Geografisk information i en enterprise arkitektur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geografisk information i en enterprise arkitektur"

Transkript

1 Geografisk information i en enterprise arkitektur - principper for understøttelse af forretningsfunktioner i Digital Forvaltning Informi GIS A/S

2 Titel: Geografisk information i en enterprise arkitektur Undertitel: - principper for understøttelse af forretningsfunktioner i Digital Forvaltning Udgiver: Informi GIS A/S Copyright: Informi GIS A/S Version: 1 Versionsdato: Oktober 2008 Redaktion: Ulla Skjelbo, Informi GIS Jan Juul Jensen, Informi GIS Lars John Jørgensen, Informi GIS Konsulent: Allan Bo Rasmussen, EA Fellows Grafisk Layout: Sarah Barrett, Informi GIS URL: Forsidebillede: Simulering af oversvømmelse af Taps Å ved Christiansfeld. Til oversvømmelsesanalysen er anvendt en digital terrænmodel (DTM) og resultatet er blevet visualiseret på en digital overflademodel (DSM) draperet med et orthofoto. Analyse og visualisering er foretaget i ArcGIS 9.3 med ArcGIS 3D Analyst & ArcGIS Spatial Analyst extensions. Data er stillet til rådighed af BlomInfo A/S og Kolding Kommune.

3 Virksomhedsprofil Informi GIS A/S er stiftet i 1993 som et udviklingshus for danske GIS løsninger, baseret på produkter fra verdens førende udvikler af GIS software, ESRI. Informi GIS er ligeledes distributør af Network Engineer fra Telcordia til dokumentation af fiber- og telenetværk, samt ArcFM og Designer fra Telvent Miner & Miner. Siden starten har Informi GIS fokuseret på at udvikle løsninger i harmoni med vores kunders behov og ønsker. Informi GIS leverer rådgivning og konsulentbistand samt undervisning i forbindelse med IT-løsninger, hvor der indgår geografiske problemstillinger. Informi GIS Jægersborg Alle Charlottenlund tlf CVR:

4 4

5 Indholdsfortegnelse Geografisk informationi en enterprise arkitektur 6 Digitaliseringsstrategien 7 Fordele ved en geografisk tilgang 8 Den geografiske dimension i den offentlige forvaltning 9 Udvikling af den offentlige Enterprise arkitektur 10 GIS i service orienteret arkitektur 12 Eksempler på anvendelse af geografisk Information 14 Case 1: DONG Energy/NESA 14 Case 2: Movia 16 Case 3: Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning 18 Konklusion og anbefaling 20 Ki ld e h e n v i s n i ng e r 23 5

6 Geografisk information i en enterprise arkitektur Den offentlige sektor står i de kommende år over for en række udfordringer af både forretningsmæssig og teknologisk karakter. Forretningsmodel for offentlig forvaltning. Den demografiske udvikling, der giver færre hænder til at varetage opgaverne, og borgeres og virksomheders stigende forventning om effektive og intuitive digitale løsninger nødvendiggør nytænkning i anvendelsen af digital informationsteknologi. I en række innovative private virksomheder og offentlige institutioner har der i de senere år været en klar erkendelse af værdien i at benytte en geografisk tilgang. Geografisk informationsteknologi har vist sig at have stor økonomisk og strategisk værdi, idet teknologien medvirker til at: Reducere omkostningerne gennem øget effektivitet Styrke beslutningsprocesser gennem bedre informationsgrundlag Øge kommunikationen via stærke visuelle udtryksmidler Optimere udnyttelsen af ressourcer og aktiver gennem bedre overblik Geografisk informationsteknologi kan således blive en vigtig løftestang for indfrielse af målsætningen i den offentlige sektors digitaliseringsstrategi om bedre digital service, øget effektivisering og stærkere samarbejde. Forudsætningen for at opnå den fulde nytteværdi, som en geografisk tilgang rummer, er, at man anlægger en enterprise arkitektur (EA) tankegang, hvor målet er at sikre, at forretningens målsætninger og arbejdsgange bredt understøttes af teknologien. Realisering af digitaliseringsstrategiens målsætninger afhænger ikke alene af en mere optimal udnyttelse af teknologien i forhold til eksisterende arbejdsgange. Det afhænger også af en effektiv reorganisering af arbejdsprocesserne, så de nye muligheder, som fx geografiske informations systemer (GIS) giver, udnyttes til fulde. Der er i offentligt regi udført et stort arbejde for at optimere anvendelsen af IT. Hvidbogen om IT-arkitektur fra 2003, og den efterfølgende håndbog om arkitektur for digital forvaltning fra 2004, er væsentlige bidrag til denne optimering. Den udgivne OIO enterprise arkitektur metoden (OIO EA metoden) fra 2007 giver yderligere detaljerede anvisninger til, hvorledes man effektivt understøtter forretningen med IT-teknologi. Dette kaldes enterprise arkitektur. Senest har Den Digitale Taskforce som et led i udmøntningen af Digitaliseringsstrategien ( Strategi for digitalisering af den offentlige sektor ) igangsat FORM-arbejdet (fælles offentlig forretningsreferencemodel). FORM-arbejdet, der er en tværgående kortlægning af de offentlige opgaver, skal danne grundlaget for at skabe sammenhæng mellem de offentlige services (se fig. 1). I internationalt perspektiv er Danmark langt fremme med digital forvaltning. En vigtig forudsætning for denne position er, at de fleste forvaltningsdata allerede på et tidligt tidspunkt blev digitaliserede. Udfordringen er imidlertid, at forvaltningen i dag er baseret på et stort antal enkeltstående systemer. Det er nu sammenhængen, der mangler, for at vi kan levere effektiv digital service til borgere og virksomheder. Derfor står det øverst på dagsordenen for modernisering af den offentlige sektor at indføre fælles løsninger og standarder, som kan forbinde de offentlige forvaltningsenheder på tværs. I dette whitepaper tager vi afsæt i OIO EA metoden, og demonstrerer gennem en række eksempler, hvorledes tværgående informationsstrukturer og services her specifikt geografisk informationsteknologi kan skabe sammenhæng i de offentlige ydelser og danne grundlag for nye, innovative services for borgere og virksomheder. I dette whitepaper vil vi demonstrere, hvorledes geografiske informations systemer (GIS) kan være et redskab til at skabe sammenhæng i en enterprise arkitektur (EA), og dermed medvirke til modernisering af de forretningsmodeller og de informationssystemer, som er nødvendige for at realisere forbedret digital service i den offentlige sektor. 6

7 Digitaliseringsstrategien Målsætningen i Strategien for digitalisering af den offentlige forvaltning er, at sætte nye standarder for udvikling af borgerservice og sammenhæng på tværs af den offentlige sektor. Der er udpeget tre overordnede strategiske indsatsområder: Bedre digital service Øget effektivisering Stærkere samarbejde Ifølge strategien skal en mere effektiv offentlig sektor tage udgangspunkt i forretnings- og IT-arkitekturen (også kendt som enterprise arkitektur) for at tilvejebringe og udvikle et strategisk overblik over det offentliges ydelser, processer og IT-løsninger. Arkitekturarbejdet skal dels fokusere på sammenhæng mellem enkelte systemer, dels skal det identificere muligheder for fælles løsninger, rammebetingelser og moduler med henblik på bedre digitale tjenester, genbrug af data mellem myndigheder, effektivise ring og besparelser. Digitaliseringsstrategiens tre mål er generelle og skal nødvendigvis omsættes til en lang række konkrete handlinger for at blive gennemført. Det handler ikke blot om at sætte strøm til de eksisterende arbejdsgange. Bedre digital service betyder fx, at der skal udvikles nye typer af services og innovative brugerflader. Begrebet øget effektivisering betyder automatisering og indførelse af nye Den offentlige s e k to r s ydelser s k a l leveres s a m m e n h æ n g e n d e o g m e d b o rgere o g virksomheder i c e n t r u m. IT-h v id b o g e n arbejdsgange. Stærkere samarbejde betyder fx, at de offentlige forvaltningsenheder skal kunne trække på hinandens services. Det er bl.a. derfor, vi har brug for en service orienteret arkitektur (SOA). Digitaliseringsstrategiens enkelte mål vil have en positiv, afsmittende effekt på hinanden. Eksempelvis vil Bedre digital service og Øget effektivisering give grobund for Stærkere samarbejde. For den samlede digitaliseringsstrategi er en væsentlig udfordring at finde frem til de fremadrettede teknologier, der kan understøtte og være løftestang for forretningsgangene. Dette whitepaper omhandler én af disse teknologier: Den geografiske informationsteknologi, ofte benævnt som GIS. Figur 1: En borgervendt og effektiv offentlig sektor FORM. 7

8 Fordele ved en geografisk tilgang I geografiske informations systemer drager man fordel af, at langt størsteparten af al information kan stedfæstes geografisk. 8 Ved at koble den geografiske information (hvor ting er) med den beskrivende information (hvad tingene er) får man et helt nyt perspektiv på forretningsinformationen. GIS er en informationsteknologi, der giver os nye måder at forstå, forespørge, fortolke og visualisere data på. Teknologien giver os mulighed for at træffe beslutninger på et bedre informationsgrundlag. GIS kan hjælpe os med at organisere data ud fra en geografisk tilgang, dvs. knytte informationer til en geografisk reference som fx en adresse eller et areal. Dermed kan vi repræsentere den fysiske verden i en geografisk datamodel i både 2 og 3-D samt i tid. Det er ikke alene fysiske forhold som fx en vindmølle, en vej eller skov, der kan repræsenteres, men også fx ruter, hændelser og statistiske data. På den måde kan GIS skabe relationer mellem informationer, som normalt bruges i forskellige sammenhænge og åbne for nye anvendelser af eksisterende data. GIS indeholder et sæt værktøjer til analyse af data i en geospatial 1 sammenhæng. En GIS-analyse kan fx give os svar på spørgsmål som disse: Hvilke borgere vil blive påvirket af det gasudslip, der netop er sket? Hvilke arealer vil blive berørt af vandstandsstigninger? Hvilke adresser kan nås fra en given lokation ved en køretid på 5, 10 eller 15 minutter? Hvor optræder bestemte typer sygdomme hyppigst og hvordan er de relateret til andre forhold? Resultatet af analyserne kan fx visualiseres gennem intuitive og informative digitale kort. Informationer kan vises i tidstro billeder, fx den øjeblikkelige placering af arbejdsstyrken. GIS er dermed et stærkt visuelt kommunikationsmedie. Endelig kan GIS understøtte udbredelse og formidling af geografiske data, information og viden internt og eksternt i organisationen, fx gennem publicering af resultaterne som kort, glober 2 og online tjenester i web-baserede applikationer. 1 af geo=jorden og spatial=rumlig, dvs. geografisk refereret rumlig sammenhæng 2 3D-repræsentation fx Google Earth og ArcGIS Explorer Selvom det er oplagt at præsentere resultater af beregninger baseret på geografiske data i et kort, vil det ofte være til stor nytte, at beregninger præsenteres som tekst og tal, eksempelvis en køreafstand, en rutebeskrivelse eller en statistisk rapport. GIS-delen er derfor ikke nødvendigvis synlig for brugeren. Første generations GIS: Digitale kort Geografisk information har lige siden etableringen af naturgasnettet været en udnyttet teknologi i det offentlige Danmark. Gasnettet blev påbegyndt i begyndelsen af 1980 erne, og der var et naturligt sammenfald af muligheder i udvikling af geografisk relaterede IT-løsninger og etableringen af et moderne forsyningsnet. Digitale kort som det hed til gassektoren og senere til hele forsyningssektoren blev et stort indsatsområde for både den offentlige og private sektor. Eftersom naturgasselskaberne var kommunalt ejede, var kommunerne tidligt med i udviklingen af et digitalt kortgrundlag. Brugen af geografiske teknologier i kommunernes tekniske forvaltninger blev derfor udbredt betydelig tidligere end i andre dele af den offentlige forvaltning i Danmark. Integration med forvaltningen Det er nu mere end 20 år siden, at kommunerne gik foran i den digitale udvikling på GIS området. I dag findes der store GIS-løsninger, fint integreret med forvaltningens fagsystemer, i en række offentlige myndigheder. Men alligevel anvendes GIS i dag i overvejende grad som enkeltstående værktøjer, der kun punktvis er integreret med udvalgte systemer i den offentlige sektor. Situationen er derfor, at nytteværdien er begrænset og omkostningerne unødigt høje. For at ændre på denne situation er der brug for, at GIS ikke længere betragtes som en isoleret IT-komponent, men derimod som en fælles service i det offentliges enterprise arkitektur. Vi skal se på, hvorledes den geografiske information kan skabe værdi for samfundet.

9 Den geografiske dimension i den offentlige forvaltning I den offentlige sektor er der en stigende erkendelse af geodatas og geografisk informations betydning for digital forvaltning. Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) har som en væsentlig styrelsesfunktion at tilvejebringe og koordinere indsatsen med etablering af et offentligt geodatagrundlag. Parallelt med digitaliseringsstrategien udarbejdede KMS som indsatsområde rapporten: Stedet som indgang til digital forvaltning. I rapporten bliver det fremhævet, at geodata og geografisk information er rygraden i en effektiv digital forvaltning. For at understøtte betydningen af dette har KMS gennem flere år stillet geodata og kort til rådighed som internettjenester via Kortforsyningen. Til at understøtte effektiv integration, kommunikation og samarbejde i de offentlige forvaltningsprocesser er der brug for geografisk informationsteknologi. For at opnå det bedste udbytte af investeringerne, er det vigtigt at udvikle de fælles funktioner som standardiserede services. Det kan fx være demografiske prognoser eller køretidsberegninger, der kan anvendes på tværs af forvaltningerne. Den offentlige forvaltning af fx miljø, ejendomme og virksomheder er baseret på års systematiske registreringer som kan sammenstilles via indeholdte, geografiske nøgler eksempelvis ejendomsnummer og adresse. Figur 2: Fra data til information. For at de offentlige myndigheder kan arbejde med fælles geodata, er en standardisering nødvendig. FOT-projektet 3 er et samarbejde mellem kommunerne og KMS. Her har man udviklet en fælles geodata-referenceramme, der allerede er på vej i brug i de mange GIS-løsninger, som moderne forvaltninger eller virksomheder opbygger for at understøtte deres forretninger. Der er et stort potentiale ved at samordne disse data i moderne GIS-løsninger. De sammenstillede data vil give et langt bredere analysegrundlag og dermed bedre beslutningsgrundlag. Det veludbyggede geografiske datagrundlag udgør absolut et solidt administrationsgrundlag i den digitale forvaltning, men nytteværdien af det er bestemt af i hvilken grad man formår intelligent at omsætte data til relevant information som vist i figur 2. Adgang til de rå geodata gør det imidlertid ikke alene. For at bringe de geografiske data i spil, er der brug for funktioner, som kan analysere og modellere de rå data, og stille resultaterne til rådighed som services for den digitale forvaltning. 3 FOT er forkortelses for Fælles Objekt Typer. 9

10 So m CPR-n u m m e r e t er stedet en u n i k i n d g a n g til digital f o rva lt n i n g. Ti l k n y t n i n g a f stedet til i n f o r m at i o n e r er d e r f o r en a f f o r u d s æ t n i n g e r n e f o r d e n videre udvikling af digital forvaltning og dermed yderligere effektivisering a f d e n offentlige s e k to r KMS indsatsområder Med udgangspunkt i en bred vifte af stamdata kan man gennem analyse, modellering og fortolkning sammenstille data i kort, grafer og rapporter (fig. 3). De gør os i stand til at sagsbehandle og træffe beslutninger på baggrund af veldokumenteret geografisk vidensgrundlag. Teknisk set er dette et spørgsmål om at modellere den fysiske virkelighed og udvikle en logik, der er passende til de aktuelle styringsformål. Udvikling af den offentlige enterprise arkitektur Opnåelse af resultater inden for Digitaliseringsstrategiens tre indsatsområder kræver anvendelse af strukturerede metoder. IT- og Telestyrelsen har derfor udarbejdet OIO EA metoden. Denne metodes vigtigste mål er at sikre, at teknologibeslutninger og teknologi-projekter er solidt forankrede i forretningens mål og strategier, og at de er koordinerede på tværs. Metoden skal desuden sikre, at der er god sammenhæng mellem forretnings- og IT-arkitektur. Det vil sige at forretningsønskerne til digital forvaltning er afspejlet i den tekniske realisering af projekter og initiativer. Hvor der fra IT-kunders side generelt har været stor fokus på data, applikationer og teknologi, er det i stigende grad tydeligt, at nøglen til effektivisering af forvaltningsopgaver er at fokusere på forretning og strategi. Dermed kan man søge at sikre, at arbejdsgangene optimeres, så de effektivt kan understøttes af den teknologi-platform, de applikationer og det datagrundlag, der er til rådighed. Årsagen til IT-kundernes store interesse for de tekniske aspekter af en IT-løsning kan måske findes i det faktum, at det er på dette vidensdomæne man bedst har kunnet diskutere løsninger med sin IT-leverandør. Men hvis både kunde og leverandør fokuserer på de tekniske aspekter, er der risiko for, at sammenhængen med forvaltningsprocesserne bliver underprioriteret. Det vil derfor være nødvendigt at forholde sig til, at kundens viden på det strategiske og forretningsmæssige område er stor mens kundens viden om applikationer og teknologi ofte er mindre. For en typisk leverandør er det lige omvendt! Denne videnspolarisering må kunde og rådgiver/leverandør sammenkoble for at bygge bro mellem forretning og teknologi. 10 Figur 3: Geografisk information rygraden i effektiv digital forvaltning. Når forretningen skal optimeres er det utilstrækkeligt blot at analysere sammenhængen mellem eksempelvis workflow og IT-understøttelse. Det er nødvendigt at analysere, hvilke krav omverdenen stiller. For myndigheder udspringer disse krav blandt andet af gældende og kommende lovgivning, økonomiske rammer og krav og ønsker fra borgere og andre interessenter. Herefter vil det være muligt at fastlægge eller revidere mission, vision og strategi samt at

11 Figur 4: Fra enterprise arkitektur til anskaffelse. fastlægge mere operationelle virksomhedsmål. Herpå kan nødvendige forretningsprocesser og workflows identificeres ligesom det dertil hørende ressourcebehov. På dette stadie vil det være muligt at opstille funktionelle krav for eventuelle IT-systemer og services, der skal understøtte forretningsgange og workflows. Efter analyse af bestående og kommende infrastruktur under hensyntagen til teknologiske trends vil der tilsvarende kunne opstilles såvel tekniske krav som kvalitetskrav for ovennævnte IT-systemer. En enterprise arkitektur tilgang vil således give et godt fundament, når der skal kravspecificeres eksempelvis i forbindelse med udbud. Figur 4 illustrerer denne analyse. Analysen af infrastruktur er en vigtig proces, der kan betyde forskellen mellem succes og fiasko. Specielt er den kommende infrastruktur potentielt bestemmende for i hvor høj grad, det er muligt at realisere IT-understøttede forretnings processer. Anvendelse af service orienteret arkitektur (SOA) der beskrives nærmere i det følgende afsnit synes at være den mest lovende IT-arkitekturtilgang til effektiv og fleksibel understøttelse af forretningen. I praksis betyder det anvendelse af standardiserede og løst koblede services, der udbydes og konsumeres af forskellige systemer lokalt via en integrationsplatform som fx en Enterprise Service Bus, eller globalt via Internettet. Omverdenens krav og forventninger til myndigheder ændrer sig konstant. Derfor er det vigtigt, at arbejdet med at skabe sammenhæng mellem virksomhedsmål og IT-løsninger ikke betragtes som et enkeltstående projekt. Ligesom det er naturligt at servicere sin bil med jævne mellemrum, bør det være lige så naturligt at vedligeholde sin forretning i en kontinuerlig proces. Dette servicearbejde indebærer analyse og optimering af sammenhængen mellem en enterprise arkitekturs enkeltdele, eksempelvis mellem strategi og forretning eller mellem workflow og IT-løsning. 11

12 GIS i service orienteret arkitektur GIS-teknologien finder bred anvendelse inden for mange forskellige områder i mange forskellige organisationer. Tidligere har anvendelsen i mange organisationer været begrænset til løsning af enkelt-problemstillinger indenfor afgrænsede områder. Dette har til dels skyldtes tekniske barrierer. I de senere år er der imidlertid sket en stor udvikling indenfor GIS og de underliggende IT-teknologier. GIS er en teknologi, der i løbet af 10 år har udviklet sig fra en klient/server struktur over i en verden af Webpubliceringer til den fuldt udfoldede service orienterede arkitektur (fig. 5). Figur 5: Fra klient/server til SOA. I SOA-baseret GIS (fig. 6) gør en tæt integration mellem desktop- og server-teknologier det muligt via effektive arbejdsgange at sammensætte og udbyde organisationens geografiske information som genanvendelige services. Disse services kan anvendes i en bred vifte af klient-applikationer, fx desktop-programmer, web-applikationer, mobiltelefoner og håndholdte enheder, eller i GIS indlejret i andre forretningsapplikationer via åbne snitflader. Eksempler på generiske geografiske informationsservices inkluderer traditionelle kortservices i 2D, globeservices med 3D-repræsentation, imageservices (flyfoto og satellit), geoprocesseringsservices (fx en oversvømmelsesmodel, køretidsanalyse eller CO2- prognosemodel) samt data management services (geodatabase replikering, dataudtræk og konvertering m.m.). GIS har i dag nået en teknologisk modenhed, hvor det er naturligt at beskrive og arbejde med teknologien på linje med andre enterprise informationsteknologier (fig. 7), fx Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering (ESDH), Enterprise Resource Planning (ERP) og Customer Relationship Management (CRM). Ved at anvende geografien som fælles nøgle er det muligt at integrere services fra forskellige informationssystemer i innovative løsninger, som øger nytteværdien af de enkelte systemer. Gennem integration af systemer kan man automatisere og effektivisere en række arbejdsgange. For eksempel kan man ved oprettelse af ny kunde i CRM automatisk foretage en geokodning (geografisk registrering) 12 Figur 6: SOA-baseret GIS.

13 af kundens adresse. Adressen kan efterfølgende anvendes ved henvendelse fra kunden. Det kan fx være automatisk at allokere nærmeste ressource (fx en montør), beregne korteste rute til kunden eller udarbejde og sende arbejdsopgavebeskrivelser til montørens mobile enhed, inkl. kort og rutebeskrivelser. Fælles GIS services kan således tilbyde grænseflader, så fag-applikationerne kan tilføje den geografiske dimension i forvaltningsprocessen. Det kan fx være ved at stedfæste objekter og hændelser og ved at tilrettelægge den offentlige service med et geografisk perspektiv. SOA, som baseres på en standardiseret infrastruktur, vil understøtte samordningen af forvaltningsprocesserne og effektivisere den offentlige service, som regeringens moderniseringsprogram tilsigter. Th e r e is c l e a r ly a t r e n d to migrate disparate line-ofbusiness g e o s pat i a l systems to an enterprise GIS environm e n t. Th i s t r e n d features c o r e GIS infrastr u c tu r e m a i n ta i n e d by a c e n t r a l IS o r g a n i z at i o n, w i t h d ata m a n a g e m e n t responsibilities h e l d by t h e l i n e s o f business t h at a r e t h e p r i m a ry u s e r s. Ga rt n e r US Pu b l i c Se c to r GIS Su rv e y Harmonisering af grænsefladerne vil desuden gøre det muligt at genbruge de samme geografisk relaterede informationer i mange forskellige forvaltningsmæssige sammenhænge. Figur 7: GIS en essentiel del af enterprise informationssystemer. 13

14 Eksempler på anvendelse af geografisk information Case 1: DONG Energy/NESA NESA (i dag DONG Energy) befandt sig i 1999 i en situation, hvor der var usikkerhed om, hvorvidt deres eksisterende kundesystem var gearet til at håndtere de krav, der ville blive stillet til produkter og service i et frit marked. En analyse viste hurtigt, at der var behov for at bygge et stærkere IT-fundament under den ekspanderende forretning. Man erkendte på et tidligt tidspunkt, at for effektivt at understøtte forretningen er det nødvendigt at tage ejerskab på ledelsesniveau for anvendelsen af teknologier, der understøtter forretningen. Der blev herefter iværksat en analyse dels af eksisterende forretningsgange og IT-systemer og dels af et fremtidigt billede af forretningen. Analysen afslørede flere områder, hvor der var behov for forbedringer. Et kardinalpunkt i analysen var en erkendelse af, at alle aktiviteter havde en geografisk reference, og at det derfor var oplagt at dokumentere ledningsnet og installationer. Der var behov for at skabe en sammenhængende digital model til at afspejle den fysiske virkelighed. Der blev derfor etableret en IT-platform, hvor GIS spiller en central rolle på linje med økonomi og personale (fig. 8). Et andet vigtigt område var kundeoplevelsen. Det var nødvendigt at kunne give kunderne den bedst mulige service herunder mulighed for selvbetjening. Det stod klart, at kombinationen af kundeinformation og geografisk information ville danne et solidt grundlag for realisering af en bedre kundeoplevelse. Der blev herefter designet et system med kunde- og ressourcesystemet (SAP) som omdrejningspunkt og med øvrige forretningskritiske systemer koblet hertil, herunder GIS. Udgangspunktet er, at alle aktiviteter startes i kundesystemet og herefter behandles i specialiserede systemer. Alle aktiviteter afsluttes i kundesystemet. Den samlede løsning bygger på en arkitektur, hvor integration mellem de enkelte systemer hovedsageligt bygger på løse koblinger med anvendelse af services. Figur 8: GIS er et centralt element i DONG Energys integrerede IT-platform. 14

15 GIS indgår blandt andet i følgende af DONG Energys applikationer: Skitseprojekt en applikation til forprojektering af nye installationer, hvori brugerne kan indtegne de første og omtrentlige placeringer af komponenter i forbindelse med skitseprojektering OMS forkortelsen for Outage Management System. En applikation til analyse og gruppering af relaterede henvendelser om uregelmæssigheder i el-forsyningen og til sporing af disse mod samme netværksproblem. Systemet anvendes også til at validere eventuelle efterfølgende henvendelser op mod listen af udestående serviceopgaver Udlevering af kabelplaner en web-baseret applikation til generering og udlevering af ledningsplaner Netovervågnings- og styringscenter, hvor kortvisning i GIS kombineret med bagvedliggende applikationer, der analyserer netværket, sikrer overblik over driftssituationen og benyttes ved planlægning af arbejdet (fig. 9) I forbindelse med etablering af det nuværende IT-system har DONG Energy draget stor fordel af at lægge ansvaret for forretningsprocesser og IT i samme afdeling: Business Processes & IT. Med denne organisering har det været naturligt at prioritere forretningsprocesserne højest og understøtte disse med IT herunder GIS. Figur 9: GIS et missionskritisk system. 15

16 Case 2: Movia Behovet for et fleksibelt offentligt transportsystem har aldrig været større. Over hele kloden kommer der mere og mere trafik i byerne, mens rejsetiden for pendlere er stigende. Kravene fra pendlere om relevant information om trafik til tiden har heller aldrig været højere. En oplagt måde at understøtte disse krav på, er med geografisk information og et enterprise IT-system baseret på en relationsdatabase (RDBMS). Som led i den naturlige udvikling af den forretningsunderstøttende teknologi etablerede Movia en integrationsplatform bestående af en enterprise IT-arkitektur med geografisk information som fundament. Herefter blev de oprindelige ekspertsystemer integreret til enterprise ITarkitekturen ved anvendelse af service orienteret arkitektur. Motivationen for at placere geografisk information centralt i enterprise IT-arkitekturen lå lige for, idet al information i busselskabet er tæt koblet til aktiviteter, der har forbindelse med den fysiske virkelighed. Buslinje, stoppesteder og oplandsringe 300m og 500m. Thiessenfordelingen for stoppesteder. Figur 10: Beregning af buskundepotentiale baseret på geografisk information. 16

17 Således er ruteplanlægning, placering af stoppesteder, passagerbevægelser, mandskabsstyring, beregning af buskundepotentiale (fig. 10), afregning og vedligeholdelse af anlæg alle aktiviteter, der bygger på geografiske komponenter. Dette indebærer åbenlyse fordele for busselskabet og dets parthavere eksempelvis kommunerne. Vigtigst af alt giver realtids-information mulighed for at levere attraktiv busdrift med højt serviceniveau, hvilket er betingelsen for at tiltrække moderne bymennesker som buspassagerer. Resultatet af dette er et enterprise system, der sikrer sømløse workflows gennem hele virksomheden. Som afledet resultat heraf er det endvidere muligt at operere ud fra realtids-information. Thiessenopdelte oplande og kundepotentiale på kvardratnet. Kundepotientiale på stoppesteder. 17

18 Case 3: Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning Vejle Kommune kan se tilbage på nogle turbulente år, hvor forandringens vinde har blæst. Specielt har strukturreformen i 2006 hvor fem kommuner blev til én budt på udfordringer som ideelt set kræver strukturerede metoder for opnåelse af det optimale resultat. Men fastlæggelsen af organisationen i den nye kommune havde dog første prioritet. Derfor udskød man bevidst at anvende en EA-baseret analyse til fastlæggelse af behovet for IT-understøttelse af arbejdsopgaverne i den ny kommune. Kommunen har på ledelsesniveau tidligt taget ejerskab for IT, herunder GIS. Som konsekvens heraf blev der i forbindelse med strukturreformen anskaffet et serverbaseret, skalerbart og interoperabelt GIS baseret på åbne standarder helt i tråd med anbefalingerne fra IT hvidbogen. Hele 2007 blev afsat til projekt sikker drift, hvor målet var at få struktureret eksisterende og nye opgaver således, at der efterhånden kunne tales om en stabil driftssituation. I 2008 kunne Vejle Kommune begynde at se fremad og gøre sig klar til at strømline IT-understøttelsen af forretningen. En af Vejle Kommunes visioner er, at være en attraktiv arbejdsplads. Man vil være i stand til at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. En tilfredshedsundersøgelse, der blev gennemført i 2007 for alle medarbejdere i Teknisk Forvaltning, viste, at der var utilfredshed med nogle af de interne arbejdsprocesser. Kritikken gik bl.a. på, at der var meget dobbeltarbejde og en uklar definition af, hvor information og kompetencer var placeret. EA i praksis For at understøtte visionen iværksatte Teknisk Forvaltning projekt Digital Forvaltning. I Teknisk Forvaltning er dette er i praksis sket ved at optimere tre arbejdsprocesser: Det grønne ejendomsskema Matrikulær sag Byggesag Man brugte EA tankegangen til at strukturere det optimale forløb. For hver af arbejdsprocesserne har Vejle Kommune valgt at dokumentere: Figur 11: Kompleksiteten i en byggesag illustreret som workflow. 18

19 Workflow Informationsbehov Applikationsbehov Forudsætninger for effektiv datavedligeholdelse Forudsætninger for implementering af ændringer i arbejdsprocesser De tre workflows gav et unikt overblik over potentielle flaskehalse og faldgruber og, som noget centralt, datagrundlagets vigtighed for sagsbehandling af høj kvalitet. Samtidig blev fordelene ved den intensive brug af geografisk information verificeret. Workflows søges efterfølgende modificeret således, at dobbeltarbejde elimineres, processer om muligt kører parallelt i stedet for serielt og der er desuden betydelig fokus på at anvende det bedst egnede datagrundlag i hver enkel delproces. Vejle Kommune er i den forbindelse blevet opmærksom på, at data er en så vigtig del af sagsbehandlingen, at det er nødvendigt at indgå skriftlige dataansvarsaftaler vedr. de enkelte af delingers bidrag til det fælles dataejerskab. Samtidig er der nu et bedre overblik over hvilke af de ca. 500 GIS-temaer (heraf 250 fra det tidligere amt og 250 fra de tidligere kommuner) der har betydning for den daglige sagsbehandling. Vejle Kommune har i forbindelse med justering af workflows valgt ikke blot at overholde lovens minimumskrav til sagsbehandling. Hvor det er muligt er arbejdsprocesser tilrettelagt således, at resultatet er et øget serviceniveau for såvel interne som eksterne interessenter. Helt specielt fokus har der dog været på at automatisere arbejdsprocesser i en sådan grad, at trivielt arbejde reduceres til et minimum. Den sparede tid giver sagsbehandlerne ressourcer til at yde en ekstraordinær service, hvor den enkeltes kompetencer udnyttes og udvikles. Anskaffelse af en serverbaseret GIS-platform i Vejle kommune er foretaget på baggrund af en enterprise tankegang. GIS danner sammen med ESDH-systemet fundamentet for sagsbehandlingen: Stedet og Sagen. Casen illustrerer, hvorledes EA-metoder anvendes til hele tiden at sikre sammenhæng mellem forretning og IT-understøttelse. Dette vedligeholdende arbejde er en naturlig proces i en enterprise organisation EA er ikke et projekt, men en grundfilosofi. 19

20 Konklusion og anbefaling Offentlig forvaltning kan betragtes som en forretning, hvor målet er at levere konkurrencedygtige, efterspurgte ydelser ved effektiv ressourceanvendelse. Det er vigtigt at holde fokus på først at identificere hvad, der skal leveres, og dernæst hvordan det skal leveres. Vision, mission og strategi defineres ud fra omverdenens ønsker og herefter kan arbejdsprocesser og ydelser tilrettelægges. Nu begynder teknologien at blive interessant som forretningsunderstøttende redskab. Den offentlige forvaltning mødes til stadighed af nye krav og ønsker. Det kræver en systematisk planlægning af anvendelsen af IT og forudsætter, at nye forretningsmæssige behov sammentænkes med de muligheder som ny teknologi giver. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på forretningsmæssige og teknologiske trends, der kan sætte dagsordenen for, hvordan de forvaltningsmæssige opgaver løses. En af disse trends er at benytte en geografisk tilgang, eller med KMS ord at gøre stedet til rygraden i digital forvaltning. I dette whitepaper er det dokumenteret, hvorledes geografiske data, geografisk information og geografisk informationsteknologi GIS i kombination med traditionel IT understøtter forretningen og realiserer effektiv forvaltning, En geografisk tilgang er en væsentlig løftestang for indfrielse af de tre overordnede målsætninger i Digitaliseringsstrategien: Bedre digital service, øget effektivisering og stærkere samarbejde. Fleksible og løst koblede værktøjer er et ufravigeligt krav, når forvaltningen skal være effektiv, sammenhængende og værdiskabende. For at kunne skabe løsninger, der kan operere på tværs af organisationer er det nødvendigt at anvende forretningsunderstøttende værktøjer, der kan indgå i en SOA. Den teknologiske udvikling har fjernet de tekniske barrierer for at implementere GIS som en del af et samlet enterprise informationssystem, der stiller geografiske data og værktøjer til rådighed bredt i, eller på tværs af, forvaltningsenheder i form af services. Specielt for GIS er, at det udgør Figur 12: Realiseret EA-model for forsyningsselskabet DONG Energy. 20

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET DIGITALE RÅD 8. RAPPORT januar 2014 1 FORORD... 1 INDLEDNING... 3 2. UFORLØST PRODUKTIVITETSPOTENTIALE I DEN

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence

Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence IT-Universitetet, E-business, forår 2007 Teknisk 4-ugersprojekt Udarbejdet af Anders Kann, Claus Borum Poulsen, Martin Albertsen Tak til:

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER

September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER INDLEDNING... 1 1. BEGRUNDELSER FOR VALG AF CLOUD... 4 Pris og skalérbarhed... 5 Bring your own device (BYOD)... 7 Innovation...

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

COSM TM. nterpri. Moderne EA rammeværker -- Nytænkning eller genbrug? Nytænkning eller genbrug?

COSM TM. nterpri. Moderne EA rammeværker -- Nytænkning eller genbrug? Nytænkning eller genbrug? Moderne EA rammeværker -- Nytænkning eller genbrug? Nytænkning eller genbrug? COSM TM nterpri Miniprojekt ifm. T8 Enterprise Arkitektur v. John Gøtze IT Universitetet i København Forår 2005 Erling Jepsen

Læs mere

Koncern it-strategi 2010-2012 2010

Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 Maj 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af en gruppe bestående af: Hakon Iversen,

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Barriereanalyse. Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler

Barriereanalyse. Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler Barriereanalyse Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Sammenfatning... 5 1.2. Fordele og ulemper ved dansk producerede løsninger... 9 1.3.

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor

Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor Rambøll Management af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor Modelopstilling og anvendelse på seks specifikke standardforslag April 2007 af anvendelse af obligatoriske,

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR

DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR DET DIGITALE RÅD 5. RAPPORT JULI 2012 1 Forord... 1 Indledning... 2 Kapitel 1: Behov for mere digital ledelse...

Læs mere