Betingelser. Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring. Nr Retshjælpsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser. Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring. Nr. 9021. Retshjælpsforsikring"

Transkript

1 Betingelser Retshjælpsforsikring Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring Retshjælpsforsikring Nr. 9021

2 Indholdsfortegnelse Side 2 Retshjælpsforsikring Forsikringens formål Hvem er dækket? Hvilke tvister er dækket? Hvilke tvister er ikke dækket? Hvilke omkostninger er dækket? Hvilke omkostninger er ikke dækket? Ophævet Klagenævn Erstatning og selvrisiko Fordeling af omkostninger Forsikringsperioden Valg af advokat a. Småsager Anmeldelse til Alm. Brand Generelle bestemmelser Særlige betingelser a. Hus- og Fritidshusforsikring b. Bilforsikring c. Lystfartøjsforsikring d. Familieforsikring.... 7

3 Side 3 Forsikringens formål Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke har forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse, se 2 og 3. Forsikringen dækker ikke udgifter til almindelig rådgivning, herunder advokatrådgivning. Advokaten skal indgive anmeldelse til Alm. Brand, så snart denne har påtaget sig sagen, og inden yderligere skridt foretages, se 12. Advokaten kan dog straks foretage sådanne skridt, som ikke tåler opsættelse. I småsager indgiver sikrede selv anmeldelse på særlig standardblanket for småsager, se De private retshjælpssager, der falder ind under området for Retshjælpsforsikring, dækkes efter deres art enten på Hus- og Fritidshusforsikring med dækning mod anden bygningsbeskadigelse, Bilforsikring med kaskodækning, Lystfartøjsforsikring med kaskodækning eller Familieforsikring med indbodækning. Reglerne i 1-13 er fælles for alle retshjælpsforsikringer. Der gælder særlige undtagelser for Retshjælpsforsikring i tilknytning til henholdsvis Hus- og Fritidshusforsikring, Bilforsikring, Lystfartøjsforsikring og Familieforsikring, de særlige undtagelser fremgår af 14a-d. 1. Hvem er dækket? Dækket/sikret af Retshjælpsforsikringen er de samme personer, der er omfattet af hovedpolicen (se denne). For gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, omfatter dækningen sikrede i sin egenskab af grupperepræsentant eller sikrede i sin egenskab af gruppemedlem i søgsmålet. Udgifter af enhver art i forbindelse med gruppesøgsmål, hvor frameldingsmodellen anvendes, dækkes ikke. 2. Hvilke tvister er dækket? 2.1. Forsikringen dækker tvister, som er opstået i privatlivet, og som efter deres art vil kunne behandles af en domstol efter retsplejelovens regler om civile sager. Forsikringen dækker også tvister af denne art, som efter parternes aftale i stedet behandles ved voldgift Ved tvister forstås konkrete aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål Alm. Brand skal på det foreliggende grundlag afgive udtalelse om, hvorvidt tvisten er dækket af forsikringen eller ikke. Alm. Brand har både ret og pligt til at give udtryk for tvivl om sagens rimelighed. Dækningstilsagn er begrænset til omkostninger, der står i et rimeligt forhold til sagens genstand. 3. Hvilke tvister er ikke dækket? 3.1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: Tvister vedrørende sikredes selvstændige virksomhed, hvad enten der er tale om hovederhverv, bierhverv eller hobbypræget erhverv. Formuedispositioner i forbindelse med de under nævnte forhold. c) Tvister af enhver art, opstået i forbindelse med sikredes ansættelsesforhold Tvister med myndigheder i skatte- og afgiftsspørgsmål. Andre tvister med offentlige myndigheder, hvis den øverste administrative myndigheds realitetsafgørelse ikke kan påkendes af de almindelige domstole Tvister om separation, skilsmisse, forældremyndighed, samkvemsret og underholdspligt, bortset fra tvister i anden instans (evt. tredje instans), hvor sikrede har fået helt eller delvist medhold i første instans, for så vidt sagen behandles i Danmark Tvister om formueforhold, ejendomsret, samejeforhold eller andre rettigheder i forbindelse med indgåelse eller opløsning af ægteskab, registreret partnerskab, andre samlivsformer eller interessentskaber Tvister i forbindelse med dødsbobehandling og arv Private injuriesager, hvor sikrede er sagsøger, medmindre sikrede får medhold i samtlige påstande hvor sikrede er sagsøgt, medmindre sikrede frifindes for samtlige påstande Straffesager bortset fra omkostninger ved civilretlige spørgsmål, der afgøres i forbindelse med straffesagen Inkassosager mod sikrede, for så vidt fordringens rigtighed og størrelse er utvivlsom. Undtagelserne i gælder både ved sager i første og senere instans.

4 Side 4 4. Hvilke omkostninger er dækket? 4.1. Egne sagsomkostninger. For småsager (sager med en sagsgenstand under kr.) gælder 11a Omkostninger til modpart, hvis disse er pålagt sikrede under en rets- eller voldgiftssag eller er godkendt af Alm. Brand Udgifter til syn og skøn som under en retssag er udmeldt af retten Udgifter til syn og skøn efter retsplejelovens kapitel 32, når udmeldelsen på forhånd er godkendt af Alm. Brand, se 5.1, eller når resultatet af syn- og skønsrapporten giver sikrede rimelig grund til at fortsætte sagen Udgifter til ensidigt indhentede specialisterklæringer, hvis indhentelsen af disse på forhånd er godkendt af Alm. Brand Omkostninger i forbindelse med selve retsmæglingen efter retsplejelovens kapitel 27, hvis retsmæglingen og de skønnede omkostninger forbundet hermed på forhånd er godkendt af Alm. Brand Sagsomkostninger ved gruppesøgsmål efter tilmeldingsmodellen, herunder sagsomkostninger til grupperepræsentanten som af retten pålægges de tilmeldte i gruppesøgsmålet Andre sagsomkostninger, hvis disse på forhånd er godkendt eller ville være blevet godkendt af Alm. Brand. 5. Hvilke omkostninger er ikke dækket? 5.1. Omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, f.eks. hvis sikrede ikke skønnes at have rimelig grund til at føre sagen, eller fordi disse ikke står i rimelig forhold til sagens genstand Sikredes egne rejseomkostninger eller tabt arbejdsfortjeneste Omkostninger ved de i nævnte tvister er ikke dækket, uanset om tvisten afgøres ved et skifte eller ved en særskilt sag Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest, fogedforbud, herunder sikkerhedsstillelse, samt sikkerhedsstillelse i forbindelse med gruppesøgsmål, medmindre disse er afholdt efter aftale med Alm. Brand Omkostninger ved tvister, der kunne have været behandlet ved et klagenævn, f.eks. Forbrugerklagenævnet eller andet godkendt klagenævn, medmindre andet er aftalt med Alm Brand, eller det er åbenbart, at sagen på grund af sin karakter ville være blevet henvist til domstolene Forsømmer sikrede eller den af sikrede valgte advokat at foretage, hvad der er påkrævet til tvistens rette afgørelse, så som at give møde i retten eller at fremskaffe begæret bevismateriale, eller foretages handlinger, der er urimelige, vanskeliggør eller forsinker sagens gennemførelse, hæfter Alm. Brand kun i det omfang, hvori det godtgøres, at forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens omkostninger. 6. Fri proces ophævet. 7. Klagenævn Kan tvisten behandles ved et klagenævn, f.eks. Forbrugerklagenævnet eller andet godkendt klagenævn, er sikrede forpligtet til først at benytte denne mulighed, se 5.5. Omkostninger ved sådan klagenævnsbehandling er ikke dækket. 8. Erstatning og selvrisiko 8.1. Erstatning ydes for de i 4 nævnte omkostninger med fradrag af de omkostninger, der opnås betalt af modparten, se Alm. Brands erstatningspligt er for en forsikringsbegivenhed begrænset til kr. (inkl. moms). Selvrisiko udgør de første 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst kr. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans med fradrag af eventuel selvrisiko, herunder minimums selvrisiko, for hver instans. Der fradrages ikke selvrisiko, hvis de økonomiske betingelser for at få fri proces er opfyldt. For småsager, se 11a, fradrages ikke selvrisiko Hvis sagen appelleres og sikrede i det væsentlige har fået medhold i første i instans forhøjes dækningsmaksimum til kr. (inkl. moms) for den samlede behandling af sagen, se dog Omkostningerne pr. instans kan med fradrag af selvrisiko ikke overstige kr. (inkl. moms) Såfremt 8.3, 8.4 og 8.5 finder anvendelse, bortfalder dækningen i

5 Side Fører flere sikrede i samme eller flere selskaber sager, som har fælles oprindelse og opfylder betingelserne i retsplejelovens kapitel 23 for kumulation, gælder bestemmelserne om maksimumdækning og om selvrisiko for hver enkelt af de sikrede, se dog 8.5. For sikrede deltagere i gruppesøgsmålet, hvor tilmeldingsmodellen anvende, gælder samme regler som for kumulerede sager Har tvistens afgørelse virkning for andre end de implicerede sikrede parter, fordeles omkostningerne på alle retligt interesserede, se i øvrigt Er antallet af sikrede i de i 8.3 og 8.4 nævnte tilfælde mere end fem, begrænses den samlede erstatning til et beløb svarende til det største maksimumbeløb ganget med 5. Selvrisiko beregnes ud fra den laveste af eventuelt anvendte procentsatser, men udgør dog altid mindst det laveste selvrisiko- eller minimums selvrisikobeløb ganget med 5. Hvis sagen appelleres, gælder den i første punktum fastsatte maksimumdækning for den samlede behandling. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans med fradrag af selvrisiko, herunder minimums selvrisiko, for hver instans. Omkostningerne fordeles på alle retligt interesserede, se 8.4. Erstatning og selvrisiko fordeles ligeligt blandt de sikrede. Disse regler gælder også for tvister, som sluttes udenretligt og for tvister, der behandles i udlandet En tvist hvor flere der er sikret ved samme police, står på samme side, betragtes som en forsikringsbegivenhed. Det samme gælder en tvist mellem sikrede og flere modparter, hvis påstande støttes på væsentligt samme faktiske kendsgerninger Aconto erstatning udlægges for positive udgifter, herunder udlæg til advokatforbindelser, når disse er afholdt. Advokatsalærer betales, når dom er afsagt, selv om dommen bliver appelleret. Advokaten skal dog forinden søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten, se Fordeling af omkostninger 9.1. Sikrede skal give retten alle nødvendige oplysninger, for at retten kan tage stilling til spørgsmålet om tilkendelse af omkostninger hos modparten Ved forlig, uanset om disse indgås inden- eller udenretligt, skal spørgsmål om fordeling af sagens omkostninger begæres påkendt af retten eller godkendes af Alm. Brand, inden bindende aftaler indgås Ved voldgift forudsætter Alm. Brand, at omkostningerne fordeles i overensstemmelse med principperne i retsplejelovens kapitel Eventuelt tillagte omkostninger hos modparten skal komme Alm. Brand til gode. Sikrede, dennes advokat eller professionelle rettergangsfuldmægtige, se 11a, skal søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten. Er sådanne omkostninger uerholdelige, dækker Alm. Brand disse omkostninger med fradrag af eventuel selvrisiko, og Alm. Brand indtræder i sikredes ret Indgås forlig om betaling af hovedstol, renter og tilkendte omkostninger mod en saldokvittering, skal der ske forholdsmæssig fordeling af forligsbeløbet mellem på den ene side hovedstol og renter og på den anden side tilkendte omkostninger. 10. Forsikringsperioden Forsikringen dækker kun omkostninger ved tvister, hvor søgsmålsgrunden er opstået samtidigt med eller efter hovedpolicens ikrafttræden. Det er også en betingelse, at søgsmålsgrunden er opstået inden forsikringens ophør. 11. Valg af advokat Dækningen er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos advokat, der har påtaget sig sagen. I gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, vælger grupperepræsentanten den sagsførende advokat. Sikrede vælger selv sin advokat blandt medlemmerne af Advokatsamfundet. For småsager gælder 11a Når Alm. Brand har givet tilsagn om retshjælp, skal advokaten afstå fra at gøre salærkrav m.v. gældende hos sikrede. Dette gælder dog ikke: Selvrisiko og eventuelle beløb ud over forsikringens dækning, eller Udgifter, aftalt med sikrede inden eller senest samtidigt med beslutningen om udgiftens afholdelse, når udgiften falder uden for forsikringsdækningen Nægter advokaten at afgive erklæring herom, kan der ikke gives dækning Advokaten har direkte krav mod Alm. Brand på forsikringsydelsen og kan ikke med bindende virkning for Alm. Brand indgå aftale om sit salær med sikrede Salæret beregnes i overensstemmelse med de retningslinier for sagsomkostninger i borgerlige sager, som følges af domstolene.

6 Side 6 Tvister omfattet af retsplejelovens kapitel 31 om offentlig advokatretshjælp afregnes i overensstemmelse med de deri anførte retningslinier En advokat kan ikke føre sin egen sag Hvor tvisten føres uden for Danmark, sker valget af en udenlandsk advokat efter aftale med Alm. Brand. 11a. Småsager Særlige regler for småsager (sager med en sagsgenstand under kr. samt anerkendelsessøgsmål). 11a gælder ikke for sager, som behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 39 (småsagsprocessen). Dækning af salæromkostninger efter 11.5 er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos en advokat eller en af Alm. Brand godkendt professionel rettergangsfuldmægtig, jf. retsplejelovens 260, stk. 5. Reglerne i gælder i de tilfælde tilsvarende for professionelle rettergangsfuldmægtige som for advokater, der vælges efter reglerne i Anvendelsen af professionel rettergangsfuldmægtig er afgrænset til bistand fra en rettergangsfuldmægtig, der erhvervsmæssigt repræsenterer en part. Bistanden skal være ydet som led i rettergangsfuldmægtigens erhvervsvirksomhed med indtægt for øje, og det vil normalt være en forudsætning, at den pågældende har særlige forudsætninger for at repræsentere parten ved en domsforhandling. Bistand fra en parts familiemedlem, ven, nabo eller lignende, der ydes som en vennetjeneste dækkes ikke. 11a. 2. Bortset fra retsafgift og eventuelle udgifter til sagkyndig erklæring, der pålægges af retten, er eventuelle udgifter forud for hovedforhandlingen ikke omfattet af Retshjælpsforsikringen. Udgifter forbundet med hovedforhandlingen dækkes efter reglerne i 11a. 5. Alm. Brand kan betinge dækningen af, at sikrede søger bistand hos advokat eller anden professionel rettergangsfulgmægtig. I disse tilfælde gælder reglerne efter a. 3. Alm. Brand kan til enhver tid betinge dækningen af, at der indgives anmodning til retten om, at sagens behandling sker efter almindelige procesregler, jf. retsplejelovens a. 4. For eventuel aftale mellem parterne om, hvorvidt en sag skal behandles efter reglerne om småsagsproces eller ej skal på forhånd godkendes af Alm. Brand. 11a. 5. Eventuelt salær til advokat eller den i henhold til retsplejelovens 260, stk. 5 anførte rettergangsfuldmægtige beregnes i overensstemmelse med landsretternes vejledende salærtakster for hovedforhandlingen i straffesager, jf. retsplejelovens Anmeldelse til Alm. Brand Anmeldelse til Alm. Brand skal ske snarest Anmeldelsen skal så vidt muligt indeholde: Angivelse af modparten. Påstand (eventuelt tillige modpartens påstand). c) Kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, hvorpå påstanden støttes. Alm. Brand kan også, når det er nødvendigt af hensyn til sagens belysning, forlange dokumenter og beviser forelagt. Endelig vil Alm. Brand kunne forlange en juridisk begrundelse for påstanden. d) Oplysning om, hvilke processkridt af udgiftskrævende art, der planlægges eller undtagelsesvis måtte være indledt. e) Advokatens erklæring om, at denne med hensyn til salærkrav mv. (se 11.2.) vil holde sig til Alm. Brand. f) Eventuel dokumentation for, at de økonomiske betingelser for at opnå fri proces er opfyldt. g) I gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, indgiver grupperepræsentantens advokat udover de i 12.2a-f nævnte oplysninger desuden en liste med oplysning om navn og Retshjælpsforsikring for hver af de enkelte gruppemedlemmer i gruppesøgsmålet Anmeldelsen indgives af advokaten eller det i 11.7 nævnte tilfælde af sikrede selv. For de i 11a nævnte tilfælde indgives anmeldelse på særlig blanket for småsager. Blanketten udarbejdes af Forsikring og Pension og kan bestilles, på hos Alm. Brand eller hos domstolene Under sagens gang giver advokaten Alm. Brand underretning om processkridt af væsentlig omkostningsmæssig betydning.

7 Side Generelle bestemmelser Retshjælpsforsikringen følger hovedpolicen og de for denne gældende vilkår i det omfang, de kan finde anvendelse og ikke særligt er fraveget ved policetillæg Er omkostninger i forbindelse med en tvist om erstatningskrav mod sikrede dækket af en Ansvarsforsikring, dækkes disse omkostninger ikke af Retshjælpsforsikringen, men er omfattet af ansvarsforsikringen i det omfang, det følger af denne polices bestemmelser. 14. Særlige betingelser For Retshjælpsforsikringen gælder særlige betingelser, når der er tilknyttet Retshjælpsforsikring til: 14a. Hus- og Fritidshusforsikring Retshjælpsforsikringen dækker kun, hvis forsikringen omfatter dækning mod anden bygningsbeskadigelse. Hvis forsikringen kun omfatter branddækning, er der ingen dækning under Retshjælpsforsikringen. Af de tvister, der i henhold til 1-13 falder ind under området for Retshjælpsforsikring, omfatter denne forsikring kun sådanne tvister, hvori sikrede er part i sin egenskab af ejer af den forsikrede ejendom eller bruger af ejendommen i dens helhed. (Øvrige tvister, der falder ind under området for Retshjælpsforsikring, er dækket af Retshjælpsforsikring i tilknytning til enten Familieforsikring med indbodækning eller Lystfartøjs- eller Bilforsikring med kaskodækning). 14b. Bilforsikring inkl. camping- og påhængsvogn og knallert Retshjælpsforsikringen dækker kun, hvis forsikringen omfatter kaskodækning. Hvis forsikringen kun omfatter ansvarsdækning eller ansvars- og branddækning, er der ingen dækning under Retshjælpsforsikringen. Af de tvister, der i henhold til 1-13 falder ind under området for Retshjælpsforsikring, omfatter denne forsikring kun sådanne tvister, hvori sikrede, se fællesbetingelserne for ansvars- og kaskodækning, er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af det forsikrede køretøj. Uanset bestemmelserne i 3.1 dækkes alle tvister, der angår personskade opstået ved kørsel med det forsikrede køretøj, selv om tvisten er opstået i forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse. Dækning i henhold til Retshjælpsforsikringen ydes uden at påvirke forsikredes ret til at opnå eller bevare bonus/rabat. (Øvrige tvister, der falder ind under området for Retshjælpsforsikring, er dækket af Retshjælpsforsikring i tilknytning til enten Familieforsikring med indbodækning, Hus- og Fritidshusforsikring med dækning mod anden bygningsbeskadigelse eller Lystfartøjsforsikring med kaskodækning). 14c. Lystfartøjsforsikring Retshjælpsforsikringen dækker kun, hvis forsikringen omfatter kaskodækning. Hvis forsikringen kun omfatter ansvarsdækning, er der ingen dækning under Retshjælpsforsikringen. Af de tvister, der i henhold til 1-13 falder ind under området for Retshjælpsforsikring, omfatter denne forsikring kun sådanne tvister, hvori sikrede er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af det forsikrede lystfartøj. (Øvrige tvister, der falder ind under området for Retshjælpsforsikring, er dækket af Retshjælpsforsikring i tilknytning til enten Familieforsikring med indbodækning, Hus- og Fritidshusforsikring med dækning mod anden bygningsbeskadigelse eller Bilforsikring med kaskodækning). 14d. Familieforsikring Fra Retshjælpsforsikringen i tilknytning til Familieforsikringen er følgende undtaget: 14d. 1. Tvister, hvori sikrede er part som ejer af fast ejendom eller som bruger af fast ejendom i dens helhed. Forsikringen dækker dog: I indtil 14 dage efter, at sikrede er blevet ejer af en fast ejendom, hvis der ikke forinden er tegnet Huseller Fritidshusforsikring med dækning mod anden bygningsbeskadigelse. Tvister i forbindelse med ubebyggede grunde, der anvendes til fritidsbrug eller er anskaffet med henblik på opførelse af et hus eller fritidshus til sikredes private brug. Denne dækning gælder i indtil 14 dage efter, at byggeriet er påbegyndt, og kun hvis der ikke forinden er tegnet Hus- eller Fritidshusforsikring med dækning mod anden bygningsbeskadigelse. c) Tvister vedrørende brug af fast ejendom i dens helhed mellem sikrede som bruger og ejeren. d) Tvister, hvori sikrede er selvstændig part som indehaver eller bruger af en andels- eller ejerlejlighed i dens helhed, og som hovedsageligt anvendes til sikredes private beboelse. Hvis der for sikredes andels- eller ejerbolig er tegnet bygningsforsikring med Retshjælpsforsikring, dækker denne forsikring ikke. Andelsboligforeninger og ejerforeninger er ikke dækket af Retshjælpsforsikringen. 14d. 2. Tvister, hvori sikrede er part som ejer eller brug af lystfartøj, som for så vidt angår længde og motorkraft ikke er dækket af hovedpolicen. Forsikringen dækker dog indtil 14 dage efter, at sikrede er blevet ejer af et sådant lystfartøj, hvis der ikke forinden er tegnet Lystfartøjsforsikring med kaskodækning.

8 Side 8 Retshjælpssager, der som følge af denne bestemmelse er undtaget fra dækning i henhold til denne police, er dækket af en Retshjælpsforsikring i tilknytning til Lystfartøjsforsikring med kaskodækning. 14d. 3. Tvister, hvori sikrede er part som ejer, bruger eller fører af motordrevet køretøj, herunder bil, knallert, campingog påhængsvogne. Retshjælpssager, der som følge af denne bestemmelse er undtaget fra dækning i henhold til denne police, er dækket af en Retshjælpsforsikring i tilknytning til forsikring med kaskodækning.

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2 PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2012 Version 12:2 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygningsbrand afsnit 17-19 Side 8 3. Elskade/kortslutning afsnit 20-23

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Vejledning om fri proces

Vejledning om fri proces Rigsombudsmanden på Færøerne Vejledning om fri proces Amtmansbrekkan 6, 100 Tórshavn, Telefon 20 12 00 Yderligere information kan findes på Rigsombuddets hjemmeside: www.rigsombudsmanden.fo Hvad er fri

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Motorcykelforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Motorcykelforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Motorcykelforsikring.

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406 Betingelser Motorcykelforsikring Mortorcykelforsikring Nr MC 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Hvornår dækker forsikringen?

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere