ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014

2 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for 2011 blev det konstateret, at kurven for bunkeophobning vedrørende retssager ved Retten i Aarhus var knækket, så vi afviklede flere sager, end vi modtog. Den udvikling blev fuldt ud bekræftet i 2012, hvor Retten i Aarhus gik fra samlet set at være på den 3. dårligste plads med hensyn til produktivitet i 2011 til i 2012 at være i den bedste halvdel på juristproduktiviteten og samlet set på den 10. dårligste plads ud af de 24 embeder, hvilket også var tilfældet i I 2012 fik embedet ekstraordinært tilført 0,5 mio. kr. på grund af særlige forhold. Retten videreførte fra 2012 til 2013 næsten 2 mio. kr. i lønsum, som var opsparet af tidligere års bunkemidler. Bunkemidlerne er nu udfaset. Der er sket en nedgang i bemandingen som følge af nedgangen i størrelsen af lønsum fra i ,1 kontorfunktionær-årsværk til - ved udgangen af ,4 årsværk. I efteråret 2013 skete der yderligere fratrædelser, og der blev gennemført en række uansøgte afskedigelser på grund af bevillingsmangel, som hovedsagelig får virkning fra Nedgangen i antallet af kontorårsværk har gjort det nødvendigt, at vi anvender kontorfunktionærernes ressourcer med endnu større omtanke end tidligere. Der er, som det er beskrevet nedenfor, iværksat Bedste Praksis-projekter både i retssekretariatet og i fogedretten og et trivselsprojekt med eksterne konsulenter, som inddrager forandringsledelse som et nødvendigt begreb i processen. Set i dette lys er rettens resultater så meget mere tilfredsstillende. 2. Resultater i 2013 Kort om DOMHUS-modellen DOMHUS-modellen er en fælles ramme for helhedsbaseret kvalitetsudvikling. Den indeholder en række indsatsområder, som skal tjene som inspiration i forhold til den løbende udvikling. Samtidig er der en række resultattemaer indbygget, som der løbende kan følges op på. Det er ligeledes et centralt element i modellen, at der løbende foretages en såkaldt selvevaluering, hvor aktuelle udfordringer og styrker identificeres. Neden for gennemgås resultaterne for 2013 opdelt på de enkelte resultattemaer efter modellen.

3 3 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef LEDELSE FAGLIG LEDELSE PERSONALELEDELSE Strategi og planlægning Vi løser vores opgaver med højeste kvalitet, service og effektivitet God ressourceudnyttelse Fogedret Driftsledelse og organisering Strafferet Effektive Arbejdsprocesser EFFEKTIVITET FAGLIG KVALITET TRIVSEL, MOTIVATION SAGSBEHANDLINGSTID BRUGEROPLEVET KVALITET OMDØMME Civilret Skifteret Udviklende arbejdspladser Samarbejdsrelationer Resultat 1: Effektivitet (aktivitet og produktivitet) Retten i Aarhus er det 3. største embede ud af de 24 byretter ved Danmarks Domstole målt på vægtede tal.

4 4 Den samlede produktivitet ved Retten i Aarhus faldt fra 2010 til 2011 fra 96,7 til 96,3. I 2011 lå embedet som nr. 22 af 24 i juristproduktivitet og faldt fra 93,7 i 2010 til 88,7. I 2012 steg produktiviteten markant ved Retten i Aarhus til 100,3, og jurist-produktiviteten lå bedre end gennemsnittet af byretter. I 2013 lå Retten i Aarhus samlet set som nr. 14 af 24 (ligesom i 2012), og juristproduktiviteten vedrørende retssager var nr. 8 af 24. På kontorsiden har der i 2013 været en pæn fremgang i produktiviteten, så embedet nu ligger bedre end gennemsnittet ved Danmarks Domstole på 104,2 i forhold gennemsnittet på 103,0. Skifteretten i Aarhus er den 5. største skifteret i landet målt på vægtede dødsbo- og insolvenssager. Antallet af vægtede sager har været svagt faldende i forhold til antallet i Det samme gør sig gældende på landsplan. Skifteretten forbedrede i 2013 den i forvejen høje produktivitet for kontorpersonalet, så den nu er landets 5. bedste. Samlet set har jurister og kontorpersonalet bevaret produktiviteten i forhold til Skifterettens samlede beregnede produktivitet er dog ikke tilfredsstillende, hvilket skyldes en lav (beregnet) produktivitet på juristsiden. Det bør bemærkes, at tallene for Sø- og Handelsretten ikke indgår i statistikken, ligesom tallene for de storkøbenhavnske retter kun vedrører dødsboer. Fogedretten i Aarhus er den 8. største fogedret i landet målt på vægtede sager. Antallet af vægtede sager er faldet med ca. 5% i forhold til 2012, hvilket svarer nogenlunde til udviklingen på landsplan. Fogedretten har i 2013 forbedret den i forvejen høje produktivitet, så kontorpersonalet er landets 5. bedste. Juristernes produktivitet er faldet med 25,5 procentpoint og ligger nu under landsgennemsnittet. Der er ikke fundet en entydig forklaring på dette, men forholdet undersøges nærmere. Det er rettens opfattelse, at Retten i Aarhus i forhold til en række andre mindre embeder generelt set har en større andel af store og mere tidskrævende sager inden for alle sagskategorier.

5 Resultat 2: Sagsbehandlingstid (målopfyldelse og gennemsnitlig sagsbehandlingstid) Straffesager Målopfyldelsen på alle områder, med undtagelse af voldssager under 37 dage, har i 2012 og 2013 rykket sig væsentligt i positiv retning i forhold til 2010 og Det er resultatet af en målrettet satsning på afvikling af straffesager. Som det ses nedenfor har prioritering af afviklingen af straffesager ikke haft en negativ indflydelse på målopfyldelsen i de civile sager. Efter i mange år at have været under landsgennemsnittet er Aarhus i 2013 bedre end gennemsnittet på alle områder undtagen voldssager, domsmandssager < 6 måneder og tilståelsessager < 2 måneder. Bunken af uafsluttede straffesager har udviklet sig således fra i 2010: 2174 straffesager, i 2011: 1710 straffesager, i 2012: 689 straffesager og i 2013: 882. Retten har stor fokus på at afvikle voldssager inden for 37-dages-fristen. Den lave målopfyldelse skyldes primært, at sagerne bliver forsinket af forsvarerskifte og udeblivelse og andre udsættelser, som retten ikke har indflydelse på. Civile sager 2013

6 I 2011 lå Retten i Aarhus under landsgennemsnittet i 4½ ud af de 5 kategorier. I 2012 lå Retten i Aarhus over landsgennemsnittet i 4 ud af de 5 kategorier. I 2013 ligger Retten i Aarhus over landsgennemsnittet i alle 5 kategorier. Det er en meget tilfredsstillende udvikling. Der er således kun to tal, der ikke lever fuldt op til målsætningerne, nemlig Tunge civile sager < 18 måneder (59,2 i forhold til 60), Alle almindelige sager < 6 måneder (69 i forhold til 70). Der har været gjort en målrettet indsats på at forbedre gennemløbstiden for forældreansvarssager og ægteskabssager, hvilket har resulteret i, at disse sagers gennemløbstid i 2012 fuldt ud levede op til målsætningerne for Danmarks Domstole, hvilket også er tilfældet i Afgørelsestiden for hovedforhandlede civile sager er gået ned fra i ,5 måned i gennemsnit til i ,5 måned i gennemsnit. Antallet af uafsluttede civile sager er endvidere faldet fra i 2010: 2009 sager, i 2011: 1636 sager og i 2012: 1254 sager og lå i 2013 på 1305 sager. De civile sagers afviklingstid er et fokusområde for Retten i Aarhus 2014.

7 7 Fogedsager Resultaterne for almindelige fogedsager og særlige fogedsager lever i høj grad op til målsætningerne for Danmarks Domstole. Det har de gjort i en årrække. Fogedretten har gennemsnitlige sagsbehandlingstider, der ligger på landsgennemsnittet eller derunder. Kun gennemløbstiden for Alm. fogedsager < 2 og < 4 måneder lever ikke helt op til målsætningerne (71,6 i forhold til 72) og (92,6 i forhold til 93), mens alle andre tal er bedre end målsætningerne. Betalingspåkravene blev pr. 15. marts 2012 flyttet til fogedafdelingen, og målopfyldelsen er for sager under 2 måneder næsten fordoblet i løbet af 2012, hvilken udvikling er yderligere forbedret i Gennemløbstiden er nu betragtelig bedre end målsætningerne både for sager < 2 måneder og < 4 måneder.

8 8 Skiftesager Skifteretten har i 2013 i det væsentlige overholdt de måltal, som Domstolsstyrelsen har fastsat vedrørende behandling af dødsbo- og insolvenssager. I 2012 blev gennemløbstiden forbedret og i 2013 ligger gennemløbstiden tæt på landsgennemsnittet på alle områder, herunder ligger forenklet privat skifte under gennemsnittet. Skifterettens sagsbehandlingstid på dødsboområdet har været svagt stigende i Sagsbehandlingstiden er imidlertid i vidt omfang styret af lovbestemte frister for arvingerne, hvorfor afdelingen kun i meget begrænset omfang har haft mulighed for at påvirke tallene. Resultat 3: Faglig kvalitet Ingen kan være i tvivl om, at den faglige kvalitet er en meget væsentlig faktor for Danmarks Domstole og for Retten i Aarhus. Det er vigtigt for borgernes oplevelse af retssikkerhed, at de afgørelser, der træffes, har en høj faglig kvalitet. Den faglige kvalitet bør løbende drøftes i hele embedet. Der holdes dommerkollegiemøder, der varierer mellem ½ til 1 dags varighed hver måned. Der er plenarmøder for alle embedets jurister af ½ dags varighed hver anden måned. Derudover er der møder mellem præsidenten og gruppen af øvrige jurister ½ dag hver anden måned. På jævnlige afdelingsmøder drøftes spørgsmål af betydning for den faglige kvalitet. Fra 2013 og fortsat i 2014 har Retten i Aarhus samarbejdet med Bedste Praksis-konsulenterne både i retssekretariatet og i fogedretten. Indholdet af Bedste Praksis-projektet i retssekretariatet er blevet defineret efter flere seminardage med deltagelse af retssekretærerne, dommerne og gruppen af øvrige jurister. Projektet skal ses i

9 9 sammenhæng med det trivselsprojekt, der er omtalt nedenfor under Resultat 5. De foreløbige tilbagemeldinger fra Bedste Praksis-arbejdet tyder på, at den ændrede måde at organisere arbejdet giver et bedre overblik og større arbejdsro og dermed bidrager til at øge trivslen i afdelingen. Et stigende antal tredommersager og nævningesager medvirker til at forøge det kollegiale samarbejde blandt embedets jurister, der udtrykker stor tilfredshed med denne arbejdsform, som i sig selv er med til at sikre en særlig høj faglig kvalitet i arbejdet. Resultat 4: Brugeroplevet kvalitet Det er vigtigt, at Danmarks Domstole leverer resultater af høj kvalitet til vore brugere. Det er det selvfølgelig også for Retten i Aarhus. I en tid med stadigt mere begrænsede ressourcer drejer det sig først og fremmest om, at embedets slutprodukter skal være af højeste kvalitet. Det gælder i første række afgørelser, der ikke kan omgøres. Det er her den største opmærksomhed bør være, og det er vigtigt ikke at gå på kompromis. Det betyder ikke, at andre produkter ikke skal gives den nødvendige opmærksomhed. Derfor analyserer vi løbende på vore driftsresultater og vurderer, om de initiativer, der er sat i værk, virker efter formålet både med hensyn til sagsbehandlingstider og den ønskede kvalitet i sagsbehandlingen. Aftaler baseret på dialog og opfølgning samt på åbne og gennemsigtige resultatmålinger er effektive instrumenter til at skabe et godt arbejdsmiljø og en høj produktivitet. Aftaler og målemetoder kan og bør altid justeres og forbedres gennem dialog. Dialogen giver mulighed for at identificere de elementer i aftaler eller målepunkter, der ikke fungerer optimalt og justere dem samtidig med, at aftalegrundlaget stadig fungerer. Det giver en tryghed i dagligdagen og en sikkerhed for, at retningslinjer holdes, og målepunkter er fornuftige, forståelige og gennemsigtige. Brugerundersøgelsen 2013 viste dog en række udfordringer ved embedet, der både drejer sig om embedets fysiske forhold og også rummer en række udsagn, der retter sig mod embedets kerneydelser, herunder kvaliteten af de produkter og den service, som embedet leverer til brugerne. Disse udfordringer skal selvfølgelig adresseres i de kommende år. Resultat 5: Trivsel og motivation samt udvalgte HR-nøgletal Sygefraværet ved Retten i Aarhus faldt betragteligt i løbet af 2013, hvilket er meget glædeligt. Det afspejles dog ikke i de tal, der er gengivet ovenfor, hvilket skyldes, at en væsentlig del af sygefraværet har været langtidssygemeldinger. Der blev ved alle Danmarks byretter i efteråret 2013 gennemført en trivselsundersøgelse, som viste, trods store fremskridt i en række af målgrupperne, for dårlig trivsel i retssekretariatet, dommergruppen og i gruppen af øvrige jurister. Der er derfor iværksat et projekt med udefrakommende konsulenter med udgangspunkt i retsplejereformen af 2007 og de dertil knyttede ændringer. Projektets formål er:

10 10 at udvikle og implementere en hensigtsmæssig ledelsesstruktur og organisering samt forbedre samspil mellem retspræsident, ledergruppen og øvrige ansatte, så ledelse accepteres som nødvendig og værdiskabende i forhold til at drive og videreudvikle embedet samt betjene brugere og samarbejdspartnere. at sikre og vedligeholde arbejdsglæde og et godt arbejdsmiljø såvel i embedet som helhed som i afdelingerne, så alle ansatte oplever jobtilfredsstillelse, trivsel og kvalitet i arbejdet og samarbejdet dette indebærer også at rette op på de aktuelle trivselsudfordringer, der er i dele af embedet. at inddrage og ansvarliggøre alle medarbejdergrupper i udviklingen af kvalitet, produktivitet og effektivitet i ydelser og skabelse af en arbejdsplads med god trivsel og godt samarbejde. at skabe en kultur præget af høj faglighed, løbende forbedringer og udvikling, effektivitet, korpsånd og arbejdsglæde. Projektet forventes afsluttet inden sommerferien Det er i sammenhæng med medarbejdertrivsel særlig vigtigt, at der hele tiden tilstræbes en ligelig fordeling af de tungere og længerevarende sager, så belastningen ikke kun lægges på skuldrene af nogle få, men at der er en indbygget og gennemsigtig retfærdig fordeling af særligt belastende arbejdsbyrder. Resultat 6: Omdømme mv. (kommunikation og PR-indsats) Vi fortæller meget gerne om arbejdet ved Retten i Aarhus, til hvem der viser os interesse. Vi holder regelmæssige dialogmøder med pressen, anklagemyndigheden, politiet, advokater, universitetet, skoler og foreninger. Det tætte samarbejde giver rigtigt gode resultater først og fremmest i form af et godt og gnidningsfrit samarbejde med anklagemyndigheden, politiet og advokaterne, som de flere gange mundtligt og skriftligt har kvitteret for over for retten. Det er vigtigt, f.eks. for advokaternes forståelse af sagsbehandlingstidernes længde, at vi tør tale åbent om, hvad der gør de gode tal svære at opnå, og hvad, vi nu tror på, kan gøre dem bedre. 3. Udviklingsaktiviteter i 2014 Embedet kommer i 2014 til at bruge mange kræfter på Bedste Praksis-projekterne, på at færdiggøre trivselsprojektet med de eksterne konsulenter og på at flytte sammen i Kannikegade 16. Ombygningen af Tinghuset, der begynder ca. den 1. juli 2014, vil bygningsmæssigt indebære, at hele dommerkollegiet samles, hvilket vil være positivt for mulighederne for flere kollegiale faglige drøftelser og sparring i det daglige. I ombygningsperioden, der varer i ca. 1½ år, vil alle medarbejdere ved Retten i Aarhus have deres kontor i Kannikegade, hvor der også vil blive afviklet en del retssager. Resten af retssagerne vil blive afviklet i lejede lokaler på Lille Torv.

11 11 Derudover vil de nye faciliteter, der er blevet installeret i Kannikegade, til digital retssagsbehandling blive taget i brug. På sigt forventes udviklingen af digital retssagsbehandling at øge kvaliteten i sagsbehandlingen og bringe Danmarks Domstole på omgangshøjde med det omgivende samfund med hensyn til anvendelsen af elektroniske hjælpemidler i sagsbehandlingen. Afslutning 2013 bidrog til at sikre stabiliteten i sagsafviklingen ved Retten i Aarhus. I foråret 2014 er Retten i Aarhus blevet tildelt en yderligere dommerstilling, så embedet fra den 1. august 2014 vil være bemandet med 13 dommere og 1 retspræsident. Tildelingen er sket på baggrund af en beregnet belastning pr. dommerårsværk målt over en periode. Det er meget glædeligt og vil bidrage til, at Retten i Aarhus fremadrettet er i stand til i endnu højere grad at levere gode resultater inden for rimelig tid. Jeg vil gerne sige mange tak til alle medarbejdere ved Retten i Aarhus, fordi I trods mange udfordringer vedvarende og målrettet bidrager til, at Retten i Aarhus er ved at nå vores fælles mål om at ligge blandt de fem bedste retter i Danmark og samtidig skabe en høj grad af medarbejdertilfredshed og et godt og konstruktivt samarbejde med vores brugere og samarbejdspartnere. På vegne Retten i Aarhus, den 29. april 2014 Bodil Ruberg Retspræsident

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Indhold. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning 4

Indhold. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning 4 21. februar 2005 Indhold 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Kortlægning af Københavns Byret 7 3.1. Organisation 7 3.2. Opgaver 10 3.3. Arealanvendelse 18 3.4. Vurdering af datakvaliteten 19 3.5. Samlet

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien Socialt Udviklingscenter SUS Bodil Pugholm Andersen Birgitte Bækgaard

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3 08 Resultater indhold Forord 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2008 4 sagsproduktion Anklagemyndighedens økonomi og sagsproduktion 2008 7 Vi bruger mest tid på sager om vold 10 Uændret

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere