Advokatansvar i Amerika. John Peter Andersen Advokat, Lic.Jur.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatansvar i Amerika. John Peter Andersen Advokat, Lic.Jur."

Transkript

1 Advokatansvar i Amerika af John Peter Andersen Advokat, Lic.Jur. 1. Professionsansvaret i Danmark. Det er almindeligt kendt i den vestlige verden, at søgsmålslysten mod professionelle erhvervsaktører er for opadgående. Tidligere tiders tålsomme villighed til at affinde sig med de svipsere, som ind i mellem begåes af læger, advokater og revisorer er uafvendeligt forbi. En ny generation af velfærdsborgere, som er vænnet til at stille krav og til at klage, hvis kravene ikke imødekommes, er blevet det publikum, som advokater og andre sagkyndige professioner skal betjene. I retspraksis ses professionsansvaret navnlig kædet sammen med faggrupper som ejendomsformidlere (1), advokater (2) og læger og andet sundhedspersonale (3). Professionsansvaret er også en levende realitet for ingeniører og arkitekter (4), revisorer (5), pengeinstitutter (6), forsikringsrådgivere (7) og endog fagforbund (8). For faggrupper som arkitekter og ingeniører afgøres ansvarsspørgsmålet i de fleste tilfælde ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, eftersom "Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand" (ABR 89) typisk vedtages mellem rådgiveren og klienten. Reglerne begrænser bl.a. rådgiverens ansvar til et prorata-ansvar og et subsidiært ansvar for tilsynsvigt. Professionsansvaret må generelt betragtes som en permanent erhvervsrisiko, som spænder bredt over samtlige erhverv, hvor en særlig fagindsigt indgår som en væsentlig og kendetegnende bestanddel i den ydelse, som udøveren skal levere til klienten. Professionsanvaret bør udsondres fra produktansvaret, der retteligt vedrører producentens eller sælgerens ansvar for skader forvoldt ved defekte fysiske genstande. Professionsansvaret er et ansvar for fejl ved en arbejdsydelse, også selv om arbejdsydelsen fæstnes ved et fysisk medium (revisors regnskab, advokatens ægtepagt). Sondringen har nu direkte betydning i relation til Produktansvarsloven 14, stk. 1, der indfører en fælles 3 årig forældelsesfrist

2 for produktansvarskrav inden for Produktansvarslovens område og uden for Produktansvarslovens område. Da reglen ikke kan ikke antages at begrænse professionsansvaret, er det nødvendigt at drage en skarpere sondring mellem de to ansvarsformer end hidtil sket i juridisk teori og retspraksis (9). Efter dansk ret er advokatansvaret funderet på en streng culparegel. Advokatens gerning bedømmes efter en præstationsmålestok, som har udgangspunkt i den ydelse, man kan forvente at få hos en almindelig advokat, som varetager sagen med passende omhu og faglig dygtighed. Denne formel er selvsagt i vid udstrækning en verbal tomgangsformular, som blot indrammer en konkret vurdering baseret på sagens faktiske enkeltheder. For advokater, der har haft erfaring med professionelle ansvarsspørgsmål, er det velkendt, at grænsen til objektivt ansvar undertiden kan være hårfin. Er det først fastslået, at der foreligger en fejl, som har forvoldt et tab for den berørte part, da skal der ualmindeligt vægtige undskyldninger til for at overbevise retten om, at fejlen ikke skyldes et culpøst forhold. 2. Ansvarsnormen i amerikansk ret. I U.S.A. har der været kraftig vækst i advokatansvaret siden begyndelsen af 70'erne. Før den tid påkaldte emnet sig ikke større interesse blandt advokater. Eksplosionen i søgsmålslysten mod advokater medførte, at Den Amerikanske Advokatsammenslutnings Undersøgelseskommission i advokatansvarsspørgsmål i slutningen af 70'erne tog emnet op og dannede et særligt registreringscenter (The National Legal Malpractice Data Center) med sigte på at indsamle oplysninger om ansvarssager mod advokater. Registreringscentret blev til i samarbejde med en række ansvarsforsikringsselskaber, der havde mærket effekten af nye tider. Undersøgelseskommissionen har publiceret sine resultater i "Profile of Legal Malpractice: A Statistical Study of Determinative Characteristics of Claims Asserted Against Attorneys", American Bar Association I kølvandet på denne rapport er der udsendt diverse supplerende materialer. Advokatansvar i U.S.A. følger i hovedtrækkene linierne i det danske culpaansvar, men har i forskellige henseender en anden dimension, som beror på historiske forhold. Retspraksis har taget det standpunkt, at advokatansvaret -

3 professional liability for legal malpractice - - ikke afgøres efter nogen enkeltstående, simpel formel, men må bero på en samlet vurdering af sagens faktum. Målestokken for det professionelle ansvar ligger på linie med det tilsvarende ansvar for andre professionelle aktører såsom læger og tandlæger. Målestokken er negligence - forsømmelighed - et begreb, der i det væsentlige svarer til dansk rets culpabegreb i professionsansvarssager. I teorien har der været skiftende tilløb til en afgrænsning af advokatansvarets egenart, idet man navnlig har betragtet forholdet sådan, at almindelige menneskelige forsyndelser såsom underslæb og bedrageri ikke er specielle for advokater og derfor ikke bør regnes med, når begrebet afgrænses, og forseelsernes antal tælles op. Det samme gælder de tilfælde, hvor advokater misligholder en kontrakt. Heller ikke sådanne sager har nødvendigvis noget at gøre med advokatansvar som sådant. Kerneområdet er tilfælde, hvor der er noget galt med selve advokatydelsen, og hvor advokaten i egenskab af sagkyndig rådgiver har grebet sin opgave forkert an og derved har forringet klientens retlige situation. Negligence betegner den ansvarspådragende fravigelse af den handlenorm, som en god og omhyggelig advokat forventes at efterleve. Denne "standard of care" er flere gange søgt nærmere beskrevet af domstolene. Essensen af de mangfoldige præciseringsforsøg kan udtrykkes på den måde, at handlenormen fordrer, at "...the attorney should exercise the skill and knowledge ordinarily possessed by attorneys under similar circumstances" (10). Også denne karakteristik må siges at udtrykke forlangendet snarere end anvisningen på det abstrakte handlingsindhold, som forlangendet kræver opfyldt. Det kan i sagens natur næppe være anderledes. Bedømmelsesmålestokken må være fleksibel for at kunne spænde over så bredt og dynamisk et rådgivningsfelt som advokatgerningen 3. Kilder til ansvar. Op mod en femtedel af de ansvarssager, der rejses mod advokater, rejses ikke af klienten, men af trediepart, der mener sig forurettet af advokatens dispositioner. Disse sager betegner en stadig bevægelse væk fra den klasssiske doktrin i anglo-amerikansk ret om privity of contract - at den skadevoldende part kan kun blive ansvarlig over for sin kontraktlige modpart, ikke over for uvedkommende trediemand (11).

4 En del af disse trediepartssager er af mere disciplinær natur, hvor advokaten i lutter nidkærhed for klientens sag, er gået for aggressivt til værks over for modparten eller andre tredieparter. En anden del af disse sagstyper vedrører advokatens rolle som professionelt medvirkende eller underskriver på investeringsprospekter, hvor prospektet senere viser sig at have givet et forskønnet billede af investeringens reelle risiko. De skuffede investorer retter derpå søgelyset mod advokaten. Advokaten søges i disse sager regelmæssigt hængt op på de såkaldte blue sky laws, der stiller særlige indholdskrav til investeringsprospekters lødighed. I Danmark har vi endnu ikke set praksis om denne problemstilling behandlet ud fra en professionsansvarssynsvinkel, men det kan ikke udelukkes, at ansvar kan forekomme ved ukritiske velsignelsesgerninger over for et prospektmateriale, der efterfølgende viser sig væsentligt misvisende (12). I en række tilfælde, som gennem årene har vakt voksende bekymring hos advokatstanden, baseres erstatningssøgsmålet på den kontroversielle RICO-lovgivning, der blev indført af den amerikanske kongres i 1970 som en civilretlig lovforanstaltning til at få ram på forskellige former for organiseret kriminalitet. RICO - The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act - er udtryk for et legislativt forsøg på at ramme pengesiden af kriminelle aktiviteter via civilretlige remedier ud fra den betragtning, at beviskravene er lavere i civile sager end i straffesager. En advokat, der udfærdiger dokumenter eller forestår andre juridiske tiltag i relation til personer og selskaber, som senere viser sig at kunne rammes af retsmidler ifølge RICO, risikerer meget nemt at blive genstand for et erstatningssøgsmål fra diverse skadesramte parter. Det er begribeligvis en særdeles defamerende affære for en advokat at blive sagsøgt på dette grundlag, eftersom RICO uundgåeligt baserer sig på beskyldninger om forbindelse med strafbare aktiviteter (13). En betydelig del af advokatansvarssagerne starter som rene salærtvister. Advokaten sagsøger klienten til betaling af honoraret. Klienten svarer promte igen med en påstand om, at han ikke vil betale, fordi advokaten har lavet dårligt arbejde. Tendensen til at slynge denne påstand i hovedet på advokaten har været

5 så stærk, at mange advokater regelmæssigt vælger at give slip på salæret fremfor at risikere en ansvarssag, der under alle omstændigheder involverer et ressourcetab og en forsikringssag. Retssystemet har ikke været ganske uforstående over for advokatstandens trængsler i sådanne sager. Hvis klienten fremkommer med en rent chikanøs påstand om advokatfejl, kan dette efter omstændighederne være ensbetydende med en såkaldt malicious prosecution ("ondsindet anklage", d.v.s. ugrundet trætte), hvilket kan udløse retlige sanktioner mod klienten. Af de oplysninger, som er indsamlet af The National Legal Mal practice Data Center, fremgår det, at de to helt tunge områder i ansvarssagerne har at gøre med advokatbistand vedr. fast ejendom (23 %) og erstatningssager, som advokaten varetager for den skadelidte part (25 %). Men også områder som konkursbehandling og incasso (10 %) og familieretlige sager (8 %) markerer sig i sagsmængden. Det er værd at mærke sig, at henved en fjerdedel af alle ansvarssagerne har udspring i, at advokaten ikke har formået at holde styr på datoer og frister, herunder forældelses- og søgsmålfrister. Disse såkaldte calendaring errors er en fejltype, som udspringer af lemfældige kontorrutiner og mangelfuld sagsstyring. I en vis udstrækning må det antages, at disse svigt i virkeligheden reflekterer den amerikanske advokats stressede dagligdag. Kampen for levebrødet med konstant forøgelse af antallet af klienter og sager avler sjuskefejl, der vender tilbage som advokatansvar. Det hører med i dette billede, at undersøgelserne fra The National Legal Malpractice Data Center peger på, at op mod en fjerdedel af advokatansvarssagerne har udspring i dårlig klientpleje. Advokaten har forsømt at viderekommunikere relevante oplysninger til klienten. Disse forhold gør det naturligvis særligt væsentligt at være kritisk med valget af partnere. Efter amerikansk ret hæfter partnerne i advokatsamvirket for de erstatningspådragende handlinger, som begåes af en enkelt af dem. I samtlige de amerikanske stater er det endvidere nu tilladt at drive advokatvirksomhed i selskabsform. Retstilstanden vedrørende advokaternes sideordnede ansvar med selskabet veksler fra stat til stat og spreder sig over en række forskellige ansvarsmodeller, der spænder fra fuld medhæftelse for den ejende kreds af advokater (Arizona), til negligence-ansvar

6 for de advokater, der har udløst erstatningsansvaret (Pennsylvania). Ses der på den ansvarspådragende aktivitet, viser det sig, at det navnlig er retssagerne, som er farlige for advokaterne. I forhold til advokatydelser som dokumentsudfærdigelse, almindelig rådgivning og lign., er det førelsen af retssager, som er det mest betændte ansvarsområde. Det er interessant, at nogle undersøgelser tyder på, at advokatansvar er et fænomen, der lettere opstår hos større advokatfirmaer end hos enkeltmandsvirksomhederne. Men forklaringen kan tænkes at være, at eneadvokaterne muligt i større omfang end de større virksomheder er tilbøjelige til at undlade forsikringstegning for advokatansvar og derfor er usynlige i det statistiske materiale. 4. Ansvar for juridisk fejlskøn. En ikke sjældent forekommende søgsmålsgrund baserer sig på advokatens fejlskøn (judgmental liability). Advokaten har vurderet sagens chancer som gode, men i retten tabes sagen alligevel. Som nævnt er advokatansvaret efter amerikansk ret ikke objektivt. Hvis svaret på en juridisk problemstilling er åben for forskellige synsmåder, kan advokaten ikke klandres for at have behandlet sagen ud fra sin synsmåde. Hvis en advokat skulle kunne forudsige udfaldet af en retssag, skulle han have en krystalkugle stående på sin boghylde (14). Har advokaten undtagelsesvist indladt sig på at garantere, at sagen ville få et bestemt udfald, kan et ansvar baseres på misligholdelse af kontrakt. Advokatens tilsagn om at ville bistå med sagen og hans meningstilkendegivelser om sagens gode udsigter, er dog ikke ensbetydende med en kontraktslig tilsikring (15). Nogle kommentatorer har ment, at advokatansvarssager baseret på tilsikring i kontrakt vil øges i takt med, at advokaters markedsføring anslår mere selvanprisende toner og ofte fremhæver advokatens fagspecialer (16). Advokaters markedsføring har gennem en menneskealder været underlagt en række bindinger i medfør af de advokatetiske regler (The ABA Model Rules of Professional Conduct) og i medfør af lovgivning i enkeltstaterne. En håndfuld afgørelser fra den amerikanske forbundshøjesteret (The United States Supreme Court) har imidlertid underkendt mange af disse begrænsninger som værende i strid med den amerikanske forbundsforfatnings første tillægsartikel om ytringsfriheden (17).

7 En advokat, der forvolder et tab for klienten ved at tilsidesætte klientens klare og lovlige instrukser, kan efter omstændighederne ifalde ansvar. Det gælder imidlertid ikke, hvis instrukserne anfægter advokatens professionelle beslutningsområde, f.eks. tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en retssag. Her er advokaten enerådig. Der er ingen pligt til at føje sig for klientens mere eller mindre velovervejede anskuelser om, hvorledes denne eller hin detalje i retssagen skal gennemføres. Advokaten er, som det er blevet udtrykt, ikke ansvarlig for sin afvisning af at følge klientens juridiske råd (18). Hvis advokaten etablerer en klientrelation på grundlag af sin specialviden om klientens problem, bedømmes hans præstation efter fagspecialets normer. I en sag fra 1975 havde en advokat Williams efter henvisning fra en kollega påtaget sig at bistå en klient Wright i forbindelse med købet af et oceangående skib. Williams udgav sig for at være specialist i søretslige spørgsmål (admiralty law). Williams forsømte imidlertid at undersøge skibets tidligere ejerforhold og blev derfor ikke opmærksom på, at skibet på et tidspunkt havde tilhørt en udlænding. Efter The Merchant Maritime Act fra 1920 medførte dette, at skibet ikke kunne anvendes til søgående handel, som Wright havde tilsigtet. Retten fandt, at advokat Williams' ansvar skulle bedømmes efter den målestok, der gjaldt for eksperter inden for det specialområde, som han havde udgivet sig for at have forstand på. Da Wright imidlertid ikke under sagen sørgede for at føre ekspertvidner til belysning af det nærmere indhold af den undersøgelsespligt, som påhvilede søretskyndige advokater i forbindelse med juridisk bistand ved køb og salg af skibe, lykkedes det ikke for Wright at gøre advokat Williams ansvarlig. I amerikansk ret er spørgsmålet om negligence i advokatansvarssager som hovedregel at betragte som et blandet juridisk-faktisk spørgsmål. Det tilkommer de juridiske dommere at afgøre, om der foreligger en fejl fra advokatens side, men det tilkommer den civile jury at afgøre, om fejlen er forvoldt ved advokatens forsømmelse. Da Wright ikke løftede sin bevisbyrde i henseende til at godtgøre, at det de facto hørte med til søretskyndige advokaters opgave at efterforske tidligere ejerskabsforhold ved handel med skibe, tabte han sagen på bevisets stilling (19). Doktrinen om ansvarsfrihed for fejlskøn

8 vedrørende åbne juridiske temaer har gammel hævd i engelsk common law og har været genstand for omfattende debat i amerikansk teori. Det helt grundliggende problem ligger naturligvis i at afgrænse, hvilke juridiske temaer, der er åbne for meningsdivergens, og hvilke temaer, der efter gældende ret har fundet et fast svar. En af måderne, hvorpå dette typisk søges afklaret, er ved afhøring af juridisk sagkyndige ekspertvidner. Hvis de retslærde udtrykker tvivl, eller hvis de ganske enkelt ikke kan blive enige, kan den sagsøgte advokat ånde lettet op. Ansvarsfrihed efter doktrinen om tilladeligt fejlskøn forudsætter imidlertid, at advokaten har udøvet sit skøn på grundlag af "reasonable research and investigation" - d.v.s. han skal have undersøgt juraen i sagen, før han rådgiver klienten. Afslører sagen, at advokaten på det punkt er sprunget over, hvor gærdet er lavest, og med et hurtigt skud fra hoften har ramt forkert under en telefonisk rådgivningskonsultation, hænger han på sit råd, selv om rådet ifølge den juridiske litteratur kan siges at udtrykke en rimelig og fornuftig opfattelse (20). Udviklingen i retspraksis er tydeligvis gået i retning af, at der stilles betydelige krav til advokatens indsigtsniveau, både med hensyn til domspraksis, lovgivning i de enkelte stater og på forbundsplan, og med hensyn til international ret. Det historiske udgangspunkt om, at en advokat i én stat ikke har pligt til at kende retsreglerne i en anden stat (21), er forlængst forladt. I sagen Degen v. Steinbrink fastslog en domstol i New York, at en advokat, der praktiserede i New York, var ansvarlig for det retstab, hans klient havde lidt ved, at advokaten havde forsømt på forskriftsmæssig måde at sikre klientens pant i en ejendom i nabostaten New Jersey efter de dergældende regler, som advokaten ikke var fortrolig med (22). Det almindelige princip må i dag siges at være, at advokatens kundskabspligt omfatter ethvert retligt forhold, som i forhold til den konkrete opgave har betydning for den retsstilling, der tilsigtes opnået for klienten. Der er næppe tvivl om, at moderne tiders computerfaciliteter med omfattende juridiske databaser (f.eks. de amerikanske elektroniske søgesystemer LEXIS og WESTLAW), har skærpet og udvidet kundskabspligten, navnlig med hensyn til retspraksis (23). Advokaten har naturligvis ingen pligt til at være clairvoyant. Hans kundskabspligt angår

9 kun retstilstanden, som den foreligger på det tidspunkt, da han udfører sin opgave for klienten. At senere retsudvikling fuldstændig vælter klientens retlige situation over ende, udløser ikke ansvar (24). 5. Kravet om årsagsforbindelse. Også efter amerikansk erstatningsret er det et grundkrav, at den ansvarspådragende fejl, som advokaten lægges til last, har forårsaget skadelidtes tab. Og ikke blot forårsaget det, men også forårsaget det på adækvat vis. Det udtrykkes i amerikansk ret på den måde, at der skal være proximate cause - d.v.s. årsagen skal stå i et vist nærhedsforhold til skaden. I den amerikanske udgave af adævanslæren er det fuldt erkendt, at proximity-kravet er et de jure krav, ikke et de facto krav. Mens årsagsbetingelsen er et faktisk krav om kausalitet i begivenhedsrækkefølgen mellem handling og skade, er adækvanskravet om nærhed mellem årsag og virkning ikke alene et krav vedrørende tid og rum, men snarere en moralskjuridisk begrebsdannelse, som tillader retten efter en friere vurdering at udskille visse fjernereliggende skadesfølger fra erstatningsansvarets område. Det er tænkeligt, at den store brand i Chicago i 1871 faktisk skyldtes, at Mrs. O'Leary havde anbragt sin lampe på uforsvarlig måde, men næppe nogen domstol kunne drømme om at give hende skylden for det fulde skadesomfang (25). 6. Hvilke tab kan kræves erstattet? Også efter amerikansk ret fordres det, at klienten beviser, at den begåede fejl har påført ham et tab ("provable damage"). Det er ikke nok, at advokaten har trådt i spinaten. Det skal også have kostet den skadelidte penge eller på anden have påført ham en skade, der kan konverteres til pengeværdi. Der er skillelinier mellem europæisk ret og amerikansk ret i henseende til den del af erstatningsretten, der har at gøre med, hvilke tabsposter, der berettiger til erstatning. Kredsen af erstatningsberettigende interesser er typisk videre i amerikansk ret end efter europæisk retsopfattelse. Foreligger der et ansvarsgrundlag for advokaten, hæfter han som udgangspunkt for ethvert herved forvoldt formuetab, der står i adækvat årsagsforbindelse til den ansvarspådragende handling eller undladelse. Det drejer sig i første runde om de såkaldte compensatory damages, d.v.s. erstatningsbeløb, som dækker det faktisk lidte tab. Compensatory damages omfatter både direkte og indirekte tab

10 (consequential damages). Til de sidste hører også sådanne skadestyper som psykisk skade (mental distress), skade på omdømme (injuries to reputation) og udgifter ved at retsforfølge advokaten til betaling af erstatning. Der er variationer fra stat til stat med hensyn til det nærmere dækningsomfang for sådanne tabsposter. I nogle af de amerikanske stater kan der herudover opnåes yderligere erstatning beroende på særlovgivning for advokater. Er det ikke muligt at konstatere nogen skade, eller er skaden af udpræget diminutiv karakter, har domstolene en vis mulighed for at pålægge advokaten at betale nominal damages. Nominal damages er en skønsmæssigt fastsat erstatning - undertiden af rent symbolsk størrelse på f.eks. 1 dollar - tjener blot til at understrege, at der forelå en ansvarspådragende handling fra skadevolderens side. Nominal damages har mødt kritik i teorien og synes at være et vigende fænomen. Vigende er derimod ikke de såkaldte punitive damages, som er et særkende ved amerikansk ret. Punitive damages er reelt en bod, som skadevolderen pålægges at betale til skadelidte ud over det faktisk lidte tab. Navnlig i sager om lægefejl og i produktansvarssager ser man undertiden eksempler på astronomiske punitive damages, som ligefrem kan ruinere skadevolderen og tvinge ham effektivt ud af sit erhverv. I visse områder af U.S.A. har søgsmålsfrekvensen mod fødselslæger - der jo bevæger sig i et felt, hvor naturens lunefuldhed ikke ganske kan tæmmes - været så voldsom, at udgiften til ansvarsforsikring har medført direkte afgang fra dette lægelige speciale. Det giver den absurde konsekvens, at fødende kvinder må nøjes med mindre kompetent barselsassistance, hvorved skadesrisikoen i virkeligheden forøges. Erstatningsreglerne kommer derved til at virke stik mod deres formål. Punitive damages er et af den civile jury skønsmæssigt tilkendt beløb, hvis formål er at sætte et afskrækkende eksempel for skadevolderen og ligesindede for fremtiden. Punitive damages tituleres af samme grund som "exemplary damages", eller - set fra den mere vindskibeligt indstillede skadelidtes synspunkt - som "smart money". Almindeligvis fordrer punitive damages, at skadevolderens adfærd har en kvalificeret dadelværdig karakter, f.eks. ved forsætligt skadevoldende handlinger eller ved udpræget hensynsløs tilsidesættelse af forsvarlige handlenormer. Grov uagtsomhed er normalt ikke tilstrækkelig. Objektivt ansvar udløser ikke punitive

11 damages, medmindre ansvaret samtidigt ledsages af den fornødne subjektive komponent (26). I sager om advokatansvar er det navnlig ved bedrageri, svig eller afpresning fra advokatens side, at punitive damages kommer ind i billedet; men også hvor advokatens rådgivning har karakter af "...wanton or reckless indifference to the rights of the plaintiff" (overlagt eller hensynsløs ligegyldighed over for skadelidtes rettigheder) (27). I sagen Blegen v. Superior Court fra 1981 havde en advokat, der samtidig var læge, rådet klienten til at udskyde en nødvendig operation for derved at øge de økonomiske muligheder i en retssag. Operationen var nødvendig for at undgå varige skader på helbredet og for at lindre klientens smerter. Advokaten fortsatte med at råde klienten til at vente, selv efter udløbet af en søgsmålfrist, som advokaten ikke havde iagttaget. Retten fandt, at der forelå "bevidst tilsidesættelse af hensynet til klientens sikkerhed", hvorfor sagen kunne begrunde en erstatningspåstand om punitive damages (28). Punitive damages er ikke et generelt amerikansk fænomen. Nogle stater anerkender overhovedet ikke punitive damages, mens andre kun anerkender dem i visse sagskategorier. I nogle stater anses punitive damages desuden for at være i strid med common law, hvorfor de der kun kan tilkendes i medfør af klar lovhjemmel (f.eks. Louisiana og Nebraska). Efter amerikansk erstatningsret er der pligt for skadelidte til at søge tabet begrænset. I den udstrækning, hvor skadelidte har ladet skadesomfanget eskalere og ikke har truffet egnede foranstaltninger til at begrænse tabet, kan dette medføre reduktion ved erstatningsudmålingen. Tilsvarende hvis der foreligger egen skyld fra skadelidtes side (contributory negligence). Omvendt må advokaten også indstille sig på at hæfte for de rimelige omkostninger, som den skadelidte part afholder i et fornuftigt forsøg på netop at begrænse tabet, uafhængigt af om bestræbelserne herpå lykkes fuldt ud, kun delvist eller måske slet ikke (29). Et stadigt uafklaret spørgsmål ved erstatningsopgørelsen i amerikanske advokatansvarssager drejer sig om advokatens salær for fejlfri rådgivning. Den erstatning,

12 som tilkendes klienten i en advokatansvarssag, reparerer så at sige på advokatens mangelfulde ydelse, således at klienten stilles økonomisk som om advokaten havde løst sin opgave korrekt. Men havde han løst den korrekt, ville klienten have fået en regning. Klienten bør derfor ikke både have fuld økonomisk oprejsning og samtidig stilles som om advokatydelsen var gratis. Erstatningen for skaden bør reduceres med advokatsalæret for mangelfri ydelse. Nogle domstole har været imødekommende over for tankegangen (30), mens andre har afvist den (31). Det bærende synspunkt bag tanken om, at den skadelidte klient må finde sig i at bære en fiktiv advokatregning, er, at erstatningen bør anskues som et forskelsbeløb - nemlig som forskellen mellem det økonomiske udfald af fejlfri advokatbistand og det økonomiske udfald af fejlbehæftet advokatbistand. Advokaten bør ikke både rammes af erstatningsansvar og tåle salærfortabelse. Med den uklare retstilstand er situationen den, at den advokat, der på forhånd har sørget for at sikre sig betaling fra klienten, stilles bedre end den kreditvillige advokat med en ubetalt regning. Hvis advokatsalæret er baseret på en contingent fee-aftale (salær betinget af sagens udfald) på f.eks. 50 % af sagens økonomiske udbytte, virker det lidet forståeligt, at advokaten nu skal betale erstatning med 100 % uden fradrag for det ellers aftalte betingede salær. I en sag fra 1990 nåede New Yorks Appelret til, at de sagsøgte advokater ikke kunne forlange fradrag i erstatningspligten i forhold til deres salærkrav ved mangelfri ydelse. Retten lagde sig fast på det synspunkt, at når ydelsen var mangelfuld, ville salærkravet ikke kunne indtales under et direkte søgsmål mod klienten. Det fiktive salærkrav burde derfor heller ikke fragå erstatningen i kraft af en modpåstand om udligning til kompensation under erstatningssagen. De dissentierende dommere var derimod af den opfattelse, at den skadelidte klient ville opnå en ugrundet berigelse (unjust enrichment), hvis der ikke skete fradrag for advokatsalæret (32). 7. Advokatansvarsforsikring. Amerikanske advokater er ikke underkastet nogen almindelig pligt til at forsikre sig mod advokatansvar, selv om langt det overvejende flertal af advokater i praksis tegner ansvarsforsikring. Væksten både i antallet af advokatanvarssager og de udmålte

13 erstatningsbeløb gør det til en overmåde risikabel affære at undlade forsikring. Der er set erstatningssummer på mere end 40 millioner dollars. I perioden 1976 til 1981 var den gennemsnitligt idømte erstatning i advokatansvarssager på mere end dollars Det er almindeligvis ikke muligt at tegne forsikring mod punitive damages, der i princippet ikke lader sig tarifere på forhånd, medmindre skadevolderens erstatningspligt er underkastet en øvre beløbsgrænse. Skattefradrag for punitive damages forudsætter, at erstatningsbetalingen sker til den skadelidte part og i øvrigt har fornøden sammenhæng med den erstatningspligtiges erhvervsmæssige virksomhed. I den udstrækning, hvor den pågældende enkeltstats lovgivning giver staten ret til at inkassere en del af de punitive damages, som skadevolderen er pålagt at betale i en erstatningssag, vil der som udgangspunkt ikke blive givet skattefradrag for beløbet, eftersom der almindeligvis ikke er fradragsret for bøder eller lignende økonomiske sanktioner af pønal karakter. I midten af 70'erne begyndte den øgede søgsmålsfrekvens at influere på advokatansvarsforsikringen. Det blev vanskeligere at finde forsikringsselskaber, der var parate til at tegne ansvarsforsikring for advokater. Men i sidste halvdel af 70'erne og et stykke op i 80'erne lysnedes udsigterne som følge forbedrede økonomiske konjunkturer inden for forsikringsbranchen. I 1986 var tingene atter nede i en kritisk bundkurve. Forsikringsudbuddet for advokater var da det absolut dårligste, og priserne var i top for professionel ansvarsforsikring. Siden da er der sket en vis bedring af situationen, men den udbredte søgsmålsmentalitet hos den amerikanske offentlighed - en mentalitet, som visse dele af advokatbranchen selv har bidraget til at fremelske - holder stadig markedet på behersket blus. Der er ingen standardiseret advokatansvarsforsikring i U.S.A., men en lang række velindarbejdede forsikringsprincipper og forsikringsklausuler går igen i de fleste advokatansvarsforsikringer. Advokatansvarsforsikringen er underkastet en række faste fortolkningsregler. Policebetingelserne vil f.eks. blive underkastet objektiv fortolkning med udgangspunkt i ordlyden fremfor en mindre klar hensigt bag affattelsen (33). Er

14 policebetingelserne uklart affattet, vil uklarheden blive fortolket mod forsikringsselskabet (34). Det følger af disse fortolkningsprincipper, at hvis den omstridte policebestemmelse betegner undtagelser fra forsikringsdækningen, vil bestemmelsen blive fortolket indskrænkende, mens den vil blive fortolket udvidende, hvis den har at gøre med det positivt angivne dækningsomfang. Advokatansvarsforsikring kan tegnes med "legal liability" eller med "indemnification". Langt de fleste advokatansvarsforsikringer tegnes med "legal liability", idet denne form indebærer, at forsikringen hæfter direkte over for den skadelidte part for det erstatningskrav, advokaten pådrager sig ved sin virksomhed. Er forsikringen alene tegnet med "indemnification", må advokaten i princippet være indstillet på at lægge ud af egen lomme, før han kan sende regningen videre til sit forsikringsselskab. Den i dansk forsikringsret velkendte sondring mellem skadesårsagsprincippet og skadesvirkningsprincippet kendes naturligvis også i amerikansk forsikringsret. Her ses der en række blandingsformer, der skænker advokaten sikkerhed for, at krav, der rejses i forsikringstiden, men måske hidrører fra en tidligere uforsikret periode, eller krav, der først rejses efter policens udløb, men som beror på forhold hidrørende fra forsikringstiden, kan opnå dækning. 8. Retsudviklingens boomerangeffekt. De fleste amerikanske kommentatorer i advokatansvar er af den overbevisning, at væksten i ansvarssager ikke genspejler en udvikling, som er egenartet for advokater. Den generelle samfundsudvikling med stigende bevidsthed om retssystemet som konfliktløser og som mulig pengemaskine er den egentlige baggrund for ansvarssagernes opblomstring. I det moderne samfund er der en voksende tendens til, at alle spørgsmål efterhånden omgærdes af en juridisk dimension, som påkalder sig opmærksomhed fra stadigt flere interessegrupper og som bevirker, at offentlige og private dispositioner må filtreres gennem et stedse mere fintmasket net af retsregler. Det forøger fejlmuligheden af den simple grund, at det er ekstremt ressourcekrævende at afstemme ethvert tiltag med et utal af muligt relevante regler. Advokaten bliver ofte inddraget som en slags almentkyndig vismand, der skal føre an

15 gennem et juridisk forhindringsløb, hvor forhindringerne og måske også målet ikke er markeret ganske klart på forhånd, men hvor klienten blot ønsker sig "den bedst mulige løsning". Manglen på en veldefineret målsætning øger risikoen for negative samspilsproblemer med upåagtede retsregler, som klienten nærmest refleksmæssigt mener, at advokaten skulle have taget i betragtning fra starten af. Advokatansvaret afspejler derfor ikke alene en kritisk vending i publikumsbevidstheden, men også at rådgiverens verden er blevet uhyre indviklet og uoverskuelig. Mange klienter formår ikke længere at formulere spørgsmålene til advokaten, og advokaten må derfor forsøge at simulere sig i klientens sted for både at få øje på spørgsmålene og deres mulige svar. Det er i denne proces, at risikoen for advokatens rådgiveransvar er størst. For den omhyggelige og samvittighedsfulde advokat ligger faldgruben næppe så meget i fejlbehandling af den fastlagte problemstilling, men i risikoen for at overse problemstillinger, som ikke har været rejst og som måske grunder sig på uomtalte forhold, som ikke præsenterede sig inden for den opgaveramme, som samarbejdet blev indledt efter. I amerikansk ret har udviklingen taget et omfang, der ligger milevidt fra det oprindelige historiske udgangspunkt i engelsk common law. Den engelske tvedeling af advokatvirket i "solicitors" og "barristers" kendes ikke i U.S.A. I den amerikanske retsudvikling har den gamle, nu helt forladte, engelske doktrin om total immunitet for the barrister heller aldrig haft tilslutning. Doktrinen hvilede på det grundsyn, at advokatens regningskrav mod klienten ikke var en betaling for ydet arbejde, men var en gave - et honorarium - som klienten i velvilje donerede til den lærde sagfører. Eftersom advokaten ikke havde noget retskrav på salæret, der kunne indtales ved domstolene, og det af æresgrunde i øvrigt var utænkeligt, at advokaten skulle plage klienten for penge, var klienten også afskåret fra at klage over advokatens arbejde, også selv om advokaten ved grov forsømmelse i gerningen måtte have påført klienten et tab. Sagen stillede sig helt anderledes for solicitors, som nærmest havde ry for at være en art uvederhæftige vinkelskrivere, som for egen vindings skyld lokkede folk ud i meningsløse processer og tvistemål. De var ikke hævet over klientens kritik, og de kunne retsforfølges, hvis de

16 forvoldte tab. Dualismen i den engelske retsudvikling kan til en vis grad genfindes i den dobbelttydige holdning, som omgærder amerikanske advokater. På den ene side en agtelse for de retskyndige stjerneadvokater, på den anden side en afsmag for professionens hyppigt karikerede gridshed. Læren om honorarium har aldrig haft klangbund i Amerika. Den søgsmålslyst, som gennem årtier er vokset frem, næret af publikums rethaveri og advokaters opmuntring til procesførelse (deraf ordet "ambulance chasers"), vender sig i disse år mod advokatstanden selv. Publikum har lært, at højt uddannede advokater ikke er hævet over loven, og at de må finde sig i at blive bedømt på de samme strenge ansvarsnormer, som de jævnligt plæderer for skal anvendes i produktansvarssager og personskadeerstatningssager. NOTER: (1) U HD Ejendomsmægler ansvarlig for manglende oplysning om moderniseringsstøtte. U VLD Ejendomshandler ansvarlig for en for lav provenuberegning. U VLD Ejendomsmægler ansvarlig for manglende oplysning om ejendommens vandforsyning. U VLD Ikke erstatning for ejendomsmæglers erkendte fejl i provenuberegning, idet ikke lidt noget tab. U HD Ejendomsmægler ikke erstatningsansvarlig over for sælger for manglende oplysning om rådighedsindskrænkning, idet sælger i ond tro. U HD Ejendomsmægler ansvarlig for en for lav ejendomsvurdering, jfr. U1993 B.217. (2) U HD Advokatansvar for manglende oplysning om moderniseringsstøtte. U HD Ikke ansvar for nødlidende pantebreve. U HD Ansvar for fejlrådgivning om skat, men fejlen ikke forårsaget skadelidtes tab. U HD Cand.jur. ansvarlig for fejl ved berigtigelse af ejendomshandel. U HD Ansvar for sælgers tab ved ejendomshandel. U HD Ansvar for ikke rettidig anke. U HD Ansvar for fejlagtig ekspedition af ægtepagt. U HD Ansvar for fejlagtig tinglysningsekspedition. U HD Ikke ansvar i sag om køb af bodega. U HD Ikke ansvar for skatterådgivning, jfr. Revision & Regnskabsvæsen nr , SM s.

17 231. U ØLD Ikke værneting i ansvarssag mod tysk advokat. U HD Ikke ansvar for manglende undersøgelse af servitut. Ikke culpa. U HD Ikke ansvar for testamentskoncipering. U HD Advokater ansvarlige for undladelse af at drage omsorg for aftalt bankgaranti ved ejendomshandel. (3) U HD Ikke ansvar for skader ved brug af P-piller (manglende kausalitet). U ØLD Lægeansvar for operationsskade. U HD Lægeansvar for sterilisation uden samtykke. U HD Urefereret sag om erstatningsansvar for personskade i form af knæskade pådraget under gestaltterapeutisk kursus. U ØLD Narkosesygeplejerske ansvarlig for fejlbetjening af narkoseapparat. U ØLD Kiropraktor ansvarlig for total lammelse af patient. U HD Ikke lægeansvar for at have undladt at informere patient om risikoen ved behandling med binyrebarkhormoner. U HD Ikke lægeansvar for hospitalsskade. U HD Lægeansvar for mislykket tvillingefødsel. U HD Ikke lægeansvar for blødning under operation, der medførte varigt men. (4) U HD Ikke arkitektansvar for projekteringsfejl. U VLD Energikonsulent ikke ansvarlig for oplysning om gulvisolering i varmesynsrapport. U ØLD Spørgsmål om ansvar for fejlagtig varmesynsrapport ikke påkendt, men ansvarsgrundlag til stede efter præmisserne. Se i øvrigt U1993 B.279 om ansvar for tilstandsvurderingsrapporter til brug for ejendomshandler. (5) U HD Ikke revisoransvar for mangler ved oplysning om investeringsgrundlag. Se i øvrigt "Revisoransvar", Lars Bo Langsted m.fl. (6) U HD Urefereret sag om erstatningssag mod pengeinstitut. U ØLD Pengeinstitut ansvarlig for ufyldestgørende soliditetsoplysning. Egen skyld hos skadelidte. U HD Pengeinstitut ikke ansvarlig for oplysninger om ejendoms handelsværdi. U VLD Pengeinstitut efter omstændighederne ikke ansvarlig for soliditetsoplysning. U HD Pengeinstitut ansvarlig for ufyldestgørende soliditetsoplysning. U HD urefereret

18 sag vedr. frigivelse af garantier m.v. U VLD Pengeinstitut ansvarlig for ufyldestgørende soliditetsoplysning. Ikke egen skyld hos skadelidte. Se i øvrigt U1990 B.232 og U1992 B.466. (7) U ØLD Forsikringsselskab ikke erstatningsansvarlig for forsikringsmæssig rådgivning. Se i øvrigt U1991 B.7. (8) U HD Fagforbund erstatningsansvarlig for urigtig rådgivning til medlem. U HD Fagforbund ikke erstatningsansvarlig over for medlem. (9) Om spørgsmålet, se Dahl m. fl. i Juristen nr. 4, 1990, s. 147 og 168 samt John Peter Andersen "Produktansvar" 1992, s (10) Ronald E. Mallen & Jeffrey M. Smith "Legal Malpractice", vol I, s. 857, (11) I den kendte produktansvarssag i engelsk ret Winterbottom v. Wright, 10 Mees. & W. 109, 152 Eng.Rep. 402 (Ex.1842), kom kusken på en hestetrukket postvogn til skade, da han blev slynget af køretøjet, da det pludselig brød sammen på grund af en konstruktionsfejl. Den svært invaliderede kusk anlagde sag mod leverandøren af postvognen. Leverandøren blev frifundet. Han havde solgt den defekte postvogn direkte til det lokale postvæsen, og kusken var derfor ikke part i købeaftalen. Først med "the landmark case" Donoghue v. Stevenson fra 1932 (død snegl i ølflaske), A. C. 562, blev privity of contract-princippet forladt i produktansvarssager, jfr. nærmere John Peter Andersen "Produktansvar" 1992, s og Alistair M. Clark "Product Liability" 1989, s Et beslægtet retstilfælde (slimet organisme i flaske med porter) er rapporteret fra Belize, jfr. David Bradshaw i "West Indian Law Journal" no. 2, 1986, s (12) Om spørgsmålet se "Dansk Børsret" 1993, s , Peer Schaumburg-Müller og Erik Bruun Hansen, samt hertil advokat Eskil Trolle i U1993 B (13) Udviklingen er nærmere beskrevet i Report of

19 the Ad Hoc Civil RICO Task Force" fra 1985 fra The American Bar Association. Om RICO se også "Organized Crime - Crime Control vs. Civil Liberties", s , Robert P. Rhodes. (14) Denzer v. Rouse, 48 Wis.2d 528, 180 N.W.2d 521 (1970)). (15) Sullivan v. Stout, 120 N.J.L. 304, 199 A.1 (1938). Corceller v. Brooks, 347 So.2d 274 (La.App.1977). (16) Steinberg & Rosen "Lawyers' Advertising and Warranties: Caveat Advocatus", 64, A.B.A.J. 867 (1978). Steinberg & Rosen "Legal Advertising and Warranty Liability: Let the Lawyer Beware", 1978 Wash. U.L.Q Mallor "Implied Warranties for Legal Services Tomorrow's Issue?", 6 Ohio N. L. Rev. 651 (1979). (17) Bates & O'Steen v. State Bar of Arizona 433 U.S. 350, 97 S.Ct. 2691, 53 L.Ed. 2d 810 (1977). Ohralick v. Ohio State Bar Association 436 U.S. 447, 98 S.Ct. 1912, 56 L.Ed. 2d 444 (1978). Re R.M.J. 455 U.S. 191, 102 S.Ct. 929, 71 L.Ed. 2d 64 (1982). Zauderer v. Office of Disciplinary Counsel of the Supreme Court of Ohio 471 U.S. 626, 105 S.Ct. 2265, 85 L.Ed. 2d 652 (1985). (18) Frank v. Bloom, 634 F.2d 1245 (10th Circuit.1980). Birchfield v. Harrod, 640 P.2d 1003, 1006 (Okl.App.1982). (19) Wright v. Williams, 47 Cal. App.3d. 802, 121 Cal.Rptr. 194 (1975)). (20) Dillard Smith Construction Co. v. Greene, 337 So.2d 841 (Fla.App.1976). (21) Fenaille & Despoaux v. Coudert, 44 N.J.L. (15 Vroom) ) (22) 202 App.Div. 477, 195 N.Y.S. 810 (1922), affirmed 236 N.Y. 669, 142 N.E. 328 (1923) (23) Om spørgsmålet i dansk ret se advokat Hans

20 Bekkevold i Advokaten nr. 8, 1992, s , Peter Blume i Advokaten 19, 1989 s. 397, samt hertil advokat Christian Vinaa i Advokaten nr. 22, 1989, s (24) Smith v. Lewis, 13 Cal.3d. 349,356, 118 Cal.Rptr. 621,625,530 P.2d 589,593 (1975)). (25) Edward J. Kionka i "Torts", 2.udg. 1992, s (26) Danske virksomheder, som eksporterer til U.S.A., kan tænkes under en erstatningssag ved et amerikansk værneting at blive idømt punitive damages. Da der imidlertid ikke eksisterer nogen konvention mellem U.S.A. og Danmark om gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af domme afsagt af civile domstole, vil erstatningskravet, såfremt det ikke kan fuldbyrdes mod virksomhedens aktiver på amerikansk grund, til syvende og sidst skulle forfølges ved en dansk domstol, der må forventes at underkende punitive damages som stridende mod "ordre public" og som værende uden hjemmel i dansk ret, hvor pønalt betonede godtgørelser og konventionalbøder kun kan pålægges på grundlag af klar aftale mellem parterne. Se også advokat Georg Lett i "European Product Liability" 1992, s. 100, Butterworths, ed. Patrick Kelly og Rebecca Attree. Om muligheden for, at Luganokonventionen af 16. september 1988 ved U.S.A.'s eventuelle tilslutning kan bane vej for anerkendelse og fuldbyrdelse af amerikanske domme på europæisk territorium, se Thieffry i "European Integration and Transnational Litigation", 13 B.C. International & Comparative Law Review. 339, (1990), jfr. også advokat Leif Weizman i "Internationale Værnetingsaftaler", Tidsskrift for Rettsvitenskap 1992, s (27) Mosseri v. Zimmerman & Zimmerman, 114 A.D.2d 338, 494 N.Y.S. 2d 327 (1985). (28) Blegen v. Superior Court, 125 Cal. App. 3d 959, 178 Cal.Rptr. 470 (1981)). (29) Gustavson v. O'Brien, 87 Wis. 2d 193, 274 N.W.2d 627 (1979). Rhine v. Haley, 238 Ark. 72, 378 S.W. 2d 655 (1964).

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom I Tidsskrift for Immaterialret nr. 1, 1992, s. 92-100 omtaltes en dansk sag om

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103 RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (0.06.0) 003 Side Sikrede............................................. Forsikringen dækker............................... 3 Forsikringen dækker ikke..........................

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet

Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet Helle Bødker Madsen Lektor, cand. jur. Juridisk Institut Afdelingen for Offentlig Ret Aarhus Universitet Bartholins Allé, bygn.1350 DK-8000 Århus C Tlf.: 8942 1467 Fax: 8942 5353 E-post: hbm@jura.au.dk

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder:

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder: Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Forsetty Advokathjælp

Forsetty Advokathjælp Forsetty Advokathjælp Vilkår af 1. november 2014 1. Almindelige vilkår 1.1 Hvem er dækket af Advokathjælp Advokathjælpen gælder for den person, som er har (i) modtaget Advokathjælpsbevis, (ii) har købt

Læs mere

Erstatning i anledning af overtrædelser af udbudsreglerne

Erstatning i anledning af overtrædelser af udbudsreglerne 1 Erstatning i anledning af overtrædelser af udbudsreglerne advokat Torkil Høg tho@lett.dk 2 Hvorfor er den erstatningsretlige bedømmelse af overtrædelser af udbudsreglerne interessant? Vi er ikke alle

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

ER DU KOMMET TIL SKADE?

ER DU KOMMET TIL SKADE? ER DU KOMMET TIL SKADE? DAHL ADVOKATFIRMA ER SPECIALISTER I PERSONSKADEERSTATNING OG TILBYDER EN GRATIS VURDERING AF DIN SAG 1 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG! Dit valg af advokat

Læs mere

Vilkår for bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring

Vilkår for bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring Vilkår for bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring 1. DEFINITIONER I denne forsikring forstås ved 1.1 Selskab: Den juridiske enhed, som har tegnet forsikringen. Hvis forsikringen er tegnet af en juridisk

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen Side 31 af 35 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Dækningens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretten.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR - 1 Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret anerkendte ved en dom af 15/4 2011 fradragsret for tab ved dokumentfalsk foretaget af en regnskabschef.

Læs mere

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave REVISORANSVAR 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen 4. udgave Forlaget FSR 1997 Forkortelsesliste Introduktion Kapitel 1. Revisor og revisors arbejde Af Mogens Christensen 1. Revisors

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 331/2011 (1. afdeling) Traugott Møllers Fond (advokat Bruno Månsson) mod Frede Ingolf Kühl, Povl Thue Kristensen, Hans Henrik Lorents Hjorth, Allan

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet Nyhedsbrev Proces Fri proces 1. Aktualitet I den senere tid har en række sager, der har fået stor mediebevågenhed, skabt debat om principperne for bevilling af fri proces. Adgangen til fri proces er reguleret

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

No cure, no pay - om betingede salæraftaler. John Peter Andersen Advokat, lic.jur.

No cure, no pay - om betingede salæraftaler. John Peter Andersen Advokat, lic.jur. No cure, no pay - om betingede salæraftaler. af John Peter Andersen Advokat, lic.jur. "Contingent fee"-aftaler er et tilbagevendende debattema i advokatkredse. I "Lov & Ret" nr. 6, 1993, har professor

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

ADMINISTRATOR ANSVAR. Willis i Danmark. Ansvarsforsikring. Markedsandele. Ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring

ADMINISTRATOR ANSVAR. Willis i Danmark. Ansvarsforsikring. Markedsandele. Ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring ADMINISTRATOR ANSVAR Jan Linde 18. November 2008 Willis i Danmark Danmark: Partnerejet virksomhed Willis Ltd. ejer 87 % 4 kontorer og 347 ansatte (07) DKK 378,5 mio. i omsætning (07) Internationalt: 16.000

Læs mere

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30.

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. oktober 2014 Disposition Præsentation Generelt om arbejdsgivers og arbejdstagers ansvar Hvordan bedømmer man

Læs mere

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009 Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Programoversigt 1. Hvad er en entrepriseforsikring? 2. Forskellige entreprisekontrakter 3. Byggeriets

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

God energirådgivning Hvordan

God energirådgivning Hvordan God energirådgivning Hvordan Rådgivningsansvar, risiko og forsikringsforhold Indlæg v/vibeke Henriques, Forsikring & Pension (F&P) 1 Generel præsentation - 1 Hvem er F&P? Forsikring & Pension er erhvervsorganisation

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008

Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008 Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008 Indhold Indledning 2 Hvilke statsinstitutioner er omfattet af aftalen? 2 Hvilke opgavetyper omfatter aftalen? 2 Anden advokatbistand end Kammeradvokaten

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere