Forsikringsbetingelser nr ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser nr Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar ifaldet for formuetab påført tredjemand for uagtsomme handlinger eller undladelser, der skyldes sikrede selv eller dennes personale under udøvelsen af advokatvirksomhed fra kontor i Danmark. Som sikrede anses de på policen anførte advokater. 2. Undtagelser Forsikringen dækker ikke ansvar, der udspringer af eller står i forbindelse med: a. at sikrede eller dennes personale har tilsidesat sine pligter forsætligt, b. at sikrede eller dennes personale har påtaget sig et ansvar eller forpligtelser, der ligger udover dennes almindelige ansvar som advokat, c. besvigelser uden hensyn til hvem, der har foretaget dem, d. bøder, bod, punitive og exemplary damages eller lign. der pålægges sikrede, dennes personale eller tredjemand. 3. Forsikringssum Forsikringssummen er den højeste grænse for CNA s forpligtelse for samtlige krav, der er rejst inden for et forsikringsår, uanset om der er tale om en eller flere skader. Uanset at flere sikrede kan gøres ansvarlig for en enkelt skade, er CNA s dækning begrænset til den forsikringssum, der er til rådighed for én af de sikrede. Forsikringssummen er det på policen nævnte beløb og andrager som minimum 2,5 mio. kr. 4. Selvrisiko For forsikringen gælder en selvrisiko som anført i policen. Der beregnes ikke selvrisiko af sagsomkostninger. CNA hæfter direkte over for en skadelidt tredjemand for en af sikrede påtaget selvrisiko. Forsikringstageren hæfter over for CNA for betaling af selvrisiko. Såfremt forsikringstager er ophørt eller uden betalingsevne, hæfter sikrede over for CNA for selvrisikobeløbet DOC CNA Insurance Company Ltd. Side 1 af 7

2 5. Omkostninger Omkostninger og renter er en del af forsikringssummen, og dækkes således ikke ud over denne. Omkostninger forbundet med afgørelse af erstatningspligtens eksistens og omfang er tillige dækket inden for forsikringssummen, hvis CNA på forhånd har godkendt afholdelse heraf. 6. Dækningsprincip a. Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden uanset hvornår den ansvarspådragende handling eller undladelse har fundet sted. Erstatningskrav rejst mod sikrede i forsikringstiden, men anmeldt til CNA senere end tre måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: a. Det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en skade eller et tab med krav om erstatning. b. Det tidspunkt, hvor sikrede får sin første viden om, 1. at der er indtrådt en skade eller et tab eller 2. at der er risiko for, at der vil indtræde en skade eller et tab b. Såfremt den til grund for erstatningskravet liggende ansvarspådragende handling eller undladelse er udvist før forsikringens ikrafttræden, er det en betingelse for selskabets erstatningspligt, at sikrede godtgør, at sikrede ikke på noget tidspunkt før forsikringens tegning havde kendskab til eller formodning om, at erstatningskrav ville kunne rejses. c. Såfremt den til grund for erstatningskravet liggende ansvarspådragende handling eller undladelse er udvist før sikredes optagelse på policen, er det en betingelse for selskabets erstatningspligt, at sikrede godtgør, at sikrede ikke på noget tidspunkt før optagelsen havde kendskab til eller formodning om, at erstatningskrav ville kunne rejses. d. Såfremt forsikringen ændres, herunder at forsikringssummen forhøjes, og den til grund for erstatningskravet liggende ansvarspådragende handling eller undladelse er udvist før ændringsdatoen, gælder tillige det under punkt 6.b og 6.c for så vidt angår selskabets pligt til at erstatte på de efter ændringen gældende vilkår. 7. Afløbsdækning Erstatningskrav rejst mod sikrede, efter at denne er ophørt med at have advokatbeskikkelse i forsikringstiden, herunder også ophørt som følge af deponering, for handlinger og undladelser udvist før ophør af beskikkelsen, dækkes i indtil 10 år efter ophør af beskikkelsen. Udleveres beskikkelsen efter deponering dækker afløbsforsikringen ikke krav rejst efter udlevering. CNA s forpligtelse efter denne bestemmelse kan ikke overstige minimumsforsikringssummen på DKK 2,5 mio. pr. advokat for den 10-årige afløbsperiode. Definitionen af hvornår et erstatningskrav anses for rejst svarer til definitionen under punkt 6.a DOC CNA Insurance Company Ltd. Side 2 af 7

3 8. Ansvarsdækning for tingskader a. Dækningen omfatter sikredes erstatningsansvar for skade på ting, som sikrede i forbindelse med udøvelse af advokatvirksomhed fra kontor i Danmark har i varetægt eller bærer risikoen for. Som sikrede anses de på policen anførte advokater. b. Forsikringen dækker ikke ansvar for 1. Skade, når ansvaret følger af et tilsagn fra sikrede eller dennes personale om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar, end hvad der følger af de almindelige erstatningsregler. 2. Formuetab. 3. Skade på ting tilhørende forsikringstageren, sikrede eller en virksomhed, som forsikringstageren og/eller sikrede har økonomisk interesse i. 4. Skader, der er eller kunne være dækket under en sædvanlig erhvervsansvarsforsikring. 5. Skader, der er omfattet af en sædvanlig løsøreforsikring omfattende brand-, tyveriog vandskader. 6. Skader, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af udsivning eller anden form for forurening eller besmittelse opstået gennem luft, jord eller vand. Følgeomkostninger til oprensning, bortskaffelse eller destruktion af sådan forurening samt heraf følgende idømte bøder eller bodslignende erstatning, som f.eks. "Punitive or Exemplary Damages" vil ligeledes være undtaget fra dækningen. 7. Skade forvoldt af sikrede eller dennes personale med forsæt,eller selvforskyldt beruselse, 8. Skade på ting, når skaden skyldes grov uforsvarlig tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger. c. Forsikringen dækker krav, der rejses og anmeldes i forsikringstiden, uanset på hvilket tidspunkt det ansvarspådragende forhold måtte være begået. Definitionen af hvornår et erstatningskrav anses for rejst svarer til definitionen under punkt 6.a. d. Forsikringssum Forsikringssummen er den højeste grænse for CNA's forpligtelse for krav rejst inden for det enkelte forsikringsår. Uanset at flere sikrede kan gøres ansvarlig for en enkelt skade, er CNA s dækning begrænset til den forsikringssum, der er til rådighed for én af de sikrede DOC CNA Insurance Company Ltd. Side 3 af 7

4 9. Garantiforsikring Forsikringsselskabet hæfter som selvskyldner direkte over for sikredes klient for dækning af tab, som klienten har lidt ved, at sikrede eller dennes personale uretmæssigt har forbrugt midler, der var betroet sikrede i dennes egenskab af advokat. Som sikrede anses de på policen anførte advokater. Garantiforsikringen dækker krav, som vedrører midler, betroet fra og med garantien træder i kraft, og indtil den bringes til ophør. Kravet skal være rejst og anmeldt overfor CNA i garantiperioden. Garantiperioden løber fra garantiforsikringens ikrafttrædelsesdato, og indtil denne bringes til ophør. CNA s hæftelse kan maksimalt udgøre 5 mio. kr. i alt pr. sikrede i garantiperioden. Fornyelse af garantiforsikring i løbende forsikringsforhold anses ikke for en ny garantiperiodes påbegyndelse. Endvidere kan en skade ikke udløse en udbetaling på mere end 5 mio. kr. Garantiforsikringen dækker ikke krav, som er omfattet af anden særskilt tegnet forsikring/garantiordning, herunder en kautionsforsikring. I tilfælde af, at CNA er forpligtet til at udrede erstatning i henhold til garantiforsikringen, har CNA fuld regres for det udbetalte beløb mod forsikringstager og/eller sikrede. Udover forsikringstagers og/eller sikredes hæftelse i henhold til ovenstående, hæfter forsikringstager og/eller sikrede endvidere for CNA s omkostninger i forbindelse med en skadesag. Fra den dato, hvor skadeanmeldelse er indgivet til CNA, er CNA berettiget til at opsige garantiforsikringen uden varsel. Garantiforsikringen kan dog tidligst udgå pr. den dato hvor CNA underretter Advokatrådet. Ophører en advokat med at have beskikkelse som advokat, ophører garantiforsikringen med virkning for datoen for ophøret. Som ophør betragtes tillige deponering af advokatbeskikkelse. CNA accepterer, at Advokatrådet kan holde garantiforsikringen i kraft i indtil et år efter ophør i henhold til 62, stk. 1 i vedtægt for Det danske Advokatsamfund. 10. Generelle bestemmelser a. Geografisk dækningsområde Forsikringen dækker advokatvirksomhed fra kontor i Danmark indenfor det i policen angivne geografiske område. Medmindre andet er aftalt og policen er påtegnet herom, dækker forsikringen ikke skade som følge af rådgivning om udenlandsk ret. b. Præmiens betaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier til de anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal CNA straks underrettes DOC CNA Insurance Company Ltd. Side 4 af 7

5 Betales præmien ikke efter første påkrav, sender CNA en fornyet skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren på betalingsadressen. Denne påmindelse vil indeholde oplysning om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den i påmindelsen anførte tidsfrist. En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter første påkrav. For så vidt betaling ikke finder sted inden 14 dage efter påmindelsen, bortfalder CNA's dækningspligt. CNA er berettiget til, udover præmien, at opkræve et inkassogebyr. c. Præmieregulering Forsikringen er tegnet med præmieregulering, og den anførte præmie betragtes som et præmieforskud, der kan reguleres ved hver hovedforfaldsdag. Præmieregulering foretages hvert år pr. hovedforfaldsdato, og forsikringstageren er pligtig at indsende reguleringsskema påført de nødvendige oplysninger inden en nærmere fastsat frist. Efterkommer forsikringstageren ikke sådan anmodning, er selskabet berettiget til at fastsætte præmien efter skøn. På forlangende af selskabet er forsikringstageren pligtig at godtgøre rigtigheden af opgivelserne til brug ved præmiereguleringen. d. Indeksregulering Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringssummen indeksregulere hvert år ved præmieforfald på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte løntal. Ved valg af indeksregulering af forsikringssummen, reguleres præmien tilsvarende. Indeksreguleringen foretages således, at nævnte forsikringsbeløb forhøjes eller nedsættes med den procent, løntallet afviger fra det i policen anførte løntal. Løntallet, som bringes til anvendelse ved indeksreguleringen for det pågældende kalenderår, er løntallet pr. 1. januar fra det foregående kalenderår. Det vil dog altid gælde, at præmien men ikke forsikringssummen for garantiforsikringen indekseres hvert år ved præmieforfald i henhold til ovenstående. e. Forhold ved skadetilfælde Såfremt sikrede får at vide eller må formode, at der vil blive rejst krav mod ham, skal der uden ugrundet ophold ske skriftlig anmeldelse til CNA. Sikrede er ikke berettiget til at anerkende nogen erstatningspligt med bindende virkning for CNA, med mindre sikrede derved kun opfylder sin retspligt. Under forhandlingerne om sagens ordning og rettergang er CNA berettiget til at benytte egen advokat. Sikrede er forpligtet til at yde enhver bistand til sagens oplysning og afslutning. Føres sagen af en af policen omfattet sikret, har han ikke krav på salær herfor. CNA er berettiget til at betale erstatningen direkte til skadelidte, medmindre denne allerede er fyldestgjort af forsikringstager/sikrede. f. Serieskade Såfremt den samme ansvarspådragende handling eller undladelse bevirker, at der rejses flere krav mod en af dækningen omfattet advokat, anses ethvert af disse krav rejst på det DOC CNA Insurance Company Ltd. Side 5 af 7

6 tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses. Alle sådanne krav anses under nærværende forsikring for én skade. g. Risikoforandring Indtræffer der forandringer i de i begæringen eller på anden måde opgivne forhold, skal forsikringstageren anmelde dette til CNA. h. Anden forsikring Forsikringen dækker ikke i det omfang, de ved nærværende police forsikrede interesser er dækket af anden forsikring. i. Voldgift Hvis der mellem forsikringstageren/sikrede og CNA opstår tvist om, hvorvidt en skade er dækket af policen, eller hvis forsikringstageren/sikrede for at undgå offentlig retsforfølgning betaler erstatning til en skadelidt i et tilfælde, hvor han mener, at han har retlig erstatningspligt, og dette bestrides af CNA, eller hvis forsikringstageren/sikrede og den skadelidte er enige om at lade et erstatningskrav afgøre af en voldgift, skal den pågældende tvist indbringes til afgørelse ved en voldgiftsret, der består af en af CNA valgt fast formand, der virker som dommer i højesteret eller Østre Landsret, og to af Advokatrådet i den enkelte sag valgte advokater. Voldgiftsrettens afgørelse kan ikke indbringes for domstolene. Voldgiftsretten afgør, hvem der skal betale voldgiftsrettens omkostninger. j. Forsikringens ikrafttræden og varighed Forsikringen træder i kraft, når den er antaget af CNA. Forsikringen kan fra hver af siderne opsiges med tre måneders skriftligt varsel til et forsikringsårs udløb. Opsiges forsikringen ikke, fornys den for et år ad gangen. Efter anmeldelse, afvisning eller udbetaling af erstatningskrav kan dækningen af såvel forsikringstageren som af CNA opsiges med 30 dages varsel. Der henvises til særlig bestemmelse under punkt 9, hvorefter opsigelsesvarslet er kortere. Såfremt der er tegnet en underslæbsforsikring henvises til særlig bestemmelse om opsigelsesvarsel for denne. Endelig henvises der til særlige bestemmelser om opsigelse under punkt Særlige undtagelser Dog gælder følgende særlige bestemmelser tillige for nærværende dækning: For forsikringen i sin helhed gælder det, at den ikke dækker skade eller udbredelse af skade: a. Der indtræder som en direkte eller indirekte følge af jordskælv, andre naturforstyrrelser, krig, krigslignende operationer, neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn mod sådanne, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder, DOC CNA Insurance Company Ltd. Side 6 af 7

7 b. der omfattes af 1 i Lov om erstatning for atomskader (nukleare skader). 12. Underslæbsforsikring a. Forsikringens omfang Forsikringen dækker forsikringstager med den i policen anførte forsikringssum for det tab, der måtte lides ved, at det hos forsikringstager ansatte personale gør sig skyldig i forbrug af midler, der er dem betroet, eller hvortil de har adgang i deres egenskab af ansatte hos forsikringstager. Forsikringen dækker ikke for underslæb begået af ansat personale, om hvem forsikringstager ved begæringens antagelse vidste eller havde formodning om, at vedkommende allerede tidligere havde begået underslæb, hvad enten dette måtte være sket over for forsikringstager eller over for tredjemand, og hvad enten dette måtte have ført til straf eller ej. Forsikringssummen er det højeste beløb, der kan komme til udbetaling i henhold til forsikringen. Forsikringen dækker ikke tab, der anmeldes senere end 5 år efter, at det strafbare forhold er udvist. b. Erstatningsprincip Underslæbsforsikringen dækker efter skadevirkningsprincippet de tab, som konstateres af forsikringstager første gang i forsikringstiden. Tab som anmeldes senere end 6 måneder efter forsikringens ophør, erstattes ikke. c. Forsikringens ikrafttræden og varighed Underslæbsforsikringen træder i kraft, når den er antaget af CNA. CNA har ret til i skadetilfælde at opsige forsikringen med 14 dages varsel til en hvilken som helst dag. Denne opsigelsesfrist bortfalder, såfremt den ikke er benyttet inden 14 dage efter, at CNA har erstattet skaden eller afvist denne. d. Forhold ved skadetilfælde Erfarer forsikringstager eller får forsikringstager mistanke om, at en betroet har gjort sig skyldig i forbrug af betroede midler, skal der straks gives CNA skriftlig meddelelse herom. 13. Orientering Nærværende sæt forsikringsbetingelser er godkendt af Advokatrådet i henhold til Vedtægt for Det Danske Advokatsamfund, 66, stk. 1. Ved tegning af ansvarsforsikring for en advokat orienterer CNA Advokatsamfundets sekretariat om forsikringstegningen med angivelse af policenummer og oplysning om, hvilke almindelige forsikringsbetingelser der er gældende for tegningen. Ved senere evt. ændring af de almindelige forsikringsbetingelser eller forsikringens ophør, uanset årsagen hertil, orienterer CNA Advokatrådet herom med oplysning om de stedfundne ændringer eller ophørsdatoen. Forsikringen kan kun bringes til ophør ved CNA s underretning af Advokatrådet. CNA accepterer, at Advokatrådet ved præmierestance kan holde forsikringen i kraft i op til et år i henhold til 61, stk. 5 og stk. 6, jf. stk. 1, i vedtægt for Det danske Advokatsamfund DOC CNA Insurance Company Ltd. Side 7 af 7

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 AUTOFORSIKRING Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fristen regnes

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02)

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) 1. Sikrede 1.1 Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er tidligere, nuværende eller kommende medlem af bestyrelse

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere