Et funktionsbestemt professionsansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et funktionsbestemt professionsansvar"

Transkript

1 Et funktionsbestemt professionsansvar Af professor, dr.jur. STIG JØRGENSEN Afdelingen for Retslære, Juridisk Institut Aarhus Universitet Artiklen analyserer professionsbegrebet og det tilhørende professionsansvar i et historisk forløb og konkluderer, at professionsbegrebet er blevet udvidet i takt med den almindelige skærpelse af erstatningsansvaret, således at vi nærmer os et objektivt ansvar for tjenesteydelser som anbefalet af EU-Kommissionen i tilslutning til direktivet om produktansvar. Det anbefales, at ansvaret for rådgivningsfejl betragtes som en kontraktshæftelse, og at rådgiverens fejltagelser lægges ham til last over for en godtroende medkontrahent (aftalelovens 32), uden at denne skal bevise, at han har lidt et tab. 1. Afgrænsning - historie Professionsansvar er et dynamisk begreb både i henseende til omfang og til indhold. I dag henregnes flere beskæftigelser til professionsbegrebet, og kravene til de enkelte er skærpet i forhold til situationen, som den var i efterkrigstiden. 1 Det er imidlertid en skærpelse, som falder sammen med udviklingen i den almindelige erstatningsret, hvor man har kunnet iagttage en almindelig skærpelse af ansvaret ud over den traditionelle culparegel. Allerede i slutningen af 1950'erne var det klart, at domstolene skærpede det almindelige erstatningsansvar ud over den almindelige culparegel på områder, hvor der ikke ifølge lovgivning var indført et skærpet ansvar. 2 Domstolene skærpede ansvaret på fire måder: 3 1) præsumptionsansvar (skadevolderen skal bevise), 2) principalansvar for selvstændige entreprenører, 4 3) skærpede krav til agtpågivenheden for særligt professionelle fejl, og 4) objektivt ansvar (uden culpa) for visse særligt farlige virksomheder: 5 a) sprængninger, 1 Stig Jørgensen, Professionelt ansvar i skandinavisk ret, Juristen 1967, s Jernbanedrift, stærkstrømsanlæg, luftfart, automobilkørsel, atomanlæg og hunde. 3 Stig Jørgensen, Towards Strict Liability in Tort, Scandinavian Studies in Law, vol. 7, 1963, s. 25 ff., samme, Erstatningsret, Kbh. 1966, s. 81 ff. 4 Ifølge Danske Lov har arbejdsgiveren ansvar for sine ansattes fejl. 5 I en kommentar til en højesteretsdom UfR i UfR 1992 B 34 ff. udtaler en højesteretsdommer, at domstolene ikke uden lovhjemmel kan gå videre med at pålægge objektivt ansvar. RETTID

2 b) militærøvelser, c) offentlige vejanlæg, d) offentlige og private forsyningsanlæg (vand, kloak, gas), og e) materialesvigt. Hovedsagen var imidlertid den almindelige skærpelse af kravene til agtpågivenheden, som fulgte med den stigende teknologiske udvikling i det 20. århundrede - en skærpelse, som faldt sammen med udviklingen af ansvarsforsikringen, der blev gjort obligatorisk for automobilkørsel allerede i 1916 og blev knyttet til senere lovbestemmelser om objektivt ansvar. Skærpelsen for professionelle fejl skete også på et andet felt, idet den særlige lempelse af ansvaret for skade på forsikrede ting, som ikke skyldtes forsæt eller grov uagtsomhed (forsikringsaftalelovens 25, nu erstatningsansvarslovens 19), blev nægtet, når den skyldtes professionelle fejl. Udviklingen falder også sammen med skærpelsen af det såkaldte produktansvar - i dette århundrede kulminerende med det objektive ansvar for producenten (og distributøren) for defekt i de solgte produkter i henhold til EU-direktivet af 25/ om produktansvar. 6 Det fælles for professionsansvaret og produktansvaret er da også, at de begge udspringer af et kontraktsforhold, men udvikler sig til et ansvar uden for kontraktsforhold i den forstand, at det også omfatter personer, som står uden for kontraktsforholdet, og kontraktelementet er en af de faktorer, som er med til at definere parternes pligter og dermed forøge mulighederne for ansvar for undladelser, der kun i et begrænset omfang pådrager ansvar uden for kontraktsforhold. EU-Kommissionen er i et direktivforslag gået ind for at supplere produktansvaret med et objektivt ansvar for tjenesteydelser, 7 idet det kan være vanskeligt f.eks. at skille ansvaret for medikamenter fra professionsansvaret for læger og sygehuse. I Danmark har man da også kombineret et objektivt ansvar for hospitalsbehandling og et objektivt ansvar for lægemidler. 8 Selvom man anerkender, at kvalifikationsniveauet på arbejdsmarkedet er stigende, har den danske indstilling hidtil været, at det endnu er for tidligt at overveje et almindeligt objektivt ansvar for alle tjenesteydelser. 9 6 Lov nr. 371 af 7. juni 1989 om produktansvar, der omfatter skade på person og forbrugerting; i øvrigt gælder et strikt ansvar uden for lovenes område for fejl i design, tilsyn og produktion med undtagelse af de såkaldte udviklingsskader. Se om europæisk ret på området Product Liability. European Laws and Practice, general ed. Christopher J.S. Hodges, London Kommissionen 20/12, 1990, se Morten Samuelsen, Forslag til rådsdirektiv om tjenesteydelser, Advokaten 1991, s Hospitalsansvaret i form af en patientforsikringsordning med offentlig finansiering, lægemiddelansvaret i form af en fondsordning finansieret af forbrugerne, jf. ndf. 9 Jf. Sonny Kristoffersen, EF-direktiv om tjenesteydelsesansvar, Nordisk Forsikringstidsskrift 1991, s RETTID

3 Oprindeligt har der ikke været noget principielt skel mellem kontrakt og delikt, idet det centrale element i primitive retsforfatninger er retshåndhævelsen for krænkelsen af en pligt, og ud af en fast praksis for konsekvenserne opstår et bødekatalog, som reflekteres til en senere ret til en pengeydelse (condemnatio semper pecuniaria). 10 Ud af denne retstilstand opstår senere grundsætningen om privity of contract, dvs. at kontrakten kun pålægger kontraksparterne nogen pligt, og at man herudover kun har en duty to take care over for andres person eller ting, når der foreligger negligence, dvs. at en skadeforvoldende handling indebar en foreseeable risiko for skade. Den, der havde en andens person eller ting i sin varetægt, eller den, som havde særlige pligter over for almenheden, såsom møllere, kroejere og banevogtere, kunne pådrage sig ansvar uden privity eller for undladelsen af at udvise den nødvendige omsorg. Alligevel var det først i forrige århundrede, at produktansvaret og professionsansvaret blev relevant for andre end medkontrahenten. For så vidt angår produktansvaret gjorde de nordiske købelove fra 1907 i motiverne det klart, at det videregående ansvar for salgsgenstandens farlige egenskaber i form af skade på køberens eller tredjemands person eller ting lå uden for købelovens rammer og måtte afgøres efter almindelige erstatningsretlige grundsætninger. På samme måde er skade på personer og ting befordret eller på anden måde kontraktsmæssig i andres varetægt i princippet blevet behandlet efter deliktsreglerne, selvom pligterne naturligvis også defineres gennem kontrakten. Ifølge produktansvarslovens 5 om defektbegrebet er markedsføringen således et væsentligt element i defektbedømmelsen. Men i den danske retspraksis i sager om produkt- og professionsansvar er der ingen faste retningslinier for, hvornår man støtter ansvaret på kontrakt eller delikt. 11 Professionsansvaret omfatter som regel kun dem, der er beskæftiget i de liberale erhverv, og ikke dem, der er ansat i offentlige eller private bureaukratier. 2. Begrebsbestemmelse. Topologi Ifølge de fleste definitioner indeholder begrebet professionsansvar følgende elementer: 1) en særlig sagkyndig rådgivnings og/eller arbejdspræstation, 2) en særlig faglig etos, som går ud over den almindelige moral, 3) medlemskab af en kollektiv organisation, der regulerer tilgangen og fastsætter de fagetiske normer, og 10 Jf. Stig Jørgensen, Naturaleksekution, UfR 1962 B Jf. Stig Jørgensen, Naturaleksekution, op.cit. RETTID

4 4) en særlig social status, der kan henføres til en særlig lovgivning eller anden offentlig autorisation eller medlemskab af en anden socialt anerkendt faglig forening. 12 De professioner, som tidligt udskilte sig på grund af en særlig akademisk uddannelse med høj status, var advokat- og lægeprofessionerne. Senere kom tekniske og økonomiske professioner til, såsom arkitekter, ingeniører, revisorer, forsikringsmæglere, og efterhånden en række nye professioner, såsom bank- og kreditrådgivere samt ejendomsmæglere. Begrebet er dermed blevet mere flydende, samtidig med at funktionerne forøges og ændres med mulighed for overlapning mellem de forskellige professioner og funktioner, f.eks. advokater som bestyrelsesmedlemmer i selskabsretten samt ansvaret for den særlige tilstandsrapport i ejendomshandler. Professionsbegrebet er i det hele taget i udvikling, eftersom nye tjenesteydelser udvikler sig til en profession med dennes særlige kvalifikation, organisation, autorisation og etik. Inden for de seneste årtier har f.eks. ejendomsformidlingsbranchen gennemgået en eksplosiv udvikling. I efterkrigstiden befandt den sig ofte på hestehandlens niveau, medens den i nutiden rangerer på linie med anden finansiel virksomhed, 13 oven i købet med et videregående ansvar for fejlagtig rådgivning end advokatens, jf. ndf. I retspraksis er man gået videre og har anvendt en sprogbrug, der ligger tæt på grundsætningen om professionsansvar også for tekniske installationer af el, vand og gas samt andre opgaver, som kræver en offentlig autorisation, og tjenesteydelser i privat og offentligt regi, som hviler på en pædagogisk og en social- og sundhedsuddannelse, jf. ndf. Udviklingen på især kredit- og finansmarkederne med fusioner af bank-, realkredit-, ejendomsformidlings- og forsikringsvirksomheder har betydet, at rådgiverne især i banksektoren efterhånden har en række forskellige rådgivningsfunktioner, samtidig med at de pågældende som resultatlønnede funktionærer har en personlig interesse i at formidle visse tjenester frem for andre. Det, vi skal lægge vægten på i det følgende, er altså ikke blot det traditionelle professionsansvar, men udviklingen i den almindelige erstatningsret og det generelle tjenesteydelsesansvar i det 20. århundrede med stigende krav til agtpågivenheden i takt med det højere kvalifikationsniveau inden for det teknologiske samfund kombineret 12 Rupert M. Jackson & John L. Powell (eds.), Jackson & Powell on Professional Negligence, 4. ed., London 1997, s. 2-4, se også John Cooke and D.W. Oughton, The Common Law of Obligations, 3. ed., London 2000, Ch Lov nr. 453 af 30/ om omsætning af fast ejendom, 8, der sidestiller autoriserede ejendomsmæglere med advokater og banker i henseende til ejendomsformidling. RETTID

5 med skærpede krav til fejlfrihed i de produkter, der udgår herfra. Dette skyldes, at forbrugeren er kommet til at fremstå som den usagkyndige og beskyttelseskrævende konsument over for de store teknologiske og økonomiske organisationer, som alene kan begrænse risikoen og forsikre sig mod den manglende opfyldelse af kravene til den professionelle funktion. Udgangspunktet for bedømmelsen af de enkelte handlinger må være den funktion, de pågældende udfører udadtil, og de krav, man må stille i så henseende, idet det må være omgivelsernes berettigede forventninger til kvalifikationsniveauet, som er afgørende for deres retsstilling ifølge princippet i aftalelovens 32. Men omvendt kan princippet i aftalelovens 18 føre til det modsatte resultat, så det bliver professionen og ikke funktionerne, der bliver afgørende - i hvert fald i det omfang, det er til fordel for forbrugeren De enkelte professioner og funktioner 3.1 Sundhedsvæsenet Da hovedvægten lægges på rådgivningsvirksomheden og den finansielle sektor, skal vi her blot summarisk ridse udviklingen for lægefunktionen op. Fra 1930'erne og frem til 1990'erne drøftede man en revision af den traditionelle culparegel for læger og hospitaler, dels på grundlag af det voksende behov for patientbeskyttelse, dels ud fra ønsket om at frigøre lægerne for ubehagelighederne ved som en betingelse herfor at skulle erkende eksistensen af en begået fejl. Flere forslag om skærpelse af ansvaret til et præsumptionsansvar og en udvikling af et objektivt ansvar for defekt apparatur 15 førte efterhånden til en patientforsikringsordning efter svensk mønster, 16 som pålægger offentlige hospitaler ansvaret for patienter, der påføres skader ved undersøgelse og behandling, og desuden pålægger hospitalerne at tilslutte sig en godkendt forsikringsordning. Den primære sundhedssektor og private hospitaler er ikke omfattet af ordningen, som dog nu foreslås udvidet også hertil. 17 Da man på trods af behovet for ensartede regler af formelle EUretlige grunde ikke kunne indføre en tilsvarende ordning for lægemidler af hensyn til EU-minimumsdirektivet om produktansvar af 25/7 1985, indførtes en puljeordning (finansieret af en afgift på lægemidler) om erstatning for utilsigtede og urimelige bivirkninger som 14 Motiverne til aftalelovens 18 tillægger omstændigheder, der udstyrer fuldmægtigen med en fuldmagt med særlig tilværelse (f.eks. skriftlig), betydning, selv om den ikke er forevist, jf. ndf. note 24 om Vestre Landsrets dom af 19/ (Magnus ). 15 UfR H (ansvar for et defekt narkoseapparat). 16 Lov nr. 367 af 6/ om patientforsikring. 17 Betænkning om revision af lov om patientforsikring, nr. 1346, RETTID

6 følge af anvendelse af lægemidler. 18 To ulykker med p-piller og HIVsmitte understregede blot behovet for en sådan ordning, især for så vidt angår udviklingsskader, der undtages fra produktansvaret og årsagskravet, som reduceres til en overvejende sandsynlighed. 19 I øvrigt skal vi ikke gå videre ind på sundhedssektorens professionsansvar ud over den almindelige bemærkning, at sygeplejerskerne i nutiden i kraft af uddannelse og funktion må sidestilles med en profession med et skærpet professionsansvar på linie med pædagoger og rådgivere i faglige og andre organisationer, jf. ndf. Nævnes skal dog en dom, der frifandt en praktiserende læge for rådgivningsansvar til trods for hans forsømmelse af at indhente den af loven krævede specialisterklæring til patientens arbejdsgiver, hvorfor patienten blev afskediget, idet lægen havde givet udtryk for sin tvivl om tilstrækkeligheden og rådet ham til at spørge fagforeningen. 20 Fagforeningen blev i en anden sag dømt erstatningsansvarlig for dårlig rådgivning af et medlem, som gik glip af en pensionsordning. 21 Tilsvarende blev en landbrugskonsulent dømt for mangelfuld rådgivning ved låneomlægning 22 og et patentbureau for fejlrådgivning om mønsterbeskyttelse, 23 jf. ndf. 3.2 Arkitekter, ingeniører og andre teknikere Også for teknikernes vedkommende er der sket en skærpelse af ansvaret, bl.a. derved at kredsen af professioner er vokset i kraft af den tiltagende kvalifikationsforøgelse. F.eks. er autoriserede VVS- og elinstallatører blevet behandlet efter en professionsstandard, 24 og ansvarsnormen nærmer sig et præsumptionsansvar, således at teknikeren 18 Lov nr af 20/ om erstatning for lægemiddelskader. 19 UfR H (ikke bevis for årsagsforbindelsen mellem p-piller og blodpropper) og UfR H (frifindelse for de fleste krav fra HIV-smittede blødere, da de var blevet smittet, før man kendte til en effektiv behandling af blodet, mens en medicinalfabrik blev frifundet pga. mangel på bevis). 20 UfR Ø. 21 UfR H, men ikke af et ikke-medlem UfR Vestre Landsrets dom 22/ (Magnus ), se også UfR V (energikonsulent). 23 Sø- og handelsretsdom 21/ (Magnus ). 24 Vestre Landsrets dom af 19/ (Magnus ) (en person, der ikke erhvervsmæssigt beskæftigede sig med udgravningsarbejde, måtte bedømmes efter en professionel ansvarsnorm, da han over for husejeren fremtrådte som en sådan), UfR (energikonsulent). RETTID

7 skal afkræfte formodningen om, at der er defekt i design og tilsyn, 25 og at der er årsagsforbindelse mellem fejlen og skaden. 3.3 Bygningssagkyndige Ved en lov fra 1995 indførtes et nyt begreb: en huseftersynsordning, der skulle sikre købere af fast ejendom mod skjulte fejl. 26 Den bygningssagkyndige udfærdiger en tilstandsrapport, som overdrages til køberen, hvorefter sælgeren er fritaget for et mangelsansvar, idet køberen nu har mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring. 27 En ejendommelighed ved ordningen er, at den bygningssagkyndige ganske vist som hovedregel skal have en byggeteknisk uddannelse, men også kan betragtes som kvalificeret ved en langvarig praksis som forsikringstaksator o.lign. Det er således vanskeligt at vælge den rette professionelle norm, idet det fælles grundlag er den funktion, de pågældende skal udføre, da der er tale om en funktion sui generis. Under hensyntagen til formålet med ordningen, der er at sikre køberen mod skjulte fejl, som sælgeren ville være ansvarlig for, er det ligesom i den tidligere anførte afgørelse om professionsstandarden, den, der over for køberen har fremtrådt som sagkyndig, som vil være ansvarlig efter samme professionsnorm som en byggetekniker, men sikker kan man ikke være, jf. UfR V og UfR V. 28 Dommen i UfR V (ndf. note 28) pålægger ikke ansvar, selvom den sagkyndige var arkitekt (og dermed havde en byggeteknisk uddannelse), idet reglerne var fulgt. 3.4 Finansiel rådgivning. Ejendomshandel Tidligere, da de forskellige professioner spillede hver deres specielle rolle i erhvervslivet, var det forholdsvis simpelt at præcisere de enkelte professioners pligter i overensstemmelse med deres respektive faglige uddannelse og etos. Især ejendomshandelen var domineret af en 25 Men teknikeren skal også afkræfte formodningen om, at man har valgt en billigere konstruktion, UfR H (udgravning gav naboskader), UfR H (billigere materialer)., UfR H (kondensvand), UfR H (arkitekter, materialer) og UfR H. 26 Lov nr. 391 af 14/ om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, Da køberen af besparelsesgrunde ofte undlod at tegne en ejerskifteforsikring, foreslås det nu, at parterne skal dele udgiften til en sådan. 28 Jf. også den ovennævnte dom i UfR V, der ikke anså en energikonsulent for ansvarlig for overtrædelse af bygningsreglementet, da han ikke havde udtalt andet end sin opfattelse af, at der ikke rimeligvis kunne stilles flere krav til en energiattest, som skal foreligge ved salget. UfR V fremhæver, at den bygningssagkyndige var ansvarlig for overset råd i gulv, da han som teknisk sagkyndig burde have foretaget en grundigere undersøgelse. Se også UfR : ikke ansvar for bygningssagkyndig, fordi der var råd i tagkonstruktion, idet han, der var arkitekt, havde foretaget eftersyn i overensstemmelse med reglerne, samt UfR V: faglig fejl, at bygningssagkyndig, der var ingeniør, ikke havde gjort opmærksom på særlig risiko for vandindtrængen gennem tag. RETTID

8 skarp rollefordeling; ejendomsmæglerne formidlede salget på grundlag af en slutseddel, som indeholdt de vigtigste vilkår med hensyn til pris og finansiering, bankerne stillede den fornødne midlertidige finansiering af omsætningen og dele af køberens indskud i form af belåning af et sælgerpantebrev, advokaterne formaliserede de juridiske dokumenter (skøde og pantebreve), kreditforeningerne sørgede for den langsigtede prioritering gennem obligationer, som solgtes på børsen til dagskurs, og forsikringsagenter og mæglere tegnede forsikringer til deres respektive selskaber. I de seneste årtier er der sket en udvikling, som på én gang integrerer de forskellige funktioner og derved udligner de forskellige kvalifikationskrav og dermed kravene til den professionelle rådgivning. Der rejser sig imidlertid nogle nye problemer, når den samme person eller institution skiftevis optræder i rollen som ejendomsformidler, bankrådgiver, kreditformidler og advokat. Inden for finanslivet er der overalt sket en voldsom fusionsaktivitet, ikke blot mellem de enkelte institutioner, men også på tværs af institutionsgrænserne, således at bankerne og kreditforeningerne nu formidler både den korte og den lange kredit inden for samme koncern, der tillige omfatter forsikringsvirksomheder ofte i samarbejde med kæder af ejendomsformidlere. Da advokaterne siden årsskiftet har mistet eneretten til at skrive juridiske dokumenter, kan de integrerede kredit- og forsikringsinstitutter nu bestride hele ejendomsformidlingen fra slutseddel til endeligt skøde samt både den korte og den lange finansiering og forsikring, herunder ejerskifteforsikring. Den professionelle rådgivning er, som navnet siger, ikke et løfte om at præstere et resultat, men om at tilstræbe det bedst mulige resultat. En advokat indestår selvfølgelig ikke for, at han vinder en sag, men kun for, at der er en rimelig udsigt til at vinde, således at kun helt grundløse sagsanlæg kan gøre ham ansvarlig. Han må naturligvis være fortrolig med klare retsregler, selvom f.eks. skatterådgivning kan kræve indsigt og fortrolighed både med de pågældende livsforhold og de strategier, man kan vælge for at minimere skatteudgifterne (TfS og TfS (revisor)). I en tidligere dom gjorde man en advokat erstatningsansvarlig, fordi han ikke ved skattetænkning havde forlænget en dødsbobehandling ud over en vis periode og derved sparet skat; advokaten blev dog senere frifundet. 29 Hvis advokater og revisorer direkte råder til skattesnyderi, bliver de ansvarlige både over for klienten og over for skattevæsenet. 30 Advokater kan have forskellige funktioner og pådrager sig ikke et professionsansvar, når de f.eks. rådgiver klienten i forretningsmæssige eller private forhold, medmindre de misinformerer om klare retsregler. Ligeledes pådrager advokater sig formentlig heller ikke pro- 29 UfR H, se forhandlingerne på det 35. Nordiske Juristmøde 2000, s. 443 (om forholdet mellem etiske og retlige normer og muligheden for at undgå ansvar). 30 UfR H og UfR H (revisor). Sml. UfR 2001, hefte 5 (værdiansættelse), TfS H (advokat og revisor medansvarlig sammen med bank for selskabstømning), jf. TfS H og TfS H. RETTID

9 fessionsansvar som medlemmer af en bestyrelse for et aktieselskab, hvor deres ansvar sandsynligvis må sidestilles med de øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvar for uforsvarlige beslutninger ifølge aktieselskabslovens 140, medmindre de in concreto har påtaget sig en særlig juridisk rådgivningsopgave. 31 Traditionelt har bankerne ikke haft noget ansvar for deres kreditoplysningsservice for forretningslivet, medmindre de udtaler sig mere konkret om sikkerheden eller giver urigtige oplysninger herom. 32 Pengeinstitutterne har heller ikke pligt til at rådgive huskøberne om tegning af kurssikring. 33 Derimod er der i et tilfælde pålagt en bank ansvar over for en kunde for tabet ved, at han ikke opnåede dækning gennem bankens associerede forsikringsselskab for en øjenskade, som ville have været dækket af et forsikringstilbud, han foreviste banken, der som vilkår for en kredit havde stillet krav om tegning af erhvervsevneforsikring. De sager, som har givet anledning til de fleste diskussioner, er prioriteringstab. I visse tilfælde har såvel ejendomsformidlere som advokater pådraget sig ansvar for fejl i finansieringsplanen. Den ene type sager er dem, hvor ejendommen har været prioriteret med inkonvertible lån, den anden type er dem, hvor amortiseringstiden af de faste lån har været beregnet forkert, så køberne har forventet et kortere åremål til indfrielse af prioriteten. I førstnævnte tilfælde har der ikke været tvivl om, at begge parter pådrager sig professionsansvar, idet de burde have været opmærksom på, at prisen for en ejendom ville falde med det faldende renteniveau, som indtrådte i 1980'erne. 34 Derimod har der været en svingende holdning til det andet problem. Det har imidlertid ikke været ansvarsgrundlaget, men tabsbegrebet, der har været under debat i de såkaldte løbetidssager. Overser mægleren, advokaten eller banken en foranstående prioritet, hvorved provenuet ved en omprioritering i forbindelse med et salg bliver mindre end meddelt til sælgeren, bliver alle de implicerede professioner naturligvis ansvarlige. Men hvad nu hvis situationen er den, at der ikke er lidt et tab, idet kunden opnår det tilsagte provenu, men blot skal afbetale det over en længere årrække end angivet? I en principiel sag frifandt Højesteret en bank for en påstand om nedsættelse af det stipulerede antal betalingsterminer med den begrundelse, at der ikke 31 Om advokatansvaret, se A. Vinding Kruse, Advokatansvaret, 6. udg., under medvirken af Kjeld Søgaard, Kbh. 1990, 7, Erik Werlauff, Ligebehandling af bestyrelsesmedlemmer, UfR 1998 B 13 samt UfR H (ansvar for manglende tilsyn med et konkursbo, hvori han var tilsynsførende, men frifindelse pga. mangel på bevis for årsag til tab). 32 UfR H og UfR H (ansvar for mangelfuld depoterklæring). 33 UfR V, UfR H (ej ansvar for tab ved valutaterminsforretning) samt SKAT 2000, s. 866 (ej ansvar for selskabstømning dvs. salg af tømt selskab med skatteskyld, da banken ikke burde have haft kendskab til formålet med lån). 34 UfR H og 1582 Ø. RETTID

10 var opstået noget tab. 35 Pengeinstitutternes eget ankenævn havde pålagt banken at nedsætte saldoen på lånet. Medvirkende til de svingende resultater har den omstændighed været, at ejendomsmæglere har et ansvar for fejlagtige finansieringsplaner, 36 hvorfra ankenævnet sluttede analogt, hvorimod Højesteret sluttede modsætningsvist, selvom banker og advokater derved bliver bedre stillet end ejendomsmæglere, der præsumptivt har et lavere professionsniveau. Sagen gav anledning til nedsættelse af et rådgivningsudvalg, hvis mindretal i sin betænkning foreslog en regel om ansvar for fejlagtig finansiel rådgivning ydet af revisorer, pengeinstitutter, forsikringsselskaber, realkreditinstitutioner, advokater, ejendomsmæglere og andre, der erhvervsmæssigt udbyder investering, således at disse skal kunne tilpligtes - ud over erstatning for et konstateret tab - at betale en godtgørelse for skuffede økonomiske forventninger. 37 Fagfolk har med forskellig begrundelse kritiseret dette forslag. Nogle mener ikke, at løbetidssagerne skal kunne give erstatning eller godtgørelse. 38 Andre lægger vægt på det kontraktlige element og betragter bankens tilkendegivne beregninger som en sådan fejlagtig viljeserklæring, der i overensstemmelse med aftalelovens 32 får virkning efter sit indhold for modtageren i god tro Projektansvar Et af de mest omdiskuterede problemer på området er det såkaldte projektansvar, dvs. ansvaret for falske eller vildledende oplysninger i udbydelsen af aktier eller anparter i nye eller gamle selskaber. Der opstår spørgsmål om ansvar både for selskabet og dets organer: direktion, bestyrelse og aktionærer, samt de medvirkende banker, 40 revisorer og advokater. Især i svensk teori og praksis har spørgsmålet været diskuteret siden den bekendte Kreuger-sag i 1935, der endte med, at selskabet blev frifundet for ansvar af hensyn til selskabets kreditorer (Nytt juridiskt Arkiv 1935, s. 270). I øvrigt har spørgsmålet været drøftet især som et kontraktsanliggende enten om ugyldighed for urigtige oplysninger i henhold til aftalelovens 30 (svig), 32 (uoverensstemmende vilje og erklæring), og nu også 36 om urimelige kontraktsvilkår eller om culpa in contrahendo (negativ kontraktsinteresse). 35 UfR H. 36 Lov om fast ejendom, 24, stk. 2,2. 37 Betænkning om rådgiveransvar, nr. 1362, Lennart Lynge Andersen og Peter Møgelvang-Hansen, Bankretlige emner, Kbh. 1994, kap Stig Jørgensen, Hybrider, Ånd og rett. Festskrift til Birger S. Lassen, red. Af V. Hagström, P. Lødrup og M. Aarbakke, Oslo 1997, s UfR H pålagde den udførende bank erstatningsansvar for kurstab pga. vildledende oplysninger i en børsmeddelelse om fuld tegning af aktiekapitalen, skønt der kun var tegnet 1/3 heraf, med påfølgende kursfald. Derimod frifandt Høje- RETTID

11 I svensk ret har man haft det særlige problem, at almindelig formueskade, dvs. skade opstået uden skade på person eller ting, normalt kun kan kræves erstattet i tilfælde af særlig hjemmel (eller strafbar handling), mens man ikke har haft den begrænsning i dansk ret. 41 Tværtimod har professionsansvaret i dansk ret som nævnt ovf. 42 været betragtet som et kombineret kontrakts- og erstatningsretligt begreb, der kunne påberåbes både af kontraktsparten og af en udenforstående tredjemand. Derfor har de danske domstole ikke haft de samme vanskeligheder som de svenske med at statuere et ansvar over for tegningshavere for vildledende oplysninger i et offentligt tegningsprospekt, UfR H. 43 I en anden sag, UfR H, blev en pantebrevshandel tilsidesat på grund af vildledende oplysninger, medens den medvirkende advokat blev frifundet på grund af manglende bevis for viden (dissens). I en tredje sag, UfR H, blev udbyderne af et anpartsprojekt, og dermed den medvirkende bank, frifundet, da oplysningerne ikke var indlysende urigtige, og også den medvirkende revisor blev frifundet. Ligesom i svensk ret har der været tvivl om, hvorvidt frigørelsen kan gøres gældende over for selskabets kreditorer. En tidligere dom talte imod, UfR Ø, men dommen har været genstand for megen kritik. 44 Selvom dommene formelt føres og afgøres på grundlag af de aftaleretlige regler, ville de have kunnet afgøres også på et erstatningsretligt grundlag, jf. UfR H, der pålægger den finansierende bank at tåle udtrædelsen, ganske vist på grundlag af reglerne om overdragelse af fordringer, idet transporthaveren normalt ikke bliver bedre stillet end transportgiveren (gældsbrevlovens 27); men den medvirkende bank ville kunne være dømt efter erstatningsreglerne ligesom advokaterne og revisorerne (der blev frifundet for professionsansvar, fordi de af konkrete grunde ikke havde svigtet deres professionsetik). steret i UfR 2000, hefte 50 emissionsbanken for erstatningsansvar for tab, som køber af inkonvertible obligationer havde lidt ved det udstedende selskabs konkurs, idet købet havde fundet sted, selvom bankens egne sagkyndige havde afgivet kritiske udtalelser, og idet man lagde vægt på, at selskabets revisorer havde afgivet deres påtegninger på det foreliggende regnskab. 41 Jan Kleineman, Ren förmögenhetsskada, Stockholm 1987, Per Samuelsson, Information och ansvar, Stockholm 1991, se også Carl Johan Deuschel, Bolagets ansvar vid fel eller brist i prospekt, Juridisk Tidskrift , s Stig Jørgensen, Professionsansvar, Juristen 1967, s. 425, Morten Samuelsson, og Kjeld Søgaard, Rådgiveransvaret, Rungsted 1993, Henry Ussing, Erstatningsret, Kbh. 1947, 5-6, samt Gomard, Forholdet mellem erstatningsregler i og uden for kontraksforhold, Kbh Tegningsmaterialet til et anpartsselskab vedrørende et skib var ufyldestgørende og vildledende, men adgangen til at udtræde var tabt ved passivitet (5 år), se også UfR H samt kommentaren i UfR 1994 B 263 (her forelå ikke passivitet). 44 Jf. ovf. UfR 1993 B 263. RETTID

12 4. Eftertanke Ovenstående gennemgang af professionsansvarets begreb og historie giver anledning til nogle almindelige refleksioner. Der er tale om problemer, som har været genstand for EU-Kommissionens opmærksomhed i to beslægtede henseender. Den ene er sammenhængen med produktansvaret, som er blevet genstand for en fælles EUlovgivning, den anden er EU-forslaget om et tjenesteydelsesansvar. Der er også tale om problemer, som ændrer sig i takt med den almindelige samfundsudvikling og dermed kontraktsreglerne og erstatningsreglerne inden for kontrakt. Det 20. århundrede var præget af den teknologiske udvikling, som var accelereret i anden halvdel af det 19. århundrede. Reglerne i den skandinaviske obligationsretlige lovgivning i forrige århundredes begyndelse var præget af en objektiverende tendens med afsæt i omsætningens interesse i, at den godtroende kontrahent fik opfyldt sine berettigede forventninger, og at kontraktsansvaret blev skærpet, således at købere af især fungible ydelser kunne regne med at have et erstatningskrav, ikke blot når sælgeren havde garanteret særlige vilkår, og når han handlede svigagtigt, men også når han i misligholdelsens øjeblik havde grund til at regne med, at misligholdelsen var inden for debitors kontrol. I erstatningsretten gennemførtes allerede for den voksende teknologi i 1890'erne i retspraksis et principalansvar og en ulykkesforsikring for de ansatte, og i begyndelsen af det 20. århundrede argumenterede Henry Ussing for et objektivt ansvar for farlig bedrift i teorien. 45 Lovgivningen og retspraksis gik dog som nævnt ikke så langt, men i vidt omfang skærpedes kravene til agtpågivenheden, jf. ovf. I retspraksis skærpede man kravene til tjenesteydelser og produkter, således at der i vidt omfang blev tale om et kombineret kontrakts- og erstatningsansvar - også i den forstand, at ansvar kunne gøres gældende af udenforstående tredjemand. Kontraktselementet bliver et væsentligt element i præcisionen af de pligter, man har over for omverdenen (transportmidler over for passagerer og udenforstående, produktansvar). Forbrugerbeskyttelsen bliver et ledende element i efterkrigstidens lovgivningsvirksomhed. Med det stigende kvalifikationsniveau udvides professionsbegrebet fra at gælde visse liberale professioner, såsom læger, advokater, ingeniører o.lign., til at omfatte et stigende antal funktioner, som vel at mærke kan varetages af forskellige professioner, f.eks. tilstandsrapportører og finansrådgivere i vid forstand. Det er vanskeligt at se, om praksis tillægger professionen eller funktionen den afgørende betydning. Hertil kommer, at nye erhvervsgrupper med mellemuddannelser såsom sygeplejersker, ejendomsformidlere, autoriserede installatører og andre teknikere, bliver omfattet af professionsnormen, dvs. et skærpet culpaansvar jævnsides med den almindelige skærpelse af culpaansvaret i erhvervslivet. Man nærmer sig den faktiske tilstand, som EU-Kommissionen har lagt op til med sit forslag om et almindeligt ansvar for tjeneste- 45 Henry Ussing, Skyld og Skade, Kbh RETTID

13 ydelser, i hvert fald i erhvervsforhold, således at kun handlinger og tjenester i privat- og fritidslivet er undtaget, medmindre disse ydelser er udgået af erhvervsforhold, såsom forlystelser o.lign., medens ansvaret i sports- og fritidslivet er uskærpet eller begrænset. 46 I dansk (og nordisk) retspraksis er rådgivningsansvaret behandlet som udgået af kontraktsansvaret. Ikke desto mindre har vi set, at Højesteret har behandlet sagerne ud fra erstatningsreglerne i den forstand, at man har lagt vægt på et formelt tab og ikke på klientens forventninger. 47 Samtidig har man afgjort de såkaldte projektsager ud fra aftalerettens regler om svig og vildfarelse ved fejl i projekterne - uden at diskutere andre erstatningsretlige principper end culpa in contrahendo. Efter min opfattelse burde man bestræbe sig på at afklare det alternative eller kumulative i regelanvendelsen og som et valg til fordel for ydelseskreditor. Efter købelovens 42 behøver en garanti ikke at være udtrykkelig (må anses for tilsikret), og efter produktansvarslovens 5 er markedsføringen et vigtigt element i defektbegrebet. Praksis har i vidt omfang anset forkerte etiketter og fejlagtig beskrivelse af eller brugsanvisning til et produkt som tilstrækkeligt til at gøre produktet defekt med den følge, at der pålægges et objektivt ansvar (produktansvarslovens 1). Arbejdet med rådgivningsansvaret bør drøftes i sammenhæng med professionsansvaret, der bør tages op til drøftelse i forbindelse med behandlingen af EU-forslaget om ansvaret for tjenesteydelser i almindelighed. I associationsretten er det ikke ualmindeligt, at personer kan have forskellige funktioner, f.eks. når en person dels er direktør i et aktieselskab og dels indehaver af et firma, og enkeltpersoner kan udføre forskellige funktioner eller kan af omgivelserne tillægges forskellige roller. I disse tilfælde har retspraksis tillagt omgivelsernes berettigede forventninger ved fortolkningen af den konkrete situation betydning. 48 I den moderne finansielle verden, hvor en række funktioner er lagt sammen i større fusioner mellem finansinstitutterne, bliver det almindeligt, at de samme personer udfører en række forskellige, men beslægtede operationer. Rent bortset fra habilitetsproblemet, hvor rådgiveren helt eller delvist er resultatlønnet, er det funktionen, som må være det afgørende for forbrugerens (kundens) forventninger til rådgivningen - juridisk, finansiel, forsikringsmæssig eller teknisk. Det nytter ikke, at institutionen f.eks. vil frigøre sig fra en juridisk professionsstandard ved at lade en ikke-juridisk bankansat udføre juridisk arbejde, som det nu er muligt. For bedømmelsen af tilstandsrapporter er det også ligegyldigt, om den konkrete konsulent har en teknisk eller anden professionel baggrund. Man er det, som man gør! 46 Bertil Bengtsson, Skadestånd vid sport, lek och sällskapsliv, Stockholm UfR H (løbetidssagen). 48 Stig Jørgensen, Fuldmagtsproblemer, Juristen 1968, s RETTID

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

A. Vinding Kruse På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre objektivt erstatningsansvar?

A. Vinding Kruse På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre objektivt erstatningsansvar? Bilaga 4 A. Vinding Kruse På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre objektivt erstatningsansvar? Överläggningsämne vid det tjugofjärde nordiska juristmötet På hvilke områder bør nordisk lovgivning

Læs mere

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom I Tidsskrift for Immaterialret nr. 1, 1992, s. 92-100 omtaltes en dansk sag om

Læs mere

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A Indledning Udgangspunkt kontrakters relativitet Springende regres Køb af fast ejendom Kontrakter skaber alene rettigheder og pligter for dennes parter. Spørgsmålet omhandler A B C Ejendommen sælger fra

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

Erstatningsretlige grænseområder

Erstatningsretlige grænseområder Vibe Ulfbeck Erstatningsretlige grænseområder Professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders erstatningsansvar 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erstatningsretlige grænseområder

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V.

DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V. 2 APRIL 2013 DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V. Sælger af en privat fast ejendom var omfattet af den almindelige ansvarsfritagelse

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

Er det farligt at sidde i bestyrelser?

Er det farligt at sidde i bestyrelser? Er det farligt at sidde i bestyrelser? Erstatningsklimaet Skærpelser i lovgivning og praksis? Undgå ansvar Beskytte mod ansvar Advokater i bestyrelsen Forøget aggression Konkursboer (standsningssager)

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D.

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D. 16. JULI 2015 PRODUCENT AF GEARKASSE ANSVARLIG FOR SKADER OPSTÅET VED ET SKIBS PÅSEJLING - MELLEMHANDLER- HÆFTELSE ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDLEVE- RINGSBETINGELSER I en ny byretsdom fandtes en producent

Læs mere

Egentlig har jeg kun 2 problemer med huset og det er taget og fyret.

Egentlig har jeg kun 2 problemer med huset og det er taget og fyret. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Busk v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har afgivet fejlagtige

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Bestyrelsesansvar Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I kølvandet på et aktieselskabs eller et anpartsselskabs konkurs rejses undertiden spørgsmålet, om bestyrelsen har handlet ansvarspådragende

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE 14. JUNI 2012 DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE Under en fest ville en ung beruset mand hjælpe den pige, der holdt festen, med at tænde op i en udendørs pejs. Han hældte væske fra en dunk, der

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet:

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 20. december 2000. 00-79.736. Spørgsmål om komplementars forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. Aktieselskabslovens 173, stk. 8. (Finn Møller Kristensen, Suzanne Helsteen og Vagn Joensen)

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø erhreg@erst.dk + nipaka@erst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED 20. MARTS 2012 HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED Højesteret har i en ny dom fundet, at en psykisk lidelse, som skadelidte udviklede nogle år efter en vådeskudsulykke, ikke kunne anses

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Velkommen til BoligSkolen. Fase 1: Klargoring /

Velkommen til BoligSkolen. Fase 1: Klargoring / Velkommen til BoligSkolen Fase 1: Klargoring / BoligSkolen er begyndt! Er du klar til at få endnu flere gode råd og tips? Vi fortsætter med at dele vores viden med dig indenfor: Lovgivning på området Regning

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Pengeinstitutternes rådgivningsansvar

Pengeinstitutternes rådgivningsansvar Juridisk Institut Hovedopgave Cand.merc.(jur.) Forfatter: Karen Henriette Pedersen Vejleder: René Franz Henschel Pengeinstitutternes rådgivningsansvar - og bekendtgørelse nr. 1064 af 27. oktober 2004 om

Læs mere

FEST Forsikrings- og Erstatningsretlige Skrifter I 2000*

FEST Forsikrings- og Erstatningsretlige Skrifter I 2000* Anmeldelse: Festskrift for FED FEST Forsikrings- og Erstatningsretlige Skrifter I 2000* NFT 3/2001 af adjunkt, ph.d. Lisbeth Kjærgaard, Aarhus Universitet Lisbeth Kjærgaard lk@jura.au.dk Forsikrings- og

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 Sag 199/2016 (2. afdeling) MAN Diesel & Turbo, filial af MAN Diesel & Turbo SE, Tyskland (advokat Henriette Gernaa) mod J. Lauritzen A/S og J. Lauritzen

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2015

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2015 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2015 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] anmodede i forbindelse med køb af ejendommen [adresse], [bynavn 2], [indklagede] om bistand.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] anmodede i forbindelse med køb af ejendommen [adresse], [bynavn 2], [indklagede] om bistand. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-918/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn 1]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE

DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE 29. APRIL 2010 DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE En ny landsretsdom tager bl.a. stilling til, hvorvidt der i en erstatningssag om ansvar for olieforurening

Læs mere

Fast ejendom. Ud med overflødig information og ind med overskuelighed. Nyhedsbrevet fra Andersen Partners December 2014

Fast ejendom. Ud med overflødig information og ind med overskuelighed. Nyhedsbrevet fra Andersen Partners December 2014 Fast ejendom Det nyeste inden for fast ejendom Ny lov for ejendomsmæglere Ud med overflødig information og ind med overskuelighed Den 20. maj 2014 vedtog Folketinget lovforslaget til den nye ejendomsmæglerlov.

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. maj 1998 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Lisbet Wandel, Lodberg og Mette Sørensen (kst.». 19. afd. a.s. nr. B-3295-96 : (Advokat H ) mod

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

Produktansvar. Generelt. Retspraksisudviklede produktansvar. Begreber. Ansvarsgrundlaget. Udviklingsskader og systemskader

Produktansvar. Generelt. Retspraksisudviklede produktansvar. Begreber. Ansvarsgrundlaget. Udviklingsskader og systemskader Generelt Begreber Produktansvar Ansvar der opstår når et produkt under normal eller dog forventelig brug volder skade på person eller ting (andre ting). Produktansvar ligger i grænseområdet mellem kontraktsansvaret

Læs mere

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov

Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov 2 Entreprenøransvaret Entreprenøransvaret indebærer både et tjenesteydelsesansvar og et leverandøransvar. Entreprenøransvaret

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 223/2015 (2. afdeling) Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen) mod Fredericia Kommune (advokat Mads Kobberø) og Tryg Forsikring A/S (advokat

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

Vedtagelse af leveringsbetingelser herunder ejendomsforbehold

Vedtagelse af leveringsbetingelser herunder ejendomsforbehold Vedtagelse af leveringsbetingelser herunder ejendomsforbehold 1. Hvordan indgår man en gyldig aftale? Efter aftaleloven er såvel mundtlige som skriftlige aftaler bindende, så længe der er afgivet en med

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere