Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren"

Transkript

1 Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser ( Forretningsbetingelserne ) gælder for den rådgivning og de ydelser, som R&L påtager sig at levere til Klienten, medmindre andet er aftalt. 2.2 Klienten kan have modtaget et aftalebrev ( Aftalebrev ), som specificerer opdraget og de forventede ydelser. Aftalebrevet og nærværende Forretningsbetingelser udgør tilsammen aftalen ( Aftalen ) mellem klienten og R&L. I tilfælde af modstrid mellem Aftalebrevet og nærværende Forretningsbetingelser skal bestemmelserne i Aftalebrevet have forrang. 2.3 Såfremt samarbejdet fortsætter efter udførelsen af det i et Aftalebrev specificeret opdrag, gælder Forretningsbetingelserne for det fremadrettede samarbejde. 3. BISTAND 3.1 R&L agerer på grundlag af og i overensstemmelse med klientens instrukser, og klienten og R&L aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af opdraget samt klientens og andres medvirken. R&L er dog berettiget til at nægte at efterkomme en instruks, såfremt dette ville krænke lovgivning eller andre regler, f.eks. regler om god advokatskik. 4. HONORAR OG FAKTURERING 4.1 R&L s honorar fastsættes på grundlag af ressourceforbrug og den værdi, som rådgivningen har tilført klienten. Der er tale om en samlet vurdering, hvori bl.a. følgende elementer indgår: (i) det anvendte tidsforbrug, (ii) anvendt specialkompetence, (iii) opdragets kompleksitet, (iv) om opdraget har nødvendiggjort indsats under betydeligt tidspres eller uden for normal arbejdstid, (v) den vigtighed, som opdraget repræsenterer for klienten, samt (vi) det ansvar, der er forbundet med opdraget og det opnåede resultat. Rønne & Lundgren August 2015

2 4.2 Moms er ikke inkluderet i honorarangivelser eller afgivne estimater, medmindre dette fremgår specifikt. Udover det i punkt 4.1 nævnte honorar fakturerer R&L for eventuelle omkostninger og udlæg, der afholdes i forbindelse med udførelsen af opdraget. 4.3 Udgifter til indhentelse af ekspertudtalelser, assistance fra udenlandske advokater o. lign. afregnes separat. 4.4 R&L fakturerer som udgangspunkt månedsvist i forbindelse med udførelsen af opdrag for klienten. Fakturaer forfalder til betaling 15 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling tilskrives den til enhver tid værende saldo renter med 1 % pr. påbegyndt måned. Overholdes betalingsfristen ikke, kan R&L indstille yderligere arbejde og tilbageholde yderligere ydelser til betaling har fundet sted. 4.5 Hvis en klient har flere forfaldne fordringer, bestemmer R&L selv, på hvilke fordringer en modtaget betaling fra klienten skal afskrives. 5. OPHØR 5.1 Begge parter kan til enhver tid opsige Aftalen eller samarbejdet. R&L s opsigelse vil i givet fald ske med respekt af de Advokatetiske Regler. 5.2 I tilfælde af opsigelse/ophør er R&L berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til ophøret, herunder omkostninger til R&L s underleverandører m.v. 5.3 Følgende bestemmelser skal fortsat gælde efter ophør: 6 (Markedsføring), 7 (Fortrolighed), 10 (Ansvarsbegrænsning), 12 (Tvister og klager) og 14 (Immaterielle Rettigheder). 6. MARKEDSFØRING 6.1 R&L kan i sin markedsføring henvise til, at R&L har fungeret som advokat for klienten i relation til et opdrag, når dette er afsluttet og offentligt kendt. 7. FORTROLIGHED 7.1 R&L er underlagt en fortrolighedsforpligtelse i forhold til oplysninger, som R&L modtager fra klienten. R&L s fortrolighedsforpligtelse gælder også efter et opdrags afslutning. Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt af regler, som pålægger R&L oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder hvidvaskreglerne. 2

3 8. INTERESSEKONFLIKTER 8.1 R&L kontrollerer straks efter modtagelsen af et opdrag og inden arbejdet med dette iværksættes om R&L s engagement giver anledning til interessekonflikter, der afskærer R&L fra at repræsentere klienten i relation til det pågældende opdrag. Relevante forhold drøftes med klienten, inden sagsbehandlingen påbegyndes. 9. HVIDVASK 9.1 I henhold til hvidvaskloven påhviler det R&L at indhente og opbevare identitetsoplysninger om klienten samt dokumentation for sådanne oplysninger. Dokumentationen vil blive opbevaret i mindst 5 år efter klientforholdets eventuelle ophør. 10. ANSVARSBEGRÆNSNING 10.1 R&L er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre klienten, med de heri anførte begrænsninger R&L s ansvar omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller andet indirekte tab R&L s ansvar over for klienten er maksimeret til 75 mio. kr. for så vidt angår samtlige krav, som klienten rejser i ét kalenderår Klienten kan alene rejse krav mod R&L og således ikke mod den enkelte partner eller andre juridiske medarbejdere R&L rådgiver alene om danske juridiske forhold. Såfremt opdraget involverer udenlandsk lovgivning, vil R&L assistere klienten med enten at engagere og koordinere kontakt til lokale advokater eller indhente konkret juridisk rådgivning fra disse om de juridiske retsforhold. R&L kan dog ikke påtage sig ansvar for rådgivning modtaget fra udenlandske advokater, og R&L s involvering i sådanne dele af opdraget skal ikke anses for rådgivning fra R&L om udenlandske retsforhold R&L er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere, uanset om sådanne rådgivere er engageret med R&L s bistand R&L er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, såfremt dette skyldes hindringer eller forhold uden for R&L s eller en underleverandørs rimelige kontrol (force majeure). 3

4 10.8 Alle beløb som indbetales til R&L s klientkonti indsættes på klientbankkonti i et dansk pengeinstitut for klientens regning og risiko. Indestående på klientkonti er beskyttet under Lov om indskyder- og investorgarantiordning, men beskyttelsen er med virkning fra 1. juni 2015 generelt beløbsbegrænset til EUR pr. klient pr. pengeinstitut. R&L påtager sig ikke noget ansvar for beløb, som indbetales på R&L s klientbankkonti, såfremt pengeinstituttet, hvor beløbene indbetales, skulle blive nødlidende. R&L kan således ikke holdes ansvarlig, hvis pengeinstituttet ikke er i stand til at tilbagebetale beløb, som indbetales på R&L s klientbankkonti. 11. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 11.1 R&L og klienten accepterer anvendelse af elektronisk kommunikation (herunder eller andet medie) og de dermed forbundne risici. Hver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation. R&L og R&L s underleverandører er ikke ansvarlige for fejl, tab, virus, forsinkelse, ødelæggelse m.v. i forbindelse med eller forårsaget af anvendelsen af elektronisk kommunikation og information. Efter begæring fra klienten kan der anvendes krypteringssystemer eller digital signatur. 12. TVISTER OG KLAGER 12.1 I tilfælde af utilfredshed med R&L s rådgivning eller behandling af opdraget i øvrigt kan klienten til enhver tid kontakte enten den ansvarlige partner eller formanden for R&L s bestyrelse R&L er underlagt de Advokatetiske Regler, som udstedes af Advokatsamfundet. Klienten kan indbringe klager over rådgivning og det beregnede salær for Advokatnævnet. De Advokatetiske Regler kan findes på Aftalen og R&L s rådgivning er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret bortset fra dansk rets regler om lovvalg Enhver tvist, som måtte opstå mellem klienten og R&L som følge af R&L s rådgivning, skal afgøres endeligt og bindende ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledning af voldgiftssagen. Parterne skal iagttage tavshed om voldgiftssagen og resultaterne heraf. Uanset foranstående kan R&L ved sager om manglende betaling af salær indlede forfølgning ved Retten i Lyngby. 4

5 13. FORSIKRING 13.1 R&L har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker R&L s udøvelse af advokatvirksomhed, uanset hvor denne virksomhed udøves. Ansvarsforsikring og garanti er tegnet i Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V med policenummer IMMATERIELLE RETTIGHEDER 14.1 R&L bevarer immaterielle rettigheder samt andre lignende rettigheder til det materiale, som R&L udarbejder. Klienten har alene ret til at bruge materialet, i det omfang det konkrete opdrag forudsætter dette. ***** 5

Forretningsbetingelser Dansk maj 2013

Forretningsbetingelser Dansk maj 2013 Forretningsbetingelser Dansk maj 2013 1. Indledning 1.1 Formål Disse forretningsbetingelser indeholder de vilkår, som gælder for Bird & Bird Advokatpartnerselskabs levering af ydelser til klienter. Disse

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING 2014 Generelle Betingelser for Industrirådgivning, GBI 14 Forord Generelle Betingelser for Industrirådgivning (GBI 14) er udarbejdet af Foreningen af

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder Aftale om levering af DataLøn til erhvervsservice-virksomheder Firmanavn: Adresse: Postnummer / By: Cvr.nr.: Kontaktperson: E-mail: Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Aftalens formål... 4 3. Aftalens

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere