Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Maj 1982

2 Århus kommune Lokalplan nr.: 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby Statistikområde/distrikt nr.: 4.8 Registreringskortblad nr.: 36 II 1 Magistratens 2. afdeling Stadsarkitektens kontor Maj 1982

3 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold og om de retsvirkninger, den har blandt andet for grundejere i området.til dette afsnit hører en illustrationsplan, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger redegørelsen, som indeholder oplysning om forudsætninger for planen om områdets betjening med veje, skole, børneinstitutioner, kollektiv trafik og om dets forsyning med el, vand, varme og kloak. Til sidst kommer selve lokalplanen med tilhørende lokalplankort. Tekst og kort rummer tilsammen de nøjagtige bestemmelser om den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelstyrelsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

4 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby INDHOLDSFORTEGNELSE Si de 1. BESKRIVELSEN Beskrivelse af lokalplanens indhold Bebyggelsesprocent Trafiksystemet Fjernvarme Fællesanlæg Godkendelsesbestemmelser Grundejerforening Deklaration Illustrationsplan... bilag 1 Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger REDEGBRELSEN 5 15-rammer for Århus kommune Udsnit af 5 15-rammer... bilag 2 Veje og stier Kollektiv trafik Skoleforhold Bsrneinstitutionsforhold Teknisk forsyning Aflsbsforhold Tillæg nr. 76 til $ 15-rammer for Århus kommune. 2.6 Kortbilag til tillæg nr. 76 til 9 15-rammer... bilag 3 3. LOKALPLANEN $ 1 Lokalplanens formål Lokalplanens område og opdeling Områdets anvendelse Udstykninger Vej-. sti- og parkeringsforhold Teknisk forsyning og ledningsanlæg (fortsættes næste side 1

5 INDHOLDSFORTEGNELSE (fortsat) Side 9 7 Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udseende Hegn og beplantning Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Matrikulære forhold... bilag 4 Lokalplankort... bilag 5 Beplantningsplan for fælles friareal... bilag 6 Planteliste... bilag 7

6 BESKRIVELSEN Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanen omfatter et ca. 37 ha stort område i Vejlby, begrænset af Stenagervej, Tværmarksvej, Langengevej og Nordlandsvejs forlængelse. Der henvises til illustrationsplanen, bilag 1. Lokalplanens formål er at fastsætte rammerne for et nyt boligområde til tæt-lav boligbebyggelse samt institutioner af almennyttig karakter. Indenfor lokalplanområdet reserveres areal til et lokalcenter. Lokalplanen er opdelt i 7 områder. På lokalplankortet, bilag 5, er områderne nummereret I-VII. Område I er delvist bebygget. Området må kun anvendes til fjernvarmecentral med tilhsrende lagerplads for materialer samt til fritidsinstitutioner. Bebyggelse må hsjst opfsres i 2 etager, og bebyggelsesprocenten for området er fastsat til maksimalt 25. Område I I udlægges til tæt-lav boligbebyggelse, og vil kunne rumme ca. 50 boliger. Bebyggelse må hsjst opfsres i 2 etager, og bebyggelsesprocenten for området er fastsat til maksimalt 35. For området forudsættes, at ejeren lader udfore en plan, visende hvorledes det tænkes udnyttet. Mindst 15 % af området skal udlægges som fælles friareal.

7 1.2 Omrade III udlægges til tæt-lav boligbebyggelse og opdeles i 11 storparceller, der i alt skal rumme mindst 410 boliger, der fordeles saledes: I storparcel 1, mindst 167 boliger og stor- parcellerne 2-11, mindst 243 boliger. Bebyggelse i den enkelte storparcel må hsjst opfsres i 2 etager, og bebyggelsesprocenten er fastsat til maksimalt 40, idet andele i det fælles friareal, område VII ikke kan medregnes i bebyggelsesprocenten. For hver storparcel forudsættes, at ejeren lader udfsre en plan, visende hvorledes storparcellen tænkes udnyttet. For storparceller, hvorpå der opfsres ejerboliger, skal planen også vise boligerne i en fsrste udbygningsetape, samt angive muligheden for en rimelig udvidelse af de enkelte boliger. Område IV udlægges til lokalcenter med butikker med dagligvarer, som ksbmand, bager, slagter, kiosk og lignende samt bsrneinstitutioner. I lokalcentret må bebyggelse hsjst opfares i 1 etage med kælder, og bebyggelsesprocenten er fastsat til maksimalt 35. Der skal udarbejdes en plan for områdets udnyttelse, visende bebyggelsens placering samt udformning af butikstorv samt parkeringsareal. Der skal udlægges parkeringsareal svarende til 1 parkeringsplads pr. 30 m butiksareal.

8 1.3 Område V udlægges til åben-lav og/eller tæt-lav boligbebyggelse, og vil kunne rumme ca. 180 boliger. Bebyggelse må hojst opfores i 1; etage, og bebyggel- sesprocenten for området er fastsat til maksimalt 35 for tæt-lav bebyggelse og maksimalt 25 for åben- lav bebyggelse. For området forudsættes, at ejeren lader udfore en plan, visende hvorledes det tænkes udnyttet. Mindst 15 % af området skal udlægges som fælles friareal. Område VI udlægges til bolig- og institutionsformål. Området kan anvendes til behandlings- og vejledningsinstitut med beboelse. Bebyggelse må hojst opfores i 1; etage, og bebyggelsesprocenten for området er fastsat til maksimalt 35. For området forudsættes, at ejeren lader udfore en plan, visende hvorledes det tænkes udnyttet. Mindst 15 % af området skal udlægges som fælles friareal. Område VII må kun anvendes som fælles friareal for beboerne i område III. På friarealerne kan der f. eks. anlægges boldbaner og legepladser, der kan foretages supplerende beplantning, eller der kan bygges et fælleshus til forskellige fritidsformål. Beboerne skal selv forestå arealernes indretning og vedligeholdelse.

9 1.4 Bebyggelsesprocent Inden for lokalplanens område er fastsat en maksimal bebyggelsesprocent for de enkelte områder. Ved bebyggelsesprocenten forstås etagearealets procentvise andel af det enkelte områdes areal. Nærmere bestemmelser om beregningen af etageareal og grundstykkets areal er fastsat i bygningsreglementet. Trafiksvstemet Med lokalplanen er der sikret et vej- og stisystem, i hvilken den "hårde" og den "blode" trafik er adskilt - biler og motorcykler på vejene, gående og cyklende (og knallertksrere) på stierne. Hvor hovedstien krydser Stenagervej er der reserveret areal til en stitunnel. Ved ovrige krydsninger mellem stier og veje skal der foretages en sikring, der tilpasses i omfang til vejens og stiens trafikmæssige betydning. Lokalplanområdet vejbetjenes via vejene A, B, C og D, se bilag 5. i hovedsagen fra Stenagervej Boligområderne er opdelt i storparceller, der skal gives direkte adgang til stisystemet. Dette system er isvrigt ssgt tilrettelagt således, at det giver den korteste vej fra de enkelte områder til lokalcenter og (gennem tunnel under Stenagervej) til institutioner og skole. Stisystemet er iavrigt tilpasset det planlagte overordnede stisystem med mulighed for tilslutning mod syd og vest ved Langengevej, samt mod nordost ved Nordlandsvej.

10 1.5 Fjernvarme Alle huse, der bygges i området, skal efter lokalplanen er endelig vedtaget, aftage fjernvarme fra Århus kommunale Værker. Fællesanlæg Ved udlægget af de grmnne friarealer skal det sikres, at der fra alle boliger er let adgang til såvel de stmrre rekreative områder som til de enkelte storparcellers mindre fællesarealer til næropholds- og legepladser for beboere og specielt bmrnene. Godkendelsesbestemmelser Opfmrelsen af ny bebyggelse i områderne II, I I I, IV, V og VI forudsætter, at der er fastsat nærmere bestemmelser herom i en af magistratens 2. afdeling godkendt bebyggelsesplan, der tinglyses på de enkelte områder. Grundeierforenine Der skal stiftes en grundejerforening til at varetage grundejernes fælles interesser i lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal vedligeholde de fælles friarealer, herunder stmjvolde og stmjskærme, samt de veje og stier, der ikke overtages af kommunen som offentlige. Alle, der ejer en grund eller bolig, som er udstykket, efter at byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, skal være medlem af denne grundejerforening. Det samme gælder ejere af arealer, som kan udstykkes.

11 1.6 De cavrige grundejere i området har ret til at blive medlemmer af grundejerforeningen, hvis de selv cansker det; men altså ikke pligt. I 11 i selve lokalplanen (se afsnit 3) er der endvidere nogle bestemmelser om, hvornår grundejerfor- eningen skal stiftes og om foreningens pligter iravrigt.

12 1.7 Deklaration Der vil på lokalplanområdet blive tinglyst en deklaration, der bl. a. har til formål at sikre oprettelsen af en parcel-/lejerforening for hvert enkelt område. Disse foreninger skal varetage medlemmernes interesser i områderne, og grundejerforeningen kan uddelegere opgaver til parcel-/lejerforeningen. Disse opgaver vil typisk kunne dreje sig om administration og vedligeholdelse af interne friarealer, veje og stier. Deklarationen vil endvidere indeholde bestemmelser vedrorende parkeringsforhold, bl. a. for lastbiler, tekniske forsyningsanlæg og ubebyggede arealer, samt om civilforsvarsmæssige formål.

13

14 1.8 Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggarelse af lokalplanen og amtets godkendelse af tillæg nr. 76 til!i 15-rammerne må ejendomme, der er omfattet af planen ifalge kommuneplanlovens 9 31, kun udstykkes, bebygges eller iavrigt anvendes i med planens bestemmelser. overensstemmelse Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfmer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der sages skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfares ved tilvejebringelsen af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. I henhold til 9 34 i kommuneplanloven kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggarelse af lokalplanen. Omvendt kan en grundejer normalt kræve, at kommunen overtager en del af eller hele ejendommen, hvis den i lokalplanen udlægges til offentlige formål.

15 1.9 Lokalplanforslaget indeholder i 5 2 bestemmelser om, at det af planen omfattede landzoneområde overfares til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår blandt andet af lov om frigarelsesafgift (Finansministeriets bekendtgarelse nr. 301 af 12. juni 1970 om frigarelsesafgift).

16 REDEGBRELSEN Redegarelse for lokalplanens forhold til 5 15-rammerne og til den svrige planlægning for området. 6 IS-rammer for Århus kommune Se bilag 2, udsnit af 5 15-rammerne for Århus kommune. Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været de af byrådet og Miljoministeriet godkendte 15-rammer for Århus kommune. Lokalplanområdet er i 9 15-rammerne beliggende i område V.6.13, der er beliggende henholdsvis i byzone og landzone. Ved Miljaministeriets godkendelse af rammerne, 17. februar 1977, tiltrådtes samtidig, at landzonearealer inden for disse kunne overfares til byzone ved tilvejebringelse af lokalplaner. Med hensyn til områdegrænserne er lokalplanen et enkelt sted ikke i overensstemmelse med 5 15-rammerne. Dette betyder, at lokalplanen kun kan gennemfares i den foreliggende udformning, såfremt Århus amt godkender et tillæg til 5 15-rammerne. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 76 til 5 15-rammerne. Kommunens forslag til tillæg nr. 76 er gengivet på side 2.5 og vist på bilag 3. For område V gælder falgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen :

17

18 2.2 En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre : a. at områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilharende kollektive anlæg såsom bsrneinstitutioner, varmecentral og lignende samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre navngivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. b. at bebyggelsesprocenten for området under et ikke overstiger 25 for parcelhuse, 35 for dobbelthu- se, række- og kædehuse og lignende. C. at bebyggelsen ikke opfsres med mere end 2 etager, samt at bygningshsjden ikke overstiger 8,5 m. d. at mindst 15% af området anvendes til stsrre samlede friarealer af forskellig karakter, fælles for det pågældende område. Veje og stier Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Vejlby og vil via Stenagervej (primær fordelingsvej) få vejforbindelse til Vejlby Centervej og til Nordlandsvej. Ved denne lokalplans udarbejdelse vurderede stadsingenicarens kontor aktuelt muligheden af en alternativ liniefsring til den planlagte forlængelse af Nordlandsvej (mod vest til Randersvej) og beliggende nord for denne. I disse overvejelser indgik også snsket om at give Stenagervej forbindelse til den alternative vejlinie. Lokalplanområdet vil i begge lssningstilfælde kunne få særdeles gode vejforbindelser til det overordnede vejnet i kommunen.

19 2.3 I den aktuelle sti-planlægning for Vejlby-området indgår muligheden af at omklassificere Langengevej til sti (cykel- og gangsti) på en del af strækningen langs lokalplanområdet. Herved vil der nemlig kunne skabes en meget attraktiv forbindelse for de svage trafikanter mellem Vejlby Center (via den eksisterende stitunnel under Vejlby Centervej) og Egå-dalen. Lokalplanen sikrer derfor, at de eksisterende ejendomme langs Langengevejs ostside kan blive vejbetjent fra Stenagervej i stedet, og lokalplanen giver mulighed for, at der fra boligområderne (storparcellerne) langs Langengevej kan skabes direkte adgang til denne for gående og cyklende. Endelig udlægges der ved lokalplanen arealer til anlæg af en kvartersti (for gående og cyklende) gennem området. Denne sti er et led i en stiforbindelse mellem "Vejlby Nord" (omkring Jellebakkeskolen) og bystien Århus-Lisbjerg, vest for boligbebyggelsen "Vejlby Vest", se bilag 2. Kollektiv trafik Området er ved lokalplanens udarbejdelse betjent af Århus Sporvejes linie 7, der har endestation ved Nordlandsvejs vestende, hvortil og -fra der kmes ad Nordlandsvej. Der er påtænkt busdrift på Stenagervej, når bebyggelsen i lokalplanområdet betinger dette. Der er i denne forbindelse planlagt stoppesteder ved den påtænkte stitunnel under Stenagervej samt ved Stenagervejs nordende ved Nordlandsvej.

20 2.4 Skoleforhold Lokalplanområdet er ved lokalplanens udarbejdelse beliggende i Jellebakkeskolens distrikt, og bsrn fra området vil kunne benytte stisystemet til skolen. Af hensyn til skolevæsenets overordnede planlægning for hele bydelen, kan det blive nsdvendigt senere at foretage ændringer af de enkelte skolers oplande. Bsrneinstitutionsforhold I området ved Jellebakken findes vuggestue, bcbrnehave og fritidshjem, der også skal betjene lokalplanområdet. Herudover er der reserveret areal til bsrneinstitutioner i lokalplanområdets center. Teknisk forsyning El-forsyningen skal ske fra Århus kommunale Værker Spanien Århus C Varmeforsyningen skal ske fra Århus kommunale Værker Spanien Århus C Vandforsyningen skal ske fra Århus kommunale Værker Spanien Århus C Vandforsyningen til brandslukning skal udfcbres ved opstilling af brandhaner, i samråd med Brandvæsen. Århus

21 2.5 Aflsbsforhold Kloakforsyning skal ske i henhold til "Vedtægt kloakforsyning, Århus kommune 1972" ved Stadsingenis- rens kontor, hygiejnisk afdeling, Thorsvej '2, 8230 Åbyhsj. for Regn- og spildevand fra området tilledes eksisterende aflsbsledninger i Stenagervej via eksisterende eller nye aflsbsledninger i området.

22 2.6 Tillæg nr. 76 til 5 15-rammer for Århus kommune Tillægget omfatter en del af lokalplanens område V, se bilag 3. En del af matr. nr. 43a, Vejlby by, Ellevang, ca m* er beliggende udenfor område V Da lokalplangrænsen af funktionsmæssige grunde fslger Langengevejs sstlige side til skæring med Nordlandsvejs forlængelse, overfsres arealet til område V Desuden ændres bestemmelsen om områdets anvendelse til også at omfatte institutioner af almennyttig karakter, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. For område V gælder fslgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen. En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: a. at områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilhsrende kollektive anlæg såsom bsrneinstitutioner, varmecentral og lignende samt mindre butikker til områdets daglige forsyning samt institutioner af almennyttig karakter eller andre navngivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. b. at bebyggelsen for området under et ikke oversti- ger 25 for parcelhuse, 35 for dobbelthuse, række- og kædehuse og lignende.

23 2.7 c. at bebyggelsen ikke opfsres med mere end 2 etager, samt at bygningshsjden ikke overstiger 8,5 m. d. at mindst 15 % af området anvendes til stcarre samlede friarealer af forskellig karakter, fælles for det pågældende område. ARHUS AMTSKOMMUNE, Amtsarkitektkontoret, den?5.maj'i'j82 afdelingsakkitekt

24

25 LOKALPLAN NR ET BOLIGOMRADE VEST FOR STEN- AGERVET I VETLBY I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 19751, fastsættes herved falgende bestemmelser for det i!j 2 nævnte område: l LOKALPLANENS FORMAL Lokalplanens hovedformål er: at fastlægge rammerne for områdets anvendelse til boligbebyggelse, at fastlægge rammerne for udformningen af et centerområde til betjening af lokalplanom- rådet, at fastlægge rammerne for integrering i boligområdet af et behandlings- institut af almennyttig karakter, og vejlednings- at sikre oprettelsen af en grundejerforening til varetagelse af fællesopgaver i området. 9 2 LOKALPLANENS OMRADE OG OPDELING Stk. 1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 4 og omfatter falgende matrikelnumre: 21a, 21bs, 21bu, 21cc, 21cn, del af 23a, 23ia, del af 43a alle af Vejlby by, Ellevang, samt alle parceller, der efter den 1. januar 1981 udstykkes i området, se fodnote 1. Stk. 2 Lokalplanen opdeles i områderne I-VII, som vist på bilag 5, se fodnote 1. Fodnote 1 Den naja ti e grænsedefinition findes på materiale hos fta8singeniarens kontor, Forvaltningsafd.

26 3.2 Stk. 3 Med den offentlige bekendtgarelse af byrådets endelige vedtagelse af planen overfares det på bilag 4 viste område fra landzone til byzone. Stk. 4 Matr. nr. 21a, 23a og 43a er undergivet landbrugspligt. Landbrugspligten skal dog ikke være til hinder for, at kommunen kan tillade, at arealet tages i brug til det i lokalplanen angivne formål, men indtil da skal arealet drives jordbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, se fodnote 2. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE Område I Stk. 1 Området må kun anvendes til offentlige formål som: Fritidsinstitutioner og fjernvarmecentral med la - gerplads for materialer. For at sikre området får et ryddeligt præg, må oplagring kun finde sted indenfor et tæt hegnet areal. Område II Stk. 2 Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen skal bestå af tæt-lav boligbebyggel- se (række-, kæde-, gård- og dobbelthuse og lignende tæt-lav bebyggelse 1. FOdnote 2 Ophævelse af landbrugspligten sker i forbindelse med landbrugsministeriets odkendelse af udstykning. Der kan i forbin f else med ophævelse af landbrugspligten stilles betingelser i medfor af 9 4, stk. 2 og/eller stk. 3 i landbrugsloven.

27 3.3 Mindst 15% af området skal udlægges som fælles friareal for område II. Område III Stk. 3 Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen skal bestå af tæt-lav boligbebyg- gelse (række-, kæde-, gård- og dobbelthuse og lignende tæt-lav bebyggelse). Område IV Stk. 4 Området må kun anvendes til centerformål. I området må opfsres bebyggelse til: butikker med dagligvarer (ksbmand, bager, slagter, kiosk o. lign. og bsrneinstitutioner. Område V Stk. 5 Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen skal bestå af åben-lav og/eller tæt-lav boligbebyggelse (række-, kæde-, gård- og dobbelthuse og lignende tæt-lav bebyggelse 1. På hver grund for åben-lav boligbebyggelse må kun indrettes &n bolig; dog kan eksisterende bebyggelse bibeholdes.

28 3.4 Mindst 15% af område V skal udlægges som fælles friareal for området. Område VI Stk. 6 Området må kun anvendes til bolig- og institutionsformål (behandlings- og vejledningsinstitut med beboelse) samt sådanne offentlige eller private institutioner af almennyttig karakter, som efter byrådets sk0n naturligt finder plads i området. Mindst 15% af området skal udlæegges som fælles friareal for området. Område VII Stk. 7 Området udlægges til fælles friareal for område I I I. På de fælles friarealer må den grundejerforening, der stiftes i henhold til 9 11, etablere anlæg til fælles formål, f. eks. beplantning, boldbane, legeplads, fællesbygning m. m. Planer for disse anlæg skal grundejerforeningen indsende til godkendelse hos magistratens 4. afdeling, Stadsgartnerens kontor og for så vidt angår evt. fælleshus tillige hos magistratens 2. afdeling til godkendelse.

29 3.5 Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 8 I områderne II, III og V kan magistratens 2. afdeling tillade, at der på ejendommene drives sådan erhvervsvirksomhed ( frisar, revisor, læge, arkitekt, ingenisr og lignende erhverv), som almindeligvis kan udaves i beboelsesområde under forudsætning af: at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, at virksomheden ikke medfarer ulempe for de omkringboende, og at virksomheden ikke medfarer behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Stk. 9 I lokalplanområdet kan med godkendelse fra magistratens 2. afdeling opfares bygninger til kvarterets tekniske forsyning, når de ikke har mere end 30 m* bebygget areal og normalt ikke er hajere end 3 m over terræn, og når de udformes i harmoni med den 0vrige bebyggelse.

30 L UDSTYKNINGER Stk. 1 Der må ikke i områderne II, III, IV, V og VI finde udstykning og bebyggelse sted, for der er fastsat bestemmelser herom i supplerende bebyggelsesplaner, der skal godkendes af magistratens 2. afdeling (jvf. 9 7, stk. 15). Stk. 2 Lokalplanområdet opdeles i storparceller, som vist på bilag 5. Stk. 3 Ved de 4 vejtilslutninger til Stenagervej og ved stitilslutninger til Langengevej og Tværmarksvej skal foretages hjorneafskzring 5 x 5 m. 95 VET-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD Stk. 1 Der udlcegges folgende veje, principielt beliggende som vist pb bilag 5: Fordelingsvej A 12 m bred (vejen skal være adgangsvej ogsa til matr.nr. 21 a). Fordelingsvej B 12 m bred. Fordelingsvej C 12 m bred. Fordelingsvej D 12 m bred (vejen skal være adgangsvej ogsb til matr.nr. 43 a). Adgangsveje til de enkelte storparceller udlægges i en bredde af mindst 8 m.

31 3.7 Stk. 2 Der skal udfares portoverk0rsler som vist på bilag 5. Stk. 3 Veje ud over de nævnte skal udlægges i en bredde af mindst 8 m. Stk. 4 Der udlægges folgende cykel- og gangstier beliggende som vist med raster pil bilag 5: Kvartersti, sti a, i en bredde af 10 m. Lokalstier, stierne b, c, d, e og f, 5 m brede. Stk. 5 Hvor sti a krydser Stenagervej udlægges areal til en stiunderfsring i princippet som vist på bilag 5. Vej- og stiskæringer i niveau skal sikres ved hastighedsdæmpende foranstaltninger, principielt som vist på bilag 5. Stk. 6 Stier udover de nævnte skal udlægges i en bredde af mindst 3 m. Stk. 7 Fra lokalplanområdet må der kun etableres to stiadgange til Stenagervej: En ved stitunnelen (sti a) og en ved Stenagervejs nordligste del (ved Nordlandsvej).

32 3.8 Til Tværmarksvej og Langengevej må der kun etableres nye adgange i form af stier (se fodnote 1 og 2). Til den påtænkte forlængelse af Nordlandsvej - langs lokalplanområdets nordgrænse - må der ikke etableres færdselsadgange. Stk. 8 Der skal i område IV anlægges parkeringsareal svarende til 1 bilplads for hver 30 m etageare- al. Af disse pladser skal 5 være forbeholdt lastbiler og lign. erhvervskoretojer. 6 6 TEKNISK FORSYNING OG LEDNINGSANLÆG Stk. 1 Ved nybyggeri er grundejerne pligtige at aftage fjernvarme fra Århus kommunale Værker på værkets til enhver tid gældende betingelser. Stk. 2 El-ledninger af enhver art må ikke fremfores som luftledninger, men skal alene udfores som jordkabler. 9 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Område 1 Stk. 1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for området som helhed. Fodnote 1 Den forudsatte omklassificering af en strækning af Langengevej fra vej til sti vil finde sted efter reglerne herom i vejlovgivningen. Fodnote 2 Efter behov vil der blive foretaget en regulering af de ved lokalplanens udarbejdelse værende adgange til området fra Stenagervej, Tværmarksvej og Langengevej efter reglerne herom i vejlovgivningen.

33 3.9 Stk. 2 Ny bebyggelse må ikke opfares i mere end 2 etager, og intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må end 8,5 m over terræn. være hævet mere Område II Stk. 3 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35 for området som helhed. Stk. 4 Bebyggelsen må ikke opfares i mere end 2 etager, og intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 m over terræn. Område III Stk. 5 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 for den enkelte storparcel. Stk. 6 Bebyggelsen må ikke opfares i mere end 2 etager, og intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 m over terræn. Stk. 7 Omradet opdeles i 11 storparceller, som vist p.4 bilag 5. Stk. 8 Der skal opfores folgende min. antal boliger p.4 storparcellerne: Storparcel 1, 167 og storparcel 2-11, 243.

34 3.10 Område IV Stk. 9 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35 for området som helhed. Stk. 10 Bebyggelse til lokalcenter og institutioner må ikke opfsres i mere end 1 etage med kælder, og intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 m over terræn. Område V Stk. 11 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35 for tæt-lav boligbebyggelse og 25 for åben- lav boligbebyggelse. Stk. 12 Bebyggelse må ikke opfsres i mere end 1; etage, og intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,s m over terræn. Område VI Stk. 13 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35. Stk. 14 Bebyggelse må ikke opfsres i mere end 1; etage, og intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,s m over terræn.

35 3.11 Fællesbestemmelser for områderne I I, I I I, IV, v og VI Stk. 15 Når en storparcel eller et område anskes bebygget, skal der, forinden et byggeandragende kan behandles, foreligge en af magistratens 2. afdeling godkendt bebyggelsesplan for den aktuelle parcel/det aktuelle område. Bebyggelsesplanen, der skal tinglyses, skal angive bl.a., hvorledes arealerne tænkes udnyttet (herunder udstykning samt vej- og stiforsyning). For storparceller, hvorpå der opfares ejerboliger, skal der tillige angives en, efter magistratens 2. afdelings skan, rimelig udvidelsesmulighed for den enkelte bolig. Område VII Stk. 16 Med magistratens 2. afdelings godkendelse må der opfares enkelte mindre bygninger til formål, som er fælles for medlemmerne af den i 9 11 omtalte grundejerforening. Sådanne bygninger skal harmonere med den avrige bebyggelse. 98 BEBYGGELSENS UDSEENDE Stk. 1 Skiltning og reklamering på ejendommene må kun foretages med tilladelse fra magistratens 2. afdeling i hvert enkelt tilfælde. Stk. 2 Eventuelle tilbygninger skal opfares med det samme materialevalg som den avrige bebyggelse på samme grund.

36 HEGN OG BEPLANTNING Stk. 1 Den på bilag 6 og 7 angivne beplantning skal etableres i den takt, som lokalplanområdet udbygges. Stk. 2 På de fælles friarealer er det den grundejerfor- ening, som skal stiftes i henhold til 9 11, tilladt at etablere beplantninger, boldbaner, legepladser og lignende til fælles formål. Planer for disse anlæg skal godkendes af magistratens 4. afdeling, Stadsgartneren. Stk. 3 Planer for beplantning af vej- og stiarealer samt for beplantning og indretning af legeplad- ser indenfor storparcellerne skal via bygningsinspektoratet indsendes til godkendelse ved magistratens 4. afdeling, Stadsgartnerens kontor og magistratens 2. afdeling, kontor. Stk. 4 På bilag 5 er angivet en bebyggelsesregulerende linie langs Stenagervej (35 m vest for vejmidte) og langs Nordlandsvejs forlængelse (40 m syd for vejmidte). Safremt der placeres boligbebyggelse og opholdsarealer i bæltet mellem den bebyggelsesregulerende linie og vej, skal der sikres bebyggelsen og nævnte opholdsarealer et akvivalent konstant lydtrykniveau p& dognbasis p3 under 55 db(a) ved anlæg af vold eller lignende langs vejen, principielt som vist p3 bilag 6 og 7.

37 3.13 Stk. 5 I område II skal boligbebyggelse og dennes næropholdsarealer sikres et ækvivalent konstant lydtrykniveau, der ikke overstiger Miljastyrelsens til enhver tid gældende vejledende bestemmelser for ekstern staj i henseende til stmj fra den eksisterende fjernvarmecentral ved Tværmarksvej i område I. Eventuel stmjdæmpning skal ske ved etablering af vold eller lignende langs område II's skel mod fjernvarmecentralen SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Stk. 1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, far de strækninger af de i 5 5 nævnte stier, der forbinder den pågældende bebyggelse med Jellebakkeskolen, er etableret, Stk. 2 Ny bebygge1 se må ikke tages i brug, for den i 9 6, stk. 1 nævnte tilslutning til Århus kommunale Værker har fundet sted. Stk. 3 Ny bebyggelse i storparcel 1 m& ikke tages i brug, for det fdles friareal syd for sti a er etableret. For ibrugtagning af bebyggelse i storparcellerne 2-5 skal det omkring vej B grænsende fælles friareal frem til storparcel.l.' s sydgrænse være etableret. i i Det resterende friareal skal være etableret for ibrugtagning af bebyggelse i storparcellerne 6-11.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591. Århus Kommune Lokalplan nr. 057 Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Århus kommune Lokalplan nk: 57 gomrade

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej. Århus Kommune Lokalplan nr. 286 Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej KONGSBAK INFORMATIK April 1987 Arhus kommune Lokalplan nv.: Omrade til offentlige

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek

Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek EN KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanen udhegger fire eksisterende ejendomme i Neder Hornbazk ti1 boligformål og ti1 lokal butiks- og serviceforsyning, som en del

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 195 Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Om dette hæftes indhold

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup

Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup EN KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter dele af matr.nr. 12k, 13x, 13~ og del af 14m, Vorup By, Vorup. Arealet er beliggende nord for H/ S Skovlund i Vorup,

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

[Lokalplan 222. Lokalplan 222 DDTritonvej«

[Lokalplan 222. Lokalplan 222 DDTritonvej« 1 Lokalplan 222 DDTritonvej«[Lokalplan 222 Lokalplanens område er beliggende vest for Minervavej i Paderup og syd for Tritonvej og omfatter et areal på ca. 48.000 m*. Inden for lokalplanens omrade kan

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 9 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Solitudevej Indre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde Delvist ophævet - Se nr. 165

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Industripark ved Sofienlystvej i Malling. Januar 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Industripark ved Sofienlystvej i Malling. Januar 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 318 Industripark ved Sofienlystvej i Malling KONGSBAK INFORMATIK Januar 1988 hhus kommune Lokalplan nr: lndustripark ved Sofienlystvej i Malling 318 2.. Statistikomr&dt/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Lokalplan nr. 163 Set. Clemens Kirke

Lokalplan nr. 163 Set. Clemens Kirke Lokalplan nr. 163 Set. Clemens Kirke EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggende ved Lokalplanen omfatter et område omkring Set. Clemens Parkboulevarden Kirke ved Parkboulevarden. Der anskes opfnrrt en tilbygning

Læs mere

LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE SDR. VORUPBR VED BREDKÆRVEJ I KOMMUNE THISTED

LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE SDR. VORUPBR VED BREDKÆRVEJ I KOMMUNE THISTED LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE VED BREDKÆRVEJ I SDR. VORUPBR THISTED _- KOMMUNE REDEGBRELSE l Baggrunden for lokalplanen. Lokalplanen er udarbejdet med det formal at overfare det eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 4.18.10

Lokalplan nr. 4.18.10 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 4.18.10 Vesterkøb 8 Hedehusene/Fløng Etageboligbebyggelse, liberalt erhverv, udvalgsvarer 17.04.1990 Kongsbak Informatik HmJE - TAASTRUP KOMMUNE L-OKALPLAN 4.18.10

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Skovgårdsparken i Brabrand. Maj 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Skovgårdsparken i Brabrand. Maj 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 395 Skovgårdsparken i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Maj 1989 Arhus kommune Lokalplan m : Skovgårdsparken i Brabrand 395 Statistikområde/distrikt nr.: 6.3 Registreringskortblad

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 710 Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup Indeholder

Læs mere

Lokalplan nr. 2.09.1.3

Lokalplan nr. 2.09.1.3 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.09.1.3 Torstorp Østerby - området vest for Østerby Alle Høje Taastrup By Boligformål: Andelsboliger 17.04.1990 Kongsbak Informatik HDJE - TAASTRUP KOMMUNE L-OKALPLAN

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE

LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE M LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE WKKEN-VR~ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28. Lokalplan for hotelbebyggelse i N r. Lyngby. Kortbilag og omslagskort er reproduceret

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Oprindeligt var det tanken, at hele Lautrupgård området skulle benyttes til administrations- og kontorformål,

Læs mere