007/0095 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om oplysningskampagner

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2595 Vedr.: Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning Hr. Udenrigsminister,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 28.10.2009 K(2009) 8358

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 28.10.2009 K(2009) 8358 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.10.2009 K(2009) 8358 Vedr.: Statsstøtte/Danmark Støttesag nr. N 597/2008 Promille- og produktionsafgiftsfonde i landbruget Hr. udenrigsminister Jeg skal herved meddele

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER Bemærk: Faktabladene i bilaget er koncise og, i nogle tilfælde, forenklede sammendrag af statsstøttelovgivningen på de områder, der anses for de mest relevante

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.2.2010 K(2010) 861 endelig I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin Vedr.: Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12.2002 Hr. udenrigsminister, Ved brev af 24. juli 2003, der indgik til

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø Bekendtgørelsen indeholder tre tilskudsordninger. Den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Statsstøtte/Danmark Sag nr. SA.33508 (2011/N) Fritagelse for spildevandsafgiften/sukkerproduktion

Statsstøtte/Danmark Sag nr. SA.33508 (2011/N) Fritagelse for spildevandsafgiften/sukkerproduktion EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C (...). In the published version of this decision, some information has been omitted, pursuant to articles 24 and 25 of Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

BILAG. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr.../..

BILAG. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr.../.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.8.2014 C(2014) 6232 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr..../.. om midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for producenter

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2015 C(2015) 6122 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Generalsekretariatet sender Dem vedlagt afgørelsen om ovennævnete emne til videresendelse til udenrigsministeren.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Generalsekretariatet sender Dem vedlagt afgørelsen om ovennævnete emne til videresendelse til udenrigsministeren. EUROPA-KOMMISSIONEN I GENERALSEKRETARIAT ACCUSE DE RÉCEPTION Nom (en caractères d'imprimerie) REÇU LE PM SIGNATURE JftHļ Г\ CACHET 10. 04. 2014 Bruxelles, den SG-Greffe(2014)D/ 5369 DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.03.2012 C(2012)1749 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder

Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder Af advokat, partner Gitte Holtsø Europa-Kommissionen har indenfor de seneste år foretaget en omfattende

Læs mere