Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune."

Transkript

1 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: Fax: Web: CVR: marts 2003 J.nr.: / BEJ Afgørelse i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 22. juli 2002 godkendt, at en del af et maskinhus på landbrugsejendommen matr.nr. 1 n Resendal By, Gød- vad, beliggende Resendalvej 15, 8600 Silkeborg må anvendes til lager, kontor og/eller udlejning af ferieboliger (Bed and Breakfast). Fredningsnævnet har samtidig afslået at godkende vinduespartier i bygningens syd- og nordgavlog forlangt gavlene retableret, så de fremstår som hele gavle i træbeklædning. Afgørelsen er påklaget til Naturklage- nævnet af Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite. Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om fredning af arealer ved Gødvad. I henhold til fredningens bestemmelser om byggeri, jf. kendelsens stk. 8, gælder, at de fredede arealer ikke må yderligere bebygges. Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der til allerede bestående landbrug opføres nybygninger, herunder læskure for kreaturer, eller foretages om- eller tilbygninger på eksisterende bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller større om- eller tilbygninger ikke på- begyndes, forinden tegninger med planer om beliggenhed for byggeriet er godkendt af fredningsnævnet. Fredningsnævnet kan kun nægte godkendelse, a. såfremt det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentligt omfang og i uheldig retning, og der samtidigt kan påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig merbekostning kan modsvare det af ejeren ønskede, eller

2 b. såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål Om- og tilbygninger på de eksisterende lovligt opførte helårs- og som- merhuse, hvorved bygningen i væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse af fredningsnævnet. Land- brugsejendomme, som overgår til anden anvendelse, samt landbrugsejendommes beboelse henhøre r under denne bestemmelse. Den 11. april 2001 godkendte fredningsnævnet i medfør af ovennævnte bestemmelser, at en eksisterende lade/stald/brændeskur på ca. 150 m2 måtte ombygges og udvides til et maskinhus på ca. 180 m 2. Bygningen skulle ifølge ansøgers oplysninger benyttes til maskinhus, fyrrum og hobby- værksted. Det har vist sig, at maskinhuset er større end hvad, der er behov for i forbindelse med den landbrugsmæssige drift af ejendommen. Ejeren ønsker defor tilladelse til at anvende ca. 95 m2 af maskinhuset til lager, kontor/eller udlejning af ferieboliger. Under fredningsnævnets besigtigelse af ejendommen blev det konstateret, at der allerede var udført de bygningsmæssige ændringer, der var søgt om. Ud over indretning af en del af stueplanet i maskinhuset til værelser med separat bad, er loftet på maskinhuset sat i stand, og der er blevet isat gavlvinduer i både nord- og sydgavlen af driftsbygningen. Århus Amt, Natur og Miljø, har kunnet anbefale ændret anvendelse af maskinhuset til lager, men ikke en anvendelse af bygningen til udlejning af ferieboliger (Bed and Breakfast). Amtet har særligt henvist til, at anvendelse af bygningen til kontor, erhverv eller feriebolig er uhensigtsmæssig, da bygningens karakter herved vil ændres væsentligt. End- videre har amtet ikke kunnet anbefale, at der blev givet tilladelse til etablering af vinduespartierne i syd- og nordgavlen på driftsbygningen, da dette vil virke landskabeligt uheldigt. Silkeborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har ligeledes udtalt sig imod en tilladelse til de isatte vinduespartier i gavlene. Lokalkomiteen har herudover udtalt sig imod en tilladelse til indretning af lager eller kontor og ferieudlejning, idet man har hen- vist til, at nybyggeri til erhverv som hovedregel bør placeres i byzone.

3 Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at godkende, at den ansøgte del af bygningen bruges til lager/kontor og/eller udlejning af ferieboliger (Bed and Breakfast), idet fredningsnævnet ikke finder, at bygningen i væsentlig grad ændrer karakter. Endvidere finder frednings- nævnet, at benyttelsen falder inden for "rimelige landbrugsøkonomiske formål". Fredningsnævnet har samtidig afslået at godkende vinduespartierne i henholdsvis syd- og nordgavlen af maskinhuset og forlangt gavlene retableret, så de fremstår som hele gavle i træbeklædning. Nogle Velux-vinduer kan dog bibeholdes. Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har i sin klage påstået fredningsnævnets godkendelse af den ændrede anvendelse af maskinhuset ændret til et afslag. Foreningen henviser til, at indretning af kontor, lager og ferieboliger i en nyopført driftsbygning kan sidestilles med nyopførelsen af erhvervsbygninger. Ifølge amtets retningslinier for administration af planloven bør der normalt ikke meddeles tilladelse til opførelse af nye erhvervsvirksomheder i det åbne land. Nybyggeri til erhverv bør som hovedregel placeres i byzone. Samtidig er det foreningens opfattelse, at den ændrede benyttelse ikke falder inden for "rime- lige landbrugsøkonomiske formål", hvorfor man ikke kan anbefale den af fredningsnævnet meddelte godkendelse for så vidt angår brugen af bygningen til ovennævnte formål. Det er i øvrigt foreningens opfattelse, at det næppe har været hensigten, at det såkaldte maskinhus alene skulle anvendes i forbindelse med ejendommens landbrugsdrift. Alene indretningen af et isoleret rum på ca m2 på første sal med indsatte vinduer og ændrede gavle i for- hold til den oprindelige ansøgning om ombygning og udvidelse af en eksisterende bygning til maskinhus samt de nu ansøgte men allerede gennemførte bygningsmæssige ændringer af en del af stueplanet i maskinhuset til værelser med klinkegulv og separat bad, der blev konstateret ved fredningsnævnets besigtigelse af ejendommen, synes at underbygge foreningens påstand. Ejerne af ejendommen har i anledning af klagen bestridt, at det ikke skulle have været deres hensigt at benytte bygningen til landbrugsmæssige formål. Der henvises bl.a. til ansøgningen af 15. april 2002, hvor ejerne har oplyst om deres forskellige planer for udnyttelse af den ud- videde bygning, herunder oprindeligt til grøntsagsproduktion, senere

4 til produktion af sommerblomster til udplantning og måske også fårehold samt ferieudlejning. Med hensyn til indretning af badefaciliteter har ejerne udtalt, at det- te er en nødvendighed til fremmed arbejdskraft og var angivet allerede på de oprindelige og godkendte tegninger. Afgørelse I sagens behandling har deltaget 9 af Naturklagenævnets 10 medlemmer: Bent Jacobsen (formand), Ole Pilgaard Andersen, Marie- Louise Andreasen, Peter Christensen, Leif Hermann, Mogens Mikkelsen, Anders Stenild, Poul Søgaard og Jens Vibjerg. Nævnet skal enstemmigt udtale: Fredningen af arealer ved Gødvad indeholder et generelt forbud mod yderligere bebyggelse dog med den undtagelse, at der til allerede bestående landbrug kan opføres nybygninger eller foretages omeller til- bygninger på eksisterende bygninger med fredningsnævnets forudgående godkendelse. Formålet med fredningen er således bl.a. at hindre, at der opføres bebyggelse, der ikke er påkrævet af hensyn til udøvelsen af egentlig landbrugsdrift. Fredningsnævnet kan kun nægte godkendelse, såfremt det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentligt omfang og i uheldig retning, og der samtidigt kan påpeges anden mulighed for placering og/eller udformning, der funktionelt og uden væsentlig merbekostning kan modsvare det af ejeren ønskede, eller såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål. Som undtagelsen fra det almindelige bygge forbud er formuleret, gælder den kun for bl.a. om- og tilbygninger, der må anses for nødvendige af hensyn til den fortsatte landbrugsmæssige drift af eksisterende land- brugsejendomme i fredningen. Byggeri, der agtes benyttet til andre erhvervsmæssige formål end landbrugsdrift, vil kræve en egentlig dispensation fra fredningen, jf. naturbeskyttelseslovens 50, stk. l. Hvis det,. da fredningsnævnet behandlede ansøgningen om at måtte udvide den eksisterende ladebygning med en tilbygning på ca. 30 m2, havde fremgået, at bygningen efter udvidelsen agtedes anvendt til andre erhvervsmæssige formål end landbrug, havde fredningsnævnet ikke kunnet godkende om- og tilbygningen i medfør af ovennævnte godkendelsesbeføjelse.

5 Da fredningsnævnets godkendelse den 11. april 2001 af om- og tilbygningen til brug som maskinhus for landbrugsbedriften er meddelt under andre forudsætninger, end dem der nu ligger til grund for ansøgningen af 15. april 2002, vil den anvendelse af bygningen, der er søgt om, ikke kunne godkendes allerede fordi, det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål. Naturklagenævnet ophæver derfor fredningsnævnets afgørelse af 22. juli 2002 for så vidt angår godkendelsen af bygningens anvendelse til kontor, feriebolig eller andet ikke-landbrugsmæssigt erhverv. Da anvendelse af maskinhuset alene til lager ikke vil medføre, at ejen- dommens karakter ændres væsentligt, og da bygningen uden store omkost- ninger igen vil kunne inddrages til landbrugsformål, hvis det viser sig nødvendigt, meddeles der dispensation fra fredningen til anvendelse af bygningen til lager. Fredningsnævnets afslag på dispensation til bibeholdelse af vinduerne i bygningens gavle stadfæstes. Vinduespartierne skal være fjernet inden en af Århus Amt nærmere fastsat frist herfor. På Naturklagenævnets vegne Bent Jacobsen Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens 82. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens 88, stk. 1.

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse.

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. marts 2013 J.nr.: NMK-31-00774 Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse

Læs mere

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. september 2004 J.nr.: 03-31/800-0085 AGS Delafgørelse i

Læs mere

Fredningsområdet. Planlægningsmæssige forhold

Fredningsområdet. Planlægningsmæssige forhold Naturklagenævnets afgørelse af 21. december 2007 om fredning af Langsødalen og Kedelsødalen med omgivelser i Allerød og Frederikssund Kommuner (sag nr. NKN-111-00024) Fredningsnævnet for Frederiksborg

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04761.01 Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01 Fredningen vedrører: Dalumgård Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-06-1982 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen).

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). H. D. 12. marts 1975 i sag II 161/1973 Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). Forvaltningsret 123.1 Forvaltningsret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2005 - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2005. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat 16-05- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE De har den 5. juli 2006 på vegne af Faaborg Erhvervspark A/S rettet henvendelse til det daværende Statsamtet

Læs mere