1. Indledning Børn og unge... 7 Skoler øget kapacitet... 7 Skoleombygning til brug for forberedelsespladser... 7 Fremtidens fritidstilbud...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning... 6 2. Børn og unge... 7 Skoler øget kapacitet... 7 Skoleombygning til brug for forberedelsespladser... 7 Fremtidens fritidstilbud..."

Transkript

1

2 1. Indledning Børn og unge... 7 Skoler øget kapacitet... 7 Skoleombygning til brug for forberedelsespladser... 7 Fremtidens fritidstilbud... 7 Udearealer på Sundbyøster Skole... 8 Genhusning af to institutioner i Solvang Centret... 9 Renovering af skoler... 9 Skolemad på alle skoler... 9 Opretholdelse af serviceniveauet i ungdomsklubberne Resultatløn til skoleledere Kompetenceudvikling af lærere og pædagogisk personale på skolerne Tættere samarbejde mellem skoler og kultur- og fritidsforeninger Feriekolonier Second Chance Mere musikundervisning Mindre udsivning fra de københavnske folkeskoler Flytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole Københavns Madskole Vejledningsindsats for unge Døgnåben institution Renovering af legepladser i parker Byggeri og Boliger Almene boliger og ungdomsboliger Byggesagsgebyrer Helhedsplan Urbanplanen Urbanplanen Fortsættelse af den boligsociale indsats i København Udlejekontrol Infrastruktur Døgnbemandet Metrotilsyn Trafikcentral København Parkeringsområdet Udredning af letbane på Frederikssundsvej

3 Forskønnelse af Amagerbrogade Åboulevarden Udvikling af byrum Sydhavnen ITS, signaloptimering og Smart City Cykelpakke inkl. cykelparkering Sikre skoleveje Fremkommelighed - vejnet Løft af vejene Helhedsrenovering af Folehaven Bedre busbetjening Øget tilsyn med gravearbejde Klima og miljø Klimatilpasningspakke Klimasekretariatet Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber Partikelfiltre på busser Sikker By Akutpuljerne Socialområdet Socialrådgivere på skolerne Socialrådgivere i dagsinstitutioner Styrket indsats for udsatte børn og unge- midler til fastholdelse af serviceniveau Idrætsprojekt til udsatte unge Tæt på familien Hjælp til psykisk sårbare unge Unge hjemløse Unge på vej - øget social mobilitet blandt udsatte unge Særligt udsatte hjemløse Sundhedsteam til udsatte hjemløse Ledsagelse af borgere med handicap og sindslidelse boliger til unge med udviklingshæmning Øget støtte- og plejebehov på handicapområdet Midler til fastholdelse af serviceniveau som følge af flere københavnere med sindslidelse Døgnåbent i stofindtagelsesrummet Skyen

4 8. Kultur og fritid Genhusning af magasinet på Artillerivej Kolonihaver Skibakke ved Amager Ressourcecenter Opgradering af Bagsværd Rostadion Events og festivaler VM i ishockey EM i fodbold i Skøjtehal Østerbro Helhedsplan og projektering FerieCamp udsatte boligområder Udvidede åbningstider på visse skolers idrætsanlæg Daghøjskoler Tingbjerg Svømmehal weekendåbent EnergiCenter Voldparken Løbebane på Østerbro Bibliotek og teatersal i Smedestræde Jazzhus Montmartre Klubhuspuljen og Bavnehøjhallen Bibliotek og Borgerservice KVIK i Brønshøj-Husum Sociale partnerskaber med foreninger i udsatte byområder Kampsportens Hus Fejring af 70 - året for Danmarks befrielse Flytning af Københavns Museum til Stormgade Bibliotekspakke Styrk borgerne Sundhed og Ældre Ældrepulje Sundhed for alle sundhedspakke Fremtidig anvendelse af Sølund Kræftrehabilitering i Københavns Kommune Vækst og Beskæftigelse Turistinformation København Kreativ vækstpakke Københavns Erhvervshus og Københavns samlede erhvervs- og vækstpolitik Samarbejdsportal

5 Innovation og internationalisering C Mikrolån til arbejdsløse Forsøg med lokal forankring i Kgs. Enghave og Vesterbro Flere private virksomhedspladser Bevarelse af Fleksjobpulje Ekstra praktikpladser i Jobrotation Reduceret brug af nytteaktivering og omkontering af indsatsen Offentlige løntilskud Øvrige Kompensation for skæve DUT-sager Forsikringsaftale neutralisering af prisstigning for forvaltningerne Beredskabet indkøb af køretøjer mv Task Force om nedbringelse af højt sygefravær Ekstraordinært ejerindskud i Metroselskabet Effektiv udnyttelse af kommunens kvadratmetre Nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet via merindtægter fra ejendomssalg Genopretning af Den Hvide Kødby Tillid, ledelsesreform og produktivitet Mindre sager Økonomi Økonomiske rammer og finansiering Øvrige finansieringselementer Serviceramme og budgetoverholdelse Demografi og socioøkonomi Anlægsramme Effektiviseringsstrategi Moderniseringsaftalen

6 1. Indledning There s something about Copenhagen. Der er noget særligt ved København. Dette blev endnu en gang slået fast, da København i 2014 for tredje gang blev kåret som den by i verden med mest livskvalitet. Storbyer verden over ser til København og bliver inspirerede af byens tolerance og mangfoldighed. Her er plads til alle og en unik kombination af et sprudlende kulturliv og en markant grøn profil, hvor byens indbyggere tager cyklen på arbejde, nyder freden i byens grønne parker eller køler af i havnebassinet. Det særlige ved København medvirker i disse år til at gøre byen større. De unge strømmer til byen for at studere, arbejde og stifte familie. Vi bliver nye københavnere hvert år, og der består derfor en stor opgave i at sikre gode boliger til alle. Det er væsentligt, at boligindsatsen understøtter byens mangfoldighed, så København ikke kun bliver en by for de velstillede. I 2015 tager vi et stort skridt mod at sikre boliger til alle indkomstgrupper. Vi gennemfører en boligpakke med en samlet værdi på 235 mio. kr., som skal skabe ca nye almene boliger, hvoraf ungdomsboliger udgør op mod 600. De mange nye borgere medfører også stigende efterspørgsel efter de kommunale serviceydelser. Med budgetaftalen prioriterer vi derfor investeringer i kernedriften, hvilket sikrer, at de kommunale tilbud og institutioner også i fremtiden kan møde københavnernes forventninger. En af de vigtigste institutioner er folkeskolen. Børnetallet stiger og det er derfor nødvendigt at øge kapaciteten. Med budget 2015 afsætter vi midler til at bygge en ny skole på Artillerivej på Islands Brygge og til at udvide eksisterende skoler med to nye skolespor. Samlet skaber vi plads til 1400 elever. Samtidig fortsætter vi arbejdet med at renovere og modernisere de københavnske folkeskoler. Vi afsætter 407 mio. kr. til at helhedsrenovere fem skoler og vi indretter fysiske faciliteter, som skal understøtte implementeringen af folkeskolereformen. København intensiverer indsatsen med at bekæmpe den sociale ulighed i sundhed. Det skal gøres ved at forebygge både fysiske og psykiske sygdomme, og sikre at alle københavnere har lige muligheder for et liv med mange gode leveår. Samtidig viderefører København indsatsen med at løfte servicen og forholdene for de svageste ældre med blandt andet ny fleksibel ældrepleje, hurtig hjemtagning fra hospitalet og en ekstra indsats mod ensomhed. København er fortsat et vækstlokomotiv for resten af landet. Det er dog ikke alle, der har fået del i denne vækst. For mange københavnere står uden for arbejdsmarkedet, og vi skal derfor gøre mere for at øge væksten og skabe flere arbejdspladser. En af vejene til at øge væksten er at sikre et godt erhvervsklima. I 2015 halverer vi derfor byggesagsgebyrerne, hvilket medfører en lettelse på 43 mio. kr. årligt, og vi samler en række erhvervsrettede services i et nyt Erhvervshus, så virksomhederne får én indgang til kommunen. Samtidig bibeholder vi et højt anlægsniveau på 11,1 mia. kr. og skaber derved arbejdspladser frem mod Arbejdspladser gør det imidlertid ikke alene. Vi skal gøre mere for de udsatte grupper, der er i risiko for at blive marginaliseret fra samfundet. Vi styrker derfor den sociale indsats på flere fronter. Vi viderefører den succesfulde ordning med socialrådgivere på skolerne, vi styrker beredskabet omkring hjemløse unge, og vi øger samarbejdet med ungdomsuddannelserne omkring unge med misbrugsproblemer. 6

7 Fremkommeligheden opleves i stigende grad som problem mange steder i byen og presset på byens infrastruktur vil kun stige i fremtiden. Med budgetaftalen mindsker vi trængslen og forbedrer trafikafviklingen via en trafikcentral, en række digitale og fysiske trafikoptimerende tiltag samt en cykelpakke til 75 mio. kr. 2. Børn og unge Skoler øget kapacitet [København er en populær by at bo i - også for børnefamilier. Selvom der er igangsat skoleudvidelser og etablering af helt nye skoler mange steder i byen samlet 22 skolespor siden 2010 står byggeriet ikke mål med befolkningsudviklingen. Børnetallet i København stiger fortsat, og parterne er derfor enige om at investere i yderligere udbygning af skoleområdet for at sikre skole- og fritidspladser til alle byens børn Æ1- Æ5]. - [450,9 mio. kr. i samlet anlæg i til at opføre en ny tresporet skole på Artillerivej på Islands Brygge, inkl. 336 fritidspladser og med idrætsfaciliteter til skolens brug - 35,6 mio. kr. i 2017 til finansiering af genhusning af Børne- og Ungdomsforvaltningens aktiviteter på Artillerivej Æ1] - [135,3 mio. kr. i samlet anlæg i til etablering af et ekstra skolespor, inkl. 112 fritidspladser på Bellahøj Skole Æ2] - [138,6 mio. kr. i samlet anlæg i til etablering af et ekstra skolespor, inkl. 112 fritidspladser på Oehlenschlægersgades Skole Æ3] - [5,8 mio. kr. i anlæg i 2015 til ideoplæg til kommende udvidelser af folkeskoler og fritidstilbud, Æ4] - [39,8 mio. kr. i samlet anlæg i til genhusning, tidlig opstart og kapacitetsafhjælpende foranstaltninger Æ5]. [Parterne noterer sig, at der i de afsatte anlægsmidler til Bellahøj og Oehlenschlægersgades Skole er taget højde for ekstra bygherrereserve, udover de normalt afsatte midler i bygherrereserve og reserve til uforudseelige udgifter i anlægsfasen. Midlerne udgør samlet 11,2 mio. kr. og placeres i en central pulje under Økonomiudvalget, som kan udmøntes på tværs af projekter Æ6]. [Parterne er enige om, at kapacitetsbehovet på Husum Skole kan afhjælpes ved en justering af skoledistrikterne til Kirkebjerg Skole, der fortsat har ledig kapacitet H1]. Skoleombygning til brug for forberedelsespladser [Med budget 2014 blev der skabt de nødvendige rammer for medarbejdertilstedeværelse på stort set alle byens skoler. Parterne er enige om at sikre, at de sidste skoler også får permanente faciliteter til at understøtte lærernes forberedelse på skolerne. - 17,3 mio. kr. i samlet anlæg i til investeringer i permanente lærerforberedelsespladser på Skolen ved Sundet, Sankt Annæ Gymnasium, Frejaskolen og Holbergskolen Æ7]. Fremtidens fritidstilbud [Folkeskolereformen medfører også forandringer for fritidslivet. Parterne ønsker at fastholde børn og unges trygge og aktive fritidsliv i en tid hvor skoledagen bliver længere. Parterne er derfor enige om at arbejde 7

8 for, at fritidstilbud for de 6-9-årige etableres samlet og tæt på skolen, imens fritidscentre for de årige vil dække større områder og være et pædagogisk tilbud i samspil med byens mange andre muligheder ,3 mio. kr. i samlet anlæg i til at påbegynde arbejdet med at foretage nødvendige tilpasninger af strukturen i fritidstilbud, herunder forundersøgelser. Parterne er enige om at den konkrete udmøntning af midlerne sker i Børne- og Ungdomsudvalget i dialog med Kultur- og Fritidsudvalget og følger principperne for fremtidens fritidstilbud, som blev vedtaget i Børne- og Ungdomsudvalget den 11. juni De omfattede fritidstilbud skal som minimum tilpasses ved følgende skoler: Christianshavns Skole, Indre by / Christianshavn Oehlenschlægersgades Skole, Vesterbro / Kgs. Enghave Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Lergravsparkens Skole, Amager Øst Skolen på Islands Brygge, Amager Vest Bellahøj Skole, Brønshøj-Husum Brønshøj Skole, Brønshøj-Husum Kirsebærhavens Skole, Valby Æ8]. [Befolkningsprognosen for 2014 har herudover vist, at en del af den forventede tilvækst af 0-5-årige børn er udskudt med op til to år. Ud af de 72 grupper, der blev afsat midler til i Budget 2014, er 41 grupper disponeret, da der er behov for pladserne i Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at der kan blive behov for yderligere 11 grupper til at sikre kapacitetsbehovet, men at udbygningen af de resterende 20 grupper kan udskydes indtil behovet er der. Parterne er derfor enige om at udskyde udbygningen af 20 grupper, svarende til 88,2 mio. kr., og i stedet bruge midlerne til medfinansiering af strukturtilpasningen i de københavnske fritidstilbud. - 88,2 mio. kr. afsat til nye dagtilbudsgrupper i budget 2014, omdisponeres til tilpasninger af strukturen i fritidstilbud i 2016 Æ9]. [Parterne er enige om, at det fortsat er afgørende at sikre den nødvendige kapacitet på daginstitutionsområdet. Behovet for udbygning på daginstitutionsområdet revurderes medio 2015, og parterne er enige om at de nødvendige midler til området skal prioriteres i budgetforhandlingerne for budget 2016 H2]. Udearealer på Sundbyøster Skole [I overførselssagen blev der afsat 23,8 mio. kr. til at færdiggøre ombygningen af Sundbyøster Skole folkeskole. Parterne er enige om, at skolens udearealer også skal forbedres. - 7,7 mio. kr. i samlet anlæg i Æ10]. 8

9 Genhusning af to institutioner i Solvang Centret [Som en del af udviklingsplanen for Urbanplanen skal Solvang Centret rives ned. Parterne er derfor enige om midlertidig genhusning af ungdomsklubben Jokeren og Remisevængets fritidsklub i pavillioner ved Dyvekeskolen. - 4 mio. kr. i samlet anlæg i ,4 mio. kr. i drift i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016 og 0,4 mio. kr. i 2017 Æ11]. Renovering af skoler [Københavns Kommune har gennem de seneste år i alt afsat to mia. kr. til helhedsrenovering af 28 københavnske skoler. Parterne er enige om at fortsætte det igangværende arbejde med at helhedsrenovere/færdigrenovere de københavnske skoler Æ12 - Æ17]. - [136,8 mio. kr. i samlet anlæg i til helhedsrenovering af Kildevældsskolen Æ12] - [106,1 mio. kr. i samlet anlæg i til helhedsrenovering af Oehlenschlægersgades Skole Æ13] - [81,1 mio. kr. i samlet anlæg i til helhedsrenovering af Bellahøj Skole Æ14] - [42,2 mio. kr. i samlet anlæg i til helhedsrenovering af Skolen på Strandboulevarden i forbindelse med ombygning af ejendommen til skole Æ15] - [32,1 mio. kr. i samlet anlæg i til at sikre færdigrenovering af Ellebjerg Skole, Engskolen og Højdevangen Skole, som mangler den sidste finansiering for at kunne betragtes som helhedsrenoverede Æ16] - [9 mio. kr. i samlet anlæg i til forundersøgelser af yderligere 20 skoler, der mangler at blive helhedsrenoveret Æ17]. Helhedsrenoveringerne tilvejebringer energibesparelser på 0,4 mio. kr. årligt, når skolerne er helhedsrenoveret i Disse kan indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer de kommende år. [Parterne noterer sig, at der i de afsatte anlægsmidler til helhedsrenoveringer er taget højde for midler til bygherrereserve, udover de normalt afsatte midler til uforudseelige udgifter i anlægsfasen. Midlerne udgør samlet 46,1 mio. kr. og parterne er enige om, at midlerne placeres i en central pulje under Økonomiudvalget, som kan udmøntes på tværs af projekter Æ18]. Skolemad på alle skoler [Den forlængede skoledag øger behovet for et sundt frokostmåltid. Derfor blev der med Budget 2014 afsat midler til at etablere EAT-ordninger på alle de resterende skoler der ønskede det. Siden da har to skoler yderligere udtrykt ønske om at få etableret en EAT bod. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at udvide skolemadsordningen til to yderligere skoler Æ19, Æ20]. - [2,0 mio. kr. i anlæg i 2015 til etablering af en EAT bod på Sølvgades Skole Æ19] - [2,8 mio. kr. i anlæg i til etablering af en EAT bod på Kildevældsskolen Æ20]. 9

10 Opretholdelse af serviceniveauet i ungdomsklubberne [Fra 2013 blev det muligt for unge at benytte ungdomsklubberne uden at betale kontingent. Et bortfald af bevillingen fritagelse for kontingent i Ungdomsklubber vil betyde, at der sker en reduktion i pladsprisen i byens ungdomsklubber. Parterne er enige om at afsætte midler til at opretholde aktivitetsniveauet i det pædagogiske tilbud i de københavnske ungdomsklubber. - 2,7 mio. kr. i årlig drift i til at opretholde aktivitetsniveauet i byens ungdomsklubber Æ21]. Resultatløn til skoleledere [Bevillingen vedrørende resultatløn til skoleledere udløber ved udgangen af Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre ordningen. - 1,5 mio. kr. i drift i til resultatløn til skoleledere Æ22]. Kompetenceudvikling af lærere og pædagogisk personale på skolerne [Med Folkeskolereformen blev det et lovkrav at alle lærere skal have linjefagskompetencer i deres undervisningsfag fra I København er kompetencedækningen på 79,4 pct. og der skal derfor også gøres en ekstra indsats for at leve op til målet. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til kompetenceudvikling. - 1,7 mio. kr. i drift i 2015, 2,5 mio. kr. i 2016, 3,7 mio. kr. i 2017 og 3,6 mio. kr til undervisningsafgift ifm. Kompetencedækning (lærere). - 3,4 mio. kr. i drift i 2015, 3,5 mio. kr. i 2016, 5,4 mio. kr. i 2017 og 6,2 mio. kr til dækning af vikarudgifter ved jobrotation ifm. Kompetencedækning (lærere og pædagogisk personale) Æ23]. Tættere samarbejde mellem skoler og kultur- og fritidsforeninger [Med Folkeskolereformen er der lagt op til at lokalområdet skal inddrages mere i skolearbejdet. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at sikre det nødvendige samarbejde mellem skoler og kultur- og fritidsforeninger. - 2,2 mio. kr. i drift i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016 Æ24]. Feriekolonier [Stigende efterspørgsel har medført at der de seneste år er opstået venteliste til Købenavns Lærerforenings Feriekolonier. Parterne er derfor enige om at udvide ordningen. - 1,0 mio. kr. i årlig drift i til flere kolonipladser - 1,0 mio. kr. i årlig drift fra til honorar til frivillige lærere Æ25]. 10

11 Second Chance [Second Chance er et skoletilbud i ungdomsskolens regi for unge på 8. og 9. klassetrin. Målgruppen er unge, der har det svært i den lokale folkeskole, har et højt fravær og er i risiko for at blive marginaliserede. Parterne er enige om at videreføre indsatsen. - 2,2 mio. kr. i årlig drift i til videreførelse af alternative skoleforløb under Second Chance Æ26]. Mere musikundervisning [Den frivillige musikundervisningen er populær blandt de københavnske børn, og der er opstået ventelister på byens musikskole. For at sikre at flere af byens børn og unge i deres fritid stifter kendskab til musikken er parterne enige om at afsætte midler til pilotprojektet Mere musik til byens børn. - 1,0 mio. kr. i årlig drift i til pilotprojektet Mere musik til alle byens børn - 0,3 mio. kr. i årlig drift i til styring, dokumentation og evaluering af indsatsen Æ27]. Mindre udsivning fra de københavnske folkeskoler [For at mindske udsivningen fra den københavnske folkeskole i udskolingen er parterne enige om at skabe et mere attraktivt og motiverende undervisningsmiljø særligt for de unge på skoler med store udsivningsproblemer. Indsatsen tager udgangspunkt i arbejdet med valgfag og linjer. Herudover ønsker parterne at undersøge årsager til udsivning. - 1,4 mio. kr. i drift i 2015 og 1,0 mio. kr. årligt i til linjer/valgfag på ti skoler samt udsivningsundersøgelse Æ28]. Flytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole [Skolen i Ryparken fungerer ikke optimalt som specialskole bl.a. grundet ugunstige forhold for kørestolsbrugere og vanskelig adgang til udearealer. Parterne er derfor enige om at flytte skolen til Frederiksgård Skole, som i højere grad opfylder disse behov Æ29]. [Parterne er samtidig enige om at afsætte midler til at helhedsrenovere Frederiksgård Skole ifm. Flytningen Æ30]. [Flytningen af skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole finansieres delvist af en forventet salgsindtægt for skolen i Ryparken Æ31]. - [30,7 mio. kr. i samlet anlæg i til flytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole Æ29] - [33,8 mio. kr. i samlet anlæg i til helhedsrenovering af Frederiksgård Skole Æ30] - [Heraf finansieres 25,0 mio. kr. i 2017 af forventet salg af Skolen i Ryparken Æ31]. [Parterne noterer sig, at der i de afsatte anlægsmidler til helhedsrenovering er taget højde for midler til bygherrereserve, udover de normalt afsatte midler til uforudseelige udgifter i anlægsfasen. Midlerne udgør 4,1 mio. kr. og parterne er enige om, at midlerne placeres i en central pulje under Økonomiudvalget, som kan udmøntes på tværs af helhedsrenoveringsprojekter Æ18]. 11

12 Helhedsrenoveringen tilvejebringer energibesparelser på 0,1 mio. kr. årligt, når skolen er helhedsrenoveret i De kan indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer de kommende år. Københavns Madskole [I overførselssagen blev der afsat 0,6 mio. kr. til pilotprojektet Børnenes Madhus under Københavns Madskole for skoleklasser på forskellige skoler i København. Aktiviteterne i Københavns Madskole vil udvikle børn og unges grundlæggende færdigheder og håndværksmæssige evner indenfor råvarekendskab, mad og smag. Parterne er nu enige om at afsætte midler til besøg af skolehold, børnehaveforløb og fritidshold. - 2,8 mio. kr. i årlig drift i til forløb for børn og unge samt inspiration for medarbejdere Æ32]. Vejledningsindsats for unge [Erhvervsskolereformen medfører nye optagelsesbetingelser og strukturelle ændringer i erhvervsuddannelserne. Parterne er enige om at afsætte midler til at understøtte samarbejdet mellem skoler, ungdomsuddannelser og erhvervslivet. - 4,0 mio. kr. i årlig drift i Æ33]. Døgnåben institution [København har én døgnåben daginstitution, Vartov. Institutionen dækker dog ikke hele behovet blandt byens mange børnefamilier med arbejde uden for den almindelige åbningstid. Parterne er enige om sikre fleksible åbningstider for flere børnefamilier. - 3,9 mio. kr. i drift fra 2015 og frem - 0,2 mio. kr. i anlæg i 2015 Æ34]. Renovering af legepladser i parker [Københavns legepladser er blevet attraktive udflugtsmål samtidig med, at der er kommet flere børn i byen. Det har betydet et større slid på legepladserne. Derfor er parterne enige om at afsætte midler til istandsættelse af og sikkerhedstilsyn med de københavnske legepladser. - 15,5 mio. kr. i samlet anlæg i til istandsættelse samt tilsyn Æ35]. 3. Byggeri og Boliger Almene boliger og ungdomsboliger [Københavns befolkningsvækst skaber pres på boligmarkedet. Parterne er enige om, at der skal være plads til alle, og derfor at udbygge den samlede almene boligmasse med 690 familieboliger, hvoraf en del af mid- 12

13 lerne skal kunne udmøntes til seniorfællesskaber. Dertil etableres 625 ungdomsboliger hvoraf en andel skal anvendes til etablering af yderligere basis boliger i forlængelse af partnerskabet mellem SOF og KAB. Samlet giver det op til nye boliger F1, F2]. [Parterne er endvidere enige om, at den almene boligmasse fortsat skal udvikles, så almene boliger vedbliver med at være attraktive for mange forskellige grupper af københavnere, men også forslag til at gøre boligerne billigere H3]. - [167,7 mio. kr. i finansposter i 2015 til ca. 690 nye almene familieboliger og seniorbolig fællesskaber F1] - [67,3 mio. kr. i finansposter i 2015 til op til 625 nye ungdomsboliger, hvoraf en andel skal gå til basisboliger F2]. Byggesagsgebyrer [Parterne ønsker at styrke væksten i København og skabe flere arbejdspladser. En af vejene til at opnå dette, er at sikre gode rammevilkår for erhvervslivet og almindelige boligejere. Parterne er derfor enige om at halvere byggesagsgebyrerne set under ét med i alt 42,4 mio. kr. Æ36 - Æ40]. - [6,0 mio. kr. i drift fra 2015 og frem til gebyrfritagelse for lette sager Æ36] - [9,0 mio. kr. i drift fra 2015 og frem til delvis gebyrfritagelse på svære sager Æ37] - [10,0 mio. kr. i drift fra 2015 og frem til gebyrfritagelse for byggetilsyn Æ38] - [5,5 mio. kr. i drift fra 2015 og frem til gebyrfritagelse for ungdomsboliger Æ39] - [13,4 mio. kr. i drift fra 2015 og frem til gebyrnedsættelse for boliger Æ40]. [Parterne er enige om, at ovenstående gebyrsænkning medfører færre udgifter i Teknik- og Miljøforvaltningen for i alt 1,5 mio. kr. i drift fra 2015 og frem Æ41]. [Parterne er herudover enige om, at der fra år til år foretages en konkret vurdering af det forventede ressourceforbrug og dermed de forventede udgifter til byggesagsbehandlingen med henblik på at de kan indgå i budgetforhandlingerne H4]. [Parterne noterer endvidere, at Københavns Kommune i forbindelse med den faseopdelte budgetlægning vil indmelde til KL et niveau for serviceudgifter, der ligger 42 mio. kr. højere end det af KL udmeldte niveau for Københavns Kommunes serviceudgifter i budget 2015, hvilket svarer til merudgifterne ved at reducere byggesagsgebyrerne H5]. Helhedsplan Urbanplanen [I forlængelse af budgetaftalen fra 2014 er parterne enige om at afsætte midler, der skaber bedre sammenhæng mellem Urbanplanen og den omgivende by. - 50,0 mio. kr. i samlet anlæg i til en revitalisering af Remiseparken (etape 1A). - 1,3 mio. kr. i drift fra 2019 og frem til vedligehold og afledt drift Æ42]. [Parterne er derudover enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem mod budgetforhandlingerne for 2016 skal udarbejde forslag, der sikrer blandede boligformer i området, samt nye faciliteter til beboeraktiviteter og bydelsaktiviteter H6]. 13

14 18+ Urbanplanen [En gruppe kriminalitetstruede og uroskabende unge har skabt utryghed i Urbanplanen. Parterne er enige om at videreføre 18+projektet All In, der har til formål at integrere de unge i kommunens tilbud og hjælpe dem videre i job eller uddannelse. - 0,8 mio. kr. i årlig drift i til videreførelse af 18+ projektet All In i Urbanplanen Æ43]. Fortsættelse af den boligsociale indsats i København [Trygge og velfungerende by- og boligområder er afgørende for en sammenhængende hovedstad. Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at udvikle og styrke den boligsociale indsats i udsatte byområder ved fortsat kommunal medfinansiering af helhedsplaner. - 10,6 mio. kr. i samlet anlæg i til kommunal medfinansiering af helhedsplaner Æ44]. Udlejekontrol [Parterne er enige om at opprioritere Teknik- og Miljøforvaltningens kontrol af helårsboliger, der benyttes til erhvervsmæssig udlejning. - 0,7 mio. kr. i årlig drift i Æ45]. 4. Infrastruktur Døgnbemandet Metrotilsyn [Parterne er enige om at videreføre et døgnbemandet miljøtilsyn på Metro Cityringens byggepladser, hvilket kræver fornyet finansiering efter ,6 mio. kr. årligt i drift i Parterne er enige om, at behovet for miljøtilsynet på metrobyggepladser skal evalueres i 2016 med henblik på at en beslutning om midler til miljøtilsynet i 2017 og 2018 kan indgå i budget 2017Æ46]. Trafikcentral København [København er særligt i myldretiden præget af trængsel. Parterne er derfor enige om at bidrage til at mindske trængslen på vejene ved at oprette en trafikcentral, der skal overvåge og forbedre trafikafviklingen i samarbejde med Vejdirektoratet og Københavns Politi - 2,0 mio. kr. i anlæg i 2015 til kabling og inventar mv. - 2,9 mio. kr. i drift i 2015 og 4,7 mio. kr. i drift fra 2016 og frem til bl.a. husleje og bemanding 14

15 Parterne noterer sig, at 11 mio. kr. i finansposter til deponering vedrørende lejemål mellemfinansieres af kassen indtil der opstår ledig låneramme til at frigive det deponerede beløb Æ47]. Parkeringsområdet [De eksisterende aktiviteter på parkeringsområdet som analyse-, og strategi-, og udviklingsarbejde er finansieret af P-aftale 2011, som udløber den 31. december Parterne er enige om at fortsætte dette arbejde på parkeringsområdet efter P-aftalens udløb. - 3,2 mio. kr. i årlig drift i til parkeringssekretariatet Æ48]. [Parterne er enige om at afsætte en pulje i 2015 til etablering af p-pladser i forbindelse med anlægsprojekter (som cykelstier). Midler til genetablering af p-pladser i forbindelse med anlægsprojekter fra puljen, skal udmøntes som anlægsbevillinger via indstilling til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. I vurderingen af behov for udmøntning bør indgå følgende kriterier: - Belægningsprocent i dag- og nattetimer i området. - Nærhed til alternative parkeringsmuligheder. - Mulighed for at anlægge overfladeparkering ved f.eks. skråparkering, så pladserne kan etableres inden for en rimelig økonomisk ramme. - 10,0 mio. kr. i anlæg i 2015 til etablering af p-pladser. Parterne noterer sig, at midlerne supplerer de midler, der tidligere er afsat til etablering af p-pladser i forbindelse med anlægsprojekter. Eventuelle uforbrugte midler fra puljen kan indgå i finansieringen af parkeringspladser i budget 2016 Æ49]. [Parterne er dertil enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen årligt skal udarbejde en parkeringsredegørelse forud for budgetforhandlingerne, der blandt andet redegør for investeringsbehovet, der kan danne grundlag for at drøfte parkeringsinvesteringer i budgetforhandlingerne. Redegørelsen forud for forhandlingerne af budget 2016 skal blandt andet indeholde et bud på en løsning for hele byen, herunder også området omkring Rantzausgade. Behovene i de årlige redegørelser skal endvidere samtænkes med principperne for udmøntning af midler fra puljen fra parkeringsdeklarationer H7]. Udredning af letbane på Frederikssundsvej [Parterne noterer sig, at regeringen, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten har indgået en trafikaftale med midler til udredning af en letbane på Frederikssundsvej samt analyse af et sammenhængende letbane-/ BRT-net. Parterne er enige om at afsætte midler til videre undersøgelser. - 6,0 mio. kr. i samlet anlæg i som Københavns Kommunes bidrag til udarbejdelse af en letbaneudredning 15

16 Parterne er herudover enige om, at analysegrundlaget skal tage udgangspunkt i nedenstående: - at udredningen skal bygge videre på de netop afrapporterede undersøgelser - at udredningen skal udarbejdes i samarbejde med lokale parter - at letbanen bedst muligt skal understøtte en revitalisering af Tingbjerg-Husum - at der så vidt muligt kan afvikles biltrafik på hele strækningen under hensyn til letbanens fremkommelighed - at letbanen samlet set skal skabe et grønt udtryk på Frederikssundsvej - at der på baggrund af udredningen skal undersøges om metrobetjening i Nordvest (M6) vil være relevant på lang sigt, samt hvordan denne kan hænge sammen med en letbane på Frederikssundsvej. Æ50]. Forskønnelse af Amagerbrogade [I budget 2015 træffes beslutning om en opgradering og forskønnelse af strækningen fra Christmas Møllers Plads til Holmbladsgade og et afstribningsprojekt på den østlige del af Amager Boulevard. - 30,0 mio. kr. i samlet anlæg i ,6 mio. kr. i drift i 2015, 0,7 mio. kr. i drift i 2016 og 0,9 mio. kr. årligt i Æ51]. Åboulevarden [I budget 2014 blev der afsat midler til udarbejdelse af en teknisk foranalyse af muligheden for at etablere en tunnel og anlægge en åpark langs Ågade og Åboulevarden. Parterne er enige om at foretage en mere detaljeret vurdering af forudsætninger, konsekvenser for trafikafviklingen og omkostninger ved projektet. - 1,4 mio. kr. i anlæg i 2015 Æ52]. Udvikling af byrum [Parterne er enige om at fortsætte udviklingen af attraktive og grønne byrum Æ53 Æ57, Æ62]. - [4,7 mio. kr. i anlæg i 2015 til færdiggørelse af projekter, der er blevet udskudt på grund af metrobyggeri Æ53] - [31,4 mio. kr. i samlet anlæg i 2015 og 2018 til forbedring af de kommende metrostationsforpladser Æ54] - [12,0 mio. kr. i samlet anlæg i og - 0,1 mio. kr. i drift i 2016, 0,2 mio. kr. i drift i 2017 og 0,4 mio. kr. i drift i 2018 og frem til udvikling af et grønt byrum med integreret nærgenbrugsstation på Herman Bangs Plads Æ55] - [6,1 mio. kr. i samlet anlæg i og - 0,1 mio. kr. i drift i 2016 og 0,2 mio. kr. i drift fra 2017 og frem til at forbedrede idrætsfaciliteter og opholdsmuligheder på Litauens Plads Æ56] - [5,5 mio. kr. i samlet anlæg i og - 0,3 mio. kr. i drift fra 2017 og frem til vedligeholdelse af Den Frie Udstillingsbygnings haveanlæg Æ57]. 16

17 [Parterne er enige om, at der skal etableres handicaptoiletter i forbindelse med syv metrostationsforpladser Æ54]. [Det forudsættes endvidere, at der i projekteringen af de nye metrostationsforpladser etableres cykelparkeringspladser. Parterne er enige om, at finansiering af cykelparkering indgår i Cykelpakken Æ62]. Parterne noterer sig videre, at der er opnået fondsstøtte til opgraderingen af Den frie Udstillingsbygnings haveanlæg. Sydhavnen [Parterne er herudover enige om, at rapporten Nye Forbindelser i Sydhavnen skaber en god basis for det videre arbejde med at skabe bedre sammenhæng i Sydhavnen. Økonomiforvaltningen skal i samarbejde med relevante fagforvaltninger, og i dialog med lokale parter, inden sommeren 2015 undersøge mulighederne for fondsstøtte til yderligere investeringer i Sydhavnen, herunder fx et Maritimt idrætscenter i Teglværkshavnen med tilknytning til AAU og en eventuel kommende forbindelse over Sydhavnsgade H8]. ITS, signaloptimering og Smart City [Parterne er enige om, at smarte digitale byløsninger er en del af arbejdet med at skabe bedre fremkommelighed i byen Æ58 - Æ60]. - [0,5 mio. kr. i anlæg i 2015 til at udarbejde en plan for opbygning af infrastruktur til brug for etablering af smarte digitale byløsninger Æ58] - [3,5 mio. kr. i anlæg i 2015 til at etablere en grundlæggende IT-infrastruktur til smarte digitale byløsninger og data behandling Æ59] - [5,0 mio. kr. i anlæg i 2015 til at implementere smarte digitale byløsninger, som bruger teknologi og realtids data til optimering af trafiksignaler i byen for at skabe bedre fremkommelighed i byen for cykler, busser og biler Æ60]. [Parterne er enige om, at det nyetablerede Copenhagen Solutions Lab skal være koordinerende enhed for smarte byløsninger i kommunen og sekretariat for Smart City Projektrådet. Det er vigtigt, at Smart city løsninger tænkes ind i eksisterende og fremtidige udbud i forvaltningernes drift H9]. [Parterne er enige om, at Koncernservice udarbejder en analyse inden sommeren 2015 af hvordan kommunens nuværende ITinfrastruktur kan understøtte Intelligente trafiksystemer, WiFi og andre smarte digitale byløsninger fremadrettet. Analysen udarbejdes i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og med reference til Smart City Projektrådet H10]. [Parterne er desuden enige om, at udviklingen af smarte byløsninger skal koordineres tæt med de virksomhedsklynger, som er i gang med lignende projekter (fx CLEAN) og skal understøtte kommunens partnerskabsaftale med teknologivirksomheden Cisco. Teknik og Miljøforvaltningen via Smart City Projektrådet orienterer halvårligt Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget om status på fremdriften i implementeringen af de konkrete indsatser H11]. 17

18 Cykelpakke inkl. cykelparkering Nye forbindelser og mere plads [Cykeltrafikken i København, målt i antal km cyklet pr. dag, er på det højeste niveau i 50 år og spiller en central rolle for fremkommeligheden i København. For at få endnu flere til at vælge cyklen, skal fremkommelighed, tryghed og sikkerhed styrkes de steder, hvor der er meget cykeltrafik. Dette skal ske i form af sammenhængende ruter gennem byen og bedre kapacitet på strækningen med høj belastning. Derudover skal der skabes tryggere cykelforhold, der gør det mere sikkert og attraktivt for børn og andre mindre rutinerede cykelbrugere. Parterne er derfor enige om at fortsætte indsatsen for at gøre København til en cykelby for alle. Der afsættes derfor 72,2 mio. kr. i anlæg i perioden Der etableres to nye forbindelser: Husumforbindelsen og Hareskovruten, derudover gennemføres følgende punktvise forbedringer. Gothersgade, Axel Heides Plads, Hillerødgade, Amagerfælledvej, Frederikssundsvej, Kampmannsgade, Jernbane Allé, Enghavevej, Raffinaderivej. I tillæg her til udfærdiges en optimeringsplan for KBH cykelby for alle og indsats for bedre fremkommelighed Æ61, F3]. Cykelparkering [Parterne er enige om at igangsætte et projekt om cykelparkering i byen. I arbejdet med ny cykelparkering skal der fortsat være fokus på dialog med byens detailhandel. Herudover afsættes nu midler til i fællesskab med staten, at undersøge mulighederne for markant bedre forhold for cykelparkering ved Hovedbanegården. Der afsættes derfor 2,0 mio. kr. i anlæg i perioden 2015 til dette Æ62]. Mere hensynsfulde tiltag [Parterne er enige om at der skal gennemføres en adfærdskampagne målrettet mere hensynsfuld adfærd i cykeltrafikken, med særligt fokus på steder med potentielle konfliktsituationer, fx udstigning fra bus på cykelsti og hurtig kontra langsom cykling på strækninger med mange cyklister. Potentielle samarbejdspartnere er Movia, FDM, Dansk Cyklist Forbund og Dansk Fodgængerforbund. Kampagnen er støttet af den statslige cykelpulje. Der afsættes derfor 0,8 mio. kr. i anlæg i perioden til dette Æ63]. Sikre skoleveje [Parterne er enige om at afsætte midler til sikre og trygge skoleveje og nærmiljøer. Midlerne skal bl.a. anvendes til nødvendige foranstaltninger på Slotsherrensvej som konsekvens af ændringer i skoledistriktet mellem Husum Skole og Kirkebjerg Skole. - 10,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2015 De resterende midler udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget Æ64]. Fremkommelighed - vejnet [Parterne er enige om at adressere trængslen på vejene, hvorfor der afsættes midler til at forbedre trafikafviklingen. 18

19 - 5,0 mio. kr. i anlæg i 2015 til fysiske tiltag på vejnettet Æ65]. Løft af vejene Helhedsrenovering af Folehaven [Vejstrækningen Folehaven er nedslidt og trænger til genopretning. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til genopretning af vejstrækningen, herunder anlæg af støjreducerende asfalt. - 34,0 mio. kr. i samlet anlæg i ,1 mio. kr. i afledt drift fra 2017 og frem Æ66]. Bedre busbetjening [Københavns Kommune har et effektivt busnetværk med over daglige påstigere. Parterne er enige om at gøre en ekstra indsats, så busserne bliver endnu mere tilgængelig for ældre og gangbesværede samt at udvide busbetjeningen yderligere Æ67-72]. - [3,4 mio. kr. i drift i 2015 og 4,5 mio. kr. fra 2016 og frem til busrutejusteringer med kortere afstande for ældre og gangbesværede Æ67] - [9,4 mio. kr. i anlæg i 2015 til bedre venteforhold og busrutejusteringer for ældre og gangbesværede Æ68] - [0,4 mio. kr. i drift fra 2015 og frem til bedre busbetjening af krydstogtsterminalen i Nordhavn Æ69] - [1,0 mio. kr. i anlæg i 2015 og - 1,5 mio. kr. i drift i 2015 og 4,6 mio. kr. fra 2016 og frem til opgradering af linje 18 til A-bus (8A) Æ70]. [Parterne er herudover enige om at omlægge linje 12, så den igen betjener Sallingvej, hvilket giver en besparelse på 0,7 mio. kr. i 2015 og frem Æ71]. [Parterne er desuden enige om at styrke betjeningen mellem Hovedbanegården og Børsgade ved at ombytte linjerne 66 og 9A på denne strækning. Ombytningen er udgiftsneutral Æ72]. [Endelig er parterne enige om, at Movia i de kommende udbud skal mindske luftforurening og CO2 belastning fra busdriften via alternative drivmidler samt miljørigtige 18-meter busser på linje 5A. Initiativet giver herudover plads til flere passagerer. Mindre tilrettelser af stoppesteder mv. finansieres af allerede afsatte anlægsmidler H12]. Øget tilsyn med gravearbejde [Parterne er enige om at fordoble tilsynet med de ca årligt anmeldte gravninger til fordel for fremkommeligheden for alle transportformer. - 2,2 mio. kr. i årlig drift i til øget tilsyn med gravearbejde Æ73]. 19

20 5. Klima og miljø Klimatilpasningspakke [Parterne er enige at understøtte kommunens skybrudsplaner ved at afsætte midler til klimatilpasningsprojekter. Midlerne vedrører projektering og koordinering af medfinansieringsprojekter i samarbejde med HOFOR. - 21,0 mio. kr. i samlet anlæg i Æ74]. Klimasekretariatet [For at sikre fortsat fremdrift ift. Københavns målsætning om CO 2 -neutralitet i 2025, er parterne enige om at videreføre Klimasekretariatet. - 5,0 mio. kr. i årlig drift i til Klimasekretariatet Æ75]. Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber [Parterne er enige om at fortsætte udviklingen af Skt. Kjelds Plads, som en del af Klimakvarter-projektet, samt etablering af partnerskaber med private grundejerforeninger og HOFOR med henblik på oplysning og vejledning om finansieringsmuligheder. - 14,5 mio. kr. i samlet anlæg i ,3 mio. kr. i drift i 2016 og 0,4 mio. kr. i drift fra 2017 og frem Æ76]. Partikelfiltre på busser [Bussernes udledning af kvælstofdioxid og partikler påvirker Københavnernes sundhed negativt. Parterne er derfor enige om, at ca. 200 af de mest forurenende busser får filtre, der mindsker både kvælstofdioxidog partikeludledningen. Der afsættes - 5,0 mio. kr. i anlæg i 2015 til reduceret partikelforurening fra de eksisterende bybusser Æ77]. 6. Sikker By [Trygheden blandt københavnerne er historisk høj og kriminaliteten faldende. Men vi har stadig udfordringer. Enkelte byområder er blevet mere utrygge at færdes i, og mens færre unge begår kriminalitet, er der desværre en tendens til, at den kriminalitet, der begås, er mere alvorlig. Parterne vurderer derfor, at det er afgørende at fastholde og udvikle den kriminalpræventive indsats Æ78 - Æ83]. Der afsættes - [0,8 mio. kr. i drift i 2015, 1,5 mio. kr. årligt i og 0,4 mio. kr. i 2018 til at videreføre mentorindsatsen for børn mellem 12 og 16 år i udsatte byområder Æ78] - [3,0 mio. kr. i drift i 2015 og 2017 til konkrete forbedringer af byens rum, der øger trygheden Æ79] 20

21 - [2,4 mio. kr. årligt i drift i til videreføre SSP+-indsatsen. Midlerne udmøntes i SSP+ Æ80] - [0,7 mio. kr. i drift i 2015 til undersøgelse af borgertryghed, som skal tegne en samlet profil af trygheden i hele København og i de enkelte bydele Æ81] - [5,8 mio. kr. i årlig drift i til at videreføre projektet Ny Start i udsatte boligområder. Ny Start har hidtil været satspulje-finansieret Æ82] - [1,8 mio. kr. i årlig drift i til at videreføre en målrettet og tidlig forebyggelse af radikalisering og ekstremisme blandt unge københavnere Æ83]. Akutpuljerne [Parterne er enige om, at der fortsat skal være mulighed for at sætte hurtigt ind med ekstraordinære indsatser, hvis der opstår særligt akutte situationer med uro i byen. Derfor videreføres akutpuljerne under Sikker By. Puljerne kan i særlige tilfælde efter ønske fra borgerne og med godkendelse af politiet også anvendes forebyggende kriminalpræventive indsatser, hvor der er et særligt behov for at øge trygheden og nedbringe kriminaliteten. Såfremt Københavns Politi anbefaler det, kan akutpuljerne herudover anvendes til et tilskud til Folkets Hus for at sikre fortsat ro i og omkring huset. Udmøntning af akutpuljerne godkendes i hvert enkelt tilfælde af Økonomiudvalget. - 1,5 mio. kr. i anlæg i 2015 til anlægspulje - 2,7 mio. kr. i drift i 2015 til driftspulje - 0,7 mio. kr. i anlæg i 2015 og 0,2 mio. kr. i drift som overføres fra 2014 til Heraf reserveres 0,2 mio. kr. på service til en ekstraordinær SSP-indsats i Urbanplanen Æ84]. 7. Socialområdet Socialrådgivere på skolerne [Ordningen med socialrådgivere på de københavnske folkeskoler medvirker til at mindske mistrivsel samt sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder hos eleverne. Parterne er enige om at videreføre ordningen. - 12,7 mio. kr. i årlig drift i 2015 og frem Æ85]. Socialrådgivere i dagsinstitutioner [Der er i dag socialrådgivere tilknyttet 112 af Københavns mest socialt belastede daginstitutioner. Socialrådgiverne fungerer som sparringspartner for personalet i daginstitutionerne i forhold til at drøfte børn, der er bekymring for, og yder i den forbindelse rådgivning. Parterne understreger, at socialrådgiverne på den måde er en central del af Københavns Kommunes tidlige indsats, der er med til at forebygge, at begyndende sociale problemer for børn og børnefamilier med tiden udvikler sig til mere massive problemer. Dette vil parterne drøfte i forbindelse med budget 2016 H13]. Styrket indsats for udsatte børn og unge- midler til fastholdelse af serviceniveau [Det forventes, at antallet af københavnske børn og unge, som vil have behov for rådgivning, en udredning af deres udfordringer, familiebehandling eller en anbringelse uden for hjemmet, vil stige i Parterne er derfor enige om at sikre en fastholdelse af den tidlige og intensive indsats overfor udsatte børn og unge Æ86 - Æ88]. 21

22 - [1,8 mio. kr. i årlig drift i 2015 og frem til flere familiebehandlingsforløb Æ86] - [1,5 mio. kr. i årlig drift i 2015 og frem til styrkelse af forebyggende og rådgivende institutioner Æ87] - [3,7 mio. kr. i årlig drift i 2015 og frem til syv sagsbehandlere til sikring af en tidlig indsats Æ88]. [Frem mod budget 2016 fortsætter Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen arbejdet med at kvalificere en demografimodel på området, herunder belyse forholdet mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets sociale indikatorer og det konstaterede pres på den sociale indsats ift. udsatte børn og unge i København H14]. Idrætsprojekt til udsatte unge [Idrætsprojektet opbygger udsatte unges selvværd, sundhed og trivsel, så de får mod på at indgå i sociale fællesskaber, foreningsliv og tage en uddannelse. Indsatsen var fra satspuljefinansieret. Parterne er enige om at videreføre indsatsen i ,5 mio. kr. i årlig drift i til videreførelse af idrætsprojektet for udsatte unge Æ89]. Tæt på familien [En tidlig indsats kan forebygge at udsatte børn og deres familier senere udvikler massive sociale problemer. Parterne er enige om at styrke den forebyggende indsats ved i højere grad at afdække og aktivere ressourcer hos den unge, dennes familie og netværk. - 4,6 mio. kr. i drift i 2015, 3,6 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. i 2017 til ansættelse af sagsbehandlere Æ90]. Hjælp til psykisk sårbare unge [Der er behov for ekstra støtte til de sårbare elever på ungdomsuddannelserne, som er udfordret af et højt forbrug af alkohol eller hash, eller som har psykiske problemer. Parterne er enige om at sammentænke hjælpen til både misbrug samt psykiske og sociale udfordringer i én og samme indsats Æ91, Æ92]. - [4,9 mio. kr. i drift i 2015, 5,0 mio. kr. i 2016 og 5,1 i årlig drift i til kompetenceudvikling af medarbejdere og øget rådgivning og behandling på U-Turn Æ91] - [1,5 mio. kr. årligt i indsatsmidler i til gruppeforløb øget rådgivning til unge med misbrug af hash på Center for Kompetence og Brobygning Æ92]. Unge hjemløse [Antallet af unge hjemløse i København er steget markant de senere år. Parterne er derfor enige om at etablere 20 herbergspladser, målrettet hjemløse unge, som tilbyder en markant socialfaglig og udviklingsorienteret indsats. - 7,1 mio. kr. i samlet anlæg i til etablering af 20 herbergspladser - 4,3 mio. kr. i årligt drift fra 2015 og frem til køb og drift af 20 herbergspladser - 15,0 mio. i samlet deponering i Æ93, F4]. 22

23 Unge på vej - øget social mobilitet blandt udsatte unge [Flere udsatte unge i København oplever usikre boligforhold og er uden uddannelse. Parterne er enige om at afsætte midler til at afprøve en ny model, i samarbejde med de almene boligorganisationer, hvor flere unge anvises til samme bolig. Samtidig prioriteres en tidlig og støttende indsats for de unge. - 2,0 mio. kr. i drift i 2015, 3,2 mio. kr. i 2016 og 3,6 mio. kr. i til en ny model for boliganvisning til udsatte unge samt støttende indsats Æ94]. Særligt udsatte hjemløse [Et stigende antal immigranter søger til København for at arbejde, men mange har ikke arbejdstilladelse eller et sted at bo. Samtidig er der de seneste år sket en stigning i antallet af hjemløse. Parterne ønsker at finde en model for at forstærke den eksisterende kommunale indsats, herunder hjemsendelse, samt at understøtte en sideløbende frivillig omsorgsbaseret social indsats for særligt udsatte hjemløse. - 3,5 mio. kr. i drift i 2015 til en forstærket kommunal indsats og en særpulje til frivilligt socialt arbejde for særligt udsatte hjemløse Æ95]. Sundhedsteam til udsatte hjemløse [Sundhedsteam er en opsøgende indsats målrettet de mest udsatte hjemløse med stof- og alkoholmisbrug, som ikke selv opsøger sundhedsbehandling. Parterne er enige om at fortsætte indsatsen for at tilbyde sundhedsbehandling til de mest udsatte hjemløse. - 2,5 mio. kr. i årlig drift i Æ96]. Ledsagelse af borgere med handicap og sindslidelse [Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har præciseret at det ikke er lovligt at opkræve betaling hos borgere med handicap og sindslidelse til at dække rejse- og opholdsudgifter til ledsagere. For at borgerne fortsat kan deltage i aktiviteter med socialpædagogisk ledsagelse, er parterne enige om at afsætte midler til ledsageres rejse- og opholdsudgifter. Da der udestår en afklaring fra ministeriet om en eventuel fremtidig mulighed for at opkræve betaling, afsættes midlerne i ,5 mio. kr. i drift i 2015 til socialpædagogisk ledsagelse for borgere med handicap og sindslidelse Æ97]. 12 boliger til unge med udviklingshæmning [I forlængelse af samarbejdsaftalen med LEV er parterne enige om at etablere et innovativt botilbud med 12 boliger til unge udviklingshæmmede. Anlægsudgifterne finansieres af midler frigjort ved salg af utidssvarende bofællesskaber til borgere med udviklingshæmning, som LEV har administreret. - 5,1 mio. kr. i drift i 2018 og frem til 12 længerevarende botilbudspladser til unge med udviklingshæmning. 23

Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015

Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015 1/9 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få anlægsprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres medfører, at projektet og det beløb som står oplyst

Læs mere

Et København med plads til alle Budget15

Et København med plads til alle Budget15 med plads til alle 15 Et København med plads til alle København er en god by. Det blev endnu en gang slået fast, da København i 2014 for tredje gang blev kåret som verdens bedste by at bo i. Men København

Læs mere

ET KØBENHAVN MED PLADS TIL ALLE BUDGET15

ET KØBENHAVN MED PLADS TIL ALLE BUDGET15 MED PLADS TIL ALLE BUDGET15 ET KØBENHAVN MED PLADS TIL ALLE København er en god by. Det blev endnu en gang slået fast, da København i 2014 for tredje gang blev kåret som verdens bedste by at bo i. Men

Læs mere

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

en by der virker investeringspakke 14 www.kk.dk/budget

en by der virker investeringspakke 14 www.kk.dk/budget en by der virker investeringspakke 14 en by der virker En bolig, der er til at betale og flere arbejdspladser i byen. En god og tryg folkeskole og flere muligheder for et aktivt fritidsliv. København skal

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13

03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 03-04-2014 Sagsnr. 2014-0040944 Bilag 9 - Uddybning af initiativer og hensigtserklæringer fra aftalen En by der virker investeringspakke

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Udmøntningsnotat for budget 2015

Udmøntningsnotat for budget 2015 Teknik og Miljøforvaltningen Udmøntningsnotat for budget 2015 Socialdemokraterne, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik torsdag den 11. september 2014 forlig

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

Orientering af BUU udmøntning af resultatløn Sagsnr

Orientering af BUU udmøntning af resultatløn Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsesinformation og Implementering NOTAT Orientering af BUU udmøntning af resultatløn 2014 Udbetaling af engangsbeløb til skoleledere for 2014 sker

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler

Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme BUDGETNOTAT Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler Baggrund Siden 2007 har der været et omfattende arbejde i gang med renovering og genopretning

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

Budget spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.)

Budget spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.) Børne- og UngdomsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Budget 2015 1 spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.) Baggrund Sønderbro Skole anbefales udvidet med 1 spor. Indhold

Læs mere

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København

Læs mere

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Dette forslag indgår også i drøftelserne om udmøntning af sundhedsmidler

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET BUDGET 2015

KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET BUDGET 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET BUDGET 1 INDHOLD INDLEDNING Budget 15 et København med plads til alle... 3 UDVALGENES BEVILLINGER Revisionsudvalget... 12 Borgerrådgiveren... 15 Beredskabskommissionen... 17

Læs mere

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale Amager Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om Partnerskab for Amager Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale et forpligtende partnerskab for

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

29-04-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0103374

29-04-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0103374 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Oversigt over anlægsbudgetnotater til budget 2016 Oversigten er en bruttoliste over anlægsønsker

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

Kontraktforpl igtet (sæt X)

Kontraktforpl igtet (sæt X) Bilag 6 - Økonomiforvaltningens projekter inden for kategori 1-5 Titel Budget 2018 Netto 17-21 Styrkelse af IT-sikkerhed - IDM 10.086 15.930 x x x x Ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering

Læs mere

TM35 Begrønning flere træer i København

TM35 Begrønning flere træer i København Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM35 Begrønning flere træer i København 24-03-2014 Sagsbehandler Peter Andreasen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 8. Skoledistriktsændringer 2013-14 (2012-57812) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 8. Skoledistriktsændringer

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen 29-08-2017 Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen (Det talte ord gælder) Overborgmesteren Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Budget spor Bellahøj Skole (135,2 mio. kr.)

Budget spor Bellahøj Skole (135,2 mio. kr.) Børne- og Ungdomsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Budget 2015 1 spor Bellahøj Skole (135,2 mio. kr.) Baggrund Bellahøj Skole anbefales udbygget med 1 spor. Indhold

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014)

BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Erhvervsservice BUDGETNOTAT BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014) Baggrund På

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

30. august Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Line Pfeiffer Cappelen

30. august Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Line Pfeiffer Cappelen EAN nummer 5798009374301 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT 30. august 2017 Sagsnr. 2017-0302298 Dokumentnr. 2017-0302298-1 Socioøkonomi (ESCS) fordelt på folke- og

Læs mere

"Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB

Basisboligen Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB KØBENHAVNS KOMMUNE 13. november 2013 "Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem s Kommune og KAB Baggrund I s Kommune opleves en voksende mangel på boliger som borgere med særlig lav betalingsevne kan betale.

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - 87 Forligsparterne Sociale Forhold og Beskæftigelse anmodes om at tilrettelægge en proces, hvor kommunens beskæftigelsesmæssige indsats og organisering revurderes 88 Forligsparterne Sociale Forhold og

Læs mere

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Indhold Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum 1. Formål 2. Geografisk afgrænsning 3. Leverancer Bilag 1: Kort Bilag 2: Procesbeskrivelse

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Budget 2013 Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Økonomiske udfordringer - Reduktion i kommunernes bloktilskud - Udligning - Demografi - Efterslæb bygninger

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem 6. juni 2007: Medlemsforslag om bycykler (stillet af Morten Kabell,

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN Urbanplanens etape 2

UDVIKLINGSPLAN Urbanplanens etape 2 UDVIKLINGSPLAN Urbanplanens etape 2 UDKAST Forside BUDGETAFTALETEKSTER VEDRØRENDE URBANPLANEN OVERFØRSELSSAG 2013-2014 URBANPLANEN Samlet areal: ca. 470.000 m 2. Offentlige grønne arealer: 50.000 m 2.

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune 1 2 Fortiden, nutiden og måske en fremtid 3 Interesse eller branche? Klar arbejdsdeling Professionalisme Mål og rammer Fordi den effektive interesseorganisation

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Området for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen:

Området for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående Økonomi BILAG 18 Demografisk pres udsatte børn og unge 2015 Baggrund Det fremgår af budgetaftale 2014, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen

Læs mere

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 Bilaget giver en samlet oversigt i overskriftform over de enkelte ændringer,

Læs mere

UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS

UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Nye kriterier for særligt udsatte boligområder Værktøjskasse om indsatsen over

Læs mere

Uddybning af oplysninger i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015

Uddybning af oplysninger i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Uddybning af oplysninger i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015 Børne- og Ungdomsudvalget behandlede

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Siden 2011 har der, for at imødegå nogle af de udfordringer, som tilvæksten har afstedkommet, været et øget samarbejde mellem Socialforvaltningen,

Siden 2011 har der, for at imødegå nogle af de udfordringer, som tilvæksten har afstedkommet, været et øget samarbejde mellem Socialforvaltningen, KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Børn og Familier NOTAT Bilag 1. Udfordringer omkring Bellahøj Til Økonomiudvalget Problemstilling Der har siden 2011 foregået en gradvis

Læs mere

Den sammenhængende by

Den sammenhængende by Den sammenhængende by Anne Skovbro // Direktør, Økonomiforvaltningen Indhold Første resultater af bosætningsanalyser (færdig oktober) Den sammenhængende by Indspil til Budget 2014 Tendenser, befolkningsudvikling

Læs mere

Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12

Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12 Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

BUDGET 2017 TRYGT AALBORG 2. BEHANDLING BUDGETRESULTAT ØKONOMISK ANSVARLIGHED

BUDGET 2017 TRYGT AALBORG 2. BEHANDLING BUDGETRESULTAT ØKONOMISK ANSVARLIGHED BUDGET 2017 TRYGT AALBORG ØKONOMISK ANSVARLIGHED BUDGETRESULTAT 2. BEHANDLING FORORD Godt forarbejde giver gode resultater. Venstre er en del af budgetforliget i Aalborg Kommune for 2017. Nøgleord for

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Bygge- og Teknikudvalget. DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 10. august 2005 SAGER TIL BESLUTNING. 16. Cykelparkering - Vesterbro

Bygge- og Teknikudvalget. DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 10. august 2005 SAGER TIL BESLUTNING. 16. Cykelparkering - Vesterbro Side 1 af 5 Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 10. august 2005 SAGER TIL BESLUTNING 16. Cykelparkering - Vesterbro BTU 392/2005 J.nr. 21153.0005/05 INDSTILLING Bygge- og Teknikforvaltningen

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Oplysningerne skal sendes pr. mail til senest den 20. april 2012.

Oplysningerne skal sendes pr. mail til senest den 20. april 2012. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale 15-03-2012 Kære Skoleleder Du skal hvert år udmønte 4.200 kr. (31/3 2000-niveau) svarende til p.t. 5.329,40 kr. i lokal løn pr. fuldtidsansat

Læs mere