Velkommen i Århus Kommune, Børn og Unge Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: stk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk."

Transkript

1 2010 Århus Kommune Børn og Unge

2 Velkommen i Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger: Børn og Unge Grøndalsvej Viby Tlf

3 Kære forældre Gert Bjerregaard Rådmand for Børn og Unge Forældre ved det bedre end nogen andre: Ikke to børn er ens, og hvad der er rigtigt for storebroren, passer ikke nødvendigvis godt på lillesøster - og omvendt. Sådan er det også, når de mindste starter i skole: Børn er forskellige, og de lærer forskelligt, og det skal vi sikre, at skolen er indrettet til at klare. Fælles for alle, både børn og voksne, er sproget. Uden at kunne beherske sproget, bliver vejen mod en god uddannelse og muligheder i livet besværlig. Målet er, at så mange som overhovedet muligt, får en uddannelse og klarer sig godt i livet. Samfundet udvikler sig hele tiden, og skolen skal følge med. I Børn og Unges udviklingsplan er der fokus på, hvordan vi sikrer en skole, der har en høj faglighed, kreativitet, nysgerrighed, fællesskab, tryghed, rummelighed og et godt samspil med det lokale samfund. Men ét er mål og strategier. Når det kommer til at leve målene og strategierne ud i livet, er skolen dybt afhængige af forældrene. Skolen har brug for, at forældrene tager del i barnets udvikling i skolen. Et godt samarbejde mellem forældre og skolen - baseret på gensidig respekt og forståelse - er en vigtig forudsætning for, at jeres barn får en god tid i skolen.»velkommen i skole«, som I nu sidder med i hånden, giver jer svar på en del af de spørgsmål, der dukker op, når jeres barn skal begynde i skolen. Det kan for eksempel være: Hvordan kan jeg vide, om mit barn er parat til skolen? Hvordan er mulighederne for at søge om optagelse på en anden skole end distriktsskolen? Skolens medarbejdere står parate til at hjælpe jer med yderligere oplysninger. Derudover kan I på og skolernes hjemmesider finde mange oplysninger om den enkelte skole. I finder skolernes adresser bagerst i pjecen. Vi glæder os til at se jer på skolerne Gert Bjerregaard Rådmand 3

4 Indholdsfortegnelse 5 Folkeskolen i Århus 6 Værdier og visioner 7 Børn og Unge-politikken 8 Politiske effektmål 9 Børnehaveklassen 10 Skolestart Skolestart og samarbejde De første år i skolen Kundskaber og færdigheder 11 Parat til skolen? Børn udvikler sig forskelligt 16 Skoleskift 17 Trafik og skolevej Børneulykkesforsikring? 18 Sundhed på skolen Sundhedsplejersken Børn og unge-lægen Tandplejen Sund skolefrokost Mobning 20 PPR-enhederne 21 Skolerne i Århus 12 Skolefritidsordningen (SFO) Åbningstid Forældresamarbejde Tilmelding til Skolefritidsordning Forældrebetaling 14 Skolens styrelse 15 Skole/hjemsamarbejde Forventninger 16 Distriktsskolen eller en anden skole 4

5 Folkeskolen i Århus Folkeskolen omfatter en 10-årig grundskole bestående af en børnehaveklasse og klasse samt en 1-årig 10. klasse. Folkeskolen er en enhedsskole, hvor børnene går samlet i hele skoleforløbet - dog kan lærerne beslutte, at børnene i en periode skal inddeles i hold, når der i et undervisningsforløb er fordele ved eller behov for en sådan inddeling. Levende begreber Folkeskoleloven opstiller en række værdier, der indebærer, at skolelivet skal være præget af åbenhed og ligeværd. Børnene skal lære samarbejdets kunst, og de skal lære, at alle har ret til at udtrykke sig og ret til at blive hørt. De skal også lære, at åbenhed ikke betyder, at alt er lige godt. Denne praktiske udfoldelse af åndsfrihed, ligeværd og demokrati udgør fra allerførste færd en lige så vigtig del af børnenes tilværelse i skolen, som det at beskæftige sig med læring og leg. Disse begreber er på samme måde grundlag for samarbejdet med forældrene om undervisningen og om op dragelsen af børnene. Formålsparagraffen Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 5

6 Værdier og visioner Skolerne arbejder efter et fælles værdigrundlag og en vision, der gælder for hele Århus Kommunes virksomhed. Visionen og værdigrundlaget omsættes lokalt, så det bliver anvendeligt på den enkelte skole. Visionen for Århus Kommune Århus - en god by for alle. Byen med plads til at udfolde sig. - Alle skal have mulighed for at tage ansvar for egent liv og udnytte egne evner - Vi skal i fællesskab hjælpe dem, der har brug for det - Der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed. Integration skal være vores styrke Århus - en by i bevægelse. Byen med et stærkt og nyskabende erhvervs-, kultur- og uddannelsesliv - Nye ideer skal dyrkes og prøves af i utraditionelle samarbejdsformer - Vi skal være forrest med udvikling og brug af ny teknologi - Vi skal orientere os internationalt og gøre os gældende blandt de bedste Fælles værdigrundlag Troværdighed - man skal kunne have tillid til os Respekt Engagement - alle skal have en god og ordentlig behandling - den enkeltes indsats gør en forskel, og vi skal gøre det endnu bedre. 6

7 Børn og Unge-politikken Børn og unge-politikken er Århus Kommunes værdigrundlag for alle indsatser, tilbud og fællesskaber for børn, uge og familier. Politikken danner en værdimæssig paraply for tilbud, indsatser og særlige strategier og handleplaner for børn og unge i Århus Børn og unge-politikken er blevet til på baggrund af en debat blandt børn, unge og voksne i hele byen frem til foråret I debatperioden er der fremkommet en lang række holdninger og synspunkter. Især følgende temaer er slået igennem i debatten og har sat tydelige spor i børn og unge-politikken: Anerkendelse af børn og unge Inddragelse af børn og unge Høje forventninger til børn og unge Voksne som rollemodeller Nærværende, engagerede voksne Forældreansvar - forældresamarbejde Rummelighed - socialt ansvar Læring Trivsel og sundhed Børn og unge-politikken skal realiseres gennem målrettede strategier, handleplaner og indsatser, som formuleres og implementeres over en årrække. Inden for rammen af politikken arbejdes der i Børn og Unge med 9 strategier, der giver retning for en bred vifte af indsatser. Strategierne omhandler bl.a. områderne læring og udvikling, rummelighed, sundhed og trivsel samt forældresamarbejde. 7

8 Politiske effektmål Byrådet har inden for rammerne af Århus Kommunes overordnede vision og værdigrundlag vedtaget fire effektmål for Børn og Unge. Læring og udvikling Børn og unge har faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, der gør dem i stand til at gennemgå et uddannelses/dannelsesforløb. Rummelighed Børn og unge respekterer deres medmennesker og tager personligt ansvar. De indgår i forpligtende fællesskaber, begår sig i forskellighed og mangfoldighed samt deltager aktivt i samfundet som demokratiske medborgere. Trivsel og sundhed Børn og unge trives, er glade, sunde og har selvværd. De har en god opvækst og udnytter egne potentialer. Forældreinddragelse Forældre og institutioner indgår i et gensidigt forpligtende og vedkommende samarbejde, hvor hver part tager ansvar for børn og unges trivsel, læring og udvikling. Der er samtidig plads til forskellighed for skolerne i Århus Kommune. Skolerne har forskellige udgangspunkter og forskellige profiler. Derfor tilrettelægger den enkelte skole selv sit arbejde inden for rammerne af folkeskoleloven, de kommunale mål og strategier samt Børn og Unge-politikken. Det betyder, at distriktsskolen er tilpasset de lokale behov og forudsætninger. 8

9 Børnehaveklassen Børnehaveklassen er en del af skolen og er blevet obligatorisk. Undervisningen i børnehaveklassen gives overvejende i form af leg og andre udviklende aktiviteter. Undervisningen skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med børnenes alsidige, personlige udvikling ved at give den enkelte udfordringer, der udvikler nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære og gør barnet fortrolig med skolen. En del af den alsidige, personlige udvikling er tilegnelsen af viden og færdigheder, som undervisningen i skolens grundlæggende fag kan bygge videre på. Hertil kommer, at skolen skal skabe sammenhæng både mellem børnenes overgang fra hjem og dagtilbud til skolen og mellem børnehaveklasse, de efterfølgende klassetrin og skolefritidsordningen. Undervisningen tilrettelægges, så børnene erfarer, at de er en del af et forpligtende socialt fællesskab. Målene for og indholdet i arbejdet findes i indholdsbeskrivelsen for børnehaveklassen. Blandt temaer, der indgår, vil være: sprog og udtryksformer naturen og naturfaglige fænomener det praktisk musiske bevægelse og motorik sociale færdigheder samvær og samarbejde Børnehaveklassen har 20 timer ugentlig på faste tidspunkter, normalt fra kl til kl Før og efter undervisningstid er der mulighed for at gå i skolefritidsordning. Beskrives på side 12. 9

10 Skolestart Skolestart og samarbejde Det er vigtigt, at barnet får en god skolestart. I loven om dagtilbud fremgår det, at børnehaven i samarbejdet med forældrene skal sikre en sammenhængende overgang til skole og fritidsliv ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Århus Byråd har beslutet at alle skoler skal sikre størst mulig kontinuitet for børnene i de første skoleår. En fortsat udvikling af samarbejdet med dagtilbud og skolefritidsordning skal bidrage hertil. Det er vigtigt, at samarbejdet mellem skolefritidsordningen og undervisningen udvikles. Det kan ske ved at udbygge samarbejdet mellem ledere, lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger. Det er også vigtigt, at forældre inddrages i arbejdet, så de tager et aktivt medansvar for børnenes udvikling, læring og trivsel. 10 De første år i skolen Børnehaveklassen og 1. klasse er præget af, at børnene skal i gang med et nyt, spændende kapitel af deres liv. Der lægges vægt på, at børnene og deres forældre oplever skolen som en ramme om en tryg hverdag, hvor alle børn har adgang til læring, fællesskab, kreativitet og glæde. Gradvist vil børnene komme til at arbejde sammen med børn fra andre klasser om praktiske eller konkrete opgaver, der danner udgangspunkt for det videre arbejde i klassen. Samarbejdet kan foregå i kortere eller længere perioder. At arbejde sammen med andre giver børnene mulighed for at lære hinanden at kende, og hver for sig udfolde sig på områder, der ikke alene knytter sig til boglige færdigheder. Det giver tryghed og selvværd, når børn kan udfolde sig på områder, de er gode til. Børn er forskellige og begynder i skolen med forskellige forudsætninger. Forskelligheden udnyttes positivt og er til fælles glæde for alle. Derfor er et samarbejde om et tværgående emne eller projekt en vigtig del af indskolingen. Det kan medvirke til, at alle børnene kan være med til at gøre egne erfaringer, lære fra sig og lære af andre. At arbejde på denne måde giver børnehaveklasselederne og lærerne gode muligheder for løbende at finde frem til børnenes behov og forudsætninger og for at tilrettelægge arbejdet herefter - ofte i samarbejde med børnene selv. Uden for disse fælles forløb undervises klasserne efter det normale skema. På denne måde er der en fortsat vekselvirkning mellem praktisk udfoldelse i værksteder i samspil med faglig fordybelse i dansk, matematik, natur og teknik, billedkunst, musik og idræt. Fagene er derved redskaber i arbejdet med tværgående emner og problemstillinger. Denne måde at arbejde på betyder, at skemaet i de yngste klasser ikke altid fortæller, hvornår børnene har det enkelte fag. Men selv om der ikke står dansk, matematik eller andre fag på skemaet, kan forældre have tillid til, at de faglige mål opfyldes.

11 Parat til skolen? Kundskaber og færdigheder Aktiviteterne i indskolingen har som overordnet formål at styrke børnenes faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer. Udviklingen af faglige kompetencer vil bl.a. sige, at børnene skal kunne læse, skrive og regne, idet sikre kundskaber og færdigheder på disse områder er grundlaget for barnets skolegang. Byrådet har opstillet det mål, at børnene inden udgangen af 3. klasse skal kunne beherske de basale læsestrategier. Hertil kommer så udviklingen af andre kompetencer som samarbejdsevne, tolerance, selvstændighed, engagement, bekendelse til fælles demokratiske værdier mv. Børn begynder almindeligvis i børnehaveklassen i det år, de fylder 6 år - og dermed i 1. klasse i det år, de fylder 7. Men ikke alene barnets alder tages i betragtning, når forældre beslutter sig for, hvornår barnet skal i skole. Det er lige så vigtigt at iagttage, hvordan barnet har det, og hvad det kan i forskellige sammenhænge, som minder om det, barnet møder i skolen. Forældre kan fx overveje, om barnet kan og vil lytte til andre kan fastholde sin opmærksomhed på en bestemt aktivitet i nogen tid kan sætte sig i andres sted kender og kan efterleve almindelige regler for samvær med andre er selvhjulpent - kan fx tage tøj af og på og holde styr på sine ting har et nuanceret ordforråd deltager i etablering og udførelsen af leg viser interesse for skriftsproget udforsker og eksperimenterer med naturens materialer viser forståelse for egen og andres kulturer og livsbetingelser Børn udvikler sig forskelligt Børn udvikler sig i forskelligt tempo. Nogle er tidligt parate til at lære på en mere direkte måde, nemlig gennem undervisning. Men langt de fleste børn lærer bedst gennem legens mere indirekte måde. Det er nok mest forældre til børn født i november, december, januar og februar, der er i tvivl. Skal barnet være blandt de ældste eller de yngste i klassen? Hvis forældre er i tvivl om, hvorvidt deres barn er parat til skolen, kan spørgsmålet drøftes med personalet i barnets dagtilbud. Også skolen stiller sig gerne til rådighed med oplysninger og gode råd. Er man herefter i tvivl, er der også mulighed for at kontakte og få vejledning hos Børn og Unges Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik (se side 20 i pjecen). 11

12 Skolefritidsordningen (SFO) Børn i børnehaveklasse til og med 4. klasse er garanteret et pædagogisk tilbud i en skolefritidsordning. Skolefritidsordningen er en integreret del af skolen samtidig med at den har sit eget liv og særpræg. SFO en råder over lokaler, som er indrettet til fritidsaktiviteter. Samtidig kan SFO en også benytte andre lokaler og faciliteter på skolen og i lokalområdet. I SFO en har børnene mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter. De kan fx udfolde sig med træ, ler, syning, maling, tegning, spil, dukker, bøger, udklædning, musik, idræt og meget mere. Børnene kan også lege ude, ligesom udflugter er en almindelig del af aktiviteterne. Endvidere er der i SFOén tilbud om lektiehjælp på forældreniveau. Der føres tilsyn med de indmeldte børn. SFO s formål: Skolefritidsordningen skal sammen med den øvrige skole, forældre, børn m.fl. medvirke til at sikre en rummelig folkeskole og fritidstilbud, der aktivt søger at fremme det enkelte barns udvikling, dannelse og trivsel. Den enkelte skole formulerer sine egne sociale- og fritidspædagogiske mål, som indarbejdes i skoleplanen på grundlag af følgende: Skolefritidsordningerne er et socialpædagogisk tilbud til børnene, der med udgangspunkt i folkeskolelovens formål udvikler deres forudsætninger og trives inden for pædagogisk tilrettelagte rammer. Skolefritidsordningen har til opgave i et samarbejde med forældrene, den øvrige skole og klubber m.v. at skabe et udviklende, trygt og omsorgsfuldt miljø, der støtter børnenes liv i og uden for skolen. I skolefritidsordningen lægges særlig vægt på de kompetencer, som betyder, at børnene kan forvalte tiden til samvær samt til betydningsfulde, alsidige og for dem meningsfulde aktiviteter. Det er vigtigt, at børnene lærer at kunne vælge, sige til og fra og dermed at kunne påtage sig et personligt ansvar for sig selv i et socialt samspil med andre. Formålet er, at børnene udvikler sig til at være åbne og selvstændige mennesker, der har vilje og evne til at samarbejde og dermed færdigheder til at kunne varetage egne og respektere andres interesser. Børnene støttes således i at videreudvikle deres kompetencer til at mestre færdigheder, som gør dem i stand til at tage vare på sig selv og udvise social forståelse samt handleevner. SFO har desuden en opgave som uddannelsesinstitution for studerende i praktik fra pædagogseminarierne og for samarbejde med seminarierne. 12

13 Åbningstid Skolefritidsordningen har åbent alle hverdage året rundt. Dog kan den enkelte SFO vælge at have ferielukket op til 4 uger om året. I så fald vil der være alternativ pasning fx i nabo SFO en. SFO en åbner kl og lukker kl , fredage dog kl Skolefritidsordningen er lukket om formiddagen, mens børnene er til undervisning. Forældresamarbejde Skolefritidsordningen inviterer til et tæt samarbejde med forældrene. Det gælder både i dagligdagen og i forbindelse med møder og arrangementer ved fester og højtider. Som en del af skolens formelle samarbejdsfora vælges der i skolefritidsordningen et forældreråd. SFO forældrerådet deltager i et bredt samarbejde med skolebestyrelsen, skoleledelsen, skolefritidsordningens leder, fritidspædagogiske ledere og medarbejdere. Tilmelding til Skolefritidsordning Ved skoleindskrivningen udleveres et tilmeldingsskema til SFO. Skemaet udfylde og afleveres på skolen eller indsendes til Pladsanvisningen senest 1. februar Skemaet kan også udskrives fra selvbetjening og kan endvidere fås ved henvendelse til Borgerservice tlf Barnet får plads i SFO fra 1. august Forældrebetaling Forældrebetaling for børn i 0. til og med 3. klasse er kr. og kr. pr. måned for børn i 4. klasse. Betalingen opkræves over 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri. I 2010 kan der efter ansøgning bevilges delvis friplads, hvis husstandens aktuelle årsindkomst er på mellem kr. og kr. Indtægtsgrænsen forhøjes med kr. (2010 niveau) for enlige forsørgere. 13

14 Skolens styrelse Folkeskoleloven fastsætter rammerne for skolernes virksomhed. Århus Byråd har det overordnede ansvar for kommunens skoler og fastlægger inden for folkeskolelovens rammer mål og rammer for skolernes virksomhed. På hver skole er der en skolebestyrelse og et SFO forældreråd. Skolebestyrelsen, der i Århus Kommune består af 11 repræsentanter, vælges for 2 år ad gangen. Skolebestyrelsen er sammensat af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejder- og 2 elevrepræsentanter. Der afholdes valg til skolebestyrelsen næste gang i efteråret Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som byrådet har fastsat, og fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed. Bestyrelsen har blandt andet til opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed, herunder også for skolefritidsordningen. SFO forældrerådet, hvis funktions- periode er 1 år, er skolebestyrelsens formelle samarbejdspart hvad angår forhold i SFO. SFO forældrerådet består af 1-5 forældrerepræsentanter (afhænger af SFO ens størrelse) og 1 medarbejderrepræsentant. Samarbejdet mellem skolebestyrelsen og SFO forældrerådet indskrives i en samarbejdsaftale (se vejledning til arbejde i SFO-forældreråd i Århus Kommune) som udgangspunkt. 14

15 Skole/hjem-samarbejde Et godt samarbejde mellem skole og hjem er betydningsfuldt for barnets skoleforløb. I samarbejdet er barnet i centrum. Klasselæreren har hovedansvaret for det direkte sarmarbejde med det enkelte barns forældre og klassens forældrekreds. Det forventes, at forældrene i hver klasse vælger et klasseråd, der fx kan bidrage med forslag til dagsordenen til forældremøderne og deltage i det praktiske arrangement i forbindelse hermed. Klasserådet kan endvidere tage initiativer til aktiviteter af social karakter. SFO personalet har også en vigtig opgave i at sikre et godt samarbejde med forældrene. Forældrene har via skolens hjemmeside adgang til ForældreIntra. Her er adgang til informationer og kommunikation med den enkelte skole og klasse mv. Forventninger Som forælder kan du fx forvente af skolen at dit barn får et trygt skoleliv at dit barn får en god faglig undervisning at du bliver informeret om forhold vedrørende skolen og dit barn at du bliver lyttet til Skolen har på sin side også nogle forventninger, fx: at forældrene følger med i og støtter barnets skolegang at forældrene deltager i samtaler, møder og fællesarrangementer at barnet møder til tiden, udhvilet og mæt at barnet taler og opfører sig ordentligt over for andre Endelig kan der også være fælles forventninger, som såvel skolen som forældre har, fx: at både forældre og lærere tager kontakt, hvis der er spørgsmål eller problemer at forældre og lærere omtaler hinanden loyalt at klassens sociale liv er et fælles anliggende Den enkelte skole kan have udformet forventninger som ovenstående eller andre. Ved skolestart eller på det første forældremøde vil I få udleveret en pjece med gode ideer til, hvordan I støtter jeres barns sprog og læsning. 15

16 Distriktsskolen eller en anden skole Skoleskift I Århus Kommune er der 49 folkeskoler, som hver har et skoledistrikt. Som udgangspunkt har forældre krav på at få deres barn optaget i børnehaveklasse på skolen i det distrikt, hvor de bor. Ønsker forældre deres barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, kan der ansøges om det. Århus Byråd har dog besluttet, at børn, der har søskende på den ønskede skole har krav på optagelse. Optagelse af børn uden søskende forudsætter at der er ledig plads til rådighed i de klasser, der oprettes. De sidste pladser i en klasse kan være reserveret til ikke-indskrevne børn fra skoledistriktet og til tilflyttere til distriktet. Hvis der ikke er ledig plads til alle ansøgere, optages først de børn, som har kortest afstand fra hjem til skole. Alle børn med dansk som andetsprog skal inden skolestart have foretaget en sprogscreening, der vurderer barnets danske sprog. Sprogscreeningen foregår som udgangspunkt på distriktsskolen. Hvis sprogscreeningen viser, at et barn har behov for særlig støtte til at lære dansk, har forældre ikke krav på at få barnet optaget på skolen i det distrikt, hvor de bor, eller på en af forældrene ønsket anden skole. Da vi gerne vil give børn med dansk som andetsprog et skoletilbud, som bedst tilgodeser deres dansksproglige behov, vil nogle børn blive henvist til en anden skole. Børn med dansk som andetsprog skal møde frem til indskrivning på distriktsskolen, da det er distriktsskolen, som koordinerer sprogscreeningerne. Ansøgningsskema til optagelse på en anden skole end distriktsskolen fås ved indskrivningen på skolen eller kan udfyldes via kommunens hjemmeside selvbetjening. Børn og Unge udsender svar på ansøgninger om optagelse på anden skole end distriktsskolen samt giver besked om sprogscreeningsresultater til børn med dansk som andetsprogs forældre medio april Ønsker forældre på et senere tidspunkt under skoleforløbet, at barnet skifter skole, kan de ansøge den ønskede skole om optagelse. Optagelsen forudsætter, at skolen har ledig plads til rådighed. De sidste pladser i en klasse kan være reserveret til tilflyttere til distriktet. Et eventuelt ønske om skoleskift for børn med dansk som andetsprog, der er henvist til en bestemt skole, kan først imødekommes, når barnet er omfattet af det frie skolevalg. Det kræver, at barnet ikke længere har et særligt behov for sprogstøtte. Barnets dansksproglige udvikling følges af den enkelte skole. Så længe et barn har behov for særlig støtte til at lære dansk, vil forældrene ikke have krav på, at barnet kan skifte skole. Ansøgningsskema til ansøgning om skoleskift fås ved henvendelse til den ønskede skole eller kan udfyldes via kommunens hjemmeside selvbetjening. 16

17 Trafik og skolevej I et nært samarbejde mellem vejmyndighederne, politiet, Børn og Unge og den enkelte skole arbejdes der hele tiden for at få den mest sikre skolevej. Der afholdes jævnligt skolevejsmøder, så man kan vurdere, om der kan foretages nye tekniske tiltag for at forbedre forholdene. Men stadigt flere børn bliver kørt i skole. Og da dét i sig selv giver mere trafik omkring skolerne og derved utrygge trafikale forhold, er der god logik i at bruge selvtransport til og fra skole. Set i lyset af en voksende inaktivitet blandt børn og unge og derigennem et øget behov for daglig motion, kan skolevejen også betragtes som en oplagt mulighed for at opnå regelmæssig motion for børn og unge. Hvilket igen vil give mindre trafikalt kaos på og omkring skolerne. Det er påvist (*), at børn der selv transporterer sig i skole gående eller på cykel, gennemsnitligt har en højere grad af fysisk aktivitet i løbet af dagen, sammenlignet med elever der transporteres i skole med motoriseret hjælp. Mange skoler har skolepatruljer, dvs. ældre elever, der hver dag året rundt hjælper til med at sikre deres kammerater på skolevejen. Praktisk erfaring er den vigtigste betingelse for at færdes sikkert i trafikken. Skolens færdselsundervisning starter derfor straks, når børnene begynder i skole. Det er dog forældrene, der har ansvaret for børnene på vej til og fra (*) American Journal of preventive medicine 2005;29(3) skole. Det er derfor meget vigtigt, at forældre forud for skolestarten øver den valgte skolevej sammen med deres barn og taler med barnet om skolevejen. Det er vigtigt, at man lærer sit barn at gå til skole. Derved lærer barnet at færdes alene i trafikken i modsætning til, at man transporterer barnet i bil. Det frarådes at lade børn cykle alene til skole før klasse. Har børn i børnehaveklasse, 1., 2. og 3. klasse mere end 2,5 km til distriktsskolen, sørger Børn og Unge for befordring. Ansøgningsskema fås på skolen. Børneulykkesforsikring? Børn og Unge har ikke tegnet ulykkesforsikring for elever på kommunens skoler. Ved tilskadekomst, hvor der ikke er nogen, der har et erstatningsansvar, er barnet således kun forsikret, hvis forældrene har tegnet en børneulykkesforsikring. Forældrene bør selv overveje, om deres barn skal være dækket af en ulykkesforsikring. En ulykkesforsikring vil dække ved tilskadekomst på skolevejen, i skoletiden og i fritiden. 17

18 Sundhed på skolen Skolen er ikke blot ramme om undervisning og sociale aktiviteter. Skolen lægger også vægt på alle de forhold, der skaber et godt liv. Alle folkeskoler i Århus Kommune er forpligtet til at udforme handleplaner for bevægelse og for mad og måltider. Skolens sundhedspersonale indgår i et samarbejde med skolens øvrige personale og børnenes forældre om at fremme børnenes trivsel, sundhed og udvikling af gode vaner. Sundhedsplejersken Sundhedsplejersken træffes på skolen 1-2 gange ugentligt. Sundhedsplejersken kan være kendt af forældrene fra tidligere hjemmebesøg. Det tilstræbes, at sundhedsplejerskens spæd- og småbørnsdistrikt har sammenfald med skoledistriktet. Børnene undersøges på forskellige alderstrin i skoleforløbet. Ved indskoling er undersøgelsen ekstra grundig. Det er af stor betydning, at forældrene er til stede ved indskolingsundersøgelsen, da samarbejdet om børnenes sundhed og trivsel er vigtigt. Forældrene er altid velkomne til at 18 deltage ved de øvrige undersøgelser i skoleforløbet. Gennem undervisning og samtaler om sundhed er sundhedsplejersken med til at lære børnene at tage vare på egen og andres sundhed. Sundhedsplejersken samarbejder også med lærerne og de andre faggrupper på skolen om at fremme børns sundhed. Børn med særlige behov ydes en særlig indsats. Forældre, som ønsker en drøftelse med sundhedsplejersken, kan altid henvende sig. Børn og unge-lægen Børn og unge-lægen er tilknyttet flere skoler i kommunen. Lægen kan inddrages, hvis der er børn, som har særlige behov, fx problemer med trivsel, helbred, indlæring og adfærd. Lægen rådgiver om sundhedsmæssige forhold og medvirker til at forebygge og opspore sygdom. Lægen indgår efter behov i sundhedsundervisningen i samarbejde med lærerne. Ligesom sundhedsplejersken lægger lægen stor vægt på samarbejdet med børnene og deres forældre. Du kan læse med på Århus Kommunes hjemmeside under børnesundhed. Tandplejen Tandplejens tilbud begynder kort tid efter barnets fødsel med rådgivning og vejledning fra første tand. Ved de efterfølgende undersøgelser på tandklinikken aftaler forældre og Tandplejen forebyggelse og eventuel behandling ud fra det enkelte barns behov. Tandplejens tilbud er således allerede kendt for børnene og fortsætter under hele skoleforløbet. Forældre får løbende information fra Tandplejen om barnets tandforhold - også om fx behov for tandregulering. Det er vigtigt, at forældre stadig hjælper de yngre skolebørn med at børste tænder. Se I Tandplejens forebyggende undervisning vil børnene i takt med deres udvikling lære at: børste tænderne selv se på egne tænder med spejl og lys se en sammenhæng mellem sundhed,»søde«vaner og tænder

19 Sund skolefrokost Børn skal have brændstof for at lege, lære og udvikle sig. Et super brændstof kunne være sund og lækker mad fra skolens kantine. Til priser, der holdes så lave som muligt. Det er et godt alternativ til madpakken derhjemmefra. De fleste skoler i Århus har en kantine eller et kantineudsalg. Her skifter de frisklavede tilbud fra dag til dag, og der vil være noget for ethvert barn. Lune retter, forskellige brød med og uden fyld, salat, frugt og bl.a. frisk kold skolemælk. Maden er ernæringsrigtig, og der er sparet på fedt og sukker. Der kan bestilles mælk, frugt og kildevand over nettet i Din Skolebutik på Her kan forældrene via internettet tilmelde sig abonnementsordningen og betale med Dankort. Mobning Alle skoler i Århus Kommune er forpligtede til at udarbejde en handle- og beredskabsplan i forhold til mobning. Mobningsindsatsen fik et særligt fokus i 2003 med»mobning ud af Århus«. Samtlige skoler har i den forbindelse modtaget en materialemappe til understøttelse af den lokale indsats. Det har stor betydning, at alle medarbejdere, forældre og børn er med til at forebygge mobning. Hvis I som forældre har mistanke om eller erfarer, at der foregår mobning i skolen, bør I henvende jer til barnets lærere eller pædagoger. En tidlig og forebyggende indsats mod mobning er med til at fremme trivsel og udvikling - noget helt nødven- digt for at børn kan lære noget. Det rammer alle i en klasse, hvis der er mobning. Ikke blot offer og mobber. Desuden er der stor sammenhæng mellem mobning og udvikling af kriminalitet, hvor især mobberne er i risikogruppen. Forældre og andre voksne kan forebygge mobning ved at tage mobning alvorligt tro på det, barnet fortæller - og undersøge sammenhængen ved at henvende sig til skolen støtte barnet i at sige fra, når det bliver mobbet støtte barnet i at sige fra, når det ser andre blive mobbet sætte fokus på ansvar undgå at placere skyld undgå at bruge ironi (kan virke sårende på barnet) undgå at udstille eller hænge barnet ud omtale kammerater med respekt omtale andre forældre med respekt hjælpe børnene med at finde ud af omgangsformer, så alle kan have det godt i fællesskabet. 19

20 PPR-enhederne Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Århus Kommune yder råd og vejledning til forældre, dagtilbud og skoler om børn og unges trivsel, udvikling og undervisning. PPR medvirker til overgangen mellem dagtilbud og skoler, hvor der er brug for særlig opmærksomhed omkring et barn eller en gruppe af børn. Børns behov for særlig opmærksomhed i skolestarten kan være meget forskellig. I PPR-enhederne er der ansat både talepædagoger og psykologer, der sammen eller hver for sig, vil medvirke til en god skolestart, for børn med behov for særlig opmærksomhed og specialpædagogisk indsats. Inddragelse af psykolog eller talepædagog fra PPR sker altid i samråd med barnets forældre. Op til et år før barns skolestart, kan talepædagogen eller psykologen inddrages i spørgsmål, der vedrører barnets kommende skolestart. Hvis et barn har vidtgående specialpædagogiske behov, vil PPR arbejde sammen med Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik (VRS). VRS varetager opgaver i forhold til 0-18 (20) årige børn og unge med specialpædagogiske problemstillinger, der ikke kan imødekommes i det lokale distrikt. Det drejer sig om børn og unge, der er i et kommunedækkende specialpædagogisk tilbud. 20 VRS har samtidig til opgave at understøtte institutioner og skoler i Århus Kommune, med særlige konsulentydelser på det specialpædagogiske område, og supplerer hermed den specialpædagogiske betjening, der udgår fra de decentrale PPR-enheder i de enkelte distrikter. Både forældre, skole, dagtilbud og barnet/den ugen selv kan rette henvendelse til PPR. Århus Kommune har 6 PPR-enheder, som hver især betjener forskellige skoledistrikter PPR-enhed 1: Elise Smiths Skole, Fjordsgades Skole, Forældreskolen, Hasle Skole, Laursens Realskole, Læssøesgades Skole, Møllevangskolen, Samsøgades Skole, Sct. Knuds Skole, Rudolf Steiner Skolen i Århus. PPR-enhed 2: Bakkegårdskolen, Elev Skole, Elsted Skole, Hårup Skole, Lystrup Skole, Skæring Skole, Skødstrup Skole, Sølyst Skole, Virup Skole. PPR-enhed 3: Børnenes Friskole, Jakobskolen, Jellebakkeskolen, Katrinebjergskolen, Kochs Skole, Lisbjerg Skole, Risskov Skole, Skovvangskolen, Strandskolen, Vejlby Skole, Vorrevangskolen. PPR-enhed 4: Beder Skole, Holme Skole, Kragelundskolen, Malling Skole, Mårslet Skole, Nilen Skole, Rundhøjskolen, Skåde Skole, Solbjerg Skole. PPR-enhed 5: Grønløkkeskolen, Hasselager Skole, Højvangskolen, Interskolen, Kolt Skole, Rosenvangskolen, Selam Skolen, Søndervangskolen, Tranbjerg Skole, Vestergårdskolen, Viby Skole, Århus Friskole, Århus Privatskole. PPR-enhed 6: Egebakkeskolen, Ellekærskolen, Engdalskolen, Gammelgårdskolen, Kildeskolen, Lykkeskolen, Den moderne Kulturelle Skole, Næshøjskolen, Sabro-Korsvejskolen, Skjoldhøjskolen, Sødalskolen, Tilst Skole, Tovshøjskolen, Åby Skole. PPR-enhederne Børn og Unge, Århus Kommune Grøndalsvej 2, postboks 4069, 8260 Viby J. Telefon Hjemmeside:

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere