Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)"

Transkript

1 Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens forsikringssum er den højeste grænse for Topdanmarks forpligtelse for erstatningskrav inkl. renter og idømte sagsomkostninger, som efter punkt 2.2. er rejst mod sikrede inden for det enkelte forsikringsår Erstatningskrav rejst Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: A. Det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige krav om erstatning, eller forbehold for krav om erstatning. B. Det tidspunkt, hvor sikrede får sin første viden om, 1. at der er indtrådt en skade eller et tab, eller 2. at der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde en skade eller et tab, som kan være forårsaget af sikredes handlinger, undladelser eller ydelser. 3. HVAD ER DÆKKET A. Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar overfor tredjemand efter dansk rets almindelige regler for udøvelse af den i policen nævnte rådgivning. Det er en betingelse for forsikringens dækning, at erstatningskrav er rejst efter den dato, hvor forsikringen er trådt i kraft og inden den dato, hvor forsikringen ophører (forsikringstiden), og at skriftlig anmeldelse herom er foretaget over for Topdanmark senest 3 måneder efter forsikringens ophør. B. Hvis erstatningskravet skyldes ansvarspådragende adfærd, som er udvist før forsikringens ikrafttræden, er det en betingelse for dækning, at sikrede godtgør, at sikrede ikke på noget tidspunkt før forsikringens tegning har haft kendskab til eller formodning om, at erstatningskrav ville kunne rejses. 4. HVAD ER IKKE DÆKKET A. Selvom et erstatningskrav, som i henhold til punkt 2.2.B., anses som rejst mod sikrede inden forsikringens ophør, og det er anmeldt til Topdanmark indenfor forsikringstiden, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning som anført i punkt 2.2.A., og anmelder dette skriftligt til Topdanmark senest 5 år efter forsikringens ophør.

2 B. Forsikringen dækker ikke, hvis sikrede forestår både rådgivning og udførelse/fremstilling/levering. C. Forsikringen dækker ikke i det omfang sikrede selv er skadelidt. Det samme gælder, hvis skaden eller tabet rammer et selskab, hvori sikrede har økonomiske interesser. D. Hvis sikrede udbetaler erstatning eller anerkender erstatningspligt uden skriftligt samtykke fra Topdanmark, er forholdet alene omfattet af forsikringen i det omfang sikrede godtgør overfor Topdanmark, at resultatet ikke ville have været et andet ved en retslig afgørelse. E. Forsikringen dækker ikke: 1. Skade eller tab, der er dækket af en erhvervs- og produktansvarsforsikring, hvad enten en sådan er tegnet eller ej. 2. Krav, der skyldes, at et afgivet tilsagn om størrelsen af udgifterne ved en opgaves gennemførelse, eller om længden af den tid, der vil medgå hertil, viser sig at være urigtig. 3. Skade eller tab opstået som følge af anvendelse af nye, uprøvede materialer, konstruktioner eller arbejdsmetoder, for så vidt disse på tidspunktet for projekteringen af kompetente teknikere inden for det pågældende område ikke anses for (anerkendes som) fagligt forsvarlige i den anvendte sammenhæng. 4. Krav, der rejses overfor sikrede mere end 5 år efter afslutningen af den rådgivningsopgave, som fejlen eller forsømmelsen vedrører. 5. Skade på ting tilhørende sikrede og skade på ting, der er lånt eller lejet. 6. Skade på ting, som befinder sig i sikredes varetægt. 7. Skade eller tab forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsom adfærd. 8. Skade forvoldt ved benyttelse af luft- og søfartøj eller motordrevet køretøj. 9. Skade eller tab forvoldt ved forurening af eller gennem luft, jord eller vand samt derved forvoldt skade på person eller ting. 10. Skade eller tab tilføjet personer eller ting, som skyldes påvirkning af asbest. 11. Sikredes udgifter og omkostninger, herunder sikredes tidsforbrug, med henblik på sagens opklaring, afhjælpning, udbedring og eventuel omprojektering. 12. Driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab. 13. Krav vedrørende ydelser, for hvilke sikrede ikke har modtaget sædvanligt honorar. 14. Bøder, dagbøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder punitive damages. 15. Besvigelser, bedrageri og andre kriminelle handlinger begået af sikrede. 16. Krav som følge af sikredes krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder.

3 17. Krav som følge af sikredes virke som direktør og/eller bestyrelsesmedlem. 5. HVIS SKADEN SKER A. Så snart sikrede får at vide eller må formode, at der vil blive rejst erstatningskrav, skal sikrede straks give Topdanmark skriftlig meddelelse herom, og herefter overlade til Topdanmark eller Topdanmarks advokat at varetage sikredes interesser i enhver henseende, medmindre erstatningskravet på grund af selvrisikobestemmelserne må betragtes som Topdanmark uvedkommende. B. Sikrede er, overfor Topdanmark, forpligtet til at medvirke vederlagsfrit til sagens oplysning og afslutning. Det er en betingelse at alt relevant sagsmateriale opbevares indtil 5 år efter rådgivningsopgavens afslutning. C. Topdanmarks egne sagsomkostninger, herunder omkostninger til teknisk bistand og advokatbistand, dækkes også selvom forsikringssummen derved overskrides. Dette gælder ikke for idømte sagsomkostninger, herunder omkostninger til syn og skøn. 6. SERIESKADER A. Erstatningskrav, som efter punkt 2.2. er rejst mod sikrede i anledning af skade eller tab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed (serieskadekrav). B. Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses, jf. punkt 2.2. Er første krav i serien rejst forud for denne polices ikrafttræden eller efter denne polices ophør, er ingen del af serieskaden dækket under denne police. C. Hvis serieskadekravet skyldes et ansvarspådragende forhold, som er udvist før forsikringens ikrafttræden, er det en betingelse for dækning af samtlige krav i serien, uanset hvornår disse krav er rejst, at sikrede godtgør, at sikrede ikke på noget tidspunkt før forsikringens tegning har haft kendskab til eller formodning om, at erstatningskrav ville kunne rejses. 7. SELVRISIKO A. Krav under den i policen angivne selvrisiko er ikke omfattet af forsikringen. B. Forsikringen dækker ikke renter og omkostninger vedrørende krav, der ikke overstiger den i policen angivne selvrisiko. C. Hvis en skade eller et tab overstiger forsikringssummen med tillæg af selvrisiko, udbetales forsikringssummen uden fradrag af den aftalte selvrisiko. D. Der betales én gang selvrisiko af ethvert skadesforhold, der skyldes en selvstændig skadesårsag.

4 8. GEOGRAFISK DÆKNINGSOMRÅDE Forsikringen dækker skade, som er sket inden for det i policen angivne geografiske dækningsområde. 9. MOMS A. Moms i henhold til gældende lovgivning betales af sikrede i det omfang, denne kan trække momsen fra i sit momsregnskab med skattemyndighederne. B. Topdanmark lægger ikke moms ud. 10. FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN Forsikringen træder i kraft på den dato, der er anført i policen. 11. PRÆMIEREGULERING Præmien reguleres en gang om året på grundlag af forsikringstagers oplysninger om honorar eller omsætning. 12. PRÆMIENS BETALING A. Præmien fastsættes efter Topdanmarks gældende tarif. Sammen med beløbet opkræves stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. B. Forsikringstageren betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. C. Påkrav om betaling sendes til den oplyste betalingsadresse. Ændres denne, skal Topdanmark have besked hurtigst muligt. D. Betalingen opkræves med oplysning om sidste rettidige betalingsdag. E. Betales beløbet ikke rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. Betales beløbet ikke inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mistes retten til erstatning. For hvert rykkerbrev Topdanmark sender opkræves gebyr. Herudover er Topdanmark berettiget til at opkræve renter af det skyldige beløb i henhold til renteloven. F. Topdanmark har ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 13. HVORNÅR OG HVORDAN KAN FORSIKRINGEN OPSIGES A. Forsikringen, der er tegnet for 1 år ad gangen, medmindre andet er aftalt, kan opsiges til ophør ved udløbet af et forsikringsår. Opsigelsen skal være skriftlig, og opsigelsesvarslet er 1 måned. B. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for et år ad gangen.

5 C. Efter anmeldt skade kan såvel forsikringstageren som Topdanmark i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller skadens afvisning opsige forsikringen med 14 dages varsel. 14. HVIS SKADEN OGSÅ ER DÆKKET I ANDET SELSKAB Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikringen tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring. 15. KRIGS-, JORDSKÆLV- OG ATOMSKADER MV. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade som direkte eller indirekte er en følge af: 1. Krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder. 2. Jordskælv eller andre naturkatastrofer. 3. Atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skader indtræder i krigstid eller fredstid. Forsikringen dækker dog ansvar for skader i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, når anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 16. LOVGIVNING Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. 17. VOLDGIFT A. Enhver tvist mellem Topdanmark på den ene side og forsikringstager og/eller sikrede på den anden side vedrørende forsikringsaftalens fortolkning eller opfyldelse afgøres ved voldgift. B. Voldgiftsretten består af tre medlemmer. Topdanmark udpeger det ene medlem, mens sikrede udpeger det andet medlem. Såfremt sagen omfatter flere sikrede, udpeger disse i fællesskab kun ét medlem af Voldgiftsretten. Det tredje medlem af voldgiftsretten er formanden som udpeges af præsidenten for Højesteret. C. Voldgiftsretten har sæde i København og afgør sagen efter dansk ret. D. Voldgiftsrettens kendelser er endelige og kan ikke indbringes for domstolene. Voldgiftsretten træffer bestemmelse om sagens behandling, sagens omkostninger og fordelingen af disse.

6 18. PERSONOPLYSNINGER MV. A. Forsikringstageren har mulighed for at se hvilke personoplysninger, Topdanmark har om den enkelte. Det vil typisk være oplysninger om navn, CPR-/CVR-nummer, adresse og forsikringer. Forsikringstagere, der ønsker at se oplysningerne, kan skrive til: Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup B. Desuden kan forsikringstageren fravælge markedsføringsmateriale ved at skrive til samme adresse. Oplysninger om Topdanmarks forsikringstagere gemmes centralt i Topdanmark. Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr Borupvang Ballerup Telefon (06/05)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406 Betingelser Motorcykelforsikring Mortorcykelforsikring Nr MC 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Hvornår dækker forsikringen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere