Resultat før skat er øget til 30 mio. kr. en fremgang på 21 mio. kr. i forhold til sidste år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultat før skat er øget til 30 mio. kr. en fremgang på 21 mio. kr. i forhold til sidste år"

Transkript

1 MEDDELELSE 2/2011 Herning, 29. juni 2011 BoConcept Holding A/S øger omsætning og indtjening i regnskabsåret 2010/11 Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2010/11. Årsrapporten har følgende hovedpunkter: Omsætning udgør mio. kr. i regnskabsåret 2010/11, svarende til en vækst på 10% i forhold til året før. Omsætningsvæksten, der drives af øget aktivitet i franchisekædens butikker, er i toppen af det forventede vækstinterval på 5-10% Væksten i same-store-sales er positiv trods lav trafik til butikkerne. Udfaktureret same-store-sales er øget med 5,7%, mens same-store-sales målt på ordreindgang er øget med 5,0% Der er i regnskabsåret 2010/11 åbnet i alt 39 nye brand stores og lukket 21, hvilket bringer antallet af butikker i kæden op på det højeste niveau nogensinde og samtidig øger sundhedstilstanden yderligere Aktivitetsstigningen er via forretningsmodellens merindtjeningspotentiale omsat til en stigning i BoConcepts indtjening. Koncernen realiserer som forventet en overskudsgrad (EBIT%) på 3,5% mod 1,4% sidste år Resultat før skat er øget til 30 mio. kr. en fremgang på 21 mio. kr. i forhold til sidste år Det stigende aktivitetsniveau har medført øget kapitalbinding i arbejdskapital. Efter investeringerne i anlægsaktiver på 29 mio. kr. udgør pengestrømme før finansieringsaktivitet 4 mio. kr. For det kommende regnskabsår forventes en vækst i omsætningen på 7-10%, en overskudsgrad (EBIT%) på ca. 5% og pengestrømme før afdrag på langfristet gæld på ca. 2% af omsætningen 'Efter en periode præget af recession har stabiliserede markedsvilkår og en effektiv og målrettet indsats for at optimere forretningsgrundlaget atter ført BoConcept tilbage på vækstsporet. Gennem styrkelse af brandet, udrulning af omsætningsfremmende tiltag, åbning af et betydeligt antal nye butikker verden over og højere effektivitet har vi i regnskabsåret 2010/11 øget aktivitetsniveauet, taget markedsandele og sikret en højere indtjening kort sagt eksekveret på vores vækststrategi', siger Viggo Mølholm, adm. direktør i BoConcept Holding, og fortsætter: 'Markedsudsigterne er stabile, men fortsat præget af afventende forbrugsadfærd. For at styrke vores markedsposition og omsætning yderligere vil vi derfor i det kommende år skærpe de salgsfremmende aktiviteter både i butikkerne og på internettet - og sætte yderligere kraft bag ekspansionen af butikskæden, så antallet af butikker udvides. Det højere aktivitetsniveau og forretningsmodellens stordriftsfordele vil i regnskabsåret 2011/12 øge koncernens indtjening og pengestrømme, så vi tager endnu et skridt i retning af at realisere vores langsigtede målsætninger'. Regnskabsmeddelelse 29. juni /2011 Side 1 af 2

2 Generalforsamling Der afholdes generalforsamling i BoConcept Holding A/S onsdag den 31. august kl i selskabets lokaler på Mørupvej 16, Herning. Bestyrelsen har besluttet at fremsætte følgende forslag til behandling på den ordinære generalforsamling: 1. Henset til BoConcept Holdings solide kapitalgrundlag indstiller bestyrelsen, at der for regnskabsåret 2010/11 udbetales 2 kr. pr. aktie á nominelt 10 kr. i udbytte, svarende til en samlet udbyttebetaling på 5,7 mio. kr. eller ca. 29% af årets resultat efter skat 2. Bemyndigelse til bestyrelsen til inden den næste ordinære generalforsamling at opkøbe indtil 10% af selskabets aktiekapital under henvisning til gældende lovgivning Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen, dvs. senest den 20. juli Det færdigtrykte årsregnskab for 2010/11 forventes at foreligge primo august For yderligere oplysninger kontakt venligst adm. direktør Viggo Mølholm eller koncerndirektør Hans Barslund på tlf BoConcept Holding A/S Ebbe Pelle Jacobsen Bestyrelsesformand Viggo Mølholm Koncernchef Regnskabsmeddelelse 29. juni /2011 Side 2 af 2

3 årsrapport 2010/11

4 Hoved- og nøgletal 2010/ / / / /07 Resultatopgørelse i mio. kr. Omsætning 1.001,1 910, , , ,6 Bruttooverskud 421,4 371,2 396,1 455,9 420,0 Resultat af primær drift 35,1 12,7-12,1 78,8 69,4 Finans, netto -4,9-3,1-17,5-11,1-7,7 Resultat før skat og minoritetsinteresser 30,2 9,6-29,6 67,7 61,7 Resultat efter skat 19,7 5,3-27,5 48,9 42,3 Balance i mio. kr. Langfristede aktiver 251,6 260,1 257,0 239,4 230,1 Kortfristede aktiver 256,0 249,9 265,4 299,9 318,7 Balancesum 507,6 510,0 522,3 539,3 548,8 Egenkapital 199,6 183,6 146,2 195,8 148,5 Rentebærende gæld 109,2 132,0 214,7 149,6 194,0 Pengestrøm i mio. kr. Pengestrøm fra driftsaktivitet 32,6 106,4-10,3 94,2 42,5 Pengestrøm til investeringsaktivitet -29,0-28,7-37,8-44,7-16,8 Heraf til investering i materielle aktiver -4,2-11,1-24,0 0,0-27,5 Pengestrøm før finansieringsaktivitet 3,7 77,8-48,1 49,5 25,7 2010/ / / / /07 Nøgletal Overskudsgrad 3,5 1,4-1,2 6,9 6,6 Afkastningsgrad 6,9 2,5-2,3 14,5 13,3 Overskud pr. 10 kr. aktie Egenkapitalens forrentning Egenkapitalandel, % Indre værdi pr. 10 kr. aktie Gennemsnitligt antal medarbejdere, heltids / / / / /07 Aktierelaterede nøgletal Aktieudbytte, mio. kr. 5,7 0,0 0,0 21,0 5,2 Børskurs, ultimo Aktiekapital, mio. kr. 28,6 28,6 26,2 26,2 26,0 Kurs/indre værdi 2,4 3,3 1,3 4,1 8,6 Price/earning ratio, ultimo 24,7 113,7-16,5 30,3 Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytik Foreningens 'Anbefalinger og Nøgletal 2010'.

5 KORT OM BOCONCEPT BoConcept er et globalt brand og en international retailkæde. Vores unikke møbel- og accessorieskollektioner, der er karakteriseret ved et trendsættende design, mulighed for customization og en høj kvalitet, sælges via et butiksnetværk af 256 BoConcept Brand Stores og 80 BoConcept Studios i mere end 50 lande verden over. Butikkerne ejes og drives af franchisetagere, mens BoConcept A/S varetager rollen som forretningsudvikler, ene leverandør og international distributør til franchisekæden. BoConcepts forretningsmodel og kernekompetencer dækker hele værdikæden fra design, over branding og markedsføring, til produktion og supply chain mod driftsoptimering og uddannelse af salgspersonalet i de butikker, hvor vi i sidste ende møder vores kunder og giver dem en unik shoppingoplevelse. Same-store-sales (udfakturering) mio. kr. 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 2006/ / / / /11 BoConcepts mål er at skabe lønsom vækst og øge værdiskabelsen til gavn for aktionærerne. Vores 'asset light'-forretningsmodel er baseret på en udstrakt grad af produktionsmæssig sourcing og et stærkt fokus på effektivitet i alle led i værdikæden. Derfor kan BoConcept opnå en betydelig marginal merindtjening og et højt cash flow uden at foretage store anlægsinvesteringer, når omsætningen stiger. Antal BoConcept Brand Stores Ekspansiv vækststrategi og ambitiøse mål Efter en periode præget af konsolidering, beskyttelse af værdierne i kæden og optimering af forretningsmodellen, lancerede BoConcept i 2010 en ekspansiv vækststrategi med fokus på lønsom vækst. Strategien tager sit afsæt i brandets styrke, forretningsmodellens potentiale, stabiliserede afsætningsvilkår og et stærkt kapitalberedskab / / / / /11 BoConcepts strategi er funderet i tre overordnede temaer: at skabe vækst i same-store-sales at udvide franchisekæden med flere brand stores på eksisterende og nye markeder at øge produktiviteten og effektiviteten yderligere EBIT% og Cash flow/oms. Under forudsætning af at afsætningsbetingelserne fortsætter med at bedres, forventer ledelsen, at de offensive og vækstrettede tiltag vil generere en markant stigning i koncernens aktivitets- og indtjeningsniveau de kommende år. Vores langsigtede målsætning er, at der i regnskabsåret 2014/15 er brand stores i franchisekæden, og at vi kan øge omsætningen med 10-15% årligt. På grund af forretningsmodellens skalerbarhed vil væksten også øge indtjeningsevnen betydeligt. Derfor forventes der i 2014/15 at generere en overskudsgrad på 12%, pengestrømme før finansieringsaktivitet på 6% af omsætningen samt en afkastningsgrad på 30% med basis i en soliditet på 30-40%. 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% 2006/ / / / /11 EBIT% Cash flow/oms.

6 beretning Hoved- og nøgletal / Kort om BoConcept (Omslag) Hovedpunkter 1 Forord 2 Strategi og forretningsmodel 4 Regnskabsudvikling 2010/11 14 Risikoforhold 22 Ledelsesforhold 25 Ansvarlighed 28 Aktionærforhold 30 Bestyrelse og direktion 32 påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 34 Den uafhængige revisors påtegning 35 regnskab, koncern Anvendt regnskabspraksis 36 Resultatopgørelse for koncernen 45 Balance for koncernen 46 Egenkapitalopgørelse for koncernen 48 Pengestrømsopgørelse for koncernen 49 Noter for koncernen 51 regnskab, modervirksomhed Resultatopgørelse for modervirksomheden 71 Balance for modervirksomheden 72 Egenkapitalopgørelse for modervirksomheden 73 Noter for modervirksomheden 74 Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel Fax CVR no

7 Hovedpunkter fra BoConcept Holding A/S årsrapport 2010/11 Regnskabsudvikling Omsætning udgør 1.001,1 mio. kr. i 2010/11, svarende til en vækst på 10,0% i forhold til året før. Omsætningsvæksten, der drives af øget aktivitet i franchisekædens butikker, er i toppen af det forventede vækstinterval på 5-10% Væksten i same-store-sales er i hele regnskabsåret 2010/11 positiv trods lav trafik til butikkerne. Udfaktureret same-store-sales er i 2010/11 øget med 5,7%, mens same-storesales målt på ordreindgang er øget med 5,0% Der er åbnet i alt 39 nye brand stores og lukket 21, hvilket bringer antallet af butikker i kæden op på niveau med det højeste nogensinde og samtidig øger sundhedstilstanden yderligere Aktivitetsstigningen er via forretningsmodellens merindtjeningspotentiale omsat til en stigning i BoConcepts indtjening. Koncernen realiserer som forventet en overskudsgrad (EBIT%) på 3,5% mod 1,4% i det foregående år Resultat før skat i regnskabsåret er øget til 30,2 mio. kr. en fremgang på 20,6 mio. kr. i forhold til sidste år Det stigende aktivitetsniveau har medført øget kapitalbinding i arbejdskapital. Efter investeringerne i anlægsaktiver på 29,0 mio. kr. udgør pengestrømme før finansieringsaktivitet 3,7 mio. kr., hvilket er på niveau med de senest udmeldte forventninger, jf. meddelelse 1/2011 af 9. marts 2011 Forventninger Med udgangspunkt i moderat forbedrede markedsvilkår forventer ledelsen, at BoConcept i regnskabsåret 2011/12 omsætter væksten i butikskæden og en massiv salgsfremmende indsats til en omsætningsvækst på 7-10%, en overskudsgrad (EBIT%) på ca. 5% og pengestrømme før finansieringsaktivitet på ca. 2% af omsætningen Generalforsamling Henset til koncernens solide kapitalgrundlag indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der for regnskabsåret 2010/11 udbetales 2 kr. pr. aktie á nom. 10 kr. i udbytte, svarende til en samlet udbyttebetaling på 5,7 mio. kr. eller ca. 29,1% af årets resultat efter skat. Den resterende del af årets resultat foreslås overført til egenkapitalen med henblik på realisering af BoConcepts vækststrategi

8 EKSEKVERING OG EKSPANSION Efter en periode præget af recession har stabiliserende markedsvilkår og en effektiv og målrettet indsats på at optimere forretningsgrundlaget atter ført BoConcept A/S tilbage på vækstsporet i regnskabsåret 2010/11. Det er således med stor tilfredshed, vi kan konstatere, at BoConcept udvikler sig som planlagt. Vi eksekverer på vores etablerede strategi om lønsom vækst, og vi når de mål, vi sætter os. Gennem målrettede omsætningsfremmende aktiviteter og effektiv omkostningskontrol har vi således i regnskabsåret 2010/11 øget same-store-sales med 5%, realiseret en omsætningsfremgang på 10% og genereret en overskudsgrad på 3,5%. Styrkelse af forretningsgrundlag og brand Vi har bragt os i denne fordelagtige situation ved de seneste år at optimere og effektivisere hele BoConcepts forretningsmodel. Samtidig har vi trimmet butikskæden ved at lukke brand stores, som ikke var rentable, eller som ikke fulgte vores koncept, så BoConcept-kæden i dag fremstår væsentligt skarpere og mere homogen, uanset om du møder os i New York, Paris eller Tokyo. Det er helt centralt, for det understøtter opbygningen af vores globale brand, øger kendskabsgraden blandt vores potentielle kunder og stimulerer dermed trafikken til vores butikker. Men vi har også brugt tiden på at gennemføre offensive tiltag. Supply chain og vækstgrundlag i Asien er blevet styrket med etableringen af ADC (Asian Distribution Centre). Vi har med stor succes implementeret nye koncepter som Interior Decoration og et nyt butiksformat, inspiration stores. Vi er nu efter længere tids forberedelse klar til opstarten af Multi Channel Retail, som vil gøre internettet til et vigtigt ansigt udadtil og muliggøre e-handel. Grundlaget for vækst er lagt Vores betydelige indsats de seneste år har givet resultater, som skaber grobund for optimisme i kæden. Det er på den baggrund, at vi trods fortsat mådehold og afventende adfærd blandt forbrugerne på mange af vores hovedmar-

9 02 03 keder nu vil rette BoConcepts fokus mod at udnytte vores gode udgangspunkt og stærke forretningsmodel til at ekspandere. En ny, spændende kollektion og en unik kommunikationsplatform vil blive lanceret den 1. september. Med fortsat fokus på at give BoConcept-kunderne en 'unique shopping experience' vil det sammen med introduktionen af Multi Channel Retail sikre stigende same-store-sales. Vi vil desuden i det kommende regnskabsår øge antallet af butikker, dér hvor momentum og udvikling er stærkest, både på eksisterende og nye markeder i Asien og Sydamerika. Og endelig vil vi styrke indtjening og pengestrømme ved at udnytte forretningsmodellens betydelige stordriftsfordele gennem sourcing og effektiv supply chain management. unikke egenskaber. Og dermed vil vi tage endnu et skridt i retningen mod at realisere vores langsigtede målsætninger og sikre værdiskabelsen for vores aktionærer, kunder, medarbejdere og franchisetagere. Pilen for det foranstående regnskabsår peger således på en fortsættelse af den stabile vækst, vi har dokumenteret, vi selv i udfordrende tider er i stand til at levere via øgede markedsandele og udnyttelse af forretningskonceptets Viggo Mølholm Koncernchef & CEO

10 STRATEGI OG FORRETNINGSMODEL Ekspansiv vækststrategi med fokus på profitabilitet Efter en periode i den globale recessions skygge med fokus rettet mod konsolidering og beskyttelse af værdierne i BoConcepts A/S' franchisekæde, relancerede koncernens ledelse i regnskabsåret 2010/11 en ekspansiv vækststrategi. Ad Spor 1: Franchisekædens same-store-sales skal øges Fortsat vækst i same-store-sales er den vigtigste succesparameter for BoConcept og franchisetagerne, idet den afspejler BoConcepts evne til at vinde markedsandele og øge indtjeningen i kæden. Udgangspunktet er en forretningsmodel, som gennem krisen er blevet optimeret for at øge butikkernes indtjening og koncernens profitabilitet. Ved indgangen til regnskabsåret 2010/11 var franchisekonceptet styrket væsentligt, sundhedstilstanden i butikskæden sikret og omkostningsbasen tilpasset, så koncernen selv under meget vanskelige markedsbetingelser er i stand til at generere overskud. BoConcept igangsætter derfor kontinuerligt omsætningsfremmende tiltag, som kan øge produkternes kommercielle appel og trafikken til butikkerne, samt tiltag der skal sikre, at kunderne får en 'unique shopping experience' og derved understøtte en positiv udvikling i same-store-sales. Same-store-sales Same-store-sales er et udtryk for årlig vækst i omsætningen i en BoConcept Brand Store. Vækst i same-store-sales afhænger af tre forhold: 1. Trafikken til butikkerne, dvs. antallet af besøgende, potentielle kunder 2. Hit rate, dvs. andelen af potentielle kunder, der køber et produkt 3. Basket size, dvs. størrelsen af den enkelte kundeordre Vækststrategiens mål er at udnytte brandets styrke, forretningsmodellens potentiale og de stabiliserede afsætningsvilkår på de væsentligste markeder til organisk at øge butikkernes og koncernens aktivitet og indtjening. Ledelsen har defineret tre strategiske indsatsområder som pejlemærker for en succesfuld eksekvering af de tiltag og initiativer, der igangsættes. Indsatsen koncentreres om at øge kendskabet til brandet, lancering af trendsættende og nyskabende kollektioner og øget support til butikkerne, så der bliver skabt de rette forudsætninger for at øge salget. Hertil kommer væsentlige strategiske tiltag som udrulning af en Multi Channel Retail (MCR) platform, som bliver et centralt værktøj til at øge trafikken til både hjemmeside og de fysiske butikker, effektiv uddannelse af medarbejdere via e-learning samt styrkelse af det succesfulde Interior Decoration-koncept. BoConcepts strategi for profitabel vækst Spor 1: Vækst gennem øget same-store-sales Spor 2: Vækst gennem flere brand stores Spor 3: Omkostningsbesparelser gennem øget produktivitet

11 04 05 boconcepts franchisemodel BoConcepts prisvindende franchisemodel er baseret på et unikt retailkoncept, der muliggør økonomisk succes for både franchisetager og BoConcept. Franchisetagere udvælges efter en nøje screening og evaluering. I udvælgelsen lægges der vægt på individuelle kompetencer, forretningsplan, placering samt drifts- og finansieringsbudget for den ønskede brand store. Når en franchiseaftale indgås, betales et etableringshonorar, og der udarbejdes en markedsføringsaftale. Franchisetageren er ansvarlig for at investere i opbygning af en eller flere brand stores efter BoConcepts forskrifter og har desuden lejemålet. Tildelingen af franchiserettigheder er tilrettelagt efter en strategi, hvor franchisetager typisk får retten til et geografisk område med et potentiale på to til fem brand stores. Herved sikres maksimal synergi i logistik og markedsføring. Ad Spor 2: Franchisekæden skal udvides med flere brand stores på både eksisterende og nye markeder BoConcepts stærke brand og prisvindende franchisemodel har sammen med stabiliserede markedsbetingelser og et attraktivt marked for erhvervslejemål med gode beliggenheder gjort, at interessen for at åbne nye brand stores er øget. BoConcept vil udnytte dette gunstige momentum til at accelerere antallet af åbninger. Et af midlerne er åbning af flere inspiration stores med eksisterende franchisetagere. Et andet er allokering af flere ressourcer til markedsføring af BoConcepts unikke franchisemodel på udvalgte markeder. Endelig har BoConcept allokeret en pulje på 10 mio. kr. til finansiering af udstyr og inventar for udvalgte franchiseansøgere i USA og Tyskland, hvor markedspotentialet er meget stort, men adgang til etableringsfinansiering kan være udfordrende for nye franchisetagere. koncernens supportorganisation og supply chain. Senest er der med etableringen af et asiatisk distributionscenter (ADC) i Shanghai (CN) etableret et nyt knudepunkt for den asiatiske distribution og dermed opnået et betydeligt bedre distributionsflow i hele kæden. Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke supply chain, øge sourcing og effektivisere hele værdikæden, så produktiviteten kan øges og sikre et bedre marginalt indtjeningsbidrag. Men vi fokuserer også på at give butikkerne optimale forudsætninger for at konkurrere på kvalitet og levering. Derfor indføres et nyt Express Collection-koncept med henblik på at øge leveringssikkerheden for en række af de mest solgte produkter. Langsigtede målsætninger fokuseret på lønsomhed og vækst Når de underliggende markedstendenser for salg af langvarige forbrugsgoder igen udvikler sig positivt, forventer BoConcepts ledelse, at vækststrategien vil generere en betydelig stigning i koncernens aktivitetsniveau. BoConcept vil udvide franchisekæden på eksisterende og nye markeder i Asien og Latinamerika, hvor de eksisterende markedsorganisationer kan understøtte udviklingen og medvirke til at realisere vækstpotentialet. Ad Spor 3: Højere produktivitet skal give lavere omkostningsmarginaler BoConcept har de seneste år reduceret omkostningsbasen betragteligt og gennemført betydelig effektivisering i De offensive og fokuserede ekspansionstiltag skal føre til, at franchisekæden ved slutningen af regnskabsåret 2014/15 er udvidet til brand stores. Sammen med de målrettede initiativer til at øge same-store-sales vil åbningerne medføre, at koncernens omsætning forventes øget med 10-15% årligt. Gennem en udstrakt brug af sourcing og via BoConcepts effektive egenproduktion vil BoConcept opretholde en høj

12 bruttomarginal. Samtidig betyder en effektiv koncernstruktur og betydelige skalafordele i BoConcepts forretningsmodel, at der kan realiseres marginalindtjeninger på EBIT-niveau på over 25%, når væksten materialiserer sig. Derfor forventes koncernen i regnskabsåret 2014/15 at generere en overskudsgrad (EBIT%) på 12%, pengestrømme før finansieringsaktivitet på minimum 6% af omsætningen samt en afkastningsgrad på 30%. BoConcepts forretningsmodel er på produktions-, supply chain- og butiksniveau tilrettelagt, så væksten ikke fordrer store investeringer i anlægsaktiver. Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver vil derfor følge afskrivningerne, og investeringer i arbejdskapital forventes fastholdt på et niveau svarende til 10% af omsætningen. BoConcept vil dermed fastholde en 'asset light'-model og en kapitalstruktur med en langsigtet egenkapitalandel på 30-40%. Med baggrund i det intensiverede fokus på vækst vil koncernens soliditet de kommende år være i den høje ende af dette interval. En forretningsmodel med store skalafordele BoConcept er en international retailorienteret koncept holder, der afsætter sine brandede møbel- og accessories kollektioner via individuelt drevne franchisebaserede BoConcept Brand Stores og BoConcept Studios i mere end 50 lande verden over. I 2011 vil BoConcept i forbindelse med udrulningen af sin Multi Channel Retail-platform lancere en e-handelsløsning, som skal supplere salget i de fysiske butikker. Grundlaget for BoConcepts udvikling og vækst er vores dedikerede og passionerede medarbejderes kompetencer og evner til at skabe resultater baseret på koncernens stærke brand og unikke forretningsmodel. Med udgangspunkt i kerneværdierne Respect!, Think Smarter, Play the Team og Love City Life arbejder ledelsen og medarbejderne hver dag målrettet på at omsætte selskabets mission til virkelighed og dermed realisere visionen om at gøre BoConcept til 'No. 1 brand within urban interiors' og sikre værdiskabelsen for vores aktionærer. BoConcepts forretningsmodel og kernekompetencer dækker hele værdikæden fra design, over branding og markeds føring til produktion og supply chain mod driftsoptimering og uddannelse af salgspersonalet i butikkerne, hvor kunderne altid skal have en unik shoppingoplevelse. Selve butikken ejes og drives af en franchisetager, mens BoConcept varetager rollen som forretningsudvikler, ene leverandør og international distributør til franchisekæden. Endvidere udvikler og vedligeholder BoConcept franchise kædens kommunikationsplatform, markedsføringsmaterialer, hjemmesideunivers og Multi Channel Retail-platform samt supporterer den it-løsning (Axapta), der udgør den operationelle og rapporteringsmæssige platform i butikkerne. BoConcepts forretningsmodel er indrettet, så den indeholder stordriftsfordele og dermed et betydeligt værdiskabelsespotentiale, som kommer til udtryk gennem en høj marginal indtjening og stigende pengestrømme, når aktivitetsniveauet via vækst i same-store-sales og antallet af butikker øges. Customers Sales, delivery and after-sales services Franchisees General support Franchise masters Brand, concept and products BoConcept A/S Business development and administration IT, training and specialist support Marketing and communications Design and product development Supply chain management Sourcing and own-production

13 06 07 BOCONCEPT IS URBAN Our brand soul the most singular way to describe our brand : Customised urban design Our vision what we want to achieve : To make BoConcept no. 1 brand within urban interiors Our MISSION what we do to achieve our vision : Through passionate and persistent performance we make customised and coordinated design furniture and accessories affordable to the urban-minded customer Our competencies what we do better than the others : Our insight into urban life enables us to design furniture and accessories that meet our customers' interior challenges and need for self-expression. Even at a better price Our core VALUES how we always act 1: Respect! always show you care 2: Think Smarter always look for the better solution 3: Play the Team always use your freedom responsibly 4: Love City Life always know what's going on Our brand promise our promise to everybody around us : We know big city life Our slogan our promise and idea expressed in one single-minded, differentiating and powerful manner : Urban design

14 MARKEDSUDVIKLING PRÆGET AF REGIONALE FORSKELLE udfordrende markedsbetingelser steg med 5,7% målt på udfakturering og 5,0% målt på ordreindgang. Tendensen til en stabiliserende markedsudvikling, som langsomt indfandt sig i vinteren i regnskabsåret 2009/10, fortsatte i regnskabsåret 2010/11, men usikkerheden for den konjunkturelle udvikling slap ikke sit tag i forbrugerne. Deres afventende adfærd betød, at aktiviteten på markedet for langvarige forbrugsgoder forblev på et væsentligt lavere niveau end før krisen. I Europa prægede de offentlige gældsproblematikker i flere lande i Sydeuropa billedet, mens andre lande, hvor reformviljen tidligere har været mere udpræget, udviste pæn vækstfremgang og stigning i detailomsætningen, hvilket var til gavn for udbyder af langvarige forbrugsgoder som BoConcept. I USA var udviklingen fortsat præget af høj arbejdsløshed, men stigende offentlige investeringer og ekspansiv finansog pengepolitik medførte en stigning i privatforbruget og en moderat vækst. Dette har betydet, at afsætningsbetingelser langsomt forbedres her. I Asien var væksten stadig høj, om end lidt lavere end tidligere år. Det var fortsat det kinesiske marked, som drev væksten, mens Japan blev stærkt svækket af natur- og atomkatastrofen i marts BoConcept har gennem hele regnskabsåret 2010/11 intensiveret de omsætningsfremmende aktiviteter for at kompensere for det fald i trafikken, som vanskelige markedsbetingelser forårsagede. Initiativerne har sikret vækst i same-store-sales og øget vores markedsandele på hovedmarkederne, og denne tendens forventes at fortsætte trods udsigt til endnu et år med udfordrende markedsbetingelser. BRANDING, DESIGN OG MARKEDSTILTAG I CENTRUM FOR OPTIMERING AF SALG BoConcepts salgsfremmende aktiviteter er tilrettelagt for at øge kendskabet til brandet og vores kollektioner blandt trendsættende kunder i verdens metropoler. Målet er at øge butikkernes omsætning, og det opnåede vi i regnskabsåret 2010/11, hvor same-store-sales trods Attraktivt design og målrettet produktudvikling øger efterspørgslen BoConcepts udvikling af brand og kollektioner håndteres centralt og skal sikre, at butikskæden altid fremstår ensartet og attraktiv over for kunderne, uanset hvor i verden de befinder sig. Vores brand er synonym med højt designindhold, customization, høj kvalitet og fleksibilitet, og kollektionerne er indbyrdes koordineret med hensyn til design, farver og overflader, så de kan kombineres og indfri kundernes individuelle behov. Brand og kollektion er positioneret i den øvre del af mellemmarkedet, men under luksusbrands i et område, der defineres som 'affordable luxury'. Det giver BoConcept adgang til et stort og købedygtigt kundesegment og en unik markedsposition, som er mindre påvirket af den betydelige priskonkurrence, der kendetegner midter segmentet. Succesfuld lancering af 2011-kollektion Kollektionen for 2011, som blev lanceret i september 2010, fornyede ca. 25% af sortimentet, heraf størstedelen i den kommercielle del af prisspektret (det lysegrå felt i figuren nedenfor). Med attraktive entry-priser i alle kategorier og øget fokus på funktionalitet og fleksibilitet blev kollektionen særdeles godt modtaget af kunderne, og ordreindgangen på sofaer og accessories, som udgør en stigende andel af omsætningen, udviste pæn vækst. I februar 2011 lancerede BoConcept for andet år i træk en halvårlig kollektionsopdatering. Updaten bød på nyheder inden for sofaer, borde, stole og accessories, og lanceringen blev understøttet af en massiv markedsføringskampagne, bl.a. med omdeling af mere end 4,2 mio. flyers. Effekten på same-store-sales af februar-lanceringen var positiv, om end mere moderat end sidste år, idet underliggende markedsusikkerhed fortsat påvirker afsætningsbetingelserne. Mens kollektionslanceringerne i 2010 og 2011 prismæssigt tog højde for de vanskelige markedsvilkår, vil kollektionen for 2012 repræsentere en tilbagevenden til en mere normal distribution af nyheder i prisgrupperne. En større 10% 45% 30% 45% 45% 25% News 2011 News 2012

15 08 09 del af nyhederne vil derfor blive lanceret i den øverste del af prisspektret, da efterspørgslen efter produkter med højt designindhold og komfort er stigende. Fokus i den kommende kollektionsupdate er specielt rettet mod polstermøbler, hvor der introduceres nye sofakoncepter og læderkvaliteter, opgraderinger af BoConcept-klassikere, og hvor dining-delen af sortimentet styrkes med flere nye borde og stole. Entry-priserne vil i den nye kollektion blive fastholdt, mens der gennemføres moderate prisstigninger i den øvre del af prisspektret for at kompensere for øgede råvarepriser. no limits i markedsføring og kampagneaktivitet Den globale kommunikationsplatform er i regnskabsåret 2010/11 videreført under 'no limits' pay-off, men med yderligere intensiveret fokus på kampagneaktiviteter og events, som kan tiltrække kunder og skabe øget trafik til butikkerne. Da 2011-kollektionen blev lanceret i september 2010, var det med et stort kampagnetryk i nyhedsbreve, annoncer, events og mere end 2 mio. trykte eksemplarer af det nye årskatalog i 46 sprogvarianter. Udrulning af Multi Channel Retail (MCR) strategi BoConcept implementerede i september 2010 den første fase i MCR-strategien, nemlig en fuldt opdateret og nydesignet hjemmeside, som bl.a. indeholder Home Creator, BoConcepts nye og unikke online-baserede 3D-produktkonfigurator. Lanceringen er det første skridt på vejen til at gøre hjemme siden til BoConcepts vigtigste salgsværktøj og den primære markedsføringskanal. I regnskabsåret 2011/12 vil online-tilstedeværelsen blive yderligere styrket med udbygning af Home Creator med en rumfunktion, introduktion af det personlige slutbrugerunivers, My BoConcept, samt lanceringen af e-handel i England, Danmark og Tyskland. Fra single channel til multi channel Siden lancering af den nye hjemmeside er besøgstallet steget mere end 15% pr. måned, og det nye layout og den styrkede funktionalitet gør, at antallet af sider, hver besøgende ser, er steget med mere end 50% sammenlignet med før. Home Creator, der endnu ikke er blevet markedsført, har alene mere end individuelle besøg pr. måned. Udrulningen af BoConcepts Multi Channel Retailplatform er med andre ord allerede en succes, som øger kendskabet til BoConcept-brandet og samtidig synliggør bredden i vores kollektion bedre. Det betyder, at trafikken til butikkerne har større kvalitet og resulterer i en øget hit rate. Når My BoConcept og e-handelsløsningen som det næste element i MCR-platformen udrulles, vil relationen mellem hjemmeside, kunde og butik styrkes yderligere. Herigennem får kunderne adgang til at gemme møbelkonfigurationen fra Home Creator, dele denne med butikken, tjekke ordrestatus og fra og med efteråret i England og siden Danmark og Tyskland at placere ordrer gennem e-handelsløsningen, hvormed BoConcept fuldender transformationen fra traditionel on-site retailer til multi channel retailer. Ny kommunikationsplatform Når BoConcept lancerer den nye 2012-kollektion i september 2011, bliver det på baggrund af en ny og unik kommunikationsplatform, som vil bidrage til at differentiere vores brand og produkter betydeligt fra andre i markedet. Grundlaget for platformen er en klar præference hos BoConcepts målgruppe til at ville vide mere om virksomheden bag det produkt, de køber. En massiv centralt koordineret international kampagne med stort fokus på sociale medier, online-annoncering og distribution af elektroniske og print flyers vil skabe opmærksomhed om BoConcepts budskab og nye produkter i en skala, som ikke er set før. Salgsoptimering via support og uddannelse For at realisere forretningsmodellens fulde værdiskabelsespotentiale er det afgørende, at same-store-sales og driften i de eksisterende butikker optimeres. Et væsentligt element er derfor at sikre den enkelte franchisetagers løbende adgang til præcis den support og sparring, som er

16 tysk ekspansion På det tyske marked, som er et af BoConcepts største og vigtigste, har udviklingen i regnskabsåret 2010/11 været meget stærk. En moderat fremgang i det tyske privatforbrug er konverteret til en imponerende tocifret vækst i samestore-sales. 'Nøglen til BoConcepts tyske succes ligger i en meget fokuseret, homogen og entreprenant franchisetagerbase og et helt unikt brand og koncept, der differentierer sig ved at kombinere højt designindhold, overlegen kvalitet og et meget højt serviceniveau. På vej ud af krisen har de tyske kunder for alvor fået øjnene op for BoConcepts brand og produkter, og det i en grad, så BoConcept nu simpelthen definerer det marked, vi har positioneret os i', siger Hinrich Cordts, der siden foråret 2010 har ledt BoConcepts tyske landeorganisation. Landeorganisationen i Tyskland består af fire retaileksperter, som konstant er i dialog med franchisetager om driftsoptimerende og salgsfremmende dispositioner for at styrke same-store-sales. Og dette fokus er usvækket, når bedre underliggende markedsvilkår skal udnyttes til fortsat vækst i Tyskland de kommende år. 'Det er en af vores vigtigste opgaver at sørge for at udnytte det meget store potentiale, BoConcept har i Tyskland til at vokse forretningen. Vi er derfor meget aktive, men også selektive i vores søgen efter potentielle franchisetagere, som skal besidde et stort 'drive', være entreprenante, gode ledere og dygtige forretningsfolk', siger Hinrich Cordts, som regner med, at den hastige udvikling i pipelinen vil føre til, at antallet af butikker i Tyskland udvides med 10 butikker de kommende år. BoConcept Berlin

17 10 11 relevant for at understøtte butikkens fremtidige udvikling og danne grundlag for realisering af butikkens afsætningspotentiale. i samme område for at opnå synergier på marketing-, administration-, lager- og logistiksiden og dermed øge omsætning og profitabilitet pr. kvadratmeter i området. BoConcepts supportmodel er organiseret i en effektiv matrixmodel. Den daglige kontakt og generelle support håndteres fra markedsorganisationerne af en Retail Account Manager (RAM), som sammen med franchisetageren på kvartalsbasis vurderer butikkens performance og assisterer med prioritering af indsatsområder. For at understøtte butikkens udvikling optimalt kan franchisetageren herudover trække på centralt placerede specialister inden for Visual Merchandising, BoConcept University, Retail Operations og Marketing. E-learning giver større effektivitet i salgsuddannelse Landeorganisationerne og specialistfunktionerne har i regnskabsåret 2010/11 haft fortsat fokus på at øge sundhedstilstanden i franchisekæden og arbejdet offensivt med at styrke forudsætningerne for at øge same-store-sales og vinde markedsandele. Specielt har uddannelse af butikspersonalet fået øget opmærksomhed. Der er blevet uddannet flere Interior Decorators, som er specialuddannede indretningskonsulenter, der rådgiver kunderne i deres eget hjem, og den løbende salgs- og produktuddannelse er blevet styrket gennem BoConcepts udvidede e-learning-platform. E-learning-platformen er et effektivt og omkostningsbesparende værktøj for både BoConcept og butikkerne til at sprede best practice, øge produktkendskab, og styrke salgs- og efteruddannelse blandt alle medarbejdere i kæden. Platformen er implementeret på alle markeder og har sammen med en stigende efterspørgsel efter Interior Decoration medvirket til en markant stigning i hit rate i butikkerne. GLOBAL FRANCHISEKÆDE I EKSPANSION BoConcepts omsætning genereres primært gennem brand stores, der er butikker på mellem m 2 beliggende på lokationer med høj trafik samt i inspiration stores, som er butikker på m 2 på beliggenheder med meget høj trafik, f.eks. i stormagasiner som Harrods, Selfridges og El Corte Ingles eller på hovedstrøg. Butikkernes gennemsnitlige størrelse er på 417 m 2 mod 467 m 2 i det foregående regnskabsår. Solidt grundlag for ekspansion BoConcept har de seneste år skærpet kravene til franchiseansøgeres forretningsplan, finansieringsmodel og driftsøkonomi. Det har betydet en udtynding af pipelinen og færre åbninger. Omvendt har det medvirket til at understrege seriøsiteten af BoConcepts franchisemodel, og det gør sammen med fortsat gode muligheder for at sikre attraktive lokationer til rimelige huslejer, at antallet af henvendelser fra potentielle og velkvalificerede franchiseansøgere gennem regnskabsåret 2010/11 har været stigende. BoConcept vil i de kommende år arbejde målrettet på at udnytte dette momentum til at ekspandere butikskæden på både eksisterende A-markeder og på nye vækstmarkeder, bl.a. i Asien og Latinamerika. BoConcept har på udvalgte markeder iværksat en målrettet kampagne for at identificere og assistere de bedst kvalificerede franchisekandidater til at blive del af BoConcept. Det gøres via annoncering, headhunter mv. på nationalt niveau, hvor der lægges store ressourcer i at identificere kandidater med den rette kombination af iværksættervilje, lederevner og salgsegenskaber. Desuden har BoConcept allokeret en pulje på 10 mio. kr. til etableringslån til finansiering af butiksindretning af nye franchisebutikker for at afhjælpe den udfordring, det i visse markeder stadig kan være at opnå bankfinansiering. Etableringslånet vil kun blive ydet til godkendte franchisetagere under forudsætning af, at de selv kan stille med en del af finansieringen. BoConcept forventer, at de første lån vil blive ydet i regnskabsåret 2011/12 til åbning på de vigtige markeder i USA og Tyskland. Flere butikker Efter en periode, hvor verdensøkonomisk recession afstedkom øget fokus på sundhedstilstanden i butikskæden og lukning af butikker med utilstrækkeligt driftsgrundlag eller uvilje til at følge konceptet, steg nettoantallet af butikker igen i regnskabsåret 2010/11. I regnskabsåret er 39 nye butikker blevet åbent, og 21 er blevet lukket. Dermed udgør kæden pr. 30. april 2011 af 256 butikker, hvoraf BoConcept selv ejer 27. Af de 256 butikker er 20 inspiration stores, som altid åbnes af eksisterende franchisetagere og i tilknytning til en brand store

18 OPTIMERING AF PRODUKTION OG SUPPLY CHAIN Sourcing, effektivitet og omkostningsoptimering som værdiskabende faktorer BoConcepts produktionsstrategi er lagt an på en stor grad af sourcing, hvilket medfører, at vækst og ekspansion kan understøttes uden store investeringer i produktionsanlæg. Således produceres kun ca. 23% af omsætningen i regnskabsåret 2010/11 på selskabets egen fabrik i Ølgod (DK), mens resten sources. Egenproduktionen sker alene inden for plademøbler, hvor BoConcept har betydelig viden og store kompetencer og derfor er i stand til at opnå en konkurrencedygtig produktion. I takt med at omsætningen stiger, vil en større andel af produktionen sources hos eksterne leverandører. Relationerne med leverandørerne, som primært er i Kina og Litauen, er baseret på et ønske om at indgå langvarige strategiske samarbejder, dels for at opnå kritisk masse og attraktive leveringsvilkår, dels for at sikre en tæt integration, som gør, at BoConcepts høje leverings- og kvalitetsmålsætninger kan indfris. Centrale lagre understøtter vækstambitioner BoConcepts butikker lagerfører ikke selv varer, men fokuserer alene på salg samt slutdistribution og after-sales services. Distributionen af varer til kædens butikker varetages med udgangspunkt i tre centrale lagre i Ølgod (DK), New Jersey (US) og i Shanghai (CN). For at reducere kapitalbinding i lagerhold og funktion har BoConcept de seneste år desuden outsourcet en del af lagrene til de strategiske underleverandører og logistikpartnere. BoConcept tog i begyndelsen af regnskabsåret 2010/11 et nyt asiatisk distributionscenter (ADC) i Shanghai (CN) i brug og afviklede det eksisterende i Tokyo (JP). Med implementeringen af ADC i forsyningskæden har BoConcept været i stand til at øge effektiviteten, forbedre distributionsgangene og reducere leveringstiden i hele BoConcepts supply chain. Øget leveringsssikkerhed for at styrke konkurrencekraft For at styrke kædens leveringsmæssige konkurrenceevne, vil BoConcept fra og med september 2011 opdele kollektionen i Express Collection og Standard Collection. Express Collection omfatter mere end 200 af BoConcepts mest solgte produkter. BoConcept vil fremover lagerføre elementer i Express Collection i større antal og dermed øge sikkerheden for levering umiddelbart efter ordremodtagelse. Standard Collection omfatter den resterende del af kollektionen, og hensigten er at optimere produktions- og leveringstid, så BoConcept kan levere denne type af varer inden for fire uger fra ordremodtagelse. Opgradering af ERP-system For at øge produktiviteten og klargøre koncernens itinfrastruktur til de fremtidige krav, der følger en aktivitetsudvidelse, har BoConcept påbegyndt projektering af en opgradering af den del af ERP-platformen, der håndterer produktdata, supply chain og administration af varer til butikkerne. Opgraderingen vil strømline vare- og informationsflowet fra BoConcept til franchisekæden yderligere og dermed muliggøre en hurtigere ordreeksekvering og bedre service til butikkerne til gavn for produktiviteten. BoConcept Holding A/S BoConcept A/S * ** BoConcept Retail UK Ltd. BoConcept North America, Inc. * BoConcept Retail Poland Sp.z. o. o. BoConcept Japan K.K BC Design A/S BoConcept Iberica S.L. BoConcept Germany GmbH BoConcept France S.a.r.l BoConcept Furniture Trading (Shanghai) Co., Ltd.* 1 brand store 4 brand stores 4 brand stores 5 brand stores 6 brand stores 4 brand stores * Distributionsenhed / ** Produktionsenhed Alle datterselskaber er 100% ejede

19 12 13 Farven hvid har vundet globalt indpas og andrager nu den største del af plademøbelomsætningen. Kombineret med naturlige materialer som egetræ, filt og skind bliver looket meget nordisk og personligt

20 REGNSKABSUDVIKLING 2010/11 Omsætningsudvikling Omsætning øget med 10% BoConcept Holding A/S' omsætning udgør i 4. kvartal 2010/11 248,0 mio. kr. mod 234,7 mio. kr. i samme periode sidste år svarende til en vækst på 5,7%. For hele regnskabsåret 2010/11 er koncernens omsætning øget med 10,0% i forhold til året før og udgør således 1.001,1 mio. kr. Omsætningen er dermed realiseret i toppen af det forventede vækstinterval på 5-10%, som senest blev gentaget i regnskabsmeddelelsen for kvartal 2010/11, jf. meddelelse 1/2011 af 9. marts Afventende forbrugeradfærd har medført, at væksten i same-store-sales er aftaget i 2. halvår 2010/11, og for 4. kvartal 2010/11 isoleret er væksten i same-store-sales 3,2% (udfaktureret) og 2,0% (ordreindgang). Gennem hele regnskabsåret har trafikken til BoConcepts butikker været lav som følge af usikkerhed på de underliggende markeder. Forrige regnskabsårs markante fokus på at styrke de omsætningsfremmende aktiviteter og tilpasse kollektionerne til stigende efterspørgsel i de mest kommercielle prisgrupper er derfor blevet yderligere udtalt i regnskabsåret 2010/11. Mio. kr. Realiseret 2009/10 910,2 Valutaeffekt 31,6 Nettoudvikling i brand stores 64,3 Nettoudvikling i studios -5,0 Realiseret år til dato 2010/ ,1 Omsætningsvæksten drives af en positiv aktivitetsudvikling i brand stores, dels som følge af større same-store-sales i de eksisterende butikker, dels som konsekvens af nettotilgangen af butikker hen over året. Samlet har effekten af en målrettet salgsindsats og ekspansion af kæden bidraget med en vækst på 7,3%, mens stigende valutakurser på primært SEK, GBP, USD og JPY øger omsætningen med 3,4%. Kampagneaktiviteterne, både i forbindelse med lancering af 2011-kollektionen i september 2010 og den halvårlige kollektionsopdatering i februar 2011, var blandt de mest omfattende i BoConcepts historie. Sammen med fortsat fokus på styrkelse af salgsindsatsen, bl.a. gennem uddannelse i og markedsføring af Interior Decoration-konceptet, har det medført, at hit raten er steget markant, mens basket size som naturlig konsekvens af lavere prispunkter og kampagnetilbud er reduceret. Sidstnævnte forhold afspejler sig også i, at en større del af BoConcepts omsætning i regnskabsåret 2010/11 er realiseret i de mellemste og laveste prisgrupper. Ledelsen forventer, at fordelingen med den største andel af omsætningen i de øverste prisgrupper vil normaliseres, når kollektionen for 2012 introduceres, og markedsforholdene gradvist forbedres. Fortsat positiv udvikling i same-store-sales Fremgangen i same-store-sales udgør for hele regnskabsåret 2010/11 5,7% (udfaktureret) og 5,0% (ordreindgang) sammenlignet med et fald i udfaktureret same-store-sales på 7,0% sidste år og en moderat fremgang på 1,0% i ordreindgang. Same-store-sales er dermed realiseret inden for det forventede interval på 5-10%. Kvartalsvis udvikling i same-store-sales 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% / / /11 Udfaktureret Ordreindgang Hovedmarkeder udvikler sig igen positivt Efter en årrække med tilbagegang på BoConcepts hovedmarkeder stabiliserede udviklingen sig i vinteren 2009/10, og denne tendens er fortsat på de fleste markeder i regnskabsåret 2010/11. Den største og mest markante fremgang er opnået på det tyske marked, hvor den underliggende økonomi er den stærkeste i Europa og har dannet basis for en tocifret fremgang i same-store-sales. Potentialet i Tyskland vurderes at være substantielt, hvorfor BoConcept allokerer flere ressourcer til en ekspansion af kæden. Udviklingen på et andet vigtigt marked, det nordamerikanske, har også været tilfredsstillende i regnskabsåret 2010/11. Efter en periode med nedgang fremviser de amerikanske butikker så småt fremgang i same-store-sales, og potentialet for en udvidelse af kæden i USA skønnes at være betydeligt. Frankrig, som er BoConcepts største marked, har både under og efter krisen udvist meget tilfredsstillende vækst-

BoConcept Holding A/S 1. kvartal 2009/10

BoConcept Holding A/S 1. kvartal 2009/10 BoConcept Holding A/S 1. kvartal 29/1 S E B Enskilda 1. september 29 Agenda Seneste markedsudvikling Regnskabsmæssig udvikling i 1. kvartal 29/1 Strategisk fokus for 29/1 Forventninger til 29/1 Viggo Mølholm,

Læs mere

Generalforsamling 31. august 2011

Generalforsamling 31. august 2011 Generalforsamling 31. august 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Generalforsamling 29. august 2012

Generalforsamling 29. august 2012 Generalforsamling 29. august 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Læs mere

BoConcept Holding A/S. Den 27. august 2009

BoConcept Holding A/S. Den 27. august 2009 Generalforsamling BoConcept Holding A/S Den 27. august 2009 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Svære afsætningsforhold og hårdt arbejde for at styrke de fremtidige vækst- og indtjeningsbetingelser prægede BoConcepts 2013/14

Svære afsætningsforhold og hårdt arbejde for at styrke de fremtidige vækst- og indtjeningsbetingelser prægede BoConcepts 2013/14 MEDDELELSE 8/2014 Herning, 27. juni 2014 Svære afsætningsforhold og hårdt arbejde for at styrke de fremtidige vækst- og indtjeningsbetingelser prægede BoConcepts 2013/14 Bestyrelsen for BoConcept Holding

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2012/13. Årsrapporten 2012/13 har følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2012/13. Årsrapporten 2012/13 har følgende hovedpunkter: MEDDELELSE 5/2013 Herning, 26. juni 2013 BoConcept styrkede markedspositionen og fastholdte omsætningen i vanskeligt 2012/13 Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S Den 8. maj 2012 Selskabsmeddelelse nr. 06-12 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S Koncernens resultat er som forventet tilfredsstillende i 1. kvartal 2012. Helårsforventningerne til

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Boconcept Holding A/S

Boconcept Holding A/S Boconcept Holding A/S Fair value: 323 DKK Markedsværdi: 170 DKK Upside: 94 % Indhold Om:... 3 Facts:... 3 Forretningsmodel:... 4 Omsætning:... 5 Same store sales growth:... 5 Margin udvikling:... 7 Valutaforhold:...

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for året 2005/06 for BoConcept Holding A/S

Regnskabsmeddelelse for året 2005/06 for BoConcept Holding A/S Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 29. juni 2006 hb/ls Regnskabsmeddelelse for året 2005/06 for BoConcept Holding A/S Koncernens omsætning er steget med 19,6% til kr. 951,5 mio. kr. Resultatet af primær

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2015. Torsdag den 17. september 2015

Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2015. Torsdag den 17. september 2015 Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2015 Torsdag den 17. september 2015 1 Dagsorden Udpegelse af dirigent 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år 2. Fremlæggelse

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 11 % omsætningsvækst understøttet af succesfulde produktlanceringer og valutakursbevægelser Frie pengestrømme på DKK 543 mio. svarende

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Internationale partnerskaber skaber salg!

Internationale partnerskaber skaber salg! Internationale partnerskaber skaber salg! GLOBAL BUSINESS DAY 12.JUNI 2009 Anna Marie Dyhr Ulrich Hvorfor er virksomhedens valg af agenter og distributører ofte præget af tilfældigheder?? TYPISKE SITUATIONER:

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Fondsbørsmeddelelse nr. 114 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere