systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige"

Transkript

1 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem denne proces været involveret i virksomheden, for at give et akademisk i*virksomhedenut til hvorledes virksomhedens vidensdeling fungerer og kan forbedres. Mit teoretiske udgangspunkt for rapporten er Nonaka s SECI-model, som forkuserer på, at der i en virksomhed skal være et flow af forskellige videnstranformationer for at opnå en organisatorisk effektiv vidensdeling. Jeg har operationaliseret den valgte teori fra tre forskellige vinkler, for at oparbejde en god forståelse for hvordan de forskellige videnstranformationer kan se ud i en virksomhed. Efter interviews med 24 personer i virksomheden, har jeg fundet frem til hvordan virksomhedens vidensdeling ser ud, og om de i SECI modellen anbefalede videnstranformationer er til stede. Det store empiriske materiale har jeg kogt ned til 15 dilemma områder, som hindrer vidensdeling hos *VIRKSOMHEDEN. I de afholdte interviews er den overordnede tendens utilfredshed med vidensdelingen i virksomheden. Jeg har skabt et billede af ledelsens motivation og holdning til vidensdeling, som umiddelbart er ganske god, men alligevel mener jeg ikke, at ledelsen har tilstrækkelig fokus på vidensdeling, og ser det ikke som en afgørende faktor for virksomhedens succes. Med baggrund i den valgte teori, har jeg analyseret hvorledes sammenhængen mellem den erfarede virkelighed og den teoretiske anbefalede løsning er. Den overordnede konklusion er, at der i virksomheden i større eller mindre grad eksisterer videnstransformationer af de forskellige slags, men at stort set ingen af disse vidensdelende aktiviteter fungerer optimalt. Jeg mener ikke, at der i virksomheden er fokus på hvordan medarbejderne motiveres til at vidensdele. Motivationen er vigtig for, om vidensflow et kører kontinuerligt ligegyldigt hvilke udfordringer en medarbejder måtte støde på. For at vidensflowet og vidensdelingen kan forbedres, er jeg kommet med en række anbefalinger, som generelt går på, at der skal afsættes ressourcer til en KM afdeling, der skal eje vidensdeling i virksomheden. Desuden skal nogle incitamentstrukturer, motivere medarbejderne til at vidensdele i højere grad. Jeg anbefaler herudover, at der tillægges en mere push-orienteret vinkel til vidensdelingen, da jeg ikke vurderer, at en udelukkende pull orienteret vidensdeling passer på en virksomhed som *Virksomheden. Virksomheden har mange IT systemer, og ingen af disse anses som værende specielt gennemtænkte eller effektive i en vidensdelende forstand. Jeg anbefaler, at nogle af 1

2 systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige systemer. 2

3 2.Executive Summary *Virksomheden has initiated a programme, with the purpose to focus on and improve knowledge sharing in the company. I was involved in the development of this programme, and my role was to give academic i*virksomhedenut on how knowledge sharing in the company is working, and what could be improved. My theoretical basis for the project is the SECI-model by Nonaka that focuses on developing a flow of knowledge transfers, to reach an organizational effective knowledge sharing in the company. To obtain a good understanding of how the different knowledge transformations could look like, I have operationalised the theory from three different perspectives. After interviewing 24 employees at The company, I have gained insight regarding the knowledge sharing process of the company. Also I was able to determine if the knowledge transformations, recommended in the SECI model, are present in the company. I have boiled down the large amount of empirical observations to 15 dilemma areas, which are all hindering knowledge sharing at *VIRKSOMHEDEN. The general trend in the interviews is that the employees aren t happy about the knowledge sharing in the company, and often expresses frustration. I have sketched the managements motivation and attitude towards knowledge sharing, which at offhand seems good. But still I don t think that the management realises the importance of well implemented knowledge sharing and how crucial this is to the success of the company. In the context of the chosen theory, I have analysed how the experienced reality and the theoretically recommended model correlate. The overall conclusion is that almost all the knowledge transformations exist in the company, but that almost none of the existing knowledge sharing activities works well. I believe that the company fails to focus on and encourage knowledge sharing amongst employees. Motivation is important for the knowledge to flow continuously, no matter what obstacles the employees might meet. To improve the knowledge flow, and the knowledge sharing, I have developed a series of recommendations, which in general states, that the company has to set aside the necessary resources in order to create a knowledge management department, which is supposed to take ownership of the knowledge sharing in the company. Besides some incentive structures should be introduced in order to motivate knowledge sharing between employees to a higher extent. Moreover I recommend to create a more push oriented approach to knowledge sharing, because I don t believe that a solely pull oriented knowledge sharing fits in an organization like The company. The company has a lot of IT systems, none of them is seen as effective and thoroughly thought out, and I recommend to close down the non-value-creating ones, and instead of a lot of systems, focus on a few well implemented systems. 3

4 3.Forord Meget af det indledende arbejde til denne opgave har været udført i samarbejde med *Virksomheden. Det har været afgørende for løsning af opgaven, at jeg i den pågældende periode har kunnet opholde mig på virksomheden, og at jeg i løbet af perioden har haft mulighed for at afholde de nødvendige interviews. Jeg takker Morten Kolberg, der opstartede projektet som en del af hans ansvarsområde. Jeg takker ligeledes Camille Øby, som har været projektleder på det interne Knowledge Management projekt, med hvem jeg løbende har været i dialog med omkring projektet og de interne aktiviteter. Jeg takker også Tina Moe, som værende den overordnet ansvarlige for Knowledge Management projektet, og som har finansieret de timer, jeg evt. måtte have brugt af medarbejdernes tid. Jeg takker ligeledes min vejleder Niels Møller, med hvem jeg under projektet har drøftet mange forskellige problemstillinger og teoretiske tilgangsvinkler til opgaven og dens formål. Han har været god til at komme med nye idéer og interessante perspektiver på mine tanker omkring projektet og udarbejdelsen af en relevant opgave i forhold til virksomhedes problemstilling og kontekst. Kristian Karstoft Hansen 4

5 1. Resumé Executive Summary Forord Indledning Problemformulering Formålet med opgaven Mit formål Virksomhedens formål Målet med opgaven Metode Teori Knowledge Management Hvad er viden og vidensdeling? Eksplicit og implicit viden Sammenfatning Hvorfor er det vigtigt at have effektiv vidensdeling? SECI-modellen Vidensspiralen Sammenfatning på SECI-modellen Operationalisering af Vidensdeling Nedbrydelse af vidensdeling Socialisering Eksternalisering Kombinering Internalisering Sammenfatning Hvordan kan vidensdeling styres i praksis? CoP/COI IT-systemer Socialiserende netværksskabende aktiviteter Mentorordning/føl-ordning Academy Projektevalueringer Kompetencemapping Go-to-guy Storytelling Sammenfatning Organisering af Vidensdeling Skabe netværk Dialog Linke eksplicit viden Learning by doing Sammenfatning Hvorfor deler mennesker ikke viden Vidensdeling hos *Virksomheden *VIRKSOMHEDEN s vision for vidensdeling Sammenfatning Hvordan ser vidensdelingen hos *VIRKSOMHEDEN ud? Sammenfatning Hvordan ser motivationen for vidensdeling ud?

6 9.4. Processen for vidensdelingsprojektet hos *VIRKSOMHEDEN Hvilke konkrete vidensdelende aktiviteter findes hos *VIRKSOMHEDEN? Andre iagttagelser der påvirker vidensdelingen hos *VIRKSOMHEDEN Sammenfatning på Vidensdeling hos *Virksomheden Analyse af vidensdelingen hos *Virksomheden SECI modellen og virkeligheden hos *VIRKSOMHEDEN Socialisation Externalisation Combination Internalisation Sammenfatning på SECI model Forklaringer af vidensdelingen hos *VIRKSOMHEDEN Kultur Ledelsesopbakning KPI er Mindre projekter, og derfor ikke basis for så meget netværk Udelukkende eksplicit viden Sammenfatning Situationsbeskrivelse og resultater af analysen Konklusion Anbefalinger og handlingsplan Anbefalinger Fokuseret lederudvikling COI Best Practice KPI er Push af viden Overlevering af projektevalueringer Internationale seminarer Knowledge Management afdeling Sammenfatning på Anbefalinger Foreslået handlingsplan for *VIRKSOMHEDEN Interviewliste Referenceliste BILAG A - Internationale Dagsseminarer, yderligere anbefalinger BILAG B - IT-analyse Baggrund Mål Analyse Empiri Anbefaling BILAG C - COI Rapport Indledning *slettet 6

7 Når en virksomhed vokser så voldsomt, og to kulturer bliver ført sammen nærmest fra den ene dag til den anden, kan der meget nemt opstå nogle problemer. Vidensdeling er en af de ting, som meget nemt kan komme til at lide under dette. Det er vigtigt at have nogle rutiner og værktøjer, som vidensdeler både på det nationale og på det internationale niveau. Derfor er der i virksomheden igangsat et projekt, som skal fokusere på vidensdeling - ikke udelukkende på det internationale niveau, men også på det nationale, og lokale niveau. Virksomheden har generelt problemer med at vidensdele, og for overhovedet at kunne vidensdele med sine internationale kollegaer, skal man også kunne vidensdele med de nationale og lokale kollegaer, man går op og ned af dag efter dag. Altså første skidt op af stigen for bedre vidensdeling er, at der kan vidensdeles i lokale omgivelser, og derefter kommer de internationale forhold. Dette forudsætter naturligvis, at ledelsen er bevidst om, og prioriterer vidensdeling. Projektet, der har været igangsat, har haft som mål at analysere, hvordan vidensdelingen i virksomheden ser ud. Dvs. at oparbejde et større kendskab til vidensdeling og at få et overblik over nogle af de faktorer, der tidligere ikke har været tænkt så meget over mht., hvordan viden styres i en virksomhed. Der har i projektet været engageret nogle konsulenter, som i løbet af processen har været en del af dette projekt. De har kunnet vejlede i best practice inden for feltet baseret på erfaringer fra tilsvarende virksomheder. Bl.a. har det været konsulenternes opgave at finde frem til, og få kommunikeret, at IT systemer ikke alene kan danne basis for en virksomheds vidensdeling. Der skal også være fokus på nogle af de mere bløde faktorer af vidensdelingen, som fokuserer på de menneskelige værdier frem for de system-mæssige. Jeg har i denne proces været et akademisk indspark, og jeg har skullet analysere virksomheden med nogle teorier i baghovedet. Dette med det formål, at give en anden dimension på projektet og kaste et nyt lys på, hvordan virksomhedens vidensdelingsprocesser ser ud. Herunder har jeg skullet se på, hvordan vidensdelingen stemmer overens med nogle af de teorier, der anbefales, for at en virksomhed kan opbygge en succesfuld organisatorisk vidensdeling. Og efterfølgende give nogle anbefalinger for hvordan vidensdelingen kan forbedres. På baggrund af de forskellige i*virksomhedenut skal ledelsen tage nogle actions og igangsætte nogle initiativer, både baseret på konsulenternes i*virksomhedenut, baseret på det interne projekts i*virksomhedenut, men ligeledes baseret på mit i*virksomhedenut. Herved har ledelsen et stort analytisk fundament for at igangsætte det deciderede Knowledge Management projekt. Projektet indebærer iværksættelse af nogle aktiviteter, der med tiden skal forbedre vidensdelingen i virksomheden. 7

8 Det helt afgørende for projektet er, at det er de rigtige ting der sættes i gang, så det bliver en løsningspalette, der i så høj grad som muligt er tilpasset præcis denne virksomhed. Men dette er også den store udfordring, for det der fungerer i en anden virksomhed, fungerer ikke nødvendigvis i denne, da det altid er netop de medarbejdere der er præcis i denne virksomheden, der skal engageres og motiveres til at vidensdele. 8

9 5.Problemformulering 5.1.Formålet med opgaven Mit formål Jeg ønsker at udføre dette projekt, da jeg mener, vidensdeling i en global virksomhed er et interessant område at beskæftige sig indenfor, og fordi jeg gerne vil erhverve en viden og en erfaring inden for netop dette fagområde. Knowledge Management er oppe i tiden, da der kommer mere og mere fokus på, hvordan virksomheder får det optimale ud af medarbejdere. I videnstunge virksomheder kan effektiv vidensdeling være en måde, hvorpå ressourcer kan udnyttes i en større grad. Jeg ser det som en gylden mulighed for mig inden for dette fagområde at erhverve en stor portion viden og best practise, som vil kunne gavne mig i mit fremtidige erhvervsliv. Desuden får jeg på igenneem projektet en indsigt i, hvordan en moderne dansk virksomhed fungerer og bliver drevet Virksomhedens formål *Virksomhedens overordnede mål med vidensdeling projektet er at skabe en virksomhed, hvor virksomhedens forskellige individuelle ressourcer og kompetencer udnyttes bedst muligt, og som i længden skaber en mere rentabel forretning. 5.2.Målet med opgaven Formaliseret vidensdeling benyttes ikke i tilstrækkelig grad hos *VIRKSOMHEDEN. Det resulterer ofte i et generelt ressourcespild, fordi den dybe tallerken ofte opfindes gang på gang. For at drage fordel af, at virksomheden de seneste år er blevet større, er der igangsat en proces, som skal fokusere på og hjælpe virksomheden til en mere optimal vidensdeling. Her er det min opgave at komme med mit i*virksomhedenut til den proces, der er igangsat hos virksomheden for at forbedre vidensdelingen. Mit i*virksomhedenut vil være nogle anbefalinger for, hvordan virksomhedens totale vidensdeling kunne forbedres baseret på en teoretisk tilgang til de identificerede problematikker. Nonaka har fremsat nogle teorier om vidensdeling, som sammenfattet kaldes SECImodellen, som jeg vil beskrive i detaljer senere. Denne model beskriver hvordan processen for vidensdeling forløber, og at vidensdeling her er illustreret som et flow af forskellige vidensoverførsler. Modellen bygger på en tankegang, der differentierer på 9

10 hvorvidt en vidensoverførsel/vidensudvikling er eksplicit eller implicit, og ydermere at samtlige vidensoverførsler i flowet skal være til stede, for at den overordnede vidensdeling i virksomheden forløber så effektivt som muligt. Baseret på SECI modellen viser Nonaka teoretisk, hvad der kan understøtte de forskellige former for videnstransformationer, og giver en indikation af, hvilke arbejdssituationer der kan medføre hvilke transformationer. *VIRKSOMHEDEN har aldrig haft som dedikeret mål, at bruge Nonakas teorier som fundament for vidensdelingen i huset. Derfor er det interessant at bruge Nonakas model som begrebsapparat og forsøge at beskrive forskellen mellem den erfarede virkelighed hos *VIRKSOMHEDEN og den teoretiske SECI model. Herunder benyttes SECI-modellen som analyseværktøj til at undersøge og vurdere, hvilke transformationer, der fungerer, og hvilke, der ikke fungerer så godt hos *VIRKSOMHEDEN. Jeg vil undersøge forskellige former for vidensdeling i virksomheden, og identificere nogle steder i virksomhedens processer eller projekter, hvor der mangler vidensdeling, altså hvor der bruges unødige kræfter på at udvikle noget viden, som allerede eksisterer i virksomheden. Jeg vil ligeledes undersøge allerede eksisterende vidensprocesser, som eksplicit har til formål at overføre viden, men hvor det sker på en uhensigtsmæssig måde. I min konklusion vil jeg søge at vurdere videnstranformationerne i *VIRKSOMHEDEN ud fra Nonakas model, og herefter komme med en række forslag til, hvordan vidensdelingen i virksomheden kan forbedres, når der tages udgangspunkt i Nonaka modellen. Dette vil udmønte sig i en række forslag til tiltag, der støtter de identificerede mangler for effektiv vidensdeling. Ved implementering og gennemførsel af disse tiltag, skulle det således være muligt for virksomheden med tiden at oparbejde en bedre vidensdeling. 10

11 6.Metode Under projektets gennemførelse har jeg overordnet delt projektet op i følgende fem faser. 1. Finde relevant teori, der kan skabe et struktureret udgangspunkt og benyttes i virksomhedens specifikke kontekst. Den valgte teori bruges som begrebsapparat og analyseredskab, der udgør fundamentet for en analyse, der skal redegøre for, hvorledes vidensdeling fungerer hos virksomheden. 2. Operationalisere den fundne teori, for at få en indgående forståelse for, hvad der rent faktisk, delt ned på detaljerede aktiviteter, sker i de forskellige situationer af vidensdelingen. På den måde haves et solidt fundament for at identificere i hvilke situationer, der rent faktisk sker en vidensoverførsel eller vidensudvikling, og af hvilken slags. Jeg vil operationalisere den fundne teori med tre tilgangsvinkler, og finde nogle eksempler på, hvilke konstellationer der kan bidrage med forskellige videnstransformationer: Forsøge at beskrive helt præcis hvad der sker, når en videnstransformation finder sted, og identificere nogle konkrete situationer, hvor en sådan videnstransformation/udvikling finder sted, for på den måde at eksemplificere hvad der sker præcist sker i det øjeblik, hvor den bliver gennemført. Identificere en række vidensdelende metoder/konstellationer, der hver benyttes i forskellige virksomheder. Jeg vil beskrive disse og komme med nogle indikationer for, hvilke videnstransformationer/ vidensudviklinger disse konstellationer bidrager til. De overordnede enablers i.flg. den teoretiske model, som skal til for at få alle videnstranformationerne til at danne et flow. Disse vil jeg forsøge at operationalisere ved at eksemplificere dem med forskellige vidensdelende aktiviteter, der kan igangsætte de nødvendige videnstransformationer 3. Jeg har indsamlet empiri fra virksomheden, som består af: Virksomhedens vision for vidensdeling Ledelsens holdning til vidensdeling Medarbejdernes opfattelse af vidensdelingen i virksomheden Herunder har jeg gennemført en række interviews med udvalgte og interessante personer, der fra virksomhedens side er udvalgt til at være repræsentanter for virksomheden som helhed. Disse omfatter både ledelsen og 11

12 medarbejderne. Til dem har jeg forsøgt at stille spørgsmål, der har en forbindelse til- og understøtter den fundne teori. Ethvert interview forløb forskelligt, fordi det var forskellige personer med forskellig tilgangsvinkel til det interviewede. Gennem disse interviews har jeg generelt forsøgt at få klarlagt, hvorledes den enkelte leder og medarbejder ser på følgende: Hvad er vidensdeling? Hvorfor overhovedet Vidensdele? Hvordan er vidensdelingen i virksomheden? I hvilke situationer mener vedkommende, at vidensdelingen fungerer godt, og i hvilke situationer fungerer den dårligt? Hvad gør vedkommende selv for at vidensdele? Hvilke ting kan få vedkommende til at vidensdele? Hvilke barrierer for vidensdeling eksisterer i virksomheden? Hvordan kan noget evt. ændres? Hvordan ville ønskescenariet for vidensdeling se ud? Jeg har undersøgt det lokale intranet og fundet nogle beskrivelser af virksomhedsstrategi, vision, værdier osv. Herigennem har jeg forsøgt at danne mig et overblik over, i hvor høj grad vidensdeling er tænkt som en del af virksomhedens forhåbentlige succes. Efterfølgende har jeg forsøgt at danne mig et overblik over, hvad ledelsen mener, er målet med vidensdeling ved at bruge det interviewede materiale fra de personer, som må betragtes som værende ledelse. Herefter ønskede jeg tilsvarende at give en indikation for, hvorledes vidensdelingen rent faktisk er hos *VIRKSOMHEDEN. Fra det interviewede datamateriale har jeg udledt nogle dilemmaer, som gennemgående har været fokuspunkter i de forskellige afholde interviews. Disse dilemmaer kan være ting, som folk generelt er tilfredse med, men hovedparten af dem vil formodentligt være ting, som folk generelt ikke er tilfredse med. Herefter har jeg i generelle termer forsøgt at skabe et billede af, hvad der betragtes som vidensdeling i virksomheden, - altså hvilke koncepter og IT systemer der nævnes som værende medier for vidensdeling. 4. Med baggrund i den fundne teori og det empiriske materiale fra de forskellige afholdte interviews, har jeg beskrevet virksomheden og prøvet at kortlægge 12

13 hvordan de forskellige videnstransformationer overordnet ser ud. I tilknytning hertil har jeg anskuet de identificerede forskelle i forhold til den forslåede teoretiske tilgang til, hvordan flowet for de forskellige videnstransformationer skal forløbe i virksomheden, for at der kan opnås størst mulig organisatorisk vidensdeling og vidensudvikling. Herunder har jeg identificeret steder i virksomheden, under forskellige processer/projekter, hvor der ikke eksisterer vidensdeling. D.v.s., hvor den viden, der er brug for i en specifik situation, eksisterer i virksomheden, men at den ikke bruges, og der derfor nyudvikles gammel viden, eller at nogle forholdsregler ikke tages, fordi en allerede erfaret viden ikke benyttes. Desuden har jeg identificeret situationer i virksomheden, hvor vidensdelingen umiddelbart fungerer godt og tilfredsstillende. Dertil er kommet iagttagelser af nogle ting, jeg gennem mit arbejde i virksomheden har erfaret, og som jeg generelt vil beskrive som værende gab for vidensdeling - altså ting, som tydeligvis har effekt på vidensdelingen ting, som i mine øjne er begrænsende faktorer for den generelle vidensdeling i virksomheden. 5. Herefter er jeg kommet med en række anbefalinger og forslag til tiltag, der kan støtte op mod de identificerede mangler og sandsynligvis bidrage til, at virksomheden får en mere effektiv vidensdeling. Disse vil være baseret på egne erfaringer, nye idéer og forslag fra anden litteratur, der beskriver nogle tilsvarende problematikker. Ved implementering af disse tiltag skulle virksomheden således gerne i højere grad have fokus på samtlige videnstransformationer/udviklinger, der beskrives i den teoretiske model. Under processen har jeg siddet i virksomheden og løbende drøftet fundne fokusområder og problematikker med forskellige medarbejdere og generelt har jeg været med i det projekt, der er startet for at forbedre vidensdelingen i virksomheden. Denne proces har virksomheden igangsat for at kortlægge og karakterisere vidensdelingen, og igangsætte en handlingsplan for hvilke aktiviteter/handlinger, der kan igangsættes for at forbedre virksomhedens generelle vidensdeling. Ved at sidde i virksomheden har jeg erhvervet en anden uvurderlig viden, nemlig den implicitte. Derigennem er det muligt at betragte virksomheden med egne øjne og se, hvordan tingene efter min opfattelse rent faktisk forløber, og ikke blot basere mine iagttagelser udelukkende på det, jeg har hørt og erfaret ved de afholde interviews. Jeg har altså i nogle tilfælde haft en antropologs rolle, og har været den eksterne, der har været i stand til at se virksomheden med mine øjne, og analysere hvorledes tingene rent faktisk fungerer. 13

14 Dette er rigtig godt, fordi en hvilken som helst person vil altid se på en situation ud fra den kontekst, hvori personen selv befinder sig. Derfor vil personen svare ud fra det, som personen ved, og ikke ud fra det, som personen ikke ved. Det kan eksempelvis være, hvordan vidensdeling fungerer i andre virksomheder, hvordan ledelsen i andre virksomheder engagerer til vidensdeling, hvordan andre virksomheder måler vidensdeling m.m. Derfor er det godt også fysisk at sidde i virksomheden, for på den måde at erfare på egen krop og se, hvorledes medarbejderne agerer i hverdagen, og se på, hvordan de vidensdeler ud fra min kontekst, og ikke ud fra hver deres forskellige kontekst. Derfor har det af og til også været svært for mig decideret at sætte en reference på nogle udtalelser, da disse lige så vel kan være iagttagelser, jeg har gjort under min færd, og her har jeg lavet reference til mig selv. 14

15 7.Teori Knowledge Management 7.1.Hvad er viden og vidensdeling? En stor del af den moderne verden baserer sig på viden og på de ting, der gør menneskene som individer i stand til at bruge og generere ny viden. Der er en evindelig kamp om at generere ny viden, og genbruge eksisterende viden på forskellige måder, så ny viden eller nye innovative produkter opstår. Den globaliserede verden beror i høj udstrækning på, at forskellige dele af verden udfører det, de er bedst til, og komparative forskelle mellem regioner udnyttes, f.eks. vi*virksomhedenroduktion i lande med meget sol, træproduktion i køligere lande, fiskeproduktion i områder med gunstige forhold for fiskeopdræt osv. Når hvert individ laver det, det er bedst til, udnyttes samfundets kræfter bedst. Dette gør sig ligeledes gældende med arbejdsfunktioner i en virksomhed, hvor der ofte inden for en virksomhed er en økonomiafdeling, en HR afdeling, en ledelse, en kantine osv., d.v.s. enheder, som hver især gør det, de er bedst til. Danmark er blevet udråbt som et videnssamfund, fordi vi her har et højt uddannelsesniveau, og fordi vi generelt har været et højt industrialiseret land i mange år. Dette har økonomisk bragt Danmark i en gunstig situation. Det har medført en stor forståelse for at få ting til at virke, og en fortsat forskning inden for bestående og nye fagområder har resulteret i en evne til at finde nye og innovative måder at løse komplekse problemstillinger på. Med tiden er der generelt blevet større og større behov for at udnytte de højtuddannede ressourcer i Danmark, og der har været fokuseret på at bruge andre regioner af verden til at udføre nogle af de aktiviteter, de som land er komparativt bedre til, bl.a. pga. nogle økonomiske forhold, der gør sig gældende i disse regioner. Danmark er således mere og mere blevet til et videnssamfund med større fokus på teknologi og udvikling end på decideret produktion. Disse faktorer har bevirket, at vidensdeling er blevet en yderst aktuel og vigtig del af denne udvikling. For at udnytte det potentiale, der er i at være et videnssamfund, og endnu mere det potentiale, der for en virksomhed er i at være en vidensvirksomhed, er det altafgørende, at der gøres effektiv brug af den viden og know-how, en virksomhed besidder. Mange nye lande får i disse tider større indflydelse rent fagligt, og de kæmper om at få indflydelse som videnssamfund. Derfor er det vigtigt, at et land som Danmark udnytter sit forspring og sin ekspertise effektivt ved at bruge sine kræfter på at udvikle ny viden, i stedet for at spilde kræfter på at genudvikle allerede kendt viden. Dette gælder overordnet for Danmark som land, men gælder i særdeleshed også for den enkelte virksomhed. 15

16 Ét enkelt individ ved ikke og kommer aldrig til at vide - det samme, som alle i en hel virksomhed ved tilsammen, men en virksomhed kan arbejde på at anskueliggøre den vidensdatabase, der totalt set rådes over. På den måde kan medarbejderne få overblik over- / og adgang til den viden, der er til stede i virksomheden, og de ved, at det nemt kan identificeres, om der er ekspertviden inden for et ønsket emne, og at denne viden efterfølgende kan opsøges og genbruges. Når en virksomhed vokser og skaber en mere international profil ved at oprette og købe datterselskaber, bliver der kun større udfordringer ved at have en effektiv vidensdeling. Måske har nogle af disse datterselskaber aldrig mødt hinanden. Måske bliver datterselskabernes viden ikke anerkendt. Måske tør datterselskaberne ikke spørge mor og måske spørger man bare ikke, blot fordi man ikke er opmærksom på, at der er noget, man ikke ved. Mange virksomheder ønsker at kunne levere ydelser efter det velkendte McDonald s BigMac koncept, hvor en BigMac er præcis den samme uanset hvilken McDonald s restaurant, du går ind i over hele Verden. Når virksomheder ønsker at levere efter dette princip, skal samtlige datterselskaber og udviklingskontorer i hele verden således kunne levere den samme ydelse til en hvilken som helst kunde, de måtte stå overfor. Når produkterne, der skal leveres, bliver lidt mere avancerede end en Burger, stiller dette store krav til, hvordan virksomheden strukturerer og deler den viden, der er essentiel for forretningen. Enhver medarbejder i hele verden skal således kende proceduren for, hvordan virksomheden deler viden, og hvordan viden om et specifikt område identificeres inden for virksomhedens totale vidensbase. Derfor er det essentielt, at der eksisterer en kultur, som understøtter vidensdeling og erfaringsopsamling på tværs af grænser, og det er vigtig at klarlægge, hvilken viden der skal deles og styres, og hvilken tilgangsvinkel en virksomhed ønsker at tage til vidensdeling. Medarbejdere besidder forskellig viden, og i forskellige virksomheder er der et forskelligt behov for forskellig viden. Afhængigt af en medarbejders arbejdsposition inden for en virksomhed, er der ligeledes et forskelligt behov for forskellig viden. Dette gør dilemmaet komplekst, og det er vigtigt at virksomheden klarlægger en proces for vidensdeling og for, hvordan en medarbejder finder ønsket viden. Viden kan være nedskrevet projekt-dokumentation, personlig erfaring, struktureret virksomheds erfaring, viden om teknologi, evner, træningsmateriale osv. Al denne viden tilgås på forskellige måder, og det er vigtigt, at denne viden er let tilgængelig og benyttes i de rigtige situationer. Viden er ingenting, hvis ikke konteksten for denne specifikke viden kendes. Eks. siger tallet 4 i sig selv ingenting, med mindre det også nævnes at der skal bruges 4 hjul til en bil, tilsvarende siger hjul heller ingenting uden at den tilsvarende kontekst kendes. 16

17 Dette illustreres ligeledes ved DIKW modellen [Ackoff 1989], der angiver vidensudvikling fra Data til information til viden, som bliver til forståelse og til visdom. Figur 1 Her illustreres det, at indsigtsniveauet for hvert evolutionstrin kontinuert stiger op mod et niveau, der gør individet i stand til at stille kritiske spørgsmål og vurdere, om en given data i den rigtige kontekst i sidste instans er godt eller skidt. Data repræsenterer døde symboler uden kontekst (ex. 4). Information repræsenterer ex. hvad, hvem, hvor, hvornår, hvor mange, etc. (4 hjul) Viden repræsenterer hvordan og til hvad denne information bruges (der skal 4 hjul til, for at en bil kan køre). Forståelse gør individet i stand til at forklare, hvorfor denne information og viden er interessant. (en bil skal bruge 4 hjul for at kunne holde balancen og ikke vælte, når der køres hurtigt i sving) Visdom beskriver (Ackoff 1989) som udvidet forståelse, som jeg vil give forklaringen hvorfor ikke, idet det gør individet i stand til at skelne, om noget er godt eller skidt i den enkelte situation (en motorcykel har kun behov for 2 hjul, og kan også køre stærkt i sving, og når der kun skal transporteres én mand hurtigt gennem sving, er en motorcykel formodentlig en både bedre, hurtigere og billigere løsning). Nancy Dixon[Dixon 1994] er en teoretiker, som har præget debatten om organisatorisk viden. En af hendes hovedpointer er, at læring er en aktivitet, der ikke blot relaterer sig til erhvervelse af viden. Hun beskriver: It is an approach to human functioning that emphasizes the intention to make sense of our world and to act responsibly upon the understanding to derive from that sense 17

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Evaluering i natur og samfund

Evaluering i natur og samfund Evaluering i natur og samfund Ordet evaluering er hver mands eje. Alle evaluerer. Projekter, programmer, politikker, love, ledere, medarbejdere, elever evalueres. Vi har Danmarks Evalueringsinstitut og

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Udfordringer i virksomhederne

Udfordringer i virksomhederne Udfordringer i virksomhederne Viden skal tages bogstaveligt How2Know Udfordringer i virksomhederne Viden bliver vigtigere, som ressource, service og produkt Derfor det vigtigt for virksomhederne at få

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Erfaringsopsamling fra case

Erfaringsopsamling fra case Erfaringsopsamling fra case s samt læringsteori og læringsstil Midler/program: Erfaringsopsamling fra case s Læringsteori Læringsstiltest Erfaringsopsamling fra case. Case-opstart (trin -). Indsamling

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Kursus i teknologi samarbejde

Kursus i teknologi samarbejde 1 Kursus i teknologi samarbejde Hvorfor er sådan et en god idé Cremans kurser i teknologisamarbejde fokuserer på samarbejdet mellem erhvervslivet og et teknisk universitet. Det er et velkendt problem,

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Forandringens (u)vaner

Forandringens (u)vaner Forandringens (u)vaner Virksomhedernes virkelighed er, at forandringer finder sted og at forandringer er besværlige og ofte går galt eller bare i stå. Mislykket forandring forklares ofte med henvisning

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

KMD Continuous Improvement

KMD Continuous Improvement 6 December 2013 SLIDE 1 KMD Continuous Improvement Coninuous vs. Continual SLIDE 2 SLIDE 2 Coninuous Improvement Løbende forbedring uden pauser Continual Improvement Løbende forbedring med pauser Kilde:

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Personlighedsbestemt ledelse By Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Erhvervslederes løsninger til at tackle fremtidens komplekse udfordringer ligger i deres indre - i ubevidste kreative og intuitive ressourcer - mener en af

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Social Innovation og socialt entreprenørskab

Social Innovation og socialt entreprenørskab Social Innovation og socialt entreprenørskab Uddannelseselementer i social innovation og socialt entreprenørskab i en række af VIA s uddannelser. FoU programmer om social innovation Pædagoguddannelsen

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet It may be that genuine learning may always have this dark side, this not-fully knowing what one is doing. It may be learning

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

DEN GODE KONSULENTPROFIL

DEN GODE KONSULENTPROFIL DEN GODE KONSULENTPROFIL C O M P L I A N C E S E R V I C E S F O R L I F E S C I E N C E S COMPLIANCE SERVICES FOR LIFE SCIENCES Kort om Genau & More: Vi er en konsulentvirksomhed der yder højt specialiseret

Læs mere

R E F E R E N C E R. Jacob Jo Jørgensen, Sticks 'n' Sushi

R E F E R E N C E R. Jacob Jo Jørgensen, Sticks 'n' Sushi R E F E R E N C E R Vi ønsker at bidrage til at branchen og branchens professionelle virksomheder og at ledere får den anerkendelse de fortjener. Vi har hjulpet flere hundrede forskellige virksomheder

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere