Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG"

Transkript

1 Lokal Forsikring G/S CVR-nr Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1 Præmiens betaling 2 Hvad er forsikringens formål 6.2 Indeksregulering 3 Hvilke tvister er dækket 6.3 Forsikringens ophør 4 Hvilke retshjælpsomkostninger kan dækkes 6.4 Risikoændringer 5 Erstatningens opgørelse 6.5 Vurdering af risikoforhold 5.2 Fordeling af omkostninger 6.6 Ændring af betingelser/tariffer 5.3 Valg af advokat 6.7 Anmeldelse af skade 5.4 Selvrisiko 6.8 Anden forsikring 5.5 Moms og andre afgifter 6.9 Krig, jordskælv, atomskader m.v Klager 6.11 Tilsyn og garantifond

2 Betingelsesnr Hvem er dækket 1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren som ejer eller bruger af det forsikrede. 2 Hvad er forsikringens formål Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved landbrugsrelaterede retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter. Forsikringen dækker ikke udgifter til almindelig advokatrådgivning eller klagenævnsbehandling. Anmodning om retshjælp skal indgives gennem en advokat, der har påtaget sig sagen. Advokaten skal indgive anmeldelse til Lokal Forsikring, så snart denne har påtaget sig sagen og inden yderligere skridt foretages. Advokaten kan dog straks foretage sådanne skridt, som ikke tåler opsættelse. 3 Hvilke tvister er dækket Tvister, som er opstået i direkte forbindelse med forsikringstagers udøvelse af egen landbrugsproduktion eller med forsikringstagers ejerskab af bygninger og jordarealer, der benyttes til landbrugsproduktionen. Ved landbrugsproduktion forstås den virksomhed, der er anført som driftsform i policen. Ved tvister forstås konkrete aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål, og som efter deres art vil kunne behandles af en domstol efter retspleje lovens regler om civile sager. Forsikringen dækker også tvister af denne art, som efter parternes aftale i stedet behandles ved voldgift. Lokal Forsikring skal - på det foreliggende grundlag - afgive udtalelse om tvisten er dækket af forsikringen. Lokal Forsikring har både ret og pligt til at give udtryk for tvivl om sagens rimelighed. Dækningstilsagn er begrænset til omkostninger, der står i et rimeligt for hold til sagens genstand. 3.2 tvister, der ikke dækkes (gælder både ved sager i første og senere instans), 3.2.l tvister i forbindelse med økonomisk spekulation eller investering, tvister, hvor forsikringstager er part i sin egenskab af forpagter eller lejer af fast ejendom, tvister, hvor forsikringstager er part i sin egenskab af udlejer af fast ejendom, tvister, hvor forsikringstager er part i sin egenskab af ansat, tvister, hvor forsikringstager er part i sin egenskab af ejer eller bruger af motordrevne køretøjer, bortset fra landbrugsmaskiner, tvister mellem nuværende og/eller forhenværende indehavere af den forsikrede virksomhed om rettigheder eller forpligtelser af enhver art, Betingelsesnr Side 2 af 8

3 eksempelvis ejendomsret, samejeforhold, leje ret m.m. såvel i forbindelse med driften af virksomheden som i forbindelse med overdragelse eller opløsning af denne, tvister vedrørende miljø og forurening, når skaden er eller kunne været dækket på en forureningsforsikring tegnet i Lokal Forsikring, tvister, der er opstået efter at forsikringstager er gået i betalingsstandsning, eller der er indgivet begæring om akkord, gældssanering eller konkurs, tvister med myndigheder i skatte- og afgiftsspørgsmål. Andre tvister med offentlige myndigheder, når den øverste administrative myndigheds realitetsafgørelse ikke kan afgøres ved de almindelige domstole, 3.2.1O tvister om formueforhold, ejendomsret, samejeforhold eller andre rettigheder i forbindelse med indgåelse eller opløsning af ægteskab, registreret partnerskab eller andre samlivsformer, tvister i forbindelse med dødsbobehandling og arv, injuriesager, hvor forsikringstager er sagsøger, medmindre forsikringstager får medhold i samtlige påstande, injuriesager, hvor forsikringstager er sagsøgt, medmindre forsikringstager frifindes for samtlige påstande, straffesager - bortset fra omkostninger ved civilretlige spørgsmål, der afgøres i forbindelse med straffesagen, incassosager mod forsikringstager, for så vidt fordringens rigtighed og størrelse er utvivlsom, 4 Hvilke retshjælpsomkostninger kan dækkes 4.l.1 egne sagsomkostninger, omkostninger til modpart, når disse er pålagt forsikringstager under en rets- eller voldgiftssag eller er godkendt af Lokal Forsikring, udgifter til syn og skøn, som under en retssag er udmeldt af retten, udgifter til syn og skøn efter retsplejelovens kapitel 32, når udmeldelsen på forhånd er godkendt af Lokal Forsikring, som beskrevet i punkt 4.1.2, eller når resultatet af syn- og skønsrapporten giver forsikringstager rimelig grund til at fortsætte sagen, udgifter til ensidigt indhentede specialisterklæringer, hvis indhentelsen af disse på forhånd er godkendt af Lokal Forsikring, andre sagsomkostninger, hvis disse på forhånd er eller ville være blevet godkendt af Lokal Forsikring. omkostninger, som ikke er dækket omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, f.eks. fordi forsikringstager ikke skønnes at have rimelig grund til at føre sagen, eller fordi omkostningerne ikke står i rimeligt forhold til sagens genstand, forsikringstagers egne rejseomkostninger eller tabt arbejdsfortjeneste, Betingelsesnr Side 3 af 8

4 4.2.3 omkostninger som beskrevet i pkt , , og er ikke dækket, uanset om tvisten afgøres ved et skifte eller ved en særskilt sag, omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest, fogedforbud, herunder sikkerhedsstillelse, medmindre disse er afholdt efter aftale med Lokal Forsikring, omkostninger ved tvister, der kunne have været behandlet ved et klagenavn, f.eks. Forbrugerklagenævnet eller andet godkendt klagenævn, medmindre andet er aftalt med Lokal Forsikring, eller det er åbenbart, at sagen på grund af sin karakter ville være blevet henvist til domstolene, forsømmer forsikringstager eller dennes advokat at foretage, hvad der er påkrævet til tvistens rette afgørelse, såsom at give møde i retten, at fremskaffe begæret bevismateriale, eller foretages handlinger der er urimelige, vanskeliggør eller forsinker sagens gennemførelse, hæfter Lokal Forsikring kun i det omfang, hvori det godtgøres, at forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens omkostninger. 5 Erstatningens opgørelse Forsikringen dækker kun omkostninger ved tvister, hvor søgsmålsgrunden er opstået i forsikringens løbetid For de i pkt. 4 nævnte omkostninger ydes erstatning med fradrag af de omkostninger, der opnås betalt af modparten, som beskrevet i pkt Lokal Forsikrings erstatningspligt er begrænset til kr. pr. forsikringsbegivenhed. Er tvisten også dækket af anden retshjælps dækning i Lokal Forsikring, kan den samlede erstatning efter de 2 retshjælpsdækninger maksimalt udgøre kr. Hvis sagen appelleres, gælder et maksimum pa kr. for den samlede behandling. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans med fradrag af selvrisiko for hver instans Fører flere forsikrede - i samme eller flere selskaber - sager, som har fælles oprindelse og opfylder betingelserne i retsplejelovens kapitel 23 for kumulation, gælder reglerne i pkt for hver enkelt af de sikrede, se dog pkt og Har tvistens afgørelse virkning for andre end implicerede sikrede parter, fordeles omkostningerne på alle retligt interesserede, se i øvrigt pkt Er antallet af sikrede i de i pkt og nævnte tilfælde mere end 5, begrænses den samlede erstatning og det samlede mindste beløb for selvrisikoen dog til henholdsvis kr. og kr. Hvis sagen appelleres, gælder et maksimum på kr. for den samlede behandling. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans med fradrag af selvrisiko for hver instans. Erstatning og selvrisiko fordeles ligeligt efter antallet af parter eller retligt interesserede, se pkt Disse regler gælder også for tvister, som sluttes udenretligt og for tvister, der behandles i udlandet En tvist, hvor flere, der er sikret ved samme police, står på samme side, betragtes som en forsikringsbegivenhed. Det samme gælder en Betingelsesnr Side 4 af 8

5 tvist mellem sikrede og flere modparter, hvis påstande støttes på væsentligt samme faktiske kendsgerninger Acontoerstatning udlægges for positive udgifter - herunder udlæg til advokatforbindelser - når disse er afholdt. Advokatsalærer betales, når dom er afsagt, selv om dommen bliver appelleret. Advokaten skal dog forinden søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten, se pkt Inden for et forsikringsår kan der maksimalt udbetales kr. 5.2 Fordeling af omkostninger Forsikringstager skal give retten alle nødvendige oplysninger, for at retten kan tage stilling til spørgsmålet om tilkendelse af omkostninger hos modparten Ved forlig - uanset om disse indgås inden - eller udenretligt - skal spørgsmålet om fordeling af sagens omkostninger begæres påkendt af retten eller godkendes af Lokal Forsikring, inden der indgås bindende aftale Ved voldgift forudsættes det at omkostningerne fordeles i overensstemmelse med principperne i retsplejelovens kapitel Eventuelt tillagte omkostninger hos modparten skal komme Lokal Forsikring tilgode. Forsikringstager eller dennes advokat skal søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten. Er omkostningerne uerholdelige, dækker Lokal Forsikring omkostningerne med fradrag af eventuel selvrisiko,og Lokal Forsikring indtræder i forsikringstagers ret Indgås forlig om betaling af hovedstol, renter og tilkendte omkostninger mod en saldokvittering, skal der ske forholdsmæssig fordeling af forligsbeløbet mellem på den ene side hovedstol og renter og på den anden side tilkendte omkostninger. 5.3 Valg af advokat Dækningen er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos advokat, der har påtaget sig sagen. Sikrede vælger selv sin advokat blandt medlemmerne af Advokatsamfundet Når Lokal Forsikring har givet tilsagn om retshjælp, skal advokaten afstå fra at gøre salærkrav m.v. gældende hos forsikringstager. Dette gælder dog ikke, selvrisiko og eventuelle beløb ud over forsikringens dækning eller, udgifter, aftalt med forsikringstager inden eller senest samtidig med beslutningen om udgiftens afholdelse, når udgiften falder uden for forsikringsdækningen Nægter advokaten at afgive erklæring om, at afstå fra at gøre salær krav m.v. gældende hos forsikringstager, kan der ikke gives dækning Advokaten har direkte krav mod Lokal Forsikring på forsikringsydelsen og kan ikke med bindende virkning for Lokal Forsikring indgå aftale om sit salær med sikrede Salæret beregnes i overensstemmelse med de retningslinier for sagsomkostninger i borgerlige sager, som følges af domstolene En advokat kan ikke føre sin egen sag Hvor tvisten føres uden for Danmark, sker valget af en udenlandsk advokat efter aftale med Lokal Forsikring. Betingelsesnr Side 5 af 8

6 5.4 Selvrisiko Selvrisiko beløbets størrelse fremgår af policen. 5.5 Moms og andre afgifter Moms og andre afgifter erstattes ikke i det omfang modtageren af erstatningen på skadetidspunktet kan modregne beløbene i sit regnskab. Finansiering af moms og andre afgifter erstattes ikke. 6 Forhold under forsikringens løbetid 6.1 Præmiens betaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttrædelse med angivelse af sidste rettidige betalingsdag, og senere præmier til anførte forfaldsdage Sammen med præmien opkræves eventuelle afgifter til staten, f.eks. stempelafgift og statsafgift samt gebyrer og andre omkostninger. Hvis præmien ikke betales senest den rettidige indbetalingsdag, sender selskabet en påmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke betales senest 21 dage efter, at påmindelsen er afsendt Selskabet er berettiget til at forhøje enhver påmindelse med et rykker/ekspeditionsgebyr. 6.2 Indeksregulering Præmie og selvrisiko beløb er indeksregulerede med mindre at andet fremgår af betingelserne. Regulering sker fra årets første forfald. 6.3 Forsikringens ophør Forsikringen er tegnet for en et-årig periode og løber, indtil den af en af parterne opsiges skriftligt med mindst 1 måneds varsel til udløbet af et forsikringsår. Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen til ophør ved tegningsperiodens udløb. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den for en 1-årig periode, og rabatten for flerårig aftale bortfalder Efter anmeldelse af en skade og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller skadens afvisning, kan både forsikringstageren og selskabet opsige forsikringen med 14 dages varsel. Betingelsesnr Side 6 af 8

7 6.4. Ændringer i risikoforholdene Lokal Forsikring skal straks underrettes, hvis der sker ændringer af risikoforholdene. Lokal Forsikring træffer herefter bestemmelse om - og til hvilken præmie og på hvilke betingelser - forsikringen kan fortsætte. Undladelse af at give meddelelse kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist i medfør af Forsikringsaftalelovens regler herom. Se punkt Vurdering af risikoforhold Lokal Forsikring er til enhver tid berettiget til at foretage eftersyn af det forsikrede, med henblik på en vurdering af risikoforhold. 6.6 Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif Ud over den årlige indeksregulering kan selskabet foretage ekstraordinære præmie- og/eller betingelsesændringer med virkning fra ethvert forfald Ekstraordinære ændringer kræver mindst en måneds varsel, og forsikringstageren er berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel til ændringsdagen, når ændringerne er til ugunst for forsikringstageren. 6.7 Anmeldelse af skade Anmeldelse til Lokal Forsikring skal ske hurtigst muligt, og skal så vidt muligt indeholde: 6.7.l.1 angivelse af modparten, påstand (eventuelt også modpartens påstand), kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, hvorpå påstanden støttes. Lokal Forsikring kan også, når det er nødvendigt af hensyn til sagens belysning, forlange dokumenter og bevisligheder forelagt.endelig vil Lokal Forsikring kunne forlange en juridisk begrundelse for påstanden, oplysning om, hvilke processkridt af udgiftskrævende art, der planlægges eller undtagelsesvis måtte være indledt, advokatens erklæring om, at denne med hensyn til salærkrav m.v. (se pkt ) vil holde sig til selskabet, Anmeldelsen indgives af advokaten eller i det i pkt nævnte tilfælde af sikrede selv Under sagens gang giver advokaten Lokal Forsikring underretning om processkridt af væsentlig omkostningsmæssig betydning. 6.8 Forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, og/eller forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbe- Betingelsesnr Side 7 af 8

8 hold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 6.9 Krigs- jordskælvs- og atomskader m.v. Forsikringen dækker ikke skader, der skyldes direkte eller indirekte følger af: Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, terror, borgerkrig, op rør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog, hvis sådanne forhold indtræffer i det land, hvori de sikrede opholder sig på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det forudsættes, at der ikke foretages rejse til et land, der befinder sig i en af de nævnte situationer Jordskælv eller andre naturforstyrrelser Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter Klager Tvister afgøres efter gældende ret ved de almindelige domstole. Der er også mulighed for at klage direkte til selskabets klageansvarlige. Nærmere oplysninger herom kan ses på selskabets hjemme side Tilsyn og garantifond Selskabet er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for Skadeforsikringsselskaber. Betingelsesnr Side 8 af 8

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2 PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2012 Version 12:2 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygningsbrand afsnit 17-19 Side 8 3. Elskade/kortslutning afsnit 20-23

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Motorcykelforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Motorcykelforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Motorcykelforsikring.

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-1 Gældende fra 01.07.2015 1 2 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKEL MC-1 AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 SIKREDE PERSONER Forsikringen

Læs mere

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406 Betingelser Motorcykelforsikring Mortorcykelforsikring Nr MC 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Hvornår dækker forsikringen?

Læs mere