Betingelser nr Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv"

Transkript

1 Betingelser nr Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr Tlf Fax

2 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv 1.0 SIKREDE 1.01 Ved sikrede forstås forsikringstageren og personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2.0 GEOGRAFISK OMRÅDE 2.1 Forsikringen dækker sikrede ved tvister, der afgøres i Danmark. 3.0 HVILKE TVISTER ER DÆK- KET 3.1 Tvisten skal være opstået i forbindelse med den erhvervsudøvelse, der fremgår af policen. Tvisten skal kunne afgøres ved en almindelig domstol, voldgift eller mediation i Danmark Ved tvister forstås konkrete, aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål. 3.2 Hvis sikrede henvender sig, skal Selskabet på det foreliggende grundlag afgive en udtalelse om, hvorvidt tvisten er af en art, som dækkes af forsikringen. Selskabet har både ret og pligt til at give udtryk for tvivl om sagens rimelighed. 4.0 HVILKE TVISTER ER IKKE DÆKKET 4.1 Forsikringen dækker ikke tvister, der vedrører: Straffesager. Dog dækkes omkostninger ved civilretlige spørgsmål, der afgøres i forbindelse med straffesagen Skatte- og afgiftsspørgsmål med myndigheder samt tvister med offentlige myndigheder, hvor den øverste administrative myndigheds realitetsafgørelse ikke kan indbringes for de almindelige domstole Inkassosager. Dog dækkes en sådan sag, hvis den udvikler sig til en tvist på grund af indsigelser mod fordringens rigtighed eller størrelse Det indbyrdes forhold mellem forsikringstager og dennes ansatte eller det indbyrdes forhold mellem de ansatte Betalingsstandsning, gældssanering, akkord, likvidation eller konkurs Behandling af dødsbo Opløsning af ægteskab, registreret partnerskab og andre samlivsformer Oprettelse eller opløsning af selskabsformer, herunder samejeforhold og interessentskaber, uanset om disse er lovregulerede eller ej. 4.2 Forsikringen dækker ikke tvister, hvor modparten har økonomisk interesse i sikredes virksomhed, eller hvor sikrede har økonomisk interesse i modpartens virksomhed. 4.3 Forsikringen dækker ikke tvister, som er eller kunne være omfattet af en erhvervs- og/eller produktansvarsforsikring eller almindelig forsikring for professionelt ansvar tegnet på almindelige danske betingelser. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr Tlf Fax

3 5.0 HVILKE OMKOSTNINGER ER DÆKKET 5.1 Forsikringen dækker: Egne sagsomkostninger Omkostninger til modpart, hvis de pålægges sikrede under en mediation, rets- eller voldgiftssag eller er godkendt af Selskabet Udgifter til syn og skøn, som retten har udmeldt under en retssag Udgifter til isoleret bevisoptagelse, som f.eks. syn og skøn i henhold til retsplejelovens, hvis udgiften på forhånd er godkendt af Selskabet, eller når resultatet af syns- og skønsrapporten giver sikrede rimelig grund til at fortsætte sagen Udgifter til ensidigt indhentede erklæringer, hvis Selskabet på forhånd har godkendt at disse bliver indhentet Andre sagsomkostninger, hvis disse på forhånd er eller ville være blevet godkendt af Selskabet. 6.0 HVILKE OMKOSTNINGER ER IKKE DÆKKET 6.1 Forsikringen dækker ikke: Omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, f.eks. fordi de ikke står i et rimeligt forhold til sagens værdi, eller fordi sikrede ikke skønnes at have rimelig grund til at føre sagen Sikredes rejse- og opholdsomkostninger samt tabt indkomst Advokatomkostninger til rejser uden for Danmark Omkostninger til responsa om gældende ret Omkostninger til oversættelse Omkostninger til opfyldelse af dom, voldgiftsafgørelse eller forlig Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest, fogedforbud, herunder sikkerhedsstillelse, medmindre disse er afholdt efter aftale med Selskabet. 6.2 Hvis sikrede eller den advokat, sikrede har valgt, ikke giver møde i retten, ikke fremskaffer begæret bevismateriale, eller på anden måde handler urimeligt, vanskeliggør eller forsinker sagens rette afgørelse og gennemførelse, hæfter Selskabet kun i det omfang, det kan godtgøres, at det har været uden indflydelse på sagens omkostninger. 7.0 ERSTATNING OG SELVRISI- KO 7.1 Erstatning ydes med fradrag af omkostninger, der betales af modparten Sikrede eller dennes advokat skal søge tilkendte omkostninger indkrævet hos modparten. Er sådanne omkostninger ikke betalt, dækker Selskabet disse omkostninger med fradrag af eventuel selvrisiko, og Selskabet indtræder i sikredes ret mod transporterklæring. 7.2 Selskabets erstatningspligt er begrænset til kr. (indeksreguleres ikke) for én forsikringsbegivenhed. KommuneForsikring A/S

4 7.2.1 Der gælder en selvrisiko 10% af omkostningerne minimum kr. (indeksreguleres ikke) pr. instans herunder mediation. Den samlede erstatningsydelse kan inden for et forsikringsår ikke overstige kr. uanset antallet af forsikringsbegivenheder Hvis sagen appelleres, gælder maksimum på kr. for den samlede behandling Der afregnes særskilt efter hver instans, og selvrisikoen fradrages over for advokaten. 7.3 Har tvistens afgørelse virkning for andre end de implicerede parter, fordeles omkostningerne ligeligt på alle parter og retligt interesserede (forsikrede såvel som ikke forsikrede). 7.4 En tvist, hvor flere, der er sikret ved samme police, står på samme side, betragtes som én forsikringsbegivenhed En tvist mellem sikrede og flere modparter, hvis påstande støttes på væsentligt samme faktiske kendsgerninger, betragtes også som én forsikringsbegivenhed. 7.5 A conto erstatning betales for faktiske udgifter, når disse er afholdt Advokatsalærer betales - medmindre andet er aftalt mellem advokaten og Selskabet, når der er afsagt dom, selvom dommen bliver anket. 7.6 Merværdiafgift og tilsvarende afgifter i udlandet bæres endeligt af sikrede i det omfang, sikrede kan fratrække beløbet til afgiften i momsregnskabet. 8.0 FORDELING AF OMKOST- NINGER 8.1 Sikrede skal give retten alle oplysninger, der er nødvendige for at denne kan tage stilling til spørgsmålet om tilkendelse af omkostninger hos modparten. 8.2 Ved et forlig, uanset om det bliver indgået inden- eller udenretligt, skal fordelingen af sagens omkostninger godkendes af Selskabet eller afgøres af retten, før der bliver indgået en bindende aftale. 8.3 Hvis retten træffer afgørelse om fordeling af sagens omkostninger, skal advokaten sikre, at rettens afgørelse kan kæres i henhold til gældende ret, og at Selskabet får mulighed for at begære afgørelsen kæret Hvis advokaten forsømmer at overholde dette, hæfter Selskabet kun i det omfang, det godtgøres, at forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens endelige omkostningsfordeling. 8.4 Ved voldgift kræver Selskabet, at omkostningerne fordeles i overensstemmelse med principperne i retsplejeloven, uanset hvor i Danmark voldgiftssagen føres. 8.5 Hvis der bliver indgået et forlig om betaling af hovedstol, renter og tilkendte omkostninger mod en saldokvittering, skal der ske en forholdsmæssig fordeling af forligsbeløbet mellem på den ene side hovedstol og renter og på den anden side tilkendte omkostninger. 9.0 FORSIKRINGSTID 9.1 Dækningen omfatter kun omkostninger ved tvister, hvis søgsmålsgrunden er opstået i forsikringstiden. KommuneForsikring A/S

5 9.1.1 Det er en betingelse, at anmeldelse skal være modtaget senest 6 måneder efter retshjælpsdækningens ophør VALG AF ADVOKAT 10.1 Det er en betingelse, at sikrede har søgt bistand hos en advokat, der har påtaget sig sagen. Sikrede vælger sin advokat blandt bestallingshavende advokater I det omfang Selskabets og sikredes interesser i tvisten er sammenfaldende, er det overladt til Selskabet at vælge en advokat Valg af udenlandsk advokat må kun ske efter aftale med Selskabet Når Selskabet har givet tilsagn om retshjælp, skal advokaten afstå fra at gøre salærkrav mv. gældende hos sikrede. Sker dette ikke, er der ikke dækning Advokaten kan dog kræve selvrisikobeløb og eventuelle beløb ud over dækningens omfang betalt af sikrede Advokaten har direkte krav mod Selskabet på forsikringsydelsen og kan ikke indgå aftale om sit salær med sikrede, som har bindende virkning for Selskabet Grundlaget for salærafregningen vil være bestemmelsen i Retsplejeloven. Ifølge denne må en advokat ikke kræve højere vederlag for sit arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt En advokat kan ikke uden Selskabets samtykke føre en sag, hvis han har økonomisk interesse i den sikredes virksomhed En advokat kan ikke føre sin egen sag ANMELDELSE TIL SEL- SKABET 11.1 Anmeldelse til Selskabet foretages af advokaten og skal så vidt muligt indeholde: Angivelse af modparten Påstand (eventuelt også modpartens påstand) Kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, påstanden støttes på Selskabet kan endvidere, hvis det er nødvendigt af hensyn til sagens belysning, forlange dokumenter og bevisligheder forelagt. Selskabet kan desuden forlange en juridisk begrundelse for påstanden Oplysning om, hvilke processkridt af udgiftskrævende art, der planlægges eller undtagelsesvis måtte være indledt Mens sagen står på, skal advokaten holde Selskabet underrettet om processkridt, der har væsentlig omkostningsmæssig betydning FORHOLD UNDER FORSIK- RINGENS LØBETID 12.1 Oplysningspligt Forsikringen er tegnet på grundlag af de i begæringen meddelte oplysninger. Indtræffer der forandringer i de forhold, som er meddelt Selskabet, skal dette straks meddeles Selskabet, som da træffer beslutning om, hvor- KommuneForsikring A/S

6 vidt forsikringen kan fortsætte og i bekræftende fald på hvilke vilkår Det gælder fx: Flytning til andet sted end det i policen angivne, Tegning af forsikring mod samme risiko andetsteds Ændring i/af virksomhedens art, Ejerskifte, 12.2 Indeksregulering Forsikringens præmie indeksreguleres hvert år pr.1. januar på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte byggeomkostningsindeks for boliger (basisår 2006, indeks 109,4) Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, er selskabet berettiget til at fastsætte nye regler for den fremtidige indeksregulering Opsigelse ved skade Efter enhver skade kan såvel forsikringstageren som selskabet, indtil 14 dage efter skadens betaling eller afvisning, opsige forsikringen med 14 dages varsel. Se dog pkt Forsikringens løbetid Forsikringen er tegnet på ubestemt tid fra den i policen angivne dato kl med en gensidig opsigelsesfrist på mindst 3 måneder til en 1. januar Forhold ved flerårig tegning af forsikringer Uanset forsikringsbetingelsernes bestemmelse om opsigelse i forbindelse med udløb og i forbindelse med anmeldte skader gælder det, at forsikringstageren tidligst kan opsige forsikringen til ophør ved tegningsperiodens udløb Ændring af forsikringen berettiger ikke selskabet til at forlange ny flerårig periode påbegyndt Hvis forsikringen kan fornyes for en flerårig periode, giver selskabet tidligst 3 måneder og senest 1 måned før opsigelsesfristens udløb forsikringstageren meddelelse om periodens udløb. Medmindre aftalen skriftligt bliver opsagt med det policemæssige varsel, bliver forsikringen fornyet for en ny flerårig periode Fornyes forsikringen ikke for en flerårig periode, løber forsikringen for 1 år ad gangen, og den for flerårig tegning ydede præmierabat bortfalder Ændring af præmietarif eller forsikringsbetingelser Hvis selskabets præmietarif eller forsikringsbetingelser for forsikringer af samme art som nærværende ændres, sker tilsvarende ændring af præmien eller forsikringsbetingelser for denne forsikring med 3 måneders varsel fra næste forsikringsårs begyndelse Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere disse ændringer, kan forsikringen opsiges pr. ikrafttrædelsesdatoen for ændringer med en måneds varsel, uanset en eventuel flerårig tegningsperiode ikke er udløbet Dobbeltforsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen bortfalder eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold i KommuneForsikring A/S

7 nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne LOVGIVNING 13.1 For forsikringen gælder i øvrigt Lov om forsikringsaftaler og Lov om forsikringsvirksomhed. KommuneForsikring A/S

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2 PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2012 Version 12:2 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygningsbrand afsnit 17-19 Side 8 3. Elskade/kortslutning afsnit 20-23

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere