Advokatansvar i Amerika. John Peter Andersen Advokat, Lic.Jur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatansvar i Amerika. John Peter Andersen Advokat, Lic.Jur."

Transkript

1 Advokatansvar i Amerika af John Peter Andersen Advokat, Lic.Jur. 1. Professionsansvaret i Danmark. Det er almindeligt kendt i den vestlige verden, at søgsmålslysten mod professionelle erhvervsaktører er for opadgående. Tidligere tiders tålsomme villighed til at affinde sig med de svipsere, som ind i mellem begåes af læger, advokater og revisorer er uafvendeligt forbi. En ny generation af velfærdsborgere, som er vænnet til at stille krav og til at klage, hvis kravene ikke imødekommes, er blevet det publikum, som advokater og andre sagkyndige professioner skal betjene. I retspraksis ses professionsansvaret navnlig kædet sammen med faggrupper som ejendomsformidlere (1), advokater (2) og læger og andet sundhedspersonale (3). Professionsansvaret er også en levende realitet for ingeniører og arkitekter (4), revisorer (5), pengeinstitutter (6), forsikringsrådgivere (7) og endog fagforbund (8). For faggrupper som arkitekter og ingeniører afgøres ansvarsspørgsmålet i de fleste tilfælde ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, eftersom "Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand" (ABR 89) typisk vedtages mellem rådgiveren og klienten. Reglerne begrænser bl.a. rådgiverens ansvar til et prorata-ansvar og et subsidiært ansvar for tilsynsvigt. Professionsansvaret må generelt betragtes som en permanent erhvervsrisiko, som spænder bredt over samtlige erhverv, hvor en særlig fagindsigt indgår som en væsentlig og kendetegnende bestanddel i den ydelse, som udøveren skal levere til klienten. Professionsanvaret bør udsondres fra produktansvaret, der retteligt vedrører producentens eller sælgerens ansvar for skader forvoldt ved defekte fysiske genstande. Professionsansvaret er et ansvar for fejl ved en arbejdsydelse, også selv om arbejdsydelsen fæstnes ved et fysisk medium (revisors regnskab, advokatens ægtepagt). Sondringen har nu direkte betydning i relation til Produktansvarsloven 14, stk. 1, der indfører en fælles 3 årig forældelsesfrist

2 for produktansvarskrav inden for Produktansvarslovens område og uden for Produktansvarslovens område. Da reglen ikke kan ikke antages at begrænse professionsansvaret, er det nødvendigt at drage en skarpere sondring mellem de to ansvarsformer end hidtil sket i juridisk teori og retspraksis (9). Efter dansk ret er advokatansvaret funderet på en streng culparegel. Advokatens gerning bedømmes efter en præstationsmålestok, som har udgangspunkt i den ydelse, man kan forvente at få hos en almindelig advokat, som varetager sagen med passende omhu og faglig dygtighed. Denne formel er selvsagt i vid udstrækning en verbal tomgangsformular, som blot indrammer en konkret vurdering baseret på sagens faktiske enkeltheder. For advokater, der har haft erfaring med professionelle ansvarsspørgsmål, er det velkendt, at grænsen til objektivt ansvar undertiden kan være hårfin. Er det først fastslået, at der foreligger en fejl, som har forvoldt et tab for den berørte part, da skal der ualmindeligt vægtige undskyldninger til for at overbevise retten om, at fejlen ikke skyldes et culpøst forhold. 2. Ansvarsnormen i amerikansk ret. I U.S.A. har der været kraftig vækst i advokatansvaret siden begyndelsen af 70'erne. Før den tid påkaldte emnet sig ikke større interesse blandt advokater. Eksplosionen i søgsmålslysten mod advokater medførte, at Den Amerikanske Advokatsammenslutnings Undersøgelseskommission i advokatansvarsspørgsmål i slutningen af 70'erne tog emnet op og dannede et særligt registreringscenter (The National Legal Malpractice Data Center) med sigte på at indsamle oplysninger om ansvarssager mod advokater. Registreringscentret blev til i samarbejde med en række ansvarsforsikringsselskaber, der havde mærket effekten af nye tider. Undersøgelseskommissionen har publiceret sine resultater i "Profile of Legal Malpractice: A Statistical Study of Determinative Characteristics of Claims Asserted Against Attorneys", American Bar Association I kølvandet på denne rapport er der udsendt diverse supplerende materialer. Advokatansvar i U.S.A. følger i hovedtrækkene linierne i det danske culpaansvar, men har i forskellige henseender en anden dimension, som beror på historiske forhold. Retspraksis har taget det standpunkt, at advokatansvaret -

3 professional liability for legal malpractice - - ikke afgøres efter nogen enkeltstående, simpel formel, men må bero på en samlet vurdering af sagens faktum. Målestokken for det professionelle ansvar ligger på linie med det tilsvarende ansvar for andre professionelle aktører såsom læger og tandlæger. Målestokken er negligence - forsømmelighed - et begreb, der i det væsentlige svarer til dansk rets culpabegreb i professionsansvarssager. I teorien har der været skiftende tilløb til en afgrænsning af advokatansvarets egenart, idet man navnlig har betragtet forholdet sådan, at almindelige menneskelige forsyndelser såsom underslæb og bedrageri ikke er specielle for advokater og derfor ikke bør regnes med, når begrebet afgrænses, og forseelsernes antal tælles op. Det samme gælder de tilfælde, hvor advokater misligholder en kontrakt. Heller ikke sådanne sager har nødvendigvis noget at gøre med advokatansvar som sådant. Kerneområdet er tilfælde, hvor der er noget galt med selve advokatydelsen, og hvor advokaten i egenskab af sagkyndig rådgiver har grebet sin opgave forkert an og derved har forringet klientens retlige situation. Negligence betegner den ansvarspådragende fravigelse af den handlenorm, som en god og omhyggelig advokat forventes at efterleve. Denne "standard of care" er flere gange søgt nærmere beskrevet af domstolene. Essensen af de mangfoldige præciseringsforsøg kan udtrykkes på den måde, at handlenormen fordrer, at "...the attorney should exercise the skill and knowledge ordinarily possessed by attorneys under similar circumstances" (10). Også denne karakteristik må siges at udtrykke forlangendet snarere end anvisningen på det abstrakte handlingsindhold, som forlangendet kræver opfyldt. Det kan i sagens natur næppe være anderledes. Bedømmelsesmålestokken må være fleksibel for at kunne spænde over så bredt og dynamisk et rådgivningsfelt som advokatgerningen 3. Kilder til ansvar. Op mod en femtedel af de ansvarssager, der rejses mod advokater, rejses ikke af klienten, men af trediepart, der mener sig forurettet af advokatens dispositioner. Disse sager betegner en stadig bevægelse væk fra den klasssiske doktrin i anglo-amerikansk ret om privity of contract - at den skadevoldende part kan kun blive ansvarlig over for sin kontraktlige modpart, ikke over for uvedkommende trediemand (11).

4 En del af disse trediepartssager er af mere disciplinær natur, hvor advokaten i lutter nidkærhed for klientens sag, er gået for aggressivt til værks over for modparten eller andre tredieparter. En anden del af disse sagstyper vedrører advokatens rolle som professionelt medvirkende eller underskriver på investeringsprospekter, hvor prospektet senere viser sig at have givet et forskønnet billede af investeringens reelle risiko. De skuffede investorer retter derpå søgelyset mod advokaten. Advokaten søges i disse sager regelmæssigt hængt op på de såkaldte blue sky laws, der stiller særlige indholdskrav til investeringsprospekters lødighed. I Danmark har vi endnu ikke set praksis om denne problemstilling behandlet ud fra en professionsansvarssynsvinkel, men det kan ikke udelukkes, at ansvar kan forekomme ved ukritiske velsignelsesgerninger over for et prospektmateriale, der efterfølgende viser sig væsentligt misvisende (12). I en række tilfælde, som gennem årene har vakt voksende bekymring hos advokatstanden, baseres erstatningssøgsmålet på den kontroversielle RICO-lovgivning, der blev indført af den amerikanske kongres i 1970 som en civilretlig lovforanstaltning til at få ram på forskellige former for organiseret kriminalitet. RICO - The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act - er udtryk for et legislativt forsøg på at ramme pengesiden af kriminelle aktiviteter via civilretlige remedier ud fra den betragtning, at beviskravene er lavere i civile sager end i straffesager. En advokat, der udfærdiger dokumenter eller forestår andre juridiske tiltag i relation til personer og selskaber, som senere viser sig at kunne rammes af retsmidler ifølge RICO, risikerer meget nemt at blive genstand for et erstatningssøgsmål fra diverse skadesramte parter. Det er begribeligvis en særdeles defamerende affære for en advokat at blive sagsøgt på dette grundlag, eftersom RICO uundgåeligt baserer sig på beskyldninger om forbindelse med strafbare aktiviteter (13). En betydelig del af advokatansvarssagerne starter som rene salærtvister. Advokaten sagsøger klienten til betaling af honoraret. Klienten svarer promte igen med en påstand om, at han ikke vil betale, fordi advokaten har lavet dårligt arbejde. Tendensen til at slynge denne påstand i hovedet på advokaten har været

5 så stærk, at mange advokater regelmæssigt vælger at give slip på salæret fremfor at risikere en ansvarssag, der under alle omstændigheder involverer et ressourcetab og en forsikringssag. Retssystemet har ikke været ganske uforstående over for advokatstandens trængsler i sådanne sager. Hvis klienten fremkommer med en rent chikanøs påstand om advokatfejl, kan dette efter omstændighederne være ensbetydende med en såkaldt malicious prosecution ("ondsindet anklage", d.v.s. ugrundet trætte), hvilket kan udløse retlige sanktioner mod klienten. Af de oplysninger, som er indsamlet af The National Legal Mal practice Data Center, fremgår det, at de to helt tunge områder i ansvarssagerne har at gøre med advokatbistand vedr. fast ejendom (23 %) og erstatningssager, som advokaten varetager for den skadelidte part (25 %). Men også områder som konkursbehandling og incasso (10 %) og familieretlige sager (8 %) markerer sig i sagsmængden. Det er værd at mærke sig, at henved en fjerdedel af alle ansvarssagerne har udspring i, at advokaten ikke har formået at holde styr på datoer og frister, herunder forældelses- og søgsmålfrister. Disse såkaldte calendaring errors er en fejltype, som udspringer af lemfældige kontorrutiner og mangelfuld sagsstyring. I en vis udstrækning må det antages, at disse svigt i virkeligheden reflekterer den amerikanske advokats stressede dagligdag. Kampen for levebrødet med konstant forøgelse af antallet af klienter og sager avler sjuskefejl, der vender tilbage som advokatansvar. Det hører med i dette billede, at undersøgelserne fra The National Legal Malpractice Data Center peger på, at op mod en fjerdedel af advokatansvarssagerne har udspring i dårlig klientpleje. Advokaten har forsømt at viderekommunikere relevante oplysninger til klienten. Disse forhold gør det naturligvis særligt væsentligt at være kritisk med valget af partnere. Efter amerikansk ret hæfter partnerne i advokatsamvirket for de erstatningspådragende handlinger, som begåes af en enkelt af dem. I samtlige de amerikanske stater er det endvidere nu tilladt at drive advokatvirksomhed i selskabsform. Retstilstanden vedrørende advokaternes sideordnede ansvar med selskabet veksler fra stat til stat og spreder sig over en række forskellige ansvarsmodeller, der spænder fra fuld medhæftelse for den ejende kreds af advokater (Arizona), til negligence-ansvar

6 for de advokater, der har udløst erstatningsansvaret (Pennsylvania). Ses der på den ansvarspådragende aktivitet, viser det sig, at det navnlig er retssagerne, som er farlige for advokaterne. I forhold til advokatydelser som dokumentsudfærdigelse, almindelig rådgivning og lign., er det førelsen af retssager, som er det mest betændte ansvarsområde. Det er interessant, at nogle undersøgelser tyder på, at advokatansvar er et fænomen, der lettere opstår hos større advokatfirmaer end hos enkeltmandsvirksomhederne. Men forklaringen kan tænkes at være, at eneadvokaterne muligt i større omfang end de større virksomheder er tilbøjelige til at undlade forsikringstegning for advokatansvar og derfor er usynlige i det statistiske materiale. 4. Ansvar for juridisk fejlskøn. En ikke sjældent forekommende søgsmålsgrund baserer sig på advokatens fejlskøn (judgmental liability). Advokaten har vurderet sagens chancer som gode, men i retten tabes sagen alligevel. Som nævnt er advokatansvaret efter amerikansk ret ikke objektivt. Hvis svaret på en juridisk problemstilling er åben for forskellige synsmåder, kan advokaten ikke klandres for at have behandlet sagen ud fra sin synsmåde. Hvis en advokat skulle kunne forudsige udfaldet af en retssag, skulle han have en krystalkugle stående på sin boghylde (14). Har advokaten undtagelsesvist indladt sig på at garantere, at sagen ville få et bestemt udfald, kan et ansvar baseres på misligholdelse af kontrakt. Advokatens tilsagn om at ville bistå med sagen og hans meningstilkendegivelser om sagens gode udsigter, er dog ikke ensbetydende med en kontraktslig tilsikring (15). Nogle kommentatorer har ment, at advokatansvarssager baseret på tilsikring i kontrakt vil øges i takt med, at advokaters markedsføring anslår mere selvanprisende toner og ofte fremhæver advokatens fagspecialer (16). Advokaters markedsføring har gennem en menneskealder været underlagt en række bindinger i medfør af de advokatetiske regler (The ABA Model Rules of Professional Conduct) og i medfør af lovgivning i enkeltstaterne. En håndfuld afgørelser fra den amerikanske forbundshøjesteret (The United States Supreme Court) har imidlertid underkendt mange af disse begrænsninger som værende i strid med den amerikanske forbundsforfatnings første tillægsartikel om ytringsfriheden (17).

7 En advokat, der forvolder et tab for klienten ved at tilsidesætte klientens klare og lovlige instrukser, kan efter omstændighederne ifalde ansvar. Det gælder imidlertid ikke, hvis instrukserne anfægter advokatens professionelle beslutningsområde, f.eks. tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en retssag. Her er advokaten enerådig. Der er ingen pligt til at føje sig for klientens mere eller mindre velovervejede anskuelser om, hvorledes denne eller hin detalje i retssagen skal gennemføres. Advokaten er, som det er blevet udtrykt, ikke ansvarlig for sin afvisning af at følge klientens juridiske råd (18). Hvis advokaten etablerer en klientrelation på grundlag af sin specialviden om klientens problem, bedømmes hans præstation efter fagspecialets normer. I en sag fra 1975 havde en advokat Williams efter henvisning fra en kollega påtaget sig at bistå en klient Wright i forbindelse med købet af et oceangående skib. Williams udgav sig for at være specialist i søretslige spørgsmål (admiralty law). Williams forsømte imidlertid at undersøge skibets tidligere ejerforhold og blev derfor ikke opmærksom på, at skibet på et tidspunkt havde tilhørt en udlænding. Efter The Merchant Maritime Act fra 1920 medførte dette, at skibet ikke kunne anvendes til søgående handel, som Wright havde tilsigtet. Retten fandt, at advokat Williams' ansvar skulle bedømmes efter den målestok, der gjaldt for eksperter inden for det specialområde, som han havde udgivet sig for at have forstand på. Da Wright imidlertid ikke under sagen sørgede for at føre ekspertvidner til belysning af det nærmere indhold af den undersøgelsespligt, som påhvilede søretskyndige advokater i forbindelse med juridisk bistand ved køb og salg af skibe, lykkedes det ikke for Wright at gøre advokat Williams ansvarlig. I amerikansk ret er spørgsmålet om negligence i advokatansvarssager som hovedregel at betragte som et blandet juridisk-faktisk spørgsmål. Det tilkommer de juridiske dommere at afgøre, om der foreligger en fejl fra advokatens side, men det tilkommer den civile jury at afgøre, om fejlen er forvoldt ved advokatens forsømmelse. Da Wright ikke løftede sin bevisbyrde i henseende til at godtgøre, at det de facto hørte med til søretskyndige advokaters opgave at efterforske tidligere ejerskabsforhold ved handel med skibe, tabte han sagen på bevisets stilling (19). Doktrinen om ansvarsfrihed for fejlskøn

8 vedrørende åbne juridiske temaer har gammel hævd i engelsk common law og har været genstand for omfattende debat i amerikansk teori. Det helt grundliggende problem ligger naturligvis i at afgrænse, hvilke juridiske temaer, der er åbne for meningsdivergens, og hvilke temaer, der efter gældende ret har fundet et fast svar. En af måderne, hvorpå dette typisk søges afklaret, er ved afhøring af juridisk sagkyndige ekspertvidner. Hvis de retslærde udtrykker tvivl, eller hvis de ganske enkelt ikke kan blive enige, kan den sagsøgte advokat ånde lettet op. Ansvarsfrihed efter doktrinen om tilladeligt fejlskøn forudsætter imidlertid, at advokaten har udøvet sit skøn på grundlag af "reasonable research and investigation" - d.v.s. han skal have undersøgt juraen i sagen, før han rådgiver klienten. Afslører sagen, at advokaten på det punkt er sprunget over, hvor gærdet er lavest, og med et hurtigt skud fra hoften har ramt forkert under en telefonisk rådgivningskonsultation, hænger han på sit råd, selv om rådet ifølge den juridiske litteratur kan siges at udtrykke en rimelig og fornuftig opfattelse (20). Udviklingen i retspraksis er tydeligvis gået i retning af, at der stilles betydelige krav til advokatens indsigtsniveau, både med hensyn til domspraksis, lovgivning i de enkelte stater og på forbundsplan, og med hensyn til international ret. Det historiske udgangspunkt om, at en advokat i én stat ikke har pligt til at kende retsreglerne i en anden stat (21), er forlængst forladt. I sagen Degen v. Steinbrink fastslog en domstol i New York, at en advokat, der praktiserede i New York, var ansvarlig for det retstab, hans klient havde lidt ved, at advokaten havde forsømt på forskriftsmæssig måde at sikre klientens pant i en ejendom i nabostaten New Jersey efter de dergældende regler, som advokaten ikke var fortrolig med (22). Det almindelige princip må i dag siges at være, at advokatens kundskabspligt omfatter ethvert retligt forhold, som i forhold til den konkrete opgave har betydning for den retsstilling, der tilsigtes opnået for klienten. Der er næppe tvivl om, at moderne tiders computerfaciliteter med omfattende juridiske databaser (f.eks. de amerikanske elektroniske søgesystemer LEXIS og WESTLAW), har skærpet og udvidet kundskabspligten, navnlig med hensyn til retspraksis (23). Advokaten har naturligvis ingen pligt til at være clairvoyant. Hans kundskabspligt angår

9 kun retstilstanden, som den foreligger på det tidspunkt, da han udfører sin opgave for klienten. At senere retsudvikling fuldstændig vælter klientens retlige situation over ende, udløser ikke ansvar (24). 5. Kravet om årsagsforbindelse. Også efter amerikansk erstatningsret er det et grundkrav, at den ansvarspådragende fejl, som advokaten lægges til last, har forårsaget skadelidtes tab. Og ikke blot forårsaget det, men også forårsaget det på adækvat vis. Det udtrykkes i amerikansk ret på den måde, at der skal være proximate cause - d.v.s. årsagen skal stå i et vist nærhedsforhold til skaden. I den amerikanske udgave af adævanslæren er det fuldt erkendt, at proximity-kravet er et de jure krav, ikke et de facto krav. Mens årsagsbetingelsen er et faktisk krav om kausalitet i begivenhedsrækkefølgen mellem handling og skade, er adækvanskravet om nærhed mellem årsag og virkning ikke alene et krav vedrørende tid og rum, men snarere en moralskjuridisk begrebsdannelse, som tillader retten efter en friere vurdering at udskille visse fjernereliggende skadesfølger fra erstatningsansvarets område. Det er tænkeligt, at den store brand i Chicago i 1871 faktisk skyldtes, at Mrs. O'Leary havde anbragt sin lampe på uforsvarlig måde, men næppe nogen domstol kunne drømme om at give hende skylden for det fulde skadesomfang (25). 6. Hvilke tab kan kræves erstattet? Også efter amerikansk ret fordres det, at klienten beviser, at den begåede fejl har påført ham et tab ("provable damage"). Det er ikke nok, at advokaten har trådt i spinaten. Det skal også have kostet den skadelidte penge eller på anden have påført ham en skade, der kan konverteres til pengeværdi. Der er skillelinier mellem europæisk ret og amerikansk ret i henseende til den del af erstatningsretten, der har at gøre med, hvilke tabsposter, der berettiger til erstatning. Kredsen af erstatningsberettigende interesser er typisk videre i amerikansk ret end efter europæisk retsopfattelse. Foreligger der et ansvarsgrundlag for advokaten, hæfter han som udgangspunkt for ethvert herved forvoldt formuetab, der står i adækvat årsagsforbindelse til den ansvarspådragende handling eller undladelse. Det drejer sig i første runde om de såkaldte compensatory damages, d.v.s. erstatningsbeløb, som dækker det faktisk lidte tab. Compensatory damages omfatter både direkte og indirekte tab

10 (consequential damages). Til de sidste hører også sådanne skadestyper som psykisk skade (mental distress), skade på omdømme (injuries to reputation) og udgifter ved at retsforfølge advokaten til betaling af erstatning. Der er variationer fra stat til stat med hensyn til det nærmere dækningsomfang for sådanne tabsposter. I nogle af de amerikanske stater kan der herudover opnåes yderligere erstatning beroende på særlovgivning for advokater. Er det ikke muligt at konstatere nogen skade, eller er skaden af udpræget diminutiv karakter, har domstolene en vis mulighed for at pålægge advokaten at betale nominal damages. Nominal damages er en skønsmæssigt fastsat erstatning - undertiden af rent symbolsk størrelse på f.eks. 1 dollar - tjener blot til at understrege, at der forelå en ansvarspådragende handling fra skadevolderens side. Nominal damages har mødt kritik i teorien og synes at være et vigende fænomen. Vigende er derimod ikke de såkaldte punitive damages, som er et særkende ved amerikansk ret. Punitive damages er reelt en bod, som skadevolderen pålægges at betale til skadelidte ud over det faktisk lidte tab. Navnlig i sager om lægefejl og i produktansvarssager ser man undertiden eksempler på astronomiske punitive damages, som ligefrem kan ruinere skadevolderen og tvinge ham effektivt ud af sit erhverv. I visse områder af U.S.A. har søgsmålsfrekvensen mod fødselslæger - der jo bevæger sig i et felt, hvor naturens lunefuldhed ikke ganske kan tæmmes - været så voldsom, at udgiften til ansvarsforsikring har medført direkte afgang fra dette lægelige speciale. Det giver den absurde konsekvens, at fødende kvinder må nøjes med mindre kompetent barselsassistance, hvorved skadesrisikoen i virkeligheden forøges. Erstatningsreglerne kommer derved til at virke stik mod deres formål. Punitive damages er et af den civile jury skønsmæssigt tilkendt beløb, hvis formål er at sætte et afskrækkende eksempel for skadevolderen og ligesindede for fremtiden. Punitive damages tituleres af samme grund som "exemplary damages", eller - set fra den mere vindskibeligt indstillede skadelidtes synspunkt - som "smart money". Almindeligvis fordrer punitive damages, at skadevolderens adfærd har en kvalificeret dadelværdig karakter, f.eks. ved forsætligt skadevoldende handlinger eller ved udpræget hensynsløs tilsidesættelse af forsvarlige handlenormer. Grov uagtsomhed er normalt ikke tilstrækkelig. Objektivt ansvar udløser ikke punitive

11 damages, medmindre ansvaret samtidigt ledsages af den fornødne subjektive komponent (26). I sager om advokatansvar er det navnlig ved bedrageri, svig eller afpresning fra advokatens side, at punitive damages kommer ind i billedet; men også hvor advokatens rådgivning har karakter af "...wanton or reckless indifference to the rights of the plaintiff" (overlagt eller hensynsløs ligegyldighed over for skadelidtes rettigheder) (27). I sagen Blegen v. Superior Court fra 1981 havde en advokat, der samtidig var læge, rådet klienten til at udskyde en nødvendig operation for derved at øge de økonomiske muligheder i en retssag. Operationen var nødvendig for at undgå varige skader på helbredet og for at lindre klientens smerter. Advokaten fortsatte med at råde klienten til at vente, selv efter udløbet af en søgsmålfrist, som advokaten ikke havde iagttaget. Retten fandt, at der forelå "bevidst tilsidesættelse af hensynet til klientens sikkerhed", hvorfor sagen kunne begrunde en erstatningspåstand om punitive damages (28). Punitive damages er ikke et generelt amerikansk fænomen. Nogle stater anerkender overhovedet ikke punitive damages, mens andre kun anerkender dem i visse sagskategorier. I nogle stater anses punitive damages desuden for at være i strid med common law, hvorfor de der kun kan tilkendes i medfør af klar lovhjemmel (f.eks. Louisiana og Nebraska). Efter amerikansk erstatningsret er der pligt for skadelidte til at søge tabet begrænset. I den udstrækning, hvor skadelidte har ladet skadesomfanget eskalere og ikke har truffet egnede foranstaltninger til at begrænse tabet, kan dette medføre reduktion ved erstatningsudmålingen. Tilsvarende hvis der foreligger egen skyld fra skadelidtes side (contributory negligence). Omvendt må advokaten også indstille sig på at hæfte for de rimelige omkostninger, som den skadelidte part afholder i et fornuftigt forsøg på netop at begrænse tabet, uafhængigt af om bestræbelserne herpå lykkes fuldt ud, kun delvist eller måske slet ikke (29). Et stadigt uafklaret spørgsmål ved erstatningsopgørelsen i amerikanske advokatansvarssager drejer sig om advokatens salær for fejlfri rådgivning. Den erstatning,

12 som tilkendes klienten i en advokatansvarssag, reparerer så at sige på advokatens mangelfulde ydelse, således at klienten stilles økonomisk som om advokaten havde løst sin opgave korrekt. Men havde han løst den korrekt, ville klienten have fået en regning. Klienten bør derfor ikke både have fuld økonomisk oprejsning og samtidig stilles som om advokatydelsen var gratis. Erstatningen for skaden bør reduceres med advokatsalæret for mangelfri ydelse. Nogle domstole har været imødekommende over for tankegangen (30), mens andre har afvist den (31). Det bærende synspunkt bag tanken om, at den skadelidte klient må finde sig i at bære en fiktiv advokatregning, er, at erstatningen bør anskues som et forskelsbeløb - nemlig som forskellen mellem det økonomiske udfald af fejlfri advokatbistand og det økonomiske udfald af fejlbehæftet advokatbistand. Advokaten bør ikke både rammes af erstatningsansvar og tåle salærfortabelse. Med den uklare retstilstand er situationen den, at den advokat, der på forhånd har sørget for at sikre sig betaling fra klienten, stilles bedre end den kreditvillige advokat med en ubetalt regning. Hvis advokatsalæret er baseret på en contingent fee-aftale (salær betinget af sagens udfald) på f.eks. 50 % af sagens økonomiske udbytte, virker det lidet forståeligt, at advokaten nu skal betale erstatning med 100 % uden fradrag for det ellers aftalte betingede salær. I en sag fra 1990 nåede New Yorks Appelret til, at de sagsøgte advokater ikke kunne forlange fradrag i erstatningspligten i forhold til deres salærkrav ved mangelfri ydelse. Retten lagde sig fast på det synspunkt, at når ydelsen var mangelfuld, ville salærkravet ikke kunne indtales under et direkte søgsmål mod klienten. Det fiktive salærkrav burde derfor heller ikke fragå erstatningen i kraft af en modpåstand om udligning til kompensation under erstatningssagen. De dissentierende dommere var derimod af den opfattelse, at den skadelidte klient ville opnå en ugrundet berigelse (unjust enrichment), hvis der ikke skete fradrag for advokatsalæret (32). 7. Advokatansvarsforsikring. Amerikanske advokater er ikke underkastet nogen almindelig pligt til at forsikre sig mod advokatansvar, selv om langt det overvejende flertal af advokater i praksis tegner ansvarsforsikring. Væksten både i antallet af advokatanvarssager og de udmålte

13 erstatningsbeløb gør det til en overmåde risikabel affære at undlade forsikring. Der er set erstatningssummer på mere end 40 millioner dollars. I perioden 1976 til 1981 var den gennemsnitligt idømte erstatning i advokatansvarssager på mere end dollars Det er almindeligvis ikke muligt at tegne forsikring mod punitive damages, der i princippet ikke lader sig tarifere på forhånd, medmindre skadevolderens erstatningspligt er underkastet en øvre beløbsgrænse. Skattefradrag for punitive damages forudsætter, at erstatningsbetalingen sker til den skadelidte part og i øvrigt har fornøden sammenhæng med den erstatningspligtiges erhvervsmæssige virksomhed. I den udstrækning, hvor den pågældende enkeltstats lovgivning giver staten ret til at inkassere en del af de punitive damages, som skadevolderen er pålagt at betale i en erstatningssag, vil der som udgangspunkt ikke blive givet skattefradrag for beløbet, eftersom der almindeligvis ikke er fradragsret for bøder eller lignende økonomiske sanktioner af pønal karakter. I midten af 70'erne begyndte den øgede søgsmålsfrekvens at influere på advokatansvarsforsikringen. Det blev vanskeligere at finde forsikringsselskaber, der var parate til at tegne ansvarsforsikring for advokater. Men i sidste halvdel af 70'erne og et stykke op i 80'erne lysnedes udsigterne som følge forbedrede økonomiske konjunkturer inden for forsikringsbranchen. I 1986 var tingene atter nede i en kritisk bundkurve. Forsikringsudbuddet for advokater var da det absolut dårligste, og priserne var i top for professionel ansvarsforsikring. Siden da er der sket en vis bedring af situationen, men den udbredte søgsmålsmentalitet hos den amerikanske offentlighed - en mentalitet, som visse dele af advokatbranchen selv har bidraget til at fremelske - holder stadig markedet på behersket blus. Der er ingen standardiseret advokatansvarsforsikring i U.S.A., men en lang række velindarbejdede forsikringsprincipper og forsikringsklausuler går igen i de fleste advokatansvarsforsikringer. Advokatansvarsforsikringen er underkastet en række faste fortolkningsregler. Policebetingelserne vil f.eks. blive underkastet objektiv fortolkning med udgangspunkt i ordlyden fremfor en mindre klar hensigt bag affattelsen (33). Er

14 policebetingelserne uklart affattet, vil uklarheden blive fortolket mod forsikringsselskabet (34). Det følger af disse fortolkningsprincipper, at hvis den omstridte policebestemmelse betegner undtagelser fra forsikringsdækningen, vil bestemmelsen blive fortolket indskrænkende, mens den vil blive fortolket udvidende, hvis den har at gøre med det positivt angivne dækningsomfang. Advokatansvarsforsikring kan tegnes med "legal liability" eller med "indemnification". Langt de fleste advokatansvarsforsikringer tegnes med "legal liability", idet denne form indebærer, at forsikringen hæfter direkte over for den skadelidte part for det erstatningskrav, advokaten pådrager sig ved sin virksomhed. Er forsikringen alene tegnet med "indemnification", må advokaten i princippet være indstillet på at lægge ud af egen lomme, før han kan sende regningen videre til sit forsikringsselskab. Den i dansk forsikringsret velkendte sondring mellem skadesårsagsprincippet og skadesvirkningsprincippet kendes naturligvis også i amerikansk forsikringsret. Her ses der en række blandingsformer, der skænker advokaten sikkerhed for, at krav, der rejses i forsikringstiden, men måske hidrører fra en tidligere uforsikret periode, eller krav, der først rejses efter policens udløb, men som beror på forhold hidrørende fra forsikringstiden, kan opnå dækning. 8. Retsudviklingens boomerangeffekt. De fleste amerikanske kommentatorer i advokatansvar er af den overbevisning, at væksten i ansvarssager ikke genspejler en udvikling, som er egenartet for advokater. Den generelle samfundsudvikling med stigende bevidsthed om retssystemet som konfliktløser og som mulig pengemaskine er den egentlige baggrund for ansvarssagernes opblomstring. I det moderne samfund er der en voksende tendens til, at alle spørgsmål efterhånden omgærdes af en juridisk dimension, som påkalder sig opmærksomhed fra stadigt flere interessegrupper og som bevirker, at offentlige og private dispositioner må filtreres gennem et stedse mere fintmasket net af retsregler. Det forøger fejlmuligheden af den simple grund, at det er ekstremt ressourcekrævende at afstemme ethvert tiltag med et utal af muligt relevante regler. Advokaten bliver ofte inddraget som en slags almentkyndig vismand, der skal føre an

15 gennem et juridisk forhindringsløb, hvor forhindringerne og måske også målet ikke er markeret ganske klart på forhånd, men hvor klienten blot ønsker sig "den bedst mulige løsning". Manglen på en veldefineret målsætning øger risikoen for negative samspilsproblemer med upåagtede retsregler, som klienten nærmest refleksmæssigt mener, at advokaten skulle have taget i betragtning fra starten af. Advokatansvaret afspejler derfor ikke alene en kritisk vending i publikumsbevidstheden, men også at rådgiverens verden er blevet uhyre indviklet og uoverskuelig. Mange klienter formår ikke længere at formulere spørgsmålene til advokaten, og advokaten må derfor forsøge at simulere sig i klientens sted for både at få øje på spørgsmålene og deres mulige svar. Det er i denne proces, at risikoen for advokatens rådgiveransvar er størst. For den omhyggelige og samvittighedsfulde advokat ligger faldgruben næppe så meget i fejlbehandling af den fastlagte problemstilling, men i risikoen for at overse problemstillinger, som ikke har været rejst og som måske grunder sig på uomtalte forhold, som ikke præsenterede sig inden for den opgaveramme, som samarbejdet blev indledt efter. I amerikansk ret har udviklingen taget et omfang, der ligger milevidt fra det oprindelige historiske udgangspunkt i engelsk common law. Den engelske tvedeling af advokatvirket i "solicitors" og "barristers" kendes ikke i U.S.A. I den amerikanske retsudvikling har den gamle, nu helt forladte, engelske doktrin om total immunitet for the barrister heller aldrig haft tilslutning. Doktrinen hvilede på det grundsyn, at advokatens regningskrav mod klienten ikke var en betaling for ydet arbejde, men var en gave - et honorarium - som klienten i velvilje donerede til den lærde sagfører. Eftersom advokaten ikke havde noget retskrav på salæret, der kunne indtales ved domstolene, og det af æresgrunde i øvrigt var utænkeligt, at advokaten skulle plage klienten for penge, var klienten også afskåret fra at klage over advokatens arbejde, også selv om advokaten ved grov forsømmelse i gerningen måtte have påført klienten et tab. Sagen stillede sig helt anderledes for solicitors, som nærmest havde ry for at være en art uvederhæftige vinkelskrivere, som for egen vindings skyld lokkede folk ud i meningsløse processer og tvistemål. De var ikke hævet over klientens kritik, og de kunne retsforfølges, hvis de

16 forvoldte tab. Dualismen i den engelske retsudvikling kan til en vis grad genfindes i den dobbelttydige holdning, som omgærder amerikanske advokater. På den ene side en agtelse for de retskyndige stjerneadvokater, på den anden side en afsmag for professionens hyppigt karikerede gridshed. Læren om honorarium har aldrig haft klangbund i Amerika. Den søgsmålslyst, som gennem årtier er vokset frem, næret af publikums rethaveri og advokaters opmuntring til procesførelse (deraf ordet "ambulance chasers"), vender sig i disse år mod advokatstanden selv. Publikum har lært, at højt uddannede advokater ikke er hævet over loven, og at de må finde sig i at blive bedømt på de samme strenge ansvarsnormer, som de jævnligt plæderer for skal anvendes i produktansvarssager og personskadeerstatningssager. NOTER: (1) U HD Ejendomsmægler ansvarlig for manglende oplysning om moderniseringsstøtte. U VLD Ejendomshandler ansvarlig for en for lav provenuberegning. U VLD Ejendomsmægler ansvarlig for manglende oplysning om ejendommens vandforsyning. U VLD Ikke erstatning for ejendomsmæglers erkendte fejl i provenuberegning, idet ikke lidt noget tab. U HD Ejendomsmægler ikke erstatningsansvarlig over for sælger for manglende oplysning om rådighedsindskrænkning, idet sælger i ond tro. U HD Ejendomsmægler ansvarlig for en for lav ejendomsvurdering, jfr. U1993 B.217. (2) U HD Advokatansvar for manglende oplysning om moderniseringsstøtte. U HD Ikke ansvar for nødlidende pantebreve. U HD Ansvar for fejlrådgivning om skat, men fejlen ikke forårsaget skadelidtes tab. U HD Cand.jur. ansvarlig for fejl ved berigtigelse af ejendomshandel. U HD Ansvar for sælgers tab ved ejendomshandel. U HD Ansvar for ikke rettidig anke. U HD Ansvar for fejlagtig ekspedition af ægtepagt. U HD Ansvar for fejlagtig tinglysningsekspedition. U HD Ikke ansvar i sag om køb af bodega. U HD Ikke ansvar for skatterådgivning, jfr. Revision & Regnskabsvæsen nr , SM s.

17 231. U ØLD Ikke værneting i ansvarssag mod tysk advokat. U HD Ikke ansvar for manglende undersøgelse af servitut. Ikke culpa. U HD Ikke ansvar for testamentskoncipering. U HD Advokater ansvarlige for undladelse af at drage omsorg for aftalt bankgaranti ved ejendomshandel. (3) U HD Ikke ansvar for skader ved brug af P-piller (manglende kausalitet). U ØLD Lægeansvar for operationsskade. U HD Lægeansvar for sterilisation uden samtykke. U HD Urefereret sag om erstatningsansvar for personskade i form af knæskade pådraget under gestaltterapeutisk kursus. U ØLD Narkosesygeplejerske ansvarlig for fejlbetjening af narkoseapparat. U ØLD Kiropraktor ansvarlig for total lammelse af patient. U HD Ikke lægeansvar for at have undladt at informere patient om risikoen ved behandling med binyrebarkhormoner. U HD Ikke lægeansvar for hospitalsskade. U HD Lægeansvar for mislykket tvillingefødsel. U HD Ikke lægeansvar for blødning under operation, der medførte varigt men. (4) U HD Ikke arkitektansvar for projekteringsfejl. U VLD Energikonsulent ikke ansvarlig for oplysning om gulvisolering i varmesynsrapport. U ØLD Spørgsmål om ansvar for fejlagtig varmesynsrapport ikke påkendt, men ansvarsgrundlag til stede efter præmisserne. Se i øvrigt U1993 B.279 om ansvar for tilstandsvurderingsrapporter til brug for ejendomshandler. (5) U HD Ikke revisoransvar for mangler ved oplysning om investeringsgrundlag. Se i øvrigt "Revisoransvar", Lars Bo Langsted m.fl. (6) U HD Urefereret sag om erstatningssag mod pengeinstitut. U ØLD Pengeinstitut ansvarlig for ufyldestgørende soliditetsoplysning. Egen skyld hos skadelidte. U HD Pengeinstitut ikke ansvarlig for oplysninger om ejendoms handelsværdi. U VLD Pengeinstitut efter omstændighederne ikke ansvarlig for soliditetsoplysning. U HD Pengeinstitut ansvarlig for ufyldestgørende soliditetsoplysning. U HD urefereret

18 sag vedr. frigivelse af garantier m.v. U VLD Pengeinstitut ansvarlig for ufyldestgørende soliditetsoplysning. Ikke egen skyld hos skadelidte. Se i øvrigt U1990 B.232 og U1992 B.466. (7) U ØLD Forsikringsselskab ikke erstatningsansvarlig for forsikringsmæssig rådgivning. Se i øvrigt U1991 B.7. (8) U HD Fagforbund erstatningsansvarlig for urigtig rådgivning til medlem. U HD Fagforbund ikke erstatningsansvarlig over for medlem. (9) Om spørgsmålet, se Dahl m. fl. i Juristen nr. 4, 1990, s. 147 og 168 samt John Peter Andersen "Produktansvar" 1992, s (10) Ronald E. Mallen & Jeffrey M. Smith "Legal Malpractice", vol I, s. 857, (11) I den kendte produktansvarssag i engelsk ret Winterbottom v. Wright, 10 Mees. & W. 109, 152 Eng.Rep. 402 (Ex.1842), kom kusken på en hestetrukket postvogn til skade, da han blev slynget af køretøjet, da det pludselig brød sammen på grund af en konstruktionsfejl. Den svært invaliderede kusk anlagde sag mod leverandøren af postvognen. Leverandøren blev frifundet. Han havde solgt den defekte postvogn direkte til det lokale postvæsen, og kusken var derfor ikke part i købeaftalen. Først med "the landmark case" Donoghue v. Stevenson fra 1932 (død snegl i ølflaske), A. C. 562, blev privity of contract-princippet forladt i produktansvarssager, jfr. nærmere John Peter Andersen "Produktansvar" 1992, s og Alistair M. Clark "Product Liability" 1989, s Et beslægtet retstilfælde (slimet organisme i flaske med porter) er rapporteret fra Belize, jfr. David Bradshaw i "West Indian Law Journal" no. 2, 1986, s (12) Om spørgsmålet se "Dansk Børsret" 1993, s , Peer Schaumburg-Müller og Erik Bruun Hansen, samt hertil advokat Eskil Trolle i U1993 B (13) Udviklingen er nærmere beskrevet i Report of

19 the Ad Hoc Civil RICO Task Force" fra 1985 fra The American Bar Association. Om RICO se også "Organized Crime - Crime Control vs. Civil Liberties", s , Robert P. Rhodes. (14) Denzer v. Rouse, 48 Wis.2d 528, 180 N.W.2d 521 (1970)). (15) Sullivan v. Stout, 120 N.J.L. 304, 199 A.1 (1938). Corceller v. Brooks, 347 So.2d 274 (La.App.1977). (16) Steinberg & Rosen "Lawyers' Advertising and Warranties: Caveat Advocatus", 64, A.B.A.J. 867 (1978). Steinberg & Rosen "Legal Advertising and Warranty Liability: Let the Lawyer Beware", 1978 Wash. U.L.Q Mallor "Implied Warranties for Legal Services Tomorrow's Issue?", 6 Ohio N. L. Rev. 651 (1979). (17) Bates & O'Steen v. State Bar of Arizona 433 U.S. 350, 97 S.Ct. 2691, 53 L.Ed. 2d 810 (1977). Ohralick v. Ohio State Bar Association 436 U.S. 447, 98 S.Ct. 1912, 56 L.Ed. 2d 444 (1978). Re R.M.J. 455 U.S. 191, 102 S.Ct. 929, 71 L.Ed. 2d 64 (1982). Zauderer v. Office of Disciplinary Counsel of the Supreme Court of Ohio 471 U.S. 626, 105 S.Ct. 2265, 85 L.Ed. 2d 652 (1985). (18) Frank v. Bloom, 634 F.2d 1245 (10th Circuit.1980). Birchfield v. Harrod, 640 P.2d 1003, 1006 (Okl.App.1982). (19) Wright v. Williams, 47 Cal. App.3d. 802, 121 Cal.Rptr. 194 (1975)). (20) Dillard Smith Construction Co. v. Greene, 337 So.2d 841 (Fla.App.1976). (21) Fenaille & Despoaux v. Coudert, 44 N.J.L. (15 Vroom) ) (22) 202 App.Div. 477, 195 N.Y.S. 810 (1922), affirmed 236 N.Y. 669, 142 N.E. 328 (1923) (23) Om spørgsmålet i dansk ret se advokat Hans

20 Bekkevold i Advokaten nr. 8, 1992, s , Peter Blume i Advokaten 19, 1989 s. 397, samt hertil advokat Christian Vinaa i Advokaten nr. 22, 1989, s (24) Smith v. Lewis, 13 Cal.3d. 349,356, 118 Cal.Rptr. 621,625,530 P.2d 589,593 (1975)). (25) Edward J. Kionka i "Torts", 2.udg. 1992, s (26) Danske virksomheder, som eksporterer til U.S.A., kan tænkes under en erstatningssag ved et amerikansk værneting at blive idømt punitive damages. Da der imidlertid ikke eksisterer nogen konvention mellem U.S.A. og Danmark om gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af domme afsagt af civile domstole, vil erstatningskravet, såfremt det ikke kan fuldbyrdes mod virksomhedens aktiver på amerikansk grund, til syvende og sidst skulle forfølges ved en dansk domstol, der må forventes at underkende punitive damages som stridende mod "ordre public" og som værende uden hjemmel i dansk ret, hvor pønalt betonede godtgørelser og konventionalbøder kun kan pålægges på grundlag af klar aftale mellem parterne. Se også advokat Georg Lett i "European Product Liability" 1992, s. 100, Butterworths, ed. Patrick Kelly og Rebecca Attree. Om muligheden for, at Luganokonventionen af 16. september 1988 ved U.S.A.'s eventuelle tilslutning kan bane vej for anerkendelse og fuldbyrdelse af amerikanske domme på europæisk territorium, se Thieffry i "European Integration and Transnational Litigation", 13 B.C. International & Comparative Law Review. 339, (1990), jfr. også advokat Leif Weizman i "Internationale Værnetingsaftaler", Tidsskrift for Rettsvitenskap 1992, s (27) Mosseri v. Zimmerman & Zimmerman, 114 A.D.2d 338, 494 N.Y.S. 2d 327 (1985). (28) Blegen v. Superior Court, 125 Cal. App. 3d 959, 178 Cal.Rptr. 470 (1981)). (29) Gustavson v. O'Brien, 87 Wis. 2d 193, 274 N.W.2d 627 (1979). Rhine v. Haley, 238 Ark. 72, 378 S.W. 2d 655 (1964).

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 7. december 2017 17/09856-2 Samråd i ERU den 7. december

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D.

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D. 16. JULI 2015 PRODUCENT AF GEARKASSE ANSVARLIG FOR SKADER OPSTÅET VED ET SKIBS PÅSEJLING - MELLEMHANDLER- HÆFTELSE ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDLEVE- RINGSBETINGELSER I en ny byretsdom fandtes en producent

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET 17. APRIL 2012 NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET En ny dom fastslår, at da sikredes advokat i en retshjælpssag har et direkte krav mod selskabet vedrørende sit salær,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)?

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Erstatningsretlige grænseområder

Erstatningsretlige grænseområder Vibe Ulfbeck Erstatningsretlige grænseområder Professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders erstatningsansvar 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erstatningsretlige grænseområder

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Bestyrelsesansvar Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I kølvandet på et aktieselskabs eller et anpartsselskabs konkurs rejses undertiden spørgsmålet, om bestyrelsen har handlet ansvarspådragende

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE 14. JUNI 2012 DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE Under en fest ville en ung beruset mand hjælpe den pige, der holdt festen, med at tænde op i en udendørs pejs. Han hældte væske fra en dunk, der

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER

PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER 13. MARTS 2012 PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER Da Forsvarsministeriets ammunitionsrydningstjeneste forsøgte at demontere en ueksploderet flybombe fra

Læs mere

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom I Tidsskrift for Immaterialret nr. 1, 1992, s. 92-100 omtaltes en dansk sag om

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002.

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. (Årsberetning 2002) Højesterets dom af 2. maj 2002 (trykt i UfR 2002, side 1690). Skadelidte blev kl. 20.20 indbragt med ambulance

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING

NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING 21. MAJ 2012 NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING I dette nyhedsbrev omtales to nye domme. Dels vedrørende et supermarkeds eventuelle ansvar for, at en kunde

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] anmodede i forbindelse med køb af ejendommen [adresse], [bynavn 2], [indklagede] om bistand.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] anmodede i forbindelse med køb af ejendommen [adresse], [bynavn 2], [indklagede] om bistand. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-918/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn 1]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

God energirådgivning Hvordan

God energirådgivning Hvordan God energirådgivning Hvordan Rådgivningsansvar, risiko og forsikringsforhold Indlæg v/vibeke Henriques, Forsikring & Pension (F&P) 1 Generel præsentation - 1 Hvem er F&P? Forsikring & Pension er erhvervsorganisation

Læs mere

INTERNATIONALE RETSSAGER SØ- OG HANDELSRETTENS KOMPETENCE

INTERNATIONALE RETSSAGER SØ- OG HANDELSRETTENS KOMPETENCE 1. DECEMBER 2010 INTERNATIONALE RETSSAGER SØ- OG HANDELSRETTENS KOMPETENCE En ny principiel kendelse tager stilling til, hvornår en part efter retsplejelovens 225, stk. 2, kan forlange en retssag behandlet

Læs mere

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING SKADESANMELDELSE om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug af betroede midler 1. Anmelders navn, stilling og bopæl 2.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste.

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Indledning Denne artikel er nummer fire i rækken af artikler om mangler ved heste. De foregående artikler har omhandlet (1) de forhold og problemstillinger,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

ER DU KOMMET TIL SKADE?

ER DU KOMMET TIL SKADE? ER DU KOMMET TIL SKADE? DAHL ADVOKATFIRMA ER SPECIALISTER I PERSONSKADEERSTATNING OG TILBYDER EN GRATIS VURDERING AF DIN SAG 1 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG! Dit valg af advokat

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 2. oktober 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1021

Læs mere

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103 RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (0.06.0) 003 Side Sikrede............................................. Forsikringen dækker............................... 3 Forsikringen dækker ikke..........................

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING 21. APRIL 2010 TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING I betragtning af, at retshjælpsforsikringen giver liv til tusindvis af retssager, er det paradoksalt, at der næsten ingen retssager føres om retshjælpsforsikringen

Læs mere

BEVISBYRDEN I MISTÆNKELIGE FORSIKRINGSSAGER

BEVISBYRDEN I MISTÆNKELIGE FORSIKRINGSSAGER 11. JULI 2013 BEVISBYRDEN I MISTÆNKELIGE FORSIKRINGSSAGER En ny dom illustrerer, hvorledes domstolene i mistænkelige forsikringssager, hvor den angivne skadesårsag forekommer tvivlsom, er tilbøjelige til

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014

C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014 C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014 Anders Birkelund Nielsen, Partner abn@bechbruun.com 2 Fortolkning af betingelsen om, at ordregiveren finder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM HR

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM HR - 1 Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til staten

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

VEJLEDNING FOR SKØNSMÆND. Anvisning af skønsmænd

VEJLEDNING FOR SKØNSMÆND. Anvisning af skønsmænd PATENTAGENTFORENINGEN VEJLEDNING FOR SKØNSMÆND Anvisning af skønsmænd 1. Inden Patentagentforeningens skønsmandsudvalg bringer et foreningsmedlem i forslag som skønsmand i en retssag om industriel retsbeskyttelse,

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

ADMINISTRATOR ANSVAR. Willis i Danmark. Ansvarsforsikring. Markedsandele. Ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring

ADMINISTRATOR ANSVAR. Willis i Danmark. Ansvarsforsikring. Markedsandele. Ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring ADMINISTRATOR ANSVAR Jan Linde 18. November 2008 Willis i Danmark Danmark: Partnerejet virksomhed Willis Ltd. ejer 87 % 4 kontorer og 347 ansatte (07) DKK 378,5 mio. i omsætning (07) Internationalt: 16.000

Læs mere