TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01"

Transkript

1 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01

2 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger 5. Følgende omkostninger er ikke dækket 6. Forsikringssum og selvrisiko 7. Fordeling af omkostninger 8. Merværdiafgift (moms) 9. Hvornår dækker forsikringen 10. Valg af advokat 11. I tilfælde af skade 12. Andre forsikringer mod samme risiko 13.

3 Retshjælpsforsikring Disse vilkår er i tilslutning til de enhver tid gældende generelle vilkår for TotalErhverv, medmindre de er fraveget i nærværende vilkår. 1. Hvem er sikrede 1.1 Sikrede er forsikringstageren i henhold til policen. 2. Hvor dækker forsikringen 2.1 Forsikringen dækker tvister, der afgøres af en domstol i Danmark. 3. Hvad dækkes 3.1 Forsikringen dækker tvister opstået i forbindelse med den forsikrede virksomhedstype, som er beskrevet i policen. Tvisten skal efter sin art kunne påkendes ved de almindelige domstole. 3.2 Forsikringen dækker også tvister, jævnfør punkt 3.1, som efter parternes aftale i stedet behandles ved voldgift i Danmark. 3.3 Ved tvister forstås konkrete, aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål. 3.4 Købstædernes Forsikring skal på det foreliggende grundlag afgive udtalelse om, hvorvidt tvisten efter sin art er dækket af forsikringen eller ikke. Købstædernes Forsikring har både ret og pligt til at give udtryk for tvivl om sagens rimelighed. 4. Hvad dækkes ikke 4.1 Straffesager - bortset fra omkostninger ved civilretlige spørgsmål, der afgøres i forbindelse med straffesagen. 4.2 Tvister med myndigheder i skatte- og afgiftsspørgsmål. Andre tvister med offentlige myndigheder, såfremt den øverste administrative myndigheds realitetsafgørelse ikke kan ankes til de almindelige domstole. 4.3 Inkassosager rejst af eller mod sikrede, medmindre en sådan på grund af indsigelser mod fordringens rigtighed eller størrelse udvikler sig til en tvist og indbringes for en almindelig domstol. 4.4 Tvister i forbindelse med sikredes betalingstandsning, gældssanering, akkord, likvidation eller konkurs. 4.5 Tvister i forbindelse med oprettelse eller opløsning af lovregulerede eller ulovregulerede selskabsformer, herunder samejerforhold og interessentskaber. 4.6 Tvister, som er eller kunne være omfattet af en på almindelige danske betingelser tegnet erhvervsog/eller produktansvarsforsikring eller sædvanlig forsikring for professionelt ansvar. 4.7 Tvister om ophavsret, patent-, varemærkerettigheder eller immaterielle rettigheder. 4.8 Tvister mod Købstædernes Forsikring og dertil hørende selskaber. 5 Forsikringen dækker følgende omkostninger 5.1 Egne sagsomkostninger. 5.2 Omkostninger til modpart, såfremt disse er pålagt sikrede under en rets- eller voldgiftssag. 5.3 Udgifter til syn og skøn, som under en retssag er udmeldt af retten. 5.4 Udgifter til syn og skøn efter retsplejelovens kapitel 32, når udmeldelsen på forhånd er godkendt af Købstædernes Forsikring. 5.5 Udgifter til ensidigt indhentede specialisterklæringer, såfremt indhentelsen af disse på forhånd er godkendt af Købstædernes Forsikring. 5.6 Omkostninger i forbindelse med retsmægling, såfremt retsmæglingen og de skønnede omkostninger forbundet hermed på forhånd er godkendt af Købstædernes Forsikring. 5.7 Andre sagsomkostninger, såfremt disse på forhånd er godkendt af Købstædernes Forsikring.

4 5.8 Salær til forsikringstagerens advokat er i sager omfattet af småsagsprocessen begrænset til kr. eksklusive moms. 6. Følgende omkostninger er ikke dækket 6.1 Omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, f.eks. fordi disse ikke står i rimeligt forhold til sagens genstand, eller fordi sikrede ikke skønnes at have rimelig grund til at føre sagen eller at afholde omkostningen. 6.2 Sikredes rejse- og opholdsomkostninger og tabt indkomst. 6.3 Omkostninger til opfyldelse af dom, voldgiftsafgørelse eller forlig. 6.4 Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest eller forbud, herunder sikkerhedsstillelse, medmindre disse er afholdt efter aftale med Købstædernes Forsikring. 6.5 Omkostninger i forbindelse med klagenævnsbehandling. 6.6 Forsømmer sikrede - eller den af sikrede valgte advokat - at foretage, hvad der er påkrævet til tvistens rette afgørelse, såsom at give møde i retten eller at fremskaffe begæret bevismateriale, eller foretages handlinger, der er urimelige, vanskeliggør eller forsinker sagens gennemførelse, hæfter Købstædernes Forsikring kun i det omfang, hvori det godtgøres, at forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens omkostninger. 7. Forsikringssum og selvrisiko 7.1 Forsikringssummen fremgår af policen (vedr. moms se pkt. 8 og vedr. dækningsmaksimum se pkt. 7.5). 7.2 Erstatning ydes for de i pkt. 5 nævnte omkostninger med fradrag af omkostninger, der opnås betalt af modparten, se pkt Selvrisiko andrager 10 %, dog minimum kr pr. forsikringsbegivenhed og fradrages over for advokaten. 7.4 Hvis sagen appelleres, gælder det i pkt. 7.6 nævnte maksimumbeløb for den samlede behandling. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans og med fradrag af selvrisiko for hver instans. 7.5 Har tvistens afgørelse virkning for andre end sikrede, dækkes de forholdsmæssige omkostninger fordelt ligeligt på alle retligt interesserede (forsikrede såvel som uforsikrede). 7.6 Den samlede erstatningsydelse kan inden for et forsikringsår ikke overstige den i policen angivet maksimale sum per år, uanset antallet af forsikringsbegivenheder. 7.7 En tvist, hvor flere, der er sikret ved samme police, står på samme side, betragtes som én forsikringsbegivenhed. Det samme gælder en tvist mellem sikrede og flere modparter, hvis modparternes påstande støttes på de samme væsentlige og faktiske kendsgerninger. 7.8 Acontoerstatning udlægges for positive udgifter, når disse er afholdt. Advokatsalærer betales - medmindre andet er aftalt mellem advokaten og Købstædernes Forsikring - når dom er afsagt, selvom dommen bliver appelleret. Advokaten skal dog forinden søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten, se pkt De i pkt. 6 og 7 nævnte selvrisiko- og erstatningsbeløb indeksreguleres ikke. 8. Fordeling af omkostninger 8.1 Sikrede skal give retten alle nødvendige oplysninger, for at retten kan tage stilling til spørgsmålet om tilkendelse af omkostninger hos modparten. 8.2 Ved forlig - uanset om disse indgås inden- eller udenretligt - skal spørgsmålet om fordeling af sagens omkostninger godkendes af Købstædernes Forsikring eller begæres påkendt af retten, inden bindende aftale indgås. 8.3 Ved rettens påkendelse af omkostningsfordelingen, jf. pkt. 8.1 og pkt. 8.2, påhviler det advokaten at sikre, at rettens omkostningsafgørelse kan kæres i henhold til gældende ret, samt at Købstædernes Forsikring får mulighed for at begære afgørelsen kæret. Forsømmer advokaten at overholde ovenstående, hæfter Købstædernes Forsikring kun i det omfang, hvori det godtgøres, at forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens endelige omkostninger. 8.4 Ved voldgift kræver Købstædernes Forsikring, at omkostningerne fordeles i overensstemmelse med principperne i retsplejelovens kapitel 30.

5 8.5 Eventuelt tillagte omkostninger hos modparten godskrives af Købstædernes Forsikring. Sikrede eller dennes advokat skal søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten. Er sådanne omkostninger ikke mulige at inddrive, dækker Købstædernes Forsikring disse omkostninger med fradrag af eventuel selvrisiko, og Købstædernes Forsikring indtræder i sikredes ret mod transporterklæring. 8.6 Indgås forlig om betaling af hovedstol, renter og tilkendte omkostninger mod en saldokvittering, skal der ske en forholdsmæssig fordeling af forligsbeløbet mellem på den ene side hovedstol og renter og på den anden side tilkendte omkostninger. 9. Merværdiafgift (moms) 9.1 Moms bæres af sikrede i det omfang, denne kan medregne beløbet til den indgående merværdiafgift i momsregnskabet. 9.2 Købstædernes Forsikring fradrager merværdiafgiftbeløbet ved betalingen af dækningsberettigede omkostninger i henhold til pkt. 7.2 og Har Købstædernes Forsikring måttet betale moms, har sikrede pligt til at refundere beløbet i samme omfang, som et sådant kan indgå i sikredes regnskab. 10. Hvornår dækker forsikringen 10.1 Retshjælpsforsikringen omfatter kun omkostninger ved tvister, hvor søgsmålsgrunden er opstået samtidig med eller efter forsikringens ikrafttræden. Det er tillige en betingelse, at søgsmålsgrunden er opstået inden forsikringens ophør Der ydes ikke dækning, såfremt anmeldelse først sker efter udløbet af den i pkt nævnte anmeldelsesfrist. 11. Valg af advokat 11.1 Dækningen er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos en advokat, der har påtaget sig sagen. Sikrede vælger selv sin advokat blandt medlemmerne af Det Danske Advokatsamfund Når Købstædernes Forsikring har givet tilsagn om retshjælp, skal advokaten afstå fra at gøre salærkrav m.v. gældende hos sikrede Dette gælder dog ikke: Selvrisikobeløbet og eventuelle beløb udover dækningens omfang, eller Udgifter, aftalt med sikrede inden eller senest samtidig med beslutningen om udgiftens afholdelse, når udgiften falder udenfor dækningens omfang Nægter advokaten at afgive erklæring herom, kan der ikke gives dækning Advokaten har direkte krav mod Købstædernes Forsikring på forsikringsydelsen og kan ikke med bindende virkning for Købstædernes Forsikring indgå aftale om sit salær med sikrede Salæret beregnes på basis af de vejledende salærtakster, der anvendes af domstolene i borgerlige sager En advokat kan ikke føre sin egen sag En advokat kan ikke uden Købstædernes Forsikrings samtykke føre en sag, hvis han har økonomisk interesse i den sikredes virksomhed Hvor Købstædernes Forsikring og sikredes interesser i tvisten er sammenfaldende, er advokatvalget overladt til Købstædernes Forsikring. 12. I tilfælde af skade 12.1 Anmeldelse til Købstædernes Forsikring skal ske snarest. Advokaten kan dog straks foretage sådanne skridt, som ikke tåler opsættelse Ved retshjælpsforsikringens ophør skal anmeldelse være modtaget hos Købstædernes Forsikring senest 3 måneder fra ophørsdatoen Anmeldelse til Købstædernes Forsikring skal så vidt muligt indeholde: Angivelse af modparten. Påstand (eventuelt tillige modpartens påstand). Kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, hvorpå påstanden støttes. Købstædernes Forsikring kan endvidere, når det er nødvendigt af hensyn til sagens belysning, forlange dokumenter og bevisligheder forelagt. Endelig vil Købstædernes Forsikring kunne forlange en juridisk begrundelse for påstanden. Oplysning om, hvilke processkridt af udgiftskrævende art der planlægges, eller undtagelsesvis måtte være indledt.

6 Advokatens erklæring om, at denne med hensyn til salærkrav m.v. vil holde sig til Købstædernes Forsikring Anmeldelsen indgives af advokaten Under sagens gang giver advokaten Købstædernes Forsikring underretning om processkridt af væsentlig omkostningsmæssig betydning. 13. Andre forsikringer mod samme risiko 13.1 Er der fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, gælder denne forsikring med samme forbehold.

7 Forsikringsvilkår TE-RE-01

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2 PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2012 Version 12:2 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygningsbrand afsnit 17-19 Side 8 3. Elskade/kortslutning afsnit 20-23

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02)

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) 1. Sikrede 1.1 Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er tidligere, nuværende eller kommende medlem af bestyrelse

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere