Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Compliance i forsikringsog pensionssektoren"

Transkript

1 SPAR kr ,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l Compliance i forsikringsog pensionssektoren Hør om inspektionsbesøg og samspillet mellem myndighed og virksomhed Lær af erfaringsudveksling om skabelse af en stærk compliance kultur og snitflader til andre afdelinger Hvordan organiserer og planlægger man compliance i mindre virksomheder med begrænsede ressourcer? Øget fokus på Solvency II og risikostyring W O R K S H O P : Compliance og risikostyring Hør talere fra: Finanstilsynet Nordea Liv & Pension SAS Institute AIG Europe S.A. Fair Forsikring Danica Pension PA Consulting Group Codan AP Pension

2 T a l e r l i s t e : Kontorchef livsforsikring og pension Per Bærtelsen Finanstilsynet Advokat og compliance ansvarlig Cathrine Helding Nordea Liv & Pension Divisionsdirektør Risk Intelligence Esben Ejsing SAS Institute Regional Compliance Officer & Senior Vice President Carsten Clausen AIG Europe S.A. Koncernadvokat Lene Rytter Fair Forsikring Head Office Compliance Officer Mette Kjøller Danica Pension Managing Consultant Lars Jørgensen PA Consulting Group Chief Financial Officer Henrik Rättzén Codan Chief Actuary Nils Rømer Codan Risikostyringschef Carsten Gjede AP Pension O r d s t y r e r : Managing Consultant Lars Jørgensen, PA Consulting Group U n d e r v i s e r p å w o r k s h o p p e n : Senior Manager Jakob Hermansen, KPMG M å l g r u p p e f o r k o n f e r e n c e n : Konferencen henvender sig primært til Head of Compliance, Compliance Managers, Compliance Officers, advokater, jurister, kontorchefer, medarbejdere i direktionssekretariatet, Risk Managers, Internal Audit Officers og aktuarer i forsikrings- og pensionsselskaberne. E r d u f o r h i n d r e t i a t d e l t a g e p å k o n f e r e n c e n? Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale. Bestil via brochurens bagside. (Pris kr ,- ekskl. moms).

3 Ø g e t f o k u s p å c o m p l i a n c e Den seneste tids ustabilitet på det finansielle marked er med til at skabe en øget opmærksomhed på vigtigheden af at være compliant ikke bare blandt bankerne, men også blandt forsikrings- og pensionsselskaberne. Solvency II og de medfølgende krav til risikostyring skærper ligeledes fokuset på compliance. Udviklingen af en compliance organisation samt planlægning vil i stigende grad stå på ledelsens dagsorden og vil få stigende betydning i et volatilt marked. Det er derfor væsentligt at holde sig ajour med, hvad der rør sig på området og arbejde videre på at opbygge sin virksomheds compliance klima. Udbytte af konferencen Konferencens mål er via erfaringsudveksling og løsningsforslag at udstyre deltagerne med redskaber og inspiration til at opbygge og styrke deres compliance afdeling samt håndtere de praktiske udfordringer, der ligger i at sørge for at hele virksomheden er compliant og rustet til at møde myndighedernes krav og forventninger. Som deltager får du indblik i: Finanstilsynets inspektioner erfaringer fra begge sider af bordet hvordan man skaber en solid compliance kultur snitflader til øvrige afdelinger juridiske afdeling, intern revision og risk management Compliance organisering i en mindre virksomhed it-systemunderstøttelse bl.a. til solvens solvency II og risikostyring Du møder myndighederne samt førende aktører med bred erfaring inden for compliance i forsikrings- og pensionssektoren. Herudover vil konferencen være en oplagt mulighed for at udveksle erfaringer og netværke med kollegaer, der møder de samme praktiske udfordringer som dig i det daglige arbejde. Efter-konference workshop: Compliance og risikostyring Balance mellem fremdrift/dynamik og sikkerhed/kontrol Vi tilbyder i samarbejde med KPMG en workshop med fokus på risikostyring i relation til compliance. Hvad er din virksomheds risikoprofil og hvad er der behov for at være compliant med? Denne interaktive workshop vil føre dig igennem en række faser og overvejelser, som er nødvendige i forbindelse med etablering af en compliance funktion eller et enkeltstående compliance projekt. Jeg glæder mig til at byde dig og dine kollegaer velkommen til et par spændende og indsigtsfulde konferencedage den 27. og 28. april på Radisson SAS Royal Hotel. Med venlig hilsen Mia Sang Jensen Projektleder IBC Euroforum

4 Dag 1 M a n d a g d e n 2 7. a p r i l C o m p l i a n c e i f o r s i k r i n g s - o g p e n s i o n s s e k t o r e n Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Kaffe/te og morgenbrød Åbning af konferencen Projektleder Mia Sang Jensen, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Managing Consultant Lars Jørgensen, PA Consulting Group A/S Samspillet mellem virksomhederne og tilsynet Inspektioner på livsforsikrings- og pensionsområdet Formålet med tilsynet det risikobaserede tilsyn Forløbet af en inspektion statusskemaer individuelt solvensbehov Kontorchef livsforsikring og pension Per Bærtelsen, Finanstilsynet Pause med kaffe/te og frugt Forberedelser op til et inspektionsbesøg planlægning og forberedelse op til et inspektionsbesøg fra myndighederne hvor ligger de største udfordringer? håndtering af dokumentfremskaffelse hvordan oplever vi inspektionsbesøgene hvad er vores seneste erfaringer? opfølgning på inspektionen Advokat og compliance ansvarlig Cathrine Helding, Nordea Liv & Pension Pause med kaffe/te IT-understøttelse IT-systemsupport til compliance fokus på Solvency II hvordan effektiviserer man sin dokumentation og sine kontroller? systemunderstøttelse til compliance krav i Solvency II automatiserede processer hvordan kan man forbedre sine systemer og programmer? hvilke ting tænkes ind, når man laver nye programmer og systemer? Divisionsdirektør Risk Intelligence Esben Ejsing, SAS Institute

5 Dag 1 M a n d a g d e n 2 7. a p r i l C o m p l i a n c e i f o r s i k r i n g s - o g p e n s i o n s s e k t o r e n Frokost Organisering og planlægning Skabelse af en stærk compliance kultur hvordan opbygger man solide compliance strukturer? hvordan får man compliance kulturen til at gennemsyre hele organisationen? samspillet mellem ledelse, medarbejdere og compliance afdelingen hvordan sikrer man sig at være på forkant med den lovgivningsmæssige udvikling national og internationalt? hvordan kan compliance blive værdiskabende for virksomheden? Dette illustreres gennem en præsentation af AIG Europes nye integrerede Compliance Risk Assessment system, hvor ledelsen fastsætter risikoappetit inden for ca. 40 Compliance Risks. Regional Compliance Officer & Senior Vice President Carsten Clausen, AIG Europe S.A Pause med kaffe/te Compliance i en mindre organisation hvordan planlægger man rent praktisk compliance i en afdeling med begrænsede ressourcer? erfaring med overvågning, rapportering og løbende evaluering håndtering af compliance i relaterede områder Koncernadvokat Lene Rytter, Fair Forsikring Pause med kaffe/te, kage og frugt Compliance samarbejde et tværgående kig hvordan håndterer vi snitflader til juridisk afdeling, intern revision og risk management? organisering og fordeling af roller og ansvar - Hvordan møder vi fællesområder i lovgivningen? - Hvordan isolerer og identificerer vi fælles opgaver? Head Office Compliance Officer Mette Kjøller, Danica Pension Konferencens første dag slutter

6 Dag 2 T i r s d a g d e n 2 8. a p r i l C o m p l i a n c e i f o r s i k r i n g s - o g p e n s i o n s s e k t o r e n Kaffe/te og morgenbrød Ordstyreren introducerer dagens indlæg Compliance og Risk Management Solvency II og 71-vejledningen hvordan kan man opbygge sit risk management system? hvordan implementerer man sit compliance risk univers? hvordan laver man interne kontroller til sikring af compliance og risikostyring? hvor ligger de største risici for overtrædelse samt konsekvenser heraf? Managing Consultant Lars Jørgensen, PA Consulting Group Pause med kaffe/te og frugt ISR og Solvency II experiences and preparation isr how have we implemented solvency systems? preparations for Solvency II what are our experiences with test calculations? Chief Financial Officer Henrik Rättzén, Codan Chief Actuary Nils Rømer, Codan Pause med kaffe/te Nye krav til risikostyring Udfordringer i samarbejdet omkring compliance og risikostyring hvordan påvirker Solvency II det praktiske arbejde omkring risikostyring? Forankring af risk management skal man forankre det i hele organisationen? Risikostyringschef Carsten Gjede, AP Pension Opsummering af konferencen ved ordstyreren Konferencen slutter Frokost

7 Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af projektleder Mia Sang Jensen, IBC Euroforum, telefon , Se flere spændende arrangementer på A n d r e s p æ n d e n d e a r r a n g e m e n t e r : Virksomhedsjuristen 2009 Konference den februar 2009 i København Enterprise Risk Management Konference den april 2009 i København Liv & Pension Konference den juni 2009 i København

8 D e n 2 8. a p r i l k l W o r k s h o p W o r k s h o p W o r k s h o p Compliance og risikostyring Balance mellem fremdrift/dynamik og sikkerhed/kontrol Compliance kan opfattes som en svær opnåelig tilstand, der kræver næsten ubegrænsede ressourcer, besiddelse af et fantastisk overblik over organisationen, ligesom ledelsen naturligvis bakker hundrede procent op. Sådan er virkeligheden sjældent, men det er ikke så svært at komme i gang. At være compliant er i høj grad et spørgsmål om, hvad det er, man har behov for at være compliant med. Det kan være lovgivning, sikkerhedsstandarder, kvalitetsstandarder, revisionsstandarder eller virksomhedens politikker i bred forstand. En af de indledende øvelser i forbindelse med etablering af compliance er således at kortlægge de love, regler og standarder, der er vigtige for virksomheden at følge. Workshoppens indhold Hvad er så vigtigt for din virksomhed? Det afhænger bl.a. af den risikoprofil, din virksomhed har. En hjælp til forståelse af denne profil er en gennemgang af en række faser og overvejelser, som man skal igennem i forbindelse med etablering af en compliance funktion eller et enkeltstående compliance projekt. Nogle af disse faser og overvejelser er: risiko-/væsentlighedsanalyse af tilvalg af compliance organisering af compliance hvad er ambitionsniveauet og ledelsens accept? (et kulturændringsprojekt?) ansvar og opgaver herunder overblik over, hvad man vil lave compliance på, eksempelvis hvilke lovgivninger, strategier, politikker? GAP analyse hvad findes der af eksisterende beskrivelser/databaser, som kan bruges, og hvad skal der skabes? hvad findes der af kompetencer og ressourcer i virksomheden? Skal der anskaffes yderligere? Eller systemer til hjælp? afstemning og udformning af rapportering til interessenter og ledelse

9 D e n 2 8. a p r i l k l W o r k s h o p W o r k s h o p W o r k s h o p Compliance og risikostyring Balance mellem fremdrift/dynamik og sikkerhed/kontrol Workshoppens form Denne workshop er henvendt til dig, som praktisk sidder med håndtering og styring af compliance, og som mangler inspiration eller blot mere viden om, hvordan du kan løse en konkret compliance opgave. Underviseren vil step by step føre dig igennem en måde at gennemføre et compliance projekt på, og på en måde som du efterfølgende kan vælge at bruge i din dagligdag. Workshoppen vil således være præget af en kombination af korte oplæg og praktiske øvelser, hvor du får mulighed for at prøve kræfter med bl.a. kortlægning af risici, processer, og hvordan man løbende justerer processerne. Der vil i workshoppen desuden blive inddraget et interaktivt værktøj med afstemningsfunktion, således at den enkelte deltager anonymt kan bidrage med holdninger og svar på forskellige spørgsmål og standpunkter. Det er underviserens erfaring, at brugen af dette værktøj gør dialogen og dermed værdien af workshoppen langt mere dynamisk og udbytterig. Program for workshoppen Workshoppen starter Workshoppen slutter Der indlægges pauser undervejs med kaffe/te, kage og frugt Underviser Jakob Hermansen er Senior Manager Financial Risk Management i KPMG. Jakob har 16 års erfaring med operationel risikostyring og compliance, samt revision og IT-sikkerhed i offentlige og private virksomheder heraf 8 år som ansvarlig for Operationel Risikostyring og Compliance i en finansiel virksomhed.

10 ibc Euroforum IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, administration, markedsføring, informationsteknologi, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling. N å d i n m å l g r u p p e i e t n y t f o r u m Du har nu en unik mulighed for at blive eksponeret overfor dine potentielle kunder på en af IBC Euroforum s konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe, kan du nu sikre dig op til flere dages dialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe. Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop afdækker din virksomheds behov på telefon eller IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks, 2100 København Ø, Telefon , Fax , Giro , CVR-nr

11 P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Afholdelsesdato og -sted Konferencen Compliance i forsikrings- og pensionssektoren afholdes den 27. og 28. april 2009 med efterfølgende valgfri workshop om Compliance og risikostyring, ligeledes den 28. april 2009 på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V, telefon Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson SAS Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på og oplys CFT-nummer: Parkering IBC Euroforum henviser til betalingsparkeringskælderen ved Vesterport Station. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Konferencepris Vælg alternativ Alle priser er ekskl. moms. Spar Tilmelding efter 3. april Tilmelding senest 6. marts Spar Tilmelding senest 3. april Konference & workshop , , , , ,- Konference , , , , ,- Workshop 4.995, , , , ,- Alle priser er ekskl. moms. Prisen inkluderer kaffe/te, kage og frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. 11

12 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Returneres ved varig adresseændring T i l m e l d i n g t i l I B C E u r o f o r u m K o n f e r e n c e n C o m p l i a n c e i f o r s i k r i n g s - o g p e n s i o n s s e k t o r e n København Konference den 27. og 28. april 2009 Workshop den 28. april 2009 J E G Ø N S K E R A T D E L T A G E : Navn Navn Vælg alternativ 1 2 Tilmelding senest 6. marts Spar Tilmelding senest 3. april Alle priser er ekskl. moms Spar Tilmelding efter 3. april Konference & workshop , , , , ,- Konference , , , , ,- Workshop 4.995, , , , ,- Navn 1 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær: S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Navn 2 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak nej tak nærmeste chef: Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra selve konferencen (kr ,- ekskl. moms). Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax www ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A København Ø 23209

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring K o n f e r e n c e København 4. og 5. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/aud SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 18. september Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

Operational Risk Management i den finansielle sektor

Operational Risk Management i den finansielle sektor K o n f e r e n c e København 8. og 9. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/orm SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 30. oktober Operational Risk Management i den finansielle sektor

Læs mere

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/asset K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 28. og 29. O k t o b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 2.500,- ved tilmelding senest 5. september Asset Allocation 2008 Hør om

Læs mere

Controllerkonferencen 2007

Controllerkonferencen 2007 KONFERENCE København 23. 24. OKTOBER SPAR kr. 2.000 ved tilmelding senest 31. august WORKSHOP 25. OKTOBER 2007 Bliv opdateret om de nyeste trends og tendenser inden for økonomistyring Fokus på fremtidens

Læs mere

Effektive Eventkoncepter

Effektive Eventkoncepter K o n f e r e n c e Tilmeld dig DIREKTE www.ibceuroforum.dk/event K ø b e n h a v n 27. og 28. februar 2 0 0 7 Effektive Eventkoncepter Best Practices fra A til Z Projektledelse sådan styres eventen fra

Læs mere

Fremtidens sundhedsforsikringer

Fremtidens sundhedsforsikringer K o n f e r e n c e København den 23. og 24. november 2009 S E M I N A R : den 25. november 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Fremtidens sundhedsforsikringer Hvilken udvikling ser

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ne K ø b e n h a v n 17. og 18. Marts og 9. og 10. S e p t e m b e r 2 0 0 9 Nødlidende ejendomme Få indsigt i gældende regler og metoder Hvad karakteriserer

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer K u r s u s 2 0 1 0 København 16. - 17. marts 9. - 10. juni 25. - 26. august 8. - 9. december Århus 5. - 6. maj 17. - 18. november Kursus i København og Århus 2010 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

It-strategi i den offentlige sektor. Fokus på digitale muligheder og udfordringer. Tværorganisatoriske it-fællesskaber

It-strategi i den offentlige sektor. Fokus på digitale muligheder og udfordringer. Tværorganisatoriske it-fællesskaber K o n f e r e n c e København 7. oktober 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/df SPAR kr. 500,- ved tilmelding senest 10. september It-strategi Fokus på digitale muligheder og udfordringer

Læs mere

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR K o n f e r e n c e København 15.-16. september 2009 Workshop: 17. september 2009 T i l m e l d d i g d i r e k t e p å : www.ibceuroforum.dk/oma SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. juli 2009 Online

Læs mere

Distancekursus Event Management

Distancekursus Event Management Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/distanceevent Distancekursus Event Management Få tilsendt skriftligt distancekursus i 8 kompendier og deltag i et fagligt træf Med kompendierne kan du: Udvide

Læs mere

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri PRIVATE BANKING Tillidsskabende salg og rådgivning den ny rolle Skræddersyede online brugeroplevelser hvordan? Samlet

Læs mere

Erhvervsjura Revisorer

Erhvervsjura Revisorer KONFERENCE 10. & 11. december 2014 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/ejr Værdistiftelse Momsjura Erstatningsansvarsbedømmelse Strafansvar Selskabskapital Erhvervsjura Revisorer for Hør talere fra: Erhvervsstyrelsen

Læs mere

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE Markedsmodel 2.0 Økonomien som driver Fremtidens energisystem Indretning af el-markedet Aktivering af bygningsmassen Sikker anvendelse af data i den smarte by Intelligent sammentænkning af energisystemerne

Læs mere

ØKONOMISTYRING ANNO 2009

ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens

Læs mere

forår Juridiske kurser 2010

forår Juridiske kurser 2010 Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/advokat forår Juridiske kurser 2010 juridiske kurser for advokater, jurister og juridiske sagsbehandlere Aktuelle juridiske kurser Fokus på praktisk anvendelighed

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Seminar på SAS Falconér, Frederiksberg, den 14. og 15. april 2008 Opnå resultatforbedringer ved ny økonomisk indsigt og brugbar viden ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Nye ABC-modeller

Læs mere

- årets konference for personlige assistenter

- årets konference for personlige assistenter PA 2009 - årets konference for personlige assistenter 2 6. - 2 7. f e b r u a r 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Personal Assistants, Direktionsassistent, Management Assistants,

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Hør talere fra: > Få idéer til nye initiativer i køkkenet: Kantinetjek til forbedring af sundheden, energi - små fif med store besparelser

Hør talere fra: > Få idéer til nye initiativer i køkkenet: Kantinetjek til forbedring af sundheden, energi - små fif med store besparelser DET PROFESSIONELLE KØKKEN KØBENHAVN KONFERENCE DEN 23. - 24. AUGUST 2011 RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL Tilmeld dig på www.fyi.dk/ pro1 KOLDING KONFERENCE DEN 16. - 17. NOVEMBER 2011 HOTEL KOLDINGFJORD

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme.

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Spar kr. ved tilm1.000,inden 1 elding. februa r 2 dage med fokus på INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Sådan

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Optimering af byggeprocesser

Optimering af byggeprocesser Optimering af byggeprocesser Teknologisk Institut TAASTRUP 22.- 23. januar 2008 opfølgningskursus om entrepriseret den 24. januar 2008 Få indblik i de vægtigste tendenser for fremtidens byggeri Sådan arbejder

Læs mere