Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver"

Transkript

1 Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver Information om EU-projekter til virksomheder, der arbejder med sundhedsrelaterede produkter og services, inkl. IKT inden for disse. I det følgende finder konkrete oplysninger og gode råd om: o Perspektiverne i et projekt med EU-støtte (s. 1) o EU s støtteprogrammer til sundhedsinnovation (s. 2) o Hvad Central Denmark EU Office kan gøre for projektet (s. 6) Perspektiverne Virksomheders tidshorisont er kortere end Europa-Kommissionens, og fordelene ved at indgå i et EU-projekt er primært langsigtede. EU støtter projekter, der driver den europæiske udvikling videre, og udgangspunktet for at lave et EU-projekt, skal derfor være, at projektet kan gå fra at være et godt projekt til at blive et verdensklasseprojekt ved at inddrage de bedste folk i Europa. Det tager relativt lang tid for virksomheden at forberede et ekstraordinært projekt, og Europa-Kommissionen skal også bruge tid til at vurdere, om projektet er i verdensklasse. Fordelen ved at indgå i et EU-projekt er derfor heller ikke primært medfinansieringen, men alle de andre gevinster, som en virksomhed opnår ved at indgå i et verdensklasseprojekt, såsom troværdighed omkring virksomhedens tekniske og kreative kapacitet, kontakter til internationale potentielle kunder, underleverandører og konsortiumspartnere, viden om det globale marked for virksomhedens produkter og forståelse for, i hvilken retning udviklingen går. Den bedste indikator på, at det rent faktisk kan betale sig for en virksomhed at indgå i et EUprojekt, er at der er stor konkurrence om midlerne, og de virksomheder, der har opnået EUstøtte, bekræfter, at det ikke var medfinansieringen, der var det vigtigste udbytte. Medfinansieringen er et redskab, som Europa-Kommisionen bruger til at hjælpe virksomheder og forskningsinstitutioner til at lave de projekter, der gør en forskel, og derfor øger Europas konkurrenceevne og sikrer fremtidig velstand i det europæiske fællesskab. Det er denne tankegang, virksomheden skal acceptere at optimere projektet ud fra, for at gøre sig håb om at få EU-støtte og høste de ovennævnte gevinster, selvom det ikke kan måles bundlinien på kort sigt. Da der er tale om skatteydernes penge, skal Europa-Kommissionen sikre sig, at projektet leverer nyskabende resultater, hvilket indebærer en del administration. En del af medfinansieringen ender derfor ofte med at blive spist af de ekstra omkostninger, der er ved at gøre projektet europæisk, men for den investering, der kunne have givet et godt projekt, får man i stedet et ekstraordinært projekt, der på lang sigt kan vise sig at have været afgørende for virksomhedens fremtidige succes.

2 EU s støtteprogrammer De mest oplagte støtteprogrammer at søge for virksomheder, der arbejder med sundhedsrelaterede produkter eller services, herunder også IKT i sundhed er følgende: o Competitiveness & Innovation Programme ICT policy Support Programme o Eurostars o Ambient Assisted Living o 7. rammprogram for forskning og udvikling - COOPERATION: Health - COOPERATION: ICT - Sundhedstema - Joint Technology Initiatives IMI og ARTEMIS - CAPACITIES: Research for SMEs - PEOPLE: Industry Academia Competitiveness & Innovation Programme ICT Policy Support Programme o Theme 1: ICT for health, aging & inclusion EU s engagement i IKT bygger på at skabe et velfungerende indre marked inden for IKT, at bruge IKT til at skabe flere og bedre job samt at inkludere alle befolkningsgrupper i informationssamfundet. Dette program skal stimulere innovation og konkurrenceevne inden for 8 udvalgte temaer ved et begrænset antal pilotprojekter og tematiske netværk. På sundhedsområdet vil der i 2009 blive støttet et pilotprojekt under overskriften ICT for aging well/ independent living, med formålet at afprøve teknologier til at øge ældres livskvalitet gennem IKT, der gør det muligt for dem at blive længere i hjemmet. Der vil også blive støttet tematiske netværk under overskrifterne e-accessibility og Innovative ehealth tools and services in real life learning together. Man vil også kunne byde ind på at organisere eller deltage i et stort samarbejdsprojekt om interoperationalitet inden for ICT for patientcentered health service, der skal sætte en udvikling i gang inde for telemedicinløsninger, som patienten selv deltager aktivt i. Pilotprojekter skal implementere efterspurgte løsninger, som derefter kan gå direkte på markedet og dermed skabe hurtig impact på området. Pilotprojekter skal mindst have 4 partnere fra forskellige lande, og et normalt projektbudget forventes at være på ca. 4-6 mio. euro, hvoraf op til 50% bliver finansieret af EU. De tematiske netværk støttes med faste takster til rejseudgifter, mens lønudgifter ikke støttes, og de skal involvere mindst 7 forskellige partnere fra forskellige lande. Der forventes at være et budget på euro per netværk. De store samarbejdsprojekter om interoperationalitet har et mindstekrav på 6 partnere fra forskellige lande, og forventes at have et budget på 5-10 mio. euro, hvoraf 50% finansieres af EU. 2

3 Eurostars Formålet med Eurostars er ikke at fremme udviklingen på et bestemt område, men at fremme forskningsaktiviteter i SMV er generelt. Programmet ligger uden for 7. rammeprogram og er blevet til i et samarbejde mellem EU og EUREKA, som Danmark har valgt at medfinansiere på trods af, at Danmark ikke medfinansierer EUREKA-projekter. Der er ikke nogen prioriterede temaer inde for dette program, men til gengæld skal projekterne være meget innovative for at få støtte. EU s definition på en SMV hænger primært på, at antallet af fuldtidsansatte er under 250, men der ses også på omsætning (max 50 mio. euro) og relationer til moder- og datterselskaber. Mindst 50% af projektopgaverne skal udføres af SMV er, og projektlederen skal komme fra en forskningstung SMV, hvilket defineres ud fra, at mindst 10% af omsætningen eller mandetimer går til forskning. Udviklede produkter skal være klar til markedet højest 2 år efter projektets afslutning. Projektet må højest vare 3 år, og budgettet ligger normalt på ca. 0,4 0,6 mio. euro, hvoraf SMV er får op til 50% og forskningsinstitutioner op til 75% finansieret af programmet. Mindstekravet er 2 partnere fra forskellige programlande, der også omfatter Island, Norge, Schweiz og Tyrkiet. Ambient Assisted Living Joint Programme Dette er et nyt program, der er blevet til i et samarbejde mellem Europa-Kommissionen og 20 medlemslande, herunder under Danmark, samt 3 associerede lande (Norge, Schweiz og Israel), samt private organisationer i disse lande. Formålet med programmet er at fremme ældres livskvalitet, styrke den europæiske industri gennem brug af IKT samt at mindske de offentlige udgifter til sundhed og pleje af ældre. Særligt små og mellemstore virksomheder (SMV er) skal integreres i indsatsen for at få nye produkter, services og systemer ud på markedet, så ældre kan blive længere i eget hjem, samt deltage aktivt i samfundet og på arbejdsmarkedet. De støttede projekter i 2008 skulle komme med innovative IKT-løsninger for specielt udsatte eller kronisk syge ældre. I 2009 forventes der at blive mere fokus på social inklusion af ældre gennem IKT. Programmet vil skabe bedre vilkår for vidensoverførsel mellem forskning og industri inden for området ICT for aging well, og væsentligt mere direkte rettet mod markedet end både 7. rammeprogram og Competitiveness & Innovation Programme. Støttede projekteter skal således helst lede til et nyt produkt på markedet 2-3 år efter projektets afslutning. Projekter varer 1-3 år og har et budget på 1-7 mio. euro, hvoraf op til 50% finansieres af EU. Mindstekravet er 3 partnere fra forskellige deltagerlande, og sidste indkaldelse var gennemsnittet 8 partnere med lidt under 2 mio. euro i medfinansiering. 3

4 EU s 7. rammeprogram for forskning og udvikling Forskningsprogrammet er nok det mest kendte af EU s støtteprogrammer, men i forhold til de ovennævnte programmer er det ikke så virksomhedsrettet. Der er dog gjort en indsats for at gøre det mere attraktivt for specielt SMV er at deltage i programmet. Medfinansieringsgraden er således øget til 75% for SMV er, og der er lavet underprogrammet rettet specifikt mod at få forskningsinstitutioner til at arbejde mere sammen med virksomheder. Derudover er der indgået aftaler med industrien om at lave de såkaldte Joint Technology Initiatives, som også har til formål at inddrage virksomheder mere i forskning på europæisk niveau. 7. rammeprogram er opdelt i 4 dele: Cooperation, Capacities, People og Ideas. Cooperation er temaopdelt med specifikke prioriteter på hvert tema, mens Capacities og People er bredere initiativer til at understøtte samarbejde på tværs af sektorer og landegrænser, og Ideas er kun relevant for forskere. Sundhedstemaet under Cooperation Det er i Cooperation, at de fleste penge ligger, og der er således afsat 6,1 mia. euro til fælles europæisk forskning i sundhed i perioden De skal bruges til at frembringe ny viden om menneskers sundhed og sygdom, samt til at bruge denne viden til at udvikle nye behandlingsmetoder og optimere sundhedssektoren i Europa. Det er desuden blevet muligt for amerikanske partnere at deltage og få EU-tilskud på lige fod med europæiske ansøgere. De støttede aktiviteter er meget specifikke, og det er derfor nødvendigt at læse indkaldelserne til projekter grundigt og sikre sig, at projektet falder inden for, hvad der støttes før man går i gang med ansøgningsprocessen. Overskriften for en aktivitet, der indkaldes projektforslag til, kan fx være: Development of tools for sensitive and specific in vitro detection of proteins and their interactions for diagnostic, prognostics and monitoring purposes. Det vil næsten altid være et universitet eller hospital, der leder disse projekter, men som virksomhed kan man spille en rolle i at gøre projektet mere konkret og evt. levere det nødvendige udstyr (inkl. support) til projektet. Mindst 3 partnere fra forskellige lande skal bidrage til projektet, og SMV er kan få op til 75% af deres udgifter finansieret af EU. Det tager som regel Europa-Kommissionen mindst 9 måneder at beslutte, hvilke projekter de vil give støtte, og selve projektet varer 2-3 år. Budgettet for et 3-årigt projekt ligger på ca. 4 mio. euro. Sundhedstema under ICT i Cooperation Forskningsprogrammets IKT-del er opdelt i 7 udfordringer, som projekterne programmet medfinansierer, skal hjælpe med at tackle. Udfordring 5: Towards sustainable and personalised healthcare, skal støtte interdisciplinære forskningsprojekter, der fortsætter udviklingen mod stadig højere brug af IKT-komponenter i sundhedssektorern og gør brug af sammensmelt- 4

5 ningen af IKT-, nano og bio-teknologier til at skabe applikationer, der redder liv og skaber forretningsmuligheder. Mere specifikt støttes der i projekter inden for temaerne: Personlige Sundhedssystemer, IKT for patientsikkerhed, Det Virtuelle Physiologiske Menneske samt udvidet internationalt samarbejde om sidstnævnte. Det er således meget lagt an på at kombinere ny sundhedsforskning med det nyeste inden for IKT til fx at skabe et personligt sundhedssystem til diabetikere. Udvikling af ny viden inden for andet end IKT må dog ikke fylde mere end 25% af projektets indhold. Finansieringsmulighederne er de samme som for den rene sundhedsforskning under Cooperation, hvilket vil sige, at SMV er kan få op til 75% medfinansieret, og der skal være mindst 3 partnere fra forskellige lande, der bidrager til projektet. Tidshorisonten er også gerne projektafslutning 3-4 år efter ansøgningsfristen, inklusiv ca. 9 måneders evalueringstid før man kan gå i gang. IKT-sundheds-projekterne har dog ofte et væsentligt højere budget end rene sundhedsprojekter. Joint Technology Initiatives Joint Technology Initiatives er samarbejder på specifikke områder mellem industrien og 7. rammeprogram med det formål at skabe flere offentlig-privat samarbejde i den europæiske forskning og konvertere forskning til globale markedsandele. De mest relevante Joint Technology Initiatives for sundhedsområdet er Innovative Medicine Initiative (IMI), men Embedded Computing Systems (ARTEMIS) har også en del om Person-centric Health Management. IMI skal udvikle ny viden, værktøjer og metoder til at forudsige sikkerhed, forudsige virkningsgraden, bygge bro inden for vidensledelse og bygge bro mellem uddannelse og videreuddannelse. Dette skal gøres ved at koble nytænkning i SMV er, patientforeninger og forskningsinstitutioners med ressourcerne og den tekniske kapacitet i de biofarmaceutiske virksomheder. Ansøgningsprocessen til IMI er opdelt i to faser. I første fase indsender et konsortium af forskningsinstitutioner, SMV er og patientforeninger en overordnet projektbeskrivelse, og de bedste af disse bliver parret med relevante biofarmaceutiske virksomheder, der så indgår i formuleringen af det detaljerede projektforslag, som måske kan opnå støtte. Til første fase er mindstekravet 2 partnere, der kan være fra samme land, og går man videre til anden fase, skal man videreudvikle projektet i samarbejde med de 2 biofarmaceutiske virksomheder man er blevet parret med. Der er afsat faste beløb til medfinansiering af hvert projekt, og det er derfor svært at sige noget præcist om medfinansieringsgraden for hver deltager. ARTEMIS skal bidrage til udviklingen af næste generation af indlejrede computersystemer, herunder også i person-centric Health Management. Der støttes således udvikling af avancerede indlejrede computersystemer til forbedringer af diagnose- og behandlingsudstyr. Støttede projekter udvælges direkte på ansøgningen uden en fase 2, og mindstekravet er 3 partnere fra forskellige lande. Det er et mål for ARTEMIS-programmet at få 50% flere SMV er ind i indlejrede systemers supply chain (koncept, design, produktion, levering og support) end der var i

6 Forskning for SMV er under Capacities Under rammeprogrammet for forskning gives der også mulighed for, at SMV er kan få tilskud til at outsource udviklings- og forskningsprojekter til forskningsinstitutioner. Projektledelsen kan ligge på universitetet, men rettighederne til resultatet tilfalder som udgangspunkt SMV en. Research for the benefit of SME s er bygger på erfaringerne fra det tidligere Craft og Collective Research i 6. rammeprogram. Formålet med programmet er at give mindre forskningstunge SMV er muligheden for at søge EU-støtte og hjælpe dem til at komme ud på den europæiske markedsplads for nye ideer. Der er ikke nogen prioriterede temaer eller aktiviteter i dette program, og indholdet i projekterne defineres af SMV erne og vil derfor ofte være nye eller forbedrede produkter eller services, som de involverede SMV er kan bruge direkte i deres fremtidige arbejde. Der er tale om relativt små EU-projekter på 1-2 år med et budget på typisk 0,5-1,5 mio. euro, hvoraf SMV erne kan få op til 75% medfinansieret af EU. Mindstekravet til ansøgningspartnerskabet er 3 SMV er fra forskellige lande og 2 forskningsinstitutioner. Industry Academia under People Formålet med dette program er at skabe vidensoverførsel mellem offentlig og privat sektor, og der er derfor heller ikke nogen temaer eller prioriterede aktiviteter. Metoden til at skabe vidensoverførslen er udveksling af medarbejdere mellem virksomheder og forskningsinstitutioner, og da vidensoverførslen skal gå begge veje, skal udvekslingen også. Konkret handler et projekt om, at en forsker med gennemført Ph.d. kommer ud og arbejder på en virksomhed i mellem 2 mdr. og 2 år, og en erfaren teknikker fra virksomheden arbejder på forskningsinstitutionen i en tilsvarende periode. Virksomheden og forskningsinstitutionen skal være fra forskellige lande, men et muligt setup er også fx en dansk SMV, et dansk universitet og et større tysk firma, hvor forskeren kommer ud på den danske virksomhed og det tyske firma sender en teknikker til det danske universitet. Et partnerskab skal således have mindst en virksomhed og en forskningsinstitution fra forskellige lande, og finansieringsgraden er op til 100%, idet hele forskerens og dennes vejleders løn betales, og der er faste takster til deltagelse i konferencer og netværksaktiviteter. Der kan også søges tilskud på op til 10% af SMV ens udgifter til udstyr i forbindelse med projektet. Det samlede vidensoverførselsprojekt varer ofte op til 4 år, og har et gennemsnitligt projekt på ca. 1 mio. euro. 6

7 Central Denmark EU Office Central Denmark EU Office er Midtjyllands kontor i Bruxelles, og vi arbejder for at sikre borgere, virksomheder, organisationer og institutioner i Midtjylland det størst mulige udbytte af det europæiske fællesskab. Vi vil derfor meget gerne benytte vores viden, erfaring og netværk til at hjælpe midtjyske virksomheder med at ansøge om EU-midler eller indgå i EU-projekter ledet af andre. Vi arbejder meget med at matche europæiske og midtjyske aktører og netværk, for at facilitere udveksling af best practise og skabe muligheder for EU-projekter. Kontoret finansires af Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner, og vi kan derfor kun hjælpe projekter, der har midtjyske aktører med. Vores service er som udgangspunkt gratis, men vi tager betaling for omfattende specialopgaver. Vi indsamler tidlig information om støttemuligheder og projekter og formidler den til relevante aktører i Midtjylland gennem nyhedsbrev, direkte kontakt, samt møder og seminarer i Midtjylland. Vi er ofte i Midtjylland, og vi er meget åbne for at mødes for at diskutere en projektidé. Vi kan hjælpe i alle faser af et EU-projekt, med udgangspunkt i de fordele det giver at være placeret i Bruxelles. Indledende overvejelser Der findes mange forskellige EU-programmer med hver deres regelsæt, der passer til forskellige projekttyper. Vi undersøger gerne, om en projektidé kan gøres til et EU-projekt og giver samtidigt gode råd til, hvordan man kommer videre i processen. Vi prøver også at opmuntre aktører til at overveje at lave et EU-projekt på et område, hvor de står stærkt. Vi prøver at få projekter ind i en proces, inden der indkaldes til projektforslag på deres område, da Europa- Kommissionen kan tale mere frit om, hvilke projekter, de gerne vil støtte, når det endnu ikke er offentliggjort, og det også giver bedre tid til at finde partnere og skrive ansøgningen. Overordnet projektbeskrivelse og sammensætning af projektgruppen Vi hjælper gerne med at rette projektet til, så det bliver relevant for et støtteprogram og får en klar europæisk dimension. Selvom man har erfaring med at skrive projektbeskrivelser, kan det være svært at sætte det ind i en europæisk sammenhæng med EU-politikker, som støtteprogrammerne forventes at understøtte. Vi hjælper også gerne med at finde partnere og projekter som midtjyske virksomheder kan indgå i. Traditionelt set finder virksomheder imidlertid ofte deres projektpartnere via personlige kontakter fra anden sammenhæng, og vi prøver derfor også at koble midtjyske virksomheder på de netværk, hvor der søges partnere. Vi gør også en indsats for at forskellige aktører, såsom virksomheder og universiteter benytter sig af hinandens internationale netværk, da det ofte er en god idé for en virksomhed at have en forskningsinstitution med i EU-projektet. 7

8 Detaljeret beskrivelse og godkendelse af projektet Den detaljerede beskrivelse af projektet vil ofte være for teknisk til, at vi kan hjælpe med indhold, men vi læser gerne ansøgninger igennem for at sikre, at der argumenteres klart for at projektet opfylder støtteprogrammets målsætninger og EU s generelle politikker. Ansøgningen skal gerne blive til i et samarbejde i partnerskabet for at alle føler ejerskab for projektet, og der er enighed om rollefordelingen i arbejdsindsatsen. I den sammenhæng er det en god idé at holde et møde, og vi stiller gerne mødelokale til rådighed i Bruxelles. Vi hjælper også gerne med praktiske ting i forbindelse med kontraktforhandlinger, hvis der opnås støtte. Implementering, udbredelse og afrapportering Vi kan hjælpe med at afklare spørgsmål med Europa-Kommissionen, som kan opstå under implementeringsfasen, herunder håndtering af problemer med bilag eller tidsfrister. Vi er også åbne overfor at løse andre praktiske eller mere indholdsmæssige opgaver, der måtte være behov for i forbindelse med projektet. Hvis det er relevant for projektet, kan vi hjælpe med at arrangere et seminar i Bruxelles om projektets resultater, og vi vil også meget gerne promovere projekter med midtjysk deltagelse i andre sammenhænge for at gøre disse midtjyske aktører attraktive at få med som partnere i andre EU-projekter. Vi kan desuden hjælpe med at håndtere dialogen med Europa- Kommissionen, hvis der skulle opstå problemer med den afsluttende rapport eller udbetalingen af støtte. Kontakt derfor straks Central Denmark EU Office, hvis du gerne vil lede eller indgå i et EUprojekt. Central Denmark EU Office Avenue de Tervuren 35 B-1040 Bruxelles Tlf. :

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse Europa-Kommissionen www.ec.europa.eu/danmark EU-tilskud en oversigt over programmer, lån, kontrakter og støtteordninger Danmark i EU KOLOFON Europa-Kommissionen Repræsentation i Danmark Europa-Huset Gothersgade

Læs mere

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse Europa-Kommissionen www.ec.europa.eu/danmark EU-tilskud en oversigt over programmer, lån, kontrakter og støtteordninger Danmark i EU KOLOFON Europa-Kommissionen Repræsentation i Danmark Europa-Huset Gothersgade

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Innovative samarbejder

Innovative samarbejder Innovative samarbejder 1 Indledning 2 Afsluttende undersøgelse i Innogate-projektet Denne undersøgelse er lavet som en afslutning på Innogateprojektet, der er medfinasieret af RTI s Åbne midler. De præsenterede

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt i gang med dit EUprojekt

Kom godt i gang med dit EUprojekt Kom godt i gang med dit EUprojekt Har dit projekt EU-potentiale? Stil dig selv følgende spørgsmål: Hvad giver det projektet, at det foregår på internationalt niveau? Hvad får de internationale partnere

Læs mere

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 Indholdsfortegnelse 1 Konklusionerne - kort 2 2 Baggrund 4 3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 4 Udfordringer 8 4.1 Brugercentreret produktudvikling

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Debatoplæg om teknologi i velfærden

Debatoplæg om teknologi i velfærden Debatoplæg om teknologi i velfærden Velfærd under forandring Teknologi er blevet en integreret del af de fleste danskeres hverdag. Vi surfer på nettet, tager billeder med mobilen, sender sms er og har

Læs mere

Vejledning i serviceinnovation

Vejledning i serviceinnovation Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Vejledning i serviceinnovation Erhvervspolitik 4 3 Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Vejledning

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Innovationsstrategi skal skabe job og vækst

Innovationsstrategi skal skabe job og vækst Innovationsstrategi skal skabe job og vækst - Ministeriet for Forskning, Innovation og... http://fivu.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/innovationsstrategi-skal-skabe-job-og-... Side 1 af 2 06-03-2012

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

JUNI 2014 INSPIRATION TIL EU-PROJEKTER

JUNI 2014 INSPIRATION TIL EU-PROJEKTER JUNI 2014 INSPIRATION TIL EU-PROJEKTER Forord Indhold Nyt liv i gamle mursten Nordjysk firma udvikler fremtidens TV-boks Kontakt til bedre elforsyning i Kenya Verdens hurtigste overførsel af data Madspild

Læs mere

Lev Vels formål og indhold

Lev Vels formål og indhold Lev Vel Slutrapport Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Lev Vels formål og indhold... 3 Målgruppe... 3 Faglige innovationsprojekter... 4 Store innovationsprojekter... 4 Borgerettede Add ons til Fælles

Læs mere