Estimation af markup i det danske erhvervsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Estimation af markup i det danske erhvervsliv"

Transkript

1 d JH Esimaion af markup i de danske erhvervsliv Baggrundsnoa vedrørende Dansk Økonomi, eferår 2005, kapiel II Noae præsenerer esimaioner af markup i forskellige danske erhverv. I esimaionerne er der anvend en meode udvikle af Roeger (1995), meoden har også være anvend il esimaion af markup i Dansk Økonomi E95. Der anvendes makrodaa, og der esimeres markup på 17 ADAM erhverv. I den forerukne relaion deles daa op med e niveauskif i Resulae yder på, a der i særlig grad er høj markup inden for finansiel virksomhed, nydelsesmiddelindusri sam el, gas og fjernvarme. For landbrug, olieraffinaderier, jern og mealindusri, ranspormiddelindusri sam for bygge og anlæg kan de ikke afvises, a prisen er lig marginalomkosningerne. I de flese erhverv er niveauskife i 1997 ikke signifikan. Tilsyneladende er konkurrencen signifikan bleve forbedre inden for handel, mens den er signifikan forværre inden for nærings- og nydelsesmiddelindusri. Pga. den kore idsserie efer 1997 kan de dog være vanskelig a idenificere signifikane skif. Hvis der blo vurderes ud fra de esimerede markup, er konkurrencen ilsyneladende også forbedre væsenlig for el, gas og fjernvarme sam for finansiel virksomhed, men alså ikke signifikan. Formåle med esimaionerne præsenere her er a besemme markupraioen for derigennem a vurdere, hvor sor konkurrenceinensieen er i forskellige erhverv. I afsni 1 skiseres baggrundseorien for de gennemføre esimaioner. I afsni 2 gennemgås de anvende daa. I afsni 3 præseneres resulaerne af esimaionerne. I afsni 4 esimeres med rullende vindue, og i afsni 5 konkluderes. 1. Baggrundseori Markup kan opgøres ved Lernerindexe, B, der er definere ved B = (P-MC)/P. Markupraioen, µ, er definere ved a µ = P/MC. Forholde mellem Lernerindexe og markupraioen er således give ved a B = 1 1/ µ. Når markup i de følgende omales, menes markupraioen. Hvis markupraioen er lig en, er prisen lig marginalomkosningen svarende il under fuldkommen konkurrence. Tilgangen i esimaionen svarer il en fremgangsmåde førs anvend af Roeger (1995) og senere genage af adskillige andre, herunder De Økonomiske Råd (1995). n:\bagnoa\e05\markupesimaion 2.10.doc

2 Esimaionen ager si udgangspunk i beregning af oalfakorprodukivieen (TFP) vha. Solowresiduale (SR). Ideen sammer fra Hall (1986) og bygger på, a TFP kan beregnes ud fra både residualerne i såvel produkionsfunkionen som fra den duale omkosningsfunkion. Nedensående summariske udledning af esimaionsligningen baserer sig på Bjørn og From (1996). Udgangspunke er en produkionsfunkion med konsan skalaafkas, hvor oupu (Y ) afhænger af arbejdskraf (N ), kapial (K ) og Hicks neurale ekniske fremskrid (E ). Y = E F N, K ) (1) ( Hvilke kan omskrives il: Q = E F A,1), (2) ( hvor Q og A er lig hhv. Y/K og N/K. Ved a age 1. ordens differenser og omflye kan dee omskrives il: Q = E E ( F( ) / A ) + A Q (3) Ved a benye definiionen af Lernerindekse kan de vises, a prisen vil være give ved: P 1 W = (4) 1 B E ( F( ) / A ) Ved a kombinere disse o, age logarimer og omflye kan Solowresidualerne beregnes som: SR = 1 B) e + ( y k ), (5) ( hvor små bogsaver symboliserer, a der er age logarimer. For a udlede de duale residualer anages nu en generel omkosningsfunkion: - 2 -

3 G( W, R ) Y (, R, Y, E ) =, (6) E C W hvor W og R er omkosningen ved a anvende henholdsvis arbejdskraf og kapial. Marginalomkosningen er give ved (G() er homogen af 1. grad): MC C = = (7) Y G( W, R ) E Logarimediffereaion af denne giver: mc = N W C( ) w K R + C( ) r e (8) Ved brug af Shepards lemma kan dee simplificeres, ide L w = L/W = L E /Y, og G/R = K E /Y : mc = E N W w Y G( ) E K R + r Y G( ) e = N W w C( ) K R + r C( ) e (9) Relaionen mellem priser og marginalomkosninger er under forudsæning af konsan markup give ved: G( W, R ) ( 1 B) P = MC = p = mc (10) E Ved hjælp af (9) og (10) kan de duale eller prisbaserede Solowresidualer (SRP) defineres: SRP = α w + ( 1 α ) r p = B( p r ) + (1 B) e, (11) hvor er lønkvoen. Ved a frarække SRP (relaion (5)) fra SP (relaion 11) og ilføje e fejlled fås (daering er herefer ignorere af pladshensyn): ( y + p) α ( n + w) (1 α) ( k + r) = B(( y + p) ( k + r)) + ε (12) - 3 -

4 I de ovensående har de være anage, a kun kapial og arbejdskraf blev brug som inpu. Udvidelse af modellen il også a omfae maerialeinpu er riviel. Resulae bliver: ( + p) α ( n + w) β ( m + p ) (1 α β ) ( k + r) = B(( x + p) ( k + r)) + ε x m (13) hvor m og p m er mængde og pris for maerialer, og er maerialekvoen. Denne relaion kan umiddelbar esimeres med OLS. Vensresiden i (13) kan opfaes som den del af den nominelle værdiilvæks, der kan ilskrives væks i oalfakorprodukivieen, mens højresiden kan opfaes som væksen i de nominelle oupu/kapial forhold. Hvis den beregnede parameer B er signifikan forskellig fra 0, er markup signifikan forskellig fra 1, dvs. signifikan forskellig fra fuldkommen konkurrence. De esimerede markup giver ikke e perfek billede af omkosningen ved konkurrencemangel. F.eks. siger den ikke noge om graden af produkionsineffekivie, der kan følge af mangelfuld konkurrence. Finansielle akiver indgår ikke som en del af kapialapparae i esimaionen. Særlig for de finansielle erhverv kan dee være e problem, da en væsenlig del af deres akiver er finansielle. Også aflønning af andre immaerielle akiver, f.eks. royalies kan give anledning il en overvurdering af markup. Den beregnede markup kan derfor være overvurdere. En manglende konkurrence kan give sig udslag i en højere aflønning af arbejdskraf, dvs. en lav markup er ikke nødvendigvis udryk for fravær af konkurrenceproblemer. Desuden er de nødvendig a anage konsan skalaafkas. Denne anagelse forekommer rimelig, når der anvendes makrodaa. Endelig er de nødvendig a anage konsan markup i esimaionsperioden, hvilke ikke nødvendigvis er ilfælde. 2. Daa Der esimeres markup på 17 erhverv i Danmark. Disse svarer il erhvervene i ADAM banken pånær erhvervene Boligbenyelse og Offenlige jeneser, som er udelad. Der anvendes i de følgende ADAM s brancekoder for de forskellige erhverv. Lønomkosningen, w, er specificere som ADAM variablen L1, dvs. lønsum plus ikkevarefordele afgifer vedr. lønsummen. Således udgør lønomkosningen hele arbejdsgiverens udgif ved a anvende arbejdskraf. Herudover indeholder lønomkosningen e - 4 -

5 impuere udryk for aflønning af selvsændige beregne på baggrund af den gennemsnilige lønomkosning for de ansae i de enkele erhverv. Kilden ilhørende arbejdsinpu, N, er ADAM variablen HQ1. Omkosningen ved a holde kapial, r, er beregne på baggrund af ADAM variblene UIM og UIB, der udrykker usercos for kapial i hhv. maskiner og bygninger. Ligesom for lønomkosningen er der således ale om den samlede udgif ved a holde kapial. Den ilhørende kapialsørrelse, K, er beregne som summen af ADAM variablene FKM og FKB, der er hhv. maskin- og bygningskapial. Tilsvarende for energi- og maerialeinpu indeholder prisen på disse, PM, samlige udgifer ved varekøb. Der er anvend ADAM variablen PV. Kilden il mængden af maerialeinpu, M, er ADAM variablen FV. Oupuprisen er beregne på baggrund af ADAM varablen PX, der angiver markedsprisen på produkionsværdi. Fra denne er rukke e udryk for udgifer (afgifer), der ikke er indehold andre seder i omkosningsfunkionen. Som udryk for oupumængden, X, er anvend ADAM variablen FX. Samlige daa findes for årene Esimaionsresulaer Alle esimaionerne er som i relaion (1) gennemfør uden konsanled, og der er esimere med robuse sandardafvigelser. Ligning (12) er esimere for de 17 erhverv nævn i afsni 2. I førse forsøg er markup esimere på hele perioden De gælder i denne og de eferfølgende relaioner, a markup for energiudvinding ikke har kunne esimeres ilfredssillende. De umiddelbare resula er, a prisen er forskellig fra marginalomkosningen i alle erhverv borse fra landbrug. De øvrige erhverv falder i re grupper: I olieraffinaderier, næringsmiddel, ranspormiddel og bygge og anlæg er der ale om en beskeden markup. I el, gas og fjernvarme sam i finansiel virksomhed er der ale om en beydelig markup, mens der for de øvrige er ale om en mere modera markup på pc

6 Tabel 1 Markup for hele perioden Markup Signifikan forskellig fra 1, 5 pc. niveau Landbrug 1,05 nej Energiudvinding.. Olieraffinaderier 1,05 ja El, gas og fjernvarme 1,70 ja Næringsmiddel 1,09 ja Nydelsesmiddel 1,29 ja Leverandør il byggeri 1,28 ja Jern og meal 1,12 ja Transpormiddel 1,06 ja Kemisk mv. 1,19 ja Anden fremsilling 1,14 ja Bygge og anlæg 1,08 ja Handel 1,22 ja Søranspor 1,21 ja Anden ranspor mv. 1,17 ja Finansiel virksomhed 1,71 ja Andre jeneseydende 1,20 ja Anm.: Der er anvend enkelside es. Kilde: Egne beregninger. For a jekke om der er ske e skif i konkurrenceinensieen ilføjes en muliplikaiv dummy. Der kan argumeneres for, a der kan være ske e skif i konkurrenceinensieen i forbindelse med, a konkurrenceloven blev ændre il a være basere på e forbudsprincip, dvs. e skif fra omkring Resulaerne af esimaionerne med dummy i 1997 fremgår af abel 2. Pga. den kore periode, der esimeres på under den nye konkurrencelov, er der i f.eks. ranspormiddel og i el, gas og fjernvarme esimere beydelige markup, som dog ikke er signifikan forskellige fra

7 Tabel 2 Markup esimere med niveauskif i 1997 Markup Markup Markup Signifikans Durbin ( ) af niveauskif Wason i 1997, signifikan forskellig fra 1, 5 pc. 5 pc. niveau niveau Landbrug 1,03 1,15 nej nej 1,86 Energiudvinding..... Olieraffinaderier 1,05 1,02 nej nej 2,51 El, gas og fjernvarme 1,70 1,37 ja nej 1,70 Næringsmiddel 1,08 1,25 ja ja 2,45 Nydelsesmiddel 1,25 1,73 ja ja 2,49 Leverandør il byggeri 1,28 1,26 ja nej 1,25 Jern og meal 1,12 1,08 nej nej 2,71 Transpormiddel 1,05 1,28 nej nej 1,90 Kemisk mv. 1,17 1,27 ja nej 2,11 Anden fremsilling 1,13 1,2 ja nej 2,39 Bygge og anlæg 1,08 1,00 nej nej 2,68 Handel 1,24 1,09 ja ja 2,03 Søranspor 1,22 1,16 ja nej 2,41 Anden ranspor mv. 1,17 1,25 ja nej 1,86 Finansiel virksomhed 1,72 1,49 ja nej 2,68 Andre jeneseydende 1,2 1,23 ja nej 1,85 Anm: Der er anvend enkelside es. Kilde: Egne beregninger. Inden for handel er der ske en signifikan redukion af markup, mens der inden for nærings- og nydelsesmiddelindusrien er ske en signifikan forringelse af konkurrencen, således a nydelsesmiddelindusrien efer 1997 har en høj markup (dee resula bør dog ikke overforolkes, jf. den kore esimaionsperiode). Konkurrencen inden for finansiel virksomhed sam el, gas og fjernvarme er ilsyneladende forbedre, men forbedringen er ikke signifikan

8 Durbin-Wason essørrelserne yder ikke generel på sore auokorrelaionsproblemer. For a vurdere en evenuel idsafhængighed mh. sørrelsen af markup er esimaionen med dummy i 1997 dog genage, men med en ARMA(1,1) specificere. Resulae fremgår af abel 3. De er dog ikke uden problemer a inkludere en ARMA, da de srider mod anagelsen om konsan markup, dvs. esimaerne i abel 3 kan ikke anvendes som esimaer på markup, men hvis de ikke er væsenlig forskellige fra esimaerne i abel 2, kan de medvirke il a kvalificere resulaerne i abel 2. Tabel 3 Markup esimere med niveauskif i 1997 og ARMA proces i resled Markukup Mar Markup Signifikans ( ) af niveauskif i 1997, signifikan forskellig 5 pc. niveau fra 1, 5 pc. niveau Signifikans af kans af Signifi- AR-led, MA-led, 5 pc. 5 pc. niveau niveau Landbrug 1,05 1,08 nej nej ja ja Energiudvinding Olieraffinaderier 1,09 1,02 nej nej nej nej El, gas og fjernvarme 1,71 1,23 nej nej nej ja Næringsmiddel 1,07 1,19 ja ja nej nej Nydelsesmiddel 1,25 1,66 ja nej ja ja Leverandør il byggeri 1,29 1,24 ja nej nej ja Jern og meal 1,11 1,11 nej nej nej nej Transpormiddel 1,07 1,28 nej nej ja ja Kemisk mv. 1,17 1,31 ja nej nej nej Anden fremsilling Bygge og anlæg 1,07 1,03 nej nej nej ja Handel 1,23 1,06 ja ja ja ja Søranspor 1,22 1,17 ja nej ja ja Anden ranspor mv. 1,16 1,26 ja nej nej nej Finansiel virksomhed 1,73 1,51 ja ja ja nej Andre jeneseydende 1,2 1,25 ja nej nej nej Anm.: Der er anvend enkelside es. Kilde: Egne beregninger.

9 De fremgår, a der i en del af erhvervene er signifikane AR- eller MA-led. Imidlerid ændrer parameeresimaerne sig kun i mege begrænse omfang, når der specificeres idsafhængighed i resleddene. Dvs. de må konkluderes, a idsafhængigheden i resulaerne i abel 2 kun har en begrænse beydning for resulae. For a vurdere, om den mege kore idsserie har afgørende beydning for signifikansen, og om der skulle være ske e niveauskif på e ande idspunk, er esimaionen genage med niveauskif i forskellige år. I abel 4 er esimaionen præsenere, hvor der er anage e niveauskif i Der findes ikke hændelser, der aler for, a e niveauskif neop skulle have funde sed i Tabel 4 Markup esimere med niveauskif i 1990 Markup Markup Markup ( ) signifikan forskellig Signifikans af niveauskif i 1990, 5 pc. niveau fra 1, 5 pc. niveau Landbrug 1 1,15 nej nej Energiudvinding.... Olieraffinaderier 1,06 1,03 nej nej El, gas og fjernvarme 1,67 1,85 ja nej Næringsmiddel 1,1 1,07 ja nej Nydelsesmiddel 1,22 1,58 ja (ja) Leverandør il byggeri 1,26 1,31 ja nej Jern og meal 1,12 1,14 ja nej Transpormiddel 1,06 1,00 nej nej Kemisk mv. 1,16 1,23 ja nej Anden fremsilling 1,14 1,11 ja nej Bygge og anlæg 1,08 1,10 ja nej Handel 1,24 1,09 ja (ja) Søranspor 1,24 1,15 ja nej Anden ranspor mv. 1,17 1,15 ja nej Finansiel virksomhed 1,72 1,61 ja nej Andre jeneseydende 1,20 1,15 ja nej Anm.: Der er anvend enkelside es. Kilde: Egne beregninger

10 Beydningen af opdelingen i 1990 er forskellig for de forskellige erhverv. For de flese erhverv er markup nogenlunde uændre før og efer For nydelsesmiddelindusrien er markup ilsyneladende sege, mens den er falde for handel. Ingen af niveauskifene er dog signifikane. Hvis esimaionen gennemføres med esimaion af en ARMA(1,1) proces findes dog e signifikan niveauskif for handel. De må dog samle se konkluderes, a der ilsyneladende ikke har funde e generel niveauskif sed i Esimaion med rullende vindue For a vurdere udviklingen i markup uden a bryde anagelsen om konsan markup i esimaionen er de forsøg a esimere med e 10 års rullende vindue. De fremgår af figurerne, a der i den sidse del af esimaionsperioden ilsyneladende har være en signing i markup i en lang række erhverv. For nærmere a analysere udviklingen er de forsøg a esimere en rend og en kvadraisk rend for udviklingen i esimae for markup. Resulae af dee fremgår af abel 5, hvor den prædikerede værdi for markup i perioderne , og er angive. Der er i perioden særlig høje markup i el, gas og fjernvarme, nydelsesmiddelindusri sam i finansiel virksomhed, hvilke harmonerer god med esimaionen for perioden præsenere i abel 2. De fremgår, a der for de flese erhverv er såvel en signifikan rend som en signifikan kvadraisk rend. Bemærk dog, a der i beregningen af signifikansen af rend og kvadraisk rend ikke er age højde for, a de enkele observaioner i esimaionen også har en varians, dvs. esimaerne er mindre signifikane, end hvad der er angive i abellen. De er kun landbrug og nydelsesmiddelindusri, der har haf sigende markup gennem hele perioden. Der har være en endens il faldende markup i handel og søranspor. Med denne specifikaion findes således lang flere erhverv med sigende markup end ved dummyesimaionen præsenere i abel

11 Tabel 5 Markup esimere med 10 års rullende vindue Markup Markup Markup Trend Kvadraisk Trend Signifikans rend signifikan forskellig fra 0, 5 pc. niveau af niveauskif i 1990, 5 pc. niveau Landbrug 0,83 1,25 1,28 1,39-0,00034 ja ja Energiudvinding Olieraffinaderier 0,94 1,07 1,00 2,70-0,00068 ja ja El, gas og fjernvarme 1,89 1,80 2,00-6,18 0,001 ja ja Næringsmiddel 1,16 1,10 1,16-1,85 0, ja ja Nydelsesmiddel 1,20 1,68 1,96-4,97 0,0013 ja ja Leverandør il byggeri 1,22 1,30 1,29 0,67-0,00017 nej nej Jern og meal 1,12 1,17 1,20-0,72 0,00018 nej nej Transpormiddel 1,12 1,09 1,19-2,71 0,00068 ja ja Kemisk mv. 1,15 1,25 1,30-0,64 0,00016 nej nej Anden fremsilling 1,20 1,11 1,16-1,76 0,00044 ja ja Bygge og anlæg 1,20 1,11 1,24-3,99 0,001 ja ja Handel 1,25 1,16 1,04 2,71-0,00068 ja ja Søranspor 1,39 1,14 1,19-2,89 0,00072 ja ja Anden ranspor mv. 1,18 1,17 1,19-0,419 0,0001 ja ja Finansiel virksomhed 1,72 1,64 1,73-2,82 0,0007 ja ja Andre jeneseydende 1,16 1,16 1,15 0,284-0,00071 nej nej Anm.: Der er anvend e enkelside es. Kilde: Egne beregninger

12 5. Konklusion og diskussion Den forerukne esimaion er den, der er præsenere i abel 2, dvs. med e skif i På denne baggrund kan de konkluderes, a der i særlig grad er markup i energifremsilling, nydelsesmiddelindusrien og i den finansielle sekor. I olieraffinaderier og handel er der kun begrænse markup, mens der i alle øvrige erhvev sandsynligvis er markup i e eller ande omfang. Man bør være påpasselig med a forolke resulaerne for energifremsilling. I hovedparen af den analyserede periode har sørsedelen af denne sekor være regulere efer hvile-i-sig-selv princippe, hvilke burde udelukke overnormal profi. På den baggrund kan de overraske, a der esimeres en beydelig posiiv markup. En mulig forklaring er, a der i perioden har være en væks i kapialapparaes sørrelse. Kombinere med a inveseringer ikke har være lånefinansiere, men i sede finansiere af idligere henlæggelser, beyder dee, a henlæggelserne i perioden har være sørre, end hvad der svarer il kapialapparae, hvilke kommer il a fremså som en posiiv markup

13 Lieraur: Bjørn, N. H. og B. From (1996): Konkurrence og priser. Arbejdspapir 1996:1 De Økonomiske Råds Sekrearia. København. De Økonomiske Råd (1995): Dansk Økonomi, eferår København. Hall R. E. (1986): Marke Srucure and Macroeconomic Flucuaions. Brookings Papers on Economic Aciviy, 2:1986. Roeger, W. (1995): Can Imperfec Compeiion Explain he Difference beween Primal and Dual Produciviy Measures? Esimaes for U.S. Manufacuring. Journal of Poliical Economy, 103 (2), pp

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente N O T A T Bankernes rener forklares af ande end Naionalbankens udlånsrene 20. maj 2009 Kor resumé I forbindelse med de senese renesænkninger fra Naionalbanken er bankerne bleve beskyld for ikke a sænke

Læs mere

Baggrundsnotat: Estimation af elasticitet af skattepligtig arbejdsindkomst

Baggrundsnotat: Estimation af elasticitet af skattepligtig arbejdsindkomst d. 02.11.2011 Esben Anon Schulz Baggrundsnoa: Esimaion af elasicie af skaepligig arbejdsindkoms Dee baggrundsnoa beskriver kor meode og resulaer vedrørende esimaionen af elasicieen af skaepligig arbejdsindkoms.

Læs mere

Eksponentielle sammenhänge

Eksponentielle sammenhänge Eksponenielle sammenhänge y 800,95 1 0 1 y 80 76 7, 5 5% % 1 009 Karsen Juul Dee häfe er en forsäelse af häfe "LineÄre sammenhänge, 008" Indhold 14 Hvad er en eksponeniel sammenhäng? 53 15 Signing og fald

Læs mere

Ny ligning for usercost

Ny ligning for usercost Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh 8. okober 2008 Ny ligning for usercos Resumé: Usercos er bleve ændre frem og ilbage i srukur og vil i den nye modelversion have noge der minder om

Læs mere

MAKRO 2 ENDOGEN VÆKST

MAKRO 2 ENDOGEN VÆKST ENDOGEN VÆKST MAKRO 2 2. årsprøve Forelæsning 7 Kapiel 8 Hans Jørgen Whia-Jacobsen econ.ku.dk/okojacob/makro-2-f09/makro I modeller med endogen væks er den langsigede væksrae i oupu pr. mand endogen besem.

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. stx141-matn/a-05052014

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. stx141-matn/a-05052014 Maemaik A Sudenereksamen Forberedelsesmaeriale il de digiale eksamensopgaver med adgang il inernee sx141-matn/a-0505014 Mandag den 5. maj 014 Forberedelsesmaeriale il sx A ne MATEMATIK Der skal afsæes

Læs mere

Institut for Matematiske Fag Matematisk Modellering 1 UGESEDDEL 4

Institut for Matematiske Fag Matematisk Modellering 1 UGESEDDEL 4 Insiu for Maemaiske Fag Maemaisk Modellering 1 Aarhus Universie Eva B. Vedel Jensen 12. februar 2008 UGESEDDEL 4 OBS! Øvelseslokale for hold MM4 (Jonas Bæklunds hold) er ændre il Koll. G3 på IMF. Ændringen

Læs mere

Produktionspotentialet i dansk økonomi

Produktionspotentialet i dansk økonomi 51 Produkionspoeniale i dansk økonomi Af Asger Lau Andersen og Moren Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling 1 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den økonomiske udvikling er i Danmark såvel som i alle andre

Læs mere

RETTEVEJLEDNING TIL Tag-Med-Hjem-Eksamen Makroøkonomi, 2. Årsprøve Efterårssemestret 2003

RETTEVEJLEDNING TIL Tag-Med-Hjem-Eksamen Makroøkonomi, 2. Årsprøve Efterårssemestret 2003 RETTEVEJLEDNING TIL Tag-Med-Hjem-Eksamen Makroøkonomi, 2. Årsprøve Eferårssemesre 2003 Generelle bemærkninger Opgaven er den redje i en ny ordning, hvorefer eksamen efer førse semeser af makro på 2.år

Læs mere

Vækst på kort og langt sigt

Vækst på kort og langt sigt 12 SAMFUNDSØKONOMEN NR. 1 MARTS 2014 VÆKST PÅ KORT OG LANG SIGT Væks på kor og lang sig Efer re års silsand i dansk økonomi er de naurlig, a ineressen for a skabe økonomisk væks er beydelig. Ariklen gennemgår

Læs mere

Dynamik i effektivitetsudvidede CES-nyttefunktioner

Dynamik i effektivitetsudvidede CES-nyttefunktioner Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Grane Høegh. augus 006 Dynamik i effekiviesudvidede CES-nyefunkioner Resumé: I dee papir benyes effekiviesudvidede CES-nyefunkioner il a finde de relaive forbrug

Læs mere

Den erhvervspolitiske værdi af støtten til den danske vindmølleindustri

Den erhvervspolitiske værdi af støtten til den danske vindmølleindustri N N N '(7.2120,6.( 5c' 6 (. 5 ( 7 $ 5, $ 7 ( 7 Den erhvervspoliiske værdi af søen il den danske vindmølleindusri Svend Jespersen Arbejdspapir 2002:3 Sekreariae udgiver arbejdspapirer, hvori der redegøres

Læs mere

Modellering af benzin- og bilforbruget med bilstocken bestemt på baggrund af samlet forbrug

Modellering af benzin- og bilforbruget med bilstocken bestemt på baggrund af samlet forbrug Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* 13. maj 2005 Modellering af benzin- og bilforbruge med bilsocken besem på baggrund af samle forbrug Resumé: Dee redje papir om en ny model for biler og benzin

Læs mere

Skriftlig prøve Kredsløbsteori Onsdag 3. Juni 2009 kl (2 timer) Løsningsforslag

Skriftlig prøve Kredsløbsteori Onsdag 3. Juni 2009 kl (2 timer) Løsningsforslag Skriflig prøve Kredsløbseori Onsdag 3. Juni 29 kl. 2.3 4.3 (2 imer) øsningsforslag Opgave : (35 poin) En overføringsfunkion, H(s), har formen: Besem hvilke poler og nulpunker der er indehold i H(s) Tegn

Læs mere

Udlånsvækst drives af efterspørgslen

Udlånsvækst drives af efterspørgslen N O T A T Udlånsvæks drives af eferspørgslen 12. januar 211 Kor resumé Der har den senese id være megen fokus på bankers og realkrediinsiuers udlån il virksomheder og husholdninger. Især er bankerne fra

Læs mere

Finansministeriets beregning af gab og strukturelle niveauer

Finansministeriets beregning af gab og strukturelle niveauer Noa. november (revidere. maj ) Finansminiseries beregning af gab og srukurelle niveauer Vurdering af oupugabe (forskellen mellem fakisk og poeniel produkion) og de srukurelle niveauer for ledighed og arbejdssyrke

Læs mere

Funktionel form for effektivitetsindeks i det nye forbrugssystem

Funktionel form for effektivitetsindeks i det nye forbrugssystem Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh. augus 007 Funkionel form for effekiviesindeks i de nye forbrugssysem Resumé: Der findes o måder a opskrive effekiviesudvidede CES-funkioner med o

Læs mere

Udkast pr. 27/11-2003 til: Equity Premium Puzzle - den danske brik

Udkast pr. 27/11-2003 til: Equity Premium Puzzle - den danske brik Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jakob Nielsen 27. november 2003 Claus Færch-Jensen Udkas pr. 27/11-2003 il: Equiy Premium Puzzle - den danske brik Resumé: Papire beskriver udviklingen på de danske

Læs mere

Bilag 1E: Totalvægte og akseltryk

Bilag 1E: Totalvægte og akseltryk Vejdirekorae Side 1 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Bilag 1E: Toalvæge og ryk Dee bilag er opdel i følgende dele: 1. En inrodukion il bilage 2. Resulaer fra de forskellige målesaioner,

Læs mere

Efterspørgslen efter læger 2012-2035

Efterspørgslen efter læger 2012-2035 2013 5746 PS/HM Eferspørgslen efer læger 2012-2035 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 Anal eferspurge læger i sundhedsudgifalernaive Anal eferspurge læger i finanskrisealernaive

Læs mere

Pensionsformodel - DMP

Pensionsformodel - DMP Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Marin Junge og Tony Krisensen 19. sepember 2003 Pensionsformodel - DMP Resumé: Vi konsruerer ind- og udbealings profiler for pensionsformuerne. I dee ilfælde kigger

Læs mere

Sammenhæng mellem prisindeks for månedstal, kvartalstal og årstal i ejendomssalgsstatistikken

Sammenhæng mellem prisindeks for månedstal, kvartalstal og årstal i ejendomssalgsstatistikken 6. sepember 2013 JHO Priser og Forbrug Sammenhæng mellem prisindeks for månedsal, kvaralsal og årsal i ejendomssalgssaisikken Dee noa gennemgår sammenhængen mellem prisindeks for månedsal, kvaralsal og

Læs mere

Arbejdspapir nr. 17/2005. Titel: Beregning af den strukturelle offentlige saldo 1. Forfatter: Michael Skaarup (msk@fm.dk)

Arbejdspapir nr. 17/2005. Titel: Beregning af den strukturelle offentlige saldo 1. Forfatter: Michael Skaarup (msk@fm.dk) Arbejdspapir nr. 17/5 Tiel: Beregning af den srukurelle offenlige saldo 1 Forfaer: Michael Skaarup (msk@fm.dk) Henvendelse: Michael Lund Nielsen (mln@fm.dk) Resumé: I arbejdspapire redegøres for den meode

Læs mere

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2009. Marianne Frank Hansen og Mathilde Louise Barington

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2009. Marianne Frank Hansen og Mathilde Louise Barington Danmarks fremidige befolkning Befolkningsfremskrivning 29 Marianne Frank Hansen og Mahilde Louise Baringon Augus 29 Indholdsforegnelse Danmarks fremidige befolkning... 1 Befolkningsfremskrivning 29...

Læs mere

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og EPDEMER DYAMK AF Kasper Larsen, Bjarke Vilser Hansen Henriee Elgaard issen, Louise Legaard og Charloe Plesher-Frankild 1. Miniprojek idefagssupplering, RUC Deember 2007 DLEDG Maemaisk modellering kan anvendes

Læs mere

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2006. Marianne Frank Hansen, Lars Haagen Pedersen og Peter Stephensen

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2006. Marianne Frank Hansen, Lars Haagen Pedersen og Peter Stephensen Danmarks fremidige befolkning Befolkningsfremskrivning 26 Marianne Frank Hansen, Lars Haagen Pedersen og Peer Sephensen Juni 26 Indholdsforegnelse Forord...4 1. Indledning...6 2. Befolkningsfremskrivningsmodellen...8

Læs mere

N O T A T Lønninger i banksektoren en ny analyse af lønpræmier. Kort resumé

N O T A T Lønninger i banksektoren en ny analyse af lønpræmier. Kort resumé N O T A T Lønninger i banksekoren en ny analyse af lønpræmier Kor resumé Konkurrencesyrelsen offenliggør i forbindelse med den årlige konkurrenceredegørelse beregninger på såkalde lønpræmier i danske brancher.

Læs mere

Fysikrapport: Vejr og klima. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ann-Sofie N. Schou og Camilla Jensen

Fysikrapport: Vejr og klima. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ann-Sofie N. Schou og Camilla Jensen Fysikrappor: Vejr og klima Maila Walmod, 13 HTX, Rosklide I gruppe med Ann-Sofie N Schou og Camilla Jensen Afleveringsdao: 30 november 2007 1 I dagens deba høres orde global opvarmning ofe Men hvad vil

Læs mere

Prisdannelsen i det danske boligmarked diagnosticering af bobleelement

Prisdannelsen i det danske boligmarked diagnosticering af bobleelement Hovedopgave i finansiering, Insiu for Regnskab, Finansiering og Logisik Forfaer: Troels Lorenzen Vejleder: Tom Engsed Prisdannelsen i de danske boligmarked diagnosicering af bobleelemen Esimering af dynamisk

Læs mere

Estimation af lønpræmier

Estimation af lønpræmier d. 16.11.2005 LS Estimation af lønpræmier Baggrundsnotat vedr. Dansk Økonomi, efterår 2005, kapitel II Dette notat beskriver estimationen bag og beregningen af lønpræmier i Nationalregnskabets Adam erhverv.

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Nulkuponobligationer

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Nulkuponobligationer Dagens forelæsning Ingen-Arbirage princippe Claus Munk kap. 4 Nulkuponobligaioner Simpel og generel boosrapping Nulkuponrenesrukuren Forwardrener 2 Obligaionsprisfassæelse Arbirage Værdien af en obligaion

Læs mere

MAKRO 2 KAPITEL 7: GRÆNSER FOR VÆKST? SOLOW-MODELLEN MED NATURRESSOURCER. - uundværlig i frembringelsen af aggregeret output og. 2.

MAKRO 2 KAPITEL 7: GRÆNSER FOR VÆKST? SOLOW-MODELLEN MED NATURRESSOURCER. - uundværlig i frembringelsen af aggregeret output og. 2. KAPITEL 7: GRÆNSER FOR VÆKST? SOLOW-MODELLEN MED NATURRESSOURCER MAKRO 2 2. årsprøve Klassisk syn: JORDEN/NATUREN er en produkionsfakor, som er - uundværlig i frembringelsen af aggregere oupu og Forelæsning

Læs mere

Dokumentation for regelgrundskyldspromillen

Dokumentation for regelgrundskyldspromillen Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Marcus Mølbak Inghol 17. okober 2012 Dokumenaion for regelgrundskyldspromillen Resumé: I dee modelgruppepapir dokumeneres konsrukionen af en idsrække for regelgrundskyldspromillen

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

Bilbeholdningen i ADAM på NR-tal

Bilbeholdningen i ADAM på NR-tal Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh 4. april 2008 Bilbeholdningen i ADAM på NR-al Resumé: Dee papir foreslår a lade bilbeholdningen i ADAM være lig den officielle bilbeholdning fra Naionalregnskabe.

Læs mere

8.14 Teknisk grundlag for PFA Plus: Bilag 9-15 Indholdsforegnelse 9 Bilag: Indbealingssikring... 3 1 Bilag: Udbealingssikring... 4 1.1 Gradvis ilknyning af udbealingssikring... 4 11 Bilag: Omkosninger...

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Naionalbank Kvar al so ver sig 3. kvaral Del 2 202 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 2 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 202, Del 2 De lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72.

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72. Bioeknologi 2, Tema 4 5 Kineik Kineik er sudier af reakionshasigheden hvor man eksperimenel undersøger de fakorer, der påvirker reakionshasigheden, og hvor resulaerne afslører reakionens mekanisme og ransiion

Læs mere

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008 Tjekkie Šěpán Vimr lærersuderende Rappor om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie Frankrig 15.12.-19.12.2008 Konak med besøgslæreren De indledende konaker (e-mail) blev foreage med de samme undervisere hvilke

Læs mere

Sundhedsudgifter og finanspolitisk holdbarhed

Sundhedsudgifter og finanspolitisk holdbarhed 1 Sundhedsudgifer og finanspoliisk holdbarhed Marianne Frank Hansen, Danish Raional Economic Agens Model, DREAM Lars Haagen Pedersen, De Økonomiske Råds Sekrearia, DØRS Working Paper 2010:2 Sekreariae

Læs mere

Newtons afkølingslov løst ved hjælp af linjeelementer og integralkurver

Newtons afkølingslov løst ved hjælp af linjeelementer og integralkurver Newons afkølingslov løs ved hjælp af linjeelemener og inegralkurver Vi så idligere på e eksempel, hvor en kop kakao med emperauren sar afkøles i e lokale med emperauren slu. Vi fik, a emperaurfalde var

Læs mere

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer Copenhagen Business School 2010 Kandidaspeciale Cand.merc.ma Prisfassæelse af fasforrenede konvererbare realkrediobligaioner Vejleder: Niels Rom Aflevering: 28. juli 2010 Forfaere: Mille Lykke Helverskov

Læs mere

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Øger Transarens Konkurrencen? - Teoreisk modellering og anvendelse å markede for mobilelefoni Bjørn Kyed Olsen Nr. 97/004 Projek- & Karrierevejledningen

Læs mere

2 Separation af de variable. 4 Eksistens- og entydighed af løsninger. 5 Ligevægt og stabilitet. 6 En model for forrentning af kapital med udtræk

2 Separation af de variable. 4 Eksistens- og entydighed af løsninger. 5 Ligevægt og stabilitet. 6 En model for forrentning af kapital med udtræk Oversig Mes repeiion med fokus på de sværese emner Modul 3: Differenialligninger af. orden Maemaik og modeller 29 Thomas Vils Pedersen Insiu for Grundvidenskab og Miljø vils@life.ku.dk 3 simple yper differenialligninger

Læs mere

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13 Side 1 af 34 Tielblad Dao: 16. december 2004 Forelæser: Ben Dalum og Björn Johnson Vejleder: Ger Villumsen Berglind Thorseinsdoir Charloa Rosenquis Daniel Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne

Læs mere

Slides til Makro 2, Forelæsning oktober 2005 Chapter 7

Slides til Makro 2, Forelæsning oktober 2005 Chapter 7 GRÆNSER FOR VÆKST? SOLOW-MODELLEN MED NATURRESSOURCER Slides il Makro 2, Forelæsning 9 31. okober 2005 Chaper 7 Hans Jørgen Whia-Jacobsen Ocober 26, 2005 De klassiske økonomer, Smih, Ricardo, Malhus m.fl.

Læs mere

Ejendomsinvestering og finansiering

Ejendomsinvestering og finansiering Ejendomsinvesering og finansiering Dag 5 1 Ejendomsinvesering og finansiering Undervisningsplan Inrodukion Inveseringsejendomsmarkede Teori- og meodegrundlag Inrodukion il måling af ejendomsafkas Renesregning

Læs mere

Undervisningsmaterialie

Undervisningsmaterialie The ScienceMah-projec: Idea: Claus Michelsen & Jan Alexis ielsen, Syddansk Universie Odense, Denmark Undervisningsmaerialie Ark il suderende og opgaver The ScienceMah-projec: Idea: Claus Michelsen & Jan

Læs mere

Vejen Kommune vil opfylde målet om 2 % CO2 reduktion vha. energiforbedringer af kommunens bygninger.

Vejen Kommune vil opfylde målet om 2 % CO2 reduktion vha. energiforbedringer af kommunens bygninger. CO2 beregning for Vejen Kommune. Vejen Kommunes CO2 beregning er inddel i 2008 2009 og 2009 osv. De skyldes a varmeværkerne afregner i Maj/Juni. Til gengæld afregner elværkerne i december, hvorfor a elforbruge

Læs mere

Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner

Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner Logarime-, eksponenial- og poensfunkioner John Napier (550-67. Peer Haremoës Niels Brock April 7, 200 Indledning Eksponenial- og logarimefunkioner blev indfør på Ma C niveau, men dengang havde vi ikke

Læs mere

KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE?

KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE? KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE? Af Torben A. Knudsen, Sud. Poly. & Claus Rehfeld, Forskningsadjunk Cener for Trafik og Transporforskning (CTT) Danmarks Tekniske Uniersie Bygning 115, 800

Læs mere

Øresund en region på vej

Øresund en region på vej OKTOBER 2008 BAG OM NYHEDERNE Øresund en region på vej af chefkonsulen Ole Schmid Sore forvenninger il Øresundsregionen Der var ingen ende på, hvor god de hele ville blive når broen blev åbne, og Øresundsregionen

Læs mere

Kædning og sæsonkorrektion af det kvartalsvise nationalregnskab

Kædning og sæsonkorrektion af det kvartalsvise nationalregnskab Danmarks Sask Naonalregnskab 9. november 00 ædnng og sæsonkorrekon af de kvaralsvse naonalregnskab Med den revderede opgørelse af de kvaralsvse naonalregnskab 3. kvaral 007 6. januar 008 blev meoden l

Læs mere

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel. Arbejdspapir II

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel. Arbejdspapir II Hvordan ville en rendyrke dual indkomsskaemodel virke i Danmark? Simulering af en ensare ska på al kapialindkoms Arbejdspapir II Ændre opsparingsadfærd Skaeminiserie 2007 2007.II Arbejdspapir II - Ændre

Læs mere

Prisfastsættelse og hedging af optioner under stokastisk volatilitet

Prisfastsættelse og hedging af optioner under stokastisk volatilitet Erhvervsøkonomisk insiu Afhandling Vejleder: Peer Løche Jørgensen Forfaere: Kasper Korgaard Anders Weihrauch Prisfassæelse og hedging af opioner under sokasisk volailie Suppose we use he sandard deviaion

Læs mere

BAT Nr. 3 maj 2006. Den 4. april fremsatte EU kommissionen et revideret forslag til et Servicedirektiv.

BAT Nr. 3 maj 2006. Den 4. april fremsatte EU kommissionen et revideret forslag til et Servicedirektiv. B A T k a r e l l e Nr. 3 maj 2006 Den 4. april fremsae EU kommissionen e revidere forslag il e Servicedirekiv. Side 3 De økonomiske miniserier er i skarp konkurrence om, hvem der kan fremmane sørs flaskehalspanik

Læs mere

DiploMat Løsninger til 4-timersprøven 4/6 2004

DiploMat Løsninger til 4-timersprøven 4/6 2004 DiploMa Løsninger il -imersprøven / Preben Alsholm / Opgave Polynomie p er give ved p (z) = z 8 z + z + z 8z + De oplyses, a polynomie også kan skrives således p (z) = z + z z + Vi skal nde polynomies

Læs mere

Finanspolitik i makroøkonomiske modeller

Finanspolitik i makroøkonomiske modeller 33 Finanspoliik i makroøkonomiske modeller Jesper Pedersen, Økonomisk Afdeling 1 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Finanspoliik og pengepoliik er radiionel se de o vigigse økonomiske insrumener il sabilisering

Læs mere

Hvor bliver pick-up et af på realkreditobligationer?

Hvor bliver pick-up et af på realkreditobligationer? Hvor bliver pick-up e af på realkrediobligaioner? Kvanmøde 2, Finansanalyikerforeningen 20. April 2004 Jesper Lund Quaniaive Research Plan for dee indlæg Realkredi OAS som mål for relaiv værdi Herunder:

Læs mere

FitzHugh Nagumo modellen

FitzHugh Nagumo modellen FizHugh Nagumo modellen maemaisk modellering af signaler i nerve- og muskelceller Torsen Tranum Rømer, Frederikserg Gymnasium Fagene maemaik og idræ supplerer hinanden god inden for en lang række emner.

Læs mere

Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner

Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner Logarime-, eksponenial- og poensfunkioner John Napier (550-67. Peer Haremoës Niels Brock July 27, 200 Indledning Eksponenial- og logarimefunkioner blev indfør på Ma C nivea uden en præcis definiion. Funkionerne

Læs mere

Nye data for husholdningernes bilpark; bruttostock, nettostock, afskrivninger og usercost. Version II

Nye data for husholdningernes bilpark; bruttostock, nettostock, afskrivninger og usercost. Version II Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir[Udkas] Peer Rørmose Jensen 12. Februar 24 Nye daa for husholdningernes bilpark; bruosock, neosock, afskrivninger og usercos. Version II Resumé: ADAM s variabler

Læs mere

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne 1 Noa Afrapporering om danske underekser på nabolandskanalerne Sepember 2011 2 Dee noa indeholder: 1. Indledning 2. Baggrund 3. Rammer 4. Berening 2010 5. Økonomi Bilag 1. Saisik over anal eksede programmer

Læs mere

Indekserede Obligationer

Indekserede Obligationer Insiu for Finansiering Cand. Merc. 3. emeser Lærer: vend Jacobsen Forfaere: Per Frederisen Torben Peersen Indeserede Obligaioner - En analyse af den implicie opions enise aspeer og anvendelsesmuligheder

Læs mere

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter...

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter... Gener el l ebe i ngel s erf orl ever i ngogdr i f af L ok al Tel ef onens j enes er Ver s i on1. 0-Febr uar2013 L ok al Tel ef onena/ S-Pos bok s201-8310tr anbj er gj-k on ak @l ok al el ef onen. dk www.

Læs mere

Udviklingen i boligomkostninger, efficiensanalyse samt udbuds- og priselasticitet på det Københavnske boligmarked

Udviklingen i boligomkostninger, efficiensanalyse samt udbuds- og priselasticitet på det Københavnske boligmarked Specialeafhandling for Cand. Merc sudie Erhvervsøkonomisk insiu Forfaere: Anne Kvis Nielsen Jan Furbo Fuglsang Pedersen Vejleder: Tom Engsed Udviklingen i boligomkosninger, efficiensanalyse sam udbuds-

Læs mere

En model til fremskrivning af det danske uddannelsessystem

En model til fremskrivning af det danske uddannelsessystem En model il fremskrivning af de danske uddannelsessysem Peer Sephensen og Jonas Zangenberg Hansen December 27 Side 2 af 22 1. Indledning De er regeringens mål a øge befolkningens uddannelsesniveau. Befolkningens

Læs mere

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011 Badevande 2010 Teknik & Miljø - Maj 2011 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Naur Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2011 Tiel: Badevande, 2010 Teks og layou: Forside: Journalnummer:

Læs mere

Data og metode til bytteforholdsberegninger

Data og metode til bytteforholdsberegninger d. 3. maj 203 Daa og meode il byeforholdsberegninger Dee noa redegør for daagrundlage og beregningsmeoden bag byeforholdsberegningerne i Dansk Økonomi, forår 203.. Daagrundlag Daagrundlage for analysen

Læs mere

Allan Bødskov Andersen og Lars Mayland Nielsen, Økonomisk Afdeling

Allan Bødskov Andersen og Lars Mayland Nielsen, Økonomisk Afdeling 7 Tillidsindikaorer Allan Bødskov Andersen og Lars Mayland Nielsen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING Officielle daa for den økonomiske akiviesmæssige udvikling, herunder BNP og des underkomponener, bliver

Læs mere

Dansk pengeefterspørgsel

Dansk pengeefterspørgsel 45 Dansk pengeeferspørgsel 98 Allan Bødskov Andersen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I den økonomiske lieraur har pengeeferspørgselsfunkioner ilrukke sig beydelig opmærksomhed. De skyldes

Læs mere

Mismatch på det danske arbejdsmarked. Andreas Østergaard Iversen, Peter Stephensen og Jonas Zangenberg Hansen

Mismatch på det danske arbejdsmarked. Andreas Østergaard Iversen, Peter Stephensen og Jonas Zangenberg Hansen Mismach på de danske arbejdsmarked Andreas Øsergaard Iversen, Peer Sephensen og Jonas Zangenberg Hansen November 2016 Mismach på de danske arbejdsmarked Indholdsforegnelse 1. Indledning... 2 2. Fremskrivning

Læs mere

Computer- og El-teknik Formelsamling

Computer- og El-teknik Formelsamling ompuer- og El-eknik ormelsamling E E E + + E + Holsebro HTX ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version. ndholdsforegnelse.. orkorelser inden for srøm..... Modsande ved D..... Ohms ov..... Effek

Læs mere

Optimalt porteføljevalg i en model med intern habit nyttefunktion og stokastiske investeringsmuligheder

Optimalt porteføljevalg i en model med intern habit nyttefunktion og stokastiske investeringsmuligheder Opimal poreføljevalg i en model med inern habi nyefunkion og sokasiske inveseringsmuligheder Thomas Hemming Larsen cand.merc.(ma.) sudie Insiu for Finansiering Copenhagen Business School Vejleder: Carsen

Læs mere

Modellering af den Nordiske spotpris på elektricitet

Modellering af den Nordiske spotpris på elektricitet Modellering af den Nordiske spopris på elekricie Speciale Udarbejde af: Randi Krisiansen Oecon. 10. semeser Samfundsøkonomi, Aalborg Universie 2 RANDI KRISTIANSEN STUDIENUMMER 20062862 Tielblad Uddannelse:

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Illustration af arbitrage

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Illustration af arbitrage Dages forelæsig Ige-Arbirage pricippe Claus Muk kap. 4 Nulkupoobligaioer Simpel og geerel boosrappig Forwardreer Obligaiosprisfassæelse Arbirage Værdie af e obligaio Nuidsværdie af obligaioes fremidige

Læs mere

1 Stofskifte og kropsvægt hos pattedyr. 2 Vægtforhold mellem kerne og strå. 3 Priselasticitet. 4 Nedbrydning af organisk materiale. 5 Populationsvækst

1 Stofskifte og kropsvægt hos pattedyr. 2 Vægtforhold mellem kerne og strå. 3 Priselasticitet. 4 Nedbrydning af organisk materiale. 5 Populationsvækst Oversig Eksempler på hvordan maemaik indgår i undervisningen på LIFE Gymnasielærerdag Thomas Vils Pedersen Insiu for Grundvidenskab og Miljø vils@life.ku.dk Sofskife og kropsvæg hos paedyr Vægforhold mellem

Læs mere

Trykfald over en bed af fliskoks

Trykfald over en bed af fliskoks Danmarks Tekniske Universie Insiu for Energieknik ET -ES 99-01 Trykfald over en bed af fliskoks P Danmarks Tekniske Universie Insiu for Energieknik April 1999 Claus Hindsgaul Ulrik Henriksen Trykab over

Læs mere

Pricing of Oil Derivatives. -With the SABR and Schwartz models. Prisfastsættelse af Oliederivater. -Med SABR og Schwartz modellerne

Pricing of Oil Derivatives. -With the SABR and Schwartz models. Prisfastsættelse af Oliederivater. -Med SABR og Schwartz modellerne Pricing of Oil Derivaives -Wih he SABR and Schwarz models Prisfassæelse af Oliederivaer -Med SABR og Schwarz modellerne Mark Søndergaard Pedersen CPR xxxxxx-xxxx Alex Rusanov CPR xxxxxx-xxxx Vejleder:

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat om de finanspolitiske udfordringer frem mod 2040

Teknisk baggrundsnotat om de finanspolitiske udfordringer frem mod 2040 Grønlands Økonomiske Råd, okober 21 Teknisk baggrundsnoa om de finanspoliiske udfordringer frem mod 24 Indhold Del I: Model og meode...3 1. Finansindikaoren...3 1.1. Den offenlige ineremporale budgeresrikion

Læs mere

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2011. Marianne Frank Hansen & Peter Stephensen

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2011. Marianne Frank Hansen & Peter Stephensen Danmarks fremidige beflkning Beflkningsfremskrivning 2011 Marianne Frank Hansen & Peer Sephensen Side 2 af 116 Indhldsfregnelse 1 Indledning... 6 1.1 Opbygningen af beflkningsmdellen... 8 1.2 Viale begivenheder...

Læs mere

c. Godkendelse af dagsordenen ( ) d. Godkendelse af referat fra UDDU møde februar 2015 Ingen indsigelser

c. Godkendelse af dagsordenen ( ) d. Godkendelse af referat fra UDDU møde februar 2015 Ingen indsigelser : Dao for møde: Side Dagsorden il møde i UDDU maj 2015 07.05.15 1/7 Referen: Udfærdige dao : Mødesed Tilsedeværende: Søren Kold, Susanne Malle, Marie Fridberg,, Jakob Kli,, 1.0 Formalia a. Valg af dirigen

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Sædvanlige Differentialligninger

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Sædvanlige Differentialligninger MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Sædvanlige Differenialligninger a b. udgave 004 FORORD Dee noa giver en indføring i eorien for sædvanlige differenialligninger. Der lægges især væg på løsningen af lineære differenialligninger

Læs mere

6.1 VURDERING AF VAR MODELLER VED HJÆLP AF STATISTISKE TEST

6.1 VURDERING AF VAR MODELLER VED HJÆLP AF STATISTISKE TEST SMMENLIGNING F VLUE T RISK MODELLER 8 6 SMMENLIGNING F VLUE T RISK MODELLER De er af sor ieresse for fiasielle akører a vurdere de avede VaR model. Ikke blo er de vigig a vide, hvor øjagig de avede model

Læs mere

Lindab Comdif. Fleksibilitet ved fortrængning. fortrængningsarmaturer. Comdif er en serie af luftfordelingsarmaturer til fortrængningsventilation.

Lindab Comdif. Fleksibilitet ved fortrængning. fortrængningsarmaturer. Comdif er en serie af luftfordelingsarmaturer til fortrængningsventilation. comfor forrængningsarmaurer Lindab Comdif 0 Lindab Comdif Ved forrængningsvenilaion ilføres lufen direke i opholds-zonen ved gulvniveau - med lav hasighed og underemperaur. Lufen udbreder sig over hele

Læs mere

En ny mellemfristet holdbarhedsindikator

En ny mellemfristet holdbarhedsindikator En ny mellemfrie holdbarhedindikaor Andrea Øergaard Iveren Danih aional Economic Agen Model, DEAM Peer Sephenen Danih aional Economic Agen Model, DEAM DEAM Arbejdpapir 03: Februar 03 Abrac Arbejdpapire

Læs mere

Porteføljeteori: Investeringsejendomme i investeringsporteføljen. - Med særligt fokus på investering gennem et kommanditselskab

Porteføljeteori: Investeringsejendomme i investeringsporteføljen. - Med særligt fokus på investering gennem et kommanditselskab Poreføljeeori: Inveseringsejendomme i inveseringsporeføljen - Med særlig fokus på invesering gennem e kommandiselskab Jonas Frøslev (300041) MSc in Finance Aarhus Universie, Business and Social Sciences

Læs mere

Lektion 10 Reaktionshastigheder Epidemimodeller

Lektion 10 Reaktionshastigheder Epidemimodeller Lekion 1 Reakionshasigheder Epidemimodeller Simpel epidemimodel Kermack-McKendric epidemimodel Kemiske reakionshasigheder 1 Simpel epidemimodel I en populaion af N individer er I() inficerede og resen

Læs mere

Pensions- og hensættelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014

Pensions- og hensættelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014 Pensions- og hensæelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014 Indhold 1 Indledning 6 1.1 Lovgrundlag.............................. 6 1.2 Ordningerne.............................. 6 2 Risikofakorer

Læs mere

Dommedag nu? T. Døssing, A. D. Jackson og B. Lautrup Niels Bohr Institutet. 23. oktober 1998

Dommedag nu? T. Døssing, A. D. Jackson og B. Lautrup Niels Bohr Institutet. 23. oktober 1998 Dommedag nu? T. Døssing, A. D. Jackson og B. Laurup Niels Bohr Insiue 3. okober 1998 Der har alid være fanaikere, som har men, a dommedag var nær, og for en del år siden kom nogle naurvidenskabelige forskere

Læs mere

Newton, Einstein og Universets ekspansion

Newton, Einstein og Universets ekspansion Newon, Einsein og Universes ekspansion Bernhard Lind Shisad, Viborg Tekniske ymnasium Friedmann ligningerne beskriver sammenhængen mellem idsudviklingen af Universes udvidelse og densieen af sof og energi.

Læs mere

En-dimensionel model af Spruce Budworm udbrud

En-dimensionel model af Spruce Budworm udbrud En-dimensionel model af Sprce dworm dbrd Kenneh Hagde Mandr p Niel sen o g K asper j er ing Søby Jensen, ph.d-sderende ved oskilde Universie i hhv. maemaisk modellering og maemaikkens didakik. Maemaisk

Læs mere

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2013. Marianne Frank Hansen & Peter Stephensen

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2013. Marianne Frank Hansen & Peter Stephensen Danmarks fremidige beflkning Beflkningsfremskrivning 213 Marianne Frank Hansen & Peer Sephensen Juli 213 Side 2 af 132 Indhldsfregnelse 1 Indledning... 6 1.1 Opbygningen af beflkningsmdellen... 8 1.2 Viale

Læs mere

Dagpengeskandalen. B A T k a r t e l l e t. r. 5 november 2008

Dagpengeskandalen. B A T k a r t e l l e t. r. 5 november 2008 B A T k a r e l l e BAT N r. 5 november 2008 Regeringen skal udarbejde konkree energi- og CO2 mål for byggerie og for bygninger, ellers ender den danske indsas med a blive en relaiv landingsbane silsand.

Læs mere

Kan den danske forbrugsudvikling benyttes til at bestemme inflationsforventninger?

Kan den danske forbrugsudvikling benyttes til at bestemme inflationsforventninger? 59 Kan den danske forbrugsudvikling benyes il a besemme inflaionsforvenninger? Michael Pedersen, Økonomisk Afdeling INFLATIONSFORVENTNINGER Realrenen angiver låneomkosningerne (eller afkase af en placering

Læs mere

5 Lønindeks for den private sektor

5 Lønindeks for den private sektor 57 5 Lønindeks for den privae sekor 5.1 Grundlæggende informaion om indekse 5.2 Navn Lønindeks for den privae sekor. Der offenliggøres e ilsvarende lønindeks for den offenlige sekor, der i princippe beregnes

Læs mere

Appendisk 1. Formel beskrivelse af modellen

Appendisk 1. Formel beskrivelse af modellen Appendisk. Formel beskrivelse af modellen I dee appendiks foreages en mere formel opsilning af den model, der er beskreve i ariklen. Generel: Renen og alle produenpriser - eksklusiv lønnen - er give fra

Læs mere

Opdatering af tilstande i afløbssystemer ved brug af on-line målinger.

Opdatering af tilstande i afløbssystemer ved brug af on-line målinger. Opdaering af ilsande i afløbssysemer ved brug af on-line målinger. Juni 1999 Karsen Arnbjerg-Nielsen Insiu for Miljøeknologi Danmarks Tekniske Universie Dee er en nepublikaion, der kan downloades fra hp://www.im.du.dk/publicaions/fullex/1999/im1999-052.pdf

Læs mere

Multivariate kointegrationsanalyser - En analyse af risikopræmien på det danske aktiemarked

Multivariate kointegrationsanalyser - En analyse af risikopræmien på det danske aktiemarked Cand.merc.(ma)-sudie Økonomisk nsiu Kandidaafhandling Mulivariae koinegraionsanalyser - En analyse af risikopræmien på de danske akiemarked Suderende: Louise Wellner Bech flevere: 9. april 9 Vejleder:

Læs mere

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed BAT Nr. 4 juli 2008 Miniseren må il lommerne og genåbne voksenlærlingeordningen. De er direke dum a lukke en ordning, som er en ordnende succes for alle parer Side 2 Byggefagene i BAT er mege ilfredse

Læs mere