systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige"

Transkript

1 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem denne proces været involveret i virksomheden, for at give et akademisk i*virksomhedenut til hvorledes virksomhedens vidensdeling fungerer og kan forbedres. Mit teoretiske udgangspunkt for rapporten er Nonaka s SECI-model, som forkuserer på, at der i en virksomhed skal være et flow af forskellige videnstranformationer for at opnå en organisatorisk effektiv vidensdeling. Jeg har operationaliseret den valgte teori fra tre forskellige vinkler, for at oparbejde en god forståelse for hvordan de forskellige videnstranformationer kan se ud i en virksomhed. Efter interviews med 24 personer i virksomheden, har jeg fundet frem til hvordan virksomhedens vidensdeling ser ud, og om de i SECI modellen anbefalede videnstranformationer er til stede. Det store empiriske materiale har jeg kogt ned til 15 dilemma områder, som hindrer vidensdeling hos *VIRKSOMHEDEN. I de afholdte interviews er den overordnede tendens utilfredshed med vidensdelingen i virksomheden. Jeg har skabt et billede af ledelsens motivation og holdning til vidensdeling, som umiddelbart er ganske god, men alligevel mener jeg ikke, at ledelsen har tilstrækkelig fokus på vidensdeling, og ser det ikke som en afgørende faktor for virksomhedens succes. Med baggrund i den valgte teori, har jeg analyseret hvorledes sammenhængen mellem den erfarede virkelighed og den teoretiske anbefalede løsning er. Den overordnede konklusion er, at der i virksomheden i større eller mindre grad eksisterer videnstransformationer af de forskellige slags, men at stort set ingen af disse vidensdelende aktiviteter fungerer optimalt. Jeg mener ikke, at der i virksomheden er fokus på hvordan medarbejderne motiveres til at vidensdele. Motivationen er vigtig for, om vidensflow et kører kontinuerligt ligegyldigt hvilke udfordringer en medarbejder måtte støde på. For at vidensflowet og vidensdelingen kan forbedres, er jeg kommet med en række anbefalinger, som generelt går på, at der skal afsættes ressourcer til en KM afdeling, der skal eje vidensdeling i virksomheden. Desuden skal nogle incitamentstrukturer, motivere medarbejderne til at vidensdele i højere grad. Jeg anbefaler herudover, at der tillægges en mere push-orienteret vinkel til vidensdelingen, da jeg ikke vurderer, at en udelukkende pull orienteret vidensdeling passer på en virksomhed som *Virksomheden. Virksomheden har mange IT systemer, og ingen af disse anses som værende specielt gennemtænkte eller effektive i en vidensdelende forstand. Jeg anbefaler, at nogle af 1

2 systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige systemer. 2

3 2.Executive Summary *Virksomheden has initiated a programme, with the purpose to focus on and improve knowledge sharing in the company. I was involved in the development of this programme, and my role was to give academic i*virksomhedenut on how knowledge sharing in the company is working, and what could be improved. My theoretical basis for the project is the SECI-model by Nonaka that focuses on developing a flow of knowledge transfers, to reach an organizational effective knowledge sharing in the company. To obtain a good understanding of how the different knowledge transformations could look like, I have operationalised the theory from three different perspectives. After interviewing 24 employees at The company, I have gained insight regarding the knowledge sharing process of the company. Also I was able to determine if the knowledge transformations, recommended in the SECI model, are present in the company. I have boiled down the large amount of empirical observations to 15 dilemma areas, which are all hindering knowledge sharing at *VIRKSOMHEDEN. The general trend in the interviews is that the employees aren t happy about the knowledge sharing in the company, and often expresses frustration. I have sketched the managements motivation and attitude towards knowledge sharing, which at offhand seems good. But still I don t think that the management realises the importance of well implemented knowledge sharing and how crucial this is to the success of the company. In the context of the chosen theory, I have analysed how the experienced reality and the theoretically recommended model correlate. The overall conclusion is that almost all the knowledge transformations exist in the company, but that almost none of the existing knowledge sharing activities works well. I believe that the company fails to focus on and encourage knowledge sharing amongst employees. Motivation is important for the knowledge to flow continuously, no matter what obstacles the employees might meet. To improve the knowledge flow, and the knowledge sharing, I have developed a series of recommendations, which in general states, that the company has to set aside the necessary resources in order to create a knowledge management department, which is supposed to take ownership of the knowledge sharing in the company. Besides some incentive structures should be introduced in order to motivate knowledge sharing between employees to a higher extent. Moreover I recommend to create a more push oriented approach to knowledge sharing, because I don t believe that a solely pull oriented knowledge sharing fits in an organization like The company. The company has a lot of IT systems, none of them is seen as effective and thoroughly thought out, and I recommend to close down the non-value-creating ones, and instead of a lot of systems, focus on a few well implemented systems. 3

4 3.Forord Meget af det indledende arbejde til denne opgave har været udført i samarbejde med *Virksomheden. Det har været afgørende for løsning af opgaven, at jeg i den pågældende periode har kunnet opholde mig på virksomheden, og at jeg i løbet af perioden har haft mulighed for at afholde de nødvendige interviews. Jeg takker Morten Kolberg, der opstartede projektet som en del af hans ansvarsområde. Jeg takker ligeledes Camille Øby, som har været projektleder på det interne Knowledge Management projekt, med hvem jeg løbende har været i dialog med omkring projektet og de interne aktiviteter. Jeg takker også Tina Moe, som værende den overordnet ansvarlige for Knowledge Management projektet, og som har finansieret de timer, jeg evt. måtte have brugt af medarbejdernes tid. Jeg takker ligeledes min vejleder Niels Møller, med hvem jeg under projektet har drøftet mange forskellige problemstillinger og teoretiske tilgangsvinkler til opgaven og dens formål. Han har været god til at komme med nye idéer og interessante perspektiver på mine tanker omkring projektet og udarbejdelsen af en relevant opgave i forhold til virksomhedes problemstilling og kontekst. Kristian Karstoft Hansen 4

5 1. Resumé Executive Summary Forord Indledning Problemformulering Formålet med opgaven Mit formål Virksomhedens formål Målet med opgaven Metode Teori Knowledge Management Hvad er viden og vidensdeling? Eksplicit og implicit viden Sammenfatning Hvorfor er det vigtigt at have effektiv vidensdeling? SECI-modellen Vidensspiralen Sammenfatning på SECI-modellen Operationalisering af Vidensdeling Nedbrydelse af vidensdeling Socialisering Eksternalisering Kombinering Internalisering Sammenfatning Hvordan kan vidensdeling styres i praksis? CoP/COI IT-systemer Socialiserende netværksskabende aktiviteter Mentorordning/føl-ordning Academy Projektevalueringer Kompetencemapping Go-to-guy Storytelling Sammenfatning Organisering af Vidensdeling Skabe netværk Dialog Linke eksplicit viden Learning by doing Sammenfatning Hvorfor deler mennesker ikke viden Vidensdeling hos *Virksomheden *VIRKSOMHEDEN s vision for vidensdeling Sammenfatning Hvordan ser vidensdelingen hos *VIRKSOMHEDEN ud? Sammenfatning Hvordan ser motivationen for vidensdeling ud?

6 9.4. Processen for vidensdelingsprojektet hos *VIRKSOMHEDEN Hvilke konkrete vidensdelende aktiviteter findes hos *VIRKSOMHEDEN? Andre iagttagelser der påvirker vidensdelingen hos *VIRKSOMHEDEN Sammenfatning på Vidensdeling hos *Virksomheden Analyse af vidensdelingen hos *Virksomheden SECI modellen og virkeligheden hos *VIRKSOMHEDEN Socialisation Externalisation Combination Internalisation Sammenfatning på SECI model Forklaringer af vidensdelingen hos *VIRKSOMHEDEN Kultur Ledelsesopbakning KPI er Mindre projekter, og derfor ikke basis for så meget netværk Udelukkende eksplicit viden Sammenfatning Situationsbeskrivelse og resultater af analysen Konklusion Anbefalinger og handlingsplan Anbefalinger Fokuseret lederudvikling COI Best Practice KPI er Push af viden Overlevering af projektevalueringer Internationale seminarer Knowledge Management afdeling Sammenfatning på Anbefalinger Foreslået handlingsplan for *VIRKSOMHEDEN Interviewliste Referenceliste BILAG A - Internationale Dagsseminarer, yderligere anbefalinger BILAG B - IT-analyse Baggrund Mål Analyse Empiri Anbefaling BILAG C - COI Rapport Indledning *slettet 6

7 Når en virksomhed vokser så voldsomt, og to kulturer bliver ført sammen nærmest fra den ene dag til den anden, kan der meget nemt opstå nogle problemer. Vidensdeling er en af de ting, som meget nemt kan komme til at lide under dette. Det er vigtigt at have nogle rutiner og værktøjer, som vidensdeler både på det nationale og på det internationale niveau. Derfor er der i virksomheden igangsat et projekt, som skal fokusere på vidensdeling - ikke udelukkende på det internationale niveau, men også på det nationale, og lokale niveau. Virksomheden har generelt problemer med at vidensdele, og for overhovedet at kunne vidensdele med sine internationale kollegaer, skal man også kunne vidensdele med de nationale og lokale kollegaer, man går op og ned af dag efter dag. Altså første skidt op af stigen for bedre vidensdeling er, at der kan vidensdeles i lokale omgivelser, og derefter kommer de internationale forhold. Dette forudsætter naturligvis, at ledelsen er bevidst om, og prioriterer vidensdeling. Projektet, der har været igangsat, har haft som mål at analysere, hvordan vidensdelingen i virksomheden ser ud. Dvs. at oparbejde et større kendskab til vidensdeling og at få et overblik over nogle af de faktorer, der tidligere ikke har været tænkt så meget over mht., hvordan viden styres i en virksomhed. Der har i projektet været engageret nogle konsulenter, som i løbet af processen har været en del af dette projekt. De har kunnet vejlede i best practice inden for feltet baseret på erfaringer fra tilsvarende virksomheder. Bl.a. har det været konsulenternes opgave at finde frem til, og få kommunikeret, at IT systemer ikke alene kan danne basis for en virksomheds vidensdeling. Der skal også være fokus på nogle af de mere bløde faktorer af vidensdelingen, som fokuserer på de menneskelige værdier frem for de system-mæssige. Jeg har i denne proces været et akademisk indspark, og jeg har skullet analysere virksomheden med nogle teorier i baghovedet. Dette med det formål, at give en anden dimension på projektet og kaste et nyt lys på, hvordan virksomhedens vidensdelingsprocesser ser ud. Herunder har jeg skullet se på, hvordan vidensdelingen stemmer overens med nogle af de teorier, der anbefales, for at en virksomhed kan opbygge en succesfuld organisatorisk vidensdeling. Og efterfølgende give nogle anbefalinger for hvordan vidensdelingen kan forbedres. På baggrund af de forskellige i*virksomhedenut skal ledelsen tage nogle actions og igangsætte nogle initiativer, både baseret på konsulenternes i*virksomhedenut, baseret på det interne projekts i*virksomhedenut, men ligeledes baseret på mit i*virksomhedenut. Herved har ledelsen et stort analytisk fundament for at igangsætte det deciderede Knowledge Management projekt. Projektet indebærer iværksættelse af nogle aktiviteter, der med tiden skal forbedre vidensdelingen i virksomheden. 7

8 Det helt afgørende for projektet er, at det er de rigtige ting der sættes i gang, så det bliver en løsningspalette, der i så høj grad som muligt er tilpasset præcis denne virksomhed. Men dette er også den store udfordring, for det der fungerer i en anden virksomhed, fungerer ikke nødvendigvis i denne, da det altid er netop de medarbejdere der er præcis i denne virksomheden, der skal engageres og motiveres til at vidensdele. 8

9 5.Problemformulering 5.1.Formålet med opgaven Mit formål Jeg ønsker at udføre dette projekt, da jeg mener, vidensdeling i en global virksomhed er et interessant område at beskæftige sig indenfor, og fordi jeg gerne vil erhverve en viden og en erfaring inden for netop dette fagområde. Knowledge Management er oppe i tiden, da der kommer mere og mere fokus på, hvordan virksomheder får det optimale ud af medarbejdere. I videnstunge virksomheder kan effektiv vidensdeling være en måde, hvorpå ressourcer kan udnyttes i en større grad. Jeg ser det som en gylden mulighed for mig inden for dette fagområde at erhverve en stor portion viden og best practise, som vil kunne gavne mig i mit fremtidige erhvervsliv. Desuden får jeg på igenneem projektet en indsigt i, hvordan en moderne dansk virksomhed fungerer og bliver drevet Virksomhedens formål *Virksomhedens overordnede mål med vidensdeling projektet er at skabe en virksomhed, hvor virksomhedens forskellige individuelle ressourcer og kompetencer udnyttes bedst muligt, og som i længden skaber en mere rentabel forretning. 5.2.Målet med opgaven Formaliseret vidensdeling benyttes ikke i tilstrækkelig grad hos *VIRKSOMHEDEN. Det resulterer ofte i et generelt ressourcespild, fordi den dybe tallerken ofte opfindes gang på gang. For at drage fordel af, at virksomheden de seneste år er blevet større, er der igangsat en proces, som skal fokusere på og hjælpe virksomheden til en mere optimal vidensdeling. Her er det min opgave at komme med mit i*virksomhedenut til den proces, der er igangsat hos virksomheden for at forbedre vidensdelingen. Mit i*virksomhedenut vil være nogle anbefalinger for, hvordan virksomhedens totale vidensdeling kunne forbedres baseret på en teoretisk tilgang til de identificerede problematikker. Nonaka har fremsat nogle teorier om vidensdeling, som sammenfattet kaldes SECImodellen, som jeg vil beskrive i detaljer senere. Denne model beskriver hvordan processen for vidensdeling forløber, og at vidensdeling her er illustreret som et flow af forskellige vidensoverførsler. Modellen bygger på en tankegang, der differentierer på 9

10 hvorvidt en vidensoverførsel/vidensudvikling er eksplicit eller implicit, og ydermere at samtlige vidensoverførsler i flowet skal være til stede, for at den overordnede vidensdeling i virksomheden forløber så effektivt som muligt. Baseret på SECI modellen viser Nonaka teoretisk, hvad der kan understøtte de forskellige former for videnstransformationer, og giver en indikation af, hvilke arbejdssituationer der kan medføre hvilke transformationer. *VIRKSOMHEDEN har aldrig haft som dedikeret mål, at bruge Nonakas teorier som fundament for vidensdelingen i huset. Derfor er det interessant at bruge Nonakas model som begrebsapparat og forsøge at beskrive forskellen mellem den erfarede virkelighed hos *VIRKSOMHEDEN og den teoretiske SECI model. Herunder benyttes SECI-modellen som analyseværktøj til at undersøge og vurdere, hvilke transformationer, der fungerer, og hvilke, der ikke fungerer så godt hos *VIRKSOMHEDEN. Jeg vil undersøge forskellige former for vidensdeling i virksomheden, og identificere nogle steder i virksomhedens processer eller projekter, hvor der mangler vidensdeling, altså hvor der bruges unødige kræfter på at udvikle noget viden, som allerede eksisterer i virksomheden. Jeg vil ligeledes undersøge allerede eksisterende vidensprocesser, som eksplicit har til formål at overføre viden, men hvor det sker på en uhensigtsmæssig måde. I min konklusion vil jeg søge at vurdere videnstranformationerne i *VIRKSOMHEDEN ud fra Nonakas model, og herefter komme med en række forslag til, hvordan vidensdelingen i virksomheden kan forbedres, når der tages udgangspunkt i Nonaka modellen. Dette vil udmønte sig i en række forslag til tiltag, der støtter de identificerede mangler for effektiv vidensdeling. Ved implementering og gennemførsel af disse tiltag, skulle det således være muligt for virksomheden med tiden at oparbejde en bedre vidensdeling. 10

11 6.Metode Under projektets gennemførelse har jeg overordnet delt projektet op i følgende fem faser. 1. Finde relevant teori, der kan skabe et struktureret udgangspunkt og benyttes i virksomhedens specifikke kontekst. Den valgte teori bruges som begrebsapparat og analyseredskab, der udgør fundamentet for en analyse, der skal redegøre for, hvorledes vidensdeling fungerer hos virksomheden. 2. Operationalisere den fundne teori, for at få en indgående forståelse for, hvad der rent faktisk, delt ned på detaljerede aktiviteter, sker i de forskellige situationer af vidensdelingen. På den måde haves et solidt fundament for at identificere i hvilke situationer, der rent faktisk sker en vidensoverførsel eller vidensudvikling, og af hvilken slags. Jeg vil operationalisere den fundne teori med tre tilgangsvinkler, og finde nogle eksempler på, hvilke konstellationer der kan bidrage med forskellige videnstransformationer: Forsøge at beskrive helt præcis hvad der sker, når en videnstransformation finder sted, og identificere nogle konkrete situationer, hvor en sådan videnstransformation/udvikling finder sted, for på den måde at eksemplificere hvad der sker præcist sker i det øjeblik, hvor den bliver gennemført. Identificere en række vidensdelende metoder/konstellationer, der hver benyttes i forskellige virksomheder. Jeg vil beskrive disse og komme med nogle indikationer for, hvilke videnstransformationer/ vidensudviklinger disse konstellationer bidrager til. De overordnede enablers i.flg. den teoretiske model, som skal til for at få alle videnstranformationerne til at danne et flow. Disse vil jeg forsøge at operationalisere ved at eksemplificere dem med forskellige vidensdelende aktiviteter, der kan igangsætte de nødvendige videnstransformationer 3. Jeg har indsamlet empiri fra virksomheden, som består af: Virksomhedens vision for vidensdeling Ledelsens holdning til vidensdeling Medarbejdernes opfattelse af vidensdelingen i virksomheden Herunder har jeg gennemført en række interviews med udvalgte og interessante personer, der fra virksomhedens side er udvalgt til at være repræsentanter for virksomheden som helhed. Disse omfatter både ledelsen og 11

12 medarbejderne. Til dem har jeg forsøgt at stille spørgsmål, der har en forbindelse til- og understøtter den fundne teori. Ethvert interview forløb forskelligt, fordi det var forskellige personer med forskellig tilgangsvinkel til det interviewede. Gennem disse interviews har jeg generelt forsøgt at få klarlagt, hvorledes den enkelte leder og medarbejder ser på følgende: Hvad er vidensdeling? Hvorfor overhovedet Vidensdele? Hvordan er vidensdelingen i virksomheden? I hvilke situationer mener vedkommende, at vidensdelingen fungerer godt, og i hvilke situationer fungerer den dårligt? Hvad gør vedkommende selv for at vidensdele? Hvilke ting kan få vedkommende til at vidensdele? Hvilke barrierer for vidensdeling eksisterer i virksomheden? Hvordan kan noget evt. ændres? Hvordan ville ønskescenariet for vidensdeling se ud? Jeg har undersøgt det lokale intranet og fundet nogle beskrivelser af virksomhedsstrategi, vision, værdier osv. Herigennem har jeg forsøgt at danne mig et overblik over, i hvor høj grad vidensdeling er tænkt som en del af virksomhedens forhåbentlige succes. Efterfølgende har jeg forsøgt at danne mig et overblik over, hvad ledelsen mener, er målet med vidensdeling ved at bruge det interviewede materiale fra de personer, som må betragtes som værende ledelse. Herefter ønskede jeg tilsvarende at give en indikation for, hvorledes vidensdelingen rent faktisk er hos *VIRKSOMHEDEN. Fra det interviewede datamateriale har jeg udledt nogle dilemmaer, som gennemgående har været fokuspunkter i de forskellige afholde interviews. Disse dilemmaer kan være ting, som folk generelt er tilfredse med, men hovedparten af dem vil formodentligt være ting, som folk generelt ikke er tilfredse med. Herefter har jeg i generelle termer forsøgt at skabe et billede af, hvad der betragtes som vidensdeling i virksomheden, - altså hvilke koncepter og IT systemer der nævnes som værende medier for vidensdeling. 4. Med baggrund i den fundne teori og det empiriske materiale fra de forskellige afholdte interviews, har jeg beskrevet virksomheden og prøvet at kortlægge 12

13 hvordan de forskellige videnstransformationer overordnet ser ud. I tilknytning hertil har jeg anskuet de identificerede forskelle i forhold til den forslåede teoretiske tilgang til, hvordan flowet for de forskellige videnstransformationer skal forløbe i virksomheden, for at der kan opnås størst mulig organisatorisk vidensdeling og vidensudvikling. Herunder har jeg identificeret steder i virksomheden, under forskellige processer/projekter, hvor der ikke eksisterer vidensdeling. D.v.s., hvor den viden, der er brug for i en specifik situation, eksisterer i virksomheden, men at den ikke bruges, og der derfor nyudvikles gammel viden, eller at nogle forholdsregler ikke tages, fordi en allerede erfaret viden ikke benyttes. Desuden har jeg identificeret situationer i virksomheden, hvor vidensdelingen umiddelbart fungerer godt og tilfredsstillende. Dertil er kommet iagttagelser af nogle ting, jeg gennem mit arbejde i virksomheden har erfaret, og som jeg generelt vil beskrive som værende gab for vidensdeling - altså ting, som tydeligvis har effekt på vidensdelingen ting, som i mine øjne er begrænsende faktorer for den generelle vidensdeling i virksomheden. 5. Herefter er jeg kommet med en række anbefalinger og forslag til tiltag, der kan støtte op mod de identificerede mangler og sandsynligvis bidrage til, at virksomheden får en mere effektiv vidensdeling. Disse vil være baseret på egne erfaringer, nye idéer og forslag fra anden litteratur, der beskriver nogle tilsvarende problematikker. Ved implementering af disse tiltag skulle virksomheden således gerne i højere grad have fokus på samtlige videnstransformationer/udviklinger, der beskrives i den teoretiske model. Under processen har jeg siddet i virksomheden og løbende drøftet fundne fokusområder og problematikker med forskellige medarbejdere og generelt har jeg været med i det projekt, der er startet for at forbedre vidensdelingen i virksomheden. Denne proces har virksomheden igangsat for at kortlægge og karakterisere vidensdelingen, og igangsætte en handlingsplan for hvilke aktiviteter/handlinger, der kan igangsættes for at forbedre virksomhedens generelle vidensdeling. Ved at sidde i virksomheden har jeg erhvervet en anden uvurderlig viden, nemlig den implicitte. Derigennem er det muligt at betragte virksomheden med egne øjne og se, hvordan tingene efter min opfattelse rent faktisk forløber, og ikke blot basere mine iagttagelser udelukkende på det, jeg har hørt og erfaret ved de afholde interviews. Jeg har altså i nogle tilfælde haft en antropologs rolle, og har været den eksterne, der har været i stand til at se virksomheden med mine øjne, og analysere hvorledes tingene rent faktisk fungerer. 13

14 Dette er rigtig godt, fordi en hvilken som helst person vil altid se på en situation ud fra den kontekst, hvori personen selv befinder sig. Derfor vil personen svare ud fra det, som personen ved, og ikke ud fra det, som personen ikke ved. Det kan eksempelvis være, hvordan vidensdeling fungerer i andre virksomheder, hvordan ledelsen i andre virksomheder engagerer til vidensdeling, hvordan andre virksomheder måler vidensdeling m.m. Derfor er det godt også fysisk at sidde i virksomheden, for på den måde at erfare på egen krop og se, hvorledes medarbejderne agerer i hverdagen, og se på, hvordan de vidensdeler ud fra min kontekst, og ikke ud fra hver deres forskellige kontekst. Derfor har det af og til også været svært for mig decideret at sætte en reference på nogle udtalelser, da disse lige så vel kan være iagttagelser, jeg har gjort under min færd, og her har jeg lavet reference til mig selv. 14

15 7.Teori Knowledge Management 7.1.Hvad er viden og vidensdeling? En stor del af den moderne verden baserer sig på viden og på de ting, der gør menneskene som individer i stand til at bruge og generere ny viden. Der er en evindelig kamp om at generere ny viden, og genbruge eksisterende viden på forskellige måder, så ny viden eller nye innovative produkter opstår. Den globaliserede verden beror i høj udstrækning på, at forskellige dele af verden udfører det, de er bedst til, og komparative forskelle mellem regioner udnyttes, f.eks. vi*virksomhedenroduktion i lande med meget sol, træproduktion i køligere lande, fiskeproduktion i områder med gunstige forhold for fiskeopdræt osv. Når hvert individ laver det, det er bedst til, udnyttes samfundets kræfter bedst. Dette gør sig ligeledes gældende med arbejdsfunktioner i en virksomhed, hvor der ofte inden for en virksomhed er en økonomiafdeling, en HR afdeling, en ledelse, en kantine osv., d.v.s. enheder, som hver især gør det, de er bedst til. Danmark er blevet udråbt som et videnssamfund, fordi vi her har et højt uddannelsesniveau, og fordi vi generelt har været et højt industrialiseret land i mange år. Dette har økonomisk bragt Danmark i en gunstig situation. Det har medført en stor forståelse for at få ting til at virke, og en fortsat forskning inden for bestående og nye fagområder har resulteret i en evne til at finde nye og innovative måder at løse komplekse problemstillinger på. Med tiden er der generelt blevet større og større behov for at udnytte de højtuddannede ressourcer i Danmark, og der har været fokuseret på at bruge andre regioner af verden til at udføre nogle af de aktiviteter, de som land er komparativt bedre til, bl.a. pga. nogle økonomiske forhold, der gør sig gældende i disse regioner. Danmark er således mere og mere blevet til et videnssamfund med større fokus på teknologi og udvikling end på decideret produktion. Disse faktorer har bevirket, at vidensdeling er blevet en yderst aktuel og vigtig del af denne udvikling. For at udnytte det potentiale, der er i at være et videnssamfund, og endnu mere det potentiale, der for en virksomhed er i at være en vidensvirksomhed, er det altafgørende, at der gøres effektiv brug af den viden og know-how, en virksomhed besidder. Mange nye lande får i disse tider større indflydelse rent fagligt, og de kæmper om at få indflydelse som videnssamfund. Derfor er det vigtigt, at et land som Danmark udnytter sit forspring og sin ekspertise effektivt ved at bruge sine kræfter på at udvikle ny viden, i stedet for at spilde kræfter på at genudvikle allerede kendt viden. Dette gælder overordnet for Danmark som land, men gælder i særdeleshed også for den enkelte virksomhed. 15

16 Ét enkelt individ ved ikke og kommer aldrig til at vide - det samme, som alle i en hel virksomhed ved tilsammen, men en virksomhed kan arbejde på at anskueliggøre den vidensdatabase, der totalt set rådes over. På den måde kan medarbejderne få overblik over- / og adgang til den viden, der er til stede i virksomheden, og de ved, at det nemt kan identificeres, om der er ekspertviden inden for et ønsket emne, og at denne viden efterfølgende kan opsøges og genbruges. Når en virksomhed vokser og skaber en mere international profil ved at oprette og købe datterselskaber, bliver der kun større udfordringer ved at have en effektiv vidensdeling. Måske har nogle af disse datterselskaber aldrig mødt hinanden. Måske bliver datterselskabernes viden ikke anerkendt. Måske tør datterselskaberne ikke spørge mor og måske spørger man bare ikke, blot fordi man ikke er opmærksom på, at der er noget, man ikke ved. Mange virksomheder ønsker at kunne levere ydelser efter det velkendte McDonald s BigMac koncept, hvor en BigMac er præcis den samme uanset hvilken McDonald s restaurant, du går ind i over hele Verden. Når virksomheder ønsker at levere efter dette princip, skal samtlige datterselskaber og udviklingskontorer i hele verden således kunne levere den samme ydelse til en hvilken som helst kunde, de måtte stå overfor. Når produkterne, der skal leveres, bliver lidt mere avancerede end en Burger, stiller dette store krav til, hvordan virksomheden strukturerer og deler den viden, der er essentiel for forretningen. Enhver medarbejder i hele verden skal således kende proceduren for, hvordan virksomheden deler viden, og hvordan viden om et specifikt område identificeres inden for virksomhedens totale vidensbase. Derfor er det essentielt, at der eksisterer en kultur, som understøtter vidensdeling og erfaringsopsamling på tværs af grænser, og det er vigtig at klarlægge, hvilken viden der skal deles og styres, og hvilken tilgangsvinkel en virksomhed ønsker at tage til vidensdeling. Medarbejdere besidder forskellig viden, og i forskellige virksomheder er der et forskelligt behov for forskellig viden. Afhængigt af en medarbejders arbejdsposition inden for en virksomhed, er der ligeledes et forskelligt behov for forskellig viden. Dette gør dilemmaet komplekst, og det er vigtigt at virksomheden klarlægger en proces for vidensdeling og for, hvordan en medarbejder finder ønsket viden. Viden kan være nedskrevet projekt-dokumentation, personlig erfaring, struktureret virksomheds erfaring, viden om teknologi, evner, træningsmateriale osv. Al denne viden tilgås på forskellige måder, og det er vigtigt, at denne viden er let tilgængelig og benyttes i de rigtige situationer. Viden er ingenting, hvis ikke konteksten for denne specifikke viden kendes. Eks. siger tallet 4 i sig selv ingenting, med mindre det også nævnes at der skal bruges 4 hjul til en bil, tilsvarende siger hjul heller ingenting uden at den tilsvarende kontekst kendes. 16

17 Dette illustreres ligeledes ved DIKW modellen [Ackoff 1989], der angiver vidensudvikling fra Data til information til viden, som bliver til forståelse og til visdom. Figur 1 Her illustreres det, at indsigtsniveauet for hvert evolutionstrin kontinuert stiger op mod et niveau, der gør individet i stand til at stille kritiske spørgsmål og vurdere, om en given data i den rigtige kontekst i sidste instans er godt eller skidt. Data repræsenterer døde symboler uden kontekst (ex. 4). Information repræsenterer ex. hvad, hvem, hvor, hvornår, hvor mange, etc. (4 hjul) Viden repræsenterer hvordan og til hvad denne information bruges (der skal 4 hjul til, for at en bil kan køre). Forståelse gør individet i stand til at forklare, hvorfor denne information og viden er interessant. (en bil skal bruge 4 hjul for at kunne holde balancen og ikke vælte, når der køres hurtigt i sving) Visdom beskriver (Ackoff 1989) som udvidet forståelse, som jeg vil give forklaringen hvorfor ikke, idet det gør individet i stand til at skelne, om noget er godt eller skidt i den enkelte situation (en motorcykel har kun behov for 2 hjul, og kan også køre stærkt i sving, og når der kun skal transporteres én mand hurtigt gennem sving, er en motorcykel formodentlig en både bedre, hurtigere og billigere løsning). Nancy Dixon[Dixon 1994] er en teoretiker, som har præget debatten om organisatorisk viden. En af hendes hovedpointer er, at læring er en aktivitet, der ikke blot relaterer sig til erhvervelse af viden. Hun beskriver: It is an approach to human functioning that emphasizes the intention to make sense of our world and to act responsibly upon the understanding to derive from that sense 17

Læsevejledning. Litteratur- og kildehenvisninger findes som slutnoter, så de ikke forstyrrer de forklarende fodnoter.

Læsevejledning. Litteratur- og kildehenvisninger findes som slutnoter, så de ikke forstyrrer de forklarende fodnoter. Læsevejledning For at lette læsningen og forklare de formale stilistiske greb har vi udformet denne lille læsevejledning, der dog ikke foregriber det egentlige metodeafsnit. Citater der er direkte skrevet

Læs mere

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop Case Advodan Roskilde Den kreative workshop 2 Den kreative workshop Roskilde Universitetscenter Foråret 2011 Frederik Aske Sønksen Sigurd Ulvedal Theis Ellegaard Jakobsen Vejleder: Peter Busch En særlig

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD Kan KMD øge sin effektivitet og konkurrenceevne ved at implementere Business Coaching og Narrativ organisationsteori i projektledelsen? Udarbejdet af:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Læring i organisationer

Læring i organisationer DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI Læring i organisationer - En definition ud fra den systemiske og kognitive teori Speciale Kandidatuddannelsen 2010 Vejleder: Trine Schreiber Tue Gunnar Christensen

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Organisatoriske forandringer

Organisatoriske forandringer Organisatoriske forandringer - grundlæggende elementer i en planlagt forandringsproces Speciale i IT og Organisationer Martin Kolding Pedersen Rune Wulff Christensen Morten Juul Andersen 1 Af: Martin Kolding

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Forudsætninger for innovation i flyvevåbnet

Forudsætninger for innovation i flyvevåbnet Forsvarsakademiet Institut for Ledelse og Organisation Stabskursus 2012-2013 Kaptajn Kim Kinimond Jensen Forudsætninger for innovation i flyvevåbnet Vejleder: Karina Mayland Antal ord: 14996 Abstract This

Læs mere

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst.

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst. Synopsis Denne rapport viser, hvordan tegnestuen Arkitemas brug af ledelses værktøjet scrum, optimeres ved hjælp af, specialdesignet værktøj. Igennem empirisk indsamlet data produceres en omfattende behovsanalyse,

Læs mere

PILOTSTUDIE TILLID I KØBENHAVNS KOMMUNE

PILOTSTUDIE TILLID I KØBENHAVNS KOMMUNE PILOTSTUDIE TILLID I KØBENHAVNS KOMMUNE Hvordan tillidsdagsordenen vil kunne styrke kommunen i fremtiden 29. november 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hermed en stor tak til dem, der har deltaget

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION. Kenneth Mølbjerg Jørgensen

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION. Kenneth Mølbjerg Jørgensen FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION Kenneth Mølbjerg Jørgensen Ledelse og Filosofi nr. 2, 2007 1 Kenneth Mølbjerg Jørgensen Forandringsledelse igennem kommunikation Ledelse og filosofi nr. 2, 2007

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Informationspraksis omkring den akademiske opgave

Informationspraksis omkring den akademiske opgave 2011 Informationspraksis omkring den akademiske opgave Masterafhandling, Det Informationsvidenskabelige Akademi Vejleder: Trine Schreiber Maria Viftrup Schneider & Susanne Thrige Masterafhandling 3/23/2011

Læs mere

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening Institut for Ledelse Bachelorafhandling, HA almen Opgaveløser: Peter Fynboe Bruun Jensen Vejleder: Carsten Bergenholtz Innovationsledelse Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Læs mere

Global softwareudviklin. Et casestudie i udfordringerne ved relationsarbejde, videndeling og organisering af samarbejdetg

Global softwareudviklin. Et casestudie i udfordringerne ved relationsarbejde, videndeling og organisering af samarbejdetg Global softwareudviklin Et casestudie i udfordringerne ved relationsarbejde, videndeling og organisering af samarbejdetg Rasmus Eskild Jensen, 190181-raej Helle Tolderlund Storm, 260585-htst Vejledere:

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Projektledelse og medarbejdere

Projektledelse og medarbejdere Projektledelse og medarbejdere - en undersøgelse af hvordan man kan forbedre projektledelsesmetoder så de bedre involverer medarbejderne Af Sigvard Vasard Kjær Andersen August 2013 Department of Business

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Dynamisk dokumentation - En metode til at understøtte Enterprise Architecture i en serviceorienteret verden

Dynamisk dokumentation - En metode til at understøtte Enterprise Architecture i en serviceorienteret verden Dynamisk dokumentation - En metode til at understøtte Enterprise Architecture i en serviceorienteret verden -Speciale ved Peter Gaarde Dejbjerg Jensen IT-Universitetet, juni 2006 -Vejleder: John Gøtze

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

DIALOG & KOMMUNIKATION

DIALOG & KOMMUNIKATION EU DIALOG & KOMMUNIKATION Af Daniel Kern og Laurits Rasmussen. 1 Speciale på RUC s kommunikationsuddannelse, 2008. Vejleder: Rasmus Jønsson. 2 EU DIALOG & KOMMUNIKATION Et speciale om EU-formidling til

Læs mere