VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014"

Transkript

1 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014

2

3 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3: Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Ikke teknisk resume (fra Miljøvurderingen) Marts 2014

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund Beskrivelse af projektet Forhold til anden planlægning og lovgivning Vilkår for tilladelsen Begrundelse for afgørelsen Offentliggørelse Klage...10

5 1 Indledning Hermed meddeles AffaldVarme Aarhus, Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N en VVM tilladelse til opførelse af for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning som angivet i Kommuneplantillæg nr. 42 (til Kommuneplan 2013) med VVM redegørelse for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg i Aarhus Kommune den Tilladelsen er meddelt i henhold til 2, stk. 4 nr. 2 og 11, stk. 3 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 1.1 Baggrund Naturstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg nr. 42 til Aarhus Kommune, der inden for nærmere angivne rammer muliggør opførelse af et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Kommuneplantillægget indeholder retningslinjer for opførelsen af det biomassefyret kraftvarmeværk. Kommuneplantillægget er udstedt til Aarhus Kommune og er gældende fra udstedelsesdagen. Retningslinjerne kan kun ændres af Naturstyrelsen. Kommuneplantillægget er udarbejdet efter planlovens regler, dels reglerne i kapitel 6 om planens tilvejebringelse, dels VVM-reglerne i kap. 4 og i overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelse nr Der er tillige udarbejdet en VVM-redegørelse for etablering af projektet, der angiver de miljømæssige konsekvenser af en etablering af et biomassefyret kraftvarmeværk. VVM redegørelsen udgør både fagligt og juridisk grundlaget for VVM tilladelsen. 1.2 Beskrivelse af projektet Som led i Aarhus kommunes Klimavarmeplan ønsker AffaldVarme Aarhus at etablere et nyt CO 2 -neutralt biomassefyret kraftvarmeværk på AffaldsCenteret i Lisbjerg. Anlægget er planlagt som et 110 MW biomassefyret kraftvarmeværk, hvor hovedbrændslet er halm, med mulighed for at anvende op til 50 % tilsatsfyring med flis eller lignende biobrændsler i år, hvor halmtilførslen eventuelt svigter. 1 Da anmeldelsen er indgivet før den 1. januar 2014, behandles anmeldelsen efter de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr af 15. december 2010, jf. 16, stk. 2, i bekendtgørelse nr af 27. december 2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

6 Der vil ved etableringen af anlægget blive taget særlige miljømæssige hensyn til planerne om at etablere den nye Lisbjerg By syd for anlægget, og det vil sikres, at anlægget ikke giver anledning til støj- og lugtgener i eksisterende og nye boligområder. Der tages endvidere specielle hensyn til drikkevandsinteresser. I forbindelse med transport af halm til anlægget sikres det, at løs halm ikke spredes til de nærliggende arealer. Projektet indebærer ligeledes etableringen af en ny varmetransmissionsledning fra anlægget i Lisbjerg til Skejby Nordlandsvej i Skejby, hvor ledningen tilsluttes eksisterende net. Linjeføringen er vist i kommuneplantillæggets kortbilag I. 1.3 Forhold til anden planlægning og lovgivning Miljøbeskyttelsesloven Miljøgodkendelsen erstatter VVM-tilladelsen for de dele af anlægget som miljøgodkendelsen regulerer jf. 9 stk. 3 i VVM-bekendtgørelsen. Omplacering og genanvendelse af forurenet jord inden for ejendommene skal godkendes af Aarhus Kommune, Natur og Miljø jf. Lov om Miljøbeskyttelse, 19. Naturbeskyttelsesloven 3 I VVM-redegørelsen vurderes det, at projektet ikke påvirker 3-arealer i nærheden af anlægget. Skovlov Fældning af fredskov kompenseres af erstatningsskov efter reglerne i Skovlovens 6. Erstatningsskoven plantes på et areal, der typisk svarer til det dobbelte af den fældede skov. Placering af erstatningsskov aftales med skovmyndigheden. Den nye skov vil være omfattet af fredskovspligten jf. Skovloven. Vandløbslov I forbindelse med anlægsarbejdet til varmetransmissionsledningen skal der med hensyn til krydsningen af vandløb søges om dispensation for Naturbeskyttelseslovens 3 og ske anmeldes om reguleringsprojektet efter vandløbsloven.

7 2 Vilkår for tilladelsen VVM-tilladelsen og vilkår meddeles med udgangspunkt i de beskrivelser og vurderinger, som fremgår af VVM-redegørelse og den tilhørende sammenfattende redegørelse. Miljøgodkendelsen erstatter VVM-tilladelsen for de dele af anlægget som miljøgodkendelsen regulerer jf. 9 stk. 3 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøgodkendelse af et biomassefyret kraftvarmeværk, Ølstedvej 20, Lisbjerg. Miljøgodkendelsen forventes meddelt den Vilkårene for anlæggets drift vil blive fastlagt i miljøgodkendelsen, jf. udkast til miljøgodkendelse, som blev offentliggjort sammen med forslaget til kommuneplantillæg. Miljøgodkendelsen vil blive meddelt endeligt, når kommune- og lokalplangrundlaget er endeligt vedtaget og VVM-tilladelsen meddelt. De detaljerede vilkår for lokalisering er fastlagt i Aarhus Kommunes lokalplan nr. 940 og tillæg nr. 55 til Kommuneplan Hvis projektet ændres for eksempel ved ændring af linjeføringen af varmetransmissionsledningen, har bygherre pligt til at anmelde den påtænkte ændring jf. bekendtgørelsens 2 med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-pligt. Tilladelsen giver alene ret til at etablere anlægget i henhold til planlovens VVMregler. Følgende vilkår fastsættes som forudsætning for VVM-tilladelsen: Det biomassefyrede kraftvarmeværk samt varmetransmissionsledning skal etableres i overensstemmelse med kommuneplantillæg og VVM-redegørelse for projektet. 1. Varmetransmissionsledningens krydsning af Egåen skal ske ved underboring. 2. Anlægsarbejdet omkring Egå ådal skal udføres mellem 1. juli og 1. oktober. 3. Ledningens arbejdsgrøft tømmes dagligt for padder samt mindre pattedyr. Der skal føres dokumentation for daglig tømning af arbejdsgrøft i form af registrering i en logbog. Dokumentationen skal være tilgængelig for myndigheden og forevises på forlangende.

8 3 Begrundelse for afgørelsen Som det fremgår af bemærkningerne fra offentlighedsfasen er der meget opmærksomhed på de trafikale forhold både i forhold til omfang, sikkerhed og vejkapacitet. Der ud over har der være ønsker om justeringer i ledningstraceet for varmetransmissionsledningen. Samlet konkluderes følgende: Etableringen af det biomassefyrede kraftvarmeværk, vil sænke CO 2 - udledningen fra det Aarhusianske energisystem Projektet tager de nødvendige hensyn til planerne for udbygning af Lisbjerg Udledning af overfladevand og spildevand vil ikke betyde væsentlige negative påvirkning af recipienter Projektet vurderes ikke at få væsentlig negativ indvirkning på grundvandet Projektet kan overholde grænserne i den nugældende miljøgodkendelse samt støjkonsekvenszonerne i kommuneplanen. Det eksisterende vejnet har en tilstrækkelig kapacitet og trafikken vil ikke få et omfang der vil betyde væsentlige forringelser i trafiksikkerheden Det vurderes usandsynligt, at projektet vil påvirke Natura2000-område i anlægs- eller driftsfasen Projektet vil ikke påvirke yngle og rastesteder for beskyttede arter. Naturstyrelsen vurderer på baggrund af VVM-redegørelse og miljørapport, den offentlige høring, de stillede vilkår, Miljøstyrelsens udkast til miljøafgørelser (miljøgodkendelse), at der kan udstedes et kommuneplantillæg, der muliggør det anmeldte projekt. Der henvises til den sammenfattende redegørelse, hvor de vigtigste begrundelser og betragtninger, der ligger til grund for den forventede afgørelse, er beskrevet. Herunder hvordan miljøhensynene er integreret i afgørelsen og hvordan miljøvurderingen er taget i betragtning. Der ud over er der en beskrivelse af hvordan udtalelser og bemærkninger, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning.

9 4 Offentliggørelse Afgørelsen om at meddele VVM-tilladelse vil blive offentliggjort på Naturstyrelsens hjemmeside den under annonceringer.

10 5 Klage En VVM-tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år, efter at den er meddelt, jf. planlovens 56, stk. 1. Tilladelsen omfatter kun forholdet til planlovens VVM-regler. Der er ikke taget stilling til, om anlægget forudsætter tilladelse efter anden lovgivning. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens 58 og 59. Klagefristen er fire uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes til Naturstyrelsen, eller som e-post til Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist med-hold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljø-klagenævnets hjemmeside Naturstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden seks måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men Natur- og Miljøklagenævnet kan i medfør af planlovens 60, stk. 3 beslutte, at tilladelsen ikke må udnyttes. Endvidere kan nævnet påbyde, at eventuelt igangsatte bygge- og anlægsarbejder standses.

11 Naturstyrelsen Haraldsgade København

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014 Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk Den 21. november 2014 til Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark I henhold til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere