Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV ( ) 0103

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103"

Transkript

1 RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (0.06.0) 003

2

3 Side Sikrede Forsikringen dækker Forsikringen dækker ikke Hvilke omkostninger er dækket? Hvilke omkostninger er ikke dækket? Erstatning og selvrisiko Fordeling af omkostninger Forsikringsperioden Valg af advokat a Særlige regler om småsager - sager med en sagsgenstand under kr. - samt anerkendelsessøgsmål Anmeldelse til selskabet Generelle bestemmelser

4 ....3 Sikrede Sikret ved policen er de samme personer, der er sikret af hovedpolicen (se denne). For gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, omfatter dækningen sikrede i sin egenskab af grupperepræsentant eller sikrede i sin egenskab af gruppemedlem i søgsmålet. Udgifter af enhver art i forbindelse med gruppesøgsmål, hvor frameldingsmodellen anvendes, dækkes ikke. Forsikringen dækker Forsikringen dækker tvister, som udspringer af den sikrede virksomhed, og som efter deres art vil kunne behandles af en domstol efter retsplejelovens regler om civile sager. Forsikringen dækker også tvister af denne art, som efter parternes aftale i stedet behandles ved voldgift. Ved tvister forstås konkrete aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilt søgsmål. Selskabet skal på det foreliggende grundlag afgive udtalelse om, hvorvidt tvisten er dækket af forsikringen eller ikke. Selskabet har både ret og pligt til at give udtryk for tvivl om sagens rimelighed. Dækningstilsagn er begrænset til omkostninger, der står i rimeligt forhold til sagens genstand med offentlige myndigheder, såfremt den øverste administrative myndigheds realitetsafgørelse ikke kan påkendes ved de almindelige domstole. Tvister om separation, skilsmisse, forældremyndighed, samkvemsret og underholdspligt. Tvister om formueforhold, ejendomsret, samejeforhold eller andre rettigheder i forbindelse med indgåelse eller opløsning af ægteskab, registreret partnerskab, andre samlivsformer eller interessentskaber, medmindre tvisten overvejende vedrører den forsikrede virksomhed. Tvister, hvori sikrede er part som ejer eller bruger af fast ejendom, medmindre denne overvejende anvendes i den forsikrede virksomhed. Tvister, hvori sikrede er part som ejer eller bruger af motorkøretøj, medmindre dette overvejende anvendes i den forsikrede virksomhed. Dog dækkes ikke tvister om personskade, opstået ved kørsel med køretøjet. Tvister, hvori sikrede er part som ejer eller bruger af lystfartøj, medmindre dette overvejende anvendes i den forsikrede virksomhed. Tvister i forbindelse med dødsbobehandling og arv. 3 Forsikringen dækker ikke 3.0 Injuriesager af enhver art Tvister, der skyldes sikredes udøvelse af et andet erhverv end angivet i hovedpolicen, hvad enten der er tale om hovederhverv, bierhverv eller hobbypræget erhverv. Tvister i forbindelse med formue dispositioner som led i virksomhed, der er undtaget efter pkt. 3.. Tvister med myndighederne i skatteog afgiftsspørgsmål. Andre tvister Straffesager, bortset fra omkostninger ved afgørelse af civilretlige spørgsmål i forbindelse med den forsikrede virksomhed. Inkassosalær mod sikrede, for så vidt fordringens rigtighed og størrelse er utvivlsom. Tvister mellem sikrede og Thisted Forsikring Retshjælpsforsikring - ERHVERV TIA (0.0.08) - 003

5 Undtagelsen i pkt gælder både ved sager i første og senere instans. at føre sagen, eller fordi disse ikke står i rimeligt forhold til sagens genstand Hvilke omkostninger er dækket? Egne sagsomkostninger. For småsager gælder pkt. 9a. Omkostninger til modpart, såfremt disse er pålagt sikrede under en retssag eller voldgiftssag eller er godkendt af selskabet. Udgifter til syn og skøn, som under en retssag er udmeldt af retten. Udgifter til syn og skøn efter retsplejelovens kapitel 3, når udmeldelsen på forhånd er godkendt af selskabet eller når resultatet af syns- og skønsforretningen giver sikrede rimelig grund til at fortsætte sagen. Udgifter til ensidigt indhentede specialisterklæringer, såfremt indhentelsen på forhånd er godkendt af selskabet. Omkostninger i forbindelse med selve retsmæglingen efter retsplejelovens kapitel 7, såfremt retsmæglingen og de skønnede omkostninger forbundet hermed på forhånd er godkendt af selskabet. Sagsomkostninger ved gruppesøgsmål efter tilmeldingsmodellen, herunder sagsomkostninger til grupperepræsentanten, som af retten pålægges de tilmeldte i gruppesøgsmålet Sikredes egne rejseomkostninger eller tabt arbejdsfortjeneste. Omkostninger ved de i pkt. 3. og 3.5. nævnte sager er ikke dækket, uanset om tvisten afgøres ved et skifte eller ved en særskilt sag. Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest, fogedforbud, herunder sikkerhedsstillelse, samt sikkerhedsstillelse i forbindelse med gruppesøgsmål, medmindre disse er afholdt med selskabets accept. Omkostninger ved tvister, som kunne have været behandlet ved klagenævn, medmindre kravet er rejst mod sikrede, der foreligger aftale med selskabet, eller det er åbenbart, at sagen på grund af sin karakter ville være blevet henvist til domstolene. Forsømmer sikrede - eller den af sikrede valgte advokat - at foretage, hvad der er påkrævet til tvistens rette afgørelse, såsom at give møde i retten eller at fremskaffe begæret bevismateriale, eller foretages handlinger, der er urimelige, vanskeliggør eller forsinker sagens gennemførelse, hæfter selskabet kun i det omfang, hvori det godtgøres, at forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens omkostninger. Erstatning og selvrisiko.8 Andre sagsomkostninger, såfremt disse på forhånd er godkendt eller ville være blevet godkendt af selskabet. 6. Erstatning ydes for de i pkt. nævnte omkostninger, med fradrag af de omkostninger, der opnås betalt af modparten jf. pkt Hvilke omkostninger er ikke dækket? Omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, f.eks. fordi sikrede ikke skønnes at have rimelig grund til 6. Selskabets erstatningspligt for én forsikringsbegivenhed er begrænset til kr. inkl. moms. Hvis sagen appelleres, gælder et maksimum på kr. (inkl. moms) Retshjælpsforsikring - ERHVERV TIA (0.0.08) - 003

6 for sagens samlede behandling. Omkostningen erstattes særskilt for hver instans med fradrag af selvrisiko for hver instans. Fører flere sikrede - i samme eller forskellige selskaber - sager, som har fælles oprindelse og opfylder betingelserne i retsplejelovens kapitel 3 for kumulation, gælder reglerne i pkt. 6. om maksimumdækning og selvrisiko for hver af de sikrede, se dog pkt For sikrede deltagere i gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, gælder samme regler som for kumulerede sager. Har tvistens afgørelse virkning for andre end de implicerede sikrede parter, fordeles omkostningerne på alle interesserede, se i øvrigt pkt Er de i pkt. 6.3 og 6. nævnte tilfælde antallet af sikrede mere end 5, begrænses den samlede erstatning til et beløb svarende til det største maksimumbeløb ganget med 5. Selvrisiko beregnes ud fra den laveste af eventuelt anvendte procentsatser, men udgør dog altid mindst det laveste selvrisiko- eller minimumsselvrisikobeløb ganget med påstande støttes på samme faktiske kendsgerninger. Acontoerstatning udlægges for positive udgifter, herunder udlæg til advokatforbindelse, når disse er afholdt. Advokatsalærer betales, når dom er afsagt, selvom dommen bliver appelleret. Advokaten skal dog forinden søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten. Selvrisiko fremgår af policen. Fordeling af omkostninger Sikrede skal give retten alle nødvendige oplysninger, for at retten kan tage stilling til spørgsmålet om tilkendelse af omkostninger hos modparten. Ved forlig - uanset om disse indgås inden- eller udenretligt - skal spørgsmålet om fordeling af sagens omkostninger begæres påkendt af retten eller godkendes af selskabet, inden bindende aftale indgås. Ved voldgift forudsætter selskabet, at omkostningerne fordeles i overensstemmelse med principperne i retsplejelovens kapitel Hvis sagen appelleres, gælder den i. punktum fastsatte maksimumdækning for den samlede behandling. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans med fradrag af selvrisiko for hver instans. Erstatning og selvrisiko fordeles på alle retligt interesserede, jfr. pkt. 6.. Erstatning henholdsvis selvrisiko fordeles ligeligt blandt de sikrede. Disse regler gælder også for tvister, der sluttes udenretligt og for tvister, der behandles i udlandet. En tvist, hvor flere, der er sikret ved samme police, står på samme side, be-tragtes som en forsikringsbegivenhed. Det samme gælder en tvist mellem sikrede og flere modparter, hvis Eventuelt tillagte omkostninger hos modparten skal komme selskabet til gode. Sikrede, dennes advokat eller professionelle rettergangsfuldmægtig, jfr. pkt. 9a, skal søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten. Er sådanne omkostninger uerholdelige, dækker selskabet disse omkostninger med fradrag af eventuel selvrisiko, og selskabet indtræder i sikredes ret. Indgås forlig om betaling af hovedstol, renter og tilkendte omkostninger mod en saldokvittering, skal der ske forholdsmæssig fordeling af forligsbeløbet mellem på den ene side hovedstol og renter og på den anden side tilkendte omkostninger. Sikrede er forpligtet til vederlagsfrit at Retshjælpsforsikring - ERHVERV TIA (0.0.08)

7 yde enhver bistand til sagens oplysning, herunder til fornyet revision. skabet indgå aftale om sit salær med sikrede Forsikringsperioden Forsikringen dækker kun omkostninger ved tvister, hvor søgsmålsgrunden er opstået samtidigt med eller efter dækningens ikrafttræden. Det er tillige en betingelse, at søgsmålsgrunden er opstået inden forsikringens ophør. Valg af advokat Dækningen er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos advokat, der har påtaget sig sagen. I gruppesøgmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, vælger grupperepræsentanten den sagsførende advokat. Sikrede vælger selv sin advokat blandt medlemmerne af Advokatsamfundet. For småsager gælder pkt. 9a. Når selskabet har givet tilsagn om retshjælp, skal advokaten afstå fra at gøre salærkrav gældende hos sikrede. Dette gælder dog ikke: Selvrisiko og eventuelle beløb udover forsikringens dækning eller a 9a. Salæret beregnes i overensstemmelse med de retningslinjer for sagsomkostninger i borgerlige sager, som følges af domstolene. En advokat kan ikke føre sin egen sag. Hvor tvisten føres uden for Danmark, sker valget af udenlandsk advokat efter aftale med selskabet. Særlige regler for småsager - sager med en sagsgenstand under kr. - samt anerkendelsessøgsmål Pkt. 9. gælder ikke i sager, som behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 39 (småsagsproces). Dækningen af salæromkostninger efter pkt. 9a.5 er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos en advokat eller en af selskabet godkendt professionel rettergangsfuldmægtig, jfr. Retsplejelovens 60, stk 5. Reglerne i pkt. 9. til 9.7 gælder i de tilfælde tilsvarende for professionelle rettergangsfuldmægtige som for advokater, der vælges efter reglerne i pkt Udgifter, aftalt med sikrede inden eller senest samtidigt med beslutningen om udgiftens afholdelse, når udgiften falder uden for forsikringsdækningen. Nægter advokaten at afgive erklæring herom, kan der ikke gives dækning. 9a. Bortset fra retsafgift og eventuelle udgifter til sagkyndig erklæring, der pålægges af retten, er eventuelle udgifter forud for hovedforhandlingen ikke omfattet af retshjælpsdækningen. Udgifter forbundet med hovedforhandlingen dækkes efter reglerne i pkt. 9a Advokaten har direkte krav mod selskabet på forsikringsydelsen og kan ikke med bindende virkning for sel- Selskabet kan betinge dækningen af, at sikrede søger bistand hos advokat eller anden professionel rettergangsfuldmægtig, jfr. Pkt. 9a.. Beløbsgrænsen gælder fra den. Januar 008. Anvendelsen af professionel rettergangsfuldmægtig er afgrænset til bistand fra en rettergangsfuldmægtig, der erhvervsmæssigt repræsenterer en part. Bistanden skal være ydet som led i rettergangsfuldmægtigens erhvervsvirksomhed med indtægt for øje, og det vil normalt være en forudsætning, at den pågældende har særlige forudsætninger for at repræsentere parten ved en domstolsforhandling. Bistand fra en parts familiemedlem, ven, nabo eller lignende, der ydes som en vennetjeneste dækkes ikke. Retshjælpsforsikring - ERHVERV TIA (0.0.08) - 003

8 9a.3 9a. 9a Selskabet kan til enhver tid betinge dækningen af, at der indgives anmodning til retten om, at sagens behandling sker efter almindelige procesregler, jfr. retsplejelovens 0. En eventuel aftale mellem parterne om, hvorvidt en sag skal behandles efter reglerne om småsagsproces eller ej, skal på forhånd godkendes af selskabet. Eventuelt salær til advokat eller den iht. Retsplejeloven 60, stk. 5 anførte rettergangsfuldmægtige beregnes i overensstemmelse med landsretterne vejledende salærtakster for hovedforhandlingen i straffesager, jfr. retsplejelovens 08. Anmeldelse til selskabet Anmeldelse til selskabet skal ske snarest krav m.v. (se pkt. 9.) vil holde sig til selskabet. I gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, indgiver grupperepræsentantens advokat ud over de i pkt nævnte oplysninger, desuden en liste med oplysning om navn og retshjælpsforsikring for hver af de enkelte gruppemedlemmer i gruppesøgsmålet. Anmeldelsen indgives af advokaten, eller i de i pkt. 9.7 og i de i pkt. 9a nævnte tilfælde af sikrede selv. For de i pkt. 9a nævnte tilfælde indgives anmeldelse på selskabets blanket for småsager 3 Under sagens gang giver advokaten selskabet underretning om alle processkridt af væsentlig omkostningsmæssig betydning. Generelle bestemmelser Anmeldelse skal så vidt muligt indeholde; angivelse af modparten. påstand (evt. tillige modpartens påstand). kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, hvorpå påstanden støttes. Selskabet kan endvidere, når det er nødvendigt af hensyn til sagens belysning, forlange dokumenter og bevisligheder forelagt. Endelig vil selskabet kunne forlange en juridisk begrundelse for påstanden. oplysning om, hvilke processkridt af udgiftskrævende art, der planlægges eller undtagelsesvis måtte være indledt....3 Retshjælpsforsikringen følger hovedpolicen og de for denne gældende fællesbetingelser, i det omfang de kan finde anvendelse og ikke særligt er fraveget ved nærværende policetillæg. Er omkostningerne i forbindelse med en tvist om erstatningskrav mod sikrede dækket af en ansvarsforsikring, dækkes disse omkostninger ikke af retshjælpsforsikringen, men er omfattet af ansvarsforsikringen i det omfang, det følger af denne polices bestemmelser. I øvrigt henvises til lovgivningen Advokatens eller den i henhold til retsplejeloven 60, stk. 5 anførte rettergangsfuldmægtiges erklæring om, at denne med hensyn til salær- 3 Blanketten er udarbejdet af Forsikring & Pension og kan bestilles på eller i dit forsikringsselskab. Retshjælpsforsikring - ERHVERV TIA (0.0.08)

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2 PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2012 Version 12:2 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygningsbrand afsnit 17-19 Side 8 3. Elskade/kortslutning afsnit 20-23

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Vejledning om fri proces

Vejledning om fri proces Rigsombudsmanden på Færøerne Vejledning om fri proces Amtmansbrekkan 6, 100 Tórshavn, Telefon 20 12 00 Yderligere information kan findes på Rigsombuddets hjemmeside: www.rigsombudsmanden.fo Hvad er fri

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02)

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) 1. Sikrede 1.1 Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er tidligere, nuværende eller kommende medlem af bestyrelse

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere