Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005

2 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Indeholder tillæg nr. 74 til kommuneplan Edwin Rahrs Vej Helenelyst Langdalsvej jernbane Statistikområde/distrikt nr.: Registreringskortblad nr.: 44 Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor November 2005

3 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig tilkommuneplanenog den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af lokalplanen. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Magistratens 2. Afdeling, Århus Kommune. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen i samarbejde med Arkitektfirmaet H. Thule Hansen MAA. Thunøgade 40, 8000 Århus C. Tlf Illustrationstegninger er udført i samarbejde med Vilsbøll og Poulsen I/S. Vestergade 27, 7620 Lemvig. Tlf

4 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. INDHOLDSFORTEGNELSE side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 74 til Kommuneplan LOKALPLANKORT... bilag Vedtagelsespåtegninger... 23

5 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold og beskrivelse af området Denne lokalplan gælder for et område beliggende ved Helenelyst i det vestlige Brabrand. Området svarer til storparcel 5 i lokalplan nr. 584, Boligområde ved Helenelyst i Brabrand. Lokalplanområdet, der er ca. 2,8 ha stort og beliggende i byzone, var ved planens udarbejdelse privat ejet. Mod sydøst grænser lokalplanområdet op til vejen Helenelyst, mens lokalplanområdet på de øvrige tre sider grænser op til fælles friarealer. Fra vejen Helenelyst skråner terrænet ned mod nord og de omgivende friarealer med Porskær sø. Planens baggrund, mål og hovedtræk Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for, at området kan anvendes til lav boligbebyggelse i form af tæt-lav boligbebyggelse samt etageboligbebyggelse. Bebyggelsesplanen er udformet under hensyn til de landskabelige forhold og omgivelser. På terrænets højeste arealer nærmest Helenelyst er planlagt en boliggruppe med en bebyggelse i op til 2 etager. På de lavere liggende arealer omkring denne bebyggelse, der skråner ned mod de fælles friarealer nord for lokalplanområdet, omfatter planen en bebyggelse i højest en etage med udnyttelig tagetage omkring en slynget boligvej. Mellem de to boliggrupper er udlagt fælles friarealer, ligesom planen omfatter grønne kiler, hvorfra der er udsigt mod de omgivende grønne områder. Lokalplanområdet er opdelt i tre delområder, område I, II og III. Område I er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse i form af række-, kæde-, gård-, og klyngehuse og lignende. Område II, der omfatter de højest beliggende arealer i midten af området ved Helenelyst, er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse og etageboligbebyggelse. Det samlede etageareal i lokalplanområdet er fastsat til maksimalt m 2, svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 35. Med en gennemsnitlig boligstørrelse på eksempelvis 110 m 2 vil der i området kunne opføres i alt ca. 80 boliger. Ny boligbebyggelse i område I og II skal placeres i overensstemmelse med de udlagte byggefelter, der er vist på lokalplankortet bagerst i hæftet.

6 Helenelyst Skel Eksisterende terræn Reguleret terræn Skel Porskær Vejledende illustration A-A af snit i ny bebyggelse set mod vest. Mål 1 : N Porskær A P P Udsigtskile Udsigtskile Fælles friarealer Fælles friarealer P P P P P P P P Fælles friarealer A Helenelyst Illustrationsplan Planen viser et eksempel på, hvordan området kan udstykkes og bebygges. Mål 1:

7 4

8 I område I må bygninger ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og i større højde end 8,5 m. I område II må bygninger ikke opføres i mere end 2 etager og i større højde end 8,5 m. Lokalplanen indeholder endvidere bestemmelser om bebyggelsens udformning i område I og II. Der er bl.a. fastsat bestemmelser om en ensartethed i materialekarakteren for at sikre et arkitektonisk ensartet og harmonisk udtryk. Område III er udlagt som fælles friarealer for samtlige beboere i lokalplanområdet. På de fælles friarealer må parcelforeningen, der skal etableres for lokalplanområdet, etablere anlæg til fælles formål, såsom supplerende beplantninger og legepladser m.m., ligesom området må anvendes til uorganiseret leg og idræt. Vej- og stiforhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra sydøst fra Helenelyst. 5 Illustrationstegningerne på side 3 viser et eksempel på, hvordan området kan bebygges og indrettes.

9 6 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformning m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at området anvendes til lav boligbebyggelse til helårsbeboelse med tilhørende fællesfaciliteter, boligområdet opdeles i overskuelige mindre enheder. 2. Område og opdeling Stk. 1. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet bagerst i hæftet og omfatter, jf. matrikelkortet på side 7, følgende matr. nr.: 9aæ, Brabrand By, Brabrand, samt alle parceller, der efter den udstykkes i området. Se fodnote 1. Stk. 2. Lokalplanområdet er opdelt i områderne I, II og III som vist på lokalplankortet bagerst i hæftet. 3. Anvendelse Område I, tæt-lav boligbebyggelse Stk. 1. Området, er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse (helårsbeboelse) i form af række-, kæde-, gård-, og klyngehuse og lignende. Område II, tæt-lav boligbebyggelse og etageboligbebyggelse Stk. 2. Området, er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse og etageboligbebyggelse (helårsbeboelse). Fællesbestemmelser for områderne I og II Stk. 3. Magistratens 2. Afdeling kan tillade, at beboerne fra deres bolig driver sådan virksomhed, som almindeligvis kan udøves i boligområder f.eks. frisør-, læge-, tegnestue-, revisions- samt klubvirksomhed. En forudsætning er dog, at virksomheden ikke vil give ulemper for de omkringboende ved væsentlig øget parkering, trafik eller på anden måde er til gene. 1. I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Magistratens 2. Afdeling.

10 7 N Lokalplangrænse Matrikelkortudsnit. Mål 1:4.000.

11 8 Område III Stk. 4. Området er udlagt til fælles friareal for samtlige beboere i lokalplanområdet. På dette areal må parcelforeningen (se 12) etablere anlæg til fælles formål, f.eks. supplerende beplantning, legepladser m.m., ligesom området må anvendes til uorganiseret leg og idræt. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 5. Placering af mindre bygninger til områdets tekniske forsyning skal godkendes af Magistratens 2. Afdeling. 4. Udstykning Stk. 1. Stk. 2. Udstykning af lokalplanområdet i delområder skal i princippet ske som vist på lokalplankortet bagerst i hæftet. Storparcellerne kan dog slås sammen og bebygges samlet. Ved yderligere udstykning af storparcellen til tæt-lav boligbebyggelse gælder småhusreglementets bestemmelser om mindstegrundstørrelser på 700 m 2 ikke. 5. Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Helenelyst, i princippet ved punkterne A, B og C som vist på lokalplankortet. På lokalplankortet er med raster vist de arealer, der er udlagt til: Veje X... 8 m brede Veje mrkt. X er udlagt med en principiel placering. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Ved vejtilslutninger skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. I storparcel II skal der etableres vendepladser for lastbiler (renovationsvogne, flyttevogne m.v.). Der skal til godkendelse hos Magistratens 2. Afdeling indsendes et projekt for de i stk. 2 og stk. 4. nævnte veje og vendeplads. Der skal reserveres areal til parkeringsformål i overensstemmelse med Retningslinier for anlæg af parkeringsarealer i Århus Kommune.

12 9 6. Teknisk forsyning Nybyggeri skal tilsluttes Århus Kommunale Værkers varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. 7. Bebyggelsens omfang og placering m.m. Område I, tæt-lav boligbebyggelse Stk. 1. Ny boligbebyggelse skal placeres inden for de på lokalplankortet angivne byggefelter, idet bebyggelsen dog kan brydes af stier, parkeringslommer, vendepladser samt opholds- og friarealer beliggende inden for byggefelterne. Garager, carporte, skure, udhuse og lignende mindre småbygninger kan opføres uden for byggefelterne. Stk. 2. Bygninger må højst opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage foruden eventuel kælder. Stk. 3. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,50 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Område II, tæt-lav boligbebyggelse og etageboligbebyggelse Stk. 4. Ny boligbebyggelse skal placeres inden for de på lokalplankortet angivne byggefelter, idet bebyggelsen dog kan brydes af stier, parkeringslommer, vendepladser samt opholds- og friarealer beliggende inden for byggefelterne. Garager, carporte, skure, udhuse og lignende mindre småbygninger kan opføres uden for byggefelterne. Stk. 5. Stk. 6. I storparcel II må hele etagearealet anvendes til etageboliger. Bygninger må højst opføres i 2 etager foruden eventuel kælder. Stk. 7. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,50 m. over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Fællesbestemmelser for område I og II Stk. 8. Der må i område nr.: I opføres maksimalt m 2 etageareal. II opføres maksimalt m 2 etageareal. I alt maksimalt m 2 etageareal.

13 10 Se fodnote 2. Der kan herudover opføres 10 m 2 udhuse og småbygninger pr. bolig, enten som fritliggende bygninger efter småhusreglementets afsnit 11 eller 12, eller som sammenbyggede med boligen, eller som indbyrdes sammenbyggede bygninger. Stk. 9. Til sikring af foranstående bestemmelser samt bestemmelserne i 7 stk. 10, 11, 12 og 13 og 8 må bebyggelse i områderne kun ske på grundlag af en af Magistratens 2. Afdeling godkendt bebyggelsesplan for den enkelte storparcel. Se fodnote 3. Planen skal redegøre for: Stk.10. Stk. 11. Stk. 12. Placering af beboelse med udendørs opholdsareal. Eventuel udstykning. Placering af eventuelt fælleshus. Placering af garager/carporte (eller evt. fællesparkering). Placering af småbygninger, herunder udhuse, udestuer, vinterhaver m.v. Bygningsprofiler, facader og materialer. Gulvkoter for de enkelte huse. Terrænreguleringer. Etablering af ny beplantning, jf. 9 stk. 1. Storparcellens interne vej-, parkerings-, vendeplads- og stiforhold, herunder tilslutninger til de tilgrænsende veje, fælles friarealer og lignende. I tilknytning til hver bolig i stueplan skal der være et udendørs opholdsareal på minimum 25 m 2. Ved opførelse af etageboligbebyggelse skal der til boliger på 1. sal etableres en altan af passende størrelse. Bebyggelsen skal sikre tilfredsstillende lysforhold og sikre, at der ikke er væsentlige indbliksgener. Herudover gælder ingen særlige bestemmelser om højde- og afstandsforhold. Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger må ikke opføres nærmere skel mod fællesarealer end 0,50 m. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 13. Det skal sikres, at terrænreguleringer langs lokalplangrænsen mod omgivende fælles friarealer og mod interne fælles friarealer i lokalplanområdet udføres som en god sammenhængende terræntilpasning, idet terrænreguleringer kun må foretages efter tilladelse fra bygningsmyndigheden. 2. Opmærksomheden henledes på, at det maksimale tilladte antal m 2 etageareal formentlig ikke vil kunne opføres ved byggeri alene i 1 etage. 3. Bebyggelsesplanen sikres ved tinglyst deklaration.

14 Regulering på indtil 0,30 m i forhold til eksisterende terræn eller til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn og ikke nærmere skel end 0,30 m kan dog finde sted uden tilladelse. 8. Bebyggelsens udseende Stk. 1. Boliger på en storparcel skal udføres i ensartede materialer og med ens taghældning. Vinterhaver, udestuer, udhuse, garager, carporte og lignende mindre bygninger må opføres i andre materialer og med en anden taghældning, hvis der kan opnås en god helhedsvirkning. 11 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Til tagdækning på boliger i område I må kun anvendes teglsten, herunder sorte engoberede teglsten. Til tagdækning på boliger i område II må kun anvendes sort tagpap med listedækning. Såfremt der etableres et anlæg til indvinding af solenergi eller lignende skal de dele af anlægget, der anbringes udvendigt på bygninger, indgå som en del af tagfladen eller en del af bygningens øvrige ydervægge. Se fodnote 4. Almindelige udendørs radio- og tv-antenner - herunder parabolantenner med en diameter på indtil 100 cm - skal anbringes på bygninger og må højst rage 1,00 m op over disses højeste punkt. Parabolantenner med en diameter større end 100 cm må alene opsættes efter særlig tilladelse fra Magistratens 2. Afdeling. Magistratens 2. Afdeling kan i enkelte tilfælde og efter en konkret vurdering af en antennes udformning - f.eks. antenner for radioamatører - tillade antenner med en større højde end angivet overfor. Stk. 6. Skiltning og reklamering på en ejendom må kun foretages med tilladelse fra Magistratens 2. Afdeling i hvert enkelt tilfælde. 9. Ubebyggede arealer Stk. 1. Der udlægges areal til beplantningsbælter i 1 og 2 meters bredde som vist på lokalplankortet. Beplantningen skal bestå af danske løvfældende plantearter. Stk. 2. Stk. 3. Levende hegn mod færdselsarealer, fælles friarealer og fælles opholdsarealer skal plantes mindst 0,30 m inde på egen grund. Eventuel beplantning af vejarealer skal indsendes til godkendelse ved Magistratens 2. Afdeling. 4. Med denne bestemmelse er der ikke taget stilling til, om der i henhold til fjernvarmeværkets vedtægter kan opnås tilladelse til anvendelse af anlæg til indvinding af solenergi.

15 Støjforhold Stk. 1. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som trafikstøj påfører boligbebyggelse og opholdsarealer ikke overstige 55 db(a) på døgnbasis. Stk. 2. Ved etablering af virksomheder skal det sikres, at virksomhederne ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, som er gældende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser. 11. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: - Den i 6 nævnte tilslutning til Århus Kommunale Værker har fundet sted. - Veje, stier, evt. fælles parkeringspladser og vendepladser samt beplantningsbælter er anlagt og fælles friarealer er planeret og tilsået med græs. Se fodnote 5. Ved eventuel etapevis udbygning skal etapernes tilsvarende veje, parkeringspladser, vendepladser, beplantningsbælter og fælles friarealer anlægges efter en konkret vurdering af Magistratens 2. Afdeling. Se fodnote Grundejerforening Stk. 1. Ejere af ejendomme indenfor lokalplanområdet skal via en parcelforening for lokalplanområdet, jf. stk. 2 nedenfor, være medlem af den grundejerforening, der skal oprettes for det område, der er omfattet af lokalplan nr. 584, jf. lokalplan nr. 584, 12, stk. 1. Se fodnote 6. Stk. 2. Stk. 3. Endvidere skal der stiftes en grundejerforening, kaldet parcelforening, til varetagelse af de fælles grundejerinteresser indenfor området, der er omfattet af nærværende lokalplan. Ejere af ejendomme indenfor lokalplanområdet skal være medlem af denne parcelforening. Se fodnote 6. Parcelforeningen, jf. stk. 2, skal stiftes, når mindst halvdelen af de medlemspligtige grundejere eller Magistratens 2. Afdeling kræver det, dog senest når halvdelen af de i lokalplanområdet forudsatte boliger er opført og solgt. 5. Såfremt anlæg af friarealer, beplantning, veje, stier m.v. ikke hensigtsmæssigt kan færdiggøres, forinden ibrugtagen af ny bebyggelse, vil der efter en konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmelsen, dog kun mod sikkerhedsstillelse for anlæg af arealerne inden for en rimelig tid. 6. Supplerende bestemmelser om grundejerforening og parcelforening findes i deklarationen, der er udarbejdet for lokalplanområdet.

16 13. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. 13

17 14 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været Kommuneplan 2001, som byrådet har vedtaget. Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for det aktuelle område, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammernes boligområde BO. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser, idet der ønskes mulighed for, at en mindre del af bebyggelsen i lokalplanområdet kan Udsnit af kommuneplanens rammekort. Lokalplanområdet

18 opføres som etageboligbebyggelse, dvs. bebyggelse med vandrette lejlighedsskel. På denne baggrund er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. I tillægget er lokalplanområdet udskilt som et nyt boligområde med ændrede rammebestemmelser, der muliggør, at maksimalt 35 % af områdets etageareal må anvendes til etageboliger. Tillægget er gengivet på side Ældre lokalplan nr. 584 Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 584, Boligområde ved Helenelyst i Brabrand. Nærværende lokalplanområde svarer til storparcel 5, beliggende i område I i lokalplan nr Storparcel 5 er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse og omfattet af rammebestemmelser, der betyder, at bebyggelse i storparcel 5 kun må ske på grundlag af en supplerende detaillokalplan. Nærværende lokalplan er udarbejdet som en byggeretsgivende detaillokalplan, der supplerer lokalplan nr. 584 og danner grundlag for bebyggelse i området. Århus Kommuneatlas Lokalplanområdet indgår ikke i kommuneatlassets beskrivelse af bevaringsværdige sammenhænge. I lokalplanområdet findes ingen bygninger, og dermed er der ikke registreret bygninger af bevaringsværdi i området forbindelse med udarbejdelsen af kommuneatlasset. Naturbeskyttelse Lokalplanområdet er ikke omfattet af beskyttelsesbestemmelser i henhold til naturbeskyttelsesloven. Etablering af eventuelt vandløb fra lokalplanområde til Porskær sø vil i givet fald forudsætte dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 fra Århus Amt, idet Porskær sø er beskyttet naturtype i henhold naturbeskyttelseslovens 3. Den sydvestlige del af lokalplanområdet ligger inden for 300 m fra en skov og var tidligere omfattet af en 300 m skovbyggelinje. I forbindelse med vedtagelse af lokalplan nr. 584 blev skovbyggelinjen ophævet for størstedelen af det område, der er omfattet af lokalplan nr. 584, herunder det område, der er omfattet af nærværende lokalplan. Overordnede vejforhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra Helenelyst, der har forbindelse til Edwin Rahrs Vej, hvorfra der er forbindelse til motorvejen og til det øvrige overordnede vejnet i i kommunen.

19 16 Arkæologiske forhold Hvis der ved kommende anlægsarbejder påtræffes jordfaste fortidsminder (bopladser, gravpladser, kulturlag m.v.), skal arbejdet standses og fundet anmeldes til museet, jf. museumslovens 27. Vandindvindingsinteresser Lokalplanområdet ligger i OSD-område, Område med Særlige Drikkevandsinteresser. Der må derfor ikke anvendes pesticider eller forekomme anden form for forurening som ved nedsivning kan forurene grundvandet. Beboerne inden for lokalplanområdet bør være opmærksomme på nedsivningsrisiko ved oplagring og håndtering af forurenende stoffer, f.eks. opløsningsmidler og olieog benzinprodukter, som er meget mobile i jord, og som selv i relativt små mængder udgør en væsentlig forureningsrisiko. Forbud mod brug af sprøjtemidler fremgår af deklarationen, der er udarbejdet for lokalplanområdet. Støjmæssige forhold De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbestemmelser. Kommuneplanens støjbestemmelser vurderes at kunne overholdes inden for lokalplanområdet. Forureningsforhold - jord Affalds har pr. 9. marts 2005 ikke registreret potentielt forurenende aktivitet inden for lokalplanområdet. Overskudsjord/byggeaffald Eventuel bortskaffelse af overskudsjord og byggeaffald skal ske i henhold til Århus Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Overskudsjord bør så vidt muligt forblive inden for lokalplanområdets grænser. Kollektiv trafik Lokalplanens vil være direkte kollektiv trafikbetjent, idet boligbyggeriet opføres umiddelbart over for den fremtidige endestation for linie 16 på Helenelyst. Skoleforhold Ved lokalplanens udarbejdelse ligger lokalplanområdet i Engdalskolens distrikt.

20 Institutionsforhold I nærheden af lokalplanområdet findes ved planens udarbejdelse følgende institutioner: Vuggestue: Engdalsvej 6 Heldagsbørnehave: Engdalsvej 93 A Integreret institution (0-13 år): Byleddet 22 A Integreret institution (0-6 år): Byleddet 22 B Fritidshjem: Engdalsvej 18. Teknisk forsyning 17 Elforsyning sker fra: Vandforsyning sker fra: Varmeforsyning: Afløbsforhold: Spildevand: Regnvand: Brabrand Net A/S, Truevej 7, 8220 Brabrand Området skal forsynes fra Århus Kommunale Værker, efter den til enhver tid gældende regulativ og vilkår iøvrigt. Århus Kommunale Værkers Varmeforsyning, Bautasvej 1,8210 Århus V, på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. Kloakering skal ske i henhold til gældende betalingsvedtægt for Århus Kommune, ved Miljøkontoret, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. Spildevand skal afledes via eksisterende spildevandsledning langs vandløb til Åby Renseanlæg. Regnvand skal afledes via eksisterende regnvandsledning og eksisterende regnvandsbassin til vandløb i lokalplanområde nr Ny bebyggelse Ansøgning om byggeri i område I skal indsendes til Juridisk-Teknisk Kontor, Rådhuset, 8100 Århus C, i overensstemmelse med Bygherrevejledningen udarbejdet af Magistratens 2. Afdeling. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Juridisk-Teknisk Kontor, tlf

21 18

22 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 19 Retsvirkninger af lokalplanen Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. Hvis det er af væsentlig betydning for at få planen ført ud i livet kan kommunen ekspropriere privates ejendom eller rettigheder over ejendomme efter Lov om planlægning, 47. Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensationen eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan.

23 20 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2001 Som anført på side15 udskilles en del af boligområde BO som et nyt boligområde, der har nr BO. De ændrede områdegrænser fremgår af nedenstående rammekort til tillæg nr.74 til Kommuneplanen. De nye rammebestemmelser for område BO er anført på næste side. Rammekort til tillæg nr. 74 til kommuneplanen.

24 21 ANVENDELSE OG SPECIELLE BESTEMMELSER ETAGE- ANTAL BEBYGGELSENS OMFANG SUPPLERENDE BESTEMMELSER BO 2 Maks. bygningshøjde: Lav bolig 8,5 m. Maks. bebyggelsesprocent: For åben lav: 25. For tæt-lav: 35. For etagebolig: 40. Maksimalt 35% af områdets etageareal må anvendes til etageboliger.

25 22

26 Porskær 2 m X III X I III 2 m I 1 m III III X I X X II X A B 2 m N C Helenelyst Signaturforklaring I Lokalplangrænse Områdegrænse Områdenummer Byggefelt, maksimalt 2 etager A Byggefelt, maksimalt 1 etage med udnyttelig tagetage Vejareal Vejbetegnelse Beplantningsbælte STADSARKITEKTENS KONTOR I ÅRHUS - BYPLANAFDELINGEN Lokalplan nr. 736 Lokalplankort TEGN.NR MÅL 1: DATO: 11. maj 2005 TEGN. AF: HTH

27

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere