Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring"

Transkript

1 Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem anses som forsikringstager: hvad forstås ved den juridiske enhed: hvem anses som forsikringsselskabet: hvem er sikret på policen: hvad forstås ved et formuetab: hvornår anses et erstatningskrav for rejst hvad forstås ved sagsomkostninger: Forsikringsomfanget forsikringens geografiske omfang: forsikringens dækningsomfang: dækning af erstatningsansvar: dækning af sagsomkostninger: dækning i tilfælde af tvist om forsikringsaftalen: dækning af den juridiske enheds friholdelsesudgifter: forsikringens tidsmæssige omfang: serieskader: dækningssum: selvrisiko: Hvis der rejses erstatningskrav hvis kravet vedrører forhold udvist før forsikringens ikrafttræden: fremgangsmåde, hvis der rejses erstatningskrav: Undtagelser - forsætlig fremkaldelse af tab: bøder mv.: uretmæssig vinding mv.: produkter og professionelle ydelser: Sikredes ret til afløbsforsikring - i tilfælde af forsikringstagers konkurs eller betalingsstandsning: i tilfælde af forsikringstagers eller forsikringsselskabs opsigelse: Øvrige bestemmelser præmiens betaling: forsikring for samme risiko (dobbeltforsikring): forsikringens opsigelse eller fornyelse: forsikringsaftalens lovvalg og værneting: Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de for forsikringen gældende betingelser, generalagenturet for Danmark

2 Side 1 af 8 Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Almindelige betingelser DFO99-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Definitioner 1.1 Forsikringstager Forsikringstager er den juridiske enhed, med hvem forsikringsselskabet har indgået forsikringsaftalen. 1.2 Den juridiske enhed Den juridiske enhed er forsikringstageren og andre i policen nævnte foreninger, fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. 1.3 Forsikringsselskabet Forsikringsselskabet er, der er dansk filial af det hollandske forsikringsselskab Nassau Verzekering Maatschappij nv, og som i Danmark driver forsikringsvirksomhed fra adressen Bredgade 73, 1260 København K eller enhver senere oplyst adresse i Danmark. behandler ethvert spørgsmål vedrørende policen og alle erstatningskrav anmeldt under policen fra kontor i Danmark. 1.4 Hvem er sikret under policen Forsikringen dækker alle nuværende, tidligere og fremtidige medlemmer af bestyrelsen i den juridiske enhed. Forsikringen dækker alle nuværende, tidligere og fremtidige medlemmer af den daglige ledelse i den juridiske enhed. Forsikringen dækker endvidere den lovligt valgte dirigent på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i den juridiske enhed., generalagenturet for Danmark

3 Side 2 af 8 Definitioner - fortsat 1.5 Formuetab Ved formuetab forstås økonomisk tab, der ikke er en følge af eller afledt af en fysisk skade på en ting eller en fysisk eller psykisk skade på en person. Udgifter til afværgelse af fysiske skader på ting og/eller fysiske eller psykiske skader på personer anses ikke som formuetab. Skader eller tab vedrørende enhver form for forurening anses ikke som formuetab. 1.6 Tidspunktet på hvilket et krav anses for rejst Et erstatningskrav anses for rejst på det tidspunkt, hvor den juridiske enhed eller sikrede modtager første skriftlige henvendelse indeholdende et krav om erstatning i anledning af et af denne forsikring omfattet formuetab. 1.7 Sagsomkostninger Ved sagsomkostninger forstås de til et af denne police omfattet erstatningskravs afgørelse afholdte udgifter, herunder udgifter, som sikrede måtte blive forpligtet til at betale til modparten. 2.0 Forsikringens omfang 2.1 Forsikringens geografiske dækningsområde Forsikringen dækker erstatningskrav, der rejses i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne). 2.2 Forsikringens dækningsomfang Forsikringen dækker erstatningsansvar for formuetab og renter heraf, som sikrede pådrager sig i sin egenskab af medlem af bestyrelsen og/eller ledelsen i den juridiske enhed eller som dirigent ved generalforsamling i den juridiske enhed Forsikringen dækker endvidere sagsomkostninger, der vedrører et af forsikringen omfattet erstatningskrav. I det omfang et erstatningskrav kun delvist er omfattet af forsikringen, idet dette enten tillige vedrører personer, der ikke er sikrede på denne police eller delvist vedrører forhold, der er undtaget på denne police, dækker nærværende forsikring alene de sagsomkostninger, der står i forhold til den del af kravet, der er omfattet af forsikringen., generalagenturet for Danmark

4 Side 3 af 8 Forsikringens dækningsomfang - fortsat Såfremt der mellem forsikringsselskabet og sikrede opstår tvist omkring dækningsomfanget af nærværende forsikring, er sagsomkostninger til erstatningskravets afgørelse jf. pkt dækket af forsikringen, indtil det tidspunkt, hvor det måtte være endeligt afgjort, at sikrede ikke får medhold i det af tvisten om dækningsomfanget omhandlede spørgsmål. De forinden tvistens afgørelse af forsikringsselskabet udbetalte omkostninger skal ikke tilbagebetales af sikrede uanset udfaldet af tvisten Såfremt den juridiske enhed ifølge gældende ret er forpligtet til at friholde sikrede for erstatningsansvar, dækker forsikringen tillige udgifterne til friholdelse af erstatningsansvar vedrørende forhold, der er omfattet af forsikringen og sagsomkostninger i den forbindelse. 2.3 Forsikringens tidsmæssige omfang Forsikringen dækker alene erstatningskrav, der er rejst mod sikrede i forsikringstiden Hvad angår krav, der rejses i forsikringstiden vedrørende forhold eller påståede forhold udvist før forsikringens ikrafttrædelse, gælder tillige bestemmelserne i pkt. 6.0 nedenfor Uanset pkt dækker forsikringen aldrig krav, der anmeldes senere end seks måneder efter forsikringens eller afløbsforsikringens (jf. pkt eller pkt. 9.2) ophør. 3.0 Serieskader 3.1 Erstatningskrav, der i forsikringstiden - jf. pkt er rejst mod sikrede i anledning af formuetab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed (serieskadekrav). 3.2 Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor første krav i serien rejses, jf. pkt Er første krav i serien rejst forud for denne forsikrings ikrafttræden eller efter denne polices ophør, er ingen del af serieskadekravet dækket under denne police. 4.0 Dækningssum 4.1 Dækningssummen på policen er den højeste grænse for forsikringsselskabets forpligtelse for alle krav om erstatning, der er rejst inden for hvert forsikringsår, jf. pkt. 1.6 såvel hvad angår krav der er rejst mod sikrede jf. pkt , som hvad angår krav for hvilke den juridiske enhed kan kræve sig friholdt jf. pkt , generalagenturet for Danmark

5 Side 4 af 8 Dækningssum - fortsat 4.2 Sagsomkostninger dækkes som en del af policens samlede dækningssum. Betaling af sagsomkostninger vil reducere den samlede dækningssum på policen, der er til rådighed til udbetaling af erstatning. Sagsomkostninger betales forud for udbetaling af erstatning. Forsikringsselskabet kan udbetale sagsomkostninger direkte til sikredes advokat. 5.0 Selvrisiko 5.1 Sikrede bærer selv den på policen angivne selvrisiko pr. krav, og policen omfatter ikke krav, der ikke overstiger selvrisikoen. 5.2 Såfremt den juridiske enhed har indgået aftale om friholdelse af sikrede for ansvar og omkostninger jf. pkt eller i øvrigt er forpligtet hertil, bærer forsikringstager selv den på policen angivne selvrisiko pr. krav. 5.3 Der beregnes ikke selvrisiko af de til sagens afgørelse afholdte omkostninger. 6.0 Krav vedrørende forhold udvist før forsikringens ikrafttrædelse 6.1 Såfremt det til grund for erstatningskravet liggende ansvarspådragende eller påståede ansvarspådragende forhold er udvist før forsikringens ikrafttræden, er kravet ikke omfattet af forsikringen såfremt; der før forsikringens ikrafttræden har verseret en rets- eller voldgiftssag omkring dette formuetab eller en del af dette formuetab, uanset hvem sagens parter i den anledning er eller var, eller der på noget tidspunkt forinden forsikringens ikrafttræden har været rejst krav (defineret jf. pkt. 1.6 ovenfor) mod sikrede, den juridiske enhed vedrørende dette formuetab eller en del af dette formuetab, eller med anbringende om de samme eller væsentligt de samme til grund for kravet liggende ansvarspådragende forhold, eller sikrede, den juridiske enhed på noget tidspunkt forinden forsikringens tegning havde eller burde have kendskab til forhold, der indebar mulighed for, at et erstatningskrav kunne blive rejst., generalagenturet for Danmark

6 Side 5 af Fremgangsmåde såfremt erstatningskrav rejses 7.1 Såfremt krav rejses eller formodes at ville blive rejst, skal den juridiske enhed eller sikrede; - anmelde kravet eller formodningen til forsikringsselskabet med angivelse af alle relevante oplysninger til brug for vurdering af kravet eller formodningen, og - fremsende kopi af al korrespondance eller andet materiale, der beskriver forhold, der er relevant i forhold til kravet. 7.2 Såfremt krav rejses, skal sikrede i samråd med påtage sig en til forsvar mod kravet egnet advokat. Sagsomkostninger er omfattet af forsikringen jf. pkt , og forfaldne sagsomkostninger vil løbende blive betalt til sikrede eller sikredes advokat. 7.3 Forsikringsselskabet er berettiget til at modtage kopi af enhver korrespondance vedrørende erstatningskravet mv. mellem sikrede og sikredes advokat og modparten/ modparterne og sikredes og/eller sikredes advokat. Forsikringsselskabet er endvidere berettiget til med løbende mellemrum at se opgørelse over den af sikredes advokat på sagen forbrugte tid. 7.4 Forsikringstager kan alene med bindende virkning for forsikringsselskabet træffe beslutning om følgende forhold, såfremt forsikringsselskabet forud har givet sit skriftlige samtykke: - Hvorvidt kravet skal efterkommes eller helt eller delvist skal bestrides; - Hvorvidt kravet skal afgøres ved domstolene eller ved voldgiftsret; - Beslutning om forlig forinden eller i forbindelse med retstvist vedrørende kravet; - Opgørelse af erstatningsomfang og erstatningsbeløb og fordeling af sagsomkostninger i tilfælde af forlig., generalagenturet for Danmark

7 Side 6 af Undtagelser Følgende forhold er undtaget fra forsikringens dækning: 8.1 Sikredes forsætlige forvoldelse af formuetab. Undtagelsen begrænser ikke andre sikredes ret til dækning. 8.2 Bøder eller tilsvarende strafferetlige sanktioner, og straffelignende forelæg eller lignende, hvadenten disse tilfalder det offentlige eller private. 8.3 Krav, der skyldes tab som følge af handlinger eller undladelser, der har haft til formål at skaffe nogen uretmæssig fortjeneste, fordel eller vinding, uanset hvem der derved er eller er tiltænkt begunstiget. 8.4 Krav, som følge af professionelle ydelser eller produkter præsteret eller leveret af sikrede og/eller den juridiske enhed, herunder bl.a. men ikke begrænset til krav, der kan forsikres på en professionel ansvarsforsikring, en erhvervs- og produktansvarsforsikring eller en recall - forsikring. 9.0 Sikredes ret til køb af afløbsforsikring 9.1 Den juridiske enheds konkurs eller betalingsstandsning Såfremt den juridiske enhed erklæres konkurs eller træder i betalingsstandsning, skal de under policen sikrede være berettigede til at forlænge dækningen under nærværende police, således at policen dækker krav, der rejses mod sikrede i afløbsperioden, hvad angår uagtsomme forhold udvist før betalingsstandsningen eller konkursen. Afløbsperioden kan fastsættes til 1 år efter datoen for konkursdekretet eller betalingsstandsningsdatoen. Dækningssummen for den samlede afløbsperiode svarer til den for policen på tidspunktet for konkursen eller betalingsstandsningen gældende dækningssum med fradrag af de eventuelle erstatningskrav, der måtte være rejst i forsikringsåret før konkursen eller betalingsstandsningen. Betingelser og selvrisiko for afløbsforsikringen svarer til de betingelser, der var gældende for policen på tidspunktet for konkursen eller betalingsstandsningen., generalagenturet for Danmark

8 Side 7 af 8 Sikredes ret til køb af afløbsdækning - fortsat Præmien for afløbsforsikringen udgør 25 % af den 1/1-årlige præmie, der var gældende for policen på tidspunktet for konkursen eller betalingsstandsningen. Såfremt sikrede ønsker at benytte sig af retten til at etablere en afløbsforsikring i overensstemmelse med denne bestemmelse, skal skriftlig begæring herom være kommet frem til forsikringsselskabet inden 30 dage efter datoen for betalingsstandsningen eller konkursdekretet med angivelse af afløbsperiodens længde ligesom præmien vedrørende hele afløbsperioden skal være kommet frem til Forsikringsselskabet inden 3 måneder efter datoen for betalingsstandsningen eller konkursdekretet. Afløbsforsikring kan ikke efter ovenstående frist tegnes eller forlænges. Såfremt ovennævnte ret ikke benyttes af sikrede inden for fristen efter en betalingsstandsning, tilkommer sikrede ikke på ny denne ret ved en eventuelt efterfølgende konkurs. 9.2 Forsikringstagers eller forsikringsselskabets opsigelse af forsikringen Såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen eller forsikringstager opsiger forsikringen, skal sikrede være berettiget til at forlænge forsikringen i en afløbsperiode i indtil 1 år efter ophøret af forsikringen jf. opsigelsen, dog alene såfremt policen har været i kraft i minimum 2 fulde forsikringsår. Afløbsforsikringen dækker alene krav, der rejses i perioden efter ophøret af forsikringen jf. opsigelsen og inden udløbet af afløbsperioden (inden 1 år efter ophøret jf. opsigelsen), og afløbsforsikringen dækker alene krav vedrørende forhold, der er udvist før ophøret af forsikringen jf. opsigelsen. Dækningssummen for den samlede afløbsperiode svarer til den for policen på tidspunktet for opsigelsen gældende dækningssum med fradrag af de eventuelle erstatningskrav, der måtte være rejst i forsikringsåret før opsigelsen. Betingelser og selvrisiko for afløbsforsikringen svarer til de betingelser, der var gældende for policen på tidspunktet for opsigelsen. Præmien for afløbsforsikringen udgør 25 % af den 1/1-årlige præmie, der var gældende for policen på tidspunktet for opsigelsen. Skriftlig begæring herom skal være kommet frem til forsikringsselskabet inden 30 dage efter opsigelsen, og afløbspræmien skal være kommet frem til forsikringsselskabet inden 60 dage efter ikrafttrædelsen af afløbsdækningen., generalagenturet for Danmark

9 Side 8 af Præmiens betaling 10.1 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmie forfalder på de anførte forfaldsdage Betales præmien ikke rettidigt, sender Forsikringsselskabet en rykker herom. Betales præmien fortsat ikke bortfalder dækningen og forsikringsaftalen jf. Forsikringsaftalelovens regler herom Forsikringsselskabet er berettiget til at opkræve et rykkergebyr på kr. 100 i forbindelse med for sent betalt præmie Andre forsikringer mod samme risiko 11.1 I det omfang, der er tegnet anden forsikring, der helt eller delvist omfatter samme interesse, som er afdækket ved denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse, i samme omfang Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme indhold Forsikringens forlængelse eller ophør Forsikringen tegnes for ét år ad gangen. Forsikringen fornyes dog automatisk, dersom forsikringen ikke senest én måned før hovedforfald opsiges af enten forsikringstageren eller forsikringsselskabet Værneting, lovvalg og voldgift Enhver tvist mellem forsikringsselskabet på den ene side og forsikringstager og/eller sikrede på den anden side vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole, med mindre parterne enes om at lade tvisten afgøre endeligt ved en voldgift., generalagenturet for Danmark

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02)

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) 1. Sikrede 1.1 Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er tidligere, nuværende eller kommende medlem af bestyrelse

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Au Pair forsikring nr. 12801 Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse

Læs mere

Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører

Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører Forsikringsbetingelser nr. 700 Almindelige betingelser for ansvarsforsikring mod skader forvoldt af mangler ved rejsebureauers og rejsearrangørers

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Passageransvars- forsikring. Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001

Passageransvars- forsikring. Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001 Passageransvars- forsikring Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001 Gælder fra marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Passageransvar - Personskade Side 7 3. Passageransvar - Håndbagage

Læs mere