Resultat før skat er øget til 30 mio. kr. en fremgang på 21 mio. kr. i forhold til sidste år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultat før skat er øget til 30 mio. kr. en fremgang på 21 mio. kr. i forhold til sidste år"

Transkript

1 MEDDELELSE 2/2011 Herning, 29. juni 2011 BoConcept Holding A/S øger omsætning og indtjening i regnskabsåret 2010/11 Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2010/11. Årsrapporten har følgende hovedpunkter: Omsætning udgør mio. kr. i regnskabsåret 2010/11, svarende til en vækst på 10% i forhold til året før. Omsætningsvæksten, der drives af øget aktivitet i franchisekædens butikker, er i toppen af det forventede vækstinterval på 5-10% Væksten i same-store-sales er positiv trods lav trafik til butikkerne. Udfaktureret same-store-sales er øget med 5,7%, mens same-store-sales målt på ordreindgang er øget med 5,0% Der er i regnskabsåret 2010/11 åbnet i alt 39 nye brand stores og lukket 21, hvilket bringer antallet af butikker i kæden op på det højeste niveau nogensinde og samtidig øger sundhedstilstanden yderligere Aktivitetsstigningen er via forretningsmodellens merindtjeningspotentiale omsat til en stigning i BoConcepts indtjening. Koncernen realiserer som forventet en overskudsgrad (EBIT%) på 3,5% mod 1,4% sidste år Resultat før skat er øget til 30 mio. kr. en fremgang på 21 mio. kr. i forhold til sidste år Det stigende aktivitetsniveau har medført øget kapitalbinding i arbejdskapital. Efter investeringerne i anlægsaktiver på 29 mio. kr. udgør pengestrømme før finansieringsaktivitet 4 mio. kr. For det kommende regnskabsår forventes en vækst i omsætningen på 7-10%, en overskudsgrad (EBIT%) på ca. 5% og pengestrømme før afdrag på langfristet gæld på ca. 2% af omsætningen 'Efter en periode præget af recession har stabiliserede markedsvilkår og en effektiv og målrettet indsats for at optimere forretningsgrundlaget atter ført BoConcept tilbage på vækstsporet. Gennem styrkelse af brandet, udrulning af omsætningsfremmende tiltag, åbning af et betydeligt antal nye butikker verden over og højere effektivitet har vi i regnskabsåret 2010/11 øget aktivitetsniveauet, taget markedsandele og sikret en højere indtjening kort sagt eksekveret på vores vækststrategi', siger Viggo Mølholm, adm. direktør i BoConcept Holding, og fortsætter: 'Markedsudsigterne er stabile, men fortsat præget af afventende forbrugsadfærd. For at styrke vores markedsposition og omsætning yderligere vil vi derfor i det kommende år skærpe de salgsfremmende aktiviteter både i butikkerne og på internettet - og sætte yderligere kraft bag ekspansionen af butikskæden, så antallet af butikker udvides. Det højere aktivitetsniveau og forretningsmodellens stordriftsfordele vil i regnskabsåret 2011/12 øge koncernens indtjening og pengestrømme, så vi tager endnu et skridt i retning af at realisere vores langsigtede målsætninger'. Regnskabsmeddelelse 29. juni /2011 Side 1 af 2

2 Generalforsamling Der afholdes generalforsamling i BoConcept Holding A/S onsdag den 31. august kl i selskabets lokaler på Mørupvej 16, Herning. Bestyrelsen har besluttet at fremsætte følgende forslag til behandling på den ordinære generalforsamling: 1. Henset til BoConcept Holdings solide kapitalgrundlag indstiller bestyrelsen, at der for regnskabsåret 2010/11 udbetales 2 kr. pr. aktie á nominelt 10 kr. i udbytte, svarende til en samlet udbyttebetaling på 5,7 mio. kr. eller ca. 29% af årets resultat efter skat 2. Bemyndigelse til bestyrelsen til inden den næste ordinære generalforsamling at opkøbe indtil 10% af selskabets aktiekapital under henvisning til gældende lovgivning Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen, dvs. senest den 20. juli Det færdigtrykte årsregnskab for 2010/11 forventes at foreligge primo august For yderligere oplysninger kontakt venligst adm. direktør Viggo Mølholm eller koncerndirektør Hans Barslund på tlf BoConcept Holding A/S Ebbe Pelle Jacobsen Bestyrelsesformand Viggo Mølholm Koncernchef Regnskabsmeddelelse 29. juni /2011 Side 2 af 2

3 årsrapport 2010/11

4 Hoved- og nøgletal 2010/ / / / /07 Resultatopgørelse i mio. kr. Omsætning 1.001,1 910, , , ,6 Bruttooverskud 421,4 371,2 396,1 455,9 420,0 Resultat af primær drift 35,1 12,7-12,1 78,8 69,4 Finans, netto -4,9-3,1-17,5-11,1-7,7 Resultat før skat og minoritetsinteresser 30,2 9,6-29,6 67,7 61,7 Resultat efter skat 19,7 5,3-27,5 48,9 42,3 Balance i mio. kr. Langfristede aktiver 251,6 260,1 257,0 239,4 230,1 Kortfristede aktiver 256,0 249,9 265,4 299,9 318,7 Balancesum 507,6 510,0 522,3 539,3 548,8 Egenkapital 199,6 183,6 146,2 195,8 148,5 Rentebærende gæld 109,2 132,0 214,7 149,6 194,0 Pengestrøm i mio. kr. Pengestrøm fra driftsaktivitet 32,6 106,4-10,3 94,2 42,5 Pengestrøm til investeringsaktivitet -29,0-28,7-37,8-44,7-16,8 Heraf til investering i materielle aktiver -4,2-11,1-24,0 0,0-27,5 Pengestrøm før finansieringsaktivitet 3,7 77,8-48,1 49,5 25,7 2010/ / / / /07 Nøgletal Overskudsgrad 3,5 1,4-1,2 6,9 6,6 Afkastningsgrad 6,9 2,5-2,3 14,5 13,3 Overskud pr. 10 kr. aktie Egenkapitalens forrentning Egenkapitalandel, % Indre værdi pr. 10 kr. aktie Gennemsnitligt antal medarbejdere, heltids / / / / /07 Aktierelaterede nøgletal Aktieudbytte, mio. kr. 5,7 0,0 0,0 21,0 5,2 Børskurs, ultimo Aktiekapital, mio. kr. 28,6 28,6 26,2 26,2 26,0 Kurs/indre værdi 2,4 3,3 1,3 4,1 8,6 Price/earning ratio, ultimo 24,7 113,7-16,5 30,3 Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytik Foreningens 'Anbefalinger og Nøgletal 2010'.

5 KORT OM BOCONCEPT BoConcept er et globalt brand og en international retailkæde. Vores unikke møbel- og accessorieskollektioner, der er karakteriseret ved et trendsættende design, mulighed for customization og en høj kvalitet, sælges via et butiksnetværk af 256 BoConcept Brand Stores og 80 BoConcept Studios i mere end 50 lande verden over. Butikkerne ejes og drives af franchisetagere, mens BoConcept A/S varetager rollen som forretningsudvikler, ene leverandør og international distributør til franchisekæden. BoConcepts forretningsmodel og kernekompetencer dækker hele værdikæden fra design, over branding og markedsføring, til produktion og supply chain mod driftsoptimering og uddannelse af salgspersonalet i de butikker, hvor vi i sidste ende møder vores kunder og giver dem en unik shoppingoplevelse. Same-store-sales (udfakturering) mio. kr. 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 2006/ / / / /11 BoConcepts mål er at skabe lønsom vækst og øge værdiskabelsen til gavn for aktionærerne. Vores 'asset light'-forretningsmodel er baseret på en udstrakt grad af produktionsmæssig sourcing og et stærkt fokus på effektivitet i alle led i værdikæden. Derfor kan BoConcept opnå en betydelig marginal merindtjening og et højt cash flow uden at foretage store anlægsinvesteringer, når omsætningen stiger. Antal BoConcept Brand Stores Ekspansiv vækststrategi og ambitiøse mål Efter en periode præget af konsolidering, beskyttelse af værdierne i kæden og optimering af forretningsmodellen, lancerede BoConcept i 2010 en ekspansiv vækststrategi med fokus på lønsom vækst. Strategien tager sit afsæt i brandets styrke, forretningsmodellens potentiale, stabiliserede afsætningsvilkår og et stærkt kapitalberedskab / / / / /11 BoConcepts strategi er funderet i tre overordnede temaer: at skabe vækst i same-store-sales at udvide franchisekæden med flere brand stores på eksisterende og nye markeder at øge produktiviteten og effektiviteten yderligere EBIT% og Cash flow/oms. Under forudsætning af at afsætningsbetingelserne fortsætter med at bedres, forventer ledelsen, at de offensive og vækstrettede tiltag vil generere en markant stigning i koncernens aktivitets- og indtjeningsniveau de kommende år. Vores langsigtede målsætning er, at der i regnskabsåret 2014/15 er brand stores i franchisekæden, og at vi kan øge omsætningen med 10-15% årligt. På grund af forretningsmodellens skalerbarhed vil væksten også øge indtjeningsevnen betydeligt. Derfor forventes der i 2014/15 at generere en overskudsgrad på 12%, pengestrømme før finansieringsaktivitet på 6% af omsætningen samt en afkastningsgrad på 30% med basis i en soliditet på 30-40%. 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% 2006/ / / / /11 EBIT% Cash flow/oms.

6 beretning Hoved- og nøgletal / Kort om BoConcept (Omslag) Hovedpunkter 1 Forord 2 Strategi og forretningsmodel 4 Regnskabsudvikling 2010/11 14 Risikoforhold 22 Ledelsesforhold 25 Ansvarlighed 28 Aktionærforhold 30 Bestyrelse og direktion 32 påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 34 Den uafhængige revisors påtegning 35 regnskab, koncern Anvendt regnskabspraksis 36 Resultatopgørelse for koncernen 45 Balance for koncernen 46 Egenkapitalopgørelse for koncernen 48 Pengestrømsopgørelse for koncernen 49 Noter for koncernen 51 regnskab, modervirksomhed Resultatopgørelse for modervirksomheden 71 Balance for modervirksomheden 72 Egenkapitalopgørelse for modervirksomheden 73 Noter for modervirksomheden 74 Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel Fax CVR no

7 Hovedpunkter fra BoConcept Holding A/S årsrapport 2010/11 Regnskabsudvikling Omsætning udgør 1.001,1 mio. kr. i 2010/11, svarende til en vækst på 10,0% i forhold til året før. Omsætningsvæksten, der drives af øget aktivitet i franchisekædens butikker, er i toppen af det forventede vækstinterval på 5-10% Væksten i same-store-sales er i hele regnskabsåret 2010/11 positiv trods lav trafik til butikkerne. Udfaktureret same-store-sales er i 2010/11 øget med 5,7%, mens same-storesales målt på ordreindgang er øget med 5,0% Der er åbnet i alt 39 nye brand stores og lukket 21, hvilket bringer antallet af butikker i kæden op på niveau med det højeste nogensinde og samtidig øger sundhedstilstanden yderligere Aktivitetsstigningen er via forretningsmodellens merindtjeningspotentiale omsat til en stigning i BoConcepts indtjening. Koncernen realiserer som forventet en overskudsgrad (EBIT%) på 3,5% mod 1,4% i det foregående år Resultat før skat i regnskabsåret er øget til 30,2 mio. kr. en fremgang på 20,6 mio. kr. i forhold til sidste år Det stigende aktivitetsniveau har medført øget kapitalbinding i arbejdskapital. Efter investeringerne i anlægsaktiver på 29,0 mio. kr. udgør pengestrømme før finansieringsaktivitet 3,7 mio. kr., hvilket er på niveau med de senest udmeldte forventninger, jf. meddelelse 1/2011 af 9. marts 2011 Forventninger Med udgangspunkt i moderat forbedrede markedsvilkår forventer ledelsen, at BoConcept i regnskabsåret 2011/12 omsætter væksten i butikskæden og en massiv salgsfremmende indsats til en omsætningsvækst på 7-10%, en overskudsgrad (EBIT%) på ca. 5% og pengestrømme før finansieringsaktivitet på ca. 2% af omsætningen Generalforsamling Henset til koncernens solide kapitalgrundlag indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der for regnskabsåret 2010/11 udbetales 2 kr. pr. aktie á nom. 10 kr. i udbytte, svarende til en samlet udbyttebetaling på 5,7 mio. kr. eller ca. 29,1% af årets resultat efter skat. Den resterende del af årets resultat foreslås overført til egenkapitalen med henblik på realisering af BoConcepts vækststrategi

8 EKSEKVERING OG EKSPANSION Efter en periode præget af recession har stabiliserende markedsvilkår og en effektiv og målrettet indsats på at optimere forretningsgrundlaget atter ført BoConcept A/S tilbage på vækstsporet i regnskabsåret 2010/11. Det er således med stor tilfredshed, vi kan konstatere, at BoConcept udvikler sig som planlagt. Vi eksekverer på vores etablerede strategi om lønsom vækst, og vi når de mål, vi sætter os. Gennem målrettede omsætningsfremmende aktiviteter og effektiv omkostningskontrol har vi således i regnskabsåret 2010/11 øget same-store-sales med 5%, realiseret en omsætningsfremgang på 10% og genereret en overskudsgrad på 3,5%. Styrkelse af forretningsgrundlag og brand Vi har bragt os i denne fordelagtige situation ved de seneste år at optimere og effektivisere hele BoConcepts forretningsmodel. Samtidig har vi trimmet butikskæden ved at lukke brand stores, som ikke var rentable, eller som ikke fulgte vores koncept, så BoConcept-kæden i dag fremstår væsentligt skarpere og mere homogen, uanset om du møder os i New York, Paris eller Tokyo. Det er helt centralt, for det understøtter opbygningen af vores globale brand, øger kendskabsgraden blandt vores potentielle kunder og stimulerer dermed trafikken til vores butikker. Men vi har også brugt tiden på at gennemføre offensive tiltag. Supply chain og vækstgrundlag i Asien er blevet styrket med etableringen af ADC (Asian Distribution Centre). Vi har med stor succes implementeret nye koncepter som Interior Decoration og et nyt butiksformat, inspiration stores. Vi er nu efter længere tids forberedelse klar til opstarten af Multi Channel Retail, som vil gøre internettet til et vigtigt ansigt udadtil og muliggøre e-handel. Grundlaget for vækst er lagt Vores betydelige indsats de seneste år har givet resultater, som skaber grobund for optimisme i kæden. Det er på den baggrund, at vi trods fortsat mådehold og afventende adfærd blandt forbrugerne på mange af vores hovedmar-

9 02 03 keder nu vil rette BoConcepts fokus mod at udnytte vores gode udgangspunkt og stærke forretningsmodel til at ekspandere. En ny, spændende kollektion og en unik kommunikationsplatform vil blive lanceret den 1. september. Med fortsat fokus på at give BoConcept-kunderne en 'unique shopping experience' vil det sammen med introduktionen af Multi Channel Retail sikre stigende same-store-sales. Vi vil desuden i det kommende regnskabsår øge antallet af butikker, dér hvor momentum og udvikling er stærkest, både på eksisterende og nye markeder i Asien og Sydamerika. Og endelig vil vi styrke indtjening og pengestrømme ved at udnytte forretningsmodellens betydelige stordriftsfordele gennem sourcing og effektiv supply chain management. unikke egenskaber. Og dermed vil vi tage endnu et skridt i retningen mod at realisere vores langsigtede målsætninger og sikre værdiskabelsen for vores aktionærer, kunder, medarbejdere og franchisetagere. Pilen for det foranstående regnskabsår peger således på en fortsættelse af den stabile vækst, vi har dokumenteret, vi selv i udfordrende tider er i stand til at levere via øgede markedsandele og udnyttelse af forretningskonceptets Viggo Mølholm Koncernchef & CEO

10 STRATEGI OG FORRETNINGSMODEL Ekspansiv vækststrategi med fokus på profitabilitet Efter en periode i den globale recessions skygge med fokus rettet mod konsolidering og beskyttelse af værdierne i BoConcepts A/S' franchisekæde, relancerede koncernens ledelse i regnskabsåret 2010/11 en ekspansiv vækststrategi. Ad Spor 1: Franchisekædens same-store-sales skal øges Fortsat vækst i same-store-sales er den vigtigste succesparameter for BoConcept og franchisetagerne, idet den afspejler BoConcepts evne til at vinde markedsandele og øge indtjeningen i kæden. Udgangspunktet er en forretningsmodel, som gennem krisen er blevet optimeret for at øge butikkernes indtjening og koncernens profitabilitet. Ved indgangen til regnskabsåret 2010/11 var franchisekonceptet styrket væsentligt, sundhedstilstanden i butikskæden sikret og omkostningsbasen tilpasset, så koncernen selv under meget vanskelige markedsbetingelser er i stand til at generere overskud. BoConcept igangsætter derfor kontinuerligt omsætningsfremmende tiltag, som kan øge produkternes kommercielle appel og trafikken til butikkerne, samt tiltag der skal sikre, at kunderne får en 'unique shopping experience' og derved understøtte en positiv udvikling i same-store-sales. Same-store-sales Same-store-sales er et udtryk for årlig vækst i omsætningen i en BoConcept Brand Store. Vækst i same-store-sales afhænger af tre forhold: 1. Trafikken til butikkerne, dvs. antallet af besøgende, potentielle kunder 2. Hit rate, dvs. andelen af potentielle kunder, der køber et produkt 3. Basket size, dvs. størrelsen af den enkelte kundeordre Vækststrategiens mål er at udnytte brandets styrke, forretningsmodellens potentiale og de stabiliserede afsætningsvilkår på de væsentligste markeder til organisk at øge butikkernes og koncernens aktivitet og indtjening. Ledelsen har defineret tre strategiske indsatsområder som pejlemærker for en succesfuld eksekvering af de tiltag og initiativer, der igangsættes. Indsatsen koncentreres om at øge kendskabet til brandet, lancering af trendsættende og nyskabende kollektioner og øget support til butikkerne, så der bliver skabt de rette forudsætninger for at øge salget. Hertil kommer væsentlige strategiske tiltag som udrulning af en Multi Channel Retail (MCR) platform, som bliver et centralt værktøj til at øge trafikken til både hjemmeside og de fysiske butikker, effektiv uddannelse af medarbejdere via e-learning samt styrkelse af det succesfulde Interior Decoration-koncept. BoConcepts strategi for profitabel vækst Spor 1: Vækst gennem øget same-store-sales Spor 2: Vækst gennem flere brand stores Spor 3: Omkostningsbesparelser gennem øget produktivitet

11 04 05 boconcepts franchisemodel BoConcepts prisvindende franchisemodel er baseret på et unikt retailkoncept, der muliggør økonomisk succes for både franchisetager og BoConcept. Franchisetagere udvælges efter en nøje screening og evaluering. I udvælgelsen lægges der vægt på individuelle kompetencer, forretningsplan, placering samt drifts- og finansieringsbudget for den ønskede brand store. Når en franchiseaftale indgås, betales et etableringshonorar, og der udarbejdes en markedsføringsaftale. Franchisetageren er ansvarlig for at investere i opbygning af en eller flere brand stores efter BoConcepts forskrifter og har desuden lejemålet. Tildelingen af franchiserettigheder er tilrettelagt efter en strategi, hvor franchisetager typisk får retten til et geografisk område med et potentiale på to til fem brand stores. Herved sikres maksimal synergi i logistik og markedsføring. Ad Spor 2: Franchisekæden skal udvides med flere brand stores på både eksisterende og nye markeder BoConcepts stærke brand og prisvindende franchisemodel har sammen med stabiliserede markedsbetingelser og et attraktivt marked for erhvervslejemål med gode beliggenheder gjort, at interessen for at åbne nye brand stores er øget. BoConcept vil udnytte dette gunstige momentum til at accelerere antallet af åbninger. Et af midlerne er åbning af flere inspiration stores med eksisterende franchisetagere. Et andet er allokering af flere ressourcer til markedsføring af BoConcepts unikke franchisemodel på udvalgte markeder. Endelig har BoConcept allokeret en pulje på 10 mio. kr. til finansiering af udstyr og inventar for udvalgte franchiseansøgere i USA og Tyskland, hvor markedspotentialet er meget stort, men adgang til etableringsfinansiering kan være udfordrende for nye franchisetagere. koncernens supportorganisation og supply chain. Senest er der med etableringen af et asiatisk distributionscenter (ADC) i Shanghai (CN) etableret et nyt knudepunkt for den asiatiske distribution og dermed opnået et betydeligt bedre distributionsflow i hele kæden. Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke supply chain, øge sourcing og effektivisere hele værdikæden, så produktiviteten kan øges og sikre et bedre marginalt indtjeningsbidrag. Men vi fokuserer også på at give butikkerne optimale forudsætninger for at konkurrere på kvalitet og levering. Derfor indføres et nyt Express Collection-koncept med henblik på at øge leveringssikkerheden for en række af de mest solgte produkter. Langsigtede målsætninger fokuseret på lønsomhed og vækst Når de underliggende markedstendenser for salg af langvarige forbrugsgoder igen udvikler sig positivt, forventer BoConcepts ledelse, at vækststrategien vil generere en betydelig stigning i koncernens aktivitetsniveau. BoConcept vil udvide franchisekæden på eksisterende og nye markeder i Asien og Latinamerika, hvor de eksisterende markedsorganisationer kan understøtte udviklingen og medvirke til at realisere vækstpotentialet. Ad Spor 3: Højere produktivitet skal give lavere omkostningsmarginaler BoConcept har de seneste år reduceret omkostningsbasen betragteligt og gennemført betydelig effektivisering i De offensive og fokuserede ekspansionstiltag skal føre til, at franchisekæden ved slutningen af regnskabsåret 2014/15 er udvidet til brand stores. Sammen med de målrettede initiativer til at øge same-store-sales vil åbningerne medføre, at koncernens omsætning forventes øget med 10-15% årligt. Gennem en udstrakt brug af sourcing og via BoConcepts effektive egenproduktion vil BoConcept opretholde en høj

12 bruttomarginal. Samtidig betyder en effektiv koncernstruktur og betydelige skalafordele i BoConcepts forretningsmodel, at der kan realiseres marginalindtjeninger på EBIT-niveau på over 25%, når væksten materialiserer sig. Derfor forventes koncernen i regnskabsåret 2014/15 at generere en overskudsgrad (EBIT%) på 12%, pengestrømme før finansieringsaktivitet på minimum 6% af omsætningen samt en afkastningsgrad på 30%. BoConcepts forretningsmodel er på produktions-, supply chain- og butiksniveau tilrettelagt, så væksten ikke fordrer store investeringer i anlægsaktiver. Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver vil derfor følge afskrivningerne, og investeringer i arbejdskapital forventes fastholdt på et niveau svarende til 10% af omsætningen. BoConcept vil dermed fastholde en 'asset light'-model og en kapitalstruktur med en langsigtet egenkapitalandel på 30-40%. Med baggrund i det intensiverede fokus på vækst vil koncernens soliditet de kommende år være i den høje ende af dette interval. En forretningsmodel med store skalafordele BoConcept er en international retailorienteret koncept holder, der afsætter sine brandede møbel- og accessories kollektioner via individuelt drevne franchisebaserede BoConcept Brand Stores og BoConcept Studios i mere end 50 lande verden over. I 2011 vil BoConcept i forbindelse med udrulningen af sin Multi Channel Retail-platform lancere en e-handelsløsning, som skal supplere salget i de fysiske butikker. Grundlaget for BoConcepts udvikling og vækst er vores dedikerede og passionerede medarbejderes kompetencer og evner til at skabe resultater baseret på koncernens stærke brand og unikke forretningsmodel. Med udgangspunkt i kerneværdierne Respect!, Think Smarter, Play the Team og Love City Life arbejder ledelsen og medarbejderne hver dag målrettet på at omsætte selskabets mission til virkelighed og dermed realisere visionen om at gøre BoConcept til 'No. 1 brand within urban interiors' og sikre værdiskabelsen for vores aktionærer. BoConcepts forretningsmodel og kernekompetencer dækker hele værdikæden fra design, over branding og markeds føring til produktion og supply chain mod driftsoptimering og uddannelse af salgspersonalet i butikkerne, hvor kunderne altid skal have en unik shoppingoplevelse. Selve butikken ejes og drives af en franchisetager, mens BoConcept varetager rollen som forretningsudvikler, ene leverandør og international distributør til franchisekæden. Endvidere udvikler og vedligeholder BoConcept franchise kædens kommunikationsplatform, markedsføringsmaterialer, hjemmesideunivers og Multi Channel Retail-platform samt supporterer den it-løsning (Axapta), der udgør den operationelle og rapporteringsmæssige platform i butikkerne. BoConcepts forretningsmodel er indrettet, så den indeholder stordriftsfordele og dermed et betydeligt værdiskabelsespotentiale, som kommer til udtryk gennem en høj marginal indtjening og stigende pengestrømme, når aktivitetsniveauet via vækst i same-store-sales og antallet af butikker øges. Customers Sales, delivery and after-sales services Franchisees General support Franchise masters Brand, concept and products BoConcept A/S Business development and administration IT, training and specialist support Marketing and communications Design and product development Supply chain management Sourcing and own-production

13 06 07 BOCONCEPT IS URBAN Our brand soul the most singular way to describe our brand : Customised urban design Our vision what we want to achieve : To make BoConcept no. 1 brand within urban interiors Our MISSION what we do to achieve our vision : Through passionate and persistent performance we make customised and coordinated design furniture and accessories affordable to the urban-minded customer Our competencies what we do better than the others : Our insight into urban life enables us to design furniture and accessories that meet our customers' interior challenges and need for self-expression. Even at a better price Our core VALUES how we always act 1: Respect! always show you care 2: Think Smarter always look for the better solution 3: Play the Team always use your freedom responsibly 4: Love City Life always know what's going on Our brand promise our promise to everybody around us : We know big city life Our slogan our promise and idea expressed in one single-minded, differentiating and powerful manner : Urban design

14 MARKEDSUDVIKLING PRÆGET AF REGIONALE FORSKELLE udfordrende markedsbetingelser steg med 5,7% målt på udfakturering og 5,0% målt på ordreindgang. Tendensen til en stabiliserende markedsudvikling, som langsomt indfandt sig i vinteren i regnskabsåret 2009/10, fortsatte i regnskabsåret 2010/11, men usikkerheden for den konjunkturelle udvikling slap ikke sit tag i forbrugerne. Deres afventende adfærd betød, at aktiviteten på markedet for langvarige forbrugsgoder forblev på et væsentligt lavere niveau end før krisen. I Europa prægede de offentlige gældsproblematikker i flere lande i Sydeuropa billedet, mens andre lande, hvor reformviljen tidligere har været mere udpræget, udviste pæn vækstfremgang og stigning i detailomsætningen, hvilket var til gavn for udbyder af langvarige forbrugsgoder som BoConcept. I USA var udviklingen fortsat præget af høj arbejdsløshed, men stigende offentlige investeringer og ekspansiv finansog pengepolitik medførte en stigning i privatforbruget og en moderat vækst. Dette har betydet, at afsætningsbetingelser langsomt forbedres her. I Asien var væksten stadig høj, om end lidt lavere end tidligere år. Det var fortsat det kinesiske marked, som drev væksten, mens Japan blev stærkt svækket af natur- og atomkatastrofen i marts BoConcept har gennem hele regnskabsåret 2010/11 intensiveret de omsætningsfremmende aktiviteter for at kompensere for det fald i trafikken, som vanskelige markedsbetingelser forårsagede. Initiativerne har sikret vækst i same-store-sales og øget vores markedsandele på hovedmarkederne, og denne tendens forventes at fortsætte trods udsigt til endnu et år med udfordrende markedsbetingelser. BRANDING, DESIGN OG MARKEDSTILTAG I CENTRUM FOR OPTIMERING AF SALG BoConcepts salgsfremmende aktiviteter er tilrettelagt for at øge kendskabet til brandet og vores kollektioner blandt trendsættende kunder i verdens metropoler. Målet er at øge butikkernes omsætning, og det opnåede vi i regnskabsåret 2010/11, hvor same-store-sales trods Attraktivt design og målrettet produktudvikling øger efterspørgslen BoConcepts udvikling af brand og kollektioner håndteres centralt og skal sikre, at butikskæden altid fremstår ensartet og attraktiv over for kunderne, uanset hvor i verden de befinder sig. Vores brand er synonym med højt designindhold, customization, høj kvalitet og fleksibilitet, og kollektionerne er indbyrdes koordineret med hensyn til design, farver og overflader, så de kan kombineres og indfri kundernes individuelle behov. Brand og kollektion er positioneret i den øvre del af mellemmarkedet, men under luksusbrands i et område, der defineres som 'affordable luxury'. Det giver BoConcept adgang til et stort og købedygtigt kundesegment og en unik markedsposition, som er mindre påvirket af den betydelige priskonkurrence, der kendetegner midter segmentet. Succesfuld lancering af 2011-kollektion Kollektionen for 2011, som blev lanceret i september 2010, fornyede ca. 25% af sortimentet, heraf størstedelen i den kommercielle del af prisspektret (det lysegrå felt i figuren nedenfor). Med attraktive entry-priser i alle kategorier og øget fokus på funktionalitet og fleksibilitet blev kollektionen særdeles godt modtaget af kunderne, og ordreindgangen på sofaer og accessories, som udgør en stigende andel af omsætningen, udviste pæn vækst. I februar 2011 lancerede BoConcept for andet år i træk en halvårlig kollektionsopdatering. Updaten bød på nyheder inden for sofaer, borde, stole og accessories, og lanceringen blev understøttet af en massiv markedsføringskampagne, bl.a. med omdeling af mere end 4,2 mio. flyers. Effekten på same-store-sales af februar-lanceringen var positiv, om end mere moderat end sidste år, idet underliggende markedsusikkerhed fortsat påvirker afsætningsbetingelserne. Mens kollektionslanceringerne i 2010 og 2011 prismæssigt tog højde for de vanskelige markedsvilkår, vil kollektionen for 2012 repræsentere en tilbagevenden til en mere normal distribution af nyheder i prisgrupperne. En større 10% 45% 30% 45% 45% 25% News 2011 News 2012

15 08 09 del af nyhederne vil derfor blive lanceret i den øverste del af prisspektret, da efterspørgslen efter produkter med højt designindhold og komfort er stigende. Fokus i den kommende kollektionsupdate er specielt rettet mod polstermøbler, hvor der introduceres nye sofakoncepter og læderkvaliteter, opgraderinger af BoConcept-klassikere, og hvor dining-delen af sortimentet styrkes med flere nye borde og stole. Entry-priserne vil i den nye kollektion blive fastholdt, mens der gennemføres moderate prisstigninger i den øvre del af prisspektret for at kompensere for øgede råvarepriser. no limits i markedsføring og kampagneaktivitet Den globale kommunikationsplatform er i regnskabsåret 2010/11 videreført under 'no limits' pay-off, men med yderligere intensiveret fokus på kampagneaktiviteter og events, som kan tiltrække kunder og skabe øget trafik til butikkerne. Da 2011-kollektionen blev lanceret i september 2010, var det med et stort kampagnetryk i nyhedsbreve, annoncer, events og mere end 2 mio. trykte eksemplarer af det nye årskatalog i 46 sprogvarianter. Udrulning af Multi Channel Retail (MCR) strategi BoConcept implementerede i september 2010 den første fase i MCR-strategien, nemlig en fuldt opdateret og nydesignet hjemmeside, som bl.a. indeholder Home Creator, BoConcepts nye og unikke online-baserede 3D-produktkonfigurator. Lanceringen er det første skridt på vejen til at gøre hjemme siden til BoConcepts vigtigste salgsværktøj og den primære markedsføringskanal. I regnskabsåret 2011/12 vil online-tilstedeværelsen blive yderligere styrket med udbygning af Home Creator med en rumfunktion, introduktion af det personlige slutbrugerunivers, My BoConcept, samt lanceringen af e-handel i England, Danmark og Tyskland. Fra single channel til multi channel Siden lancering af den nye hjemmeside er besøgstallet steget mere end 15% pr. måned, og det nye layout og den styrkede funktionalitet gør, at antallet af sider, hver besøgende ser, er steget med mere end 50% sammenlignet med før. Home Creator, der endnu ikke er blevet markedsført, har alene mere end individuelle besøg pr. måned. Udrulningen af BoConcepts Multi Channel Retailplatform er med andre ord allerede en succes, som øger kendskabet til BoConcept-brandet og samtidig synliggør bredden i vores kollektion bedre. Det betyder, at trafikken til butikkerne har større kvalitet og resulterer i en øget hit rate. Når My BoConcept og e-handelsløsningen som det næste element i MCR-platformen udrulles, vil relationen mellem hjemmeside, kunde og butik styrkes yderligere. Herigennem får kunderne adgang til at gemme møbelkonfigurationen fra Home Creator, dele denne med butikken, tjekke ordrestatus og fra og med efteråret i England og siden Danmark og Tyskland at placere ordrer gennem e-handelsløsningen, hvormed BoConcept fuldender transformationen fra traditionel on-site retailer til multi channel retailer. Ny kommunikationsplatform Når BoConcept lancerer den nye 2012-kollektion i september 2011, bliver det på baggrund af en ny og unik kommunikationsplatform, som vil bidrage til at differentiere vores brand og produkter betydeligt fra andre i markedet. Grundlaget for platformen er en klar præference hos BoConcepts målgruppe til at ville vide mere om virksomheden bag det produkt, de køber. En massiv centralt koordineret international kampagne med stort fokus på sociale medier, online-annoncering og distribution af elektroniske og print flyers vil skabe opmærksomhed om BoConcepts budskab og nye produkter i en skala, som ikke er set før. Salgsoptimering via support og uddannelse For at realisere forretningsmodellens fulde værdiskabelsespotentiale er det afgørende, at same-store-sales og driften i de eksisterende butikker optimeres. Et væsentligt element er derfor at sikre den enkelte franchisetagers løbende adgang til præcis den support og sparring, som er

16 tysk ekspansion På det tyske marked, som er et af BoConcepts største og vigtigste, har udviklingen i regnskabsåret 2010/11 været meget stærk. En moderat fremgang i det tyske privatforbrug er konverteret til en imponerende tocifret vækst i samestore-sales. 'Nøglen til BoConcepts tyske succes ligger i en meget fokuseret, homogen og entreprenant franchisetagerbase og et helt unikt brand og koncept, der differentierer sig ved at kombinere højt designindhold, overlegen kvalitet og et meget højt serviceniveau. På vej ud af krisen har de tyske kunder for alvor fået øjnene op for BoConcepts brand og produkter, og det i en grad, så BoConcept nu simpelthen definerer det marked, vi har positioneret os i', siger Hinrich Cordts, der siden foråret 2010 har ledt BoConcepts tyske landeorganisation. Landeorganisationen i Tyskland består af fire retaileksperter, som konstant er i dialog med franchisetager om driftsoptimerende og salgsfremmende dispositioner for at styrke same-store-sales. Og dette fokus er usvækket, når bedre underliggende markedsvilkår skal udnyttes til fortsat vækst i Tyskland de kommende år. 'Det er en af vores vigtigste opgaver at sørge for at udnytte det meget store potentiale, BoConcept har i Tyskland til at vokse forretningen. Vi er derfor meget aktive, men også selektive i vores søgen efter potentielle franchisetagere, som skal besidde et stort 'drive', være entreprenante, gode ledere og dygtige forretningsfolk', siger Hinrich Cordts, som regner med, at den hastige udvikling i pipelinen vil føre til, at antallet af butikker i Tyskland udvides med 10 butikker de kommende år. BoConcept Berlin

17 10 11 relevant for at understøtte butikkens fremtidige udvikling og danne grundlag for realisering af butikkens afsætningspotentiale. i samme område for at opnå synergier på marketing-, administration-, lager- og logistiksiden og dermed øge omsætning og profitabilitet pr. kvadratmeter i området. BoConcepts supportmodel er organiseret i en effektiv matrixmodel. Den daglige kontakt og generelle support håndteres fra markedsorganisationerne af en Retail Account Manager (RAM), som sammen med franchisetageren på kvartalsbasis vurderer butikkens performance og assisterer med prioritering af indsatsområder. For at understøtte butikkens udvikling optimalt kan franchisetageren herudover trække på centralt placerede specialister inden for Visual Merchandising, BoConcept University, Retail Operations og Marketing. E-learning giver større effektivitet i salgsuddannelse Landeorganisationerne og specialistfunktionerne har i regnskabsåret 2010/11 haft fortsat fokus på at øge sundhedstilstanden i franchisekæden og arbejdet offensivt med at styrke forudsætningerne for at øge same-store-sales og vinde markedsandele. Specielt har uddannelse af butikspersonalet fået øget opmærksomhed. Der er blevet uddannet flere Interior Decorators, som er specialuddannede indretningskonsulenter, der rådgiver kunderne i deres eget hjem, og den løbende salgs- og produktuddannelse er blevet styrket gennem BoConcepts udvidede e-learning-platform. E-learning-platformen er et effektivt og omkostningsbesparende værktøj for både BoConcept og butikkerne til at sprede best practice, øge produktkendskab, og styrke salgs- og efteruddannelse blandt alle medarbejdere i kæden. Platformen er implementeret på alle markeder og har sammen med en stigende efterspørgsel efter Interior Decoration medvirket til en markant stigning i hit rate i butikkerne. GLOBAL FRANCHISEKÆDE I EKSPANSION BoConcepts omsætning genereres primært gennem brand stores, der er butikker på mellem m 2 beliggende på lokationer med høj trafik samt i inspiration stores, som er butikker på m 2 på beliggenheder med meget høj trafik, f.eks. i stormagasiner som Harrods, Selfridges og El Corte Ingles eller på hovedstrøg. Butikkernes gennemsnitlige størrelse er på 417 m 2 mod 467 m 2 i det foregående regnskabsår. Solidt grundlag for ekspansion BoConcept har de seneste år skærpet kravene til franchiseansøgeres forretningsplan, finansieringsmodel og driftsøkonomi. Det har betydet en udtynding af pipelinen og færre åbninger. Omvendt har det medvirket til at understrege seriøsiteten af BoConcepts franchisemodel, og det gør sammen med fortsat gode muligheder for at sikre attraktive lokationer til rimelige huslejer, at antallet af henvendelser fra potentielle og velkvalificerede franchiseansøgere gennem regnskabsåret 2010/11 har været stigende. BoConcept vil i de kommende år arbejde målrettet på at udnytte dette momentum til at ekspandere butikskæden på både eksisterende A-markeder og på nye vækstmarkeder, bl.a. i Asien og Latinamerika. BoConcept har på udvalgte markeder iværksat en målrettet kampagne for at identificere og assistere de bedst kvalificerede franchisekandidater til at blive del af BoConcept. Det gøres via annoncering, headhunter mv. på nationalt niveau, hvor der lægges store ressourcer i at identificere kandidater med den rette kombination af iværksættervilje, lederevner og salgsegenskaber. Desuden har BoConcept allokeret en pulje på 10 mio. kr. til etableringslån til finansiering af butiksindretning af nye franchisebutikker for at afhjælpe den udfordring, det i visse markeder stadig kan være at opnå bankfinansiering. Etableringslånet vil kun blive ydet til godkendte franchisetagere under forudsætning af, at de selv kan stille med en del af finansieringen. BoConcept forventer, at de første lån vil blive ydet i regnskabsåret 2011/12 til åbning på de vigtige markeder i USA og Tyskland. Flere butikker Efter en periode, hvor verdensøkonomisk recession afstedkom øget fokus på sundhedstilstanden i butikskæden og lukning af butikker med utilstrækkeligt driftsgrundlag eller uvilje til at følge konceptet, steg nettoantallet af butikker igen i regnskabsåret 2010/11. I regnskabsåret er 39 nye butikker blevet åbent, og 21 er blevet lukket. Dermed udgør kæden pr. 30. april 2011 af 256 butikker, hvoraf BoConcept selv ejer 27. Af de 256 butikker er 20 inspiration stores, som altid åbnes af eksisterende franchisetagere og i tilknytning til en brand store

18 OPTIMERING AF PRODUKTION OG SUPPLY CHAIN Sourcing, effektivitet og omkostningsoptimering som værdiskabende faktorer BoConcepts produktionsstrategi er lagt an på en stor grad af sourcing, hvilket medfører, at vækst og ekspansion kan understøttes uden store investeringer i produktionsanlæg. Således produceres kun ca. 23% af omsætningen i regnskabsåret 2010/11 på selskabets egen fabrik i Ølgod (DK), mens resten sources. Egenproduktionen sker alene inden for plademøbler, hvor BoConcept har betydelig viden og store kompetencer og derfor er i stand til at opnå en konkurrencedygtig produktion. I takt med at omsætningen stiger, vil en større andel af produktionen sources hos eksterne leverandører. Relationerne med leverandørerne, som primært er i Kina og Litauen, er baseret på et ønske om at indgå langvarige strategiske samarbejder, dels for at opnå kritisk masse og attraktive leveringsvilkår, dels for at sikre en tæt integration, som gør, at BoConcepts høje leverings- og kvalitetsmålsætninger kan indfris. Centrale lagre understøtter vækstambitioner BoConcepts butikker lagerfører ikke selv varer, men fokuserer alene på salg samt slutdistribution og after-sales services. Distributionen af varer til kædens butikker varetages med udgangspunkt i tre centrale lagre i Ølgod (DK), New Jersey (US) og i Shanghai (CN). For at reducere kapitalbinding i lagerhold og funktion har BoConcept de seneste år desuden outsourcet en del af lagrene til de strategiske underleverandører og logistikpartnere. BoConcept tog i begyndelsen af regnskabsåret 2010/11 et nyt asiatisk distributionscenter (ADC) i Shanghai (CN) i brug og afviklede det eksisterende i Tokyo (JP). Med implementeringen af ADC i forsyningskæden har BoConcept været i stand til at øge effektiviteten, forbedre distributionsgangene og reducere leveringstiden i hele BoConcepts supply chain. Øget leveringsssikkerhed for at styrke konkurrencekraft For at styrke kædens leveringsmæssige konkurrenceevne, vil BoConcept fra og med september 2011 opdele kollektionen i Express Collection og Standard Collection. Express Collection omfatter mere end 200 af BoConcepts mest solgte produkter. BoConcept vil fremover lagerføre elementer i Express Collection i større antal og dermed øge sikkerheden for levering umiddelbart efter ordremodtagelse. Standard Collection omfatter den resterende del af kollektionen, og hensigten er at optimere produktions- og leveringstid, så BoConcept kan levere denne type af varer inden for fire uger fra ordremodtagelse. Opgradering af ERP-system For at øge produktiviteten og klargøre koncernens itinfrastruktur til de fremtidige krav, der følger en aktivitetsudvidelse, har BoConcept påbegyndt projektering af en opgradering af den del af ERP-platformen, der håndterer produktdata, supply chain og administration af varer til butikkerne. Opgraderingen vil strømline vare- og informationsflowet fra BoConcept til franchisekæden yderligere og dermed muliggøre en hurtigere ordreeksekvering og bedre service til butikkerne til gavn for produktiviteten. BoConcept Holding A/S BoConcept A/S * ** BoConcept Retail UK Ltd. BoConcept North America, Inc. * BoConcept Retail Poland Sp.z. o. o. BoConcept Japan K.K BC Design A/S BoConcept Iberica S.L. BoConcept Germany GmbH BoConcept France S.a.r.l BoConcept Furniture Trading (Shanghai) Co., Ltd.* 1 brand store 4 brand stores 4 brand stores 5 brand stores 6 brand stores 4 brand stores * Distributionsenhed / ** Produktionsenhed Alle datterselskaber er 100% ejede

19 12 13 Farven hvid har vundet globalt indpas og andrager nu den største del af plademøbelomsætningen. Kombineret med naturlige materialer som egetræ, filt og skind bliver looket meget nordisk og personligt

20 REGNSKABSUDVIKLING 2010/11 Omsætningsudvikling Omsætning øget med 10% BoConcept Holding A/S' omsætning udgør i 4. kvartal 2010/11 248,0 mio. kr. mod 234,7 mio. kr. i samme periode sidste år svarende til en vækst på 5,7%. For hele regnskabsåret 2010/11 er koncernens omsætning øget med 10,0% i forhold til året før og udgør således 1.001,1 mio. kr. Omsætningen er dermed realiseret i toppen af det forventede vækstinterval på 5-10%, som senest blev gentaget i regnskabsmeddelelsen for kvartal 2010/11, jf. meddelelse 1/2011 af 9. marts Afventende forbrugeradfærd har medført, at væksten i same-store-sales er aftaget i 2. halvår 2010/11, og for 4. kvartal 2010/11 isoleret er væksten i same-store-sales 3,2% (udfaktureret) og 2,0% (ordreindgang). Gennem hele regnskabsåret har trafikken til BoConcepts butikker været lav som følge af usikkerhed på de underliggende markeder. Forrige regnskabsårs markante fokus på at styrke de omsætningsfremmende aktiviteter og tilpasse kollektionerne til stigende efterspørgsel i de mest kommercielle prisgrupper er derfor blevet yderligere udtalt i regnskabsåret 2010/11. Mio. kr. Realiseret 2009/10 910,2 Valutaeffekt 31,6 Nettoudvikling i brand stores 64,3 Nettoudvikling i studios -5,0 Realiseret år til dato 2010/ ,1 Omsætningsvæksten drives af en positiv aktivitetsudvikling i brand stores, dels som følge af større same-store-sales i de eksisterende butikker, dels som konsekvens af nettotilgangen af butikker hen over året. Samlet har effekten af en målrettet salgsindsats og ekspansion af kæden bidraget med en vækst på 7,3%, mens stigende valutakurser på primært SEK, GBP, USD og JPY øger omsætningen med 3,4%. Kampagneaktiviteterne, både i forbindelse med lancering af 2011-kollektionen i september 2010 og den halvårlige kollektionsopdatering i februar 2011, var blandt de mest omfattende i BoConcepts historie. Sammen med fortsat fokus på styrkelse af salgsindsatsen, bl.a. gennem uddannelse i og markedsføring af Interior Decoration-konceptet, har det medført, at hit raten er steget markant, mens basket size som naturlig konsekvens af lavere prispunkter og kampagnetilbud er reduceret. Sidstnævnte forhold afspejler sig også i, at en større del af BoConcepts omsætning i regnskabsåret 2010/11 er realiseret i de mellemste og laveste prisgrupper. Ledelsen forventer, at fordelingen med den største andel af omsætningen i de øverste prisgrupper vil normaliseres, når kollektionen for 2012 introduceres, og markedsforholdene gradvist forbedres. Fortsat positiv udvikling i same-store-sales Fremgangen i same-store-sales udgør for hele regnskabsåret 2010/11 5,7% (udfaktureret) og 5,0% (ordreindgang) sammenlignet med et fald i udfaktureret same-store-sales på 7,0% sidste år og en moderat fremgang på 1,0% i ordreindgang. Same-store-sales er dermed realiseret inden for det forventede interval på 5-10%. Kvartalsvis udvikling i same-store-sales 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% / / /11 Udfaktureret Ordreindgang Hovedmarkeder udvikler sig igen positivt Efter en årrække med tilbagegang på BoConcepts hovedmarkeder stabiliserede udviklingen sig i vinteren 2009/10, og denne tendens er fortsat på de fleste markeder i regnskabsåret 2010/11. Den største og mest markante fremgang er opnået på det tyske marked, hvor den underliggende økonomi er den stærkeste i Europa og har dannet basis for en tocifret fremgang i same-store-sales. Potentialet i Tyskland vurderes at være substantielt, hvorfor BoConcept allokerer flere ressourcer til en ekspansion af kæden. Udviklingen på et andet vigtigt marked, det nordamerikanske, har også været tilfredsstillende i regnskabsåret 2010/11. Efter en periode med nedgang fremviser de amerikanske butikker så småt fremgang i same-store-sales, og potentialet for en udvidelse af kæden i USA skønnes at være betydeligt. Frankrig, som er BoConcepts største marked, har både under og efter krisen udvist meget tilfredsstillende vækst-

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse ÅRSRAPPORT 2014 A PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndlavede og moderne smykker af ædelmetal til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 26. oktober 2010 Side 1 af 35 Tilpasning af kapacitet, stigende ordrebeholdning, positivt frit cash flow Resumé: Tredje kvartal gav overskud og et positivt frit cash

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

ECCOs årsrapport 2008

ECCOs årsrapport 2008 ECCOs årsrapport 2008 1 2 ECCOs årsrapport 2008 / ECCOs årsrapport 2008 / 3 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i 2008 - dels på grund af virkeligt

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse 9 Pengestrømme 10 Balance

Læs mere

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014 CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59 Årsrapport 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Ledelsesberetning 2014 ET RIGTIGT GODT ÅR FOR CBRAIN RESUME

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10

ÅRSRAPPORT 2013. Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10 ÅRSRAPPORT 2013 Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10 INDHOLD LEDELSENS BERETNING 2 Året i hovedtræk 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Koncernens værdigrundlag 4 Koncernens strategiske

Læs mere

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER ÅRSRAPPORT 2010/11 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS ARBEJDE MED CORPORATE GOVERNANCE 16 DIREKTION OG BESTYRELSE

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2010/11 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Indhold 3 Kære Bang & Olufsen aktionær 5 Selskabsoplysninger med videre 6 Bang & Olufsen kort fortalt 12 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com Columbus IT Årsrapport 2009 www.columbusit.com Indholdsfortegnelse Columbus IT Et år i modvind, men efter planen 4 Columbus IT s forretningsmodel 5 Ledelsens beretning 2009 i hovedtræk 10 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19 Årsrapport 2006 CVR Nr. 66 59 01 19 DEL I --- Årsrapport for koncernen Side Idégrundlag 1 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Årsberetning 4 Regnskabsberetning 6 Corporate governance 12 Incitamentsprogrammer

Læs mere