Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)"

Transkript

1

2 orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement de la population.). Kriminel Retspleje 0 og 0. (Statistique de la justice criminelle: Procédure.). Folketælling December 00. Hovedoversigt. (Recensement. Aperçu général.). Skolevæsenets tilstand 0. (Instruction publique.). Fagskolestatistik 0-0. (Bcoles professionnelles.). Fængselsstyrelsens A arbog 0-0. (Annuaire de l'administration générale des prisons.) S. Socialstatistik. IV. Arbeids- og Lonningsforhold for Syersker i Kristiania tilligemed Oplysninger angaaende Lønninger i andre kvindelige Erhverv i orge. (Statistique sociale et du travail. IV. Situation économique et sociale des couturières Kristiania, et salaires d'autres ouvrières en ortige.). orges Handel 0. (Commerce.) 0. Rekrutering 0. - (Recrutement.). Den almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger (L'institution générale des assurances des bâtiments contre l'incendie.). orges kommunale Finanser 0. (Finances des communes.). orges Skibsfart 0. (avigation.). Private Aktiebanker 0. (Banques privées par actions.). Veterinærvæsenet og kjodkontrollen 0. (Service vétérinaire et l'inspection de la viande.). Ulykkesforsikriugen -. (Assurances contre les accidents du travail.). orges postvæsen 0. (Statistique postale.). orges Sparebanker 0. (Caisses d'épargne.). orges Fiskerier 0. (Grandes pêches maritimes.) 0. Fattigvæsenet 0 og 0. (Assistance publique.). orges Telegrafvæsen 0/0. (Télégraphes et téléphones de 'bat.) -. De offentlige Jernbaner 0/0. (Chemins de fer publics.). Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 0. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Civil Retspleie 0 og 0. (Justice civile.). Folkemængdens Bevægelse -00. Hovedoversigt. (Mouvement de la population. - Aperçu général.). Forsømte Børn (Traitement des enfants moralement abandonnés.) Trykt 0: r.. Skolevæsenets tilstand 0. (Instruction publique.) -. -Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.). Fængselsstyrelsens Aarbog 0-0. (Annuaire de l'administration générale des prisons.) - 0. Skiftevæsenet samt Overformynderierne 0 og Q. (Successions, faillites et biens pupillaires.). Jordbrug og Fædrift 0-0. (Agriculture et élève du bétail.). De Spedalske i orge 0-0. (Les lépreux en orvège.). orges Bergværksdrift 0 og 0. (Mines et usines.). Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement de la population.). orges Handel 0. (Commerce.)

3 ORGES OFFICIELLE STATISTIK. V.. ORGES SPAREBAKER 0. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 0.) Udgivet af DET STATISTISKE CETRALBUREAU, C+: KRISTIAIA. I KOMMISSIO HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0.

4 For Aarene - se orges officielle Statistik, Række III og for Aarene 00-0 Række IV, senest r.. For Aaret 0 se Blake V.. STEE'SKE BOGTRYKKERI.

5 Indledning. I Aaret 0 havde vort Land ialt autoriserede og i Virksomhed traadte Sparebanker, hvoraf Bysparebauker og Landsparebanker. Der er i Aaret tilkommet nye Sparebanker. Den ældste af Rigets Sparebanker er Kristiania Sparebank, hvis Plan blev approberet i, derefter kommer Wrgens, Trondhjems og Drammens Sparebanker, der skriver sig fra, Kristiansands fra, samt Moss og Tønsbergs, der oprettedes i. De øvrige Sparebanker fordeler sig efter Stiftelsestiden saaledes. Antal Antal Sparebanker. Sparebanker Desuden stiftedes i ovennævnte Aar nogle faa andre Sparebanker, hvis Virksomhed senere er bleven Det samlede Antal af lndskydere eller rettere af Indskudskonti o: Sparebankboger var ved U(lgang.,;en af 0 i Rigets samtlige Sparebanker. Sammenholdt med Folketallet ), stiller Forholdet sig saaledes, at der gjennemsnitlig kommer Indskydere paa hvert 000 Indvaanere. Indskydernes samlede Tilgodehavende udgjorde ved samme Aars Udgang 0, mod 0 0 i 0. Der viser sig ) Den samlede hjemmehørende Folkemængde udgjorde efter Beregning Januar 0:.

6 * altsaa en Tilvækst i Aarets Lob af 0 0 eller. /o (i 0:., i 0:.0, i 0:. O/0). Da de Indskyderne godskrevne Renter udgjorde, er der i 0 i Virkeligheden dog kun indsat mere end udtaget. Hvorledes dette Forhold har stillet sig i Lobet af den nærmest forudgaaende Periode, vil sees af folgende Tabel, der for hvert af de sidste 0 Aar viser for det første Indskudskapitalens aarlige Tilvækst og dernæst de to Faktorer, hvoraf denne Tilvækst er afhængig, nemlig Renteafkastningen og Forholdet mellem de indsatte og de udtagne Kapitaler. Mere indsat end Indskudskapitalens Beløbet af de udtaget (+) eller Tilvækst. Indskyderne mere udtaget godskrevne Renter. end indsat (±) I F Efter Størrelsen af de i 0 tilkomne Indskud, der overgaar Summen af udtagne Belob med over Mill., kan man vistnok med Sikkerhed gaa ud fra, ikke alene at de forholdsvis betydelige Midler, som paa Grund af de politiske Forhold blev taget ud af Sparebankerne i 0, igjen er anbragt i samme i Lobet af det folgende Aar, men ogsaa at Spareevnen liar været ikke lidet større i 0 end paa flere Aar. Da Antallet af Indskydere i 0 var og deres samlede Tilgodehavende 0, faar man ud, at der gjennemsnitlig paa liver Indskyder (eller rettere paa liver Sparebankbog) kommer et Belob af mod i 0. Den tilsvarende Sum var i 00:, i :, i 0: Kr, i :, i 0:, i : og i 0: Om Indskudskapitalens Fordeling paa større og mindre Belob indeholder Tabellerne nogen Oplysning, idet der nemlig er sondret mellem Tilgodehavende under og o ver 00 Paa disse to Grupper var Indskydere og Indskudskapitalen ved Udgangen af 0 saaledes -fordelt: Antal Indskydere. Indskudskapital. Tilgodehavende under 00 over 00-0 Procentvis beregnet stillede Forholdet sig saaledes: Antal Indskydere. Indskudskapital. Tilgodehavende under 00. pet.. pct. ov er pct.. - Sum 00 pct, 00 pct.

7 * Den Gruppe af Indskydere, der hver havde over 00 indestaaende i Sparebankerne, udgjorde altsaa i Antal kun lidt over 0 Pet. af samtlige Indskydere, medens deres Tilgodehavende gik op til over Pet. af Sparebankernes samlede Indskudskapital, hvorimod omvendt Gruppen af Indskydere med Tilgodehavende under 00 tæller næsten 0 Pet. af samtlige Indskydere, uden at deres Tilgodehavende andrager til mere end mellem og Pet. af samtlige indskyderes. Gjennemsnitlig paa hver Indskyder med Tilgodehavende under 00 kommer der et Belo]) af, medens (-jennemsnitsbelobet for Indskydere med Tilgodehavende over 00 var 0 Hvis Indskydernes samlede Tilgodehavende tænkes ligeligt fordelt paa alle Landets Indvaanere, kommer der paa hver Indvaaner et Belob af mod i 0. For sidstnævnte Aar er det oplyst, hvormeget af de i Sparebankerne indsatte Summer er Indskud, der af vedkommende Bank igjen er indsat i en anden Sparebank. Dette Belob spiller soin det sees af det i Indledningen for 0, Side *, herom anførte kun en ubetydelig Rolle og er derfor ikke nærmere undersøgt for 0. Sparebankernes egen Formue udgjorde ved Udgangen af 0 ialt 0 Da Formuen ved Udgangen af 0 udgjorde 0, er den altsaa forøget med 0 ) Tænkes Formuen i 0 ligeligt fordelt paa samtlige Banker, kommer der 0 paa liver. Beregner man Forholdet mellem Sparebankernes Formue og deres Indskudskapital, vil man finde, at for hvert 00, der tilhørte Indskyderne, udgjorde Formuen i saintlige Sparebanker overhovedet. Sammenligner man de storre Sparebanker med de mindre, viser det sig, at Landets største Sparebanker) med en samlet Indskudssum af 0 ved Udgangen af 0 havde en Formue af tilsammen eller. Pet. af Indskuddene i samme, medens de øvrige Sparebanker med Indskudskapital eiede ialt 0 00, hvilket svarer til.0 for hvert 00, der indestod for Indskyderne. Den hele Sum, der henstod under vore Sparebankers F or valt ning, det vil altsaa sige : de indskudte Kapitaler og Sparebankernes egen Formue med Tillæg af beregnet uoptjent Diskonto, optagne Laan og bevilgede ikke udbetalte Gaver in. v., udgjorde ved Udgangen af 0 : 0, der var anbragt saaledes : ) aar dette Tal ikke nøiagtigt stemmer med det Beleb, der paa efterfølgende Side, Rubrik, opføres som Overskud for 0, hidrører dette fra de ny tilkomne Bankers Fond. : Sparebanker med en Forvaltningskapital paa over V Mill.

8 * i Stats-, Hypothekbank- eller Kommuneobligationer, Aktier og lignende Værdipapirer 0 eller. Pct. Udlaan mod Pautobligationer Udlaan mod Vexelobligationer 0 -. heraf: a) ined fuldt betryggende Sikkerhed i deponerede Pantobligationer eller Skadesløsbreve i fast Eiendom -. - b) med Sikkerhed i andet Pant eller Depositum -. - e) sikrede ved Borgen eller Kaution Udlaan mod Vexier heraf : a) med fuldt betryggende Sikkerhed i deponerede Pa,ntobligationer eller Skadesløsbreve i fast Eiendom b) med Sikkerhed i andet Pant eller Depositum 0 e) uden nogen af ovennævnte Sikkerhed er. 0. andre Udlaan 0.0 faste Eiendomme og Inventar. andre Banker 0. Renterestancer og forskudte Omkostninger Kassebeholdning 0 0. Tilsammen 0 eller 00 Pct. I Tabel er som det vil sees Sparebankernes EJ dlaan fordelt saavel for Vexler og Vexelobligationer sum for «andre Udlaan» efter den for de givne Laan stillede Sikkerhed. Forholdet mellem de forskjellige Anbringelsesmaader stiller sig gjennemgaaende temmelig forskjelligt, naar man sammenligner de storre Sparebanker med de mindre. Procentvis beregnet var nemlig Kapitalen i 0 anbragt saaledes: De største De øvrige Sparebanker. Sparebanker. i Stats-, Hypothekbank- eller Kommuneobligationer, Aktier og lignende Værdipapirer. Pct..0 Pct. Fdlaan mod Pantobligationer Udlaan mod Vexelobligationer 0. -.l - heraf: a) med fuldt betryggende Sikkerhed i deponerede Pantobligationer eller Skadesløsbreve i fast Eiendom b) med Sikkerhed i andet Pant eller Depositum.0. - e) sikrede ved Borgen eller Kaution.....,.0.

9 * De største De øvrige Sparebanker. Sparebanker. i Udlaan mod Vexier. Pct.. Pct. heraf : a) med fuldt betryggende Sikkerhed i deponerede Pantobligationer eller Skadesløsbreve i fast Eiendom b) med Sikkerhed i andet Pant eller Depositum c) uden nogen af ovennævnte Sikkerheder.0. andre Udlaan.0. faste Eiendomme og Inventar. 0. andre Banker Renterestancer og forskudte Omkostninger.. () Kassebeholdning Tilsammen 00 Pct. 00 Pct. i Angaaende de af Sparebankerne paa Kassekredit udlaante Beløb meddeles nedenstaaende Opgave, der viser den samlede Kassekredit ved Udgangen af 0: Tilsammen de største i de øvrige i alle Sparebanker. Sparebanker. Sparebanker. mod Sikkerhed i deponerede Pantobligationer eller Skadeslosbreve i fast Eiendom mod Sikkerhed i andet Pant eller Depositum uden nogen af ovennævnte Sikkerheder Tilsammen 0 Det samlede Belob af Tidlaan paa Kassekredit i Landets Sparebanker udgjorde ved Udgangen af 0 0, fordelt med 0 paa de stone og med 0 0 paa de mindre Banker. Udlaan af denne Art har altsaa været ikke saa lidet mere anvendt i 0 end i 0. Med Hensyn til Forvaltningskapitalens Anbringelse i de fem sidste Aar hidsættes folgende Tabel : i let realisable Værdipapirer 0.0 Pct. ) andre Aktier ellerk 0. Pct.. Pct.. Pct.. Pct. Værdipapirer.. Edlaan mod Pantobligationer

10 i Udlaan mod Vexelobligationer: a) med fuldt betryggende Sikkerhed i deponerede Pantobligationer eller Skadeslosbreve i fast Eiendom..... Pct.. Pct. 0. Pct. 0. Pct.. Pct. b) med Sikkerhed i andet Pant eller D epositum c) sikrede ved Borgen eller Kaution " Udlaan mod Vexler andre Udlaan faste Eiendomme og inventar andre Banker Renterestancer og forskudte Omkostninger Kontanter * Tilsammen 00 Pct. 00 Pct. 00 Pct. 00 Pct. 00 Pct. T Tabel har man ogsaa for 0 indtaget en Oversigt over samtlige Banker, inddelte i Grupper efter Indskudskapitalens Størrelse ved Aarets Udgang, idet Banker, hvis Indskudskapital kun gaar op til 0 000, udgjor laveste og Banker med over 0 Mill. s Indskudskapital hoieste Gruppe. I denne Oversigt er medtaget foruden Antallet af Indskydere tillige Formue, Indskud og Udlaan samt Forvaltningskapital indenfor liver Gruppe af Banker. Af samtlige Sparebanker havde, som det vil sees, en Indskudskapital paa under i/ Mill. Af disse havde 0 mellem og og 0 mellem og liver i Indskud, medens Banker havde mindre end Det største Antal Indskydere fandtes i de Banker, der havde en Indskudskapital paa mellem og Mill. Denne Gruppe af Banker kan ogsaa opvise det største samlede Belo)) af Indskud, nemlig Mill. Dernæst kommer den af kun Banker (Kristiania, Aker, Bergen og Trondhjem) bestaaende Gruppe med en Indskudskapital af over 0 Mill. Disse Bankers samlede Indskud androg til. Mill. Med Hensyn til den af Sparebankerne i 0 beregnede Rente for Indlaan og for lidlaan mod Vexelobligation henvises til Tabel, der

11 * indeholder en Oversigt over de enkelte Banker gruppevis fordelt efter R en t e- f o den s St or r else. Til Sammenligning er i Tabellen medtaget den tilsvarende Fordeling for 0. Det vil af denne Oversigt sees, at i 0 af Landets Sparebanker liar R en ten f or Indlaan i 0 været mellem. og. Pet. ; i Banker var den mellem. og. Pct. og i mellem. og. Pet Banker gav over. Pet. Hvad IT dla ansr en t en angaar, viser det sig, at der i Banker i 0 betaltes fra.-. Pct. for Vexelobligationslaan ; i af disse var Renten fra.-. Pct. og i de øvrige fra.-.' Pet. I Resten af Bankerne var Udlaansrenten dels højere, dels lavere, idet den i Banker var over. Pct., medens den i var og derunder. Af Bankernes Regnskaber sees, at Rentesatserne gjennemgaaende har været noget høiere i 0 end i 0, saaledes som det ogsaa fremgaar af Oversigten i Tabel og nedenanforte Beregning. Den gjennemsnitlige Indlaansrente for Landets samtlige Sparebanker vil fremgaa af den nedenfor opstillede Oversigt for Tiaaret 0. De i denne anførte Procenter er fremkomne ved en ligefrem Beregning af Forholdet mellem det samlede Beløb af de Indskyderne godskrevne Renter for Aaret og Summen af Indskud ved Aarets Begyndelse. Man har benyttet denne summariske Fremgangsmaade for Beregningen, da det viser sig, at den saaledes fremkomne Gjennemsnitsprocent for samtlige Banker falder nær sammen med den efter en mere omstændelig Beregning fundne, der har været indtaget i Sparebankstatistikens tidligere A argange indtil 0. Gjennemsnitlig Rente for Indlaan for samtlige Sparebanker. Pet Angaaende den gjennemsnitlige Rente for Udlaan mod Vexel obli gat ion meddeles, at denne for Landets samtlige Sparebanker underét i de sidste Aar har været omtrent / Pet. Mere end Indskudsrenten. For de storre Bankers og Bybankernes Vedkommende har Forskjellen mellem

12 * Indlaans- og rdlaansrenten i Almindelighed været /, i 0 og 0 i nogle af de største Banker Pct., medens de mindre Banker som Regel kun har havt Pct. paa enkelte Steder under Pct. høiere Udlaans- end Indlaansrente. Sparebankernes Administrationsudgifter og Skatter udgjorde tilsammen: i 0... eller 0. Pct. af Forvaltningskapitalen, O O overhovedet altsaa omtrent / Pct. af Forvaltningskapitalen. Ved de ovennævnte største Sparebanker var den tilsvarende Procent i 0 i Gjennemsnit 0., ved de øvrige Sparebanker 0.. Hvad særskilt de af Sparebankerne betalte Sk at t er angaar, anføres, at disse i 0 for samtlige Banker udgjorde ialt 0 eller. Pct. af ettoindtægten (Skatter og bevilgede Gaver ikke fratrukket). For de ovennævnte største Sparebanker var den tilsvarende Procent. og for de øvrige Sparebanker 0. I androg de betalte Skatter for samtlige Sparebanker til eller. Pct. af ettoindtægten. Under Skatter er forøvrigt indbefattet endel Skatter paa fast Eiendom, der i denne Forbindelse egentlig burde holdes udenfor. Angaaende de af Sparebankerne afskrevne Tab bemærkes, at Tabene ikke udelukkende er bevirket ved Udlaan, men ogsaa ved Afskrivning paa Aktier og Værdipapirer m. v. Efter de i Regnskabsextrakterne meddelte Oplysninger fordeler de i 0 afskrevne Tab sig saaledes: De største De øvrige Samtlige Sparebanker. Sparebanker. Sparebanker. Afskrevet som Tab ved rdlaan paa Aktier eller Værdipapirer 00 0 Andre Tab 0 Samlet Tab 0 0 Desuden er afskrevet paa faste Eiendomme og Inv entar I 0 belob de samlede Tab sig til, deraf afskrevet paa rdlaan og paa Aktier og Værdipapirer. Paa faste Eiendomme og Inventar afskreves samme Aar ialt.

13 * Sparebankernes Gayer i almennyttige Øjemed udgjorde: i 0 eller. Pct. af Bruttoindtægten, Ved de største Sparebanker var Procenten i 0 i Gjennemsnit.0 og ved de øvrige.. De uddelte (-Myers Anvendelse fremgaar af nedenstaaende Tabel: Ialt Ialt Kirker, Bedehuse og andre kirkelige eller religiose Formaal Muséer, Samlinger saint lignende videnskabelige Formaal 0 C Bibliotheker, Læseværelser 0 Skolebygninger Skolevæsenet iøvrigt 0 Husflids-, Haandgjernings- og Husholdningsskoler.. Borneasyler, Børnehjem, Opdragelsesanstalter og lign Ungdomsforeninger 0 Arbeiderforeninger, Arbeiderhjem og lign. 0 Afholdsforeninger, Afholdssagen 00 0 Syge- og rnderstottelsesforeninger, Fattiges Understøttelse, Pleie in. v 0 0 Andre Foreninger 00 Gymnastikvæsen, Skytterlag, Turistvæsen 0 Badeanstalter Kirkeorgler og Kirkesangen Musik forovrigt 000 Andre kunstneriske Formaal Vandværker, Brandvæsen 0 Oparbeidelse af Gader, Veianlwg Ternbaner, Kanaler Telegrafvæsen, Telefoner Offentlige Parker og lign 0 Landbovvesen Fiskerier Læger, Dyrlæger, Jordemødre 0 Til Disposition for Kommuner Andre Formaal 0 0 Tilsammen

14 0* Angaaende de øvrige Resultater af Sparebankstatistiken for 0 henvises til efterfølgende Tabeller. Foruden de Sparebanker, der er omhandlet i nærværende Hefte, tindes i vort, Land ogsaa endel uautoriserede Spare- og Laaneindretninger med væsentlig samme Formaal som de autoriserede Sparebanker. Antallet af saadanne Banker var, saavidt man har kunnet bringe i Erfaring, ved Udgangen af 0. Man har for Aarene 0 og 0 søgt at erholde Oplysninger a,ngaa,ende disse Bankers aarlige Virksomhed. Efter et paa Grundlag af de til Bureauet indsendte Regnskabsuddrag for 0 udarbeidet Sammendrag udgjorde deres samlede Forvaltningskapital ved Udgangen af 0 0; heraf androg Indskydernes Tilgodehavende til 0 0 og Bankernes egen Formue til. Bankernes samlede Indtægter belob sig i Aaret 0 til vel / Mill. Kroner. De forvaltede Midler er som i de autoriserede Sparebanker for den allervæsentligste Del anbragt i Pantobligationer og Vexelobligationer. Af de her omhandlede Banker er Bergens Skillingsbank den største. Den havde ved Udgangen af 0 en Indskudskapital paa 0 og en Formue af 000. Dernæst kommer Sparef or eningen «B i e n» Kristiania med 0 og Kinn Sparebank med i Indskud til samme Tid. Endvidere havde Levanger Haandværkerforenings Spar ekasse og Renneso Sparebank en Indskudskapital af henholdsvis 0 og 0, Roken Sparebank, Hjelmeland 0 0 og H a a. Det statistiske Centralbureau, Kristiania Oktober 0. A.. Kiaer.. R. Bull.

15 Tabeller for 0. Tabel. Sparebankernes Indtægter og Udgifter. Side. (Recettes et dépenses des caisses d'épargne. Page.) Tabel. Indskydernes Antal og Tilgodehavende m. v. Side. (ombre des déposants et montant des dépôts, etc. Page.) Tabel. Sparebankernes Passiva og Aktiva ved Aarets Udgang. Side 0. (Passifs et actifs des caisses d'épargne h, la fin de l'année. Page 0.) Tabel. Indskud, Formue og Udlaan samt Forvaltningskapital fordelt paa Grupper af Sparebanker, ordnede efter Indskudskapitalens Størrelse ved Aarets Udgang. Side. (Actifs et passifs des caisses d'épargne classifiées d'après le montant des dépôts h la fin de l'année. Page.) Tabel. Sparebankerne fordelt amtsvis i Grupper, ordnede efter Rentefodens Størrelse. Side. (Taux d'intérêts des caisses d'épargne. Page.) Tabel. De enkelte Sparebankers Formue og Forvaltningskapital ved Aarets Udgang. Side 0. (Capital propre et total de l'actif de chaque caisse d'épargne h. la fill de l'année. Page 0.)

16 Sparebanker 0. Tabel. Sparebankerni C, r. Sparebanker. Antal Spareban - ker. og Renter. Diskontopræmie Indtægter. Andre Indteegter. Tilsammen. Renter til Indskyderne. Renter af Laan. I. Sammendrag amtsvis. Smaalenene 00 0 Akershus 0 Kristiania, 0 Hedemarken Kristians Buskerud ' Jarlsberg og Larvik 0 : Bratsberg! edenes Lister og Mandal 0 ' Stavanger 0 0 Sondre Bergenhus 0 0 Bergen 0 0 ordre Bergenhus Romsdal 0 Sondre Trondhjem 0 ordre Trondhjem 0 ordland Tromso 00g 0 0 Finmarken 00 I Ialt ( Laud By Riget 0 0 Planen II. De sterre Sparebanker. tact- I ;stet Fredrikshald ' Sarpsborg Fredrikstad Do. Spareskillingsbank Moss Kristiania 0 Do. Spareskillingsbank Do. Haandv. Sparekasse. Aker Eidsvold - 00 Vang (Hedemarken) Kongsvinger (Vinger) 0 00 Elverum Faaberg 0 0 Lillehammer, Gjøvik Toten og Vardal 0-0 Land Ringerike 0 0 es - Drammen - Lier , Kongsberg o : Sparebanker med en Forvaltningskapital paa over / Mill.

17 ; Idtægter og Udgifter. Sparebanker 0. 0 Admini- strations- udgifter. Udgifter. Skatter. Afskrevet paa, faste Afskrevet Eiendomme og Inven- som Tab. tar. Gaver i almennyttige Øiemed. Andre Udgifter. Tilsammen. Tillægges eller fragaar Formuen. r. I ' --I ; 0 ; I 0. ' 0 0' ! 0 f J ' J ' ' ' 00 ± ! 0 (i l 0)' l ' , ' , 00 0 S0 0 0 I

18 Sparebanker 0. Tabel (Forts.). Sparebankerne Indtægter. r. Sparebanker. Planen stadfæstet Diskontopræmie og Renter. Andre Indtægter. frilsaininen. Renter til Indskyderne. Rentei af Laan. II. De starre Sparebanker. (Forts.) Skoger Sem Tønsberg Sandefjord Larvik Hedrum Porsgrund Skien Bamle Gjerpen Solum Tvedestrand edenes (Arendal) Sparebanken i Arendal Grimstad Kristiansand Oddernes" Mandal Valise Flekkefjord Sandnes Stavanger Sparekasse Holland Torvestad og Skaare Haugesund Kinservik Voss Bergen Førde Volden og Ørsten Borgund Molde Kristiansund Orkedalen Røros Strinden Trondhjem Levanger og Skogn Stod og Stenkjeer amsos Bodo Vaagan Trondenes Ibbestad Tromso , H 0 ' a

19 Indtægter og Udgifter. Sparebanker 0. 0 Afskrevet paa faste Eiendomme og Inventar. Admini- strations- udgifter. Udgifter. Skatter. Afskrevet som Tab. Gaver i almennyttige Oiemed. Andre Udgifter. Tilsammen. Tillægges eller fragaar Formuen. r. 0 ( ' '

20 Sparebanker 0. Tabel. Indskydernes Antal ogl r. Sparebanker. med Ind - skud under 00, Antal Indskydere ved Aarets Udgang med Indskud over 00 Tilsammen. Ved Aarets Begyndelse. IndskyderneE Indskudt i Aaret. I. Sammendrag amtsvis. I Smaalenene Akershus 0 0 Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg 00 0 edenes 0 0 Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Bergen 0 ordre Bergenhus Romsdal 0 0 Sondre Trondhjem ordre Trondhjem ordland 0 0 Tromso Finmarken 00 0 f Land 0 Ialt By Riget II. De sterre Sparebanker. Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad 0 0 Do. Spareskillingsbank Moss 0 Kristiania 0 0 Do. Spareskillingsbank.. Do. Ilaandv. Sparekasse. 0 Aker 0 0 Eidsvold 0 Vang (Hedemarken) Kongsvinger (Vinger) 0 0 Elverum Faaberg 0 Lillehammer Gjøvik 0 Toten og Vardal Land 0 0 Ringerike 0 0 es Drammen Lier ' Kongsberg 0

21 Tilgodehavende m. v. Sparebanker 0. ilgodehavende. 0 Deraf paa Indskydere Udtaget Ved Aarets med Tilgode- med Tilgodehavende havende Udgang. under Aaret. 00 over 00 Gjennemsnitlig Rente for : Indlaa,n. Udlaan mod Vexelobligation. r. Pet. Pet

22 Sparebanker 0. Tabel (Forts.). Indskydernes Antal ogl r. Sparebanker. Antal Indskydere ved Aarets Udgang Indskydernel med Ind- med Indskud skud Ved Aarets Indskudt Tilsammen. i under over Begyndelse. A aret II. De sterre Sparebanker. (Forts ) Skoger 0 Sem ' Tønsberg 0 Sandefjord 0 Larvik Hedrum Porsgrund 0 00 Skien Bamle 0 0 Gjerpen 00 0 Solum Tvedestrand edenes (Arendal) 00 Sparebanken i Arendal Grimstad 00 0 Kristiansand Oddernes 0 Mandal Vanse 0 Flekkefjord 0 Sandnes ) 0 Stavanger Sparekasse Heiland 0 Torvestad og Skaare 0 0 Haugesund Kinservik Voss 0 0 Bergen 0 Førde 0 Volden og Ørsten Borgund 0 0 Molde 00 Kristiansund 00 Orkedalen Røros 0 Strinden Trondhjem Levanger og Skogn 0 Stod og Stenkjoer 0 0 amsos Bodø 0 Vaagan Trondenes Ibbestad Tromso ,

23 ,, ' Sparebanker lgodehavende m. v. 0. ' IMMI -- - tgodehavende. 0 Gjenneinsnitlig Rente for : Deraf paa Indskydere Udlaan Udtaget ' Ved Aarets mod i med Tilgode- med Tilgode- Indlaan. Udgang. havende havende Vexelobli- Aaret. u n d e r 00 o v e r 00 gation. Pct. Pet. r '. t t f : I.. 0 I t

24 0 Sparebanker 0. Tabel. Sparebankernes Pass! Passiva. r. Sparebanker. Indskud. Uoptjent Diskonto. Laan, Iovrigt, derunder bevilgede, men ikke udbetalte G aver. Ialt I. Sammendrag amtsvis Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg edenes 0 Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Bergen ordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem ordre Trondhjem ordland Tromso 0 Finmarken f Land 'fah By Riget , : '! ' Fredrikshald 0 0, 0 0 II. De sterre Sparebanker. Sarpsborg Fredrikstad Do. Spareskillingsbank Moss Kristiania Do. Spareskillingsbank Do. Haandv. Sparekasse Aker Eidsvold Vang (Hedemarken) Kongsvinger (Vinger). Elverum Faaberg Lillehammer 0 0 Gjøvik 0 Toten og Vardal 0 Land 0 00 Ringerike 0 es 0 Drammen ) 0 Lier 0 Kongsberg ) I. ) Under Formuen er medtaget afsatte Reservefond og Delkrederefond. ) Heraf 0 optjente, men ikke hævede Renter. ) Ligesaa 00. ) Hertil kommer Bankens Bygning, Værdi 0 000, og Inve]

25 Aktiva ved Aarets Udgang. Sparebanker 0. 0 Aktiva. Hypothekbank- eller Vexel- Udlaan mod fuldt betryggende Sikkerhed i fast Eiendom : mrnuneobliga- obligati oner Andre Pantobligationer. Vexler 'oner, eller andre Aktier Udlaan Gjældsbreve Tilsammen. og lignende sikrede ved deponerede Pantobligationer eller Skadesløsbreve mrdipapirer. i fast Eiendom. r ( i ' ) 0 0 ) ) ) vede Renter ) Ligesaa. ) Pantegjæld paa indkjobte Panter. ) Heraf 0 optjente, men

26 Sparebanker 0. Tabel (Forts.). Sparebankernes Passii r. 0 0 Sparebanker. I. Sammendrag amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg edenes Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Bergen ordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem ordre Trondhjem ordland Tromso Finmarken J' Land Ialt k By Riget 0 ME! I Udlan mod fuldt betryggende Sikkerhed i andet Pant eller Depositum: Vexelobligationer Vexier. eller andre Gjældsbreve ' ,, 0 0 0, 0, Andre Udlaan Tilsammen ' Akt Udlaan uden no Sikt Vexelobligationer andre Gjw Vexler. breve, sikr l ved Borge eller Kauti Kr, ' , ; II. De sterre Sparebanker Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Do. Spareskillingsbank Moss Kristiania Do. Spareskillingsbank Do. Haandv. Sparekasse Aker Eidsvold Vang (Hedemarken) Kongsvinger (Vinger). Elverum Faaberg Lillehammer Gjøvik Toten og Vardal Land Ringerike es Drammen Lier Kongsberg , ; E 0 0 E C 'i 0 M 0 0E_ OC C R P ` 0 E E

27 Sparebanker og Aktiva ved Aarets Udgang. 0. (Forts.). 0 r af forannævnte heder: Faste Eien- Inde- Rente- Forskudte r domme og sta aende Easserestancer Omkost- Ialt. Andre Inventar. Banker. af Udlaan. i andre beholdning. Tilsammen. Udlaan. ninger O i :'. 0 0 'O 0 ' F 0 0 ( 0 0 g O '0 0 0 E 0 I (, i 0 0l0-0 0 E 0 V,, ' 0 ( 0, 0 g 0 I'0 0 le 00 i0-0 li ( ; ' ; 0 0, ) 0e ' : O - ( - 0 f í E g -e 0 ', 0 ' F ( le ç -f 0 ( 0a ` 00-0 i0 - ç, ( ', f.

28 Sparebanker 0. Tabel Forts.). Sparebankernes Passiva Passiva. r. Sparebanker. II. De storre Sparebanker. (Forts.) Skoger Sem Tønsberg Sandefjord Larvik }{edrnm 0 Porsgt und Skien Bamle Gjerpen Solum Tvedestrand edenes (Arendal) Sparebanken i Arendal.. Grimstad Kristiansand 0 Oddernes Mandal Vanse Flekkefjord Sandnes Stavanger Sparekasse.. Høiland Torvestad og Skaare Haugesund Kinservik 0 Voss Bergen Førde Volden og Orsten Borgund Molde Kristiansund Orkedalen Roros Strinden 0 Trondhjem Levanger og Skogn. Stod og Stenkjær amsos Bodo Vaagan Trondenes nbestad Tromso Formue. Indskud. Uoptjent Diskonto. Laan. Iøvrigt, derunder bevilgede, men ikke udbetalte Gaver , 00, ') )0 0 & - i 0 0 0, Ialt ) Hertil kommer Bankens Bygning, Værdi ) Diverse Kreditorer.

29 Sparebanker og Aktiva ved Aarets Udgang Aktiva. stats -, Hypothek - bank- eller Kommuneobligationer, Aktier og lignende Værdipapirer. Pantobligationer. Udlaan mod fuldt betryggende Sikkerhed i fast Eiendom :,' Vexel- I obligationer Andre Vexler eller andre Udlaan Gjaeldsbreve sikrede ved deponerede Pa,ntobligationer eller Skadesløsbreve i fast Eiendom. Tilsammen. Kr,, r M S I '

30 Sparebanker 0. Tabel (Forts.). Sparebankernes Passiva r. ' Sparebanker. Il. De starre Sparebanker. (Forts.) Skoger Sem Tonsberg Sandefjord Larvik Hedrum For sgrund Skien Bamle Gjerpen Solum Tvedestrand edenes (Arendal) Sparebanken i Arendal Grimstad K ristiansand Oddernes Mandal Vanse Flekkefjord Sandnes Stavanger Sparekasse.. Høiland Torvestad og Skaare Haugesund Kinservik Voss Bergen Førde Volden og Orsten Borgund Molde Kristiansund Orkedalen }Oros Strinden Trondbjem Levanger og Skogn Stod og Stenkjær amsos Bodo Vaagan Trondenes Ibbestad Tromso Udlaan mod fuldt betryggende Sikkerhed i andet Pant eller Depositum : Andre Udlaan. Tilsammen.Vexier O , 00 0 O O - ' ' Aktiva Vexelobligationer Vexier. eller andre Gjaalclsibreve. Udlaan uden nogen Sikker- Vexelobligationer ell. andre Gjældsbreve, sikrede ved Borgen eller Kaution ' ) Heraf Kr, 000 Kommunens Garanti for Bankens Jernbanebidrag.

31 Aktiva ved Aarets Udgang. _ orts.). : domme og staaende Andre Inven- i andre Tilsammen. lc-haan. tar. Banker. 0 I Rente- - Forskudte restancer Omkostaf Udlaa,n. ninger. ' forannmvnte der:faste Eien- Inde- Kassebeholdning. Sparebanker 0. r. Kr, ! 0 ì 0' d r i) ' =

32 Sparebanker 0., "". ';" r '-' :l,-,d cd C -',--',,-) (, cfd --d. -S:) -;. 0 -., -,z- - Cc cd co t.- az 00 kn CO c0 CO..d., co 0 C co 0 cc CO LCD CC IC 0 -,I.I r..: CO In..,,J 0 " c:, IC,..- 0 In d.(, IC, c.0 CC,-- 0 IC P e,.,,; E r..." ; a). g e't CH -ci:,f.,,,p g,," I-. P Pc -,-.,s, C. = cd. Z., bk.,.., 0 k C = --I r-i in IC r-- C,... c, IC ce, 0,-- CO 00. r-- x -. 0 c', CO c,,--+ a, t... CO CO.,n k_r, r-,d, C 0 C x, : : : : ::, a, "II c:d,--, cc x cz CO co...,±, Cc.-- 0 CO r-i - = cm cc CO 0", = ---i r- =.. C., ri a', r-i Cc 0 0..,t, Cc CO "kl, = CO ', C\- la, d, 0 - CO CO r-i CT, 0 r-i CO CO rd r.-i CO CO CD : a, a., rt t, rt, C,..." c &-',.. C ;-,t,' F. rcj z,s,,t IC 0 IC 00 00,..c, co 00 0,I 00 G\ X 0 Gi c:).., 0,-- CO 0 cr.,,f 00 = m t---.c. CZ cc cc --,,--, x to Ci'D,t, cn. a, 00 0., c0 r- Cc 0 m co -,t C:, C, -{ 0 x IC 0 GI,t, GZ ce --I,I ),.c ce,,..0 Cc c) Cr,.--, az cc..,t, 0 ce),---i r- co,frt -,h,.--. C\. m CO `,..C, 0 0 -,tq CC (=>,--( et),--, X.... CC cr:,= Cc I (" co. t, Ce r-i r..., I 0, cfd.m az c0 c:f 00 CT, C',,t,0 CC 00X00 0 ',,, 0 a, 0,t0 srt, d'i 'II 0 c.0 0 p..-+ E g,. a, cz a, CCX t-..t, cu ci,,... c.0 ',Ir:,ICC., c.c) c s..,.., r-i CC rti a, 0 vn. k C,00 C,, c di 00 X..--, -t,-- Pc, C a",, CO C?, C 00 00,t CO 0 CO 0 C c 0 kn CO CO 0 c.0.to 00 az 0000 cs::),,..az 00,t a, a, co In k C LO CO 0 c C, co x -. )c 00 00c,0C, X 0 k ca - --I 00 c0 C.C:) Cc r- CO 0 00 Cr, 0 - r-i r-i 0 'TO dl c0 r-i 0 X crd C 0 C 0 0 kn 0 0 In r Po c) c) c, o I I_ C c) o c. -, a) r-i kc 0 CC CM kn

33 Sparebanker tbel. Sparebankerne fordelt amtsvis i Grupper, ordnede 0. efter Rentefodens Størrelse. a) Indlaansrenten: Amter ' ' Pet. Pet. Pct. Pet..-. Pet. Tilsammen Sparebanker. aalenene ershus istiania demarken istians Tskerud trisberg og Larvik ratsberg edenes ster og Mandal,avanger Yildre Bergenhus rgen Drdre Bergenhus mnsdal - rndre Trondhjem )rdre Trondhjem prdland 0q0 nmarken Lintlige Sparebanker eraf : de stone Banker de mindre Banker I b) Udlaansrenten: ' =M. Amter Pet. Pet. Pet. Pet..-.. Pet..Pet. og derover. naalenene ershus ristiania edemarken ristians iskerud,risberg og Larvik iatsberg denes ster og Mandal avanger indre Bergenhus rgen )rdre Bergenhus nnsdal,udre Trondhjem )rdre Trondhjem )rdland omso nmarken ntlige Sparebanker ntaf: de storm Banker de mindre Banker ',

34 0 Sparebanker 0. Tabel. De enkelte Sparebankers Form r. Sparebankens avn eller Hjemsted. For- Heraf Formue. i-. Sparebankens avn eller Hjemsted. valtningskapital. For- valtnings- kapital. Heraf For= i (Akershus Amt. Forts.) De enkelte 0( G-jerdrum Sparebanker. 0 Ullensaker 0 ( es, Smaalenenes Amt. Udenes Eidsvold 0 ( annestad 0 0: Hurd ale n 0 0 Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad... Do. Spareskillingsb. Moss Trøgstad Askim Spydeberg Skiptvet Rakkestad Eidsberg Rødenes Aremark Skjeberg Hvaler Borge Varteig Tune Glemminge ()Ilse Raade Rygge Vaaler Hobel Akershus Amt. Drobak (Follo) 0 Vestby Kraakstad Aas Frogn esodden Aker Bærum Asker Urskog Holand Enebak Fet Serum Skedsmo Lørenskogen ittedalen Hakedalen , 0' 0 0, ,, 0 ; 0 0 ' 0, Kristiania. 0 0i Kristiania, ' Do. Spareskillingsb. ' Do. Haandy.Sparek. 0 - Hegdehaugens Sp.bk. 0 0 Hedemarkens Amt. Hamar Kongsvinger (Vinger 0 0 Ringsaker es Vang Leiten Sondre Hedemarken Romedal Stange Søndre Odalen ordre Odalen Lillehammer Gjøvik 0l Brandval Grue Hof 0 Aasnes Vaaler 0 0 Elverum Trysil Aamot Storelvedalen Ytre Rendalen Ovre Rendalen Tonset Tolgen Kvikne Kristians Amt. 0 t,

35 og Forvaltningskapital ved Aarets Udgang. Sparebanker 0. r. Sparebankens avn eller Hjemsted. For- Heraf Formue. i. Sparebankens avn eller Hjemsted. For- valtnings- kapital. valtnings- kapital. Heraf Formue. (Kristians Amt. Forts.) Dovre Lesje Lom og Skiaaker Vaage ordre Fron Søndre Fron Ringebu Øier Gausdal Faaberg Biri Toten og. Vardal Jevnaker Gran Land Søndre Aurdar ordre Aurdal Ulnes og Svelles.. Skrautvaal Vestre Slidre Ostre Slidre Vang Buskerud Amt. Hønefoss Drammen Kongsberg Hole Lunder Ringerike es Gol Aal Hol Sigdal Eggedal Krødsheued Modum Eker Lier Hurum Sandsvær. Flesberg Rollag og Veggli ore ,, ' 0 ' 0 ' 0, , 0 0' 0 ( ' Jarlsberg og Larvik Amt. Svelviken Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Berger (i Strømmen) Skoger Sande Hof Botne Vaale Ramnes Andebu Stokke Sem øttero Tjomo Sandeherred Tjølling Fredriksværn Hedrum Lardal Bratsberg Amt. Kragerø Langesund Brevik Porsgruncl Skien Drangedal Tordal Sannikedal Skaatø Bamle Eidanger Gjerpen Solum Hollen Lunde Bø Sande og es Hitterdal Attraa og Mæl Hjartdal Seljord Kviteseid Treungen Fyresdal Mo Laarclal ,, l0 0 0j Q

36 Sparebanker 0. Tabel (Forts.). De enkelte Sparebankers Formue r. Sparebankens avn eller Hjemsted. For- kapital. Heraf Formue. Sparebankens avn r. eller Hjemsted. valtnings- For- valtnings- kapital. heraf' Formue, 0. 0 edenes Amt. Risør Tvedestrand edenes (Arendal).. Sparebanken i Arendal Haandvk.sb. i Arendal Grimstad Lillesand Vegaarsheien Gjerstad Søndeled Dybvaag Tverdalsøen Holt Aamli Froland Tromø Øiestad Fjære Landvik Vestre Moland Høvaag Birkenes Vegusdal Iveland Evje og Hornnes. ' Bygland Valle Lister og Mandal Amt. Kristiansand Do. Arbls Sparesk.bk. Mandal 'Farsund Flekkefjord Tveit Oddernes Vennesla Øvrebø og Hægeland 0 Sogne og Greipstad Holme, Halsaa og Hartmark Øislebø og Laudal Bjelland og Grindmn Aaseral ordre Undal Søndre Undal ' (Lister og Mandal Amt. -- Forts.) Vanse Spind Lyngdal Hægebostad Fjotland Liknes Fede es Hittero Bakke og Gyland.. Siredalen Stavanger Amt. Sogndal Egersund Sandnes Stavanger Sparekasse Skudeneshavn Kopervik Haugesund Sogndal Landsogn Lund Bjerkreim Egersund Landsogn Gjesdal Høiland Haaland Hetland Strand Finnø Skudenes Kopervik Landsbank Torvestad og Skaare Tysvær Skjold Aardal Sand Saude Sondre Bergenhus Amt. Strandebarm Kvinnherred Skaanevik Etne' Ølen Eid Fjære Moster Bremnes Bommel Stord Fitjar Tysnes i

37 og Forvaltningskapital ved Aarets Udgang. Sparebanker 0. r. Sparebankens avn eller Hjemsted. For- Heraf Formue. r. Sparebankens avn eller Hjemsted. valtnings- kapital. For- valtnings- kapital. Heraf Formue (Sondre Bergenhus Amt. Forts.) Fuse Samnanger Fane Sund-Austevold Haus Bruvik Hosanger Hammer og Aasene Herbo Manger Lindaas Masfjorden Kinservik Vikør Evanger Voss Vossestranden i Bergen 0 Vestnes Grytten og Vold. Eid Veø ordre Bergenhus esset Amt. Boise Do. Sparekasse Frmnen Hustad Jostedalen Lyster Hafslo Lærdal Sogndal Aurland Leikanger Balestrand Vik Lavik Gulen Askvold Ytre Holmedal Indre Holmedal Jølster Førde austdal Vevring Bremanger... Selje Daviken Hornindalen Gloppen Indviken Stryn ordfjord Romsdals Amt. Molde Do. Haandv. Sparek. Kristiansund Do. Spareskillingsbk. Vannelven og Søvde. Sande og Rovde.. Hero og Rovde Ulstein Volden og Orsten Hjørundfjord Sunnelven Geiranger orddalen Stranden Stordalen Søkkelven Ørskog Skodje og Vatne. ) Borgund _Haram Tingvold Kvernes Sundalen Stangvik Surendalen Rind al en Aure Valsøfj orden Smølen (i Edo) Sondre Trondhjems Amt. Trondhjem Do. Arb.f. Sparesk.bk. Bjornør Aa Bjugn Hitteren Indhitteren Revne Ørlandet Rissen Stadsbygden i 0 0 0

38 , Sparebanker 0. Tabel (Forts.). De enkelte Sparebankers Formue og Forvaltningskapital ved Aarets Udgang. Sparebankens avn kapital. For- r. eller valtnings- Hjemsted. kapital. I feria Formue. Sparebankens avn r. eller Hjemsted. For- valtnings- Heraf Formue. 0 ' (Sondre Tronclhiems Amt. Forts..) Orkedalen ' Meldalen Rennebu, Opdal 0 Røros Aalen 0 0 Holtaalen 0 Singsaas 0 0 Budalen, Storen Soknedalen Horg Holandet. 0 Melhus 0 Flaa Borsen 0 0 Borseskognen. Byneset, Leinstranden S trind en 00 Klæbu 0 Tilder ' Selbu 0, 0 ordre Trondhjems Amt. Levanger og Skogn Stod og Stenkjær.. 0 amsos Hegre 0 Stjørdalen 0 Leksviken Frosten Aasen 00 Skogn Vcerdalen 0 Ytterøen Inderoen Sparbu og Egge. Sparbu Arb.spareb.0 0 Beitstaden Snaasen Lierne Grong 0 Overhallen Fosnes Flatanger 0 ærø 0 Vikten Leka Kolvereid 0 Foldereid I ordlands Amt. Bodo arvik Bronno Bronnosund Vega Tjotta Vefsen Alstahaug Stamnes Hero esne Hemnes Mo Rodo Gildeskaal... Steigen Hammero Ankenes Evenes Lødingen Vaagan Stamsund Buksnes Hadsel Bo Langenes Sortland Dverberg Andenes Tromso Amt. Harstad Tromso Kvæfjord Trondenes Bjarke Ibbestaci Trano Dyre Sorreisen Gisund Maalselven Bardo Tromsøsundet Skjei-vo Finmarkens Amt. Hammerfest Vadsø Vardo Alten

39 Forts. (Suite.) r.. Veterinærvæsenet og kjodkontrollen 0. (Service vétérinaire et l'inspection de la viande.) - -. Socialstatistik. V. Om Earn, fodte udenfor Ægteskab. (Statistique sociale. V. Enfants illégitimes.) -. Rekrutering 0. (Recrutement.) -. Socialstatistik. VI. Arbeidsledigheds-Tællinger i 0 og 0. (Statistique sociale. VL Dénombrtments du chmage en 0 ou 0.) - 0. orges kommunale Finanser 0. (Finances des communes.). Kriminalstatistik 0 og 0. (Justice criminelle.) -. Socialstatistik. VII. Arbeids- og Lonningsforhold ved Sagbrug og Hevlerier. (Statistique sociale. VII. Scieries et établissements de robotage: Organisation et procédés du travail. Salaires.). Private A ktiebanker 0. (Banques privées par actions.). orges Sparebanker 0. (Caisses d'épargne.) Det statistiske Centralbureau har derhos bl. a. udgivet folgende Værker: Statistique internationale: avigation maritime. I, II, III, IV. Christiania,,,. International Skibsfartsstatistik: Tabeller vedkommende Handelsfiaaderne i Aarene 0-. Kristiania. Tabeller vedkommende Skibsfartsbevægelsen - og Handelsflaaderne -. Kristiania. Statistisk Aarbog for Kongeriget orge. Senest udkommet: Seksogtyvende Aargang, 0. Kristiania 0. (Annuaire statistique de la orvège.) Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau. Senest udkommet: Fireogtyvende Bind, 0. Kristiania 0. (Journal du Bureau Central de Statistique.) Oversigt over Kongeriget orges civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet Juni 0. Kristiania 0. Med Tillæg. Fortegnelse over orges officielle Statistik m. v. -0 Juni. Kristiania. Med Tillæg, omfattende Tiden fra Juli til December 0. Katalog over Det statistiske Centralbureaus Bibliothek. I. Juli 0. Kristiania 0. Samtlige Værker er at erholde tilkjebs hos H. Aschehoug C o., Kristiania. Oktober 0.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 10 Juni 1, S.. findes opførte

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn DESIGN BARN 236R MOD. 236-7 2 Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-3 Kjole. Rauma Finullgarn 3 MOD. 236-2 4 Genser. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-9 MOD. 236-6 Genser. Rauma Finullgarn Lue. Rauma

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. -8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 8- findes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) No 85 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. l88 BO Juni 889, S. 2227. 8646

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist mandag 15.01.2018 ENK Oslo Oslo skattekvartalet Schweigaards gate 17 12:30-17:00

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. orges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la orvége, troisième série) o Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 88 (Rapports consulaires) Den norske

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) N.1 7 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) Nr. 181 tholes opfort i Forteguelse over N urges officielle Statistik nt. v. 1.1 a nuar 191) 31

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. -8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. - 9-8 se omslaget paa verker

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ru. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

Deltagere vs årlig besøk Web Barn

Deltagere vs årlig besøk Web Barn Arrangør Årlig besøk Kategori Deltagere totalt Deltagere vs årlig besøk Web Barn Ungdom 14-18 år 19-25 år 26-67 Over 67 år Ikke oppgitt alder Funk voksne Funk barn AdO arena 330000 C 409 0.12% 273 30 38

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA.

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. N O R G E S O F F I C I E L L E S T A T I S T I K. V., KOMMUNEVALGENE 0. (Élections en 0 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 8 se tidligere better. Trykt 9: Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privces par actions.) 0. Skolevæsenets

Læs mere

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914)

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. 32TE BIND 1914. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) I KOMMISSION HOS

Læs mere

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler 1 arte jul 2 3 S Sankta vart senker natten seg i stall og stuer. Solen har gått sin vei, skyggene truer. Inn i vårt mørke hus stiger med tente lys, Lucia, Sankta Lucia! kr. 1190,- sølv, krystaller og ferskvannsperler

Læs mere

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00 Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund - 23.01.2010 kl 12.00 Klubber i rødt har ikke vært inne på registreringen Klubber i blått må registrere aktivitetstall Klubber i rosa må sjekke om aktivitetstallene

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 0. KOMMUNEVALGENE. (Élections en pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.. Kommunevalgene

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM,

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM, FOR STATISTISK AARBOG KOGERIGET ORGE FJERDE AARGAG 1883 UDGIVET AF DET STATISTISKE CETRALBUREAU REDIGERET AF BOYE STRØM, KST DIREKTØR, I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 883 KRISTIAIA TRYKT 1 OtT STEESKt

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere