Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Maj 1982

2 Århus kommune Lokalplan nr.: 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby Statistikområde/distrikt nr.: 4.8 Registreringskortblad nr.: 36 II 1 Magistratens 2. afdeling Stadsarkitektens kontor Maj 1982

3 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold og om de retsvirkninger, den har blandt andet for grundejere i området.til dette afsnit hører en illustrationsplan, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger redegørelsen, som indeholder oplysning om forudsætninger for planen om områdets betjening med veje, skole, børneinstitutioner, kollektiv trafik og om dets forsyning med el, vand, varme og kloak. Til sidst kommer selve lokalplanen med tilhørende lokalplankort. Tekst og kort rummer tilsammen de nøjagtige bestemmelser om den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelstyrelsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

4 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby INDHOLDSFORTEGNELSE Si de 1. BESKRIVELSEN Beskrivelse af lokalplanens indhold Bebyggelsesprocent Trafiksystemet Fjernvarme Fællesanlæg Godkendelsesbestemmelser Grundejerforening Deklaration Illustrationsplan... bilag 1 Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger REDEGBRELSEN 5 15-rammer for Århus kommune Udsnit af 5 15-rammer... bilag 2 Veje og stier Kollektiv trafik Skoleforhold Bsrneinstitutionsforhold Teknisk forsyning Aflsbsforhold Tillæg nr. 76 til $ 15-rammer for Århus kommune. 2.6 Kortbilag til tillæg nr. 76 til 9 15-rammer... bilag 3 3. LOKALPLANEN $ 1 Lokalplanens formål Lokalplanens område og opdeling Områdets anvendelse Udstykninger Vej-. sti- og parkeringsforhold Teknisk forsyning og ledningsanlæg (fortsættes næste side 1

5 INDHOLDSFORTEGNELSE (fortsat) Side 9 7 Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udseende Hegn og beplantning Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Matrikulære forhold... bilag 4 Lokalplankort... bilag 5 Beplantningsplan for fælles friareal... bilag 6 Planteliste... bilag 7

6 BESKRIVELSEN Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanen omfatter et ca. 37 ha stort område i Vejlby, begrænset af Stenagervej, Tværmarksvej, Langengevej og Nordlandsvejs forlængelse. Der henvises til illustrationsplanen, bilag 1. Lokalplanens formål er at fastsætte rammerne for et nyt boligområde til tæt-lav boligbebyggelse samt institutioner af almennyttig karakter. Indenfor lokalplanområdet reserveres areal til et lokalcenter. Lokalplanen er opdelt i 7 områder. På lokalplankortet, bilag 5, er områderne nummereret I-VII. Område I er delvist bebygget. Området må kun anvendes til fjernvarmecentral med tilhsrende lagerplads for materialer samt til fritidsinstitutioner. Bebyggelse må hsjst opfsres i 2 etager, og bebyggelsesprocenten for området er fastsat til maksimalt 25. Område I I udlægges til tæt-lav boligbebyggelse, og vil kunne rumme ca. 50 boliger. Bebyggelse må hsjst opfsres i 2 etager, og bebyggelsesprocenten for området er fastsat til maksimalt 35. For området forudsættes, at ejeren lader udfore en plan, visende hvorledes det tænkes udnyttet. Mindst 15 % af området skal udlægges som fælles friareal.

7 1.2 Omrade III udlægges til tæt-lav boligbebyggelse og opdeles i 11 storparceller, der i alt skal rumme mindst 410 boliger, der fordeles saledes: I storparcel 1, mindst 167 boliger og stor- parcellerne 2-11, mindst 243 boliger. Bebyggelse i den enkelte storparcel må hsjst opfsres i 2 etager, og bebyggelsesprocenten er fastsat til maksimalt 40, idet andele i det fælles friareal, område VII ikke kan medregnes i bebyggelsesprocenten. For hver storparcel forudsættes, at ejeren lader udfsre en plan, visende hvorledes storparcellen tænkes udnyttet. For storparceller, hvorpå der opfsres ejerboliger, skal planen også vise boligerne i en fsrste udbygningsetape, samt angive muligheden for en rimelig udvidelse af de enkelte boliger. Område IV udlægges til lokalcenter med butikker med dagligvarer, som ksbmand, bager, slagter, kiosk og lignende samt bsrneinstitutioner. I lokalcentret må bebyggelse hsjst opfares i 1 etage med kælder, og bebyggelsesprocenten er fastsat til maksimalt 35. Der skal udarbejdes en plan for områdets udnyttelse, visende bebyggelsens placering samt udformning af butikstorv samt parkeringsareal. Der skal udlægges parkeringsareal svarende til 1 parkeringsplads pr. 30 m butiksareal.

8 1.3 Område V udlægges til åben-lav og/eller tæt-lav boligbebyggelse, og vil kunne rumme ca. 180 boliger. Bebyggelse må hojst opfores i 1; etage, og bebyggel- sesprocenten for området er fastsat til maksimalt 35 for tæt-lav bebyggelse og maksimalt 25 for åben- lav bebyggelse. For området forudsættes, at ejeren lader udfore en plan, visende hvorledes det tænkes udnyttet. Mindst 15 % af området skal udlægges som fælles friareal. Område VI udlægges til bolig- og institutionsformål. Området kan anvendes til behandlings- og vejledningsinstitut med beboelse. Bebyggelse må hojst opfores i 1; etage, og bebyggelsesprocenten for området er fastsat til maksimalt 35. For området forudsættes, at ejeren lader udfore en plan, visende hvorledes det tænkes udnyttet. Mindst 15 % af området skal udlægges som fælles friareal. Område VII må kun anvendes som fælles friareal for beboerne i område III. På friarealerne kan der f. eks. anlægges boldbaner og legepladser, der kan foretages supplerende beplantning, eller der kan bygges et fælleshus til forskellige fritidsformål. Beboerne skal selv forestå arealernes indretning og vedligeholdelse.

9 1.4 Bebyggelsesprocent Inden for lokalplanens område er fastsat en maksimal bebyggelsesprocent for de enkelte områder. Ved bebyggelsesprocenten forstås etagearealets procentvise andel af det enkelte områdes areal. Nærmere bestemmelser om beregningen af etageareal og grundstykkets areal er fastsat i bygningsreglementet. Trafiksvstemet Med lokalplanen er der sikret et vej- og stisystem, i hvilken den "hårde" og den "blode" trafik er adskilt - biler og motorcykler på vejene, gående og cyklende (og knallertksrere) på stierne. Hvor hovedstien krydser Stenagervej er der reserveret areal til en stitunnel. Ved ovrige krydsninger mellem stier og veje skal der foretages en sikring, der tilpasses i omfang til vejens og stiens trafikmæssige betydning. Lokalplanområdet vejbetjenes via vejene A, B, C og D, se bilag 5. i hovedsagen fra Stenagervej Boligområderne er opdelt i storparceller, der skal gives direkte adgang til stisystemet. Dette system er isvrigt ssgt tilrettelagt således, at det giver den korteste vej fra de enkelte områder til lokalcenter og (gennem tunnel under Stenagervej) til institutioner og skole. Stisystemet er iavrigt tilpasset det planlagte overordnede stisystem med mulighed for tilslutning mod syd og vest ved Langengevej, samt mod nordost ved Nordlandsvej.

10 1.5 Fjernvarme Alle huse, der bygges i området, skal efter lokalplanen er endelig vedtaget, aftage fjernvarme fra Århus kommunale Værker. Fællesanlæg Ved udlægget af de grmnne friarealer skal det sikres, at der fra alle boliger er let adgang til såvel de stmrre rekreative områder som til de enkelte storparcellers mindre fællesarealer til næropholds- og legepladser for beboere og specielt bmrnene. Godkendelsesbestemmelser Opfmrelsen af ny bebyggelse i områderne II, I I I, IV, V og VI forudsætter, at der er fastsat nærmere bestemmelser herom i en af magistratens 2. afdeling godkendt bebyggelsesplan, der tinglyses på de enkelte områder. Grundeierforenine Der skal stiftes en grundejerforening til at varetage grundejernes fælles interesser i lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal vedligeholde de fælles friarealer, herunder stmjvolde og stmjskærme, samt de veje og stier, der ikke overtages af kommunen som offentlige. Alle, der ejer en grund eller bolig, som er udstykket, efter at byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, skal være medlem af denne grundejerforening. Det samme gælder ejere af arealer, som kan udstykkes.

11 1.6 De cavrige grundejere i området har ret til at blive medlemmer af grundejerforeningen, hvis de selv cansker det; men altså ikke pligt. I 11 i selve lokalplanen (se afsnit 3) er der endvidere nogle bestemmelser om, hvornår grundejerfor- eningen skal stiftes og om foreningens pligter iravrigt.

12 1.7 Deklaration Der vil på lokalplanområdet blive tinglyst en deklaration, der bl. a. har til formål at sikre oprettelsen af en parcel-/lejerforening for hvert enkelt område. Disse foreninger skal varetage medlemmernes interesser i områderne, og grundejerforeningen kan uddelegere opgaver til parcel-/lejerforeningen. Disse opgaver vil typisk kunne dreje sig om administration og vedligeholdelse af interne friarealer, veje og stier. Deklarationen vil endvidere indeholde bestemmelser vedrorende parkeringsforhold, bl. a. for lastbiler, tekniske forsyningsanlæg og ubebyggede arealer, samt om civilforsvarsmæssige formål.

13

14 1.8 Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggarelse af lokalplanen og amtets godkendelse af tillæg nr. 76 til!i 15-rammerne må ejendomme, der er omfattet af planen ifalge kommuneplanlovens 9 31, kun udstykkes, bebygges eller iavrigt anvendes i med planens bestemmelser. overensstemmelse Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfmer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der sages skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfares ved tilvejebringelsen af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. I henhold til 9 34 i kommuneplanloven kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggarelse af lokalplanen. Omvendt kan en grundejer normalt kræve, at kommunen overtager en del af eller hele ejendommen, hvis den i lokalplanen udlægges til offentlige formål.

15 1.9 Lokalplanforslaget indeholder i 5 2 bestemmelser om, at det af planen omfattede landzoneområde overfares til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår blandt andet af lov om frigarelsesafgift (Finansministeriets bekendtgarelse nr. 301 af 12. juni 1970 om frigarelsesafgift).

16 REDEGBRELSEN Redegarelse for lokalplanens forhold til 5 15-rammerne og til den svrige planlægning for området. 6 IS-rammer for Århus kommune Se bilag 2, udsnit af 5 15-rammerne for Århus kommune. Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været de af byrådet og Miljoministeriet godkendte 15-rammer for Århus kommune. Lokalplanområdet er i 9 15-rammerne beliggende i område V.6.13, der er beliggende henholdsvis i byzone og landzone. Ved Miljaministeriets godkendelse af rammerne, 17. februar 1977, tiltrådtes samtidig, at landzonearealer inden for disse kunne overfares til byzone ved tilvejebringelse af lokalplaner. Med hensyn til områdegrænserne er lokalplanen et enkelt sted ikke i overensstemmelse med 5 15-rammerne. Dette betyder, at lokalplanen kun kan gennemfares i den foreliggende udformning, såfremt Århus amt godkender et tillæg til 5 15-rammerne. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 76 til 5 15-rammerne. Kommunens forslag til tillæg nr. 76 er gengivet på side 2.5 og vist på bilag 3. For område V gælder falgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen :

17

18 2.2 En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre : a. at områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilharende kollektive anlæg såsom bsrneinstitutioner, varmecentral og lignende samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre navngivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. b. at bebyggelsesprocenten for området under et ikke overstiger 25 for parcelhuse, 35 for dobbelthu- se, række- og kædehuse og lignende. C. at bebyggelsen ikke opfsres med mere end 2 etager, samt at bygningshsjden ikke overstiger 8,5 m. d. at mindst 15% af området anvendes til stsrre samlede friarealer af forskellig karakter, fælles for det pågældende område. Veje og stier Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Vejlby og vil via Stenagervej (primær fordelingsvej) få vejforbindelse til Vejlby Centervej og til Nordlandsvej. Ved denne lokalplans udarbejdelse vurderede stadsingenicarens kontor aktuelt muligheden af en alternativ liniefsring til den planlagte forlængelse af Nordlandsvej (mod vest til Randersvej) og beliggende nord for denne. I disse overvejelser indgik også snsket om at give Stenagervej forbindelse til den alternative vejlinie. Lokalplanområdet vil i begge lssningstilfælde kunne få særdeles gode vejforbindelser til det overordnede vejnet i kommunen.

19 2.3 I den aktuelle sti-planlægning for Vejlby-området indgår muligheden af at omklassificere Langengevej til sti (cykel- og gangsti) på en del af strækningen langs lokalplanområdet. Herved vil der nemlig kunne skabes en meget attraktiv forbindelse for de svage trafikanter mellem Vejlby Center (via den eksisterende stitunnel under Vejlby Centervej) og Egå-dalen. Lokalplanen sikrer derfor, at de eksisterende ejendomme langs Langengevejs ostside kan blive vejbetjent fra Stenagervej i stedet, og lokalplanen giver mulighed for, at der fra boligområderne (storparcellerne) langs Langengevej kan skabes direkte adgang til denne for gående og cyklende. Endelig udlægges der ved lokalplanen arealer til anlæg af en kvartersti (for gående og cyklende) gennem området. Denne sti er et led i en stiforbindelse mellem "Vejlby Nord" (omkring Jellebakkeskolen) og bystien Århus-Lisbjerg, vest for boligbebyggelsen "Vejlby Vest", se bilag 2. Kollektiv trafik Området er ved lokalplanens udarbejdelse betjent af Århus Sporvejes linie 7, der har endestation ved Nordlandsvejs vestende, hvortil og -fra der kmes ad Nordlandsvej. Der er påtænkt busdrift på Stenagervej, når bebyggelsen i lokalplanområdet betinger dette. Der er i denne forbindelse planlagt stoppesteder ved den påtænkte stitunnel under Stenagervej samt ved Stenagervejs nordende ved Nordlandsvej.

20 2.4 Skoleforhold Lokalplanområdet er ved lokalplanens udarbejdelse beliggende i Jellebakkeskolens distrikt, og bsrn fra området vil kunne benytte stisystemet til skolen. Af hensyn til skolevæsenets overordnede planlægning for hele bydelen, kan det blive nsdvendigt senere at foretage ændringer af de enkelte skolers oplande. Bsrneinstitutionsforhold I området ved Jellebakken findes vuggestue, bcbrnehave og fritidshjem, der også skal betjene lokalplanområdet. Herudover er der reserveret areal til bsrneinstitutioner i lokalplanområdets center. Teknisk forsyning El-forsyningen skal ske fra Århus kommunale Værker Spanien Århus C Varmeforsyningen skal ske fra Århus kommunale Værker Spanien Århus C Vandforsyningen skal ske fra Århus kommunale Værker Spanien Århus C Vandforsyningen til brandslukning skal udfcbres ved opstilling af brandhaner, i samråd med Brandvæsen. Århus

21 2.5 Aflsbsforhold Kloakforsyning skal ske i henhold til "Vedtægt kloakforsyning, Århus kommune 1972" ved Stadsingenis- rens kontor, hygiejnisk afdeling, Thorsvej '2, 8230 Åbyhsj. for Regn- og spildevand fra området tilledes eksisterende aflsbsledninger i Stenagervej via eksisterende eller nye aflsbsledninger i området.

22 2.6 Tillæg nr. 76 til 5 15-rammer for Århus kommune Tillægget omfatter en del af lokalplanens område V, se bilag 3. En del af matr. nr. 43a, Vejlby by, Ellevang, ca m* er beliggende udenfor område V Da lokalplangrænsen af funktionsmæssige grunde fslger Langengevejs sstlige side til skæring med Nordlandsvejs forlængelse, overfsres arealet til område V Desuden ændres bestemmelsen om områdets anvendelse til også at omfatte institutioner af almennyttig karakter, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. For område V gælder fslgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen. En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: a. at områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilhsrende kollektive anlæg såsom bsrneinstitutioner, varmecentral og lignende samt mindre butikker til områdets daglige forsyning samt institutioner af almennyttig karakter eller andre navngivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. b. at bebyggelsen for området under et ikke oversti- ger 25 for parcelhuse, 35 for dobbelthuse, række- og kædehuse og lignende.

23 2.7 c. at bebyggelsen ikke opfsres med mere end 2 etager, samt at bygningshsjden ikke overstiger 8,5 m. d. at mindst 15 % af området anvendes til stcarre samlede friarealer af forskellig karakter, fælles for det pågældende område. ARHUS AMTSKOMMUNE, Amtsarkitektkontoret, den?5.maj'i'j82 afdelingsakkitekt

24

25 LOKALPLAN NR ET BOLIGOMRADE VEST FOR STEN- AGERVET I VETLBY I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 19751, fastsættes herved falgende bestemmelser for det i!j 2 nævnte område: l LOKALPLANENS FORMAL Lokalplanens hovedformål er: at fastlægge rammerne for områdets anvendelse til boligbebyggelse, at fastlægge rammerne for udformningen af et centerområde til betjening af lokalplanom- rådet, at fastlægge rammerne for integrering i boligområdet af et behandlings- institut af almennyttig karakter, og vejlednings- at sikre oprettelsen af en grundejerforening til varetagelse af fællesopgaver i området. 9 2 LOKALPLANENS OMRADE OG OPDELING Stk. 1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 4 og omfatter falgende matrikelnumre: 21a, 21bs, 21bu, 21cc, 21cn, del af 23a, 23ia, del af 43a alle af Vejlby by, Ellevang, samt alle parceller, der efter den 1. januar 1981 udstykkes i området, se fodnote 1. Stk. 2 Lokalplanen opdeles i områderne I-VII, som vist på bilag 5, se fodnote 1. Fodnote 1 Den naja ti e grænsedefinition findes på materiale hos fta8singeniarens kontor, Forvaltningsafd.

26 3.2 Stk. 3 Med den offentlige bekendtgarelse af byrådets endelige vedtagelse af planen overfares det på bilag 4 viste område fra landzone til byzone. Stk. 4 Matr. nr. 21a, 23a og 43a er undergivet landbrugspligt. Landbrugspligten skal dog ikke være til hinder for, at kommunen kan tillade, at arealet tages i brug til det i lokalplanen angivne formål, men indtil da skal arealet drives jordbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, se fodnote 2. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE Område I Stk. 1 Området må kun anvendes til offentlige formål som: Fritidsinstitutioner og fjernvarmecentral med la - gerplads for materialer. For at sikre området får et ryddeligt præg, må oplagring kun finde sted indenfor et tæt hegnet areal. Område II Stk. 2 Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen skal bestå af tæt-lav boligbebyggel- se (række-, kæde-, gård- og dobbelthuse og lignende tæt-lav bebyggelse 1. FOdnote 2 Ophævelse af landbrugspligten sker i forbindelse med landbrugsministeriets odkendelse af udstykning. Der kan i forbin f else med ophævelse af landbrugspligten stilles betingelser i medfor af 9 4, stk. 2 og/eller stk. 3 i landbrugsloven.

27 3.3 Mindst 15% af området skal udlægges som fælles friareal for område II. Område III Stk. 3 Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen skal bestå af tæt-lav boligbebyg- gelse (række-, kæde-, gård- og dobbelthuse og lignende tæt-lav bebyggelse). Område IV Stk. 4 Området må kun anvendes til centerformål. I området må opfsres bebyggelse til: butikker med dagligvarer (ksbmand, bager, slagter, kiosk o. lign. og bsrneinstitutioner. Område V Stk. 5 Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen skal bestå af åben-lav og/eller tæt-lav boligbebyggelse (række-, kæde-, gård- og dobbelthuse og lignende tæt-lav bebyggelse 1. På hver grund for åben-lav boligbebyggelse må kun indrettes &n bolig; dog kan eksisterende bebyggelse bibeholdes.

28 3.4 Mindst 15% af område V skal udlægges som fælles friareal for området. Område VI Stk. 6 Området må kun anvendes til bolig- og institutionsformål (behandlings- og vejledningsinstitut med beboelse) samt sådanne offentlige eller private institutioner af almennyttig karakter, som efter byrådets sk0n naturligt finder plads i området. Mindst 15% af området skal udlæegges som fælles friareal for området. Område VII Stk. 7 Området udlægges til fælles friareal for område I I I. På de fælles friarealer må den grundejerforening, der stiftes i henhold til 9 11, etablere anlæg til fælles formål, f. eks. beplantning, boldbane, legeplads, fællesbygning m. m. Planer for disse anlæg skal grundejerforeningen indsende til godkendelse hos magistratens 4. afdeling, Stadsgartnerens kontor og for så vidt angår evt. fælleshus tillige hos magistratens 2. afdeling til godkendelse.

29 3.5 Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 8 I områderne II, III og V kan magistratens 2. afdeling tillade, at der på ejendommene drives sådan erhvervsvirksomhed ( frisar, revisor, læge, arkitekt, ingenisr og lignende erhverv), som almindeligvis kan udaves i beboelsesområde under forudsætning af: at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, at virksomheden ikke medfarer ulempe for de omkringboende, og at virksomheden ikke medfarer behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Stk. 9 I lokalplanområdet kan med godkendelse fra magistratens 2. afdeling opfares bygninger til kvarterets tekniske forsyning, når de ikke har mere end 30 m* bebygget areal og normalt ikke er hajere end 3 m over terræn, og når de udformes i harmoni med den 0vrige bebyggelse.

30 L UDSTYKNINGER Stk. 1 Der må ikke i områderne II, III, IV, V og VI finde udstykning og bebyggelse sted, for der er fastsat bestemmelser herom i supplerende bebyggelsesplaner, der skal godkendes af magistratens 2. afdeling (jvf. 9 7, stk. 15). Stk. 2 Lokalplanområdet opdeles i storparceller, som vist på bilag 5. Stk. 3 Ved de 4 vejtilslutninger til Stenagervej og ved stitilslutninger til Langengevej og Tværmarksvej skal foretages hjorneafskzring 5 x 5 m. 95 VET-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD Stk. 1 Der udlcegges folgende veje, principielt beliggende som vist pb bilag 5: Fordelingsvej A 12 m bred (vejen skal være adgangsvej ogsa til matr.nr. 21 a). Fordelingsvej B 12 m bred. Fordelingsvej C 12 m bred. Fordelingsvej D 12 m bred (vejen skal være adgangsvej ogsb til matr.nr. 43 a). Adgangsveje til de enkelte storparceller udlægges i en bredde af mindst 8 m.

31 3.7 Stk. 2 Der skal udfares portoverk0rsler som vist på bilag 5. Stk. 3 Veje ud over de nævnte skal udlægges i en bredde af mindst 8 m. Stk. 4 Der udlægges folgende cykel- og gangstier beliggende som vist med raster pil bilag 5: Kvartersti, sti a, i en bredde af 10 m. Lokalstier, stierne b, c, d, e og f, 5 m brede. Stk. 5 Hvor sti a krydser Stenagervej udlægges areal til en stiunderfsring i princippet som vist på bilag 5. Vej- og stiskæringer i niveau skal sikres ved hastighedsdæmpende foranstaltninger, principielt som vist på bilag 5. Stk. 6 Stier udover de nævnte skal udlægges i en bredde af mindst 3 m. Stk. 7 Fra lokalplanområdet må der kun etableres to stiadgange til Stenagervej: En ved stitunnelen (sti a) og en ved Stenagervejs nordligste del (ved Nordlandsvej).

32 3.8 Til Tværmarksvej og Langengevej må der kun etableres nye adgange i form af stier (se fodnote 1 og 2). Til den påtænkte forlængelse af Nordlandsvej - langs lokalplanområdets nordgrænse - må der ikke etableres færdselsadgange. Stk. 8 Der skal i område IV anlægges parkeringsareal svarende til 1 bilplads for hver 30 m etageare- al. Af disse pladser skal 5 være forbeholdt lastbiler og lign. erhvervskoretojer. 6 6 TEKNISK FORSYNING OG LEDNINGSANLÆG Stk. 1 Ved nybyggeri er grundejerne pligtige at aftage fjernvarme fra Århus kommunale Værker på værkets til enhver tid gældende betingelser. Stk. 2 El-ledninger af enhver art må ikke fremfores som luftledninger, men skal alene udfores som jordkabler. 9 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Område 1 Stk. 1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for området som helhed. Fodnote 1 Den forudsatte omklassificering af en strækning af Langengevej fra vej til sti vil finde sted efter reglerne herom i vejlovgivningen. Fodnote 2 Efter behov vil der blive foretaget en regulering af de ved lokalplanens udarbejdelse værende adgange til området fra Stenagervej, Tværmarksvej og Langengevej efter reglerne herom i vejlovgivningen.

33 3.9 Stk. 2 Ny bebyggelse må ikke opfares i mere end 2 etager, og intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må end 8,5 m over terræn. være hævet mere Område II Stk. 3 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35 for området som helhed. Stk. 4 Bebyggelsen må ikke opfares i mere end 2 etager, og intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 m over terræn. Område III Stk. 5 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 for den enkelte storparcel. Stk. 6 Bebyggelsen må ikke opfares i mere end 2 etager, og intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 m over terræn. Stk. 7 Omradet opdeles i 11 storparceller, som vist p.4 bilag 5. Stk. 8 Der skal opfores folgende min. antal boliger p.4 storparcellerne: Storparcel 1, 167 og storparcel 2-11, 243.

34 3.10 Område IV Stk. 9 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35 for området som helhed. Stk. 10 Bebyggelse til lokalcenter og institutioner må ikke opfsres i mere end 1 etage med kælder, og intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 m over terræn. Område V Stk. 11 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35 for tæt-lav boligbebyggelse og 25 for åben- lav boligbebyggelse. Stk. 12 Bebyggelse må ikke opfsres i mere end 1; etage, og intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,s m over terræn. Område VI Stk. 13 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35. Stk. 14 Bebyggelse må ikke opfsres i mere end 1; etage, og intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,s m over terræn.

35 3.11 Fællesbestemmelser for områderne I I, I I I, IV, v og VI Stk. 15 Når en storparcel eller et område anskes bebygget, skal der, forinden et byggeandragende kan behandles, foreligge en af magistratens 2. afdeling godkendt bebyggelsesplan for den aktuelle parcel/det aktuelle område. Bebyggelsesplanen, der skal tinglyses, skal angive bl.a., hvorledes arealerne tænkes udnyttet (herunder udstykning samt vej- og stiforsyning). For storparceller, hvorpå der opfares ejerboliger, skal der tillige angives en, efter magistratens 2. afdelings skan, rimelig udvidelsesmulighed for den enkelte bolig. Område VII Stk. 16 Med magistratens 2. afdelings godkendelse må der opfares enkelte mindre bygninger til formål, som er fælles for medlemmerne af den i 9 11 omtalte grundejerforening. Sådanne bygninger skal harmonere med den avrige bebyggelse. 98 BEBYGGELSENS UDSEENDE Stk. 1 Skiltning og reklamering på ejendommene må kun foretages med tilladelse fra magistratens 2. afdeling i hvert enkelt tilfælde. Stk. 2 Eventuelle tilbygninger skal opfares med det samme materialevalg som den avrige bebyggelse på samme grund.

36 HEGN OG BEPLANTNING Stk. 1 Den på bilag 6 og 7 angivne beplantning skal etableres i den takt, som lokalplanområdet udbygges. Stk. 2 På de fælles friarealer er det den grundejerfor- ening, som skal stiftes i henhold til 9 11, tilladt at etablere beplantninger, boldbaner, legepladser og lignende til fælles formål. Planer for disse anlæg skal godkendes af magistratens 4. afdeling, Stadsgartneren. Stk. 3 Planer for beplantning af vej- og stiarealer samt for beplantning og indretning af legeplad- ser indenfor storparcellerne skal via bygningsinspektoratet indsendes til godkendelse ved magistratens 4. afdeling, Stadsgartnerens kontor og magistratens 2. afdeling, kontor. Stk. 4 På bilag 5 er angivet en bebyggelsesregulerende linie langs Stenagervej (35 m vest for vejmidte) og langs Nordlandsvejs forlængelse (40 m syd for vejmidte). Safremt der placeres boligbebyggelse og opholdsarealer i bæltet mellem den bebyggelsesregulerende linie og vej, skal der sikres bebyggelsen og nævnte opholdsarealer et akvivalent konstant lydtrykniveau p& dognbasis p3 under 55 db(a) ved anlæg af vold eller lignende langs vejen, principielt som vist p3 bilag 6 og 7.

37 3.13 Stk. 5 I område II skal boligbebyggelse og dennes næropholdsarealer sikres et ækvivalent konstant lydtrykniveau, der ikke overstiger Miljastyrelsens til enhver tid gældende vejledende bestemmelser for ekstern staj i henseende til stmj fra den eksisterende fjernvarmecentral ved Tværmarksvej i område I. Eventuel stmjdæmpning skal ske ved etablering af vold eller lignende langs område II's skel mod fjernvarmecentralen SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Stk. 1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, far de strækninger af de i 5 5 nævnte stier, der forbinder den pågældende bebyggelse med Jellebakkeskolen, er etableret, Stk. 2 Ny bebygge1 se må ikke tages i brug, for den i 9 6, stk. 1 nævnte tilslutning til Århus kommunale Værker har fundet sted. Stk. 3 Ny bebyggelse i storparcel 1 m& ikke tages i brug, for det fdles friareal syd for sti a er etableret. For ibrugtagning af bebyggelse i storparcellerne 2-5 skal det omkring vej B grænsende fælles friareal frem til storparcel.l.' s sydgrænse være etableret. i i Det resterende friareal skal være etableret for ibrugtagning af bebyggelse i storparcellerne 6-11.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 133 Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle KONGSBAK INFORMATIK August 1982 Arhus kommune Lokalplan nr: Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ry havevej,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Græsvangen i Tilst. Februar 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Græsvangen i Tilst. Februar 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 089 Boligområde ved Græsvangen i Tilst KONGSBAK INFORMATIK Februar 1980 Arhus kommune Lokalplan m : Boligomrade ved Græsvangen i Tilst. l Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby. Oktober 1981 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby. Oktober 1981 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 144 Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1981 l i I l U@,$ f ' / s kommune Lokalplan nr.: 44 ingsi nst i t u t ion ved Skejby vej I l

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Vidtskuevej. December 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Vidtskuevej. December 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 072 Område til offentlige formål ved Vidtskuevej i Viby KONGSBAK INFORMATIK December 1979 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 214 Et boligområde ved Abildgade, Århus KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1985 Århus kommune Lokalplan nk: Et boligområde ved Abildg.ade, Arhus '. Magistratens 2. afdeling Stadsarkitektens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) Marts 1981 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) Marts 1981 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 124 Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) KONGSBAK INFORMATIK Marts 1981 Århus kommune Lokalplan nu,: 12.4 Omrade til offentlige formål (Plantebælter

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tæt-lavt boligområde ved Bøgeskov Høvej i Viby. August 1981 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tæt-lavt boligområde ved Bøgeskov Høvej i Viby. August 1981 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 130 Tæt-lavt boligområde ved Bøgeskov Høvej i Viby KONGSBAK INFORMATIK August 1981 Århus kommune Lokalplan nr,: Tæt-lav boligområde ved Bageskov Hovej i Viby 130 Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg. August 1978 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg. August 1978 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 053 Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg KONGSBAK INFORMATIK August 1978 ~ ~~ ~~ ~~ ~~ Århus kommune Lokalplan n ~: Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt. Århus Kommune Lokalplan nr. 030 Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse i 'Kolt Haveby' Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt KONGSBAK INFORMATIK Marts 1979 .~.. I hhus kommune Lokalplan nr.:

Læs mere

Lokalplan nr. 102 Hadsundvej.

Lokalplan nr. 102 Hadsundvej. 1 Lokalplan nr. 102 Hadsundvej. Udlagt til etagehus-bebyggelse. Fotreslås bebygget en boligblok. med LOKALPLAN NR. 102 - EN KORTFATTET BESKRIVELSE Området er i kommunens planer udlagt ti1 boligformål (intensiv

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 12 Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE 1. BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder et område ved Herredsvej i Vamdrup. Området, der er ca. 5.400 m 2 stort, er ved planens udarbejdelse

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

Skive kom m u ne. Lokalplan nr. 75. Et område til boligformal øst for Thorsvej i Glattrup

Skive kom m u ne. Lokalplan nr. 75. Et område til boligformal øst for Thorsvej i Glattrup Skive kom m u ne Lokalplan nr. 75 Et område til boligformal øst for Thorsvej i Glattrup Teknisk forvaltning 1987 LOKALPLAN NR. 75 - ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMAL ØST FOR THORSVEJ I GLATTRUP.... INDHOLD. Oversigtskort...

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Parcelhusudstykning mellem Børupvej og Grønlykke Alle i Tranbjerg. Del ophævet i henhold til lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Parcelhusudstykning mellem Børupvej og Grønlykke Alle i Tranbjerg. Del ophævet i henhold til lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 007 Parcelhusudstykning mellem Børupvej og Grønlykke Alle i Tranbjerg Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 220 KONGSBAK INFORMATIK December 1978 Arhus kommune Lokalplan nr.:

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591. Århus Kommune Lokalplan nr. 057 Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Århus kommune Lokalplan nk: 57 gomrade

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Skive kom m u ne Lokalplan nrm 4.1

Skive kom m u ne Lokalplan nrm 4.1 Skive kom m u ne Lokalplan nrm 4.1 Boligområde ved Citronvej i Resen i.. Teknisk forvaltning 1987 LOKALPLAN NR. 4.1 - BOLIGOMRÅDE VED CITRONVEJ I RESEN.... INDHOLD. Indledning... side 3 Kortbilag 2...

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ. Stilling

LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ. Stilling LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ Stilling SKANDERBORG KOMMUNE 1984 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE --- - ------- - ---- ---- --- --- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Side 1.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 12.26 FOR BOLIGBEBYGGELSEN LÆRKEHEGNET IV I GREVE

LOKALPLAN 12.26 FOR BOLIGBEBYGGELSEN LÆRKEHEGNET IV I GREVE LOKALPLAN 12.26 FOR BOLIGBEBYGGELSEN LÆRKEHEGNET IV I GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Gartnerskole og skolehjem i Beder. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Gartnerskole og skolehjem i Beder. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 143 Gartnerskole og skolehjem i Beder KONGSBAK INFORMATIK August 1982 "EVC Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold

Læs mere

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981.

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. LOKALPLA.N NR. 11.1.0 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN 11.1 REFSVINDINGE BY INDHOLDET AF LOKALPLA1~IFORSLAGET Loaklplanen omfatter hele landsbyen Refsvindinge. Planen

Læs mere

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE NELLEMANN'sEFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER VESTERAA l. 06-134653. 9100 AALBORG LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE BEKENDTGØRELSE Thyborøn-Harboøre

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Aarhus Kommune Lokalplan nr. 375

Aarhus Kommune Lokalplan nr. 375 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 375 Landbrugsskole beliggende ved Herredsvej - Sydvest for Skejby Del ophævet i henhold til lokalplanerne nr. 888 og 907 (se kortet på næste side) August 2012 Del aflyst i

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Frank Jægers Vej og Øster Bordingvej LOKALPLAN 131.01

Silkeborg Kommune. Område ved Frank Jægers Vej og Øster Bordingvej LOKALPLAN 131.01 Silkeborg Kommune Område ved Frank Jægers Vej og Øster Bordingvej LOKALPLAN 131.01 Lokalplan nx. 131.01 for et omxåde yed Frank Jægers Vej og @&er Bordengvej. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL...

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

Indledning Lokalplanens indhold Illustrationsplan, bilag 1 Lokalplanens retsvirksninger Lokalplanens midlertidige retsvirksninger

Indledning Lokalplanens indhold Illustrationsplan, bilag 1 Lokalplanens retsvirksninger Lokalplanens midlertidige retsvirksninger IKKE FJERNES ?: '1 id :, /c- LOKALPLAN NR. 26: ET OFFENTLIGT OMRADE NORD FOR VOLDUM-RUDVEJ I VOLDUM, INDEHOLDENDE IDRÆTSHAL M.V. Indholdsfortegnelse: 1. BESKRIVELSEN Indledning Lokalplanens indhold Illustrationsplan,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej. Århus Kommune Lokalplan nr. 286 Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej KONGSBAK INFORMATIK April 1987 Arhus kommune Lokalplan nv.: Omrade til offentlige

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tæt-lav boligbebyggelse nord for Byagervej i Beder. September 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tæt-lav boligbebyggelse nord for Byagervej i Beder. September 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 063 Tæt-lav boligbebyggelse nord for Byagervej i Beder KONGSBAK INFORMATIK September 1979 LS &Q Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN 07-013 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-013 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-013 BOLIGOMRÅDE, KRONOSVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE ----- -------------------------- - REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

NAKSKOV KO B22-I LOKALPLAN NR. BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86. Lokal planlægning

NAKSKOV KO B22-I LOKALPLAN NR. BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86. Lokal planlægning NAKSKOV KO Lokal planlægning LOKALPLAN NR. B22-I BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86 4. UDGAVE Den 05.11.1986. NAKSKOV KOMMUNE Lokalplan nr. B22-I. Boligområde ved Svingelsvej. Hæftet omfatter falgende:

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 237 for et boligomrade ved Kofeltvej, ldom.

LOKALPLAN NR. 237 for et boligomrade ved Kofeltvej, ldom. LOKALPLAN NR. 237 for et boligomrade ved Kofeltvej, ldom. li N A 4 IDOM KIRKEBY HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 237 FOR ET BOLIGMRfiDE VED KOFELTVEJ. IDOM INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 5

Læs mere

Lokalplan nr. 143 Parkvaenget

Lokalplan nr. 143 Parkvaenget 1 Lokalplan nr. 143 Parkvaenget EN KORTFATTET BESKRIVELSE Nuvaerende forhold Området omfattes delvist af en azldre byplan for Hornb%k, hvori området er udlagt ti1 villabebyggelse. 10 15-rammerne for Randers

Læs mere

LOKALPLAN 1 19 VANGDALEN

LOKALPLAN 1 19 VANGDALEN 1 LOKALPLAN 1 19 VANGDALEN Nuværende forhold EN KORTFATTET BESKRIVELSE Omriidet er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 13, hvori arealet (ca. 13 150 m2) er udlagt til etagebebyggelse. En bebyggelse af

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E AFSNIT 1 Lokalplanens formål side 1 AFSNIT 2 Område - og zonestatus

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Offentligt institutionsområde ved Haurumsvej i Tilst. Oktober 1981 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Offentligt institutionsområde ved Haurumsvej i Tilst. Oktober 1981 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 118 Offentligt institutionsområde ved Haurumsvej i Tilst KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1981 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens

Læs mere