Vandområdeplaner Vandråd, kommunale forslag & lokal inddragelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandområdeplaner 2015-2021 Vandråd, kommunale forslag & lokal inddragelse"

Transkript

1 Vandområdeplaner Vandråd, kommunale forslag & lokal inddragelse Møderække: 22. april 2014 kl maj kl juni kl august kl

2 Dagsorden Præsentation af deltagere i vandrådet, politikere og sekretariatet Sekretariatets rolle og funktion Vandrådets rolle og ramme Præsentation af den faglige del af opgaven omkring indsatsprogrammet Proces og tidsplan Forventningsafstemning Afrunding og eventuelt BONUSINFO, Gæsteadgang til trådløst internet : BRK_GUEST Kan komme på internettet via NEM ID mobilnr. - Biblioteks login

3 Præsentationsrunde Vandrådets sammensætning Nr. Organisation Medlem Suppleant 1 Landbrug & Fødevarer Bornholms Jens S. Koefoed Karsten Westh Landbrug 2 Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Jakob Tolstrup Kenny Olsen Siegaard 3 Danske Kloakmestre Martin Bjørnager Kjølby Henning Lübcke 4 Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Peter Grønvall 5 Danske Vandløb Ole Colberg Jensen Preben Bjerregaard 6 Dansk Vand- og Spildevandsforening Torben Jørgensen (DANVA - forsyningen) 7 Dansk Skovforening Ingvar Kofoed Olsen 8 Skovdyrkerne / Skovdyrkerforeningen Bornholm. Steffen Adelsten Jørgensen 9 Danmarks Jægerforbund kreds 8, Bornholm Mogens Elleby Steen Friis 10 Friluftrådet Bornholm Tonni Kofoed Larsen Evan Olsen 11 Vandpleje Bornholm Johnny Mertz Per Clausen 12 Danmarks Sportsfiskerforbund Bornholms Erik Thorsen Simon Rømer Sportsfiskerforening 13 Danmarks Naturfredningsforening- DN Jens Christensen Bjarne Biggas 14 Dansk Ornitologisk Forening - DOF Helge Clausen Medlemmer af Kommunalbestyrelsen og Teknik- & Miljøudvalget Torben Rønne-Larsen og Jesper Lindstrøm Larsen deltager på vandrådets møder. Louise Lyng Bojesen, Teknisk chef, Teknik & Miljø, Bornholms Regionskommune fungerer som mødeleder og faciliterer rådets arbejde. Janne Sommer (undertegnede) fungerer som sekretær og referent. Fagfolk fra Teknik & Miljø deltager ved behov.

4 Sekretariatets rolle og funktion Sammensætter Vandrådet Planlægger processen, møderække m.v. Indkalder til møderne Leder møderne og skriver korte referater Samler rådets forsalg, råd, bemærkninger m.v. Bindeled mellem Vandrådet og kommunen Indsender ét samlet indsatsprogram til Naturstyrelsen

5 Hvorfor Vandplaner? Målet med vandplanerne er at opnå: Bedre (God) tilstand i vandløb ved at forbedre de fysiske forhold i vandløbet og bekæmpe okker. Bedre tilstand i fjorde og ved kyster ved at reducere udledning af kvælstof. Bedre tilstand i søerne ved at reducere udledningen af fosfor. Bedre tilstand i vandløb og søer ved at reducere forurening fra fx hjem uden kloak, renseanlæg og kloakoverløb. Mere vand i vandløb ved at sikre, at vandindvindinger ikke dræner naturen for vand.

6 De 4 vandområdedistrikter

7 De 23 Hovedvandoplande i DK

8 Vandplaner - 2. generation VP2 Dækker perioden Anden generation af vandplanerne kaldes vandområdeplaner. Inddragelse af offentligheden via vandråd. Rammen er 696 mio.kr forventes at sikre god tilstand på 1600 km vandløb. Kommunen leverer forslag til indsatsprogram, bidrag til miljørapporter og eventuelle særudtalelser fra foreninger og organisationer til staten (Naturstyrelsen) inden 7. okt Staten udarbejder forslag til offentlig høring 22. dec (6 mdr. høring). Indkommende kommentarer behandles og VP2 offentliggøres endeligt 22. dec

9 Hvorfor vandråd? I første generation af vandplanerne var det grundlæggende staten, som udpegede indsatserne. Miljøminister Ida Auken mente, at forløbet har været utilfredsstillende. Miljøministeren ønsker en langt højere grad af lokal inddragelse i udarbejdelsen af næste generations vandplaner (vandområdeplaner). Det skal i VP2 ske ved: At kommunerne skal udarbejde forslag til forbedring af de fysiske forhold i vandløb. At der etableres vandråd for hvert hovedvandopland (3.1. Bornholm). Grundlag er Lov om vandplanlægning, LOV nr af 26/12/2013. De første vandplaner gælder for perioden De næste to vandplanperioder går fra og

10 Vandråd BEK nr. 121 af 07/02/2014 om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger: Der etableres ét vandråd pr. vandopland (ex. Bornholm, der er 23 hovedoplande). Én kommune varetager sekretariatsfunktionen i oplandet Bornholm: et hovedopland, en kommune. Rådet består af maks. 20 personer. Der tilsigtes en ligelig repræsentation mellem erhvervs-, natur-, miljø- og fritidsinteresser. Ingen organisation eller forening må være repræsenteret med mere end ét medlem pr. vandråd. Kommunens medarbejdere og politikere kan deltage i rådets møder, men de er ikke medlemmer af vandrådet.

11 Hvad er vandrådets opgave? Vandrådet kommer med råd og anbefalinger til kommunerne om virkemidler til at opnå god økologisk tilstand for givne vandløbsstrærkninger: Forbedringer af de fysiske forhold i vandløbene Fjernelse af spærringer Reduktion af okker i vandløbene FOKUS for møder er: 1. Diskussion af, hvilken kombination af foranstaltninger/indsatser i overensstemmelse med det af Naturstyrelsen udmeldte, der anses for mest miljø- og omkostningseffektiv: 1. For hvilke vandløb/vandløbsstrækninger der skal gøre en indsats? 2. Hvilke indsatser der bør gennemføres for det enkelte prioriterede vandløb/vandløbsstrækning? 3. Hvor får man den største naturmæssige effekt? Samtidig med, at vi tager hensyn til afvandingsmæssige forhold og klimatilpasning 4. Hvordan gør vi dårlige vandløb til gode vandløb, forbedre leveforhold for fisk, smådyr og planter i vandløbene - mest miljø- og økonomieffektivt? 2. Diskussion af kommunes udkast til forslag til indsatsprogram for vandløbsindsatsen under VP2. 3. Diskussion af kommunes endelige forslag til indsatsprogram for vandløbsindsatsen under VP2 forud for fremsendelsen af forslaget til Naturstyrelsen.

12 Økonomisk ramme og minimumsindsat, (For hvert hovedvandopland angives minimumsindsats i km/antal spærringer/evt. okker)

13 Status Vandplan 1. VP13 udkast indsatsprogram 1. Fjerne 7 stk. faunaspærringer 2. Genåbne rørlagte vandløb 4,2 km (11 vandløb) Spærringer Ikke fjernet Fjernet - ikke godkendt Kommunegodkendt Sekretariatsgodkendt Indsatskrav - Spærringer, hvor der skal sikres kontinuitet Indsatskrav - Spærringer, hvor der skal sikres kontinuitet Indsatskrav - Ændret vandløbsvedligeholdelse Indsatskrav - Ændret vandløbsvedligeholdelse Indsatskrav - Restaurering i vandløb Indsatskrav - Restaurering i vandløb Indsatskrav - Genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger Indsatskrav - Genåbning af rørlagte vandløb

14 BRK søger i 2014 om: - Fem forundersøgelser af genåbning af rørlagte strækninger (Læs å i Vestre Indlæg,, Lille Å ved Brodal, Blåkilde Bæk, Møllebæk v. Tejn, Tejn Å / Basteå) - Realisering af to genåbninger: Tingsted Å, Kæmpe Å. Gennemført siden 2013: - 5 forundersøgelser (Kæmpe Å, Flisebæk, Tingsted Å, Henrikebæk og Læså) - O er realiseret Forundersøgelser på genåbning af Muleby Å og Samsings Å (2 strækninger) er i gang. Første vandplan udløber 2015 projekter færdige inden sommer 2015.

15 Hvordan har vandløbene det på Bornholm? Naturstyrelsens basisanalyse 2014 Udtræk fra Bornholm - Tilstandsvurdering for vandløb Samlet tilstand

16 Risikovurdering 2021 Risikovurdering for vandløb. Samlet vurdering af kvalitetselementerne smådyr (DVFI), makrofytter og fisk. For 4 km af 100 km udarbejdes der forslag til indsats VP2

17 Målsætning inden 2021

18 VP2: Spærringer -der kan indberettes indsats for

19 Vandområder med manglende måleopfyldelse = vandløb til indberetning af indsatser

20 Hvad kan vandrådet bidrage med? Hvordan kommer vi bedst hertil?

21 Hvor skal de 4 km indsats placeres? Udgangspunkt er virkemiddelkataloget fra Naturstyrelsen. Men hvordan opnår vi de bedste natur- og miljømæssige resultater under hensyn til økonomi og landbrugsmæssige interesser mv.? Hvordan får vi mest ud af de 1,6 millioner kr.? = sikrer at flest mulig kilomenter kan opnå god tilstand. Hvilke vandløb skal vi prioritere og hvordan får vi forbedret vilkår for fisk, smådyr og planter? Med andre ord Hvor skal vi udlægge sten i vandet eller plante træer, hvor skal vi sno et vandløb, hvor skal vi åbne en rørlagt strækning og hvor giver det ikke mening?

22 Virkemidler Kommunes forslag til indsatser tager udgangspunkt i Naturstyrelsens virkemiddelkatalog Virkemidlerne omfatter 5 overordnede typer Mindre restaureringer (fx udlægge grus og sten og plante træer) Større restaureringer (fx genslyngninger og ændre vandløbsprofilen) Åbning af rørlægninger Fjernelse af spærringer Etablering af okkerrenseanlæg VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Videnskabelig rapport fra DCE,

23 Fjernelse af fysiske spærringer Ved fysiske spærringer forstås barrierer, som fisk og vandløbsdyr ikke er i stand til at passere. Ofte er der tale om bygværker, der har skabt en hindring. Ex. Blykobbe Å En betondæmning hindrede passage for fisk i dag muligt at passere = skabt bedre levevilkår for ørreder og vandløbsinsekter Ex. Læså Mølledammen og opstemning udgør spærring for fisk og smådyr. Projektforslag udarbejdet = 100 meter nyt vandløb, åbnes op for 37 km vandløb opstrøms af god kvalitet - næste slide

24 Eksempel: spærring Læså

25 Læså

26 Åbning af rørlagte strækninger En række åbne vandløbstrækninger brydes i dag af rørlagt strækninger. Det forhindrer fisk og vandløbsdyr i at udnytte hele vandløbet. Rørlagte vandløb er ikke gode levesteder for dyr og planter. Rørlægninger udgør dårlige fysiske forhold og forhindrer passage for fisk og smådyr. Rørlægninger placeret midt i vandløbssystemerne begrænser i væsentlig grad smådyrenes muligheder for at finde vej til æglægningssteder højere oppe i vandløbene. Åbne vandløb repræsenterer i sig selv en natur- og miljøværdi som et vådt levested for dyr og planter. De giver variation i kulturlandskabet, og bidrager som vigtige korridorer både for planter, fugle og større pattedyr. Ex. Tingsted Å: Genåbne ca. 230 meter rørlagt strækning af Tingsted å til gavn for fisk, smådyr og vandplanter. Der åbnes op for 687 meter vandløbshabitat af høj kvalitet. Det opstrøms liggende forløb, hvortil der bliver åbnet for faunapassage, er beliggende i Natura2000 område. Projektet skaber omkring 230 meter nyt, åbent vandløb med mulighed for målopfyldelse.

27 Eksempel: Genåbning Tingsted Å

28 EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af dette projekt. Tingsted Å

29 Tingsted Å EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af dette projekt.

30 Åbning af rørlagte strækninger Konsekvensen for den enkelte lodsejer Eksempel - Tingsted Å (Orbicons detailprojekt)

31 Åbning af rørlagte strækninger Konsekvensen for den enkelte lodsejer Muleby Å Cowi, foreløbig - forundersøgelse i gang

32 Restaurering Restaurering omfatter en lang række af tiltag i vandløb, som grundlæggende forbedrer de fysiske forhold: Udlægning af gydebanker Skjulesten Genslyngning Plantning af træer En række af disse tiltag kan gennemføres uden at det betyder dårligere afvanding. Men det skal gøres på den rigtige måde.

33 Fysisk forhold i vandløb Hvilke parameter skaber de gode fysiske forhold?

34 Vandløbstypologi (størrelse) Samlet længde af vandløb (km) fordelt på typer i Bornholm Kommune Type Oplandsareal (km2) < > 100 Bredde (m) < > 10 Afstand til kilde (km) < > 40

35 Mindre restaureringer Kilde: Virkemiddelkatalog. Type er relevant for Bornholm.

36 Større restaureringer

37 Åbning af rørlagte vandløb og enhedsbaserede virkemidler

38 Overordnet tidsplan Den 7. april udmeldte Naturstyrelsen de overordnede rammer for vandråd og kommunens arbejde med forslag til konkrete indsatser for vandløb til VP2. Senest den 7. oktober 2014 skal Bornholms Regionskommune afleverer forslag til indsatsprogram til Naturstyrelsen sammen med bidrag til miljørapport og eventuelle særudtalelser/mindretalsudtalelser fra foreninger og organisationer. Forslag skal indberettes via det GIS-baseret værktøj, som vandråd og kommuner også bruger under arbejdet med forslag til indsatsprogrammer. Vandrådet mødedatoer er: 22. april kl maj kl juni kl august kl Detailplan og dagsorden følger. Opgaven i vandrådet er tidsbegrænset til den 7. oktober 2014, hvor forslag afleveres.

39 Hvornår kan man komme med sine kommentarer? Svaret er 5 gange set i hele forløbet: NU i forbindelse med vandråd Vandrådet skal komme med forslag og kommentere på de kommunale forslag inden indsendelse til Naturstyrelsen den 7. okt. Alle kan kommentere på udkast til bekendtgørelser om indsatsprogrammer, udkast til bekendtgørelser om miljømål samt vandområdeplan for hvert af de fire vandområdedistrikter for VP2, som staten sender i 6 mdr. høring 1.halvår af 2015*. Når de enkelte projekter efterfølgende skal udføres har man følgende muligheder. Man bliver som lodsejere hørt i forbindelse med forundersøgelsen. Kommunen er forpligtet til at høre alle lodsejere samt medsende deres kommentarer til styrelsen. Såfremt projektet bliver realiseret, så gælder de alm. regler jf. vandløbsloven, hvor man kan klage over projektet, evt. erstatning osv. * Vandområdeplan bliver informationsdokumenter, der oplyser om regeringens ambitioner for vandområdet. De bindende elementer mål og indsatser fastsættes i bekendtgørelser. En vandområdeplan er, i modsætning til en vandplan efter miljømålsloven, ikke et retligt bindende dokument.

40 I har fået følgende tilsendt Link til GIS-kort over basisanalysen: 13 Links til relevante hjemmesider i den kommende proces /vandraad/ Krav til rammen for indsatsprogrammet Økonomisk ramme Virkemiddelkataloget Vejledning

41 Forventningsafstemning Forventninger og interesser til arbejdet i vandrådet med indsatsprogram for vandløb VP2. Behov, ambitionsniveau og succeskriterier Set fra sekretariatet: opmærksomhed på og åbenhed overfor medlemmernes forskellige kompetencer, viden og interesser smidig og konstruktiv proces gennem aktiv deltagelse, god kommunikation og respektfuld, resultatorienteret dialog

42 Når vi mødes igen, forventer vi, at I har tænkt over følgende: Hvordan skal den fysiske indsats prioriteres overordnet Store og små restaureringer Åbning af rørlagte strækninger Fjernelse af fysiske spærringer Fokus bredt eller spredt Skal forbedringerne primært ske med udgangspunkt i få vandløbssystemer? Skal forbedringerne ske spredt men med fokus på strækninger i mange vandløb i kommunen? Konkrete tiltag Kender du konkrete strækninger, hvor du mener, at det vil give mening at lave et tiltag? Kom meget gerne med konkrete forslag Brug GIS-kortet: Basisanalyse/Risikovurdering 2012: ndrammedirektiv2basis2013

Velkommen til møde i Vandrådet Lillebælt-Jylland Dagsorden (forslag): 1. Godkendelse af dagsorden 2. Præsentation af rådets medlemmer 3. Sekretariatets rolle og funktion 4. Vandrådets leverance til kommunerne,

Læs mere

Status for Vandplanerne

Status for Vandplanerne Status for Vandplanerne Kontorchef Peter Kaarup Wilhjelmkonference 14. november 2014 De vedtagne planer for 1. planperiode til 2015 Miljøministeren offentliggjorde vandplanerne for første planperiode (VP1)

Læs mere

Vandråd Djursland. 1. møde (etableringsmøde) Torsdag den 3. april 2014

Vandråd Djursland. 1. møde (etableringsmøde) Torsdag den 3. april 2014 Vandråd Djursland 1. møde (etableringsmøde) Torsdag den 3. april 2014 1 Dagsorden 1. Velkomst ved mødeleder og udvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune 2. Præsentationsrunde af medlemmer, sekretariat

Læs mere

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Vandrådsmøde 23. juni 2014

Vandrådsmøde 23. juni 2014 Vandrådsmøde 23. juni 2014 DAGSORDEN: Velkomst og gennemgang af dagsorden Godkendelse af referat fra mødet den 20. maj (ligger på www.brk.dk) Kort info om artikel i avisen (Jesper L. Larsen) Nyt fra Naturstyrelsen

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 14.april 2014, 16.00 19.00 Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

1.15 Det Sydfynske Øhav

1.15 Det Sydfynske Øhav Velkommen til 1. vandrådsmøde i hovedvandoplandet 1.15 Det Sydfynske Øhav Den 24. marts 2014 Svendborg Rådhus Dagsorden 1. Velkomst ved udvalgsformand Birger Jensen 2. Oplæg om 2. generation vandplaner

Læs mere

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Kommunernes Landsforenings udmelding. Ny muligheder for indflydelse Lidt om vandrådenes

Læs mere

Første generation vandplaner

Første generation vandplaner Første generation vandplaner Endelig vedtaget og offentliggjort den 30. oktober 2014 Gælder for perioden 2010-2015 Kommunerne har 6 måneder til at lave nyt (revideret) forslag til handleplan. Der er 8

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udarbejdet af Ringsted Kommune, 25. juni 2014 Sammensætning af Lokal arbejdsgruppe Ringsted Kommune har afholdt 2 møder, én besigtigelsestur

Læs mere

Spangebækken - Restaureringsprojekt st st

Spangebækken - Restaureringsprojekt st st Fiskelauget af 1970 c/o Torben Christensen Hjejlebakken 59 5210 Odense NV 17. januar 2018 Sags id: 18/1722 Spangebækken - Restaureringsprojekt st. 3.755 - st. 3.845 Vandpleje Fyn og Fiskelauget af 1970

Læs mere

Arbejdet i vandrådene. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Arbejdet i vandrådene. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Arbejdet i vandrådene Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Anden generations vandområdeplaner Nyt koncept for vandplanlægningen vedtaget 20. december 2o13 Med det nye koncept tilstræbes

Læs mere

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer.

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer. Notatark Sagsnr. 09.00.06-A00-1-14 Sagsbehandler Niels Rauff 23.7.2014 Vandrådenes bemærkninger til forslagene til indsatspram Der er oprettet Vandråd for hvert af de 4 hovedvandoplande Lillebælt/Jylland,

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Sidste nyt om vandplanerne Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Status for første og anden generations vandplaner Første generations planer er ved at blive opdateret på baggrund

Læs mere

Godkendelse- Restaureringsprojekt i Spangebækken st st

Godkendelse- Restaureringsprojekt i Spangebækken st st Fiskelauget af 1970 c/o Torben Christensen Hjejlebakken 59 5210 Odense NV 22. marts 2018 Sags id: 18/1722 Godkendelse- Restaureringsprojekt i Spangebækken st. 3.755 - st. 3.845 Afgørelse Vandløbsmyndigheden,

Læs mere

Puge Mølle Å - Reguleringsprojekt st st

Puge Mølle Å - Reguleringsprojekt st st Vandpleje Fyn v. Søren Knabe Ejlskovvej 10, Hårslev 5471 Søndersø 31. august 2018 Sags id: 18/20193 Puge Mølle Å - Reguleringsprojekt st. 5.700 - st. 5.850 Vandpleje Fyn og Assens og Omegns Sportsfiskerforening

Læs mere

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune.

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune. Bentl Til medlemmerne af Vandråd Djursland Byg og Miljø Dato: 04. marts 2014 Reference: Lotta Sandsgaard Direkte telefon: 8959 4044 E-mail: lds@norddjurs.dk Journalnr.: 14/5317 Referat fra første møde

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Danmarks Sportsfiskerforbunds forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper? titeltypografi i Vandløbskonference 24. april 2014 på Sørup Herregård. Medlemmer af Vandråd & undergrupper, Østlige Øers

Læs mere

KØGE BUGT Vandråd 2017

KØGE BUGT Vandråd 2017 KØGE BUGT Vandråd 2017 10. August 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Velkomst Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS 2 Dagsorden Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS. Godkendelse af dagsorden. Kort evaluering

Læs mere

1.15 Det Sydfynske Øhav

1.15 Det Sydfynske Øhav Velkommen til 1. vandrådsmøde i hovedvandoplandet 1.15 Det Sydfynske Øhav Den 24. marts 2014 Svendborg Rådhus HUSK før Mødet Tjek mødelokale og overhead Navneskilt til bord og til at sætte på trøjen Læg

Læs mere

Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode 2015-2021 Aarhus Kommune har udarbejdet forslag til indsatsprogram for de fysiske forhold i vandløbene. Det er sket under inddragelse af vandrådene

Læs mere

KØGE BUGT Vandråd 2017

KØGE BUGT Vandråd 2017 KØGE BUGT Vandråd 2017 14. September 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Velkomst Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS 2 Dagsorden 1. Velkomst, v/ NIRAS og Solrød Kommune. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Referat fra 3. vandrådsmøde i Vandråd Nissum Fjord 27. maj 2014

Referat fra 3. vandrådsmøde i Vandråd Nissum Fjord 27. maj 2014 Side 1/5 Til Vandråd Nissum Fjord Dato: 04-06-2014 Sagsnr.: 09.00.06-A30-1-14 Henv. til: Mads Nedergaard Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7822 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk www.holstebro.dk

Læs mere

Klikvejledning vandplaner Juni 2013

Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog.

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Intro I 2015 slutter den første vandplansperiode og 2.

Læs mere

Referat. Forum. Vandråd for Limfjorden. Tid 1.april 2014, 16.00 19.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160.

Referat. Forum. Vandråd for Limfjorden. Tid 1.april 2014, 16.00 19.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 1.april 2014, 16.00 19.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Vandrådets medlemmer og suppleanter Vidå-Kruså opland. Referat af 4. vandrådsmøde for Vidå-Kruså Hovedopland 4.1

Vandrådets medlemmer og suppleanter Vidå-Kruså opland. Referat af 4. vandrådsmøde for Vidå-Kruså Hovedopland 4.1 Vandrådets medlemmer og suppleanter Vidå-Kruså opland Miljø og Natur Direkte tlf.: 74928135 Mail: toralb@toender.dk Sags id.: 09.00.06-P17-8-14 10-07-2014 Referat af 4. vandrådsmøde for Vidå-Kruså Hovedopland

Læs mere

Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse

Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse Punkt 6. Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse 2014-188502 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til vandhandleplan for Aalborg Kommune. Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Læs mere

REFERAT. Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00. Vandråd Kattegat Skagerrak. Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn

REFERAT. Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00. Vandråd Kattegat Skagerrak. Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn REFERAT Dato: 8. april 2014 Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00 Sagsnummer: 13/20752 Dok.nr.: 67115/14 Emne Vandråd Kattegat Skagerrak Sted Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn Deltagere Arne Jensen,

Læs mere

Virkemidler i forslag til vandområdeplaner

Virkemidler i forslag til vandområdeplaner Virkemidler i forslag til Kontorchef Peter Kaarup Plantekongres 15. januar 2015 Forslag til i høring Vandområdeplaner for perioden 2015 2021 er sendt i høring Høringsperioden er 22. december 2014 23. juni

Læs mere

Møde den 2. november 2016 i Vandoplands-Styregruppens Politikergruppe

Møde den 2. november 2016 i Vandoplands-Styregruppens Politikergruppe Oplandskommunerne i Isefjord og Roskilde Fjord oplandet REFERAT Center for Byg og Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D

Læs mere

VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord. Tirsdag d. 5. august 2014

VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord. Tirsdag d. 5. august 2014 VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord Tirsdag d. 5. august 2014 Dagsorden 1. Velkomst v. Ole Kamp 2. Baggrund for arbejdet med vandløbsindsatser i 2. generation vandplaner. 3. Vandrådets arbejde og anbefalinger

Læs mere

Processen i Vandrådene

Processen i Vandrådene Processen i Vandrådene Hvordan foregik den og hvad kan vi lære? Anne-Kristine Lauridsen trla@kolding.dk Vandrådet for Lillebælt - Jylland Rammer Plan Proces Det videre perspektiv Vandrådsarbejdets faglige

Læs mere

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode).

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). Punkt 14. Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). 2014-17535. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender: Det fremlagte indsatsprogram for Aalborg Kommune, som indgår i

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Referat 3. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 15. juni 2017

TEKNIK OG MILJØ. Referat 3. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 15. juni 2017 TEKNIK OG MILJØ Referat 3. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 15. juni 2017 Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen, Karsten Filsø. Referent: Daniel Lindvig. Natur og Grønne Områder Enghavevej 10

Læs mere

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 4. møde i Køge Bugt Vandråd

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 4. møde i Køge Bugt Vandråd 21. september 2017 Beslutningsreferat Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 4. møde i Køge Bugt Vandråd Projekt nr.: 228462 Dokument nr.: 1225300658 Version 1 Mødetid/-sted:

Læs mere

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune N116: Det centrale Storebælt og Vresen* N118: Søer ved Tårup og Klintholm Svendborg og Nyborg N120: Skove og søer syd for Brahetrolleborg Svendborg og FaaborgMidtfyn

Læs mere

2. Danmarks Jægerforbund ved RKF (Jægernes Kommunale Fællesråd i Roskilde Kommune) modtaget 7. august 2014

2. Danmarks Jægerforbund ved RKF (Jægernes Kommunale Fællesråd i Roskilde Kommune) modtaget 7. august 2014 BILAG 3 af 12.8.2014 Organisationernes bemærkninger til forslag til indsatsprogram De enkelte organisationer, der er repræsenteret i vandrådet, har haft mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Amdal. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Amdal. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Amdal Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den Europæiske

Læs mere

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune Vandområdeplan for 2016-2021 Betydning for Rebild Kommune Den 27. juni 2016 offentliggjorde SVANA vandområdeplanerne for anden planperiode 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer

Læs mere

Svendborg Kommunes vandplansindsats i 2015

Svendborg Kommunes vandplansindsats i 2015 Svendborg Kommunes vandplansindsats i 2015 Orienteringsmøde for lodsejere Den 19. februar 2015 Udarbejdet af: Christian Vinther Mette Serup Terkel Broe Christensen Dagens program 16.00 Velkomst 16.05 Oplæg

Læs mere

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt.

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt. Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt. Som en del af indsatserne i Statens Vandplan 2009-2015, er en delvis åbning af

Læs mere

Hermed fremsendes følgebrev til det samlede forslag for hovedvandopland Randers Fjord.

Hermed fremsendes følgebrev til det samlede forslag for hovedvandopland Randers Fjord. Sendt som email til nst@nst.dk Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Forslag til indsatsprogram for perioden 2016-2021 for supplerende foranstaltninger i vandløb i hovedvandopland 1.5 - Randers

Læs mere

Overblik Vandråd og Basisanalysen 2. generation vandplaner. Oplæg i Grønt Råd 3. juni 2014

Overblik Vandråd og Basisanalysen 2. generation vandplaner. Oplæg i Grønt Råd 3. juni 2014 Overblik Vandråd og Basisanalysen 2. generation vandplaner Oplæg i Grønt Råd 3. juni 2014 Tidspunkt Trin Ansvarlig Januar 2014 Valg af formandskommuner for vandråd. Odense Kommune Primo 2014 Basisanalyse

Læs mere

Svendborg kommune har valgt at fremme projektforslaget og ifølge bekendtgørelsens 1 15 skal projektet sendes i offentlig høring i 4 uger.

Svendborg kommune har valgt at fremme projektforslaget og ifølge bekendtgørelsens 1 15 skal projektet sendes i offentlig høring i 4 uger. Vandpleje Fyn Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. udlægning af gydebanker og skulesten i Vandløb

Læs mere

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven 25.august 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgave 2: Kvalificering af udpegning af vandløb som stærkt

Læs mere

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind.

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Til Høringsberettigede 20. december 2016 Sagsnr.: 16/41298 Kontaktperson: Niclas Patrick Boyton 87535249 npb@syddjurs.dk Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Syddjurs

Læs mere

Projektredegørelse for ansøgning om vandløbsrestaurering; Muredammen

Projektredegørelse for ansøgning om vandløbsrestaurering; Muredammen Natur og miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Bornholms Regionskommune Center for Natur, Miljø og Fritid Bornholms Regionskommune Center for Natur, Miljø og Fritid Natur og miljø nm@brk.dk www.brk.dk

Læs mere

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven 13. september 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgave 2: Kvalificering af udpegning af vandløb som

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 2. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 24.04.2014 Varighed:

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland

Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland 2015-2021 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30

Læs mere

Bilag 1 Notat - Væsentlige kommunale opgaver ved 2. generations vandplaner ( )

Bilag 1 Notat - Væsentlige kommunale opgaver ved 2. generations vandplaner ( ) Bilag 1 Notat - Væsentlige kommunale opgaver ved 2. generations vandplaner (2015-2021) Lov om Vandplanlægning Lov om vandplanlægning lægger op til, at miljømål og indsats (tons kvælstof og fosfor der skal

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Vandløbsrestaurering. Limfjord Nord

FORUNDERSØGELSE. Vandløbsrestaurering. Limfjord Nord FORUNDERSØGELSE Vandløbsrestaurering Limfjord Nord Vandopland: 1.2 Limfjorden Indsatser ref. nr.: Februar 2016 Revideret juni 2016 Spærringer: RIN-00288, RIN-00291, RIN-00293, RIN-00298, RIN-00308, RIN-00309,

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Referat 5. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 11. september 2017 UDKAST

TEKNIK OG MILJØ. Referat 5. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 11. september 2017 UDKAST TEKNIK OG MILJØ Referat 5. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 11. september 2017 UDKAST Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen Referent: Daniel Lindvig Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å.

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Restaureringsprojekt - Damvad Å. Station 5695 6383 INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 NUVÆRENDE OG FREMTIDIG SKIKKELSE.... 3

Læs mere

Referat af 4. møde i Vandrådet for Smålandsfarvandet

Referat af 4. møde i Vandrådet for Smålandsfarvandet Næstved Kommune Team Jord og Vand www.naestved.dk Referat af 4. møde i Vandrådet for Smålandsfarvandet Mødedato 29-09- 2014 Tid 16:30-19:30 Sted Sagsnr.: 09.00.06-P15-7-14 Mødedeltagere Fra vandrådet:

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J Se udsendelsesliste side 6 Høring af projekt til regulering af Fiskbæk på matrikel nr. 4ae, Malling by, Malling Hermed sendes projekt til regulering af

Læs mere

Status for Miljø- og Fødevareministeriets behandling af indmeldinger fra kommune og vandråd i 2017

Status for Miljø- og Fødevareministeriets behandling af indmeldinger fra kommune og vandråd i 2017 Status for Miljø- og Fødevareministeriets behandling af indmeldinger fra kommune og vandråd i 2017 16. januar 2019 Kontorchef Peter Kaarup Opgaverne: Bekendtgørelse om vandråd af 2. marts 2017 Med udgangspunkt

Læs mere

Vandområdeplanerne. - implementering af vandrammedirek4vet. Thomas Bruun Jessen Kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne. - implementering af vandrammedirek4vet. Thomas Bruun Jessen Kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - implementering af vandrammedirek4vet Thomas Bruun Jessen Kontorchef i Naturstyrelsen 1 Den europæiske miljødebat miljøgaran4en Danmark fik i 1986 indført den såkaldte miljøgaran4,

Læs mere

Til medlemmer af Grønt Råd i Vejen Kommune. Referat fra 22. møde i Grønt Råd den 28. april 2014

Til medlemmer af Grønt Råd i Vejen Kommune. Referat fra 22. møde i Grønt Råd den 28. april 2014 TEKNIK & MILJØ Natur & Park Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 13/49615 Til medlemmer af Grønt Råd i Vejen Kommune Kontaktperson: Per Hasager Johansen Dir. Tlf.: 79 96 62 58 E-mail: pj@vejenkom.dk Referat fra 22.

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Referat 4. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 22. august 2017

TEKNIK OG MILJØ. Referat 4. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 22. august 2017 TEKNIK OG MILJØ Referat 4. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 22. august 2017 Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen, Karsten Filsø. Referent: Daniel Lindvig. Natur og Grønne Områder Enghavevej

Læs mere

Program. Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug

Program. Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug Program Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug Genfremsættelsen af vandplaner Historisk gennemgang af forløb Nye vandplaner nye muligheder for indsigelse v. Erik Blegmand Erhvervspolitisk

Læs mere

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014 Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen 1. Baggrund 2. Formål 3. Foreløbige miljømål og kvalitetselementer

Læs mere

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb Vandplaner og havmiljø Virkemiddelkatalog Vandløb Til brug for kommuners og vandråds arbejde med at udarbejde forslag til konkrete indsatser med henblik på forbedring af de fysiske forhold i vandløb og

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Vandløbsrestaurering. Lund Bæk

FORUNDERSØGELSE. Vandløbsrestaurering. Lund Bæk FORUNDERSØGELSE Vandløbsrestaurering Lund Bæk Vandplan: Vandområdeplaner 2015-2021 Vandområde nr: o7095 Hovedvandopland: 1.2 Limfjorden Fiskeristyrelsen/Landbrugsstyrelsen journal nr. 17-0258017 Nov. 2018

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Restaurering af Nørhede og Røgind Bæk

INDHOLDSFORTEGNELSE. Restaurering af Nørhede og Røgind Bæk Restaurering af Nørhede og Røgind Bæk. // Marts 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 3 2. Status før restaurering... 3 3. Gennemført indsats.... 3 4. Forventet effekt... 4 // marts 2018 2 1. Baggrund

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 2.4 Køge Bugt. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 2.4 Køge Bugt. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 2.4 Køge Bugt Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

KØGE BUGT Vandråd 2017

KØGE BUGT Vandråd 2017 KØGE BUGT Vandråd 2017 24. August 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Velkomst Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS 2 Dagsorden 1. Velkomst, v/ NIRAS og Solrød Kommune. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse

Læs mere

Vandplanprojekt Røde Møllebæk o8036 Vandområdeplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune

Vandplanprojekt Røde Møllebæk o8036 Vandområdeplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Forundersøgelse VP2 Vandplanprojekt Røde Møllebæk o8036 Vandområdeplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Indsats Projektet omfatter vandløbsforekomst o8036, der er 8,106

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering UDKAST Januar 2019 Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering I medfør af 37, stk. 5, i lov om vandløb, jf. lovebekendtgørelse nr. 127 af 26. januar

Læs mere

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1 Til Høringsberettigede 28-06-2016 Sagsnummer.: 16/18937 Sagstype: KLE: 06.02.10 Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering BEK nr 1023 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, NST-4200-00051 Senere ændringer til

Læs mere

SLUTRAPPORT. Vandhandleplan-projekt: Realisering: Vandløbsindsatser i Nørreå-oplandet, Viborg Kommune. NaturErhvervstyrelsen j. nr.

SLUTRAPPORT. Vandhandleplan-projekt: Realisering: Vandløbsindsatser i Nørreå-oplandet, Viborg Kommune. NaturErhvervstyrelsen j. nr. SLUTRAPPORT Vandhandleplan-projekt: Realisering: Vandløbsindsatser i Nørreå-oplandet, Viborg Kommune NaturErhvervstyrelsen j. nr.: 15-0282378 Naturstyrelsens j. nr.: NST-4265-00298 Projektet er sammensat

Læs mere

Høringssvar til nyt vandplankoncept. Forslag til Lov om vandplanlægning.

Høringssvar til nyt vandplankoncept. Forslag til Lov om vandplanlægning. NOTAT Høringssvar til nyt vandplankoncept. Forslag til Lov om vandplanlægning. I lovforslaget beskrives at formålet er: at indføre et nyt koncept for vandplanlægning, der skal sikre en smidigere, enklere

Læs mere

Status og proces for arbejdet med vandløb, jf. Fødevare- og landbrugspakken. Peter Kaarup Herning den 18. januar2017

Status og proces for arbejdet med vandløb, jf. Fødevare- og landbrugspakken. Peter Kaarup Herning den 18. januar2017 Status og proces for arbejdet med vandløb, jf. Fødevare- og landbrugspakken Peter Kaarup Herning den 18. januar2017 Aftalen om en Fødevare- og landbrugspakke (FLP) FLP-aftale indgået mellem V-LA-K-DF den

Læs mere

Fremlæggelse af forslag om vandløbsregulering af Hovborg nordre Bæk samt nedlæggelse af stemmeværk ved det nedlagte Krøgebro dambrug.

Fremlæggelse af forslag om vandløbsregulering af Hovborg nordre Bæk samt nedlæggelse af stemmeværk ved det nedlagte Krøgebro dambrug. TEKNIK & MILJØ Vandmiljø Dato: 20. december 2018 Sags nr.: 18/33532 Kontaktperson: Ann Kirstine V. Pedersen Vejen Kommune Team Vandmiljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Dir. tlf.: 7996 6259 E-mail: akvp@vejen.dk

Læs mere

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Odense Vandløbslaug Odense Vandløbslaug har gennemgået det fremsendte.

Læs mere

Bemærkningen er taget til efterretning og vil indgå i forundersøgelsen af en eventuel indsats, når dette virkemiddel tages i brug.

Bemærkningen er taget til efterretning og vil indgå i forundersøgelsen af en eventuel indsats, når dette virkemiddel tages i brug. Bilag 2B: Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Odense Vandløbslaug Odense Vandløbslaug har gennemgået

Læs mere

Vandløbsrestaurering Sejerslev bæk. Vandområdeplan Jylland-Fyn ( )

Vandløbsrestaurering Sejerslev bæk. Vandområdeplan Jylland-Fyn ( ) Vandløbsrestaurering Sejerslev bæk Vandområdeplan Jylland-Fyn (2015-2021) 0 Baggrund Den udpegede indsats, AAL-508, åbning af rørlægning i Sejerslev Bæk, er omfattet af Vandområdeplan Jylland-Fyn (2015-2021).

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødeopsummering Formål med mødet: Etableringsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato:

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Danmarks Sportsfiskerforbunds ønsker til den kommunale vandløbsservice. titeltypografi i Natur- og Miljø 2014. Odense Congress Center, 20. maj 2014 Lars Brinch Thygesen, miljøkonsulent Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Fra sekretariatet: 13. Søren Lunde Esbjerg Kommune 14. Thomas Winther Jepsen Esbjerg Kommune 15. Dorrit Grytter Esbjerg kommune

Fra sekretariatet: 13. Søren Lunde Esbjerg Kommune 14. Thomas Winther Jepsen Esbjerg Kommune 15. Dorrit Grytter Esbjerg kommune Til vandrådsmedlemmer og - suppleanter Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 30. april 2014 Sags id 14/1030 Sags id Sagsbehandler Dorrit Grytter Telefon direkte 76 16

Læs mere

Alenbækken og Stigmosen - Restaureringsprojekt under Vandplanindsatsen

Alenbækken og Stigmosen - Restaureringsprojekt under Vandplanindsatsen 14. juni 2019 Sags id: 15/29083 Alenbækken og Stigmosen - Restaureringsprojekt under Vandplanindsatsen Assens Kommune, har den 24. maj 2019 fremsendt forslag til et vandløbsrestaureringsprojekt som en

Læs mere

Gennemgang af indkomne kommentarer til udkast til indsatsplan v. Niklas Jensen Der er indkommet fire forslag til indsatsplan;

Gennemgang af indkomne kommentarer til udkast til indsatsplan v. Niklas Jensen Der er indkommet fire forslag til indsatsplan; MØDEDATO 24. JUNI 2014 MØDEREFERAT TREDJE MØDE I VANDRÅDET DATO 25. juni 2014 SAGS NR. 326-2014-89438 KOPI TIL VANDRÅDETS MEDLEMMER, ODSHERRED, HOLBÆK, SORØ, RINGSTED OG SLAGELSE KOMMUNER, PH.D STUDERENDE

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012 Forslag til vandhandleplan 2012-2015 Borgermøde 19. juni 2012 Program 1. Velkomst 2. Baggrund og formål 3. Vandløbsindsatser og prioritering 4. Pause 5. Fra plan til handling 6. Høringssvar 7. Spørgsmål

Læs mere

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2009-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Resumé af den statslige vandplan 2009-2015 for Bornholm... 4 3 Forord... 7 4 Baggrund... 9

Læs mere

3. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det Sydfynske Øhav. Den 18. juni 2014 Svendborg Rådhus

3. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det Sydfynske Øhav. Den 18. juni 2014 Svendborg Rådhus 3. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det Sydfynske Øhav Den 18. juni 2014 Svendborg Rådhus Dagsorden for 3. vandrådsmøde i DSØ 1. Godkendelse af referat, v. Birger Jensen (5 min) 2. Præsentation af forslag

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere