VI ER MED DIG OVERALT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VI ER MED DIG OVERALT"

Transkript

1 VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. august 2014 DKK

2 DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. august 2014 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf Sygdom og Hjemtransport Dækning Hospital, læge, receptpligtig medicin Ubegrænset Hjemtransport og lokal ambulance Ubegrænset Smertestillende tandbehandling Fysioterapi og kiropraktor Sygeledsagelse/Tilkaldelse Transport Ubegrænset Ophold, fortæring, lokal transport pr. døgn Hjemkaldelse Transport Ubegrænset Ophold, fortæring, lokal transport pr. døgn Returrejse Transport, retur til rejsemålet Ubegrænset Ophold, fortæring, lokal transport pr. døgn Indhentning af rejserute Transport Ubegrænset Ophold, fortæring, lokal transport pr. døgn Evakuering Transport Ubegrænset Ophold 750 pr. døgn Skader på lejet bolig Privatansvar Tingskade 2 mio. Personskade 5 mio. Sikkerhedsstillelse og Advokatbistand / Ulykke og overfald (Tillægsdækning) Død Invaliditet Overfald Tandskade Indbo og bagage (Tillægsdækning) Bagage Forsinket bagage 600 pr. døgn / maks. Indbo

3 FORSIKRINGSBETINGELSER Gældende fra 1. august 2014 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. 1 Godkendelse af forsikringen 2 Hvornår forsikringen træder i kraft 3 Hvor forsikringen dækker 4 Sygeudgifter 5 Transport 6 Sygeledsagelse/tilkaldelse 7 Hjemkaldelse 8 Returrejse 9 Evakuering 10 Skade på lejet feriebolig 11 Privatansvar 12 Sikkerhedsstillelse og advokatbistand 13 Ulykke og overfald (Tillægsdækning) 14 Bagage (Tillægsdækning) 15 Forsinket bagage (Tillægsdækning) 16 Indbo (Tillægsdækning) 17 Erstatning 18 Undtagelser fra erstatning 19 Hvordan skaden anmeldes 20 Anden dækning 21 Præmiebetaling 22 Overdragelse, opsigelse og ophør 23 Tvister, værneting m.v. Ordliste 1 Godkendelse af forsikringen 1.1: Hvem der kan tegne forsikringen Forsikrede skal være omfattet af Sundhedsloven i Danmark eller tilsvarende sundhedslove i Sverige eller Norge, samt være tilmeldt en dansk/svensk/norsk uddannelsesinstitution. Forsikringen dækker endvidere, hvis forsikrede på grund af udlandsrejse midlertidigt frameldes folkeregistret. 1.2: Hvem forsikringen omfatter Forsikringen dækker de på forsikringskortet nævnte forsikrede. 1.3: Selskabets godkendelse Selskabet afgør om forsikringen kan antages og for at Selskabets ansvar kan indtræde, er det en betingelse, at præmien betales rettidigt til Selskabet. 2 Hvornår forsikringen træder i kraft 2.1: Forsikringsperiode Forsikringen er i kraft, forudsat at præmien er betalt inden forsikringsperiodens start. Forsikringsperioden fremgår af policedokumentet. Den maksimale forsikringsperiode er 24 måneder. 2.2: Rejsens varighed Forsikringen dækker fra det tidspunkt, den forsikrede forlader sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet og ophører, når den forsikrede kommer hjem til sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet. 2.3: Retten til erstatning Retten til erstatning indtræder straks ved forsikringens ikrafttrædelse. 2.4: Hvis forsikringen tegnes efter afrejse Hvis forsikringen tegnes efter at forsikrede har forladt sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet, indtræder retten til erstatning først tre dage (karensperiode) efter forsikringens ikrafttræden. Udgifter som følge af begivenheder opstået i karensperioden er aldrig omfattet af forsikringsdækningen. Ved alvorlig tilskadekomst i forbindelse med et ulykkestilfælde indtræder retten til erstatning dog samtidig med forsikringens ikrafttræden. Dækning for udgifter til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme/lidelser er betinget af stabilitetskrav, jævnfør 4.4, forud for afrejse fra forsikredes bopæl/opholdssted i hjemlandet. Bagagetillæg kan aldrig tegnes efter at forsikrede har forladt sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet. I tilfælde hvor bagagetillæg er tegnet efter, at forsikrede har forladt sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet, vil eventuelle skader blive afvist og præmien refunderet. 2.5: Forlængelse af forsikring Forsikringstager kan efter aftale med Selskabet forlænge forsikringen. Hvis forsikringen tegnes som en forlængelse inden udløbet af den på tegningstidspunktet dækkende forsikring, bortfalder de tre dages karenstid. Sygdom eller tilskadekomst der er opstået eller har vist symptomer i den foregående forsikringsperiode, er ikke dækket i en evt. forlænget forsikringsperiode, medmindre forlængelsen er tegnet før sygdommens eller tilskadekomstens opståen. 4 5

4 Dækning for udgifter til behandling af kroni- 4.2: Midlertidig smertestillende b) vurdering eller behandling hos læge/ forbedre helbredstilstanden efter sygdommen ske eller eksisterende sygdomme/lidelser er tandbehandling tandlæge, som ikke er et led i kontrol, eller tilskadekomsten. betinget af stabilitetskrav, jævnfør 4.4, forud Selskabet yder erstatning for rimelige og nød- for afrejse fra forsikredes bopæl/opholdssted i vendige udgifter til midlertidig smertestillende c) ændret medicinering, Behandlende læger, speciallæger, tandlæger hjemlandet. tandbehandling, dog maks. DKK pr. og andet sundhedspersonale skal have autori- tilfælde. eller hvis forsikrede: sation i det land, hvori der praktiseres. 2.6: Ferieperiode Forsikringen kan også tegnes for den del af Det er en betingelse for Selskabets d) ikke har søgt læge/tandlæge, har afslået 5 Transport rejsen, som udgør ferie, såfremt ferieperioden erstatnings pligt, at forsikrede sender en ori- eller opgivet behandling for sygdommen, 5.1: Dækningsberettiget syge- eller ikke er længere end studieperioden. ginal erklæring fra den lokalt autorisered selv om forsikrede burde vide eller formode, hjemtransport 3 Hvor forsikringen dækker tandlæge, der specificerer, hvilken del af tandbehandlingen der har været midlertidigt at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, Selskabet yder erstatning til rimelige ekstraordinære udgifter til forsikredes syge- og/ 3.1: Dækningsområde Europa smertestillende. eller hjemtransport, inkl. ambulancetransport, Såfremt der er tegnet dækning i Europa, dæk- e) er blevet opgivet for, eller har fået afslag på i tilfælde af: ker forsikringen rejser i EU-landene, Færøerne, Forsikringen yder ikke erstatning for udgif- behandling, Grønland, Andorra, Island, Isle of Man, ter, der vedrører, skyldes eller er opstået som a) alvorlig sygdom eller Kanaløerne, Liechtenstein, Monaco, Norge, følge af tandlidelser, der ikke er akut opstået f) er skrevet op, henvist eller er på venteliste San Marino, Schweiz og Vatikanstaten. på rejsen, eller hvor tandbehandling ikke er til vurdering/behandling, b) alvorlig tilskadekomst eller midlertidigt smertestillende og kan afvente 3.2: Dækningsområde Verden hjemkomsten. g) er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden c) død. Såfremt der er tegnet dækning i Verden, dæk- for de sidste fire måneder før afrejse eller på ker forsikringen i hele verden. Tandproteser dækkes ikke. grund af tidligere udeblivelser har opgivet Forsikringen dækker kun for én hjemtrans- normale kontrolbesøg, port i forbindelse med ét sygdomstilfælde/ 3.3: Hjemland 4.3: Kiropraktik og fysioterapi tilskadekomst. Forsikringen dækker ikke i forsikredes hjem- Forsikringen omfatter dækning for medicinsk h) har behov for behandling og/eller land og/eller hvor forsikrede har ret til at mod- betinget og lægeordineret kiropraktik- eller operationer, der kan afvente forsikredes 5.2: Selskabets rettigheder ved transport til tage sociale ydelser. fysioterapibehandling, maksimalt DKK hjemkomst. behandling 4 Sygeudgifter pr. rejse pr. forsikrede. Forsikringen dækker ikke kontrol og behand- Selskabet har ret til at kræve forsikrede hjemtransporteret til behandling i hjemlandet og 4.1: Dækningsberettigede sygeudgifter Det er en betingelse for Selskabets ling, herunder medicin, til at holde en kronisk lade behandling afvente hjemkomsten. Selskabet bedømmer og afgør om udgifterne erstatnings pligt, at Selskabet modtager origi- eller eksisterende sygdom stabil og velregu- er rimelige og relevante for at få klarhed over nal erklæring fra den lokalt praktiserende hen- leret. Forsikringen dækker ikke et før afrejsen Endvidere har Selskabet ret til at kræve forsik- om forsikrede lider af en sygdom, er i behov visende læge kendt behandlingsbehov. rede overført til andet egnet behandlingssted. for behandling eller for at kontrollere en udført behandling. Alle behandlinger skal udføres af godkendt 4.5: Behandlingskvalitet Selskabets lægekonsulent afgør, eventuelt i behandler indenfor hver behandlingsform. Selskabet godkender kun behandling som samråd med behandlende læge, om transpor- Forsikringen omfatter følgende ydelser: foregår efter metoder med dokumenteret ten er nødvendig og/eller forsvarlig. 4.4: Eksisterende lidelser effekt og som er godkendt af de offentlige a) ubegrænset dækning til forsikredes Forsikringen dækker ikke udgifter til behand- sundhedsmyndigheder i det land hvor behand- 5.3: Hjemtransport og lovbefalede sygeudgifter i tilfælde af akut opstået ling af kroniske eller eksisterende sygdomme, ling udføres. Desuden er det en forudsæt- foranstaltninger ved dødsfald sygdom eller tilskadekomst, der inden for de sidste seks måneder før afrej- ning og en betingelse, at det skal være overve- Forsikringen dækker forsikredes hjemtransport sen har medført: jende sandsynligt at behandlingen væsentligt i tilfælde af død. b) lægeordineret og receptpligtig medicin, og varigt kan kurere sygdommen eller tilska- a) hospitalsindlæggelse, dekomsten, eller væsentligt og varigt kan 6 7

5 Ved død refunderes nødvendige og rimelige 5.5: Forsinkelser og restriktioner 6.2: Antal sygeledsagere og/eller tilkaldte d) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse udgifter til hjemtransport af afdøde samt lov- Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for forsink- Ved sygeledsagelse og/eller tilkaldelse kan der eller konkurs i forsikredes egen virksomhed befalede foranstaltninger såsom balsamering elser eller restriktioner i forbindelse med trans- i alt vælges op til to personer. og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig. og zinkkiste. porten grundet vejret, mekaniske problemer, restriktioner fra offentlige myndigheder eller 6.3: Dækningsberettigede udgifter Forsikringen dækker kun for én hjemkaldelse Følgende dækkes: fra piloten eller andre forhold, som Selskabet Ved sygeledsagelse/tilkaldelse ydes der erstat- i forbindelse med én hændelse, herunder ét ikke har indflydelse på. ning til flybillet én gang på økonomiklasse sygdomsforløb. a) kremering af afdøde og hjemtransport af samt maks. DKK pr. døgn til dokumente- urne, eller 5.6: Generel betingelse for dækning under 5 rede ekstraudgifter til hotelophold, fortæring Hjemkaldelse vil kun blive dækket, hvis Udgifter under 5 dækkes kun hvis sygdoms- og lokal transport hjemkomst tidspunktet herfor ligger mere b) hjemtransport af afdøde, eller tilfældet, tilskadekomsten eller dødsfaldet end 12 timer forud for forsikredes planlagte dækkes af forsikringen. 6.4: Generel betingelse for dækning under 6 hjemkomsttidspunkt. c) begravelse i skadelandet. 6 Sygeledsagelse og tilkaldelse Udgifter under 6 dækkes kun hvis sygdomstilfældet, tilskadekomsten eller dødsfaldet Der udbetales ikke erstatning, hvis det nære 5.4: Indhentning af rejserute 6.1: Betingelser for sygeledsagelse og dækkes af forsikringen. familie medlem, der giver anledning til hjem- Selskabet yder erstatning til rimelige og nødvendige udgifter til indhentning af rejseruten, tilkaldelse Selskabet yder erstatning til sygeledsagelse 7 Hjemkaldelse kaldelsen, er en medrejsende, som tidligere på rejsen er blevet hjemtransporteret. hvis forsikredes rejse er påbegyndt, og den og/eller tilkaldelse, hvis forsikrede dør, bliver 7.1: Betingelser for hjemkaldelse dokumenterede planlagte rejserute ikke kan hospitalsindlagt, overflyttet til egnet behand- Forsikringen omfatter dækning for hjemkal- Hvis den forsikrede ikke har fast bopæl i gennemføres. lingssted, eller hjemtransporteret som følge af delse, og Selskabet yder efter forhåndsgod- samme land som det nære familiemedlem, der alvorlig, akut sygdom eller tilskadekomst. kendelse erstatning, hvis en rejse må afbrydes giver anledning til hjemkaldelsen, dækker for- Det er en betingelse, at forsinkelsen skyldes før planlagt som følge af: sikringen rimelige og nødvendige transportud- dækningsberettiget sygdom/tilskadekomst, Ved tilkaldelse skal såvel lokalt behand- gifter i forbindelse med hjem kaldelse svarende og at den behandlende læge har ordineret: lende læge som Selskabets læge vurdere, at a) at et nært familiemedlem i hjemlandet til transportudgifter til forsikredes hjemland. hospitals opholdet vil vare mindst fem døgn, bliver hospitalsindlagt eller afgår ved døden a) sengeleje eller hospitalsophold, eller eller at forsikredes tilstand er livstruende. som følge af akut livstruende sygdom eller 7.2: Ledsager tilskadekomst, opstået efter forsikredes Forsikrede kan efter eget valg vælge én person b) akut ambulant behandling. Ved sygeledsagelse er der ikke noget krav om afrejse. I tvivlstilfælde vil afgørelsen blive som ledsager. Ledsagelse skal ske fra forsikre- varighed af hospitalsophold, eller at forsikre- truffet af Selskabets lægekonsulent, evt. i des opholdssted. Selskabet yder erstatning i henhold til 6 til des tilstand skal være livstruende. samråd med behandlende læge. I tilfælde af dækningsberettigede ledsagere, som ikke død, er det en betingelse, at der fremskaffes 7.3: Dækningsberettigede udgifter opnår dækning til indhentning af rejserute Forsikringen dækker kun tilkaldelse én dødsattest samt journaludskrift fra hospital Der ydes refusion for flybillet på samme klasse uanset om ledsagerne er forsikret i Selskabet. gang i forbindelse med ét sygdomstilfælde/ eller læge. som udrejsen samt maks. DKK pr. døgn tilskadekomst/dødsfald. til dokumenterede ekstraudgifter til hotelop- Der ydes refusion til en flybillet på samme b) indbrud, brand eller oversvømmelse i for- hold, fortæring og lokal transport, der påføres klasse som oprindeligt planlagt samt maks. Tilkaldelse kan kun foretages med udrejse fra sikredes private bolig eller i virksomheden, forsikrede og ledsager ved hjemkaldelse. DKK pr. døgn til dokumenterede nødven- forsikredes hjemland. hvis politianmeldelse eller lignende dige ekstra udgifter til hotelophold, fortæring dokumentation foreligger, og forsikredes Udgifter til hotel, fortæring og lokal transport og lokal transport under indhentningen af den Dækning for tilkaldelse ophører, når forsikrede tilstedeværelse er nødvendig, under ophold i hjemlandet er ikke dækket af dokumenterede planlagte rejserute. udskrives fra hospitalet. forsikringen. c) bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en medarbejder, hvis 7.4: Rejser med motorkøretøj i Europa politianmeldelse eller anden dokumentation Hvis rejsen foregår i et motorkøretøj, kan andre foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er transportmidler end motorkøretøjet benyttes, nødvendig, hvis det på forhånd er aftalt med Selskabet. 8 9

6 I et sådant tilfælde dækker forsikringen også 9 Evakuering dokumenterede nødvendige ekstraudgifter til for skade på personer eller ting i henhold udgifter til hjemtransport af motorkøretøjet 9.1: Dækningsberettiget evakuering hjemrejse. til gældende ret i det land, hvor skaden inden for Europa. Selskabet yder erstatning i tilfælde af: indtræder, 9.3: Specielt ved krig eller risiko for krig 7.5: Selskabets forhåndsgodkendelse a) rejseselskabets konkurs, såfremt der Hvis forsikrede bliver tilbageholdt af myndig- b) omkostninger i forbindelse med Det er en forudsætning for dækning, at hjem- ikke er tale om en pakkerejse eller hederne i et land som følge af krig eller risiko erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er kaldelsen er forhåndsgodkendt af Selskabet. lignende, hvor hjemrejsen er dækket af for krig, dækker forsikringen i op til tre måne- afholdt efter aftale med Selskabet, 8 Returrejse Rejsegarantifonden, der dokumenterede og afkrævede ekstraudgifter til ophold og fortæring med op til DKK c) for skade forvoldt ved aktiv deltagelse 8.1: Betingelser for returrejse b) epidemi i det område hvor forsikrede pr. døgn samt nødvendig lokal transport. i skiløb, snowboarding, kælkning eller Selskabet yder erstatning til en returrejse, hvis opholder sig, såfremt det danske lignende, dog maks DKK pr. forsikredes påbegyndte rejse bliver afbrudt Udenrigsministerium, dansk ambassade 9.4: Danske Udenrigsministeriums hændelse. som følge af, at forsikrede: eller lignende institution anbefaler anbefalinger evakuering, og hvor tilstanden er opstået Det er en betingelse for dækning, at forsikrede 11.2: Undtagelser a) bliver syge- eller hjemtransporteret som efter forsikredes udrejsetidspunkt til ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at Forsikringen dækker ikke forsikredes følge af egen sygdom eller området, følge det danske Udenrigsministeriums opfor- erstatningsansvar: dring til evakuering. b) rejser hjem som følge af en c) krig, borgerlige uroligheder, a) i kontraktforhold, dog på nær for skade dækningsberettiget hjemkaldelse. borgerkrig, terrorhandlinger, militær 9.5: Selskabets ansvar opstået på ting, som er omfattet af 10.1, undtagelsestilstand, revolution eller anden Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for, i hvil- 8.2: Ledsagere returrejse lignende tilstand i det område, hvor ket omfang en transport/eftersøgning/redning b) i erhvervs- eller arbejdsforhold, Dækningsberettigede ledsagere opnår dæk- forsikrede befinder sig, såfremt det danske kan foretages, men vil samarbejde med det ning til en returrejse, såfremt man ledsager Udenrigsministerium, dansk ambassade danske Udenrigsministerium, dansk ambas- c) som følge af, at forsikrede ved aftale forsikrede, uanset om ledsageren er forsikret i eller lignende institution anbefaler sade eller lignende institution i de tilfælde, eller på anden måde har pådraget sig et Selskabet. evakuering, og hvor tilstanden er opstået hvor hjælp er nødvendig. videregående ansvar, end hvad forsikrede 8.3: Tidsfrist returrejse efter forsikredes udrejsetidspunkt til området, 10 Skade på lejet bolig ville være underlagt efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for En returrejse skal foretages senest to uger 10.1: Dækningsberettigede udgifter kontraktforhold, efter syge- eller hjemtransport, sygeledsagelse d) naturkatastrofer hvor det danske Udenrigs- Forsikringen dækker skader forvoldt af forsik- eller hjemkaldelse. ministerium, dansk ambassade eller rede i/på lejet bolig/hotel samt indbo i boli- d) for skade på ting, som forsikrede ejer, lignende institution anbefaler evakuering, gen, dog maks. DKK og med selvri- har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, 8.4: Dækningsberettigede udgifter og hvor tilstanden er opstået efter siko på DKK 500 pr. forsikringsbegivenhed. befordring, bearbejdning eller behandling, Der ydes refusion til en flybillet på samme forsikredes udrejsetidspunkt til området. har sat sig i besiddelse af, eller har i klasse som anvendtes ved udrejsen samt 10.2: Undtagelser varetægt af anden grund, maks. DKK pr. døgn til dokumente- 9.2: Dækningsberettigede udgifter Forsikringen dækker ikke de i 11.2 c), 11.2 d), rede nødvendige ekstraudgifter til hotel- Der ydes refusion til transport til nærmeste 11.2 e) og 11.2 g) beskrevne forhold. e) for skade forvoldt af forsikredes husdyr, ophold, fortæring og lokal transport. Flyrejsen skal gå til udgangspunktet for syge- sikre destination eller til hjemlandet samt maks. DKK 750 pr. døgn til dokumenterede 11 Privatansvar f) for skade som følge af, at forsikrede ved eller hjemtransporten, hjemkaldelsen eller ekstraudgifter til hotelophold. 11.1: Betingelser for privatansvar smitte eller på anden måde påfører andre sygeledsagelsen. Forsikringen dækker: sygdom, Selskabet afgør om forsikrede skal evakueres 8.5: Generel betingelse for dækning under 8 til nærmeste sikre destination eller til hjem- a) det beløb, forsikrede bliver forpligtet til at g) for skade forvoldt ved benyttelse af Erstatning under 8 ydes kun hvis sygdoms- landet. Såfremt forsikrede er evakueret til betale på grund af sit erstatningsansvar motorkøretøj, påhængsvogn, luftfartøj tilfældet, tilskadekomsten eller dødsfaldet nærmeste sikre destination, ydes erstatning til samt søfartøjer på eller over tre meters dækkes af forsikringen

7 længde med sejl eller motor, eller søfartøjer anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen, 12.7: Undtagelser Medmindre andet skriftligt er meddelt under tre meters længde, hvis motorkraft betragtes sikkerhedsstillelsen som et rentefrit Forsikringen dækker ikke: Selskabet, udbetales forsikringssummen til overstiger 3 HK. lån, der skal tilbagebetales til Selskabet straks nærmeste pårørende. efter beslaglæggelsen. a) juridiske problemer mellem forsikrede 11.3: Bøder og krav og rejsebureauet, rejsearrangøren eller Forsikringssummen ved død er DKK Forsikringen dækker endvidere ikke bøder eller 12.3: Advokatbistand rejseformidleren, bodslignende krav. Bliver forsikrede under rejsen tiltalt eller sigtet Er der i anledning af ulykkestilfældet udbetalt for et strafbart forhold opstået under rejsen, b) juridiske problemer i forbindelse med invaliditetserstatning, ydes erstatning med det 11.4: Forsikringssum dækkes nødvendige og rimelige advokatom- kontrakts-, erhvervs- eller arbejdsforhold, beløb, hvormed dødsfaldssummen overstiger Forsikringssummen 2 millioner ved tingskade kostninger til og med sagens afgørelse ved ret- den allerede foretagne udbetaling. og 5 millioner ved personskade er højeste ten i 1. instans, dog maks. DKK c) juridiske problemer i forbindelse med grænse for Selskabets forpligtelse efter en familie- og arveretlige spørgsmål, 13.3: Permanent invaliditet enkelt forsikringsbegivenhed, selv om denne Bliver forsikrede ved 1. instans dømt for det Hvis et ulykkestilfælde har medført invaliditet resulterer i flere skader, selv om ansvaret strafbare forhold, betragtes forsikredes advo- d) juridiske problemer mellem forsikrede og svarende til en méngrad på mindst 5 %, udbe- pålægges flere, og uanset om der er dækning katomkostninger som et rentefrit lån, der skal Selskabet, tales ménerstatning. på én eller flere policer i Selskabet. tilbagebetales til Selskabet efter påkrav. e) sager der ikke er opstået på rejsen, Erstatningen ansættes til en til méngraden sva- 11.5: Forsikredes anerkendelse af Et eventuelt valg af udenlandsk advokat skal rende procent af invaliditetssummen. erstatningspligt godkendes af Selskabet. f) retssager om ansvar for benyttelse af Forsikrede kan ikke med bindende virkning for motorkøretøjer eller fartøjer i øvrigt, Méngraden fastsættes efter Arbejdsskade- Selskabet helt eller delvist anerkende erstat- 12.4: Tilkaldelse styrelsens méntabel på grundlag af skadens ningspligt for forvoldt skade. Forsikringen dækker tilkaldelse af to personer g) egentlige erstatninger, bøder eller medicinske art og omfang og kan uden hen- 12 Sikkerhedsstillelse og advokatbistand efter forsikredes eget valg ud til forsikrede og retur til bopælen i tilfælde af, at forsikrede tilbageholdes af lokale myndigheder i bodslignende krav. 12.8: Forsikringssum syntagen til forsikredes erhverv sammenlagt ikke overstige 100 %. 12.1: Dækningsberettigede udgifter mere end 48 timer. Transport af tilkaldte dæk- Forsikringssummen for sikkerhedsstillelse og Fastsættelse af méngraden foretages, så Forsikringen omfatter dækning for sikker heds- kes med fly på maks. økonomiklasse tur/retur advokatbistand er i alt DKK snart ulykkestilfældets endelige følger kan stillelse og advokatbistand, og forsikringen dækker betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive forsikrede eller dennes ejen- en gang samt nødvendige og rimelige udgifter til ophold og fortæring. 13 Ulykke og overfald (Tillægsdækning) bestemmes og ikke senere end tre år efter ulykkestilfældet. dele fra tilbageholdelse foretaget af lokale 12.5: Rejseudgifter 13.1: Dækning ved ulykkestilfælde Såfremt et ulykkestilfælde ændrer synet, såle- myndigheder. Forsikringen dækker forsikredes rejseudgifter Forsikringen omfatter dækning for ulykke, des at forsikrede skal bruge briller eller have som følge af, at forsikrede indkaldes som vidne og yder erstatning ved ulykkestilfælde, som skiftet briller, dækkes rimelige og dokumente- 12.2: Tilbagebetalingspligt eller til afhøring ved domstol i udlandet. direkte og uden indvirken af sygdom forår- rede udgifter hertil. Sikkerhedsstillelse ydes som et rentefrit lån, sager den forsikredes død eller bevirker en som skal tilbagebetales til Selskabet straks 12.6: Selvrisiko vedvarende invaliditet. En bestående invaliditet berettiger ikke til efter frigivelse eller efter påkrav. Ved enhver skade under denne dækning, und- erstatning og kan ikke påvirke, at erstatningen tagen for sikkerhedsstillelse jf. 12.1, betaler 13.2: Dødsfald ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet Bliver sikkerhedsstillelsen beslaglagt som følge forsikrede en selvrisiko på 10 % af de samlede Erstatning i tilfælde af død udbetales, når et ikke havde været til stede. af forsikredes manglende betaling af idømt omkostninger, dog mindst DKK ulykkestilfælde er direkte årsag til forsikredes bøde eller erstatning, eller fordi forsikrede ikke død inden for et år efter ulykkestilfældet. Det er en betingelse for udbetaling af møder op til retsmøder, eller forsikrede på invaliditets erstatning, at forsikrede er i live ved erstatningens udbetaling

8 Behandlingen af tilskadekomsten skal være Forsikringssummen ved overfald er g) Er forsikrede over 75 år, dækker forsik- Hvis der er tegnet Tillægsdækning for bagage, dokumenteret påbegyndt i udlandet af en DKK ringen med halvdelen af de gældende er følgende genstande tilhørende forsikrede, lokalt autoriseret læge. forsikringssummer omfattet af dækningen på forsikredes rejser Det er en betingelse for Selskabets uden for bopælslandet: Forsikringssummen ved invaliditet er erstatnings pligt, at overfaldet hurtigst muligt h) Tingskader er ikke omfattet af forsikringen DKK anmeldes til det lokale politi, at der udfærdiges Bagage, rede penge, rejsebilletter, rejsechecks, politirapport, og at forsikrede konsulterer en i) Overfald begået af forsikredes rejseledsager kreditkort, værdipapirer og pas. 13.4: Tandbehandling lokalt autoriseret læge/tandlæge umiddelbart eller et vilkårligt overfald begået af en af Forsikringen dækker rimelige og nødvendige efter overfaldet. forsikrede bekendt person er ikke omfattet 14.2: Undtagelser udgifter til behandling af tandskader, der sker af forsikringen Følgende dækkes ikke: som følge af et ulykkestilfælde på rejsen, i det Original politirapport og lægeerklæring skal omfang udgifterne ikke kan refunderes fra efterfølgende sendes til Selskabet. 13.7: Lægens foreskrifter a) computere og andet elektronisk udstyr, anden side, f.eks. det offentlige. Forsikrede skal være under stadig behandling bagage af enhver art til erhvervsmæssig 13.6: Undtagelser af læge og følge dennes forskrifter. brug, herunder vareprøver, handelsvarer Tandbehandlingen skal være foretaget inden Undtagelser og særlige bestemmelser: og kollektioner, for tre år efter skadens indtræden. Hvis skaden 13.8: Selskabets ret til at indhente oplysninger er indtrådt inden forsikredes fyldte 18. år, skal a) Enhver sygdom og udløsning af latente Selskabet er berettiget til at indhente oplys- b) cykler, sportsudstyr og tilbehør hertil. tandbehandlingen være foretaget inden forsik- sygdomsanlæg, selv om sygdommen ninger hos enhver læge, der behandler eller redes fyldte 25 år. er opstået eller forværret ved et har behand let forsikrede, til at lade forsikrede 14.3: Begrænsninger ulykkestilfælde undersøge af en af Selskabet valgt læge og til Som beskrevet i følgende dækningsskema, Det er en forudsætning for dækning, at ved dødsfald at kræve obduktion. gælder følgende begrænsninger: tand behandlingen er forhåndsgodkendt af Selskabet. b) Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom 14 Bagage (Tillægsdækning) 14.4: Erstatningsopgørelse c) Forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, 14.1: Dækningsberettiget bagage Erstatningsudregningen for de forsikrede gen- Behandlingen skal være påbegyndt i udlandet, der skyldes en tilstedeværende eller stande foretages efter følgende principper: men afsluttende behandling kan om nødven- tilfældigt tilstødende sygdom digt ske i hjemlandet. d) Følger af lægelig behandling, som ikke er Tandproteser samt behandling af tyggeskade dækkes ikke. nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen Alle beløb i DKK Forsikringssummen for tandbehandling er DKK pr. forsikrede pr. forsikringsår. 13.5: Overfald Hvis forsikrede i forsikringsperioden bliver overfaldet af en person med påviselig person skade eller dødsfald til følge, dækker forsikringen erstatning for det beløb, som en skadevolder ville blive dømt til at betale efter dansk retspraksis i henhold til Erstatningsansvarsloven for et overfald sket under tilsvarende forhold i Danmark. e) Selskabet er berettiget til at nedsætte eller afvise erstatning til tandbehandling, såfremt forsikredes tænder inden ulykkestilfældet ud fra en tandlægelig vurdering må antages at have været væsentlig dårligere end hos personer på samme alder, der følger regelmæssig tandlægekontrol og -behandling f) Er forsikrede under 18 år, er forsikringssummen ved død begrænset til DKK Årsag / Genstand Bagage Rede penge, rejsebilletter og værdipapirer 1 Brand, røveri, tyveri fra aflåst hotelværelse, aflåst bolig i udlandet eller aflåst safetyboks Tyveri bemærket i gerningsøjeblikket af genstande, der bæres på eller af forsikrede 3 Tyveri fra et aflåst og fra kabinen adskilt bagagerum eller -boks i båd eller motorkøretøj 4 Bortkomst eller beskadigelse af dokumenteret indskrevet bagage, mens den er i transportselskabets varetægt Tyveri fra aflåst telt Tyveri fra badestrand eller swimmingpool

9 Alle beløb i DKK Årsag / Genstand Bagage Rede penge, rejsebilletter og værdipapirer 7 Tyveri fra kabinen i aflåst motorkøretøj, campingvogn eller båd 8 Glemte, tabte eller forlagte genstande 9 Tyveri af bagage, der henstår uden effektivt opsyn 10 Tyveri fra motorkøretøj, båd, bagageboks, hotelværelse, bolig eller safetyboks, som ikke viser synligt tegn på indbrud 11 Skade på bagage forårsaget af mad, flasker, glas og lignende nedpakket i egen bagage 12 Tab i forbindelse med misbrug af kreditkort eller rejsechecks 13 Tab eller beskadigelse af bagage, der sendes særskilt 14 Indirekte tab 15 Simpelt tyveri 16 Mindre skader på bagagens ydre (ridser, pletter, buler) a) Forsikringen erstatter genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, såfremt de mistede/beskadigede genstande dokumenteret er mindre end to år gamle b) For genstande, der er mere end to år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Dette gælder også for genstande, hvor der ikke foreligger dokumentation for alder og værdi c) Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til reparationsudgiften d) Selskabet kan, men er ikke forpligtet, til at erstatte in natura e) Film-, video- og båndoptagelser og lignende dækkes med værdien af råmaterialet f) Forsikringen dækker omkostningerne ved genanskaffelse af rejsebilletter, rejsechecks, kreditkort, værdipapirer og pas. Omkostningerne omfatter nødvendig transport, gebyrer, foto m.v., men ikke erstatning for den tid det tager at genanskaffe effekterne. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at de forsikrede effekter behandles og opbevares betryggende, og at den forsikrede i øvrigt udviser påpasselighed. 14.5: Forsikringssummer I intet tilfælde kan erstatningen for en enkelt genstand overstige DKK For samlet fotoudstyr samt smykker og ure kan erstatningen maksimalt udgøre DKK Forsikringssummen for bagage er DKK pr. forsikringsår. 14.6: Anmeldelse I tilfælde af tyveri eller røveri skal anmeldelse uden ugrundet ophold indgives til nærmeste politimyndighed. Ved beskadigelse eller bortkomst af dokumenteret indskrevet bagage skal anmeldelse altid indgives til flyselskab eller lignende. Såfremt anmeldelse til politimyndighed undtagelsesvist ikke kan foretages på stedet, f.eks. på grund af umiddelbart forestående afrejse, skal anmeldelse til Selskabet ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten. Kopi af anmeldelsen til politi, flyselskab eller lignende skal sendes til Selskabet, senest sammen med erstatningskravet. 15 Forsinket bagage (Tillægsdækning) 15.1: Dækningsberettigede erstatningskøb Forsikringen dækker i tilfælde, hvor indskrevet bagage er forsinket mere end fem timer i forhold til forsikredes ankomst til bestemmelsesstedet uden for bopælslandet, rimelige erstatningskøb af: - beklædningsgenstande, - toiletartikler, - livsnødvendig medicin og - barne- og klapvogne. Det er en betingelse for erstatning: a) at forsikrede har original skaderapport fra det pågældende transportselskab eller rejsebureau på, at bagagen ikke er fremkommet til planlagt tid samt dato og tidspunkt for den faktiske fremkomst, b) at erstatningskøb er foretaget før bagagen er kommet frem til forsikrede, c) at der indsendes original dokumentation for de afholdte udgifter, af hvilke det fremgår, hvad de afholdte udgifter vedrører i form af dateret kvittering, kassebon eller lignende, d) at forsikredes bagage er indskrevet til samme transportmiddel, som forsikrede rejser med. 15.2: Undtagelser Forsikringen dækker ikke: a) leje/køb af sportsudstyr, b) indirekte tab, eksempelvis, men ikke begrænset til udgifter til taxa, hotelophold og telefon. 15.3: Dækning ved hjemkomst Dækningen gælder ikke ved ankomst til bopælslandet. 15.4: Dækningsberettigede udgifter Der ydes erstatning for maksimalt DKK 600 anvendt pr. påbegyndt døgn de første fem på hinanden følgende døgn efter ankomst, så længe bagagen er forsinket. Det maksimale beløb pr. døgn, DKK 600, må ikke anvendes på forskud. 15.5: Forsikringssum Forsikringssummen for bagageforsinkelse er DKK

10 16 Indbo (Tillægsdækning) 16.1: Dækningsberettiget indbo Hvis der er tegnet dækning for indbo, dækker forsikringen almindeligt privat indbo og særligt privat indbo tilhørende den i policedokumentet anførte personkreds samt indbogenstande, for hvilke de bærer risikoen. Dækningen gælder kun i bopælslandet. 16.2: Privat indbo Almindeligt privat indbo er private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs Alle beløb i DKK Årsag / Genstand 1 Brand (ildsvåde), herunder skade forvoldt ved hede, røg, sod eller slukning i forbindelse med brand 2 Skade ved ild der ikke kan betegnes som ildsvåde 3 Skade på genstande, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres eller lignende udsættes for ild eller varme og derved kommer i brand eller beskadiges 4 Skade på elektriske maskiner, ledninger, apparater, herunder radio- og tv-apparater og lignende, foranlediget ved kortslutning eller andre rent elektriske fænomener, hvortil også henregnes induktion fra elektrisk uvejr, der ikke har ildsvåde til følge Almindelig privat indbo Op til forsikringssum 5 Skade ved eksplosion og direkte lynnedslag Op til forsikringssum 6 Skade forårsaget ved nedstyrtning af luftfartøjer eller genstande derfra 7 Skade opstået på grund af sprængstoffer som medføres af luftfartøjer 8 Skade ved pludselig udstrømning (ikke dryp eller udsivning) af vand, olie, kølervæske eller lignende fra installationer, akvarier eller andre beholdere på 20 liter eller derover 9 Skade fra nedløbsrør og tagrender eller skade som følge af opstigning af grund eller kloakvand 10 Skade der sker ved påfyldning af olietank eller andre beholdere 11 Skade som følge af bygge- og reparationsarbejde 12 Skade efter frostsprængninger i utilstrækkeligt opvarmet bygning, medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning normale udstyr, hvis det ikke særskilt er nævnt i 16.3 eller undtaget i dækningsskemaet. 16.3: Særligt privat indbo Særligt privat indbo defineres som antikviteter, kunstværker, malerier, ægte tæpper, musikinstrumenter, pelse, guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker. Særligt privat indbo er dækket med maks. DKK pr. forsikringsår. Som beskrevet i nedenstående dækningsskema, gælder følgende begrænsninger: Op til forsikringssum Op til forsikringssum Særligt privat indbo Maks pr. forsikringsår Maks pr. forsikringsår Maks pr. forsikringsår Maks pr. forsikringsår Alle beløb i DKK 13 Tab i forbindelse med misbrug af kreditkort eller rejsechecks 14 Stormskader, herunder nedbørsskade, såfremt der samtidig er stormskade på bygningen, hvori de forsikrede genstande befinder sig 15 Rimelige udgifter i forbindelse med skade til redning og bevaring af de forsikrede genstande Op til forsikringssum Udover forsikringssum 16 Indbrudstyveri og hærværk Op til forsikringssum, rede penge maks Tyveri fra bolig, hvor tyven har skaffet sig adgang gennem vinduer, der ikke har været lukkede og tilhaspede eller døre, der ikke har været lukkede og låste og som ikke viser tegn på at være brudt op med vold 18 Tyveri, hvor adgang sker ved hjælp af rigtig eller falsk nøgle Maks pr. forsikringsår Udover forsikringssum Maks pr. forsikringsår 19 Simpelt tyveri 20 Indbrudstyveri fra bolig, der har været ubeboet i mere end 2 måneder 21 Tyveri fra aflåst og fra kabinen adskilt Maks bagagerum/ -boks i motorkøretøj 22 Tyveri fra aflåst og fra kabinen adskilt bagagerum/-boks i motorkøretøj, som ikke viser tegn på at være brudt op med vold 23 Røveri og tyveri bemærket i gerningsøjeblikket af genstande, der bæres på eller af forsikrede i bopælslandet Maks. 10 % af forsikringssum. Rede penge maks Maks pr. forsikringsår 24 Forsvarligt aflåste cykler Maks Motorkøretøjer (herunder knallerter), haveredskaber over 5 hk., campingvogne, luftog søfartøjer samt dele og tilbehør hertil 26 Rede penge og pengerepræsentativer samt værdipapirer, jf. pkt Mønt- og frimærkesamlinger 28 Særligt privat indbo i loft- og kælderrum, i udhuse og garager 29 Glemte, tabte og forlagte genstande 30 Indirekte tab 16.4: Dækning ved flytning Forsikringen dækker de nævnte genstande, når de befinder sig på forsikredes primære bopælsadresse i bopælslandet. Ved flytning fra en udlandsadresse til en anden dækkes i indtil 14 dage fra den faktiske overtagelsesdag på den nye helårsbolig i såvel den gamle som den nye helårsbolig. Forsikringen dækker dog ikke flyttegods eller andet gods, der er overgivet til transport mod betaling. 16.5: Erstatningsopgørelse Erstatningsudregningen for de forsikrede genstande foretages efter følgende principper: 18 19

11 a) forsikringen erstatter genanskaffelsesprisen 16.7: Beskadigede genstande 17.3: Rabatter f) syge- og fødselshjælp, der opstår efter for tilsvarende nye genstande, såfremt I tilfælde af beskadigelse af genstande, Rabatter, som bringes i stand ved forhand- svangerskabets 8. måned (36. uge), dog de mistede/beskadigede genstande må disse ikke smides ud, før Selskabet har ling mellem Selskabet og hospitaler/læger og for gravide som er fertilitetsbehandlede dokumenteret er mindre end to år gamle, givet tilladelse hertil, eller skaden er opgjort. lign., vil være til gavn for alle forsikringstagere og/eller venter mere end ét barn efter 4. Forsikrede skal på forlangende tilsende i Selskabet. måned (18. uge), Enhver udgift, der vedrører b) for genstande, der er mere end to år Selskabet de beskadigede genstande. graviditet og/eller fødsel, herunder også gamle, købt som brugte eller i forvejen 17.4: Forsikringssummer udgifter til nyfødte børn, er kun dækket i op beskadigede, fastsættes erstatningen 16.8: Forsikredes oplysningspligt De anførte forsikringssummer for de til 1 måned efter forsikringsperiodens udløb. til genanskaffelsesprisen for tilsvarende Forsikrede har pligt til at give Selskabet alle enkelte dækninger danner den øvre Herefter ophører dækningen. nye genstande med rimeligt fradrag informationer, der kan belyse sagen og er for- grænse for Selskabets erstatningspligt for for værdiforringelse som følge af alder, pligtet til at udfylde en Skadeanmeldelse. Det alle de pr. rejse pr. person indtrædende g) provokeret abort, som ikke er medicinsk brug, nedsat anvendelighed eller andre skal specificeres, hvilke genstande, der kræves forsikringsbegivenheder. betinget, omstændigheder. Dette gælder også erstatning for, med angivelse af art, mærke, for genstande, hvor der ikke foreligger type, alder, indkøbspris og købspris umiddel- 17.5: Tilbagebetalingspligt h) enhver form for forbrug eller misbrug dokumentation for alder og værdi, bart før skaden. Forsikrede skal end videre som Der kan maksimalt udbetales erstatning på af alkohol, narkotika og/eller medicin, dokumentation for genstandens alder og værdi regningens pålydende. Såfremt forsikrede har medmindre det kan dokumenteres, at c) selskabet kan vælge at lade beskadigede tilsende Selskabet originale kvitteringer, garan- modtaget større erstatning fra Selskabet, end sygdommen eller skaden ikke er relateret genstande reparere eller udbetale et beløb tibeviser eller lignende original dokumentation. vedkommende af Selskabet skønnes beretti- hertil, svarende til reparationsudgiften, 17 Erstatning get til, er den pågældende forpligtet til straks at tilbagebetale Selskabet det skyldige beløb. i) skader, der er fremkaldt af forsikrede under d) selskabet kan, men er ikke forpligtet, til at 17.1: Dækningsberettigede udgifter Enhver erstatning vil først blive afskrevet med selvforskyldt beruselse, og beruselsen er en erstatte in natura, Forsikringen erstatter den forsikredes et sådant skyldigt beløb. væsentlig medvirkende årsag til skaden, dækningsberettigede udgifter i henhold e) film-, video- og båndoptagelser og lignende til de valgte dækninger som fremgår af 18 Undtagelser fra erstatning j) selvforskyldt legemsbeskadigelse, selvmord dækkes med værdien af råmaterialet, policedokumentet. 18.1: Undtagelser eller selvmordsforsøg, Selskabet udbetaler ikke erstatning ved ulykke f) forsikringen dækker omkostningerne 17.2: Erstatningsbeløb samt sygdom/dødsfald, og betaler heller ikke k) skade forvoldt ved grov uagtsomhed og/ ved genanskaffelse af rejsebilletter, Erstatning er begrænset til udgifter, som er udgifter, der vedrører, skyldes eller er opstået eller med forsæt rejsechecks, kreditkort, værdipapirer og almindelige og rimelige for området eller lan- som følge af: pas. Omkostningerne omfatter nødvendig det, hvor udgifterne afholdes. l) behandling hos naturlæger, naturmedicin transport, gebyrer, foto m.v., men ikke a) sygdomme og lidelser, der er opstået samt andre alternative behandlingsformer, erstatning for den tid det tager at Forsikringen dækker kun udgifter for udført forud for forsikringens ikrafttrædelse, samt genanskaffe effekterne. behandling. eventuelle følger af sådanne sygdomme og m) skader, der direkte eller indirekte er lidelser, opstået som følge af aktiv deltagelse Det er en betingelse for Selskabets erstat- Ethvert beløb Selskabet beslutter at refundere, i krig, invasion, fjendtligt angreb, ningspligt, at de forsikrede effekter behandles regnes med under den årlige forsikringssum pr. b) kosmetiske operationer og behandlinger. borgerlige uroligheder (uanset om der og opbevares betryggende, og at den forsik- forsikrede. Dækket er dog de tilfælde, hvor operation/ er erklæret krig eller ikke), borgerkrig, rede i øvrigt udviser påpasselighed. behandling er medicinsk betinget, terrorhandlinger, oprør, revolution, opstand, Selskabet omregner valuta ud fra militær eller anden magtovertagelse, 16.6: Anmeldelse Nationalbankens til enhver tid gældende c) rekreations- og kurophold, militær undtagelsestilstand samt militære I tilfælde af røveri, tyveri, indbrud eller hær- middelkurs. operationer på land, til vands eller i luften værk skal anmeldelse ske til nærmeste poli- d) tandproteser, (uanset om der er erklæret krig eller ikke), timyndighed, og original kvittering tilsendes Selskabet. e) kønssygdomme, AIDS og AIDS-relaterede n) atomkernereaktioner eller radioaktivt sygdomme, nedfald, 20 21

12 o) behandling, der ydes af forsikrede selv, evakuering, dødsfald samt ulykkestilfælde skal Formålet med den elektroniske behandling af krav om erstatning fra anden side, eller såfremt dennes ægtefælle, forældre eller børn, uden ugrundet ophold anmeldes til Selskabet. dine informationer er alene at udbetale penge andre juridiske skridt kan foretages over for eller en virksomhed, som tilhører en af de fra os til dig. tredjemand. nævnte, Det er altid et krav at Selskabet modtager en udfyldt og underskrevet Skadeanmeldelse Du kan få oplyst din NemKonto ved at logge Endvidere skal forsikringstager og forsikrede p) sygeudgifter ved epidemier, som er taget vedlagt originale, kvitterede og specificerede på med digital signatur eller holde Selskabet fuldt informeret og træffe de under offentlig behandling, regninger, politirapport eller anden nødvendig ved at kontakte din bank. foranstaltninger, der er nødvendige for at rejse dokumentation til Selskabet. krav om erstatning fra anden side og varetage q) behandling hos psykolog, medmindre der er 19.3: Oplysningspligt Selskabets interesser. tale om akut krisehjælp, Herudover er Selskabet berettiget til at fore- Forsikrede har pligt til uden ophold at give spørge om forsikredes helbredstilstand og Selskabet alle informationer, der kan belyse 20.4: Ansvarlig skadevolder r) at forsikrede modsætter sig eller ikke rette henvendelse til læger, hospitaler m.v., som sagen, og er forpligtet til at udfylde en Selskabet har i alle tilfælde ret til at indtræde følger de af Selskabets lægekonsulent eller behandler eller har behandlet forsikrede for Skadeanmeldelse og levere relevante doku- direkte i forsikredes krav over for en ansvarlig behandlende læges angivne anvisninger, fysiske eller psykiske lidelser. menter, herunder skriftlig sagsfremstilling m.v., skadevolder. samt oplyse om eventuel forsikring i andet s) at forsikrede ikke ønsker at lade sig Selskabet er endvidere berettiget til at få udle- selskab. 21 Præmiebetaling hjemtransportere til behandling, jf. 5.2, veret eventuelle journaler eller andet skriftligt 21.1: Fastsættelse af præmie materiale vedrørende forsikredes helbred. 19.4: Misbrug af forsikringen Præmien fastsættes af Selskabet. Selskabet t) vaccination og forebyggende behandling, Forsikringstageren og forsikrede hæfter for regulerer præmier én gang årligt, normalt pr. Selskabet scanner originale bilag ved mod- forsikredes eventuelle misbrug af forsikringen. 1. januar. u) skader, der indtræder som en direkte eller tagelsen. Det vil ikke være muligt at få de indirekte følge af strejke, lockout, arrest, originale bilag tilbage. Det scannede bilag 19.5: Klager vedrørende sagsbehandling 21.2: Betaling beslaglæggelse eller anden foranstaltning af påstemplet Certified as a true Copy (kopiens Reklamation i forbindelse med Selskabets ska- Forsikringen betales helårligt. Første præmie offentlig myndighed, rigtighed bekræftes) repræsenterer originalen. desbehandling skal anmeldes uden ugrundet forfalder til betaling ved forsikringens ikraft- ophold, og senest seks måneder efter sagens træden. Senere præmie forfalder til betaling v) dækningsberettiget transport, der ikke er 19.2: NemKonto afgørelse. den første dag i en betalingsmåned. formidlet af Selskabet. Dog dækkes et beløb svarende til de udgifter, Selskabet ville have Selskabet anvender NemKonto-systemet i forbindelse med udbetaling af erstatninger til 20 Anden dækning Betales præmien ikke inden forsikrin- afholdt i forbindelse med en tilsvarende dig. Du skal derfor kun opdatere dine konto- 20.1: Information til Selskabet gens ikrafttræden, træder forsikringen og transport, oplysninger ét sted i NemKonto-registret. Du Såfremt der er dækning fra et andet forsik- Selskabets ansvar ikke i kraft. har mulighed for at bestemme, at du ønsker ringsselskab, herunder et koncernforbundet w) aktiv deltagelse i enhver form for udbetalinger modtaget på anden måde end selskab eller fra offentlig sygesikring, skal 21.3: Betalingsansvarlig motorsportshow, -løb eller konkurrence, ved udbetaling til din Nemkonto. I så fald skal Selskabet informeres om dette, når skaden Forsikringstager er selv ansvarlig for præmiens du kontakte os. anmeldes og dækning under denne forsikring rettidige indbetaling til Selskabet. x) ekspeditioner, bjergbestigning og trekking i vil være subsidiær til sådan anden dækning. Antarktis og på Nordpolen, Ovenstående indebærer, at der mellem 21.4: Præmieafgift NemKonto-systemet og os sker en elektronisk 20.2: Dækning fra anden side Der kan blive opkrævet betaling af andre y) prævention, herunder sterilisation. udveksling af oplysninger om din Nemkonto. Selskabet er ikke forpligtet til at dække udgif- afgifter, bl.a. en forsikringspræmieafgift (IPT) 19 Hvordan skaden anmeldes Økonomistyrelsen er dataansvarlig for ter, der allerede fuldt eller delvist er blevet dækket fra anden side. eller andre skatter og afgifter i henhold til gældende lovbestemmelser herom i forsik- 19.1: Skadeanmeldelse NemKonto-systemet, men har overdraget ringstagerens studieland. Hvis de gælder Hospitalsophold, hjemkaldelse, syge- og databehandlingsopgaven (driften af IT mv.) til 20.3: Samarbejdspligt for forsikringstagerens forsikringspræmie, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, virksomheden KMD A/S. Forsikringstager og forsikrede er forpligtet til vil udgifterne blive indregnet i det samlede at samarbejde med Selskabet og til straks at beløb, der opkræves via præmieopkrævningen. underrette Selskabet, såfremt der kan rejses Udgifterne vil være gældende fra forsikringens 22 23

13 ikrafttrædelsesdato eller ved forsikringens hovedforfald. Forsikringstageren skal betale disse udgifter til os samtidig med præmiebetalingen, medmindre andet er fastsat i de gældende lovbestemmelser. 22 Overdragelse, opsigelse og ophør 22.1: Krav for overdragelse af forsikringen Ingen kan uden Selskabets forudgående skriftlige samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen Opsigelsesret Efter enhver anmeldt skade har både forsikringstager og Selskabet ret til at opsige forsikringen med en måneds varsel inden for 14 dage efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden. Selskabets ansvar og dækningsforpligtelse ophører automatisk med udgangen af forsikringsperioden. Ophører forsikringen, ophører samtidig hermed retten til erstatning. 22.3: Forlængelse 48 timer Forsikringsperioden kan forlænges med indtil 48 timer uden tillægspræmie, såfremt forsikredes hjemkomst forsinkes uden egen skyld Svigagtige og urigtige oplysninger Har forsikringstager og/eller forsikrede på noget tidspunkt, herunder men ikke begrænset til oplysninger i forbindelse med forsikringens tegning, ændret originale dokumenter, givet urigtige oplysninger eller fortiet en omstændighed, som må antages at være af betydning for Selskabet, er forsikringsaftalen ugyldig og Selskabet fri for ansvar, hvis Selskabet ikke ville have antaget forsikringen, såfremt det rette forhold havde været oplyst. Hvis Selskabet ville have antaget forsikringen, men på andre vilkår, hæfter Selskabet i det omfang, i hvilket Selskabet mod den aftalte præmie ville have forpligtet sig Selskabets hæftelse Hvis forsikringstager og/eller forsikrede ved forsikringens tegning hverken vidste eller burde vide, at en af ham afgivet oplysning var urigtig, hæfter Selskabet, som om den urigtige oplysning ikke forelå Ophør af produkt Selskabet kan med tre måneders skriftlig varsel til hovedforfald stoppe eller suspendere et forsikringsprodukt. 23 Tvister, værneting m.v Klageansvarlig Ved tvister, der udspringer af forsikringsforholdet skal forsikringstageren og/eller forsikrede skrive til Bupa Global Travel, Palægade 8, 1261 København K att.: Den klageansvarlige, eller på 23.2 Ankenævn I tilfælde hvor forsikringstageren eller forsikrede ønsker at gå videre med sagen kan sagen prøves ved Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V Værneting Tvister, der udspringer af forsikringsforholdet, skal afgøres i henhold til dansk ret, hvor såvel forsikrede som Selskabet vedtager København som værneting Arbejdsskadestyrelsen Ved eventuel uenighed om dækning for ulykke og overfald, jf. 13, kan der indhentes en udtalelse om fastsættelse af méngrad fra Arbejdsskadestyrelsen. Gebyr i forbindelse her med betales af den forsikrede og refunderes af Selskabet, hvis Arbejdsskadestyrelsen fastsætter en højere méngrad. Dansk ret gælder på forsikringsaftalen ORDLISTE Gældende fra 1. august 2014 Denne ordliste med definitioner er en del af forsikringsbetingelserne. A Akut krisehjælp Ved krisehjælp forstås behandling på rejsemålet af kriser, der er udløst af udefra kommende traumatiske begivenheder, f.eks. større ulykker, katastrofer, terrorhandlinger, overfald, røverier etc. Udviklingskriser, f.eks. arbejdsløshed, jobskifte og lignende samt livskriser, f.eks. skilsmisse, sygdom og dødsfald og lignende, er ikke dækket af forsikringen. B Bagage Bagage er defineret som kuffert/rygsæk, beklædningsgenstande, smykker, toiletartikler, bøger, fotoudstyr, barne- eller klapvogn, mobiltelefon/smartphone, bærbar musikafspiller inkl. maks. fem cd er, bærbar spillekonsol inkl. maks. fem spil. Bopælsland Det land, hvor den forsikrede har sin primære opholdsadresse, mens forsikrede er dækket af forsikringen. Bupa Global Travel (inkl. vi/os/vores) Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England. Bupa Global Travel er et brand-navn for Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England. D Dokumenteret indskrevet bagage Bagage, som er i tredjemands varetægt efter indlevering mod kvittering fra et transportselskab. F Feriebolig Ved feriebolig forstås hotelværelse, ferielejlighed eller fritidshus. Forsikrede Forsikringstager og alle andre forsikrede personer i forsikringstagers husstand. Forsikredes rejseledsager Person, som er indtegnet på samme billet eller deltagerbevis som forsikrede, eller som har købt rejsen for at foretage denne sammen med forsikrede. Forsikring Forsikringsbetingelserne, policedokumentet samt eventuelle specielle vilkår aftalt med Selskabet

14 Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser og eventuelle specielle vilkår for den tegnede forsikring, Forsikringstager Den (juridiske eller fysiske) person, som har indgået aftalen med Selskabet, H Husstand Personer der er gift eller lever i fast parforhold med forsikringstageren, hjemmeboende børn samt plejebørn, der bor hos forsikringstageren. De pågældende personer skal være tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens helårsadresse. Et bofællesskab bestående af to personer sidestilles med fast parforhold. Udeboende børn under 18 år er omfattet af forsikringen, hvis hele rejsen foretages med en af forældrene. M Medforsikret rejseledsager Person som er dækket af samme forsikring, og som rejser sammen med forsikrede på hele rejsen. Måned En måneds varighed beregnes som en kalender måned, f.eks. fra d. 5. februar til og med d. 4. marts. N Nærmeste pårørende Som nærmeste pårørende forstås i nævnte rækkefølge: ægtefælle samlever børn/livsarvinger arvinger ifølge testamente eller arvelov En samlever betragtes kun som nærmeste pårørende, hvis samleveren har levet i et ægteskabslignende forhold med forsikrede og opfylder en af de følgende betingelser på det tidspunkt, forsikringen skal udbetales: bor sammen med forsikrede og venter, har eller har haft et fælles barn har boet sammen med forsikrede de seneste to år før forsikredes død For forsikringer etableret inden den 1. januar 2008, hvor udbetaling efter betingelserne eller efter forsikringstagers valg skal ske til nærmeste pårørende, kan en samlever ikke være berettiget til en udbetaling. Genindsætter forsikringstager efter 1. januar 2008 skriftligt nærmeste pårørende som begunstigelse på forsikringen, gælder rækkefølgen ovenfor herefter fuldt ud som hvis forsikringen var etableret efter 1. januar Nært familiemedlem Et nært familiemedlem defineres som ægtefælle eller samlever, som er tilmeldt samme folkeregisteradresse som forsikrede samt børn, stedbørn, svigerbørn, børnebørn, forældre, bedsteforældre, svigerforældre og søskende. O Opholdssted Det sted uden for forsikredes bopæl hvor forsikrede har sin sidste overnatning inden afrejsen til udlandet eller sin første overnatning efter hjemkomst til hjemlandet. P Planlagt rejseperiode Det antal dage som den planlagte rejse skulle have varet ifølge dokumentation. En rejseperiode starter på det tidspunkt, hvor forsikrede forlader hjemlandet og slutter på det tidspunkt, hvor forsikrede kommer tilbage til hjemlandet. S Selskabet Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England, CVR Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England er autoriseret af the Prudential Regulation Authority (UK) og under begrænset regulering af Finanstilsynet. Find mere information herom på Simpelt tyveri Tyveri der ikke bemærkes i gerningsøjeblikket. U Ulykkestilfælde En pludselig og udefra kommende påvirkning af legemet med påviselig beskadigelse af det til følge, som sker tilfældigt og uafhængigt af forsikredes vilje. Ved beskadigelse af forsikredes arme Og ben kræves alene, at skadeårsagen skal være pludselig og med en påviselig beskadigelse af legemet til følge. Se eventuelt også Arbejds-skadestyrelsens hjemmeside på Gældende fra. 1. august 2014 Forbehold for fejl og udeladelser 26 27

15 Kontakt Bupa Global Travel s kundeservice for spørgsmål vedr. din police, betaling, dækning, m.m. Åben alle hverdage 09:00 17:00 Tel: Fax: Palægade København K Danmark Kontakt Bupa Global Assistance for 24-timers alarmservice ved hospitalsindlæggelse, forhåndsgodkendelse af behandling og medicinske råd og vejledning Tel: Alle opkald optages og kan blive aflyttet. Adresser i Europa: Bupa Global Russell House Russell Mews Brighton BN1 2NR England Bupa Cyprus 3 Ioannis Polemis Street PO Box Limassol Cypern Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England Palægade København K Danmark Bupa France 8 avenue Félix Faure Nice Frankrig Bupa Malta 120 The Strand Gzira, Malta Bupa Spain Edif. Santa Rosa 1-D C/. Santa Rosa 20 Los Boliches E Fuengirola (Málaga) Spanien 387D4-21v1.3_Studenterforsikring_DAN_DKK_Betingelser ihi-bupa.com

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Dækningsoversigt Gældende fra 1. januar 2012 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Studenterforsikring Betingelser

Studenterforsikring Betingelser Studenterforsikring Betingelser Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1. januar 2013

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Kære Limpopo/Diana -kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax.

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax. [1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikring FERIEREJSEFORSIKRING Verden hhv. 89.0.01.620-0005 360 og 89.0.01.620-0006 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning Dækningssum 360 DKK Dækningssum

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Sydbank MasterCard Forsikringsbetingelser november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Forsikringsbetingelser Rejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Classic, Gold & Platinum Forsikringsaftalen

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77

Læs mere

LEV-Forsikring. Indbodækning. Hvemerdækket? Hvemerikkedækket? Hvad omfatter indbodækningen? Forsikringsbetingelser. Brand. Tyveri

LEV-Forsikring. Indbodækning. Hvemerdækket? Hvemerikkedækket? Hvad omfatter indbodækningen? Forsikringsbetingelser. Brand. Tyveri Indbodækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For indbodækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for boforsikring. Hvemerdækket?

Læs mere

Jyske MasterCard Platinum

Jyske MasterCard Platinum Jyske MasterCard Platinum FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 06JP Policenummer: Jyske MasterCard Platinum Corporate 5814712852 Jyske MasterCard

Læs mere

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK 1.0 Fællesbetingelser Fællesbetingelser Forsikringen består af: Forsikringspolice Forsikringsvilkår Lov om forsikringsaftaler Forsikringen gælder for den/de

Læs mere

Travel Ung Rejseforsikring

Travel Ung Rejseforsikring tættere på Travel Ung Rejseforsikring Tilknyttet Stjerne MasterCard Travel Ung og Stjerne Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG-DEBIT Police nr. 69-100038 Almindelige vilkår gældende

Læs mere

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER Side 1 af 7 1. Hjælp på stedet 2. Rejsestartsforsikring ved udrejse 3. Forsikring af bagage og ejendele 4. Bagageforsinkelse 5. Rejsedokumenter 6. Selvrisikodækning 7. Rejseafbrydelse 8. Privatansvarsforsikring

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder

ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 800 I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark ERHVERVSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 800 I henhold til

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. Gældende fra den 01.08.2014 Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring 6101-1 og Indboforsikring 7101-2011 og gælder kun hvis der

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Private Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 02 EG Sektion A Fælles betingelser

Læs mere

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde Årsrejseforsikring Generelt IDL Forsikring Assurance Agentur A/S samarbejder med Falck TravelCare for at sikre dig en effektiv skadehjælp på din ferierejse. Hvis du har brug for akut hjælp på din ferierejse

Læs mere

Familieforsikring. Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING. FAB-A Side 1. Forsikringsbetingelser FA3-FADL

Familieforsikring. Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING. FAB-A Side 1. Forsikringsbetingelser FA3-FADL FAMILIEFORSIKRING FA3-FADL FAB-A Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 3 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 3 2. Hvor dækker forsikringen? 3 Indboforsikringen 4 3. Hvilke

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om sundhedskort og udrejsested...

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om sundhedskort og udrejsested...

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING MV.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort...

Læs mere