Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2012/S af 2. juli 2012 udbød indklagede, Aarhus Kommune, som begrænset udbud efter direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) en kontrakt om udførelse af rengøring i døgninstitutioner, dagtilbud og kontorlokaler i Aarhus Kommune. Kontrakten blev udbudt i 2 delaftaler, der omfattede henholdsvis Distrikt Nord og Distrikt Syd. Det fremgår af udbudsbekendtgørelsen, at der for hver delaftale skulle prækvalificeres 5 virksomheder. Ved udløbet af fristen for anmodning om prækvalifikation havde indklagede modtaget anmodning om prækvalifikation fra 8 virksomheder, herunder klageren, Yding Gruppen A/S. 2 af ansøgningerne blev vurderet som ukonditionsmæssige. Klageren blev i en af 15. august 2012 orienteret om, at indklagede ikke havde udvalgt klageren, da klagerens referencer ikke fandtes sammenlignelige med den udbudte opgave. Den 22. august 2012 indgav klageren klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag.

2 2. Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved ikke at prækvalificere klageren. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har overtrådt lov om håndhævelse af udbudsreglerne, 7, stk. 1, ved ikke at give en fyldestgørende begrundelse for beslutningen om ikke at prækvalificere klageren. Påstand 3 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning om ikke at prækvalificere klager. Påstand 4 Klagenævnet skal pålægge indklagede at lovliggøre udbudsproceduren, således at klager tillades at afgive tilbud på lige fod med de øvrige prækvalificerede. Påstand 5 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 44 ved at begrænse udbuddet til 5 aktører, som opfordres til at give tilbud. Indklagede har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Sagens nærmere omstændigheder I udbudsbekendtgørelsen af 6. juli 2012 beskrives den udbudte kontrakt således:»ii.1.5) Rengøringsservice på ca. 55 enheder i hhv. Socialforvaltningen- og Beskæftigelsesforvaltningen bestående af døgninstitutioner, dagtilbud og kontorlokaler. Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring. Opgaven løses for størstedelen af enhederne i dag af eksterne leverandører, dog løses opgaven for en mindre andel af egne ansatte. Opgaven udbydes i 2 delaftaler (Distrikt Nord og Di-

3 3. strikt Syd). Der er mulighed for at ansøge om prækvalifikation på en eller begge delaftaler. Den ansøgende virksomhed skal angive hvilke delaftaler, der ansøges om prækvalifikation på. Kun på de delaftaler, hvor det af ansøgningen fremgår, at der ansøges om prækvalifikation, vil den ansøgende virksomhed kunne komme i betragtning til prækvalifikation. II.2.1) 5) III.2.3) IV.1.2 IV.2.1) Samlet mængde eller omfang Det samlede rengjorte areal udgør ca m 2. Yderligere oplysninger om delaftaler Der prækvalificeres 5 virksomheder pr. delaftale. En virksomhed kan udvælges til at byde på én eller begge delaftaler. Teknisk kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 6. Referenceliste med op til 5 tilsvarende eller lignende ydelser leveret inden for de seneste 3 år. Referencerne skal angive beskrivelse af opgaven, kunde inkl. kontaktdata, kontraktperiode samt rengøringsarealer. Ansøger skal udfylde skema i blanket til afgivelse af oplysninger ved prækvalifikation, side 7. Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage Forventet antal aktører: 5 Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Der vil blive prækvalificeret 5 tilbudsgivere pr. delaftale. Såfremt der er flere egnede ansøgere end det planlagte antal, vil der blive foretaget en yderligere udvælgelse blandt de egnede ansøgere på grundlag af følgende objektive kriterier, der anvendes i prioriteret rækkefølge: - Soliditetsgrad (egenkapital i pct. af aktiverne) - Referencer (der lægges vægt på referencer med lignende kunde-/opgavetyper, og deres størrelse (rengøringsareal)). Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de

4 4. kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud «Klageren indlevede ansøgning om prækvalifikation den 12. juli Ansøgningen var vedlagt en referenceliste, der omfattede 5 referencer:» m2 Beskrivelse af opgaven Kontraktperiode 1. Rengøring af fællesarealer Rengøring af ophold, toiletter, ( ) trapper, kontor 3. Rengøring af toiletter, opholdsstu- er, kontor 4. Rengøring Rengøring Kunde samt navn på dennes kontaktperson «Klageren har oplyst, at klageren blev rekonstrueret i 2009 på grund af tab på en stor kunde. Klageren overtog eksisterende opgaver, herunder også opgaver for Aarhus Kommune. Det hedder i skrivelsen af 15. august 2012 til klageren:»i den forbindelse har vi imidlertid vurderet, at I på baggrund af oplysningerne i den fremsendte ansøgning ikke har dokumenteret at være egnet til at udføre den udbudte opgave, og I er derfor desværre ikke blevet prækvalificeret til at byde på opgaven Baggrunden herfor er navnlig, at de opgivne referencer ikke vurderes at være sammenlignelige med den udbudte opgave; særligt for så vidt angår de anførte opgavers størrelse (rengøringsareal), som alle er væsentligt mindre end det udbudte rengøringsareal. «I en af 16. august 2012 til klageren oplyste indklagede navnene på de prækvalificerede ansøgere og anførte:»baggrunden for, at vi har vurderet, at Yding Gruppen AS ikke er egnede til at løse opgaven er, at vi i udbudsbekendtgørelsen har bedt om tilsvarende el-

5 5. ler lignende ydelser, og at vi har vurderet, at de angivne referencer især i relation til rengøringsarealet ikke kan betegnes som tilsvarende. «Indklagede har oplyst, at de prækvalificerede ansøgeres samlede referencer udgjorde henholdsvis m 2, m 2, m 2, m 2 og m 2. Klagerens referencer udgjorde m 2. Klageren har i sin ansøgning om prækvalifikation angivet sin soliditetsgrad for de 2 foregående regnskabsår til henholdsvis 17 og 22 %. 2 af de prækvalificerede virksomheder har oplyst soliditetsgrader, der var højere. Parternes anbringender Ad påstand 1 Klageren har gjort gældende, at indklagede i afslagsbrevet gjorde gældende, at klagerens referencer ikke var»tilsvarende«. Under sagen har indklagede gjort gældende, at de øvrige ansøgeres referencer var bedre egnede. Det må betegnes som en fejl, at indklagede ikke har anset klagerens referencer som egnede. De referencer, som de prækvalificerede har fremlagt, vedrører arealer, der samlet langt overstiger de udbudte opgaver. Afslagsbrevet indeholder ingen begrundelse for, hvorfor klageren ikke blev fundet egnet. Indklagede har vægtet soliditetsgraden højere end referencerne, og indklagede har dermed handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet. Indklagede har gjort gældende, at der nødvendigvis måtte foretages en udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere. Soliditetsgrad og referencer er lovlige og relevante kriterier, og de prækvalificerede ansøgere var efter en bedømmelse af soliditeten og referencer bedre egnede til at udføre opgaven. Det må have stået klart for klageren, at størrelsen af referencerne havde en væsentlig betydning. Alle de prækvalificerede havde én eller flere referencer, der var større end den udbudte opgave. Klagerens soliditet var i de 2 seneste år en anelse højere end nogle af de andre ansøgeres, men denne lille forskel kan ikke opveje de meget betydelige forskelle med hensyn til referencerne.

6 6. Ad påstand 2 Klageren har gjort gældende, at indklagede ikke har givet en tilstrækkelig og fyldestgørende begrundelse for at udelukke klageren. Da klageren har bedre soliditetsgrad end nogle af de prækvalificerede ansøgere, har indklagede usagligt»tilsidesat prioriteringen i udbuddet«. Formålet med en prækvalifikation er af at afskære ansøgere, der ikke opfylder betingelserne, og at begrænse antallet af virksomheder, der skal have mulighed for at afgive tilbud. Indklagede har gjort gældende, at indklagede ikke har været forpligtet til at give en begrundelse for, at klageren ikke blev prækvalificeret, jf. håndhævelseslovens 2, stk. 1, nr. 1, sammenholdt med stk. 2. En begrundelse har betydning for klagefristen, jf. håndhævelseslovens 7, stk. 1. Indklagede har imidlertid givet en begrundelse, og der kan ikke være tvivl om, at det var størrelsen af de fremlagte referencer, der var afgørende. Ordregiveren har en vid skønsmæssig beføjelse ved vurderingen af udvælgelseskriterierne. Indklagede har endvidere bemærket, at klageren har anført en reference fra 2006, selv om klageren blev rekonstrueret pr. 1. juli Formålet med en prækvalifikation er at finde de bedst egnede aktører blandt de ansøgere, hvis ansøgning er konditionsmæssig, når det antal, der skal prækvalificeres, er overskredet. Ad påstand 3 Klageren har gjort gældende, at indklagedes tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet er af en sådan karakter, at klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning om ikke at prækvalificere klageren. Indklagede har gjort gældende, at der intet grundlag er for at annullere indklagedes beslutning om at prækvalificere 5 andre ansøgere end klageren. Ad påstand 4 Klageren har gjort gældende, at udbudsproceduren bør lovliggøres, således at klageren får lejlighed til at afgive tilbud på lige fod med de øvrige prækvalificerede.

7 7. Indklagede har gjort gældende, at der intet er at lovliggøre. En lovliggørelse som ønsket af klageren savner også mening. Indklagede har ingen mulighed for på nuværende tidspunkt at udvide antallet af virksomheder, der prækvalificeres. Klagenævnet har ikke mulighed for at annullere udbuddet og pålægge klageren at foretage et nyt. Ad påstand 5 Klageren har gjort gældende, at der burde være prækvalificeret mere end 5 aktører for at opnå en reel konkurrence. Indklagede har gjort gældende, at antallet af aktører kan begrænses til 5, og dette antal er tilstrækkeligt stort til at sikre en reel konkurrence, jf. udbudsdirektivets artikel 44, stk. 3, 2. afsnit. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1og 5 Ved begrænsede udbud kan ordregiveren begrænse antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud til 5, såfremt dette tal er tilstrækkeligt stort til at sikre reel konkurrence, jf. udbudsdirektivets artikel 44, stk. 3, 2. afsnit. Der er intet grundlag for at antage, at indklagede ikke har tilgodeset dette hensyn. Påstand 5 tages derfor ikke til følge. Det skal i udbudsbekendtgørelsen angives de objektive og ikkediskriminerende kriterier eller regler for udvælgelsen, jf. udbudsdirektivets artikel 44, stk. 3, 1. afsnit. I udbudsbekendtgørelsen er det angivet, at der skal foreligge en referenceliste med op til 5»tilsvarende eller lignende ydelser«, og det er angivet, at der vil ske en udvælgelse på grundlag af soliditetsgrad og referencer, hvor der lægges vægt på referencer med lignende kunde-/opgavetyper, og deres størrelse (rengøringsareal). Indklagedes skrivelse af 15. august 2012 må forstås således, at indklagede efter en vurdering af soliditetsgraden for klageren og de øvrige ansøgere har fundet klageren egnet til den udbudte opgave, og at indklagede (derefter) har foretaget en vurdering af klagerens referencer og på denne baggrund fundet klageren mindre egnet til at udføre opgaven end de 5 ansøgere, der

8 8. blev prækvalificeret. Der er intet grundlag for at tilsidesætte dette skøn, og klagerens påstand 1 tages derfor heller ikke til følge. Ad påstand 2 Indklagede har ikke haft pligt til at begrunde sin beslutning om, at klageren ikke var blevet prækvalificeret, jf. håndhævelseslovens 2, stk. 2, sammenholdt med 2, stk. 1, nr. 1. Der er ikke grundlag for at antage, at den begrundelse, som indklagede faktisk gav i brevet af 15. august 2012 og uddybede i en af 16. august 2012, jf. herved udbudsdirektivets artikel 41, stk. 2, var urigtig, utilstrækkelig eller læst i sin sammenhæng vildledende. Påstanden tages derfor ikke til følge. Ad påstand 3 og 4 Som følge af det, der er anført om påstand 1, 2 og 5, kan disse påstande ikke tages til følge. Herefter bestemmes: Klagen tages ikke til følge. Indklagede skal ikke betale sagsomkostninger til klageren. Klagegebyret tilbagebetales ikke. Poul Holm Genpartens rigtighed bekræftes. Christina Kønig Mejl fuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013. v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere

UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013. v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013 v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere Kromann Reumerts Udbudsgruppe Kontakt: erb@kromannreumert.com - jmp@kromannreumert.com INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 K E N D E L S E BEKEY A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Greve Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 K E N D E L S E Handicare Auto A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 K E N D E L S E SDI Media A/S (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Danmarks Radio (selv) Danmarks Radios

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 K E N D E L S E HSHansen A/S (advokat Rune Hamborg, København) mod Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse. 1/14 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203019-2014:text:da:html Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE Varde Kommune har anmodet Rønne & Lundgren om at vurdere, om Varde Kommune inden for rammerne af udbudsreglerne kan indgå en

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere