Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold Til den studerende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende"

Transkript

1 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold Hvem finder praktikpladsvirksomheden? Tidspunkt og varighed Din økonomi under opholdet Forsikringsforhold Fordele for virksomheden Virksomhedens bidrag Tilrettelæggelse af praktikophold Særlige forhold vedrørende studiepraktikopholdet Godkendelse af praktikophold i virksomhed Vejleder Afrapportering til virksomheden Afrapportering til Erhvervsakademiet Lillebælt Metodekursus Formkrav til den skriftlige rapport Aflevering Bedømmelse Re-eksamen Oversigt over praktikforløbets vigtigste datoer... 7 Bilag - Aftale om praktikophold i en virksomhed 1

3 1. Formål med praktikophold Sigtet med praktikophold er at give den studerende mulighed for at tone sin samlede uddannelse ud fra interesse og evt. hensyn til karrieremuligheder ved at arbejde med relevante problemstillinger og opnå kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Under praktikopholdet skal du være knyttet til en eller flere private eller offentlige virksomheder i Danmark eller udlandet. Under praktikopholdet skal du arbejde med en eller flere problemstillinger inden for det informationsteknologiske område. Praktikopholdet er af en varighed svarende til 15 ECTS og er placeret i første halvdel af uddannelsens sidste semester før det afsluttende projekt. Praktikforløbet kan foregå helt eller delvis i virksomheden. Har virksomheden ikke mulighed for at give dig en fast arbejdsplads, kan en del af arbejdet foregå på erhvervsakademiet. Den konkrete placering af arbejdet aftales i forbindelse med indgåelse af praktikaftalen. Du skal inden den første kontakt til en virksomhed finde ud af, hvilken del/ hvilke dele af dit hidtidige studieforløb, du ønsker at uddybe, perspektivere og udsætte for en progression. Du skal med andre ord stille dig selv spørgsmålet: Hvilke dele af uddannelsens teori ønsker jeg at undersøge/ uddybe i praksis? 2. Hvem finder praktikpladsvirksomheden? Det vil primært være dit ansvar at finde en egnet virksomhed, men Erhvervsakademiet Lillebælt s Business Unit i Vejle vil hjælpe dig med råd, anvisninger og forslag undervejs. Business Unit vil også formidle henvendelser fra virksomheder om praktikforløb. Når du søger en egnet virksomhed er det væsentligt for dig at overveje hvorledes praktikforløbet med virksomheden kan være med til at: o Give dig nogle spændende og relevante arbejdsopgaver o Give dig større indsigt i erhvervet og bedre virksomhedsforståelse o Give dig bedre forståelse af din uddannelses teori o Give dig en bedre forståelse af sammenhængen mellem teori og praksis Derudover er det væsentligt at din praktik er i fornuftigt samspil med resten af min uddannelse. Husk at fortælle virksomheden, at du får SU under opholdet, hvorfor der ikke er tale om nogen økonomisk belastning for virksomheden. Prøv at sælge praktikopholdet og den afsluttende hovedopgave/bachelorprojekt som en pakkeløsning. Når du har arbejdet for virksomheden i ca. 10 uger og lært en masse om dens hverdag, dens produkter, konkurrenter, kunder og markeder m.m., er du meget bedre rustet til at skrive din hovedopgave for virksomheden. Når du kontakter en virksomhed, skal du stile brevet til den rette person i virksomheden og prøve at være konkret i din henvendelse med hensyn til, hvad du kan tilbyde virksomheden, og hvilke opgaver du f.eks. kan løse. Når du har fundet en virksomhed, skal du lave en skriftlig aftale med virksomheden. Det er Business Unit, der koordinerer alt omkring aftalen og sørger for at få den registreret, ligesom det er Business Unit, som du eller virksomheden skal henvende sig til, hvis der opstår problemer eller uklarheder under dit studieophold. 1

4 3. Tidspunkt og varighed Praktikforløbet skal svare til 15 ECTS. Praktikforløbet ligger på uddannelsens sidste semester i perioden 16. august til 22. oktober Som udgangspunkt er der ikke efterårsferie i uge 42 med mindre andet aftales ved indgåelse af praktikaftalen (eventuelt starte 1 uge tidligere). Eventuelle skæve helligdage i perioden holdes fri. 4. Din økonomi under opholdet Du kan få SU under praktikopholdet, hvilket betyder, at der ikke fra Undervisningsministeriets side er lagt op til, at du skal have løn af virksomheden. Du skal være opmærksom på, at hvis du finder en virksomhed langt fra hvor du bor, kan du få ekstra transportomkostninger i forbindelse med dit praktikophold. 5. Forsikringsforhold Arbejdsskadestyrelsen har bekræftet, at erhvervsakademistuderende og professionsbachelorstuderende er omfattet af bekendtgørelse nr. 937 af 26/ om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl. 1, nr. 12. Det vil sige, at du som erhvervsakademi-/professionsbachelorstuderende er arbejdsskadesikret, hvis du kommer til skade i forbindelse med din praktik, idet praktikken er en del af/led i din uddannelse. Praktikken skal være godkendt af uddannelsesinstitutionen. Du vil som uddannelsessøgende være sikret af praktikværtens arbejdsskadesikring. Hvis en sådan ikke haves, skal der tegnes en forsikring til dig. 6. Fordele for virksomheden Når du søger praktikophold, kan du oplyse, at virksomheden bl.a. kan opnå følgende fordele: En stærk motiveret indsats fra dig Løsning af en konkret mindre problemstilling, som du formulerer i samarbejde med virksomheden, og som munder ud i en skriftlig rapport Anvendelse af nye ideer der er baseret på de seneste teorier/teknologier indenfor uddannelsens fagområder Mulighed for at præge kompetenceudviklingen blandt erhvervslivets fremtidige medarbejdere Ingen lønudgifter forbundet med praktikopholdet. 7. Virksomhedens bidrag Du har som udgangspunkt selv ansvaret for, at opholdet bliver udbytterigt for begge parter. Det må derfor indledningsvis forventes, at du er opsøgende, nysgerrig, arbejdsom og samarbejdsvillig. Derudover er det nødvendigt, at virksomheden bidrager med vilje til at lære fra sig og til at formidle viden, hvilket i praksis vil sige, at du får en god modtagelse på praktikstedet samt får adgang til nødvendige informationer for at kunne forstå virksomhedens situation, og for at kunne løse de stillede opgaver på et tilfredsstillende niveau. Dette gælder dog ikke fortrolige informationer. 2

5 får lov til at deltage i udvalgte møder enten som aktiv deltager eller tilhører. Dette kan være såvel interne som eksterne møder. Dette skal medvirke til, at du får indsigt i nogle af de beslutningsprocesser, der foregår i virksomheden, samt i virksomhedens måde at rådgive på. får tildelt en kontaktperson i virksomheden. Vedkommende kan fungere både i planlægningen af forløbet samt i selve afviklingen. Desuden bør personen også være virksomhedens kontakt til skolen. 8. Tilrettelæggelse af praktikophold Det er som nævnt ovenfor et krav, at praktikopholdet skal give en faglig progression. Denne progression opnår du ved på egen hånd at fordybe dig i relevante områder og ved at besvare den problemformulering, du skal udarbejde sammen med virksomheden. Besvarelsen af problemformuleringen sker i en skriftlig praktik rapport. Virksomheden og du som studerende skal i samarbejde aftale et forløb, der giver dig tid, rum og informationer nok til at kunne arbejde med din opgave, således at du kan erhverve viden nok til at udarbejde den krævede rapport. Samtidig skal der som en naturlig del af praktikopholdet være tid til, at du får et godt kendskab til den pågældende virksomheds forretningsområder og - metoder. Det forventes, at du ved løsning af opgaven inddrager relevant teori i relation til praksis, og at der foretages selvstændige analyser og vurderinger. Eksempler på arbejdsopgaver i virksomheden kunne være: Analyse og/eller design af system Udvikling af programmer/programelementer Metodearbejde Driftsopgaver Kunderelaterede funktioner Databaseudvikling Test Implementering Udarbejde dokumentation Tilretning af eksisterende systemer/delsysstemer ERP systemer (opsætning, tilpasning m.v.) Det er meget hensigtsmæssigt at udarbejde en dagbog over dit praktikforløb for at fastholde, hvilken indsigt du har fået i virksomheden, hvilke emner du har arbejdet med, og de tanker du har gjort dig i forbindelse med løsning af din opgave og kan ydermere danne grundlag for praktikrapporten 9. Særlige forhold vedrørende praktikopholdet Praktikopholdet begynder som tidligere nævnt - den 16. august 2010 og slutter den 22. oktober Du forventes at arbejde på fuld tid i hele perioden. Arbejdstider aftales individuelt mellem dig og din virksomhed. Skal dele af arbejdet foregå på skolen træffes nærmere aftale herom med Business Unit og din vejleder. 3

6 Du skal under hele studieopholdet respektere de ordens- og arbejdsbestemmelser, der er gældende i virksomheden. Hvis du på grund af sygdom ikke kan møde i virksomheden, skal dette meddeles virksomheden samme morgen. Ved længerevarende sygdom, dvs. mere end 2 dage skal Hanne Severinsen, Business Unit underrettes herom enten på telefon eller pr. mail Såfremt der er indgået særlige aftaler vedrørende transportomkostninger, eventuel indkvartering i forbindelse med praktikopholdet eller betaling af andre omkostninger for dig som studerende, skal dette anføres i praktikaftalen. 10. Godkendelse af praktikophold i virksomhed Aftale om praktikophold i en virksomhed skal underskrives af henholdsvis virksomheden og dig som studerende senest den 31. maj Blanketten findes bagest i denne manual og skal udfyldes på dansk eller engelsk.. Kopi af den underskrevne aftale skal afleveres til Hanne Severinsen, Business Unit. Herefter vil aftalen blive godkendt af Business Unit evt. i samråd med relevante faglærer. Hvis Business Unit ikke kan godkende aftalen, vil virksomhed og studerende modtage besked herom pr. senest den 4. juni Tilpasset aftale afleveres snarest igen til Business Unit med henblik på godkendelse. 11. Vejleder Du vil af Erhvervsakademiet Lillebælt blive tildelt en vejleder, som tilbyder begrænset vejledning i forbindelse med dit praktikforløb. Din vejleder vil fungere som faglig vejleder gennem dit praktikophold i virksomheden og ved udarbejdelsen af din skriftlige praktikrapport. I forbindelse med opstarten på din praktik defineres sammen med vejleder de læringsmål der vil være for din praktik samt krav til praktikrapport. Læringsmålene vil tage sit udgangspunkt i studieordningen for uddannelsen og de arbejdsopgaver der står anført i din aftale med virksomheden. Har du spørgsmål af ikke faglig karakter, kan du kontakte Business Unit ellers kontakt din vejleder. Du skal være opmærksom på, at din vejleder samtidig varetager andre arbejdsopgaver på Erhvervsakademiet Lillebælt, og at møder derfor skal aftales i god tid i forvejen. Som oftest er en det mest effektive kommunikationsmiddel under praktikopholdet. Aftal dette med din vejleder fra starten. 4

7 12. Afrapportering til virksomheden Du aftaler med virksomheden, hvordan den ønsker at afrapporteringen på dit praktikophold skal finde sted. Det kan være enten en rapport, en mundtlig fremlæggelse for en gruppe af virksomhedsrepræsentanter eller en anden afrapporteringsmåde. Det er meget vigtigt, at du overholder denne del af aftalen! 13. Afrapportering til Erhvervsakademiet Lillebælt Afrapporteringen foregår som prøve i praktikforløbet skriftlig og mundtlig. Prøven evaluerer den studerendes individuelle læringsmål der, er fastsat af den studerende i samarbejde med vejleder. Placering: Ca. 14 dage efter du har afleveret praktikrapport. Prøvens varighed: 30 minutters mundtligt forsvar af afleveret praktikrapport. Indhold: Prøven tager udgangspunkt i praktikforløbet. Den har form som et mundtligt forsvar, der afvikles på baggrund af et skriftligt projekt udarbejdet af den studerende. Kravene til dette projekt fremgår nedenfor. Bedømmelse: Der er tale om en intern prøve og bedømmelsen sker af din vejleder. Prøven bedømmes med bestået eller ikke bestået og i den samlede bedømmelse indgår såvel den skriftlige (vægt: 50 %) og den mundtlige (vægt: 50 %) del. Krav til skriftligt projekt: I løbet af de første tre arbejdsuger i virksomheden skal du udarbejde en dispositionsplan for skriftligt projekt rapport. Dispositionsplanen skal sikre at følgende indgår i rapporten: Kort beskrivelse af praktikstedet/virksomheden En beskrivelse af opgaven/opgaverne og refleksion over disse i relation til de teorier den studerende er blevet undervist i på uddannelsen Refleksion over praktikforløbet og udbyttet Man kan eventuelt vedlægge resultat/delresultater af de løste opgaver som bilag til rapporten Dispositionsplanen skal afleveres, dvs. sendes pr. brev eller direkte til din tildelte vejleder, så den er fremme senest den 6. september 2010 klokken Dispositionsplanen skal derefter godkendes af vejlederen, som siden også skal bedømme den skriftlige projekt rapport. Du får senest den 13. september 2010 besked via fra din vejleder, om dispositionsplanen er godkendt eller ikke godkendt. Hvis dispositionsplanen ikke kan godkendes, skal der udarbejdes en ny dispositionsplan snarest muligt. Denne sendes pr. e- mail senest den 16. september 2010 til din vejleder med henblik på godkendelse. Du vil hurtigst muligt og senest den 20. september 2010 få besked om, hvorvidt dispositionsplanen kan godkendes i andet forsøg. Den skriftlige projekt rapport udarbejdes i løbet af/parallel med praktikopholdet i virksomheden, og skal senest afleveres den 18. oktober 2010 kl

8 Rapport Den skriftlige projekt rapport skal baseres på de problemstillinger og den dispositionsplan, som er udarbejdet i samråd med din virksomhed og din vejleder. Den problemstilling, du arbejder med, kan udgøre en selvstændig opgave eller kan være et forarbejde til din hovedopgave, som udarbejdes efter praktikperioden. Du skal også her være opmærksom på, at du skal arbejde problemorienteret dvs. du skal i din rapport arbejde med et reelt problem. Det kræves, at du i rapporten inddrager relevant teori så vidt muligt fra flere fagområder - i relation til den praktiske problemstilling, og at der foretages selvstændige analyser og vurderinger. Rent beskrivende rapporter accepteres ikke. 14. Metodekursus Erhvervsakademiet Lillebælt tilbyder et brush-up metodekursus specielt med henblik på praktik rapporten. Kurset indeholder gode råd om udarbejdelse af rapporten der har til formål at gøre arbejdet med projektet mere målrettet og give et bedre resultat. Metodekurset vil blive afholdt som et gå-hjem-møde mandag den 30. august 2010 kl på Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48 (lokale vil blive opslået). For at få det optimale ud af dagen skal du medbringe dit eget udkast til dispositionsplan til din praktikrapport, da en del af tiden vil blive brugt på gruppediskussioner af jeres udkast. 15. Formkrav til den skriftlige rapport Omfang for praktikrapporten er max. 6 normal-sider med 1 ½ linieafstand (eksklusiv bilag). Én normal side er max anslag inkl. mellemrum og alle former for noter. Det maksimale antal sider i projektbesvarelsen er eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteratur/kildefortegnelse og bilag, men er inklusiv eventuelle tegninger, grafer, modeller o.l. Hvis du vælger at gøre brug af tegninger, tabeller, modeller eller grafer i besvarelsen, skal du være opmærksom på, at Word ikke kan tælle disse. Omfangsbedømmelsen heraf vil være en skønssag, men omfanget og størrelsen af fx modeller skal være rimeligt det vil sige, at det vil være en forkert disposition af opgaven at lade tegninger, modeller o.l. fylde for meget. 1 Overskridelse af sidetal kan medføre, at vejleder stopper læsningen, når det maksimale omfang er nået, hvilket medfører risiko for, at konklusionen eller dele heraf ikke indgår i bedømmelsen. En overskridelse på mere end 10 % medfører, at besvarelsen afvises. Med hensyn til bilag gælder, at læseren skal kunne forstå projektbesvarelsen uden at læse bilagene. Læseren er ikke forpligtet til at læse bilag. Bilag kan altså ikke anvendes til at øge det tilladte omfang. 1 Se også Peter Stray Jørgensen, 2001, Formalia i opgaver, Samfundslitteratur 6

9 De gældende regler omkring udarbejdelse af rapporter på videregående uddannelser er også gældende for denne skriftlige rapport. Dette betyder, at afskrift eller mangel på litteraturhenvisninger medfører, at den skriftlige rapport ikke er bestået. 16. Aflevering Der skal afleveres 3 eksemplarer af rapporten senest den 18. oktober 2010 kl til Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle i servicekontoret. Det er dit ansvar at aflevere rettidigt. Trafikale, tekniske eller andre problemer kan ikke undskylde for sen aflevering. Ved for sen aflevering vil rapporten blive afvist. Besvarelsen kan ikke afleveres elektronisk. 17. Bedømmelse Den skriftlige rapport indgår, som nævnt ovenfor, med 50 % af den samlede bedømmelse. I bedømmelsen af den skriftlige rapport vil der blive lagt vægt på: omfanget af din viden om begreber, metoder og data hvordan du redegør for disse og inddrager relevante forhold hvordan du begrunder inddragelsen af disse forhold hvordan du sammenligner, kombinerer, vurderer og generaliserer begreber, metoder og data hvordan du anvender din viden over for kendte problemstillinger hvordan du relaterer din teoretiske viden fra det obligatoriske forløb til de erfaringer, du har gjort dig under specialeforløbet 18. Om-prøve Består du ikke prøven (samlet bedømmelse af den skriftlige rapport og mundtlig forsvar) skal du til omprøve, idet du som ved øvrige prøver, har ret til to omprøver. Grundlaget for omprøve beror på en faglig vurdering: skyldes bedømmelsen manglende deltagelse i praktikforløbet etableres et nyt forløb. Nærmere aftales med Business Unit. skyldes bedømmelsen manglende refleksion i relation til læringsmålene gennemføres ny praktikprøve. Du skal her senest den 12. november 2010 klokken 12 have genafleveret den skriftlige rapport i redigeret form. Dato for omprøve oplyses ved aflevering. 19. Oversigt over praktikforløbets vigtigste datoer 31. maj 2010 Aflevering af underskrevet praktikaftale 16. august 2010 Praktikforløbet starter 30. august 2010 Metodekursus 6. september 2010 Aflevering af dispositionsplan til vejleder 18. oktober 2010 Aflevering af praktikrapport 7

10 20. oktober 2010 Prøverækkefølge offentliggøres 22. oktober 2010 Praktikforløbet slutter Uge 43 Prøve endelig dato offentliggøres i uge november 2010 Evt. genaflevering af praktikrapport dato for prøve oplyses ved aflevering. Praktikken fortsætter i uge 43 over i perioden med hovedopgave (afbrudt af praktikprøve og evt. om-prøve) hovedopgaven skal afleveres torsdag den 13. januar God arbejdslyst Business Unit Marts

11 AFTALE OM PRAKTIKOPHOLD I EN VIRKSOMHED Mellem virksomhed, studerende og Erhvervsakademiet Lillebælt Business Unit Vejle Virksomhed Navn... Adresse.. Postnr.. By. Tlf.. . Kontaktperson i virksomhed Navn... Stilling. Telefon... Mobiltelefon... Faxnr Studerende Navn Adresse Postnr..... By.. Tlf.. . Hanne Severinsen Telefon Klasse... Kontaktpersoner fra Erhvervsakademiet Praktikophold i virksomhed fra 16. august til 22. oktober 2010 Arbejdsopgaver: side 1 9

12 AFTALE OM PRAKTIKOPHOLD I EN VIRKSOMHED Mellem virksomhed, studerende og Erhvervsakademiet Lillebælt Business Unit Vejle Studerende - navn..klasse Virksomhed. Kontaktperson.... Arbejdsopgaver - fortsat:.. Særlige forhold:.... Aftalen bekræftes hermed af ovennævnte parter: Virksomhed: Underskrift. Dato: Studerende: Underskrift. Dato: Udfyldes af Business Unit: Bemærkninger.... Aftalen er registreret og godkendt af Business Unit: Navn... Dato: Side 2 10

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Produktionsprojekt 3. semester Kirsten Jæger, august 2003 Prøvetitel: Prøve 4 FRI MUNDTLIG PRØVE PÅ BASIS AF PROJEKTRAPPORT INDEN FOR OMRÅDET PRODUKTION ECTS: 10

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 Erhvervsakademier i Danmark, der udbyder uddannelsen inden for e-konceptudvikling August 2014 Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 for alle erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen

Læs mere

Studieordning Diplomingeniør, Maskin

Studieordning Diplomingeniør, Maskin VIA University College Studieordning Diplomingeniør, Maskin Gældende fra august 2014 INDHOLD Indledning... 3 1 Målet for uddannelsen... 4 2 Uddannelsens forløb og opbygning... 5 2.1 Generelt om forløb

Læs mere

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser Årsberetning 2005 De Pædagogiske Diplomuddannelser Udarbejdet af Censorformandsskabet gældende for perioden 1. august 2004 31.december 2005 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 2. Censorformandskabet

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere