AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring"

Transkript

1 Side 1 1. Hvem er sikrede AdvoGuard Modul A Professionel advokatansvarsforsikring Sikrede under forsikringen er den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed og samtlige forhenværende, nuværende og fremtidige ansatte advokater og partnere. 2. Hvad dækker forsikringen 2.1. Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for formuetab påført tredjemand ved sikredes, eller nogen for hvem sikrede har ansvaret, uagtsomme handling eller undladelse i forbindelse med udøvelse af advokatvirksomhed Forsikringen dækker erstatninger og sagsomkostninger ved afgørelse af erstatningspligtens eksistens og omfang, samt renter af idømte erstatningsbeløb henhørende under forsikringen. 3. Udvidelser 3.1. Forsikringens øvrige vilkår og undtagelser gælder for nedenstående udvidelser i den udstrækning, de ikke specifikt er fraveget Omkostninger ved retsmøde Forsikringen er udvidet til at dække omkostninger med et maksimum nævnt nedenfor som sikrede pådrager sig ved retsmøder, hvor advokatfirmaets partnere, administrationschef eller øvrige ansatte skal afgive vidneforklaring i forbindelse med et dækningsberettiget krav anmeldt under denne forsikring: (i) (ii) Partnere, specialsektionschef, administrationschef: DKK 3.000,00 pr. dag. Øvrige ansatte: DKK 1.500,00 pr. dag Dækning under denne udvidelse ydes i tillæg til forsikringssummen Ansattes strafbare handlinger eller undladelser Forsikringen er udvidet til at dække sikredes erstatningsansvar ved krav som følge af formueskade påført tredjemand ved strafbare handlinger eller undladelser begået af advokatfirmaets ansatte.

2 Side Denne udvidelse yder ingen dækning for (i). (ii). gerningsmanden bag den strafbare handling eller undladelse, krav som følge af strafbare handlinger eller undladelser begået af en direktør Udvidet anmeldelsesperiode: Krav rejst efter forsikringsperiodens udløb I tilfælde af, at selskabet nægter at forny forsikringen eller opsiger denne med anden begrundelse end manglende præmiebetaling, er advokatfirmaet berettiget til mod betaling af en præmie svarende til 25% af det foregående års præmie at tegne en udvidet anmeldelsesperiode, hvilket indebærer, at krav, der rejses i indtil 1 år efter forsikringens ophør, og som vedrører ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået før forsikringens ophør, er dækket på de vilkår, der i øvrigt fremgår af policen og nærværende forsikringsbetingelser Advokatfirmaet skal senest 14 dage efter selskabets opsigelse eller nægtelse af fornyelse give skriftlig meddelelse til forsikringsselskabet, såfremt advokatfirmaet ønsker at tegne en udvidet anmeldelsesperiode, og præmien herfor skal betales inden for 30 dage efter opsigelse eller nægtelse af fornyelse Krav vedrørende handlinger og undladelser, som anmeldes senere end 3 måneder efter udløbet af den udvidede anmeldelsesperiode, dækkes ikke Forlængelsen, givet ved den udvidede anmeldelseperiode, medfører ingen fornyet eller forhøjet forsikringssum under forsikringen. 4. Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker i hele verden. 5. Forsikringen dækker ikke ansvar, der skyldes 5.1 at sikrede har tilsidesat sine pligter forsætligt, 5.2 at sikrede har påtaget sig et ansvar, der ligger udover dansk rets almindelige ansvar som advokat, 5.3 besvigelser foretaget af sikrede, 5.4 bøder, der pålægges sikrede eller tredjemand, 5.5 erstatningskrav rejst mod sikrede i egenskab af bestyrelsesmedlem. Sikredes ansvar som beskikket tilsyn, kurator eller likvidator anses ikke for omfattet af denne undtagelse. 6. Forsikringssummen 6.1 Forsikringssummen jf. certifikatet, er det højeste beløb, som selskabet udreder for en enkelt skade, hvadenten en eller flere sikrede kan gøres ansvarlig derfor. Forsikringssummen er tillige det højeste beløb, som selskabet kan komme til at udrede for samtlige de i en forsikringsperiode rejste krav, der kan henføres til samme sikrede.

3 Side Hvis den samme ansvarspådragende handling eller undladelse bevirker, at der rejses flere krav mod en sikret, anses ethvert af disse krav rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses. Alle sådanne krav anses under nærværende forsikring for eet krav Selskabet betaler i tillæg til forsikringssummen sagsomkostninger samt renter af idømte erstatningsbeløb. Er forsikringssummen mindre end det idømte erstatningsbeløb, er selskabet kun pligtig til at tilsvare renter, som forholdsmæssigt svarer til det erstatningsbeløb, som selskabet skal betale. 7. Selvrisiko Af enhver udbetalt erstatning bærer sikrede en selvrisiko som anført i certifikatet. Selvrisikoen skal forblive uforsikret. 8. Forsikringstid 8.1. Forsikringen dækker erstatningskrav, som rejses mod sikrede i forsikringstiden Et erstatningskrav anses som rejst på det tidligste af et af følgende tidspunkter: a) Det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse med krav om erstatning i anledning af en skade eller et tab. b) Det tidspunkt, hvor sikrede får sin første viden om, 1. at der er indtrådt en skade eller er lidt tab, eller 2. at der er risiko for, at der vil indtræde en skade eller et tab 8.3. Såfremt den til grund for erstatningskravet liggende ansvarspådragende handling eller undladelse er udvist før forsikringens ikrafttræden, er det en betingelse for selskabets erstatningspligt, at sikrede godtgør, at sikrede ikke på noget tidspunkt før forsikringens tegning havde kendskab til eller formodning om, at erstatningskrav vil kunne rejses Såfremt den til grund for erstatningskravet liggende ansvarspådragende handling eller undladelse er udvist før sikredes tiltrædelse hos forsikringstager, er det en betingelse for selskabets erstatningspligt, at sikrede godtgør, at sikrede ikke på noget tidspunkt før tiltrædelsen havde kendskab til eller formodning om, at erstatningskrav vil kunne rejses Såfremt forsikringen ændres, herunder ved forhøjelse af dækningssummen, og den til grund for erstatningskravet liggende ansvarspådragende handling eller undladelse er udvist før ændringsdatoen, gælder tillige det under pkt. 8.3 og 8.4 nævnte for så vidt angår selskabets pligt til at erstatte på de efter ændringen gældende vilkår. 9. Afløbsdækning Såfremt den i certifikatet nævnte advokatvirksomhed ophører som følge af en eller flere partneres/indehaveres død, pension, konkurs eller deponering af bestalling, udstedes uden særskilt præmiebetaling en 5-årig afløbsdækning på indtil DKK i forsikringssum for den samlede afløbsperiode for partnernes/indehavernes personlige professionelle ansvar. Afløbsdækningens periode kan dog ikke overstige den periode, hvor advokatvirksomheden har været dækket under AdvoGuard.

4 Side 4 Vilkår og betingelser for afløbsdækningen er som for den udløbende dækning. Forsikringssummen på afløbsdækningen indeksreguleres i henhold til de generelle betingelser stk. 5. Afløbsdækningen omfatter også ansatte advokater i den ophørende advokatvirksomhed, såfremt disse i forbindelse med advokatvirksomhedens ophør ligeledes ophører med at virke som advokater. Afløbsdækningen gælder for de sikrede, der deponerer bestalling indenfor 6 måneder. 10. Forhold ved skadetilfælde 10.1 Krav som nævnt i 8.2 skal ufortøvet skriftligt anmeldes til selskabet Sikrede er ikke berettiget til at anerkende nogen erstatningspligt med bindende virkning for selskabet, medmindre sikrede derved kun opfylder sin retspligt. Selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling Under forhandlingerne om sagens ordning og under rettergang er selskabet berettiget til at benytte egen advokat. Sikrede er forpligtet til at yde enhver bistand til sagens oplysning og afslutning. Føres sagen af sikrede, har denne ikke krav på salær herfor Selskabet er berettiget til at betale erstatningen direkte til skadelidte, medmindre denne allerede er fyldestgjort af sikrede Erstatningskrav, der er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til selskabet mere end 6 måneder efter forsikringstidens ophør, dækkes ikke. 11. Anden forsikring Forsikringen dækker ikke i det omfang, de ved nærværende police forsikrede interesser er dækket af anden forsikring.

5 Side 5 1. Hvem er sikrede Modul B Ansvarsdækning for tingskade Sikrede under forsikringen er den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed og samtlige forhenværende, nuværende og fremtidige ansatte advokater og partnere. 2. Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for tingskade påført tredjemand ved uagtsom handling eller undladelse i forbindelse med udøvelse af advokatvirksomhed. 3. Hvor dækker forsikringen 3.1 Skade sket i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne). 3.2 Skade sket uden for Danmark, hvis skaden sker under forretningsrejse. 4. Forsikringen dækker ikke ansvar, der skyldes 4.1 skade forvoldt af sikrede med forsæt eller under selvforskyldt beruselse. 4.2 skade på ting, når skaden skyldes grov uforsvarlig tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger. 4.3 skade, når ansvaret følger af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar, end hvad der følger af de almindelige erstatningsregler. 4.4 formuetab, der ikke er en følge af skade på ting. 4.5 skade på ting tilhørende sikrede eller en virksomhed, som sikrede har økonomiske interesser i. 4.6 skader, der er eller kunne være dækket under en almindelige erhvervsansvarsforsikring. 5. Forsikringstid Forsikringen dækker erstatningskrav, som rejses første gang mod sikrede i forsikringstiden.

6 Side 6 6. Forsikringssum Forsikringssummen, jf. certifikatet, er højeste beløb for selskabets forpligtelse for skader konstateret inden for det enkelte forsikringsår.

7 Side 7 Modul C Bestyrelsesansvar 1. Hvem er sikrede Sikrede under forsikringen er tidligere, nuværende og fremtidige partnere og ansatte advokater i den advokatvirksomhed, der i certifikatet er anført som forsikringstager. 2. Hvad dækker forsikringen 2.1 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for formuetab påført ved sikredes uagtsomme handling eller undladelse i dennes egenskab af bestyrelsesmedlem. 2.2 Forsikringen dækker indenfor forsikringssummen erstatninger, sagsomkostninger ved afgørelse af erstatningspligtens eksistens og omfang samt renter af idømte erstatningsbeløb henhørende under forsikringen. 3. Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker bestyrelsesansvar, der udspringer af sikredes hverv som bestyrelsesmedlem i selskaber med hjemsted i Danmark. Forsikringen dækker ikke krav rejst eller retsskridt taget mod sikrede i USA og Canada eller krav baseret på disse landes retsregler, samt krav om fuldbyrdelse af domme opnået ved nogen domstol i USA eller Canada. 4. Forsikringen dækker ikke ansvar, der skyldes 4.1 at sikrede forsætligt har tilsidesat sine pligter. 4.2 at sikrede har påtaget sig et ansvar, der ligger udover dansk rets almindelige erstatningsansvar for bestyrelsesmedlemmer. 4.3 besvigelser begået af sikrede. 4.4 bøder, der pålægges sikrede eller tredjemand, herunder den juridiske person, hvori sikrede er bestyrelsesmedlem. 4.5 erstatningskrav rejst mod sikrede i hans egenskab af advokat. 4.6 sikredes hverv som bestyrelsesmedlem i den advokatvirksomhed, der i certifikatet er anført som forsikringstager. 4.7 person- eller tingskade, herunder formuetab, der udspringer af person- eller tingskade. 4.8 forurening af enhver art, herunder formuetab, der udspringer af forurening.

8 Side eller kan henføres til en retssag eller tvist, der ved forsikringens tegning allerede var verserende eller afsluttet. 5. Forsikringssummen 5.1 Forsikringssummen, jf. certifikatet, er det højeste beløb, som selskabet udreder for en enkelt skade, hvadenten en eller flere sikrede kan gøres ansvarlig derfor. Forsikringssummen er tillige det højeste beløb, som selskabet kan komme til at udrede for samtlige de i en forsikringsperiode rejste krav, der kan henføres til samme sikrede. 5.2 Hvis den samme ansvarspådragende handling eller undladelse bevirker, at der rejses flere krav mod en sikret, anses ethvert af disse krav rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses. Alle sådanne krav anses under nærværende forsikring for eet krav. 5.3 Sagsomkostninger samt renter af idømte erstatningsbeløb dækkes indenfor forsikringens forsikringssum. 6. Selvrisiko Af enhver skade, hvorved forstås summen af erstatning og forsvarsomkostninger, bærer forsikringstager en selvrisiko som anført i certifikatet. Selvrisikoen skal forblive uforsikret. 7. Forsikringstid 7.1 Forsikringen dækker erstatningskrav, som rejses første gang mod sikrede i forsikringstiden. 7.2 Et erstatningskrav anses som rejst på det tidligste af et af følgende tidspunkter: a) Det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse med krav om erstatning i anledning af en skade eller et tab. b) Det tidspunkt, hvor sikrede får sin første viden om, 1. at der er indtrådt en skade eller lidt tab, eller 2. at der er risiko for, at der vil indtræde en skade eller er tab. 7.3 Såfremt den til grund for erstatningskravet liggende ansvarspådragende handling eller undladelse er udvist før forsikringens ikrafttræden, er det en betingelse for selskabets erstatningspligt, at sikrede godtgør, at sikrede ikke på noget tidspunkt før forsikringens tegning havde kendskab til eller formodning om, at erstatningskrav vil kunne rejses. 7.4 Såfremt den til grund for erstatningskravet liggende ansvarspådragende handling eller undladelse er udvist før sikrede tiltrædelse hos forsikringstager, er det en betingelse for selskabets erstatningspligt, at sikrede godtgør, at sikrede ikke på noget tidspunkt før tiltrædelsen havde kendskab til eller formodning om, at erstatningskrav vil kunne rejses. 7.5 Såfremt forsikringen ændres, herunder ved forhøjelse af dækningssummen, og den til grund for erstatningskravet liggende ansvarspådragende handling eller undladelse er udvist før ændringsdatoen, gælder tillige det under pkt og 7.4. nævnte for så vidt angår selskabets pligt til at erstatte på de efter ændringen gældende vilkår.

9 Side 9 8. Forhold ved skadetilfælde 8.1 Krav som nævnt i 7.2 skal ufortøvet skriftligt anmeldelse til selskabet. 8.2 Sikrede er ikke berettiget til at anerkende nogen erstatningspligt med bindende virkning for selskabet, medmindre sikrede derved kun opfylder sin retspligt. Selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling. 8.3 Under forhandlingerne om sagens ordning og under rettergang er selskabet berettiget til at benytte egen advokat. Sikrede er forpligtet til at yde enhver bistand til sagens oplysning og afslutning. Føres sagen af sikrede, har denne ikke krav på salær herfor. 8.4 Selskabet er berettiget til at betale erstatningen direkte til skadelidte, medmindre denne allerede er fyldestgjort af sikrede. 8.5 Erstatningskrav, der er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til selskabet mere end 6 måneder efter forsikringstidens ophør, dækkes ikke. 9. Anden forsikring Forsikringen dækker ikke i det omfang, de ved nærværende police forsikrede interesser er dækket af anden forsikring.

10 Side 10 Modul D Kriminalitetsforsikring 1. Sikrede Sikrede under denne forsikring er den i certifikatet nævnte advokat virksomhed. Denne forsikring skal kun være til fordel for sikrede. 2. Dækning A: Ansattes berigelsesforbrydelser Sikredes tab. Forsikringen erstatter sikredes tab forårsaget af en ansat, som handler alene eller i medvirken med andre, ved tyveri, underslæb, mandatsvig, bedrageri, herunder databedrageri eller nogen anden kriminel handling begået af den ansatte med forsæt til: a. at påføre sikrede formuetab; og b. at opnå uberettiget økonomisk gevinst for sig selv eller andre. Ved tab, som involverer handel med værdipapirer og andre finansielle instrumenter, lån, bulkvarer og lignende, er det en yderligere betingelse, at den ansatte faktisk har opnået økonomisk gevinst Ansvar for tredjemands tab Forsikringen dækker tab, i tilfælde af, at sikrede er juridisk erstatningsansvarlig for tredjemands tab, forårsaget af en hos sikrede ansat, som handler alene eller i medvirken med andre, ved tyveri, underslæb, mandatsvig, bedrageri, herunder databedrageri, eller anden kriminel handling med forsæt til a. at påføre sikrede eller tredjemand tab; og b. at opnå uberettiget økonomisk gevinst for sig selv eller andre. Ved tab, som involverer handel med værdipapirer og andre finansielle instrumenter, lån, bulkvarer og lignende, er det en yderligere betingelse, at den ansatte faktisk har opnået økonomisk gevinst. Forsikringen dækker alene sikredes ansvar for tredjemands direkte økonomiske tab Undtagelser. Dækning A omfatter ikke tab påført af en ansat, som sikrede har ansat med viden om, at denne er straffet for berigelseskriminalitet.

11 Side tab påført af en ansat, efter at en partner eller anden ledende medarbejder hos sikrede er blevet bekendt med, at den ansatte har begået berigelseskriminalitet tab påført af en ansat, hvis den ansatte har adgang til at foretage endelig afstemning af en konto, hvis den ansatte samtidig alene har tegningsret eller dispositionsadgang til den pågældende konto tab, der alene påvises ved en lageroptælling/beregning eller en resultatberegning (svind) 3. Dækning B. Data- og kontooverførselsbedrageri Forsikringen erstatter sikredes direkte tab, der skyldes tredjemands kriminelle manipulation af data, programmer eller rutiner i sikredes computersystemer med forsæt til at opnå uberettiget vinding Forsikringen erstatter sikredes direkte tab ved uberettigede elektroniske dispositioner over sikredes konti, der skyldes tredjemands kriminelle forledelse af en bank eller en anden finansiel institution med forsæt til at opnå uberettiget vinding, medmindre sikrede er berettiget til erstatning fra den pågældende bank eller finansielle institution Undtagelser: Dækning B, afsnit 3.1. omfatter ikke: tab som følge af tabt computertid, driftsstop, driftstab eller andre indirekte tab Sikkerhedsforskrifter I medfør af forsikringsaftalelovens 51 gælder de følgende sikkerhedsforholdsregler for dækning B. Tilsidesættelse af disse forskrifter kan medføre, at sikrede mister retten til dækning. Sikrede skal til enhver tid efterleve sædvanlige og betryggende sikkerhedsforholdsregler for ekstern edb-kommunikation, herunder de sikkerhedsregler, der er aftalt med bank eller anden finansiel institution med hensyn til elektroniske kontooverførsler. 4. Dækning C. Computervirus og datasabotage 4.1. Meromkostninger påført sikrede ved computervirus Forsikringen erstatter sikredes meromkostninger til bortfjernelse af virus samt til reproduktion eller genetablering af data ved virusinfektion i sikredes software, programmer eller andre elektronisk lagrede data eller oplysninger i sikredes computersystemer Meromkostninger påført sikrede ved ansattes datasabotage. Forsikringen erstatter sikredes meromkostninger til genetablering af data ved ansattes forsætlige og strafbare sabotage, hærværk eller destruktion af sikredes software, programmer eller andre elektronisk lagrede data eller informationer.

12 Side Meromkostninger påført sikrede ved tredjemands datasabotage eller hacking. Forsikringen erstatter sikredes meromkostninger til reproduktion eller genetablering af data ved tredjemands forsætlige og strafbare sabotage, hærværk eller destruktion af sikredes software, programmer eller andre elektronisk lagrede data eller informationer ved ulovlige indtrængen (hacking) i sikredes computersystemer Undtagelser: Dækning C, afsnit Forsikringen dækker ikke noget tab som er en følge af tabt computertid, driftsstop, driftstab eller andre indirekte tab Forsikringen dækker ikke noget tab eller nogen udgift, som sikrede er berettiget til at kræve erstattet hos andre, såsom en bank, en edb-central eller lignende Sikkerhedsforskrifter I medfør af forsikringsaftalelovens 51 gælder de følgende sikkerhedsforholdsregler for dækning C. Tilsidesættelse af disse forskrifter kan medføre, at sikrede mister retten til dækning. a. Der skal være installeret sædvanligt Virusdetektionsprogrammel i sikredes computersystemer. Virusdetektionsprogrammellet skal til enhver tid være opdateret med den seneste tilgængelige version. b. Sikrede skal tage sikkerhedskopi (backup) af data og systemer mindst een gang om ugen. 5. Generelle undtagelser Generelle undtagelser, der gælder for alle forsikringsaftalerne i Modul D. Denne forsikring dækker ikke: 5.1. moms eller indirekte tab, såsom udebleven gevinst, tab af dækningsbidrag, rente eller anden indtægt, tab af goodwill eller tab på grund af afsløring af forretningshemmeligheder, fremstillingsprocesser eller anden fortrolig oplysning omkostninger eller udgifter, herunder advokatomkostninger, der skyldes noget retsligt skridt taget imod eller af sikrede omkostninger eller udgifter i forbindelse med konstatering af tabet eller dets omfang, herunder udgifter til opklaring, revision eller retsforfølgning tab som følge af pengeafpresning og bortførelse (kidnapning) tab forårsaget ved kernereaktion, radioaktiv bestråling eller radioaktive forurening eller nogen handling eller noget forhold, der følger heraf.

13 Side Forsikringstid. Skadevirkning med efterdækning 6.1 Forsikringen dækker tab, der er forårsaget og konstateret efter forsikringens oprindelige ikrafttræden. For så vidt angår dækning under (ansvar for tredjemands tab) anses tabet for konstateret, når kravet er rejst mod sikrede. 6.2 Forsikringen dækker ikke tab, der konstateres efter forsikringens ophør. 6.3 Tab, der anmeldes senere end 3 måneder efter forsikringens ophør, er ikke dækket under forsikringen. 7. Geografisk område 7.1 Forsikringen dækker tab og skade, uanset hvor i verden tabet eller skaden er indtruffet. 8. Anmeldelse af skade 8.1. Såfremt et dækningsberettiget tab er indtrådt eller formodes at være indtrådt, skal det uden ophold anmeldes til forsikringsselskabet Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav med hensyn til afsnit (ansvar for tredjemands tab) må kun ske med forsikringsselskabets samtykke, og forsikringsselskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling I det omfang, selskabet har udredet en erstatningsydelse, indtræder det i enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand Sikrede er pligtig at bistå forsikringsselskabet med oplysning og dokumentation m.v. i skadetilfælde, herunder med hensyn til tredjemands erstatningskrav mod sikrede samt med hensyn til oplysninger, som er fornødne af hensyn til forsikringsselskabets eventuelle regres. 9. Definitioner 9.1. Ansat Som ansat anses personer, der er antaget af sikrede i et normalt ansættelsesforhold og arbejder under sikredes instruktions- og kontrolbeføjelse, herunder volontører, vikarer og lignende. Den pågældende anses som ansat indtil 30 dage efter, at den pågældende har fratrådt sin stilling hos sikrede. Partnere anses ikke som ansatte Tredjemand Som tredjemand anses andre end sikredes ansatte, bestyrelsesmedlemmer, aktionærer eller ejere samt disses nærtstående Værdipapirer Værdipapirer omfatter aktiebreve, obligationer, gældsbreve og andre lignende dokumenter, men ikke penge.

14 Side Erstatningsopgørelse Elektroniske data. Dækning med hensyn til elektroniske data ydes kun, hvis sådanne data faktisk reproduceres eller genetableres. Erstatningen er begrænset til sikredes udgift til fremmed teknisk bistand med henblik på overførsel eller kopiering af data, som sikrede selv skal stille til rådighed Udenlandsk valuta. Ved erstatning af tab i en anden valuta end danske kroner, erstattes skaden højest med modværdien i danske kroner omregnet efter middelkursen gældende i København den dag, hvor tabet konstateres eller, ved (ansvar for tredjemands tab) den dag, hvor kravet rejses mod sikrede Værdipapirer. Ved tab af værdipapirer omfatter erstatningen kontantværdien på den sidste arbejdsdag umiddelbart før den dag, hvor tabet opdages. 11. Dækningssummer m.v Forsikringssummen. Policens samlede dækningssum, som anført i certifikatet under Modul D, er den højeste grænse pr. år for forsikringsselskabets forpligtelse. Forsikringssummen indeksreguleres ikke hvert år, men er fast. Tab, der er omfattet af flere af de aftalte dækninger, giver ikke sikrede ret til at sammenlægge forsikringsummerne for de enkelte dækninger. I sådanne tilfælde er forsikringsselskabets forpligtelse begrænset til den forsikringssum, som er den største under de pågældende dækninger. Tab, der tillige er omfattet af Modul E, er ikke dækket under nærværende Modul, i det omfang selskabet ikke opnår regres hos sikrede for tabet Selvrisiko. Erstatning under denne forsikring ydes efter fradrag af selvrisiko, som anført i certifikatet for hver enkelt tab Serieskader. Tab, der påføres sikrede ved en sammenhængende serie af handlinger, som begås af samme person, alene eller i medvirken med andre, anses for at udgøre et enkelt tab for hvilket dækningen er maksimeret som angivet i afsnit Anden forsikring Forsikringen dækker ikke i det omfang, de ved nærværende police forsikrede interesser er dækket af anden forsikring.

15 Side 15 Modul E Garantiforsikring for ejendomsformidlere Garantiforsikringen tegnes i henhold til Bekendtgørelse om Ejendomsformidleres sikkerhedsstillelse. Garantiforsikringen tegnes i tilknytning til advokatansvarsforsikringen. 1. Hvem er sikrede Sikrede under forsikringen er de i certifikatet navngivne advokater 2. Hvad dækker forsikringen 2.1. Forsikringen dækker ethvert pengekrav, en forbruger måtte få mod sikrede i henhold til gældende lov om ejendomsformidleres virksomhed Krav på betaling af betroede midler er i henhold til gældende lovgivning dækket separat, jf. certifikatet Krav, der er omfattet at denne forsikring, kan i henhold til gældende lovgivning herom gøres gældende direkte mod selskabet. 3. Forsikringen dækker ikke krav, hvis manglende dækning under ansvarsforsikringen alene skyldes dennes sumbegrænsning. 4. Forsikringstid Forsikringen dækker krav, som vedrører forhold udvist efter den i certifikatet angivne dato og som rejses over for selskabet senest 5 år efter afslutningen af det opdrag, der udløser kravet. 5. Forsikringssum Forsikringssummen, jf. certifikatet, er det højeste beløb, som selskabet udreder for en enkelt skade. Forsikringssummen er tillige det højeste beløb, som selskabet kan komme til at udrede for samtlige de i en forsikringsperiode rejste krav, der kan henføres til samme sikrede. 6. Forhold i skadetilfælde 6.1. Sikrede skal uden ophold foretage anmeldelse til selskabet, såfremt erstatningskrav rejses eller formodes at blive rejst. I tilfælde af, at selskabet er forpligtet til at udbetale erstatning under garantiforsikringen, har selskabet i henhold til reglerne om selvskyldnerkaution fuld regres over for den, på hvis vegne erstatningen er udbetalt.

16 Side Selskabet kan i tilfælde af skade opsige forsikringen med 1 måneds varsel. 7. Ophør Ophører sikrede med at drive virksomhed som ejendomsformidler ophører forsikringen med virkning fra samme dato. Forbrugerens dækning ophører dog først 1 måned efter at meddelelse om forsikringens ophør er modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

17 Side 17 Generelle Betingelser 1. Betingelser Nærværende generelle betingelser er gældende for samtlige moduler. Forsikringsbetingelserne for et modul kan ikke fortolkes som gældende for andre moduler. 2. Voldgift Hvis der mellem sikrede og selskabet opstår tvist om, hvorvidt en skade er dækket af policen, eller hvis sikrede for at undgå offentlig retsforfølgning betaler erstatning til en skadelidt i et tilfælde, hvor sikrede mener, at der eksisterer retlig erstatningspligt, og dette bestrides af selskabet, skal den pågældende tvist indbringes til afgørelse ved en voldgiftsret, der består af en af selskabet valgt fast formand, der virker som dommer i Højesteret eller Østre Landsret, og to af Advokatrådet i den enkelte sag valgte advokater. Voldgiftsrettens afgørelse kan ikke indbringes for domstolene. Voldgiftsretten afgør, hvem der skal betale voldgiftsrettens omkostninger. 3. Risikoforandringer Indtræder der væsentlige forandringer i de i begæringen eller på anden måde opgivne forhold, skal sikrede anmelde dette til selskabet. Væsentlige forandringer er blandt andet: forsikringstagerens opkøb af virksomheder eller klientporteføljer; at en ny ejer opnår kontrol over forsikringstageren; at væsentlige nye aktiviteter eller nye kontorer/filialer etableres og forsikringstagerens omsætning øges med mere end 25% i forhold til det senest opgivne. Indtræder der nye partnere eller optages der nye ejere i den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed, er det en betingelse for dækning under denne police af ansvarspådragende handlinger eller undladelser udvist før denne indtræden eller optagelse af de nye partnere eller ejere, at dette anmeldes til og accepteres af selskabet. 4. Præmiens betaling Betaling af præmien kan ske pr. giro eller gennem Banker og Sparekassers Betalings Service (P.B.S.). Girokort eller P.B.S.-betalingsoversigt sendes til den adresse, som sikrede har opgivet til selskabet eller til pengeinstituttet. Selskabet er berettiget til at opkræve udgiften herved. Første præmie gælder fra policens begyndelsesdato og forfalder til betaling, når girokortet eller P.B.S.-betalingsoversigt fremkommer. Senere præmie forfalder på policens forfaldsdage. Præmier, der opkræves pr. giro skal betales inden den frist, der er anført på girokortet. Hvis betalingsfristen ikke overholdes, sender selskabet en påmindelse om betaling af præmien. Har selskabet udsendt en sådan påmindelse, forhøjes næste opkrævning med et gebyr.

18 Side 18 Bliver præmien ikke betalt inden 14 dage efter dateringen af denne påmindelse, ophører forsikringens dækning. 5. Indeksregulering Forsikringssummen reguleres hvert år pr på grundlag af det af Danmarks Statistik for 4. kvartal i det forudgående år offentliggjorte timelønsindeks. Den faste del af præmien reguleres tilsvarende fra årets første forfaldsdato. Indeksregulering foretages således, at nævnte forsikringsbeløb forhøjes eller nedsættes med den procent, timelønsindekset afviger fra det på policens forside anførte grundbeløb. 6. Forsikringens ikrafttræden og varighed Forsikringen træder i kraft, når den er antaget af selskabet. Senest 5 måneder før fornyelsen fremsender selskabet fornyelsesbegæring med 1 måned svarfrist. Opsiges forsikringen ikke med 3 måneders skriftligt varsel, fornyes den automatisk for et år ad gangen. 7. Lovvalg. Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret. For denne forsikring gælder lov om forsikringsaftaler nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer medmindre andet følger af nærværende betingelser eller policen. København 2005 AIG EUROPE S.A.

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler

Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1 Hvem er dækket? 1.1 De sikrede Sikrede er den virksomhed, der er anført på policen, samt datterselskaber, hvor virksomheden

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler

Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1 Hvem er dækket? 1.1 De sikrede Sikrede er den virksomhed, der er anført på policen, samt datterselskaber, hvor virksomheden

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

TotalErhverv Netbankforsikring - Sparekassen Sjælland-Fyn. Forsikringsvilkår TE-NE-01-SS

TotalErhverv Netbankforsikring - Sparekassen Sjælland-Fyn. Forsikringsvilkår TE-NE-01-SS TotalErhverv Netbankforsikring - Sparekassen Sjælland-Fyn Forsikringsvilkår TE-NE-01-SS Netbankforsikring Disse vilkår er i tilslutning til de enhver tid gældende generelle vilkår for TotalErhverv, medmindre

Læs mere

Netbankforsikring Skjern Bank. Forsikringsvilkår TE-NE-01

Netbankforsikring Skjern Bank. Forsikringsvilkår TE-NE-01 Netbankforsikring Skjern Bank Forsikringsvilkår TE-NE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01)

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) 1. Sikrede 1.1. Sikrede under forsikringen er: (iii) koncernen. enhver tidligere, nuværende og fremtidig partner,

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem

Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem Betingelser nr. 701101 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Professionel Ansvarsforsikring

Professionel Ansvarsforsikring Professionel Ansvarsforsikring Police nr. 59.0.001.411-04 1. Oplysninger om forsikringstager Forsikringstager : Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Århus N CVR : 30089456 2. Dækningsomfang Dækning : Professionel

Læs mere

TotalErhverv Netbankforsikring. Forsikringsvilkår TE-NE-01

TotalErhverv Netbankforsikring. Forsikringsvilkår TE-NE-01 TotalErhverv Netbankforsikring Forsikringsvilkår TE-NE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86

Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86 Forsikringsbetingelser for Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86 Almindelige betingelser for Erhvervsansvarsforsikring Februar 2000 Love og vedtægter Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til

Læs mere

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 5 Geografisk område... 6 Forsikringsperiode... 7 Forsikringssum... 7 Moms...

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Kriminalitetsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Kriminalitetsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand

Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 4 Sikkerhedsforholdsregel... 6 Geografisk område... 7 Forsikringsperiode...

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 3.

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr. 061-17 Almindelige forsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktansvar. Oktober 1999 For forsikringen gælder reglerne i lov

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvar

Kombineret erhvervs- og produktansvar Kombineret erhvervs- og produktansvar For forsikringen gælder Forsikringsaftaleloven, for så vidt denne ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Dækning efter de almindelige

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

August Vilkår for Droneforsikring

August Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed

Læs mere

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 09-2008

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 09-2008 Afsnit Indhold Side nr. 1 Sikrede... 1 2 Koncernen... 1 3 Dækningsomfang... 2 4 Udvidelser... 3 5 Undtagelser... 4 6 Definition af krav... 5 7 Definition af tidspunktet for hvornår et krav er rejst...

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring nr

Erhvervsansvarsforsikring nr Love og vedtægter Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Pkt. Indhold Side 1.0 De sikrede... 1 2.0 Dækket risiko... 1 3.0 Skader forvoldt af produkter

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser RÅDGIVNINGSANSVAR

Forsikringsbetingelser RÅDGIVNINGSANSVAR Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Sikrede... 3 3. Forsikringens omfang... 4 4. Undtagelser... 7 5. Geografisk område... 8 6. Forsikringsperioden... 8 7. Forsikringssum... 8

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Vilkår for Droneforsikring

Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER KRIMINALITET

FORSIKRINGSBETINGELSER KRIMINALITET Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1 Aftalegrundlag... 3 2 Sikrede... 3 3 Forsikringens omfang... 4 4 Forsikringsperioden... 4 5 Geografisk område... 5 6 Udvidelser... 5 7 Undtagelser... 7 8 Forsikringssum...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005 Afsnit Indhold Side nr. 1 Sikrede... 1 2 Koncernen... 1 3 Dækningsomfang... 2 4 Geografisk område... 3 5 Undtagelser... 3 6 Forsikringstid... 5 7 Ret til køb af afløbsdækning... 5 8 Dækningssum og selvrisiko...

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

6. marts 2009 PBY Kundenr. 60375739

6. marts 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere