Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver"

Transkript

1 Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver Information om EU-projekter til virksomheder, der arbejder med sundhedsrelaterede produkter og services, inkl. IKT inden for disse. I det følgende finder konkrete oplysninger og gode råd om: o Perspektiverne i et projekt med EU-støtte (s. 1) o EU s støtteprogrammer til sundhedsinnovation (s. 2) o Hvad Central Denmark EU Office kan gøre for projektet (s. 6) Perspektiverne Virksomheders tidshorisont er kortere end Europa-Kommissionens, og fordelene ved at indgå i et EU-projekt er primært langsigtede. EU støtter projekter, der driver den europæiske udvikling videre, og udgangspunktet for at lave et EU-projekt, skal derfor være, at projektet kan gå fra at være et godt projekt til at blive et verdensklasseprojekt ved at inddrage de bedste folk i Europa. Det tager relativt lang tid for virksomheden at forberede et ekstraordinært projekt, og Europa-Kommissionen skal også bruge tid til at vurdere, om projektet er i verdensklasse. Fordelen ved at indgå i et EU-projekt er derfor heller ikke primært medfinansieringen, men alle de andre gevinster, som en virksomhed opnår ved at indgå i et verdensklasseprojekt, såsom troværdighed omkring virksomhedens tekniske og kreative kapacitet, kontakter til internationale potentielle kunder, underleverandører og konsortiumspartnere, viden om det globale marked for virksomhedens produkter og forståelse for, i hvilken retning udviklingen går. Den bedste indikator på, at det rent faktisk kan betale sig for en virksomhed at indgå i et EUprojekt, er at der er stor konkurrence om midlerne, og de virksomheder, der har opnået EUstøtte, bekræfter, at det ikke var medfinansieringen, der var det vigtigste udbytte. Medfinansieringen er et redskab, som Europa-Kommisionen bruger til at hjælpe virksomheder og forskningsinstitutioner til at lave de projekter, der gør en forskel, og derfor øger Europas konkurrenceevne og sikrer fremtidig velstand i det europæiske fællesskab. Det er denne tankegang, virksomheden skal acceptere at optimere projektet ud fra, for at gøre sig håb om at få EU-støtte og høste de ovennævnte gevinster, selvom det ikke kan måles bundlinien på kort sigt. Da der er tale om skatteydernes penge, skal Europa-Kommissionen sikre sig, at projektet leverer nyskabende resultater, hvilket indebærer en del administration. En del af medfinansieringen ender derfor ofte med at blive spist af de ekstra omkostninger, der er ved at gøre projektet europæisk, men for den investering, der kunne have givet et godt projekt, får man i stedet et ekstraordinært projekt, der på lang sigt kan vise sig at have været afgørende for virksomhedens fremtidige succes.

2 EU s støtteprogrammer De mest oplagte støtteprogrammer at søge for virksomheder, der arbejder med sundhedsrelaterede produkter eller services, herunder også IKT i sundhed er følgende: o Competitiveness & Innovation Programme ICT policy Support Programme o Eurostars o Ambient Assisted Living o 7. rammprogram for forskning og udvikling - COOPERATION: Health - COOPERATION: ICT - Sundhedstema - Joint Technology Initiatives IMI og ARTEMIS - CAPACITIES: Research for SMEs - PEOPLE: Industry Academia Competitiveness & Innovation Programme ICT Policy Support Programme o Theme 1: ICT for health, aging & inclusion EU s engagement i IKT bygger på at skabe et velfungerende indre marked inden for IKT, at bruge IKT til at skabe flere og bedre job samt at inkludere alle befolkningsgrupper i informationssamfundet. Dette program skal stimulere innovation og konkurrenceevne inden for 8 udvalgte temaer ved et begrænset antal pilotprojekter og tematiske netværk. På sundhedsområdet vil der i 2009 blive støttet et pilotprojekt under overskriften ICT for aging well/ independent living, med formålet at afprøve teknologier til at øge ældres livskvalitet gennem IKT, der gør det muligt for dem at blive længere i hjemmet. Der vil også blive støttet tematiske netværk under overskrifterne e-accessibility og Innovative ehealth tools and services in real life learning together. Man vil også kunne byde ind på at organisere eller deltage i et stort samarbejdsprojekt om interoperationalitet inden for ICT for patientcentered health service, der skal sætte en udvikling i gang inde for telemedicinløsninger, som patienten selv deltager aktivt i. Pilotprojekter skal implementere efterspurgte løsninger, som derefter kan gå direkte på markedet og dermed skabe hurtig impact på området. Pilotprojekter skal mindst have 4 partnere fra forskellige lande, og et normalt projektbudget forventes at være på ca. 4-6 mio. euro, hvoraf op til 50% bliver finansieret af EU. De tematiske netværk støttes med faste takster til rejseudgifter, mens lønudgifter ikke støttes, og de skal involvere mindst 7 forskellige partnere fra forskellige lande. Der forventes at være et budget på euro per netværk. De store samarbejdsprojekter om interoperationalitet har et mindstekrav på 6 partnere fra forskellige lande, og forventes at have et budget på 5-10 mio. euro, hvoraf 50% finansieres af EU. 2

3 Eurostars Formålet med Eurostars er ikke at fremme udviklingen på et bestemt område, men at fremme forskningsaktiviteter i SMV er generelt. Programmet ligger uden for 7. rammeprogram og er blevet til i et samarbejde mellem EU og EUREKA, som Danmark har valgt at medfinansiere på trods af, at Danmark ikke medfinansierer EUREKA-projekter. Der er ikke nogen prioriterede temaer inde for dette program, men til gengæld skal projekterne være meget innovative for at få støtte. EU s definition på en SMV hænger primært på, at antallet af fuldtidsansatte er under 250, men der ses også på omsætning (max 50 mio. euro) og relationer til moder- og datterselskaber. Mindst 50% af projektopgaverne skal udføres af SMV er, og projektlederen skal komme fra en forskningstung SMV, hvilket defineres ud fra, at mindst 10% af omsætningen eller mandetimer går til forskning. Udviklede produkter skal være klar til markedet højest 2 år efter projektets afslutning. Projektet må højest vare 3 år, og budgettet ligger normalt på ca. 0,4 0,6 mio. euro, hvoraf SMV er får op til 50% og forskningsinstitutioner op til 75% finansieret af programmet. Mindstekravet er 2 partnere fra forskellige programlande, der også omfatter Island, Norge, Schweiz og Tyrkiet. Ambient Assisted Living Joint Programme Dette er et nyt program, der er blevet til i et samarbejde mellem Europa-Kommissionen og 20 medlemslande, herunder under Danmark, samt 3 associerede lande (Norge, Schweiz og Israel), samt private organisationer i disse lande. Formålet med programmet er at fremme ældres livskvalitet, styrke den europæiske industri gennem brug af IKT samt at mindske de offentlige udgifter til sundhed og pleje af ældre. Særligt små og mellemstore virksomheder (SMV er) skal integreres i indsatsen for at få nye produkter, services og systemer ud på markedet, så ældre kan blive længere i eget hjem, samt deltage aktivt i samfundet og på arbejdsmarkedet. De støttede projekter i 2008 skulle komme med innovative IKT-løsninger for specielt udsatte eller kronisk syge ældre. I 2009 forventes der at blive mere fokus på social inklusion af ældre gennem IKT. Programmet vil skabe bedre vilkår for vidensoverførsel mellem forskning og industri inden for området ICT for aging well, og væsentligt mere direkte rettet mod markedet end både 7. rammeprogram og Competitiveness & Innovation Programme. Støttede projekteter skal således helst lede til et nyt produkt på markedet 2-3 år efter projektets afslutning. Projekter varer 1-3 år og har et budget på 1-7 mio. euro, hvoraf op til 50% finansieres af EU. Mindstekravet er 3 partnere fra forskellige deltagerlande, og sidste indkaldelse var gennemsnittet 8 partnere med lidt under 2 mio. euro i medfinansiering. 3

4 EU s 7. rammeprogram for forskning og udvikling Forskningsprogrammet er nok det mest kendte af EU s støtteprogrammer, men i forhold til de ovennævnte programmer er det ikke så virksomhedsrettet. Der er dog gjort en indsats for at gøre det mere attraktivt for specielt SMV er at deltage i programmet. Medfinansieringsgraden er således øget til 75% for SMV er, og der er lavet underprogrammet rettet specifikt mod at få forskningsinstitutioner til at arbejde mere sammen med virksomheder. Derudover er der indgået aftaler med industrien om at lave de såkaldte Joint Technology Initiatives, som også har til formål at inddrage virksomheder mere i forskning på europæisk niveau. 7. rammeprogram er opdelt i 4 dele: Cooperation, Capacities, People og Ideas. Cooperation er temaopdelt med specifikke prioriteter på hvert tema, mens Capacities og People er bredere initiativer til at understøtte samarbejde på tværs af sektorer og landegrænser, og Ideas er kun relevant for forskere. Sundhedstemaet under Cooperation Det er i Cooperation, at de fleste penge ligger, og der er således afsat 6,1 mia. euro til fælles europæisk forskning i sundhed i perioden De skal bruges til at frembringe ny viden om menneskers sundhed og sygdom, samt til at bruge denne viden til at udvikle nye behandlingsmetoder og optimere sundhedssektoren i Europa. Det er desuden blevet muligt for amerikanske partnere at deltage og få EU-tilskud på lige fod med europæiske ansøgere. De støttede aktiviteter er meget specifikke, og det er derfor nødvendigt at læse indkaldelserne til projekter grundigt og sikre sig, at projektet falder inden for, hvad der støttes før man går i gang med ansøgningsprocessen. Overskriften for en aktivitet, der indkaldes projektforslag til, kan fx være: Development of tools for sensitive and specific in vitro detection of proteins and their interactions for diagnostic, prognostics and monitoring purposes. Det vil næsten altid være et universitet eller hospital, der leder disse projekter, men som virksomhed kan man spille en rolle i at gøre projektet mere konkret og evt. levere det nødvendige udstyr (inkl. support) til projektet. Mindst 3 partnere fra forskellige lande skal bidrage til projektet, og SMV er kan få op til 75% af deres udgifter finansieret af EU. Det tager som regel Europa-Kommissionen mindst 9 måneder at beslutte, hvilke projekter de vil give støtte, og selve projektet varer 2-3 år. Budgettet for et 3-årigt projekt ligger på ca. 4 mio. euro. Sundhedstema under ICT i Cooperation Forskningsprogrammets IKT-del er opdelt i 7 udfordringer, som projekterne programmet medfinansierer, skal hjælpe med at tackle. Udfordring 5: Towards sustainable and personalised healthcare, skal støtte interdisciplinære forskningsprojekter, der fortsætter udviklingen mod stadig højere brug af IKT-komponenter i sundhedssektorern og gør brug af sammensmelt- 4

5 ningen af IKT-, nano og bio-teknologier til at skabe applikationer, der redder liv og skaber forretningsmuligheder. Mere specifikt støttes der i projekter inden for temaerne: Personlige Sundhedssystemer, IKT for patientsikkerhed, Det Virtuelle Physiologiske Menneske samt udvidet internationalt samarbejde om sidstnævnte. Det er således meget lagt an på at kombinere ny sundhedsforskning med det nyeste inden for IKT til fx at skabe et personligt sundhedssystem til diabetikere. Udvikling af ny viden inden for andet end IKT må dog ikke fylde mere end 25% af projektets indhold. Finansieringsmulighederne er de samme som for den rene sundhedsforskning under Cooperation, hvilket vil sige, at SMV er kan få op til 75% medfinansieret, og der skal være mindst 3 partnere fra forskellige lande, der bidrager til projektet. Tidshorisonten er også gerne projektafslutning 3-4 år efter ansøgningsfristen, inklusiv ca. 9 måneders evalueringstid før man kan gå i gang. IKT-sundheds-projekterne har dog ofte et væsentligt højere budget end rene sundhedsprojekter. Joint Technology Initiatives Joint Technology Initiatives er samarbejder på specifikke områder mellem industrien og 7. rammeprogram med det formål at skabe flere offentlig-privat samarbejde i den europæiske forskning og konvertere forskning til globale markedsandele. De mest relevante Joint Technology Initiatives for sundhedsområdet er Innovative Medicine Initiative (IMI), men Embedded Computing Systems (ARTEMIS) har også en del om Person-centric Health Management. IMI skal udvikle ny viden, værktøjer og metoder til at forudsige sikkerhed, forudsige virkningsgraden, bygge bro inden for vidensledelse og bygge bro mellem uddannelse og videreuddannelse. Dette skal gøres ved at koble nytænkning i SMV er, patientforeninger og forskningsinstitutioners med ressourcerne og den tekniske kapacitet i de biofarmaceutiske virksomheder. Ansøgningsprocessen til IMI er opdelt i to faser. I første fase indsender et konsortium af forskningsinstitutioner, SMV er og patientforeninger en overordnet projektbeskrivelse, og de bedste af disse bliver parret med relevante biofarmaceutiske virksomheder, der så indgår i formuleringen af det detaljerede projektforslag, som måske kan opnå støtte. Til første fase er mindstekravet 2 partnere, der kan være fra samme land, og går man videre til anden fase, skal man videreudvikle projektet i samarbejde med de 2 biofarmaceutiske virksomheder man er blevet parret med. Der er afsat faste beløb til medfinansiering af hvert projekt, og det er derfor svært at sige noget præcist om medfinansieringsgraden for hver deltager. ARTEMIS skal bidrage til udviklingen af næste generation af indlejrede computersystemer, herunder også i person-centric Health Management. Der støttes således udvikling af avancerede indlejrede computersystemer til forbedringer af diagnose- og behandlingsudstyr. Støttede projekter udvælges direkte på ansøgningen uden en fase 2, og mindstekravet er 3 partnere fra forskellige lande. Det er et mål for ARTEMIS-programmet at få 50% flere SMV er ind i indlejrede systemers supply chain (koncept, design, produktion, levering og support) end der var i

6 Forskning for SMV er under Capacities Under rammeprogrammet for forskning gives der også mulighed for, at SMV er kan få tilskud til at outsource udviklings- og forskningsprojekter til forskningsinstitutioner. Projektledelsen kan ligge på universitetet, men rettighederne til resultatet tilfalder som udgangspunkt SMV en. Research for the benefit of SME s er bygger på erfaringerne fra det tidligere Craft og Collective Research i 6. rammeprogram. Formålet med programmet er at give mindre forskningstunge SMV er muligheden for at søge EU-støtte og hjælpe dem til at komme ud på den europæiske markedsplads for nye ideer. Der er ikke nogen prioriterede temaer eller aktiviteter i dette program, og indholdet i projekterne defineres af SMV erne og vil derfor ofte være nye eller forbedrede produkter eller services, som de involverede SMV er kan bruge direkte i deres fremtidige arbejde. Der er tale om relativt små EU-projekter på 1-2 år med et budget på typisk 0,5-1,5 mio. euro, hvoraf SMV erne kan få op til 75% medfinansieret af EU. Mindstekravet til ansøgningspartnerskabet er 3 SMV er fra forskellige lande og 2 forskningsinstitutioner. Industry Academia under People Formålet med dette program er at skabe vidensoverførsel mellem offentlig og privat sektor, og der er derfor heller ikke nogen temaer eller prioriterede aktiviteter. Metoden til at skabe vidensoverførslen er udveksling af medarbejdere mellem virksomheder og forskningsinstitutioner, og da vidensoverførslen skal gå begge veje, skal udvekslingen også. Konkret handler et projekt om, at en forsker med gennemført Ph.d. kommer ud og arbejder på en virksomhed i mellem 2 mdr. og 2 år, og en erfaren teknikker fra virksomheden arbejder på forskningsinstitutionen i en tilsvarende periode. Virksomheden og forskningsinstitutionen skal være fra forskellige lande, men et muligt setup er også fx en dansk SMV, et dansk universitet og et større tysk firma, hvor forskeren kommer ud på den danske virksomhed og det tyske firma sender en teknikker til det danske universitet. Et partnerskab skal således have mindst en virksomhed og en forskningsinstitution fra forskellige lande, og finansieringsgraden er op til 100%, idet hele forskerens og dennes vejleders løn betales, og der er faste takster til deltagelse i konferencer og netværksaktiviteter. Der kan også søges tilskud på op til 10% af SMV ens udgifter til udstyr i forbindelse med projektet. Det samlede vidensoverførselsprojekt varer ofte op til 4 år, og har et gennemsnitligt projekt på ca. 1 mio. euro. 6

7 Central Denmark EU Office Central Denmark EU Office er Midtjyllands kontor i Bruxelles, og vi arbejder for at sikre borgere, virksomheder, organisationer og institutioner i Midtjylland det størst mulige udbytte af det europæiske fællesskab. Vi vil derfor meget gerne benytte vores viden, erfaring og netværk til at hjælpe midtjyske virksomheder med at ansøge om EU-midler eller indgå i EU-projekter ledet af andre. Vi arbejder meget med at matche europæiske og midtjyske aktører og netværk, for at facilitere udveksling af best practise og skabe muligheder for EU-projekter. Kontoret finansires af Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner, og vi kan derfor kun hjælpe projekter, der har midtjyske aktører med. Vores service er som udgangspunkt gratis, men vi tager betaling for omfattende specialopgaver. Vi indsamler tidlig information om støttemuligheder og projekter og formidler den til relevante aktører i Midtjylland gennem nyhedsbrev, direkte kontakt, samt møder og seminarer i Midtjylland. Vi er ofte i Midtjylland, og vi er meget åbne for at mødes for at diskutere en projektidé. Vi kan hjælpe i alle faser af et EU-projekt, med udgangspunkt i de fordele det giver at være placeret i Bruxelles. Indledende overvejelser Der findes mange forskellige EU-programmer med hver deres regelsæt, der passer til forskellige projekttyper. Vi undersøger gerne, om en projektidé kan gøres til et EU-projekt og giver samtidigt gode råd til, hvordan man kommer videre i processen. Vi prøver også at opmuntre aktører til at overveje at lave et EU-projekt på et område, hvor de står stærkt. Vi prøver at få projekter ind i en proces, inden der indkaldes til projektforslag på deres område, da Europa- Kommissionen kan tale mere frit om, hvilke projekter, de gerne vil støtte, når det endnu ikke er offentliggjort, og det også giver bedre tid til at finde partnere og skrive ansøgningen. Overordnet projektbeskrivelse og sammensætning af projektgruppen Vi hjælper gerne med at rette projektet til, så det bliver relevant for et støtteprogram og får en klar europæisk dimension. Selvom man har erfaring med at skrive projektbeskrivelser, kan det være svært at sætte det ind i en europæisk sammenhæng med EU-politikker, som støtteprogrammerne forventes at understøtte. Vi hjælper også gerne med at finde partnere og projekter som midtjyske virksomheder kan indgå i. Traditionelt set finder virksomheder imidlertid ofte deres projektpartnere via personlige kontakter fra anden sammenhæng, og vi prøver derfor også at koble midtjyske virksomheder på de netværk, hvor der søges partnere. Vi gør også en indsats for at forskellige aktører, såsom virksomheder og universiteter benytter sig af hinandens internationale netværk, da det ofte er en god idé for en virksomhed at have en forskningsinstitution med i EU-projektet. 7

8 Detaljeret beskrivelse og godkendelse af projektet Den detaljerede beskrivelse af projektet vil ofte være for teknisk til, at vi kan hjælpe med indhold, men vi læser gerne ansøgninger igennem for at sikre, at der argumenteres klart for at projektet opfylder støtteprogrammets målsætninger og EU s generelle politikker. Ansøgningen skal gerne blive til i et samarbejde i partnerskabet for at alle føler ejerskab for projektet, og der er enighed om rollefordelingen i arbejdsindsatsen. I den sammenhæng er det en god idé at holde et møde, og vi stiller gerne mødelokale til rådighed i Bruxelles. Vi hjælper også gerne med praktiske ting i forbindelse med kontraktforhandlinger, hvis der opnås støtte. Implementering, udbredelse og afrapportering Vi kan hjælpe med at afklare spørgsmål med Europa-Kommissionen, som kan opstå under implementeringsfasen, herunder håndtering af problemer med bilag eller tidsfrister. Vi er også åbne overfor at løse andre praktiske eller mere indholdsmæssige opgaver, der måtte være behov for i forbindelse med projektet. Hvis det er relevant for projektet, kan vi hjælpe med at arrangere et seminar i Bruxelles om projektets resultater, og vi vil også meget gerne promovere projekter med midtjysk deltagelse i andre sammenhænge for at gøre disse midtjyske aktører attraktive at få med som partnere i andre EU-projekter. Vi kan desuden hjælpe med at håndtere dialogen med Europa- Kommissionen, hvis der skulle opstå problemer med den afsluttende rapport eller udbetalingen af støtte. Kontakt derfor straks Central Denmark EU Office, hvis du gerne vil lede eller indgå i et EUprojekt. Central Denmark EU Office Avenue de Tervuren 35 B-1040 Bruxelles Tlf. :

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

Vejen til EU-finansiering. Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011

Vejen til EU-finansiering. Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011 Vejen til EU-finansiering Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011 Innovayt PROFIL Full-service innovations-konsulenthus Offentlige støtteprogrammer i Danmark og Europa 10 ansatte på kontorer i København og

Læs mere

Kom godt i gang med dit EUprojekt

Kom godt i gang med dit EUprojekt Kom godt i gang med dit EUprojekt Har dit projekt EU-potentiale? Stil dig selv følgende spørgsmål: Hvad giver det projektet, at det foregår på internationalt niveau? Hvad får de internationale partnere

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Gode råd og overvejelser til EUansøgningen

Gode råd og overvejelser til EUansøgningen Gode råd og overvejelser til EUansøgningen Der er mange fordele ved at deltage i EU-støttede projekter. Ved deltagelse i sådanne projekter er der udsigt til at opnå ny viden, erfaring med ny teknologi,

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

COSME. Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020)

COSME. Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020) COSME Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020) Agenda Erhvervsstyrelsens rolle Historikken Målgruppe og budget Mere om indsatsområder Spørgsmål Erhvervsstyrelsen Sikre gode rammebetingelser

Læs mere

Særforanstaltninger for SMV

Særforanstaltninger for SMV FEMTE RAMMEPROGRAM Samtlige EU s aktiviteter inden for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (FTU) for perioden 1998-2002 indgår i Femte Rammeprogram. Fremme af innovation og tilskyndelse til

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Fokusgruppen skal arbejde med: Få SMV, håndværkere, i spil Integrering af intelligente energisystemer, f.eks. smart grids, i nye

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

EU-støtte til virksomheder v./ Rasmus Anker-Møller

EU-støtte til virksomheder v./ Rasmus Anker-Møller EU-støtte til virksomheder v./ Rasmus Anker-Møller EU-støtte til virksomheder 1. EU s støtte til virksomheder: Baggrund og formål? 2. Fra virksomhedens synsvinkel: Hvorfor, hvem og hvordan? 3. Overblik

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Opslag om forskningsprojekter:

Opslag om forskningsprojekter: Forsvarsakademiets Bedømmelsesudvalg Opslag 2015 Opslag om forskningsprojekter: Cybersikkerhed og IKT-infrastruktur, som understøtter samfundsvigtige funktioner Ansøgningsfrist: Mandag den 02.03.2015 kl.16.00

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu

creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu Strategi 2012-2015 creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu Design: Refleks / refleksdesign.dk Fotos: Vincent Lestienne

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren Albena Mihovska, Lektor og Neeli Prasad, Lektor Center for TeleInfrastruktur (CTIF) Aalborg Universitet {albena, np}@es.aau.dk Plejesektorens udfordringer-og

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

Horizon 2020: den gode ansøgning

Horizon 2020: den gode ansøgning Horizon 2020: den gode ansøgning Barbara Spanó FIVU - EuroCenter basp@fi.dk 72318277 Hvorfor deltage i Horizon 2020? Måske vil du gerne Få støtte til et projekt? Beholde forskere i dit firma eller ansætte

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai.

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrund for samarbejdet med Kina Kina er på vej til at blive et videnssamfund og investerer massivt i forskning

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH AARHUS UNIVERSITY Forskningsstøtteenheden UHH 1 Hvorfor har AU/AUH en forskningsstøtteenhed? Hvorfor er jeg her i dag? FSEs kunder Aarhus Universitet (forskere og ledelse) Aarhus Universitetshospital (forskere

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Deltag i et netværk med fokus på indkøb af tekstiler i Tyrkiet

Deltag i et netværk med fokus på indkøb af tekstiler i Tyrkiet Deltag i et netværk med fokus på indkøb af tekstiler i Tyrkiet Få indsigt i mulighederne for indkøb af tøj og tekstiler i i Tyrkiet for derigennem at styrke din virksomheds konkurrenceevne på eksportmarkedet

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Gert S. Hansen Miljøstyrelsen Oplæg temadag om cleantech-løsninger 30. oktober 2012 Hvorfor interesserer MST sig for ETV? ETV passer godt

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

ell: Projekt Netværk om e-læring

ell: Projekt Netværk om e-læring 2. Projektbeskrivelse a. Projekttitel Projekt Netværk om e-læring. b. Projektresumé Der ønskes etableret et tværregionalt netværk i e-læring, hvor medarbejdere fra virksomheder, offentlige organisationer

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar. Helsingør 25. august 2011

EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar. Helsingør 25. august 2011 EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar Helsingør 25. august 2011 Hvorhen EU? Europa 2020 et fælles mantra Baggrund for Europa 2020 Europas økonomi i bund 80 mio.

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere