TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET"

Transkript

1 TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET Transport- og logistikaftaler Philip Graff, advokat I forbindelse med den stadigt stigende konkurrence, både nationalt og globalt, har flere og flere transportkøbere fået øje på logistik og transport som et område for effektivisering og dermed omkostningsbesparelser. Dette har i den senere tid givet sig udslag i, at adskillige transportkøbere udfærdiger mere generelle transport- og logistikkontrakter, hvor speditører ofte i en auktionslignende proces kan byde på at levere transportløsninger og ikke sjældent med prisen som en væsentlig faktor. Der kan være ganske gode grunde til at effektivisere transportydelserne, f.eks. bedre planlægning, mindre dødfragt, mindre spildtid mv., men det ses desværre også nærmere som en regel end en undtagelse, at transportkøbere pålægger speditørerne ganske betydelige ekstra forpligtelser, både i forhold til NSAB og i forhold til internationale regelsæt, f.eks. CMR og ved søtransport. Det ses jævnligt i kontrakterne, at der i en klausul henvises til, at NSAB 2000 er gældende for transporter i henhold til denne kontrakt, såfremt ikke andet er anført i kontrakten, hvorefter kontrakten udhuler flertallet af de væsentligste beskyttelser, NSAB tilsikrer speditøren, herunder omkring ansvarsbegrænsninger, ansvarsfrihedsgrunde, forældelse, reklamation og tilbageholdsret. Opmærksomheden henledes på, at speditøransvarsforsikringen ofte alene dækker ansvar i henhold til NSAB 2000, og at ansvar, der ikke støttes på NSAB 2000, men alene på kontrakt, dermed ikke som hovedregel er dækket. Dette er velkendt hos mange speditører, som derfor får transportkontrakter individuelt dækket hos deres ansvarsforsikringsselskab. Det er dog tvivlsomt, om denne praksis er specielt gavnlig, eftersom både NSAB 2000 og de øvrige transportretlige Omsider dom i Lille Dan -sagen David Rubin, advokat regelsæt i vidt omfang er baseret på erfaringer omkring en rimelig fordeling af ansvaret ved logistik- og transportaftaler. Danske Speditørers juridiske afdeling har omfattende erfaring i at rådgive medlemmerne omkring logistikaftaler og vil effektivt kunne påpege risici for speditøren i forbindelse med indgåelsen af disse. Omkostningerne hertil er overskuelige i forhold til det potentielle ansvar, en speditør ofte som udgangspunkt mødes med i disse standardiserede logistik- og transportaftaler. Såfremt transportudbyderen går ind i en seriøs diskussion med transportkøberen, vil der ofte være mulighed for at finde et rimeligt kompromis, og dette er umagen værd, idet disse ofte vedrører ganske betydelige transportmængder og dermed stor omsætning (og tillige potentielt ansvar). NUMMER 19 FEBRUAR 2006 I DETTE NUMMER: Side 1 Side 2 Side 3 Side 3 Side 4 Højesteret har netop afsagt dom i den såkaldte Lille Dan -sag. Sagen omhandlede told og afgifter for et parti cigaretter, som bortkom under transport fra Danmark til Rumænien. Ved dommen blev DanTransports engelske ansvarsforsikring frifundet for DanTransports krav om betaling af ca. DKK ,00, som DanTransport havde betalt til Told og Skat som hovedforpligtet i henhold til et T-dokument. DanTransport havde ikke haft noget at gøre med selve transporten af de cigaretter, som bortkom og udløste kravet på told og afgifter. DanTransports police hos de engelske ansvarsassurandører omfattede DanTransports ansvar som Speditør, Transportør og Opbevarer (freight forwarders, transporters and warehousemen), og dækningen omfattede efter policen.contractual liabilities as defined by the Nordic Freight Forwarders Association Rules 1985 and/or other legal liability and/or CMR Efter ordlyden var der altså tale om en temmelig bred Side 6 Side 7 Side 8

2 dækning, og det helt afgørende spørgsmål under sagen var, om other legal liability også omfattedes af ansvaret som hovedforpligtet efter T-dokumentet over for Told og Skat, uanset at der ikke var tale om et erstatningsansvar i traditionel forstand. DanTransport fremhævede i denne forbindelse, at netop toldbehandling var et af de klassiske speditionsopdrag, inden for hvilket område speditøren derfor havde et særligt indgående kendskab og ansvar. I forbindelse med toldbehandlingen havde DanTransport ved en fejl anvendt en kautionsattest fra en anden kunde, som ikke havde noget at gøre med den pågældende transport, og DanTransport gjorde derfor også under sagen gældende, at der som følge af denne ansvarspådragende fejl var dækning under forsikringen, idet den pågældende kunde ville have lidt et tab, såfremt DanTransport ikke havde betalt told- og afgiftsbeløbet til myndighederne. Hverken Landsretten eller Højesteret fandt imidlertid, at den pågældende kunde havde været udsat for risiko for tab ved Dan- Transports uberettigede brug af kautionsattesten, og der var derfor ikke dækning for told- og afgiftsbeløbet under forsikringen i den anledning. For så vidt angik ansvaret som hovedforpligtet efter T-dokumentet fandt både Landsretten og Højesteret, at der var tale om en garantiforpligtelse, som ikke var omfattet af ansvarsforsikringen, uanset at denne efter sin ordlyd dækkede any legal liability. Selvom ansvarsforsikringen altså var meget bredt formuleret, faldt ansvaret som hovedforpligtet uden for dækningen, idet der ikke var tale om et sædvanligt erstatningsansvar som følge af ansvarspådragende forhold, men et garantiansvar, som må sidestilles med et kautionsansvar. 2 Der kan derfor være god grund for speditører til jævnligt at gennemgå deres forsikringer, eventuel med sagkyndig bistand, så man undgår at komme i den situation, at et måske ganske betydeligt krav falder uden for dækningen, selvom kravet udspringer af et helt sædvanligt speditionsopdrag som eksempelvis bistand ved toldbehandling, som jo fortsat, som DanTransport fremhævede under sagen, er en af de klassiske speditionsydelser. Andre eksempler på den slags grimme overraskelser kan være opbevaring eller transport af eksempelvis vin og spiritus, som ofte er undtaget fra dækningen under en sædvanlig SAF-forsikring. Et andet eksempel kan være, når en speditør fra tid til anden, anvender egne biler til CMRtransporter (eller tilsvarende for andre transportformer fx flytransporter, hvor speditøren chartrer egne fly), da ansvaret for egne transporter ikke omfattes af den sædvanlige SAF-forsikring. Danske speditørers ret til begrænsning af ansvaret ved grov uagtsomhed Lissi Andersen, advokat Højesteret har nu anerkendt, at 5 i NSAB 2000 medfører, at speditøren fortsat kan påberåbe sig reglerne i NSAB 2000 om begrænsning af ansvaret, selvom speditøren har handlet groft uagtsomt. Efter at Højesteret i en dom i maj 2005 anerkendte, at 4 i NSAB 85 må forstås således, at alene forsætlige handlinger og undladelser afskærer speditøren fra at påberåbe sig bestemmelserne om ansvarsbegrænsning i NSAB 85, har Højesteret nu anerkendt, at det samme gør sig gældende i relation til den tilsvarende bestemmelse i NSAB Den nye Højesteretsdom er banebrydende, al den stund at det i dansk ret normalt antages, at aftalte klausuler, der begrænser en skadevolders ansvar, ikke er gyldige i tilfælde, hvor skadevolder har handlet groft uagtsomt. En sådan klausul bliver derfor jævnt hen tilsidesat af domstolene som værende et urimeligt kontraktvilkår. At 5 i sagen ikke tilsidesættes som værende urimelig skyldes NSAB 2000 s særstatus som agreed document. Højesteret udtalte således: NSAB 2000 er blevet til efter drøftelse mellem brancheorganisationer for transportører og transportkøbere. Ansvarsbegrænsningen i 22, jf. 5, indgår sammen med en række andre bestemmelser i disse standardvilkår, som må antages at hvile på en samlet afvejning, herunder af hensynet til forsikringsmulighederne. På denne baggrund finder Højesteret ikke grundlag for i medfør af aftalelovens 36 at tilsidesætte ansvarsbegrænsningen i videre omfang end bestemt i 5. Dommen førte konkret til, at en speditør kunne begrænse sit ansvar i anledning af tyveri af en ladning putere, uagtet at speditøren i helt utilstrækkeligt omfang havde undladt at sikre, at transporten af de tyveritækkelige varer blev gennemført med godt resultat. Denne undladelse blev i første instans af Sø- og Handelsretten karakteriseret som værende grov uagtsom, hvilken karakteristik Højesteret tilsluttede sig. I stedet for at erstatte godsets fulde værdi, blev erstatningen begrænset til SDR 8,33 per bortkommet kilo, jf. NSAB NSAB er således unik i transportretlig sammenhæng, idet bemærkes, at der i samtlige de love og konventioner, der regulerer landevej-, sø-, jernbane- og lufttransport er indføjet bestemmelser om, at transportøren ikke kan begrænse sit ansvar, hvis en skade er forvoldt ved forsæt eller grov uagtsomhed. Ansvarsbegrænsningen vil derfor primært have betydning i relation til nationale landevejstransporter i Danmark. Danske Speditørers juridiske afdeling står selvfølgelig til Deres rådighed, såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål.

3 Er erstatningskrav på grund af manglende pallebytte omfattet af CMR-loven/NSAB 2000? 3 Lissi Andersen, advokat Vestre Landsret har i en dom besvaret dette spørgsmål benægtende, hvilket medfører, at også krav på udligning af pallemellemværender, der er mere end 1 år gamle, vil kunne rejses af og mod speditøren. I den konkrete sag havde parterne, speditøren og en udførende transportør siden slutningen af 1970 erne samarbejdet om transport af varer for speditørens transportkunder. Samarbejdet var efter parternes aftale reguleret af NSAB, mens de enkelte transporter i vid udstrækning var underlagt CMR-loven. Som led i samarbejdet skete der palleombytning såvel ved afhentning som ved aflevering af varer. I henhold til parternes aftale skulle den udførende transportør ved hver transport medbringe et antal paller svarende til det antal paller, der blev modtaget ved læsningen. Hvis dette af forskellige grunde ikke kunne gennemføres, blev det noteret i det palleregnskab, som speditøren førte i forhold til den enkelte kunde og den udførende transportør. Dette palleregnskab var alene baseret på de kvitteringer for palleombytning, som den udførende transportør ifølge parternes aftale skulle aflevere til speditøren sammen med afregningen for fragten. Speditøren underrettede løbende den udførende transportør om eventuelle differencer i palleregnskabet. Striden opstod, fordi den udførende transportør imod parternes aftale i perioden i mange tilfælde ikke havde sørget for kundens kvittering for palleombytning, når den udførende transportør udleverede det samme antal paller til kunden, som netop var modtaget ved læsning. De manglende pallekvitteringer medførte, at speditøren ikke over for de pågældende kunder kunne dokumentere, at disse ved læsning faktisk havde fået samme antal paller i bytte. Følgelig måtte speditøren erstatte disse manglende paller over for kunderne. Den samlede manko udgjorde ved udløbet af 2001 ca stk. paller, hvilket speditøren orienterede den udførende transportør om ved fremsendelse af et kontoudtog i oktober Toldtarifering Først i 2003 fakturerede speditøren dog den udførende transportør for den opståede manko i palleregnskabet. På dette tidspunkt afviste den udførende transportør imidlertid at erstatte speditørens tab i anledning af den opståede difference blandt andet under henvisning til, at speditørens erstatningskrav for længst var forældet i henhold til reglerne i NSAB 2000 og CMR-loven om 1-årig forældelse. Af samme grund havde den udførende transportør, da speditøren endnu i oktober 2002 ikke havde rejst et krav vedrørende pallerne, smidt samtlige bilag vedrørende parternes pallemellemværende væk. Byrettens afgørelse Speditøren udtog stævning mod den udførende transportør ved byretten, hvor den udførende transportør blandt andet forsvarede sig med, at erstatningskravet var forældet. Hertil bemærkede byretten, at en palleombytningsaftale i et langvarigt samarbejde om et ikke ubetydeligt antal transporter uundgåeligt vil medføre, at der fra tid til anden opstår differencer i den ene eller anden af parternes favør. I den konkrete sag måtte det lægges til grund, at speditøren løbende havde ført palleregnskab og jævnligt havde underrettet den udførende transportør om resultatet, således som speditøren opfattede dette. Et tilgodehavende opstået på denne måde, udtalte byretten, er derfor ikke et krav, der er omfattet af CMR-loven eller NSAB 2000, uanset om disse bestemmelser i øvrigt måtte være gældende for parternes samarbejde. Speditørens erstatningskrav var derfor ikke forældet ved sagens anlæg, hvorfor den udførende transportør blev dømt til at betale erstatning. Landsrettens afgørelse Vestre Landsret stadfæstede efterfølgende byrettens afgørelse under henvisning til, at speditørens krav efter sin art ikke var omfattet af NSAB eller CMR-loven. Følgelig var kravet ikke forældet, og den udførende transportør skulle betale erstatningen. Dommens betydning Afgørelsen slår fast, at et tilgodehavende opstået i forbindelse med en palleombytningsaftale i et langvarigt samarbejde, hvor der løbende føres et palleregnskab, og hvor samarbejdspartneren jævnligt bliver underrettet om regnskabets udvisende, ikke er et krav, der er omfattet af CMR-loven eller NSAB 2000, uanset om bestemmelserne heri i øvrigt måtte være gældende for parternes samarbejde. Et sådant tilgodehavende forælder efter 5 år regnet fra kravets opståen, hvilket er den almindelige regel om forældelse i dansk ret. Dommen udtaler sig ikke om, hvornår der er tale om et langvarigt samarbejde, men det er næppe en forudsætning, at dette skal have varet i ca. 20 år. På den baggrund skal hermed lyde en opfordring til samtlige medlemsvirksomheder i Danske Speditører om at få afklaret, hvorvidt der i virksomheden er udestående pallemellemværender, ligesom det anbefales, at relevante bilag vedrørende pallemellemværender opbevares i minimum 5 år. Danske Speditørers juridiske afdeling står naturligvis til Deres rådighed, såfremt ovennævnte skulle give anledning til spørgsmål eller krav. Rasmus Køie, advokatfuldmægtig Guide til muligheder for ændring af toldposition og omkostninger i forbindelse hermed Mange af Danske Speditørers medlemsvirksomheder beskæftiger sig med toldta-

4 rifering på vegne af kunder, som enten er importører eller eksportører. For overblikkets skyld beskæftiger nærværende artikel sig alene med import til EU. De fleste importører har typisk en idé om, hvor meget der skal betales i told, enten fordi de tidligere har importeret lignende varer, eller fordi de generelt har kendskab til markedet og dets priser. På baggrund heraf kan den situation opstå, at der er forskel i forventningen og det resultat, importøren præsenteres for af SKAT i forbindelse med opkrævningen af told. Når afgørelse modtages fra SKAT, bør denne være ledsaget af en vejledning, hvoraf fremgår muligheder for klage. Typisk vil der være henvisning til Landsskatteretten (med tre måneders frist), ligesom der ofte inviteres til at afholde et møde med SKAT, forinden fristen på tre måneder udløber, sædvanligvis fire uger fra afgørelsen. Møde med SKAT Anmoder man om afholdelse af møde, vil man typisk have lejlighed til at præsentere SKATs repræsentant for en vareprøve af det importerede gods, ligesom der er mulighed for yderligere at præcisere andre omstændigheder ved varen. Da den fysiske sammensætning, formgivning, produktets sædvanlige eller konkrete anvendelse mv. er afgørende for den korrekte toldtarifering, kan et sådant møde på et tidligt tidspunkt i sagsforløbet løse eventuelle misforståelser. Populært sagt kan man således undgå fx den situation, hvor tolderen tror, at produktet er af plastic, selvom det faktisk er af gummi. Såfremt man i forlængelse af et sådant møde med SKAT fortsat er uenig i afgørelsen, må sagen fortsætte videre i systemet. Landsskatteretten Landsskatteretten er landets øverste administrative klageinstans på skatte-, moms-, afgifts-, told-, vurderings- og inddrivelsesområdet. Klage til Landsskatteretten er pålagt et gebyr på DKK 700,00, som skal indbetales samtidig med indgivelsen af klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis man får helt eller delvist medhold i sin klage. Ved Landsskatteretten kan man møde selv eller vælge at lade sig bistå af en sagkyndig, typisk en advokat eller revisor. Det specielle ved repræsentation i Landsskatteretten er, at der (til forskel fra retssagsbehandling) er mulighed for at få hel eller delvis dækning af sine omkostninger til sagsførelsen. Får man medhold eller medhold i overvejende grad godtgøres omkostningerne som hovedregel fuldt ud. I modsat fald dækkes omkostningerne normalt med 50 %. Landsskatterettens afgørelse kan ankes til Landsretten. Vælger man dette, vil der ikke være mulighed for omkostningsdækning ved landsretssagen. BTO/BTI Toldtariferingsreglerne er EU-baserede, og bør være harmoniserede i EU s medlemslande. Det vil sige, at identiske varer bør tariferes ens i hele EU. For at sikre, at de forskellige EU-lande har adgang til at sætte sig ind i andre medlemslandes toldtarifering af bestemte produkter, er der indført en mulighed for at få en særlig prøvelse af tariferingen og produktet. Dette sker under ordningen for såkaldt BTO (Bindende Tarif Oplysning), eller på engelsk, BTI (Binding Tariff Information). Når der er givet en BTO, gør SKAT denne tilgængelig på EU s net, således at andre landes toldere kan tilse, at rette, harmoniserede toldtarif lægges til grund ved toldbehandlingen dér. Anmodning om BTO sker på en særlig blanket og er ikke forbundet med gebyrer eller lignende, men kan erfaringsmæssigt tage et par måneder at opnå. Til gengæld er effekten af en BTO ganske mærkbar. Da importører af varer ind i EU ønsker lige vilkår, og da toldreglerne er indført netop med dette formål, er anmodning om en BTO et godt middel hertil og ofte bedre end en Landsskatteretsafgørelse, da en BTO umiddelbart og forholdsvis hurtigt får virkning i de øvrige EU-lande. 4 Såfremt der ikke ændres i nomenklaturen (tariferingssystemet) inden for den kode, som BTO en omhandler, vil en BTO have virkning i seks år. Nomenklaturen revideres årligt på EU-basis. Fristen for indgivelse af sagen til Landsskatteretten skal overholdes uanset indgivelse af anmodning om en BTO. Det er muligt at indgive klage til Landsskatteretten parallelt med anmodning om BTO. Klage til Kommissionen For at sikre, at BTO en for alvor slår igennem i de øvrige medlemslande, kan der samtidigt hermed (og eventuelt i kombination med klage til Landsskatteretten) klages til Kommissionen i EU. Omkostningerne hertil bør ikke være store, og klage kan indgives på dansk, der er et officielt EU-sprog. Danske Speditørers uddannelsesafdeling udbyder kursus i toldtarifering Såfremt ovenstående artikel har vakt nysgerrighed nok til at prøve yderligere kræfter med toldtarifering i teori og praksis, eller hvis De ønsker Deres eksisterende viden på området opfrisket, tilbyder Danske Speditørers uddannelsesafdeling et kursus i toldtarifering og varekundskab, som vil give Dem værktøjer til at løse opgaver vedrørende tarifering, herunder at afgøre varernes sammensætning og funktion. Kurset har en varighed på i alt otte dage fordelt henover marts og april måned For nærmere information om kurset henvises til hjemmesiden under punktet Uddannelser. Danske Speditørers juridiske afdeling assisterer i toldsager Såfremt medlemmer eller importører kommer i situationer, hvor afgørelser fra SKAT om toldtarifering findes forkerte eller tvivlsomme, står Danske Speditørers juridiske afdeling naturligvis til rådighed også med assistance hertil. Som altid kan Juridisk Afdeling træffes på telefon

5 5 Medarbejderne i Juridisk Afdeling Philip Graff Lissi Andersen dk.maqs. David Rubin Marie Overskov Dam fuldmægtig dk.maqs. (barsel) Rasmus Køie fuldmægtig Patrick Dabrowski fuldmægtig dk.maqs. Flemming Jensen Stud.jur. fl dk.maqs. Anders Wahl Stud.jur.

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET NSAB 10 hvem er ordregiver? Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. NSAB 10, stk. 1, indeholder bestemmelse om, at ordregiveren

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTSI SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTSI SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTSI SPEDITIONSRET Gode tider, men Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. I disse år er der generelt en god udvikling i firmaer i transportbranchen, men

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler.

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. VELKOMMEN TIL Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. Som speditør er der nok at se til i hverdagen: transporter skal organiseres, og logistik skal implementeres. I den forbindelse

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen vedrørende dokumentationskravene i forbindelse med cabotagekørsel, idet der er kommet en ny afgørelse fra Vestre Landsret. Herefter

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 37 MAJ 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 37 MAJ 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak VELKOMMEN TIL Djævelen ligger som bekendt i detaljen hvem siger hvad, hvornår og hvorfor? Det søger advokater at fastslå, når tingene er gået galt. Der er dog ingen grund til først at kontakte advokaterne,

Læs mere

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET. Højesteretsdom om multimodalt transportforløb

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET. Højesteretsdom om multimodalt transportforløb TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET Højesteretsdom om multimodalt transportforløb Lavtgående fly Højesteret har i en nylig dom behandlet retsstillingen for skade

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET. Danske Speditører og MAQS Law Firm indgår

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET. Danske Speditører og MAQS Law Firm indgår TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET Danske Speditører og MAQS Law Firm indgår samarbejde Philip Graff, advokat philip.graff@ Danske Speditører og MAQS Law Firm (MAQS) har med

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer)

Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0308 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Erstatning for bortkomne billetter. Ankenævnets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 36 DECEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 36 DECEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak VELKOMMEN TIL Det er svært at forestille sig, hvordan man kan bedrive spedition uden at skulle forholde sig til claims og skader. Claims kan ikke undgås, men skadevirkningerne kan minimeres. Det er udgangspunktet,

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 28 MAJ 2010 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 28 MAJ 2010 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET NR. 28 MAJ 2010 VELKOMMEN TIL udgives af SPEDITØRERNES RETSVÆRN, som oprettet med henblik på at levere de juridiske ydelser, som speditionsbranchen efterspørger og behøver, og som indgår som en direkte

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft

Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft Kromann Reumert Advokatfirma Rådhuspladsen 3 8100 Århus C Tlf.: 70 12 12 11 05-11-2003 2 Relevante problemstillinger Gælder CMR-loven? Øgede krav

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010

DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010 DSV Incoterms Seminar DSV Horsens November 2010 Incoterms 2010 Dus med DAT og DAP og i øvrigt også med de andre klausuler! 2 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen Og hvad er så

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder www.pwc.dk/afgifter Moms, afgifter og told for kædevirksomheder Hvilke regler gælder for din virksomhed? Moms-, afgiftsog toldregler for kædevirksomheder (2013) Afgifter I Danmark er der afgift på en række

Læs mere

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR - 1 Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret anerkendte ved en dom af 15/4 2011 fradragsret for tab ved dokumentfalsk foretaget af en regnskabschef.

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole

ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole I denne folder er samlet en lang række spørgsmål og svar i forhold til vores arbejde med ipads på Vejle Midtbyskole. Arbejdet med ipad på Vejle Midtbyskole skal understøtte

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg:

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg: LANDSSKATTERETTEN Den 1 0 JUNI 1998 I/S Guldbæk Vandværk v/ Z J.nr.: 661-1637-0001 Under henvisning til Deres klage over opgørelse af den afgiftspligtige mængde i relation til lov om afgift af ledningsført

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Ansvarsbegrænsninger

Ansvarsbegrænsninger Ansvarsbegrænsninger Fortolkning & tilsidesættelse Netværk for it-advokater 21. maj 2012 Jakob B. Sørensen Oversigt 1. Introduktion 2. Vedtagelse og fortolkning 3. Praksis om tilsidesættelse og opretholdelse

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET Speditionsret på banen igen Stine Monefeldt Holm smh@hts Meget er sket siden sidste udgivelse af Speditionsret. Danske Speditørers indtræden

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk Euler Hermes Danmark Simplicity Almindelige Betingelser www.eulerhermes.dk Euler Hermes Simplicity Simplicity - Almindelige Betingelser 1 Forsikringens Formål 1.1 Forsikringsgiver af jeres Forsikring er

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 29 JULI 2010 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 29 JULI 2010 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET NR. 29 JULI 2010 VELKOMMEN TIL Denne udgave af omtaler Sø- og Handelsrettens dom i en sag om grov uagtsomhed. Jeg kan allerede her afsløre, at den speditør, som var indstævnet, blev frifundet; men det,

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 33 MAJ 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Hvem skal have godset udleveret?

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 33 MAJ 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Hvem skal have godset udleveret? VELKOMMEN TIL Hvem skal have godset udleveret? Det ser ud som et enkelt spørgsmål, som der kan gives et enkelt svar på, men så let slipper man ikke altid. Speditørens ansvar over for kunden er mangesidet

Læs mere